UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N"

Transkripcija

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014

2 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 November

3 KAZALO UVOD... 3 PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK ZA VPIS V PRVI LETNIK VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA... 3 PRVI PRIJAVNI ROK... 5 Razpis za vpis in vpisna mesta v prvem prijavnem roku... 5 Ponovno razpisanih manj vpisnih mest... 5 Prijave za vpis v prvem prijavnem roku... 6 Prosta vpisna mesta v prvem prijavnem roku... 6 Študijski programi z največjim presežkom prijav in programi brez prijave... 6 Kandidati prijavljeni v programe z omejitvijo vpisa... 7 IZBIRNI POSTOPEK PRVEGA PRIJAVNEGA ROKA... 8 V izbirnem postopku sprejeti kandidati... 8 Sprejeti v prvi letnik v prvem prijavnem roku... 8 DRUGI PRIJAVNI ROK Vpisna mesta v drugem prijavnem roku Prijave za vpis v drugem prijavnem roku Pregled števila prijav po študijskih programih TRETJI PRIJAVNI ROK Prosta vpisna mesta v tretjem roku Prijave za vpis v tretjem prijavnem roku Sprejeti v prvi letnik v tretjem prijavnem roku KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI Večini kandidatov odobren status kandidata s posebnimi potrebami V prvem roku sprejete tri četrtine kandidatov s statusom posebnih potreb Sprejeti kandidati s statusom posebnih potreb v drugem roku Status posebnih potreb večinoma zaradi invalidnosti in bolezni PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJIH DRŽAVLJANOV IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE Razpisana vpisna mesta Četrtina kandidatov prijavljenih za študij na UP FAMNIT Največ kandidatov iz držav bivše SFRJ Omejitev vpisa Sprejeta velika večina prijavljenih kandidatov VPIS V PRVI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/ V prvem roku vpisana velika večina študentov prvega letnika Število vpisanih študentov po članicah UP

4 UVOD PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK ZA VPIS V PRVI LETNIK VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija v Republiki Sloveniji se vsako leto začne z razpisom za vpis. Razpis za vpis v študijskem letu 2014/2015 je bil objavljen le v elektronski obliki na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) 31. januarja V razpisu so Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi ter nekateri nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski zavodi objavili študijske programe in pogoje za vpis v prvi letnik. V uvodnem delu razpisa za vpis so opisana pravila, postopki in roki, ki veljajo v prijavno-sprejemnem postopku, informacije o vpisu v študijske programe, ki kandidatom omogočajo vpis v začetni ali nadaljevalni letnik, ter o vpisu na vzporedni študij, vpisu diplomantov in tujih državljanov. V posebnem delu so poleg vpisnih pogojev objavljena še merila za izbiro in število vpisnih mest za vse razpisane študijske programe. Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe so se na razpis prijavljali v treh rokih. Prvi prijavni rok je potekal od 5. februarja do 5. marca Prijavo za vpis so kandidati oddali preko elektronske vloge na spletnem portalu evš: Vsak kandidat je lahko oddal samo eno prijavo (v prijavni obrazec pa so lahko napisali največ tri želene študijske programe) in sicer, če se je prijavljal: s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ni pošiljal, temveč je prijavo za vpis v evš oddal do konca prijavnega roka. Po pošti je moral priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih je v prijavi označil, da jih bo oddal po pošti. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), je kandidat moral obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v evš, nato ga tudi natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka pristojni visokošolski prijavnoinformacijski službi. V drugem prijavnem roku, od 22. do 29. avgusta 2014, so univerze ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi ponudili še prosta vpisna mesta. Drugo prijavo za vpis so lahko oddali kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov in tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis. V prijavni obrazec so napisali enega, dva ali tri želene študijske programe ter jo oddali na enak način kot v prvem prijavnem roku. Tretji prijavni rok je potekal od 1. do 5. oktobra Kandidati, ki so se želeli vpisati v tretjem roku, so posameznemu visokošolskemu zavodu poslali na portalu izpolnjen, natisnjen in podpisan prijavni obrazec, v katerega so napisali en študijski program, za katerega so izpolnjevali pogoje za vpis. Na redni študij so se lahko prijavili kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov; kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal; študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Niso pa smeli v tretjem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku. V tretjem prijavnem roku so se na študij lahko prijavili tudi kandidati za izredni študij. 3

5 Univerze ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi so 24. aprila 2014 s soglasjem Vlade Republike Slovenije sprejeli sklep o omejitvi vpisa za tiste študijske programe, kjer je število prijavljenih kandidatov presegalo razpisano število vpisnih mest (28. člen Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu). Kandidati za študijske programe z omejitvijo vpisa so bili izbrani v skladu z merili za izbiro za posamezni študijski program. V izbirni postopek prvega prijavnega roka (na UP) so bili vključeni vsi kandidati, ki so do 5. marca 2014 oddali veljavno Prvo prijavo za vpis (1519 kandidatov). O rezultatu izbirnega postopka so bili pisno seznanjeni 25. julija Članice UP so 1042 kandidata, ki sta bila sprejeta v enega od študijskih programov, povabili k vpisu med 28. julijem in 18. avgustom V izbirni postopek drugega prijavnega roka (na UP) so bili vključeni vsi, ki so oddali veljavno prijavo do 29. avgusta 2014 (560 kandidatov). O rezultatu izbirnega postopka v drugem roku so bili vsi prijavljeni kandidati pisno seznanjeni 24. septembra Sprejeti kandidati so se vpisali med 25. in 30. septembrom 2014 na posamezne visokošolske zavode. Vpis sprejetih kandidatov v tretjem prijavnem roku se je končal 10. oktobra

6 Prvi prijavni rok Prvi prijavni rok je potekal od 5. februarja do 5. marca Kandidati so oddali Prvo prijavo za vpis preko evš portala ter tisti, ki prijave niso digitalno podpisali, natisnjen in podpisan prijavni obrazec poslali visokošolskim prijavno-informacijskim službam Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ali Univerze v Novi Gorici. V prijavni obrazec so lahko napisali največ tri želene študijske programe. Letos je za študijske programe Univerze na Primorskem prvo prijavo oddalo 1554 kandidatov (od tega le 431 kandidatov samo v elektronski obliki, tj. podpisane s certifikatom oz. z digitalnim potrdilom), v izbirni postopek pa je bilo vključenih 1519 kandidatov. Razpis za vpis in vpisna mesta v prvem prijavnem roku Z razpisom za vpis so štiri univerze ter 13 javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov objavili skupaj s študijskimi programi število vpisnih mest (skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije) za redni in izredni študij ter vpisne pogoje in merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa za vpis v prvi letnik. Podatki o številu vpisnih mest na UP za zadnjih pet študijskih let so prikazani v spodnji tabeli. Kratico»UN«uporabljamo za univerzitetne študijske programe, kratico»vs«pa za visokošolske strokovne študijske programe. UNIVERZA NA PRIMORSKEM NAČIN ŠTUDIJA REDNI IZREDNI SKUPAJ LETO 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Univerzitetni študijski programi Visokošolski študjski programi Univerza na Primorskem Tabela: Vpisna mesta po vrsti študijskih programov in načinu študija za študijska leta 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/2015 Ponovno razpisanih manj vpisnih mest Za leto 2014/15 je bilo na UP razpisanih 1635 vpisnih mest, kar je 10 mest več kot lani in 143 manj kot predlani. Vseh razpisanih programov na UP je bilo letos 30 (lani 32). Za 21 univerzitetnih študijskih programov je bilo razpisanih 785 vpisnih mest (48,01%), za 9 visokošolskih strokovnih programov pa 850 (51,99%). Letos je bilo v primerjavi z lanskim letom kandidatom na voljo 12,95% več vpisnih mest za univerzitetne študijske programe, ter 8,6 % manj za visokošolske strokovne študijske programe. 5

7 Število razpisanih mest se je letos spremenilo za oba načina študija. Za redni študij je bilo razpisanih 1340 mest, kar je 2,29% več kot lansko leto, za izredni pa 295, to je 6,35% manj kot lani. Prijave za vpis v prvem prijavnem roku Število prijav se zmanjšuje Kandidati za vpis za vpis v študijske programe 1. stopnje so se za študij prijavili preko evš portala, na spletnem naslovu MIZS: kjer so lahko izpolnili E-obrazec Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2014/15, na dva načina: prijava za vpis z digitalnim potrdilom ali prijava za vpis z uporabniškim imenom in geslom. V sami prijavi so kandidati lahko izbrali največ tri študijske programe. Visokošolska prijavno-informacijska služba UP je v prvem roku prejela prijav slovenskih državljanov in državljanov držav članic Evropske unije (100 manj kot lani), kar je 116 prijav manj, kot je vpisnih mest. Prosta vpisna mesta v prvem prijavnem roku Število prijav je od študijskega leta 2010/11 manjše od števila razpisanih mest. Letos je število prijav za 7,09% manjše od števila razpisanih vpisnih mest (lani manjše za 0,37%). Od leta 2010/11 upadata tako število prijav kot vpisnih mest. Število razpisanih vpisnih mest se je v tem obdobju sicer povečalo za 0,61% (1625, 1635), število prijav pa se je za 6,18% zmanjšalo (1619, 1519), kar lahko pripišemo tudi manjšemu številu dijakov v zaključnem letniku srednjih šol. V univerzitetne programe se je letos prijavilo 539 kandidatov, 31,34% (v številu 246) kandidatov manj, kot je bilo razpisanih mest, v visokošolske strokovne programe pa 980 kandidatov, 15,29% ( v številu 130) kandidatov več, kot je bilo mest. Zanimanje kandidatov za redne študijske programe je bilo manjše od ponudbe mest za 0,22% (v številu 1337), v izredne študijske programe pa se je prijavilo 38,30% (v številu 182) manj kandidatov, kot je bilo vpisnih mest. Študijski programi z največjim presežkom prijav in programi brez prijave Za nekatere študijske programe je značilen velik presežek prijav glede na razpisana vpisna mesta. Že nekaj let opazimo največje presežke prijav za redni študijski program Predšolska vzgoja (Koper) VS, ki ga izvaja UP PEF. Spodnja tabela prikazuje študijske programe ki so v 1. prijavnem roku prejeli največ prijav (nad 100%). 1 Število prijav: pri štetju prijav v študijske programe se upoštevajo samo prve želje na veljavnih prijavah. 6

8 1. rok /2015 UNIVERZA NA PRIMORSKEM razpis prijave odstotek prijavljenih s 1. prijavo (glede na razpisana mesta) Predšolska vzgoja Koper (VS) ,33 Prehransko svetovanje Dietetika VS ,00 Biopsihologija ,00 Aplikativna kineziologija ,89 Zdravstvena nega Izola VS ,33 Turizem UN ,00 Predšolska vzgoja Koper (VS) - izredni ,67 Razredni pouk (UN) ,67 Mediacija v turizmu VS ,00 Management turističnih podjetij VS ,14 Edukacijske vede (UN) ,22 Management VS - Škofja Loka ,00 Zdravstvena nega - Nova Gorica ,89 Na redni študijski program Matematika (izvedba v angleškem jeziku) UN, ki ga izvaja UP FAMNIT pa se v prvem prijavnem roku ni prijavil nihče. Spodnja tabela prikazuje študijske programe, na katere se je v 1. prijavnem roku prijavilo manj kandidatov (do 10% razpisanih mest). 1. rok /2015 UNIVERZA NA PRIMORSKEM razpis prijave odstotek prijavljenih s 1. prijavo (glede na razpisana mesta) Matematika (v angleškem jeziku) ,00 Kulturna dediščina ,33 Slovenistika ,33 Zgodovina ,67 Antropologija dvopredmetni ,67 Geografija dvopredmetni 30 2,5 8,33 Arheologija dvopredmetni ,00 Matematika v ekonomiji in financah ,00 Kandidati prijavljeni v programe z omejitvijo vpisa Za študijske programe, kjer je bilo število prijavljenih s prvo željo bistveno večje od razpisanega števila mest, so univerze ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi s soglasjem Vlade Republike Slovenije konec aprila 2014 sprejeli sklep o omejitvi vpisa. Kandidate za študij se je izbiralo po merilih, ki so bila objavljena v Razpisu za vpis v študijskem letu 2014/15 (MIZKŠ, 31. januar 2014). Sklep o omejitvi vpisa je bil letos sprejet za 13 (lani 11) študijskih programov UP in sicer za 12 (lani 9) programov na rednem in 1 (lani 2) programu na izrednem študiju. Univerzitetnih študijskih programov z omejitvijo vpisa je bilo 5 (lani 6) in sicer, Aplikativna kineziologija in Biopsihologija UP FAMNIT, Turizem UP FTŠ Turistica ter Edukacijske vede in Razredni pouk na UP PEF, visokošolskih strokovnih programov z omejitvijo vpisa pa je bilo 7 (lani 6), Management UP FM, na UP FTŠ Turistici na dveh študijskih programih Management turističnih podjetij in Mediacija v turizmu, na UP FVZ Prehransko svetovanje dietetika, Zdravstvena nega Izola, Zdravstvena nega Nova Gorica, Predšolska vzgoja UP PEF. 7

9 Izbirni postopek prvega prijavnega roka V izbirnem postopku sprejeti kandidati Kandidati, ki so v prvi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis. Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, ali študijski program, za katerega se ugotavlja posebna nadarjenost, sposobnost oziroma spretnost, so v ta ali v naslednja v prijavi navedena študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so dosegli zadostno število točk. Sprejeta na študijske programe UP sta v prvem roku bila 1042 kandidata od 1519 prijavljenih, kar je 68,60 % vseh veljavnih prijav državljanov Republike Slovenije in državljanov držav članic EU (lani 72,70 %). Sprejeti v prvi letnik v prvem prijavnem roku Dobra tretjina kandidatov sprejeta v univerzitetne študijske programe Od 1042 (lani 1177) sprejetih kandidatov, jih je bilo 354 oziroma 33,97% (lani 33,99%) sprejetih v univerzitetne študijske programe in 688 oziroma 66,03% (lani 66,01%) v visokošolske strokovne študijske programe. Odstotek sprejetih kandidatov v univerzitetne programe se nekoliko povečuje, nekoliko pa se je glede na lansko leto zmanjšal odstotek sprejetih v visokošolske strokovne študijske programe. V univerzitetne študijske programe je bilo v primerjavi z lanskim letom sprejetih 46 kandidatov manj, v visokošolske študijske programe, pa 89 kandidatov manj. Najvišje število točk za študijske programe Študijski programi s povprečnim številom točk sprejetih v letošnjem študijskem letu so prikazani v spodnji tabeli. Najvišje število točk, 89,1 točke je bilo doseženo na študijskem programu Kulturna dediščina UP FHŠ ter na študijskem programu Predšolska vzgoja UP PEF pa 83,5 točke. Univerza na Primorskem 2014 / 2015 Točke_sprejeti članica / program redni izredni UP FHŠ Univerzitetni Geografija 51,25 Italijanistika 67 Kulturna dediščina 2 89,1 2 Medijski študiji 49,5 Medkulturno jezikovno posredovanje 56 Slovenistika 58 Zgodovina 78 Dvopremdetni Geografija. 60 Arheologija. 46 Antropologija. 60 Zgodovina. 46 UP FM Univerzitetni Management 30 Visokošolski 2 ni bilo omejitve vpisa (UP FHŠ Kulturna dediščina) 8

10 Management Celje 28,5 Koper 40 Škofja Loka 43 UP FAMNIT Aplikativna kineziologija 65,25 Biodiverziteta 53,5 Bioinformatika 66,5 Biopsihologija 72 Matematika (v slovenskem jeziku) 66 Matematika v ekonomiji in financah 48,5 Računalništvo in informatika 43 Sredozemsko kmetijstvo 48,25 UP FTŠ Turistica Univerzitetni Turizem 59,25 Visokošolski Management turističnih destinacij 40 Management turističnih podjetij 56 Mediacija v turizmu 63 UP FVZ Prehransko svetovanje - dietetika Zdravstvena nega Izola Nova Gorica 59 UP PEF Univerzitetni Edukacijske vede 40 Razredni pouk 56 Visokošolski Predšolska vzgoja Predšolska vzgoja Koper 83,5 67 Ljutomer 45,5 Ptuj 47 Skupna vsota (oz. povprečje) 56,1 51 Predviden trend prijav in vpisa do leta 2020 Leto rojeni vseh 18 letnikov število vpisanih v 1. letnik % 2010 (2010/2011) 1991/ ,16% 2011 (2011/2012) 1992/ ,12% 2012 (2012/2013) 1993/ ,79% 2013 (2013/2014) 1994/ ,16% 2014/ / PREDVIDOMA % 2015/ / PREDVIDOMA % 2016/ / PREDVIDOMA % 2017/ / PREDVIDOMA % 2018/ / PREDVIDOMA % 2019/ / PREDVIDOMA % 2020/ / PREDVIDOMA % 9

11 Drugi prijavni rok V drugem prijavnem roku od 22. do 29. avgusta 2014 so univerze ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi ponudili še prosta vpisna mesta. Letos so drugo prijavo za vpis lahko oddali vsi kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov in tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis. Kandidati so v prijavni obrazec, ki so ga izpolnili na potralu evš napisali enega, dva ali tri želene študijske programe ter obrazec oddali na dva načina in sicer, če so se prijavljali (1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ni pošiljal, temveč je prijavo za vpis v evš oddal do konca prijavnega roka. Po pošti je moral priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih je v prijavi označil, da jih bo oddal po pošti, (2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), je kandidat moral obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v evš, nato ga tudi natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka pristojni visokošolski prijavnoinformacijski službi. Vpisna mesta v drugem prijavnem roku Po vpisu sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku je za drugi prijavni rok v študijskem letu 2014/15 na UP ostalo prostih še 734 vpisnih mest (lani 666), kar je 44,89% vseh razpisanih mest v prvem roku. Razpisanih je bilo 28 študijskih programov (lani 29). V drugem roku je za univerzitetne študijske programe ostalo še 462 prostih mest (lani 350), za visokošolske strokovne programe pa 272 mest (lani 316). Kandidatom je bilo na voljo 587 prostih mest za redni študij (lani 544) in 147 mest za izredni študij (lani 122). Prijave za vpis v drugem prijavnem roku Visokošolska prijavno-informacijska služba UP je v drugem prijavnem roku prejela 560 prijav na 734 prostih vpisnih mest (lani 733 prijav na 666 mest). V drugem prijavnem roku so se lahko prijavili le kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov in tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis. Letos se je glede na lansko leto prijavilo manj kandidatov (173 manj). Število prostih mest v drugem roku se je do študijskega leta 2009/10 povečevalo in v tem letu doseglo najvišje število (1546), nato se je začelo zmanjševati. Pred štirimi leti (2010/11) je bilo v drugem roku razpisanih 1458 mest, letos pa 734. V drugem prijavnem roku se je prijavilo v visokošolske strokovne študijske programe 378 kandidatov, 67,5 %, (lani 536; 73,12%), v univerzitetne študijske programe pa 182, 32,5%, (lani 197; 26,88%). V redne študijske programe se jih je prijavilo 457, kar je 81,60 % (lani 541; 73,81 %), v izredne programe pa 103, kar je 18,40 % (lani 192; 26,19%). Največ prijav za vpis (150 prijav) je bilo poslanih za študijske programe na Fakulteti za management (26,78%), sledi Fakulteta za vede o zdravju s 124 prijavami (22,14%), na Pedagoško fakulteto se je prijavilo 89 kandidatov (15,89%), sledijo še Fakulteta za turistične študije s 79 prijavami (14,10%), Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije s 75 prijavami kandidatov 13,39% ter Fakulteta za humanistične študije s 43 prijavami (7,67%). 10

12 Delež prijav glede na razpisana vpisna mesta se je v drugem roku letos zmanjšal. Lansko leto je ta delež znašal 110,51 %, letos pa 76,29%, se pa je ponovno povečalo število razpisanih mest (letos 68 mest več kot lani). V univerzitetne študijske programe se je prijavilo 60% kandidatov manj, kot je bilo še prostih vpisnih mest (lani 43,71% manj), v visokošolske strokovne programe pa 38,97% kandidatov več (lani 69,62% več) kot je bilo še prostih vpisnih mest. Tudi v drugem roku je bil interes kandidatov v primerjavi s še prostimi vpisnimi mesti večji za redne študijske programe kot za izredne. Pregled števila prijav po študijskih programih Presežke prijav glede na vpisna mesta zasledimo pri naslednjih študijskih programih (nad 100%): UNIVERZA NA PRIMORSKEM 2. rok /2015 razpis prijave odstotek prijavljenih s 1. prijavo (glede na razpisana mesta) v % Aplikativna kineziologija ,00 Razredni pouk (UN) ,00 Biopsihologija ,00 Prehransko svetovanje - Dietetika ,67 Zdravstvena nega Izola ,00 Mediacija v turizmu ,00 Edukacijske vede (UN) ,00 Predšolska vzgoja Ptuj (VS) izredni ,00 Zdravstvena nega Nova Gorica ,89 Management turističnih podjetij ,33 Turizem ,29 Management VS Koper Management VS Škofja Loka ,00 Prehransko svetovanje - Dietetika izredni ,00 Medijski študiji ,5 Management VS Celje ,78 Manjši interes kandidatov zasledimo pri naslednjih študijskih programih (pod 10%): 2. rok /2015 UNIVERZA NA PRIMORSKEM razpis prijave odstotek prijavljenih s 1. prijavo (glede na razpisana mesta) v % Zgodovina dvopredmetni 24 2,5 10,42 Slovenistika ,00 Arheologija dvopredmetni 26 2,5 9,62 Medkulturno jezikovno posredovanje ,82 Geografija ,14 Geografija dvopredmetni 25 1,5 6,00 Antropologija dvopredmetni 25 1,5 6,00 Kulturna dediščina ,45 Zgodovina ,45 Matematika (v angleškem jeziku) ,00 11

13 Tretji prijavni rok Tretji prijavni rok je potekal od 1. do 5. oktobra Kandidati, ki so se želeli vpisati v tretjem roku, so posameznemu visokošolskemu zavodu poslali prijavni obrazec, v katerega so napisali en študijski program, za katerega so izpolnjevali pogoje za vpis. Na redni študij so se lahko prijavili kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov; kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal; študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Niso pa smeli v tretjem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavnosprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku. V tretjem prijavnem roku so se na študij lahko prijavili tudi kandidati za izredni študij. Prosta vpisna mesta v tretjem roku Po končanem drugem prijavnem roku je ostalo prostih še 416 (lani 398) mest, 343 za redni in 73 za izredni študij oziroma 343 mest za univerzitetne in 73 za visokošolske strokovne študijske programe. Prijave za vpis v tretjem prijavnem roku Članice UP so v tretjem prijavnem roku skupaj prejele 66 prijav na 416 prostih vpisnih mest. V tretjem prijavnem roku se je prijavilo v visokošolske strokovne študijske programe 49 kandidatov, 74,24%, v univerzitetne študijske programe pa 17; 25,76%. V redne študijske programe se jih je prijavilo 17, kar je 25,76% v izredne programe pa 49, kar je 74,24%. Največ prijav za vpis (22 prijav) je bilo poslanih na študijski program UP Pedagoške fakultete, Predšolska vzgoja (VS)-IZR, sledi UP Fakulteta za vede o zdravju s 16 prijavami na študijski program Zdravstvena nega (VS)-IZR, na študijski program Management turističnih destinacij (VS)-IZR na UP Fakulteto za turistične študije Turistico pa se je prijavilo 11 kandidatov. Sledita UP Fakulteta za humanistične študije z 11 prijavami ( po 1 prijavo št. programa Geografija in Italijanistika, po 2 prijavi Medijski študij in Zgodovina, 3 prijave Medkulturno jezikovno posredovanje ter na dvopredmetnih študijskih programih po 1 prijavo dvopredmetni študij Antropologija in Geografija, 2 prijavi dvopredmetni študijski program Arheologija) in UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije s 6 prijavami (1 prijava za študijski program Matematika, 2 prijavi za študijski program Matematika v ekonomiji in financah ter 3 prijave za študijski program Računalništvo in informatika). V tretjem roku je bil interes kandidatov v primerjavi s še prostimi vpisnimi mesti večji za izredne študijske programe kot za redne. 12

14 Sprejeti v prvi letnik v tretjem prijavnem roku Sprejeti na študijske programe UP je bilo v tretjem roku 59 kandidatov od 66 prijavljenih, kar je 89,39%. Od 59 sprejetih kandidatov, jih je bilo 44 oziroma 74,58% sprejetih v visokošolske strokovne študijske programe ter hkrati na izredni študij in 15 oziroma 25,42% v univerzitetne študijske programe oz. na redni študij. 3. ROK 2014/2015 Univerza na Primorskem članica / program Prosta mesta Redni Izredni PRIJAVLJENI KANDIDATI SPREJETI KANDIDATI UP FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE VPISANI KANDIDATI Univerzitetni Geografija 25 / Italijanistika 15 / Kulturna dediščina 28 / Medijski študiji 3 / Medkulturno jezikovno posredovanje 28 / Slovenistika 26 / Zgodovina 28 / Dvopremdetni Geografija. 20 / Arheologija. 18 / Antropologija. 20 / Zgodovina. 16 / UP FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Biodiverziteta 16 / Bioinformatika 20 / Matematika (v slovenskem jeziku) 34 / Matematika (v angleškem jeziku) 25 / Matematika v ekonomiji in financah 25 / Računalništvo in informatika 19 / Sredozemsko kmetijstvo 14 / UP FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - Turistica Management turističnih destinacij (Ljubljana) / UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU Zdravstvena nega (Izola) / UP PEDAGOŠKA FAKULTETA Predšolska vzgoja (Ljutomer) / SKUPAJ

15 Kandidati s posebnimi potrebami V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se na seznam naknadno sprejetih uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, ki so si ta status pridobili v prijavnosprejemnem postopku, se v rednem izbirnem postopku niso nikamor uvrstili, izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 90% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami odloča Komisija za prošnje in vprašanja UP (KPV UP) na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih mora kandidat poslati do določenega roka. Večini kandidatov odobren status kandidata s posebnimi potrebami Za odobritev statusa kandidata s posebnimi potrebami je letos v obeh prijavnih rokih skupaj prošnjo vložilo 32 kandidatov, kar je 1,54% prijavljenih kandidatov. Komisija je status kandidata s posebnimi potrebami odobrila 32 kandidatom (100%). Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem je v prvem prijavnem roku prejela 30 prošenj, status pa je bil dodeljen 30 kandidatom. V drugem prijavnem roku je komisija obravnavala 2 prošnji in jima status dodelila. Ena kandidatka, ki je status kandidata s posebnimi potrebami pridobila v prvem prijavnem roku, je kandidirala za vpis in bila obravnavana tudi v drugem prijavnem roku. V prvem roku sprejete tri četrtine kandidatov s statusom posebnih potreb V izbirni postopek prvega prijavnega roka je bilo vključenih 30 kandidatov s statusom kandidata s posebnimi potrebami: 17 (56,66%) kandidatov se je v želen študijski program uvrstilo v rednem izbirnem postopku, 8 (26,66%) kandidatov ni bilo nikamor sprejetih, 5 (16,66%) jih je bilo sprejetih naknadno (izpolnjevali so vpisne pogoje in dosegli 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev), 2 od 5 (6,66%) naknadno uvrščenih kandidatov se je uvrstilo na podlagi opravljanja splošne oziroma poklicne mature v dveh delih oziroma po sklepu komisije. Sprejeti kandidati s statusom posebnih potreb v drugem roku V drugem prijavnem roku so bili v postopek razvrščanja vključeni 3 kandidati s statusom kandidata s posebnimi potrebami. En kandidat je status pridobil že v prvem prijavnem roku. V želen študijski program sta se v drugem roku v rednem izbirnem postopku uvrstila 2 kandidata (66,66%), ena kandidatka (33,33%) je bila naknadno sprejeta, ker je izpolnjevala vpisne pogoje in je dosegla 90% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev, dva kandidata (66,66%) sta se uvrstila na seznam sprejetih kandidatov, ker na izbranem študijskem programu ni bilo omejitve. Največ kandidatov s statusom posebnih potreb sprejetih na UP FVZ S statusom kandidata s posebnimi potrebami, pridobljenim preko Komisije za prošnje in vprašanja UP je bilo na UP sprejetih 22 kandidatov. Največ jih je bilo sprejetih na UP FVZ, in sicer 9 kandidatov (40,91%), na UP PEF in UP FAMNIT po 4 kandidati (18,19%), na UP FTŠ Turistico 3 kandidati (13,64%) ter na UP FM in UP FHŠ po 1 kandidat (4,55%). 14

16 Ena kandidatka, se je v izbirni postopek prijavila tako v prvem kot v drugem roku. Več kot polovica kandidatov (20; 62,50%) s statusom kandidata s posebnimi potrebami je bila v rednem izbirnem postopku sprejeta v želen študijski program. Dobri petini kandidatov (7; 21,88%) se ni uspelo uvrstiti v nobenega od študijskih programov, slaba petina kandidatov s posebnimi potrebami (6 kandidatov, 18,75%) pa je bila sprejeta naknadno (z doseženim 90 % minimumom točk za uvrstitev, opravljeno maturo v dveh delih in po sklepu komisije). ŠT. KANDIDATOV ČLANICA PRIJAVLJENI SPREJETI UP FVZ 11 9 UP PEF 8 4 UP FAMNIT 5 4 UP FTŠ 4 3 UP FM 2 1 UP FHŠ 1 1 SKUPAJ NA UP DRUGI ZAVODI 2 3 NIKAMOR SPREJETI 8 SKUPAJ Status posebnih potreb večinoma zaradi invalidnosti in bolezni Komisija za prošnje in vprašanja na Univerzi na Primorskem je 20 (62,5%) kandidatom dodelila status posebnih potreb na podlagi invalidnosti, kronične bolezni ter motenj v duševnem in telesnem razvoju, 12 (37,5%) kandidatom pa dodelila status posebnih potreb na podlagi udejstvovanja v vrhunskem športu. 15

17 Prijavno-sprejemni postopek Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz držav nečlanic Evropske unije Razpisana vpisna mesta Za študijsko leto 2014/15 je bilo na Univerzi na Primorskem za tuje državljane razpisanih 200 mest (lani 143), od teh jih je bilo po članicah razpisanih tako: UP FHŠ 28, UP FM 28, UP FAMNIT 53, UP FTŠ 15 rednih in 20 izrednih, UP PEF 17 in 18 izrednih, UP FVZ 14 in 7 izrednih. Za redni študij je bilo na voljo 155 mest, za izrednega pa 45. Za univerzitetne študijske programe je bilo razpisanih 100 in za visokošolske strokovne študijske programe pa 100 mest. Četrtina kandidatov prijavljenih za študij na UP FAMNIT Za študij na Univerzi na Primorskem se je prijavilo 54 Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz držav nečlanic EU (lani 65), od teh se je prijavilo 9 (lani 16) Slovencev brez slovenskega državljanstva. Največ tujih kandidatov se je prijavilo na UP FAMNIT, 14 prijav kandidatov (25,93%), sledi UP FM z 11 kandidati, UP FVZ in UP PEF s po 8 kandidati ter UP FTŠ z 7 in UP FHŠ s 6 kandidati. ČLANICA ŠT. KANDIDATOV UP FAMNIT 14 UP FM 11 UP FVZ 8 UP PEF 8 UP FTŠ - Turistica 7 UP FHŠ 6 Največ kandidatov iz držav bivše SFRJ Največ kandidatov (18, kar je 33,33 %) se je prijavilo iz Makedonije. Sledijo kandidati iz Bosne in Hercegovine (9) in Italije (9), ki se prijavljajo kot Slovenci brez slovenskega državljanstva. Šest prijavljenih kandidatov je iz Srbije, pet iz Ukrajine, 3 iz Rusije, 2 iz Belorusije in po eden iz Kosova in Azerbajdžana. DRŽAVA ŠT. KANDIDATOV Makedonija 18 Bosna in Hercegovina 9 Italija 9 Srbija 6 Ukrajine 5 Ruska federacija 3 Belorusija 2 Kosovo 1 Azerbajdžan 1 16

18 Omejitev vpisa Na Univerzi na Primorskem je bil študijski program z omejitvijo vpisa na Fakulteti za management in sicer na študijskem programu Management UN, mesta so bila zapolnjena v drugem prijavnem roku. Sprejeta velika večina prijavljenih kandidatov V študijske programe je bilo sprejetih 51 Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov (94,44%). Kandidati, ki se niso nikamor uvrstili, teh je 3, niso poslali zahtevanih dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev oziroma niso dosegli zadostnega števila točk v izbirnem postopku ali niso izpolnjevali vpisnih pogojev. 17

19 VPIS V PRVI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 V prvem roku vpisana velika večina študentov prvega letnika V študijskem letu 2014/15 je v prve letnike visokošolskega študija na UP vpisanih 1419 študentov, prvič vpisanih 1298 študentov (lani 1492). Ponovno vpisanih v prvi letnik je 117 študentov in 4 študentje v 1. letniku imajo podaljšanjem statusa študenta. UP 1. LETNIK 2014/2015 ŠT. ŠTUDENTOV DELEŽ prvič vpisani ,47 ponovno vpisani 117 8,25 podaljšanje statusa 4 0,28 SKUPAJ % Letos je bilo prvič vpisanih 901 (lani 959) študentov, ki so bili sprejeti v prvem roku, 397 sprejetih v drugem in tretjem roku (lani 533). Delež vpisanih iz prvega roka znaša 69,42% (lani 64,28%), iz drugega in tretjega roka 30,58% (lani 35,72%). Delež ponovno vpisanih študentov in s podaljšanim statusom študenta v 1. letniku pa je 8,53% glede na skupaj vpisane v 1. letnik. V univerzitetne študijske programe se je v prvi letnik vpisalo 466 oziroma 35,90% študentov (lani 520, 34,85%), v visokošolske strokovne programe pa 832 oziroma 64,10% študentov (lani 972, 65,15%). V rednih študijskih programih študira 1028 študentov (79,20%, lani 1200, 80,43%) in v izrednih 270 (20,80%, lani 292, 19,57%). VPISANI V 1. LETNIK REDNI IZREDNI SKUPAJ V UNIVERZITETNE ŠT. PROGRAME V VISOKOŠOLSKE ŠT. PROGRAME SKUPAJ

20 Zgornji graf prikazuje število prvič vpisanih študentov na UP v študijskem letu 2014/2015. Število vpisanih študentov po članicah UP Na Univerzi na Primorskem je največ študentov prvič vpisanih v 1. letniku na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, in sicer 349 študentov, od teh 102 v univerzitetne in 247 v visokošolske študijske programe oziroma 170 na redni in 179 na izredni študij. ČLANICA REDNI R % IZREDNI IZR % VSI UP PEF , , UP FM ,00 0 0, UP FVZ , , UP FAMNIT ,00 0 0, UP FTŠ - Turistica , , UP FHŠ ,00 0 0,00 98 SKUPAJ , , Na UP Fakulteti za management je v 1. letniku prvič vpisanih 267 študentov, od teh 37 študentov v univerzitetne in 230 v visokošolske študijske programe, izrednega študija na UP FM ni. Na UP Fakulteti za vede o zdravju je vpisanih 221 študentov, od teh 155 na redni in 66 na izredni študij. Univerzitetnih študijskih programov na UP FVZ ni. Na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je vpisanih 185 študentov na redne univerzitetne študijske programe. Izrednega študija ni. Na UP Fakulteti za turistične študije Turistici je vpisanih 178 študentov, od teh je 44 v univerzitetne in 134 v visokošolske študijske programe oziroma 153 na redni in 25 na izredni študij. Na UP Fakulteti za humanistične študije je v redne univerzitetne študijske programe vpisanih 98 študentov. 19

21 ČLANICA UNIVERZITETNI PROGRAMI UNI % VISOKOŠOLSKI PROGRAMI VS % VSI UP PEF , , UP FM 37 13, , UP FVZ 0 0, , UP FAMNIT ,00 0 0, UP FTŠ - Turistica 44 24, , UP FHŠ ,00 0 0,00 98 SKUPAJ , , Na UP FAMNIT in UP FHŠ zasledimo 100% delež vpisanih študentov v univerzitetne študijske programe, na UP FVZ pa 100% delež vpisanih v VS programe. Na ostalih članicah UP je večji delež študentov vpisanih na visokošolske študijske programe in sicer UP FM 86,14%, na UP FTŠ-Turistici 75,28% ter na UP PEF 70,77%. Največji delež vpisanih študentov v izredne študijske programe ima UP PEF z 51,29% študentov, sledita UP FVZ z 29,86% študentov ter UP FTŠ-Turistica s 14,04% študentov vpisanimi v izredni študij. 20

22 21

23 22

24 VPIS UP Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem Titov trg 4, 6000 Koper E-pošta: Iris Skrt tel.: Tanja Sanabor tel.:

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija  Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

UWC Slovenija razpisuje šolska mesta za dvoletno izobraževanje v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 na šolah UWC s programom mednarodne mature Celje

UWC Slovenija razpisuje šolska mesta za dvoletno izobraževanje v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 na šolah UWC s programom mednarodne mature Celje UWC Slovenija razpisuje šolska mesta za dvoletno izobraževanje v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 na šolah UWC s programom mednarodne mature Celje, 20. 12. 2018 UWC Slovenija vabi dijakinje in dijake

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Uvod Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič 6. 2. 2017 Kje lahko poiščete informacije? Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:  RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani  Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

CT_SLO_White Paper_ENG

CT_SLO_White Paper_ENG UPORABNIŠKI PRIROČNIK //COMTRADE/ UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA PORTAL IN VARNOSTNO SHEMO MIZKŠ Priročnik za ravnatelje Priročnik pokriva glavne akcije, ki jih ravnatelji opravljajo v Varnostni shemi: upravljanje

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC Spoštovani vinogradniki, pred nami je 47. Praznik refoška in slovenske Istre. Tudi z letošnjim našim skupnim praznikom želimo, da je bolj prepoznaven in privlačen za obiskovalce iz vse Slovenije kot tudi

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC 1. KDO SMO? Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

ZUNANJA IZBIRNOST NA MAGITRSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU GEOGRAFIJA NA UP FHŠ Nabor zunanje izbirnih predmetov za študente 2. stopnje Geografije UP FHŠ iz

ZUNANJA IZBIRNOST NA MAGITRSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU GEOGRAFIJA NA UP FHŠ Nabor zunanje izbirnih predmetov za študente 2. stopnje Geografije UP FHŠ iz ZUNANJA IZBIRNOST NA MAGITRSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU GEOGRAFIJA NA Nabor zunanje predmetov za študente 2. stopnje Geografije iz nabora temeljnih in predmetov drugih študijskih programov in ostalih članic

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z dne 31. 05. 2019) PRIJAVNA VLOGA A. SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Samoevalvacijsko_UP FAMNITt-marec-09

Samoevalvacijsko_UP FAMNITt-marec-09 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE OGIJE Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2007/2008

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več