ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA CEEPUS Ljubljana 2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA CEEPUS Ljubljana 2016"

Transkripcija

1 ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA Ljubljana 2016

2 KAZALO UVOD... 3 KAJ JE... 3 METODOLOGIJA... 3 DEMOGRAFSKI PODATKI... 4 VPLIV SODELOVANJA V PROGRAMU NA INSTITUCIJAH... 5 UVAJANJE NOVOSTI V ŠTUDIJSKI PROCES... 6 VPLIV NA POUČEVANJE NA INSTITUCIJI... 7 DOPRINOS PROGRAMA ZA POSAMEZNIKA OZIROMA ZA INSTITUCIJO... 7 DELO KOORDINATORJA... 8 ZADOVOLJSTVO IN POMEN KLJUČNIH ELEMENTOV INTERNACIONALIZACIJE MED KOORDINATORJI... 8 GLAVNE PREDNOSTI IN SLABOSTI PROGRAMA NADALJNJI POTENCIAL PROGRAMA DELOVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA POGOJI DELA NA INSTITUCIJAH OBLIKE DELA S ŠTUDENTI PRIZNAVE DELA S TUJIMI ŠTUDENTI AKADEMSKEMU OSEBJU ZAKLJUČEK

3 UVOD V letu 2014 je CMEPIUS izvedel raziskavo med koordinatorji programa VŽU/, s katero smo želeli ugotoviti, kako je program vplival na strategijo, razvoj ter internacionalizacijo VŠZ in kaj kot njegovo dodano vrednost prepoznavajo koordinatorji programa na institucijah. Ker program pomembno dopolnjuje razpoložljive mehanizme in sredstva za spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov ter akademskega in strokovnega visokošolskega osebja, smo v letu 2015 izvedli primerljivo raziskavo tudi med koordinatorji. Želeli smo predvsem ugotoviti, kaj koordinatorji prepoznavajo kot dodano vrednost programa, v kakšni meri se programa ( in ) medsebojno povezujeta oziroma dopolnjujeta ter kje koordinatorji prepoznavajo priložnosti za izboljšave za boljši učinek programa. KAJ JE Central European Exchange Program for University Studies je regionalni program, ki je pričel delovati marca Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. deluje na osnovi mrež (network). Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane 'mreže' morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dva iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave. je manjši program, pri katerem doslej nismo merili učinkov oziroma vpliva na posamezno institucijo. Zanimalo nas je tudi, kako se program izvaja na posamezni instituciji, kateri so tisti izzivi, s katerimi se soočajo koordinatorji, in kje bi lahko delovanje programa še izboljšali. METODOLOGIJA Raziskava je potekala od do Podatke smo zbirali z vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz vsebinskega dela in demografskih vprašanj. Za izhodišče smo uporabili vprašalnik, ki smo ga zasnovali za raziskavo o učinkih programa na visoko šolstvo v Sloveniji, ki jo je CMEPIUS v sodelovanju z dr. Manjo Klemenčič izvedel v letu Vprašalnik smo vsebinsko prilagodili programu in dodali nekaj vprašanj, povezanih z izvajanjem programa. Vprašalnik smo v obliki spletne ankete poslali na 68 elektronskih naslovov koordinatorjev. Prejeli smo 29 izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 43-odstotno dzivnost. Pridobljene podatke smo obdelali s programskim paketom SPSS. Izračunali smo osnovne deskriptivne statistike (frekvence, povprečja, standardni odklon), ki so prikazane v grafih in tabelah. 3

4 DEMOGRAFSKI PODATKI spol (%) (%) moški ženski Med sodelujočimi koordinatorji je 62 % žensk in 38 % moških. Akademski naziv (%) (%) redni/-a profesor/-ica izredni/-a profesor/-ica 10 9 višji/-a predavatelj/-ica 0 26 predavatelj/-ica 0 14 docent/-ka strokovni/-a sodelavec/-vka 17 3 asistent/-ka 3 9 drugo 3 3 KOORDINATORJI PO NAZIVU (%) (%) docent/-ka redni/-a profesor/-ica strokovni/-a sodelavec/-vka izredni/-a profesor/-ica drugo: asistent/-ka predavatelj/-ica višji/-a predavatelj/-ica Večina koordinatorjev (45 %) je po nazivu docent/-ka, sledijo redni/-e profesorji/-ice (21 %) in strokovni/-e sodelavci/-vke (17 %). Za primerjavo: v programu je med koordinatorji tudi precejšnji delež predavateljev (40 %), od tega 26 % višjih predavateljev, precej nižji pa je delež med rednimi profesorji ter docenti. Visokošolska institucija (%) (%) Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem 7 3 Višja strokovna šola

5 Zasebni samostojni visokošolski zavod ali Univerza v Novi Gorici Med sodelujočimi koordinatorji jih slaba polovica (48 %) prihaja z Univerze v Ljubljani, sledijo jim koordinatorji z Univerze v Mariboru (28 %), nato pa koordinatorji z drugih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. 83 % koordinatorjev navaja, da imajo na instituciji mednarodno pisarno. Pri večini teh institucij (88 %) mednarodna pisarna skrbi za administrativni del programa, en koordinator navaja, da je izvajalka programa, eden pa, da mednarodna pisarna ne sodeluje pri izvajanju programa. VPLIV SODELOVANJA V PROGRAMU NA INSTITUCIJAH Koordinatorji največji učinek programa pripisujejo institucionalnemu sodelovanju z novimi institucijami iz tujine (69 %), boljši administracijski podpori akademskemu osebju (41 %), oblikovanju smernic mednarodnega delovanja institucije (38 %) ter povečanemu številu mobilnih študentov (35 %). Najmanjši učinek po njihovem mnenju pa ima program na vpis študentov v redni študij na njihovi instituciji (64 %) ter oblikovanje skupnih in dvojnih študijskih programov (63 %). SODELOVANJE V PROGRAMU JE NA MOJI INSTITUCIJI (AKADEMIJI/FAKULTETI/ŠOLI) UČINKOVALO NA: Boljša administracijska podpora mobilnemu akademskemu osebju. 30% 26% Večja obremenitev administrativnih služb. 31% Oblikovanje mednarodne pisarne. 10% 4 10% Vpis študentov v redni študij na vaši instituciji. 5% Institucionalno sodelovanje z novimi institucijami iz tujine. 41% 2 Oblikovanje in realizacija kratkoročnih skupinskih izmenjav (ekskurzije, zimske/poletne šole...). 4 Oblikovanje skupnih in dvojnih študijskih programov. 1 50% 1 Pregled in evalvacija obstoječega sodelovanja s tujimi institucijami. Oblikovanje ciljev in smernic mednarodnega delovanja institucije. 12% 42% 3 3 Povečanje števila študentov, ki so odšli na študij v tujino % zelo majhen učinek majhen učinek srednji učinek velik učinek zelo velik učinek 1 Od tega 10,3 % na Univerzi v Novi Gorici. 5

6 UVAJANJE NOVOSTI V ŠTUDIJSKI PROCES Nekaj manj kot četrtina koordinatorjev (22 %) navaja, da so zaradi dela s študenti na instituciji uvedli neke novosti. Te novosti so največkrat vezane na uvajanje predavanj, predmetov oziroma oblikovanje novega študija v celoti v angleščini, skupne delavnice in predmeti z drugimi šolami, ki so spletno podprti oziroma imajo skupno e-učilnico, ter tudi uvajanje medkulturnih vsebin v pedagoški proces (predvsem jezikovne predmete). Ali ste na vaši instituciji zaradi dela s študenti uvedli kakšne novosti v študijski proces? da 22 % 56 % ne 64 % 32 % ne vem 14 % 12 % skupaj 100 % 100 % V primerjavi s programom je zaznani vpliv na uvedbo novosti s strani koordinatorjev precej manjši (56 %, 22 % ), kar gre pripisati predvsem večjemu obsegu (številu prihajajočih učiteljev in študentov) v okviru programa. Spremembe, ki so nastale kot posledica sodelovanja v programu, pa so večinoma na istih področjih. Ali vaša institucija (akademija/fakulteta/šola) nudi predmete v tujem jeziku? da 75 % 45 % ne 18 % 55 % ne vem 7 % 0 skupaj 100 % 100 % 75 % koordinatorjev navaja, da njihova institucija ponuja predmete v tujem jeziku, od tega jih dve tretjini (67 %) navaja angleščino in desetina (12 %) nemščino. To sta tudi jezika, ki jih glede izvajanja predmetov navajajo tudi koordinatorji, vendar je v programu delež predmetov v angleškem jeziku precej večji (82 %), v nemškem pa manjši (9 %). Ostale jezike (npr. madžarščina, hrvaščina, ruščina, makedonščina, srbohrvaščina, slovanske in romanske jezike) navajata le en koordinator z Univerze v Ljubljani in eden z Univerze v Mariboru. 6

7 Sodelovanje v programu prispeva h krepitvi kakovosti celotne institucije. Sodelovanje v programu koristi predvsem posameznikom, ki sodelujejo v izmenjavi. VPLIV NA POUČEVANJE NA INSTITUCIJI OCENITE UČINEK, KI GA JE SODELOVANJE V PROGRAMU IMELO NA POUČEVANJE NA VAŠI INSTITUCIJI Interakcijo nemobilnih študentov s tujimi kulturami v okviru izvenkurikularnih aktivnosti. 12% 12% 2 36% 12% Interakcijo nemobilnih domačih študentov s tujimi študenti v študijskem procesu. 3 35% Splošno izboljšanje znanja tujih jezikov med študenti. 16% 2 20% 2 Več predavanj v tujem jeziku. 20% 20% 2 Oblikovanje dvojnih in skupnih študijskih programov. 30% 25% 30% Dvig kakovosti poučevanja/učenja tistih, ki so sodelovali v programu. 2 36% Splošen dvig kakovosti poučevanja/učenja. 1 25% 3 zelo majhen učinek majhen učinek srednji učinek velik učinek zelo velik učinek Sodelovanje v programu je imelo največji učinek na naslednje vidike poučevanja: interakcijo nemobilnih študentov s tujimi kulturami v okviru izvenkurikularnih aktivnosti (48 %), dvig kakovosti poučevanja/učenja tistih, ki so sodelovali v programu (44 %), ter interakcijo nemobilnih študentov s tujimi študenti v študijskem procesu (43 %). Najmanjši učinek pa je imel program po mnenju koordinatorjev na oblikovanje dvojnih in skupnih študijskih programov (55 %), na splošno izboljšanje znanja tujih jezikov med študenti (44 %) ter na splošen dvig kakovosti poučevanja/učenja (42 %). DOPRINOS PROGRAMA ZA POSAMEZNIKA OZIROMA ZA INSTITUCIJO 0% 16% 5% 49% 30% 5 2% 6% 36% 46% sploh se ne strinjam ne strinjam se nevtralno strinjam se popolnoma se strinjam 82 % koordinatorjev se strinja, da sodelovanje v programu prispeva h krepitvi kakovosti celotne institucije (od tega se jih 46 % popolnoma strinja), kar je precej več kot v programu (skupaj 63 %, od tega se jih samo 11 % popolnoma strinja s to trditvijo). Hkrati pa je med koordinatorji tudi delež takšnih (4 %), ki se sploh ne strinja s tem, da program vpliva na institucijo. 7

8 S trditvijo, da sodelovanje v programu koristi predvsem posameznikom, ki sodelujejo v izmenjavi, se strinja 61 % koordinatorjev (7 % se popolnoma strinja in 54 % se strinja); medtem pa se s tem, da je program predvsem pomemben za posameznike, ki v njem sodelujejo, ne strinja 18 % anketirancev. DELO KOORDINATORJA Ali poleg dela koordinatorja opravljate še kakšno delo? N % samo delo koordinatorja 0 0 % delo koordinatorja % delo NFM koordinatorja 4 14 % pedagoško delo % raziskovalno delo % strokovno delo % drugo 4 14 % Nihče od anketirancev ne navaja, da je njegovo edino delo koordiniranje programa, ampak opravljajo še druga dela (večinoma celo več njih). Njihovo delo je največkrat deljeno z nalogami znotraj programa (45%). Štirje anketiranci poleg tega opravljajo še naloge NFM koordinatorja. 76 % anketirancev tudi navaja, da opravljajo pedagoško delo, 72 % raziskovalno in 62 % strokovno delo. Druge naloge, ki jih navajajo koordinatorji, so še prodekanstvo, gospodarsko sodelovanje ter vodenje raziskovalne ali projektne pisarne. Če opravljate tudi pedagoško ali raziskovalno delo, kako se vam priznava delo koordinatorja/-ice? N % denarni dodatek 1 4 % upošteva se pri postopkih napredovanja 1 4 % upošteva se pri pedagoški obremenitvi 0 0 % deklarativno (npr. objava na spletni strani ali v spletnih komunikacijah) 2 9 % se ne priznava % Več kot tri četrtine koordinatorjev (83 %), ki opravljajo tudi pedagoško ali raziskovalno delo, navaja, da se jim delo koordinatorja ne priznava v nobeni obliki. Denarni dodatek dobi en koordinator (UL), napredovanje pa se upošteva pri enem zaposlenem (UNG). Pri pedagoški obremenitvi se to delo ne priznava nikomer. ZADOVOLJSTVO IN POMEN KLJUČNIH ELEMENTOV INTERNACIONALIZACIJE MED KOORDINATORJI koordinatorji so najbolj zadovoljni glede zanimanja med študenti za mednarodno sodelovanje (60 %), vključenosti v oblikovanje ciljev in smernic internacionalizacije (54 %) ter glede zanimanja med akademskim osebjem za mednarodno sodelovanje (53 %). Najmanj pa so zadovoljni glede priznavanja njihovega dela s strani vodstva (28 %) ter aktivnosti vodstva na področju mednarodnega sodelovanja (22 %). 8

9 KAKO ZADOVOLJNI STE V VLOGI KOORDINATORJA/-ICE S SPODNJIMI POGOJI? Zanimanje med študenti za mednarodno sodelovanje. Zanimanje med akademskim osebjem za mednarodno Aktivnost vodstva na področju mednarodnega 1 1 Pripravljenost akademskega osebja na delo s tujimi Upoštevanje mojih priporočil s strani vodstva. 4 30% Aktivna vključenost v oblikovanje ciljev in smernic 50% Priznavanje in cenjenje vašega dela s strani 4 Priznavanje in cenjenje vašega dela s strani vodstva. 16% 12% 2 12% zelo nezadovoljen/ -jna nezadovoljen/ -jna nevtralno zadovoljen/-jna zelo zadovoljen/-jna koordinatorji so z večino navedenih pogojev manj zadovoljni kor koordinatorji, razen z zanimanjem akademskega osebja za mednarodno sodelovanje ter z aktivno vključenostjo v oblikovanje ciljev in smernic internacionalizacije, kjer je delež zadovoljnih in zelo zadovoljnih večji med koordinatorji. Kot pomembne elemente prepoznavajo koordinatorji vse naštete elemente, še posebej pa zanimanje med študenti za mednarodno sodelovanje (100 %), pripravljenost akademskega osebja na delo s tujimi študenti (97 %) ter aktivnosti vodstva na področju mednarodnega sodelovanja (93 %). Medtem ko se prva dva dejavnika znajdeta med (naj)bolje ocenjenimi tudi kar se tiče zadovoljstva, pa je zadovoljstvo z aktivnostmi vodstva na področju mednarodnega sodelovanja med slabše ocenjenimi pogoji. 9

10 Priznavanje in cenjenje vašega dela s strani vodstva. Priznavanje in cenjenje vašega dela s strani akademske ga osebja. Aktivna vključenost v oblikovanje ciljev in smernic internacion alizacije. Upoštevanj e mojih priporočil s strani vodstva. Pripravljeno st akademske ga osebja na delo s tujimi študenti. Aktivnost vodstva na področju mednarodn ega sodelovanja. Zanimanje med akademski m osebjem za mednarodn o sodelovanje. Zanimanje med študenti za mednarodn o sodelovanje. KAKO ZADOVOLJNI STE V VLOGI ALI ERASMUS KOORDINATORJA/-ICE S SPODNJIMI POGOJI? 1 16% 4 20% 31% 36% % 36% 46% 6% 22% % 9% 3 3 9% 50% 5% 49% 6% 4 5% 9% 25% 50% 16% 12% 2 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zelo nezadovoljen/ -jna nezadovoljen/ -jna nevtralno zadovoljen/-jna zelo zadovoljen/-jna V primerjavi z koordinatorji ocenjujejo koordinatorji navedene pogoje kot manj pomembne, razen glede zanimanja med študenti za mednarodno sodelovanje (100 % in 94 % koordinatorjev) ter pripravljenost akademskega osebja na delo s tujimi študenti (97 % in 90 % koordinatorjev). 10

11 Priznava nje in cenjenje vašega dela s strani vodstva. Priznava nje in cenjenje vašega dela s strani akadem skega osebja. Aktivna vključen ost v oblikova nje ciljev in smernic internac ionalizac ije. Upoštev anje mojih priporoč il s strani vodstva. Pripravlj enost akadem skega osebja na delo s tujimi študenti. Aktivnos t vodstva na področj u mednar odnega sodelov anja. Zaniman je med akadem skim osebjem za mednar odno sodelov anje. Zaniman je med študenti za mednar odno sodelov anje. KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI POGOJI V VLOGI KOORDINATORJA/-ICE? Zanimanje med študenti za mednarodno sodelovanje. 4 Zanimanje med akademskim osebjem za mednarodno sodelovanje. 10% 4 41% Aktivnost vodstva na področju mednarodnega sodelovanja. 59% 3 Pripravljenost akademskega osebja na delo s tujimi študenti. 45% Upoštevanje mojih priporočil s strani vodstva. 1 2 Aktivna vključenost v oblikovanje ciljev in smernic internacionalizacije. 1 2 Priznavanje in cenjenje vašega dela s strani akademskega osebja. 55% 2 Priznavanje in cenjenje vašega dela s strani vodstva popolnoma nepomembno nepomembno nevtralno pomembno zelo pomembno KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI POGOJI V VLOGI ALI ERASMUS KOORDINATORJA/-ICE? 6% 10% 6% 10% 1 16% % 49% 4 51% 59% 4 46% 5 51% 55% 56% 4 49% % % % % 2 popolnoma nepomembno nepomembno nevtralno pomembno zelo pomembno 11

12 GLAVNE PREDNOSTI IN SLABOSTI PROGRAMA Katere so po vašem mnenju glavne prednosti in slabosti programa? PREDNOSTI SLABOSTI N % N % prilagodljivost pri izvajanju mobilnosti % 0 0 % prijavni postopek posameznika % 3 12 % spletna aplikacija % 2 8 % administrativni postopki (izbor udeležencev, sklepanje pogodb, izplačila...) 9 31 % % finančna sredstva 9 31 % % drugo 1 3 % 6 24 % Glavna prednost programa, ki jo navaja 90 % koordinatorjev, je prilagodljivost pri izvajanju mobilnosti. Spletno aplikacijo kot prednost programa vidi 55 % koordinatorjev, kot slabost pa 8 %. Na tretje mesto pri prednostih se uvršča prijavni postopek posameznika 2, ki ga navaja 34 % koordinatorjev, hkrati pa 12 % koordinatorjev meni, da je prijavni postopek slabost programa. Kot glavno slabost programa koordinatorji vidijo administrativne postopke, kamor sodijo izbor udeležencev, sklepanje pogodb, izplačila ipd. (48 %), tretjina (31 %) pa administrativne postopke vidi kot prednost. Med šibke točke programa se uvrščajo še finančna sredstva s 44 %, ki pa jih prav tako slaba tretjina koordinatorjev vidi kot eno od prednosti programa. Šest koordinatorjev je kot druge slabosti programa navedlo še nizke štipendije, dejstvo, da se v Sloveniji odhajajočim študentom ne krije potnih stroškov, kot je to praksa v nekaterih drugih državah, omejen nabor držav ter dolgotrajen postopek izplačil. En koordinator v programu ne vidi nobene slabosti. Zanimanje za sodelovanje v programu bi se po mnenju koordinatorjev povečajo predvsem z zvišanjem sredstev, kar zajema tako večjo štipendijo (62 %) kot sredstva za organizacijo mobilnosti (52 %), 45 % koordinatorjev pa bi si želelo širši nabor držav. Kot drugi mehanizmi, ki bi pripomogli k večji atraktivnosti programa, so izpostavljeni še potni stroški za študente (in profesorje), skupni dogodki, izmenjava izkušenj koordinatorjev ter večja aktivnost koordinatorjev. NADALJNJI POTENCIAL PROGRAMA Na kakšen način bi se po vašem mnenju povečalo zanimanje za sodelovanje v programu? N % večja štipendija % sredstva za organizacijo mobilnosti % širši nabor držav % drugo 8 28 % Dobri dve tretjini koordinatorjev (69 %) bi si želelo razširiti program na Baltske države. Med regijami oz. državami, ki bi bile po mnenju koordinatorjev zanimive, sledijo v enaki meri (54 %) države Vzhodne Evrope, ki še ne sodelujejo v programu (Rusija, Belorusija, Ukrajina, Gruzija) ter Armenija, Azerbajdžan in Turčija, 31 % koordinatorjev pa interes vidi tudi v državah Centralne Azije. Kot druge države so štirje koordinatorji navedli še ZDA, Kanado, Avstralijo in Poljsko. 2 Program omogoča, da od prijave pa do dejanskega prihoda študenta preteče le en teden. 12

13 Katere regije oz. skupine držav bi vas zanimale? N % Centralna Azija (Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 4 31 % Baltske države (Estonija, Latvija, Litva) 9 69 % države Vzhodne Evrope, ki še ne sodelujejo v programu (Rusija, Belorusija, Ukrajina, Gruzija) 7 54 % Armenija, Azerbajdžan, Turčija 7 54 % drugo 4 31 % DELOVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA koordinatorji so v večini (več kot dve tretjini koordinatorjev) zadovoljni ali zelo zadovoljni s postopki izvajanja programa, razen s postopkom ustanovitve/kreiranja nove mreže, kjer je zadovoljnih 43 %, kar je skoraj za polovico manjši delež kot pri ostalih postopkih. Kljub temu je delež nezadovoljnih z navedenimi kriteriji zelo majhen (10 % glede nominacije posamezne prijave 3 ter 4 % glede postopka kreiranja nove mreže), v ostalih dveh postopkih pa nezadovoljstvo ni izraženo. ZADOVOLJSTVO Z IZVAJANJEM PROGRAMA Transparentnost/kriteriji izbirnega postopka. 2 62% Postopek nominacije posamezne prijave. 10% 59% 10% Postopek ustanovitve/kreiranja nove mreže. 5 Postopek podaljšanja mreže. 2 66% 10% zelo nezadovoljen/-jna nezadovoljen/-jna nevtralno zadovoljen/-jna zelo zadovoljen/-jna KOLIKO STRESA VAM PRI VAŠEM KOORDINATORSKEM DELU POVZROČAJO SPODNJI POGOJI? Študenti in njihove praktične (neakademske) težave. 31% Študenti in njihove težave z organiziranjem študija. 4 Pridobiti akademsko osebje za delo s tujimi študenti. 22% 59% Razpoložljivi čas za koordinatorsko delo. 26% 56% zelo malo malo srednje veliko zelo veliko koordinatorji so deljenega mnenja, koliko stresa jim povzročajo študenti in njihove praktične (neakademske) težave. Ta dejavnik se tako znajde na prvem mestu tako pri tistih, ki menijo, da jim 3 Pri nominaciji posameznika se je Slovenija odločila za t. i. long work flow, ki zahteva nominacijo štirih deležnikov (domača institucija, domača nacionalna služba (NCO), tuja institucija (institucija gostiteljica) in tuja NCO (država gostiteljica, ki tudi izplača štipendijo). 13

14 Razpoložljivi čas za koordinators ko delo. Pridobiti akademsko osebje za delo s tujimi študenti. Študenti in njihove težave z organiziranje m študija. Študenti in njihove praktične (neakademsk e) težave. povzroča malo stresa (35 %), kot pri tistih, ki menijo, da jim ga povzroča veliko (35 %). Nekoliko več stresa jim povzročajo še študenti in njihove težave z organiziranjem študija (33 %). KOLIKO STRESA VAM PRI VAŠEM KOORDINATORSKEM DELU POVZROČAJO SPODNJI POGOJI? 20% 30% % 2 31% 1 4 5% 3 36% 22% 59% 25% % 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zelo malo malo srednje veliko zelo veliko Če obseg stresa, ki jim ga povzročajo posamezni dejavniki programa, primerjamo s programom, navajajo koordinatorji precej več stresa kot koordinatorji. Izjema so le praktične (neakademske) težave študentov, ki več stresa povzročajo koordinatorjem. POGOJI DELA NA INSTITUCIJAH KAKO ZADOVOLJNI STE S SPODAJ NAVEDENIMI POGOJI NA VAŠI INSTITUCIJI (FAKULTETI/AKADEMIJI/ŠOLI) V VLOGI KOORDINATORJA/-ICE? Pripravljenost na sodelovanje in odzivnost partnerskih institucij. 22% Priznavanje študijskih kreditov vašim študentom na tujih institucijah Poučevanje tujih študentov. 35% 50% Kompetence tujih študentov. 4 3 Dostop do informacij o tekočih mednarodnih projektih. 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% zelo nezadovoljen/-jna nezadovoljen/-jna nevtralno zadovoljen/-jna zelo zadovoljen/-jna 14

15 Glede pogojev dela so koordinatorji najbolj zadovoljni s priznavanjem študijskih kreditov domačim študentom na tujih institucijah (80 %) in pripravljenostjo na sodelovanje in odzivnost partnerskih institucij (71 %). Najmanj zadovoljni pa so glede kompetenc tujih študentov (15 %) ter dostopom do informacij o tekočih mednarodnih projektih (11 %). KAKO POMEMBNI SO ZA VAS POSAMEZNI POGOJI V VLOGI KOORDINATORJA/-ICE? Pripravljenost na sodelovanje in odzivnost partnerskih institucij. Priznavanje študijskih kreditov vašim študentom na tujih institucijah. 4 61% 50% Poučevanje tujih študentov. 5 36% Kompetence tujih študentov. 1 50% Dostop do informacij o tekočih mednarodnih projektih. 46% popolnoma nepomembno nepomembno nevtralno pomembno zelo pomembno koordinatorji kot pomembne prepoznavajo vse naštete pogoje. Največji pomen dajejo pripravljenosti na sodelovanje in odzivnosti partnerskih institucij (93 %), priznavanju študijskih kreditov domačim študentov na tujih institucijah (93 %) in poučevanju tujih študentov (90 %). OBLIKE DELA S ŠTUDENTI Kakšne oblike dela s rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 študenti so najpogostejše na vaši N % N % N % N % instituciji? klasična predavanja 5 20 % 6 24 % 9 36 % 5 20 % individualna % 9 35 % 4 15 % 0 0 % predavanja/konzultacije mentorstvo 9 33 % % 7 26 % 0 0 % drugo 1 10 % 1 10 % 4 40 % 4 40 % Najpogostejša oblika dela s tujimi študenti so individualna predavanja/konzultacije, ki jih na prvo mesto uvršča 50 % koordinatorjev, 35 % pa na drugo mesto. Sledi mentorstvo in na koncu klasična predavanja. 10 koordinatorjev navaja druge oblike dela (npr. delavnice, njihovo sodelovanje v seminarjih, skupinskem delu; individualno raziskovalno delo (projektno delo, magistrska dela, doktorske disertacije, praktično usposabljanje itd.) s tujimi študenti, ki pa se po pogostosti uvrščajo na zadnje mesto. 15

16 PRIZNAVE DELA S TUJIMI ŠTUDENTI AKADEMSKEMU OSEBJU Kako se akademskemu osebju priznava delo s tujimi študenti? N % se ne priznava % upošteva se pri postopkih napredovanja 4 14 % deklarativno (npr. objava na spletni strani ali v internih 4 14 % komunikacijah) denarni dodatek 2 7 % upošteva se pri pedagoški obremenitvi 2 7 % drugo 1 3 % Kar tri četrtine koordinatorjev navaja, da se akademskemu osebju delo s tujimi študenti ne priznava v nobeni obliki. V manjših deležih pa se upošteva pri postopkih napredovanja (14 %), deklarativno (14 %), pri pedagoški obremenitvi (7 %) ali v obliki denarnega dodatka (7 %). ZAKLJUČEK Rezultati kažejo, da za program v Sloveniji še vedno obstaja veliko zanimanje. Njegov največji potencial je širitev programa na države, ki jih programi EU (+) še ne vključujejo. Kot najbolj zanimive regije koordinatorji prepoznavajo Baltske države, države Vzhodne Evrope (ki še ne sodelujejo v programu ) ter Armenija, Azerbajdžan, Turčija. Veliko prednost programa predstavlja tudi njegova prilagodljivost pri izvajanju mobilnosti. Izkazalo se je, da institucije prepoznavajo program kot program, katerega prednosti sta predvsem prilagodljivost in kratek čas med odobritvijo in realizacijo mobilnosti. Prostor za izboljšave pa je nedvomno širjenje programa na države, ki v programih EU še ne sodelujejo, ter sofinanciranje potnih stroškov (ne zgolj bivanja) udeležencem programa, kot to počne že kar nekaj sodelujočih držav. Delo koordinatorja opravljajo v veliki večini visokošolski sodelavci na nivoju docenta (ta delež je kar trikrat večji kot v programu ) ter strokovni sodelavci. Hkrati pa je delo koordinatorjev v primerjavi z koordinatorji v še manjši meri priznano oziroma upoštevano pri postopkih napredovanja in je posledično tudi nezadovoljstvo koordinatorjev s tem v zvezi večje. Izvajanje programa pa po drugi strani koordinatorjem povzroča veliko manj stresa kot program. Zanimivo je, da medtem ko občutno večji delež koordinatorjev meni, da program koristi predvsem posameznikom, je precej večji delež koordinatorjev mnenja, da sodelovanje v programu prispeva h krepitvi kakovosti celotne institucije, zato bi veljalo ta potencial programa še bolj izkoristiti. Vsekakor pa je program, ki prinaša regionalno dimenzijo k siceršnjim vseevropskim ali celo širšim programom izmenjav (npr. +). S tem krepi cilje in usmerjenost slovenskega visokega šolstva in strategije internacionalizacije tako na nacionalni kot institucionalni ravni. Zato bi bilo smiselno krepiti elemente programa, ki so nedvomno prepoznani kot dodana vrednost to je širjenje na Baltske države, države Vzhodne in Južne Evrope, ki v programu še ne sodelujejo (Rusija, Belorusija, Ukrajina, Gruzija, Armenija, Azarbajdžan in Turčija) ter optimizirati določene postopke pri sami izvedbi. 16

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

KA2_2014_15-apr

KA2_2014_15-apr ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 Delavnica za prijavitelje 15. april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. Cilji politike Evropa 2020

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI INFORMATIVNI SESTANEK ERASMUS RAZPISA NA PF UL ZA ŠT. LETO 2018/19 doc. dr. Luka Tičar, Erasmus koordinator Darja Rabzelj, Mednarodna pisarna Ljubljana, 28. in 29. november 2017 ERASMUS+ Erasmus+ je program

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica ECTS-MA

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 11.12.2013 Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje Pisarna Ljubljana Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje

Prikaži več

Pogoji akademskega dela v Sloveniji Ugotovitve študije EUROAC 2013

Pogoji akademskega dela v Sloveniji Ugotovitve študije EUROAC 2013 Pogoji akademskega dela v Sloveniji Ugotovitve študije EUROAC 2013 Izdajatelj: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja Avtorice: dr. Manja Klemenčič, dr. Alenka Flander

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc)

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja študija v tujini v letnem semestru študijskega leta 2016/17 (brez ERASMUS+ finančne dotacije) Zakaj

Prikaži več

Slovenska Web

Slovenska Web Evropski projekt CHAMP združuje vodilna evropska mesta na področju kolesarjenja. CHAMP mesta želijo s pomočjo medsebojne primerjave najti načine za izboljšanje kolesarske politike in pridobiti nove ideje

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev PREDSTAVITEV MOBILNOSTI NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA Špela Langus, koordinatorica projektov PROJEKTNA PISARNA ERASMUS+ KA1-VET-14/16 Ime projekta: Let's cross borders school for

Prikaži več

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar Si želite? 1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v EU? (Bruselj 90min vožnje; Pariz 6 ur Flixbus; Amsterdam

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposa

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposa RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se je začel izvajati januarja

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme Vodnik programa VŽU 2013 Del IIa Podprogrami in akcije 1 KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3 Kakšni so cilji?... 3 COMENIUS... 4 Kakšni so cilji?... 4 Kdo lahko sodeluje?... 4 Katere

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA Vodnik programa VŽU 2012 Del IIa: Podprogrami in akcije http://ec.europa.eu/llp 1 PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 29.03.2013 Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji in severni Evropi urbano kolesarstvo vsestransko podprt

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Microsoft Word - Vtisi.docx

Microsoft Word - Vtisi.docx Univerza / fakulteta gostiteljica: University of Oulu Obdobje izmenjave: 1/2014 /2014 Študijski program na PeF V sklopu katerega programa ste opravili izmenjavo? V času opravljanja izmenjave ste bili vpisani

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Vseživljenjsko učenje ERASMUS Erasmus univerzitetna listina Erasmus University Charter EUC Sestanek za prijavitelje Aljoša Belcijan Ljubljana, 16.05.2011 Vsebina sestanka Program Vseživljenjsko učenje

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

1

1 Vsebina je nastala v okviru dejavnosti projekta Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

PokostaVprasanja_KA2_1.0

PokostaVprasanja_KA2_1.0 Pogosta vprašanja, Ključni ukrep 2 Strateška partnerstva Ali je PIC koda začasna, ali jo bomo morali obnavljati? Ali morajo biti otroci s posebnimi potrebami vsa tri leta v projektu, če prijavimo triletni

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

ADSL trojcek brosura_mail

ADSL trojcek brosura_mail Julij 2013 ADSL TROJČKI Telemachovi trojčki tudi pri vas doma! Vse tri storitve v enem paketu. Da bi vam zagotovili paketno storitev, ki vam je prek lastnega omrežja do sedaj nismo mogli, smo oblikovali

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več