IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/"

Transkripcija

1 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ( 1 ) in zlasti člena 41(4), člena 102(1), člena 112(5), člena 122(3), člena 124(7), člena 131(6) ter člena 137(3) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 ( 2 ) vsebuje določbe, potrebne za pripravo programov. Za zagotovitev izvajanja programov, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI), je treba sprejeti nadaljnje določbe za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013. Da se omogoči celovit pregled nad določbami ter dostop do njih, bi morale biti zadevne določbe vsebovane v enem izvedbenem aktu. (2) Za zagotovitev skladnosti in kakovosti informacij, ki jih organ upravljanja predloži Komisiji, vključno z jasnimi izjavami o izvedljivosti in ekonomski upravičenosti velikega projekta, je treba določiti standardno obliko, ki določa enotne zahteve glede strukture in vsebine informacij v uradnem obvestilu o izbranem velikem projektu, ki se predloži Komisiji. (3) Da se pri izvajanju programov, ki jih financirajo skladi ESI, zagotovita večja učinkovitost in preglednost, je treba določiti vzorec za predložitev finančnih podatkov, vzorec zahtevka za plačilo in, v skladu s členom 41(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vzorec, ki se uporablja, kadar se skupaj z zahtevkom za plačilo Komisiji predložijo dodatne informacije o finančnih instrumentih, ter vzorec računovodskih izkazov za operativne programe. ( 1 ) UL L 347, , str ( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 57, , str. 7).

2 L 286/ (4) Iz enakega razloga je treba določiti tudi vzorec za opis obstoječih nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in po potrebi organ za potrjevanje ter vzorec poročila in mnenja neodvisnega revizijskega organa. V vzorcih bi morale biti določene tehnične značilnosti vsakega polja v sistemu elektronske izmenjave podatkov. Ker bodo navedeni vzorci podlaga za razvoj sistema elektronske izmenjave podatkov iz člena 74(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, bi morali določati tudi, kako se bodo podatki o upravičenih izdatkih vnašali v sistem za elektronsko izmenjavo informacij. (5) Določiti je treba podrobna pravila o področju uporabe in značilnostih sistemov, ki bodo podpirali elektronsko izmenjavo informacij med upravičenci in organom upravljanja, organom za potrjevanje, revizijskim organom in posredniškimi organi, da se državam članicam zagotovi pravna varnost glede obveznosti, ki jih morajo izpolniti v zakonsko določenem roku iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013. (6) Da se zagotovi učinkovita, uspešna in varna elektronska izmenjava informacij ter obenem na učinkovit, uspešen in zadovoljiv način zmanjša upravno breme za upravičence, je treba za sisteme iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 določiti nekatere osnovne zahteve in tehnične značilnosti. (7) Glede prenosa dokumentov in podatkov prek sistemov je treba določiti načela in veljavna pravila, ki bodo urejala identifikacijo strani, odgovornih za naložitev dokumentov v sistem in njihovo posodabljanje, vključno z alternativno rešitvijo v primeru, da uporaba sistema v primeru višje sile ni mogoča. (8) Ta uredba bi morala spoštovati temeljne pravice in načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do varstva osebnih podatkov. Zato bi bilo treba to uredbo uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v državah članicah se uporablja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ). V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v institucijah in organih Unije ter prostim pretokom takšnih podatkov se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ). (9) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov SPREJELA NAEDNJO UREDBO: POGLAVJE I VZORCI IN OBLIKE, KI SE UPORABIJO ZA PREDLOŽITEV NEKATERIH INFORMACIJ KOMISIJI Člen 1 Oblika uradnega obvestila o izbranem velikem projektu Uradno obvestilo o izbranem velikem projektu, ki ga organ upravljanja predloži Komisiji na podlagi prvega pododstavka člena 102(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, se pripravi v skladu z obliko obvestila iz Priloge I k tej uredbi. Člen 2 Vzorec za predložitev finančnih podatkov Države članice pri predložitvi finančnih podatkov Komisiji za namene spremljanja v skladu s členom 112 Uredbe (EU) št. 1303/2013 uporabijo vzorec iz Priloge II k tej uredbi. ( 1 ) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, , str. 31). ( 2 ) Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, , str. 1).

3 L 286/3 Člen 3 Vzorec za opis nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in organ za potrjevanje 1. Opis nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in po potrebi organ za potrjevanje se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge III k tej uredbi. 2. Kadar se za več operativnih programov uporablja skupni sistem, se lahko pripravi en sam opis nalog in postopkov iz odstavka 1. Člen 4 Vzorec poročila neodvisnega revizijskega organa 1. Revizijsko poročilo neodvisnega revizijskega organa iz člena 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge IV k tej uredbi. 2. Kadar se za več operativnih programov uporablja skupni sistem, se lahko pripravi eno samo revizijsko poročilo iz odstavka 1. Člen 5 Vzorec mnenja neodvisnega revizijskega organa 1. Mnenje neodvisnega revizijskega organa iz člena 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge V k tej uredbi. 2. Kadar se za več operativnih programov uporablja skupni sistem, se lahko pripravi eno samo mnenje iz odstavka 1. Člen 6 Vzorec zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih Zahtevek za plačilo iz člena 41(4) in člena 131(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge VI k tej uredbi in po potrebi vključuje dodatne informacije o finančnih instrumentih. Člen 7 Vzorec za izkaze Računovodski izkazi iz člena 137(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se Komisiji predložijo v skladu z vzorcem iz Priloge VII k tej uredbi. POGLAVJE II PODROBNA PRAVILA O IZMENJAVI INFORMACIJ MED UPRAVIČENCI IN ORGANI UPRAVLJANJA, ORGANI ZA POTRJE VANJE, REVIZIJSKIMI ORGANI IN POSREDNIŠKIMI ORGANI Člen 8 Opredelitev in področje uporabe sistemov elektronske izmenjave podatkov 1. Izraz sistemi elektronske izmenjave podatkov iz prvega pododstavka člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 pomeni mehanizme in instrumente, ki omogočajo elektronsko izmenjavo dokumentov in podatkov, vključno s podporo avdiovizualnih medijev, skeniranimi kopijami dokumentov in elektronskimi datotekami. Izmenjava dokumentov in podatkov vključuje poročanje o napredku, zahtevke za plačilo ter izmenjavo informacij o preverjanjih upravljanja in revizijah.

4 L 286/ Sistemi elektronske izmenjave podatkov omogočajo upravno preverjanje vseh zahtevkov za povračilo, ki jih predložijo upravičenci, v skladu s členom 125(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ter revizije na podlagi informacij in dokumentov, ki so dostopni v okviru sistemov za elektronsko izmenjavo podatkov, če se te informacije in dokumenti izmenjajo v elektronski obliki v skladu s členom 122(3) navedene uredbe. Zadevni odgovorni organi lahko dokumente v papirni obliki zahtevajo le izjemoma, in sicer po opravljeni analizi tveganja in le v primeru, ko so dokumenti v papirni obliki dejanski vir skeniranih kopij dokumentov, ki so bili naloženi v sisteme elektronske izmenjave podatkov. Člen 9 Značilnosti sistemov elektronske izmenjave podatkov 1. Sistemi elektronske izmenjave podatkov zagotavljajo varnost, celovitost in zaupnost podatkov ter preverjanje istovetnosti pošiljatelja v skladu s členom 122(3), členom 125(4)(d), členom 125(8) in členom 140 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Sistemi elektronske izmenjave podatkov so na voljo in operativni med uradnimi urami in izven njih, razen v primeru tehničnega vzdrževanja. 2. Če država članica na lastno pobudo uvede obvezno uporabo sistemov elektronske izmenjave podatkov za upravičence, zagotovi, da tehnične značilnosti navedenih sistemov ne ovirajo uspešnega izvajanja skladov ali omejujejo dostopa kateremu od upravičencev. Ta zahteva ne velja za sisteme elektronske izmenjave podatkov za upravičence, ki jih je država članica kot obvezne uvedla v predhodnem programskem obdobju in so skladni z drugimi zahtevami iz te uredbe. 3. Sistemi elektronske izmenjave podatkov so opremljeni vsaj z naslednjimi funkcijami: (a) interaktivnimi obrazci in/ali obrazci, ki jih vnaprej izpolni sistem na podlagi podatkov, shranjenih v zaporednih korakih postopkov; (b) samodejnimi izračuni, kjer je primerno; (c) vgrajenimi samodejnimi kontrolami, ki v največji možni meri zmanjšajo večkratno izmenjavo dokumentov ali informacij; (d) opozorili sistema, ki upravičenca obveščajo, da je mogoče izvesti določene ukrepe; (e) sprotnim sledenjem statusa, ki upravičencu omogoča spremljanje trenutnega statusa projekta; (f) razpoložljivostjo vseh prejšnjih podatkov in dokumentov, ki so bili obdelani v sistemu elektronske izmenjave podatkov. Člen 10 Prenos dokumentov in podatkov prek sistema elektronske izmenjave podatkov 1. Upravičenci in organi iz prvega pododstavka člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 dokumente in podatke, za katere so odgovorni, v sistem elektronske izmenjave podatkov vnašajo in jih posodabljajo v elektronski obliki, ki jo določi država članica. Država članica podrobne pogoje v zvezi z elektronsko izmenjavo podatkov določi v dokumentu iz člena 125(3)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, v katerem so navedeni pogoji za podporo posamezne operacije. 2. Izmenjave podatkov in transakcije so opremljene z elektronskim podpisom, ki je skladen z eno od treh vrst elektronskega podpisa v smislu Direktive 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ). 3. Datum prenosa dokumentov in podatkov od upravičenca k organom iz prvega pododstavka člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in obratno se šteje za datum elektronske predložitve informacij, ki so shranjene v sistemih elektronske izmenjave podatkov. ( 1 ) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis (UL L 13, , str. 12).

5 L 286/5 4. Dokumenti in podatki, ki se nanašajo na isto operacijo za vse organe, ki izvajajo isti program, se prek sistemov elektronske izmenjave podatkov predložijo z enim prenosom, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013. Ti organi sodelujejo na pravni, organizacijski, semantični in tehnični ravni, da zagotovijo učinkovito komunikacijo ter izmenjavo in ponovno uporabo informacij in znanja. Te določbe ne posegajo v postopke, ki upravičencu omogočajo, da posodobi napačne ali zastarele podatke ali neberljive dokumente. 5. Sistemi elektronske izmenjave podatkov so dostopni neposredno prek interaktivnega uporabniškega vmesnika (spletne aplikacije) ali prek tehničnega vmesnika, ki omogoča samodejno sinhronizacijo in prenos podatkov med sistemi upravičencev in sistemi držav članic. 6. Sistemi elektronske izmenjave podatkov pri obdelavi informacij zagotavljajo spoštovanje zasebnosti osebnih podatkov posameznikov in poslovne zaupnosti pravnih subjektov v skladu z Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ) ter Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ). 7. V primeru višje sile in zlasti motenj v delovanju sistemov elektronske izmenjave podatkov ali nestabilnosti podatkovne povezave lahko zadevni upravičenec pristojnim organom zahtevane informacije predloži na način in s sredstvi, ki jih za take primere določi država članica. Takoj ko preneha razlog višje sile, država članica zagotovi, da so ustrezni dokumenti vključeni v podatkovno zbirko, povezano s sistemi elektronske izmenjave podatkov. Z odstopanjem od odstavka 3 se kot datum predložitve zahtevanih informacij šteje datum, na katerega so bili poslani dokumenti na zahtevani način. 8. Države članice zagotovijo, da lahko sisteme elektronske izmenjave podatkov iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 uporabljajo vsi upravičenci, vključno z upravičenci operacij, ki potekajo na datum začetka delovanja sistemov elektronske izmenjave podatkov in za katere velja elektronska izmenjava podatkov. Člen 11 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 22. septembra 2014 Za Komisijo Predsednik José Manuel BARROSO ( 1 ) Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL L 201, , str. 37). ( 2 ) Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 337, , str. 11). ( 3 ) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, , str. 31).

6 L 286/ PRILOGA I Oblika uradnega obvestila o izbranem velikem projektu URADNO OBVESTILO KOMISIJI O IZBRANEM VELIKEM PROJEKTU V SKLADU S PRVIM PODODSTAVKOM ČLENA 102(1) UREDBE (EU) št. 1303/2013 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ/KOHEZIJSKI SKLAD NALOŽBE V INFRASTRUKTURO/PRODUKTIVNE NALOŽBE Naslov projekta [... ] Št. CCI [... ]

7 L 286/7 DEL A: Informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 102(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 A. ORGAN, PRISTOJEN ZA IZVAJANJE VELIKEGA PROJEKTA A.1 Organ, pristojen za uradno obvestilo o projektu (organ upravljanja ali posredniški organ) A.1.1 Naziv: <type='s' maxlength='200' ( 1 ) A.1.2 Naslov: <type='s' maxlength='400' A.1.3 Ime kontaktne osebe: <type='s' maxlength='200' A.1.4 Položaj kontaktne osebe: <type='s' maxlength='200' A.1.5 Telefonska številka: A.1.6 Elektronska pošta: <type='s' maxlength='100' A.2 Organ, pristojen za izvajanje projekta (upravičenec ( 2 )) A.2.1 Naziv: <type='s' maxlength='200' A.2.2 Naslov: <type='s' maxlength='400' A.2.3 Ime kontaktne osebe: <type='s' maxlength='200' A.2.4 Položaj kontaktne osebe: <type='s' maxlength='200' A.2.5 Telefonska številka: A.2.6 Elektronska pošta: <type='s' maxlength='100' A.3 Ali je ta projekt faza velikega projekta ( 3 )? <type='c' Da Ne Če ste odgovorili pritrdilno, opišite fizične in finančne cilje celotnega projekta. <type='s' maxlength='3500' ( 1 ) Legenda lastnosti posameznih polj: vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem maxlength = največje možno število znakov, vključno s presledki ( 2 ) V primeru operacije javno-zasebnega partnerstva, ko se zasebni partner izbere po odobritvi operacije in je predlagan za upravičenca v skladu s členom 63(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ta del vključuje informacije o osebi javnega prava, odgovorni za začetek operacije (tj. javnem naročniku). ( 3 ) Velik projekt, ki se je začel izvajati v programskem obdobju , v katerem se je zaključila vsaj ena faza, ta projekt pa predstavlja fazo, ki se bo izvajala in zaključila v programskem obdobju , ali velik projekt, ki se bo začel izvajati v programskem obdobju , ta faza pa predstavlja fazo, ki se bo zaključila v tem programskem obdobju, medtem ko se bo naslednja faza zaključila v tem ali naslednjem programskem obdobju.

8 L 286/ A.4 Ali je Komisija že odobrila kateri del tega velikega projekta? <type='c' Da Ne Če ste odgovorili pritrdilno, navedite številko CCI odobrenega velikega projekta. <type='s' Če je ta projekt del velikega projekta, katerega prva faza se je zaključila v obdobju , podrobno opišite fizične in finančne cilje te prejšnje faze, vključno z opisom njenega izvajanja. Pri tem potrdite, da je oziroma bo pripravljena za uporabo za namenjeni cilj. <type='s' maxlength='3500' A.5 Ali so neodvisni strokovnjaki zaključili pregled kakovosti in je njihovo poročilo priloženo v delu B? <type='c' Da Ne (*) (*) Za projekte iz člena 103 Uredbe (EU) št. 1303/2013 predložitev poročila o neodvisnem pregledu kakovosti ni potrebna. B. OPIS NALOŽBE, NJENE LOKACIJE, ČASOVNEGA OKVIRA IN PREDVIDENEGA PRISPEVKA VELIKEGA PROJEKTA K POSEBNIM CILJEM ZADEVNE PREDNOSTNE OSI OZ. ZADEVNIH PREDNOSTNIH OSI B.1 Kategorizacija dejavnosti projekta ( 1 ) Oznaka Znesek Odstotek B.2.1 Koda(-e) za razsežnost(-i) področje intervencije (uporabite več kod, če je na podlagi sorazmernega izračuna ustreznih več področij intervencije) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' B.2.2 Koda za razsežnost oblika financiranja (v nekaterih primerih je ustreznih več kod navedite sorazmerne deleže) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' ( 1 ) Če ni določeno drugače, Priloga I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade.

9 L 286/9 Oznaka Znesek Odstotek B.2.3 Koda za teritorialno razsežnost (v nekaterih primerih je ustreznih več kod navedite sorazmerne deleže) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' B.2.4 Koda za razsežnost teritorialni mehanizem izvajanja input='s'> <type='p' B.2.5 Koda za razsežnost tematski cilj (v nekaterih primerih je ustreznih več kod navedite sorazmerne deleže) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' B.2.6 Koda za razsežnost gospodarska dejavnost (koda NACE ( 1 )) (v nekaterih primerih je ustreznih več kod navedite sorazmerne deleže) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' B.2.7 Koda za razsežnost(-i) lokacija (NUTS III) ( 2 ) (v nekaterih primerih je ustreznih več kod navedite sorazmerne deleže) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' B.2.8 Narava naložbe ( 3 ) (izpolnite le za produktivne naložbe) input='s'> <type='p' B.2.9 Zadevni proizvod ( 4 ) (izpolnite le za produktivne naložbe) input='s'> <type='p' ( 1 ) NACE Rev. 2, 4-mestna koda: Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 393, , str. 1). ( 2 ) Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 154, , str. 1), kakor je bila spremenjena. Uporabite najbolj natančno in ustrezno kodo NUTS III. Če projekt vpliva na več posameznih področij ravni NUTS III, kodirajte po NUTS III ali višjih kodah. ( 3 ) Nova gradnja = 1; dozidava = 2; prezidava/posodobitev = 3; sprememba kraja = 4; nastanek s prevzemom = 5. ( 4 ) Kombinirana nomenklatura (KN), Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 (UL L 256, , str. 1). B.2 Operativni programi in prednostne osi B.2.1 Navedba operativnega programa oz. operativnih programov in prednostne osi oz. prednostnih osi: Št. CCI OP Prednostna os OP Sklad, ki zagotavlja sofinanciranje OP1<type='S' input='s'> Prednostna os OP1<type='S' input='s'> ESRR/KS <type='s' OP1<type='S' input='s'> Prednostna os OP1<type='S' input='s'> ESRR/KS <type='s' OP2<type='S' input='s'> Prednostna os OP2<type='S' input='s'> ESRR/KS <type='s' OP2<type='S' input='s'> Prednostna os OP2<type='S' input='s'> ESRR/KS <type='s'

10 L 286/ B.3 Opis projekta (a) Na kratko opišite projekt ter njegove glavne cilje in glavne komponente. Pri produktivnih naložbah predložite tudi kratek tehnični opis. <type='s' maxlength='7000' (b) Predložite zemljevid, na katerem je opredeljeno območje izvajanja projekta, in georeferencirane podatke ( 1 ). (c) V nadaljevanju navedite časovni razpored za razvoj velikega projekta in njegovo izvajanje. 1. Študije izvedljivosti (oz. poslovni načrt v primeru produktivne naložbe): Datum začetka (A) <type='d' ( 1 ) Datum zaključka (B) <type='d' 2. Analiza stroškov in koristi: <type='d' <type='d' 3. Presoja vplivov na okolje: <type='d' <type='d' 4. Načrtovalne študije: <type='d' <type='d' 5. Priprava razpisne dokumentacije: <type='d' <type='d' 6. Razpisni postopek(-ki): <type='d' <type='d' 7. Pridobivanje zemljišč: <type='d' <type='d' 8. Soglasje za izvedbo: <type='d' <type='d' 9. Gradbena faza/naročilo: <type='d' <type='d' 10. Operativna faza: <type='d' <type='d' ( 1 ) Legenda lastnosti posameznih polj: vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem maxlength = največje možno število znakov, vključno s presledki (d) Podrobno opišite pričakovan prispevek velikega projekta k doseganju kazalnikov rezultatov v okviru posebnih ciljev ustrezne prednostne osi ali ustreznih prednostnih osi operativnega(-ih) programa(-ov). <type='s' maxlength='7000' C. SKUPNI STROŠKI IN SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI C.1. Spodnjo preglednico izpolnite ob upoštevanju oblike za predložitev podatkov, kakor je določena v skladu s členom 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013. EUR Skupni stroški projekta (A) Neupravičeni stroški (B) Upravičeni stroški (C) = (A) (B) Odstotek skupnih upravičenih stroškov Prispevek Prispevek Izračunano Izračunano 1 Pristojbine za načrtovanje/ zasnovo ( 1 ) Georeferencirane podatke predložite v vektorski obliki, in sicer z mnogokotniki, črtami in/ali po potrebi točkami, da bo projekt predstavljen po možnosti v oblikovni datoteki (shape file).

11 L 286/11 EUR Skupni stroški projekta (A) Neupravičeni stroški (B) Upravičeni stroški (C) = (A) (B) Odstotek skupnih upravičenih stroškov Prispevek Prispevek Izračunano Izračunano 2 Nakup zemljišča 3 Gradnja 4 Oprema in druga delovna sredstva 5 Nepredvideni stroški 6 Prilagoditev cene (če je ustrezno) 7 Obveščanje javnosti 8 Nadzor med izvajanjem gradbenih del 9 Tehnična pomoč 10 Vmesna vsota 11 (DDV) 12 SKUPAJ Navedite menjalni tečaj in sklic (kjer je primerno). <type='s' maxlength='875' Po potrebi dodajte pojasnilo za katerega koli od prej navedenih elementov. <type='s' maxlength='1750' C.2. Skladnost s pravili o državni pomoči Če projekt zajema odobritev državne pomoči, izpolnite naslednjo preglednico ( 1 ). Znesek pomoči (v EUR) izražen v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev ( 1 ) Skupni znesek upravičenih stroškov (v EUR) ( 2 ) Intenzivnost pomoči (v %) Številka državne pomoči/registrska številka pomoči na podlagi za skupinske izjeme Odobrena shema pomoči ali odobrena ad hoc pomoč <type='p' ( 1 ) Ta zahtevek ne nadomešča obvestila Komisiji v skladu s členom 108(3) Pogodbe. Pozitivna odločitev Komisije v zvezi z velikim projektom v skladu z Uredbo (ES) št. 1303/2013 ne pomeni odobritve državne pomoči.

12 L 286/ Znesek pomoči (v EUR) izražen v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev ( 1 ) Skupni znesek upravičenih stroškov (v EUR) ( 2 ) Intenzivnost pomoči (v %) Številka državne pomoči/registrska številka pomoči na podlagi za skupinske izjeme Pomoč, ki jo zajema uredba o skupinskih izjemah <type='p' Pomoč v skladu s sklepom o storitvah splošnega gospodarskega pomena ( 3 ) ali uredbo o javnem kopenskem potniškem prometu ( 4 ) <type='p' Ni relevantno Skupna odobrena pomoč Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno ( 1 ) Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je diskontirana vrednost pomoči, izražena kot odstotek diskontirane vrednosti upravičenih stroškov, kot se izračuna v času dodelitve pomoči na podlagi referenčne mere, ki se uporablja v času dodelitve. ( 2 ) Pravila o državni pomoči vključujejo določbe o upravičenih stroških. V tem stolpcu države članice navedejo skupni znesek upravičenih stroškov na podlagi uporabljenih pravil o državni pomoči. ( 3 ) Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (UL L 7, , str. 3.) ( 4 ) Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, , str. 1). C.3. Izračun skupnih upravičenih stroškov Izberite ustrezno možnost in informacije dopolnite ob upoštevanju oblike za predložitev podatkov, kakor je določena v skladu s členom 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Metoda za izračun potencialnih neto prihodkov Izračun diskontirane vrednosti neto prihodkov Z x označite le eno okence <type='c' Metoda pavšalne stopnje <type='c' Metoda zmanjšane stopnje sofinanciranja <type='c' Izračun diskontirane vrednosti neto prihodkov (člen 61(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) Vrednost 1. Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) 2. Sorazmerna uporaba diskontiranih neto prihodkov (v %) (če je primerno) 3. Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) = (1)*(2) Najvišji javni prispevek mora upoštevati pravila o državni pomoči in zgoraj posredovani znesek skupne odobrene pomoči (če je primerno)

13 L 286/13 Metoda pavšalne stopnje ali metoda zmanjšane stopnje sofinanciranja (člen 61(3)(a) in člen 61(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013) Vrednost 1. Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) 2. Pavšalna stopnja neto prihodka, kakor je določena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 1303/2013 ali delegiranih aktih (v %) 3. Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) = (1)*(1 pavšalna stopnja) * Najvišji javni prispevek mora upoštevati pravila o državni pomoči in zgoraj posredovani znesek skupne odobrene pomoči (če je primerno) *Ta formula se ne uporabi pri metodi zmanjšane stopnje financiranja (pavšalna stopnja se odraža v stopnji sofinanciranja prednostne osi, zaradi česar je financiranje iz ESRR/KS manjše), pri kateri so skupni upravičeni stroški enaki znesku iz točke (1) D. NAČRT FINANCIRANJA TER FIZIČNI IN FINANČNI KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE NAPREDKA, OB UPOŠTEVANJU UGOTOVLJENIH TVEGANJ D.1 Viri sofinanciranja Vir financiranja skupnih izdatkov za naložbe (v EUR) Od tega (informativno) Skupni stroški naložbe [C.1.12.(A)] Podpora Unije Nacionalni javni prispevek (ali enakovredni) Nacionalni zasebni prispevek Drugi viri (navedite) Financiranje s sredstvi EIB/EIS (a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c) (d) (e) (f) D.2 Letni načrt skupnih upravičenih izdatkov, ki se prijavijo Komisiji (finančni kazalnik za spremljanje napredka) Skupni upravičeni izdatki, ki se prijavijo Komisiji, se prikažejo spodaj kot letni delež v EUR. Če se velik projekt sofinancira iz več kot enega operativnega programa, se letni načrt prikaže za vsak operativni program posebej. Če se velik projekt sofinancira iz več kot ene prednostne osi, se letni načrt razčleni po prednostnih oseh. (v EUR) Skupni upravičeni izdatki Prednostna os OP1 Prednostna os OP1

14 L 286/ (v EUR) Skupni upravičeni izdatki Prednostna os OP2 Prednostna os OP2 D.3 Kazalniki učinka ( 1 ) in drugi fizični kazalniki za spremljanje napredka V spodnji preglednici navedite kazalnike učinka, vključno s skupnimi kazalniki, kakor so določeni v operativnem(-ih) programu(-ih), in drugimi fizičnimi kazalniki za spremljanje napredka. Obseg informacij je odvisen od kompleksnosti projekta, vendar je treba navesti le glavne kazalnike. OP in prednostna os Opredelitev kazalnika Merska enota Ciljna vrednost za veliki projekt Ciljno leto <type='s' Skupni: <type='s' Drugi: <type='s' Skupni: <type='s' Drugi: <type='s' <type='s' D.4 Ocena tveganja Povzemite glavna tveganja za uspešno fizično in finančno izvajanje projekta ter predlagane ukrepe za ublažitev tveganja. <type='s' maxlength='3500' E. ALI V ZVEZI S PROJEKTOM TEČE SODNI POSTOPEK ZARADI NESKLADNOSTI S PRAVOM UNIJE? <type='c' Da Ne Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnejše informacije in utemeljite, zakaj je predlagani prispevek iz proračuna Unije v tem pogledu utemeljen: <type='s' maxlength='3500' F. ALI JE PODJETJE BILO OZIROMA JE PREDMET POSTOPKA ( 2 ) ZA VRAČILO PODPORE UNIJE PO PREMESTITVI PROIZVODNE DEJAVNOSTI V KRAJ ZUNAJ PROGRAMSKEGA OBMOČJA ALI ZUNAJ UNIJE? <TYPE='C' INPUT='M'> Da Ne ( 1 ) V skladu s členom 102(1)(a)(iv) Uredbe (EU) št. 1303/2013. ( 2 ) Na podlagi člena 71(1)(a) ali (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

15 L 286/15 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnejše informacije in pojasnite, zakaj je predlagani prispevek iz proračuna Unije v tem pogledu utemeljen: <type='s' maxlength='3500' Za produktivne naložbe poleg tega podrobneje opišite predvideni vpliv projekta na zaposlovanje v drugih regijah Unije in pojasnite, zakaj finančni prispevek iz skladov ne bo povzročil izgube znatnega števila delovnih mest na že obstoječih lokacijah znotraj Unije. <type='s' maxlength='3500' DEL B: Poročilo o neodvisnem pregledu kakovosti Neodvisni strokovnjaki izjavljajo, da: 1. so izpolnili zahteve iz člena 23(2)(b) Delegiraneuredbe Komisije (EU) št. 480/2014, 2. so projekt ocenili v skladu z vsemi merili iz Priloge II k navedeni uredbi. Država članica Regija in lokacija projekta Naziv projekta Upravičenec Organ upravljanja Neodvisni strokovnjaki [IME in POLOŽAJ] Neodvisni strokovnjaki Podpis: DATUM Potrdite, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: operacija je veliki projekt v smislu člena 100 Uredbe (EU) št. 1303/2013; veliki projekt ni zaključena operacija v smislu členov 2(14) in 65(6) navedene uredbe; veliki projekt je vključen v zadevni(-e) operativni(-e) program(-e). Ustrezno možnost označite z x Podrobneje pojasnite: Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 1. ORGAN, PRISTOJEN ZA IZVAJANJE VELIKEGA PROJEKTA, IN NJEGOVE ZMOGLJIVOSTI Povzemite relevantne informacije o organu, pristojnem za izvajanje velikega projekta, in njegovih zmogljivostih, vključno s tehnično, pravno, finančno in upravno zmogljivostjo. <type='s' maxlength='3000'

16 L 286/ Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 2. OPIS NALOŽBE IN NJENA LOKACIJA Povzemite relevantne informacije o opisu naložbe in njeni lokaciji. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 3. RAZLAGA O SKLADNOSTI VELIKEGA PROJEKTA Z USTREZNIMI PREDNOSTNIMI OSMI ZADEVNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA (PROGRAMOV) TER O PRIČAKOVANEM PRISPEVKU K DOSEGANJU POSEBNIH CILJEV NAVEDENIH PRED NOSTNIH OSI IN K DRUŽBENO-GOSPODARSKEMU RAZVOJU Povzemite relevantne informacije o ciljih projekta in njegovi skladnosti z ustreznimi prednostnimi osmi zadevnega operativnega programa (zadevnih operativnih programov) ter o pričakovanem prispevku k doseganju posebnih ciljev in rezultatov navedenih prednostnih osi in pričakovanem prispevku k družbeno-gospodarskemu razvoju območja, zajetega z operativnim programom, pa tudi o ukrepih, ki jih je sprejel upravičenec, da se zagotovi optimalna izraba infrastrukture v operativni fazi. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 4. SKUPNI STROŠKI IN SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI 4.1 Povzemite relevantne informacije o skupnih stroških, o izračunu stroškov tako v smislu celotnih stroškov, potrebnih za doseganje pričakovanih ciljev, kot tudi stroškov na enoto ter o skupnih upravičenih stroških, ob upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013. <type='s' maxlength='3000'

17 L 286/17 Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 4.2 Zagotovite informacije o skladnosti s pravili o državni pomoči in o tem, kako so bila pravila o državni pomoči upoštevana pri izračunu skupnega javnega prispevka k projektu Navedite, ali so se neodvisni strokovnjaki v skladu s členom 23(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 ali država članica s Komisijo posvetovali o relevantnih vprašanjih glede državne pomoči. Če je bilo opravljeno posvetovanje s Komisijo, navedite datum in sklic na posvetovanje ter datum in sklic na odgovor in povzemite rezultat posvetovanja. <type='s' maxlength='3000' Če ni bilo posvetovanja s Komisijo, predložite naslednje informacije: Ali menite, da projekt vključuje odobritev državne pomoči? <type='c' input='m' Da Ne Če ste odgovorili pritrdilno, pojasnite, na kakšni podlagi je zagotovljena skladnost s pravili o državni pomoči. Te informacije predložite za vse skupine morebitnih prejemnikov državne pomoči (na primer pri infrastrukturah so to lastnik infrastrukture, gradbena podjetja, upravljavec in uporabniki infrastrukture). <type='s' maxlength='3000' Če niste odgovorili pritrdilno, podrobno pojasnite, zakaj menite, da podpora ne predstavlja državne pomoči. Te informacije predložite za vse skupine morebitnih prejemnikov državne pomoči (na primer pri infrastrukturah so to lastnik infrastrukture, gradbena podjetja, upravljavec in uporabniki infrastrukture) ( 1 ). Če je primerno, navedite, ali je razlog, zaradi katerega menite, da projekt ne vključuje državne pomoči, naslednji: (i) projekt se ne nanaša na nobeno gospodarsko dejavnost (vključno z dejavnostmi v javnem interesu) ali (ii) prejemnik(-i) podpore ima(-jo) zakonski monopol nad zadevnimi dejavnostmi in ni(-so) dejaven(-ni) v nobenem drugem liberaliziranem sektorju (ali če je (so) prejemnik(-i) dejavni tudi v drugih sektorjih, vodijo ločene račune). <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' ( 1 ) Službe Komisije so državam članicam zagotovile smernice za lažjo oceno primerov, ko bi lahko naložbe v infrastrukturo vključevale državno pomoč. Službe Komisije so pripravile zlasti analitične mreže. Sporočilo o pojmu pomoči je še v pripravi. Komisija poziva države članice, naj s pomočjo analitičnih mrež in prihodnjega sporočila pojasnijo, zakaj podpora ne vključuje odobritve državne pomoči.

18 L 286/ OPRAVLJENE ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI, VKLJUČNO Z ANALIZO MOŽNOSTI, IN REZULTATI 5.1 Povzemite relevantne informacije o opravljenih študijah izvedljivosti in rezultatih z naslednjih vidikov: institucionalnega, tehničnega, okoljskega, vključno s podnebnimi spremembami (če je primerno), in drugih vidikov. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 5.2 Povzemite relevantne informacije o analizi povpraševanja (ali poslovnem načrtu v primeru produktivne naložbe). <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 5.3 Povzemite relevantne informacije o analizi možnosti in izboru najboljše možnosti. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 6. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, VKLJUČNO S FINANČNO IN EKONOMSKO ANALIZO, TER OCENA TVEGANJA 6.1 Povzemite relevantne informacije o finančni analizi, vključno z glavnimi kazalniki finančne analize, tj. finančno stopnjo donosa (FRR) in finančno neto sedanjo vrednostjo (FNPV), izračunom neto prihodka in rezultatom izračuna, strategijo glede tarif in dostopnostjo (če je primerno) ter finančno vzdržnostjo (trajnostjo). <type='s' maxlength='3000'

19 L 286/19 Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, ter ali upošteva metodologijo analize stroškov in koristi, kakor je opisana v Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. [ ]/2014 ( 1 ) in povezanih smernicah, in metodo za izračun neto prihodka iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter členov 15 do 19 Delegirane uredbe Komisije EU) št. 480/2014, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 6.2 Povzemite relevantne informacije o ekonomski analizi, vključno z glavnimi kazalniki ekonomske analize, tj. ekonomsko stopnjo donosa (ERR) in ekonomsko neto sedanjo vrednostjo (ENPV), ter glavnimi ekonomskimi koristmi in stroški. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, ter ali upošteva metodologijo analize stroškov in koristi, kakor je opisana v Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. [ ]/2014 ( 1 ) in povezanih smernicah, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 6.3 Povzemite relevantne informacije o oceni tveganja, vključno z glavnimi ugotovljenimi tveganji in ukrepi za ublažitev. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, ter ali upošteva metodologijo analize stroškov in koristi, kakor je opisana v Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. [ ]/2014 ( 1 ) in povezanih smernicah, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 7. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE OB UPOŠTEVANJU POTREB PO PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM IN ZMANJŠANJU NJIHOVEGA VPLIVA NA OKOLJE TER PRIPRAVLJENOSTI NA NESREČE 7.1 Povzemite relevantne informacije o analizi vplivov na okolje. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. ( 1 ) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

20 L 286/ Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 7.2 Povzemite relevantne informacije o prilagajanju podnebnim spremembam in zmanjšanju njihovega vpliva na okolje ter o pripravljenosti na nesreče. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 8. FINANČNI NAČRT Z VSEMI NAČRTOVANIMI FINANČNIMI SREDSTVI IN NAČRTOVANO PODPORO IZ SKLADOV, EIB TER VSEH DRUGIH VIROV FINANCIRANJA, SKUPAJ S FIZIČNIMI IN FINANČNIMI KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE NAPREDKA, OB UPOŠTEVANJU UGOTOVLJENIH TVEGANJ Povzemite relevantne informacije o finančnem načrtu skupaj s fizičnimi in finančnimi kazalniki za spremljanje napredka, ob upoštevanju ugotovljenih tveganj, in o izračunu prispevka Unije, vključno z informacijami o metodi izračuna. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750' 9. ČASOVNI RAZPORED ZA IZVEDBO VELIKEGA PROJEKTA Povzemite informacije o časovnem razporedu za izvajanje velikega projekta (ali njegove faze, če je izvajanje daljše od programskega obdobja), vključno z javnimi naročili. <type='s' maxlength='3000' Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite. Ustrezno možnost označite z x Izjava in utemeljitev Da <type='c' <type='s' maxlength='1750' Ne <type='c' <type='s' maxlength='1750'

21 L 286/21 UGOTOVITVE NEODVISNEGA PREGLEDA KAKOVOSTI Ali neodvisni strokovnjaki na podlagi informacij, ki jih je upravičenec projekta predložil za ta neodvisni pregled kakovosti, ter analize teh informacij na podlagi člena 23 in Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014, veliki projekt ocenjujejo pozitivno ter potrjujejo njegovo izvedljivost in ekonomsko vzdržnost? Ustrezno možnost označite z x Da<type='C' Ne<type='C' DEL C: Izjava pristojnega nacionalnega organa Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu točne in pravilne. Potrjujem, da med datumom predložitve končnega poročila državi članici in datumom predložitve uradnega obvestila Komisiji o velikem projektu ni bilo sprememb v zvezi z velikim projektom, ki niso bile obravnavane v poročilu o neodvisnem pregledu kakovosti ter bi vplivale na veljavnost poročila. IME: PODPIS: (elektronski podpis prek sistema SFC) ORGANIZACIJA: (ORGAN(-I) UPRAVLJANJA) DATUM:

22 PRILOGA II Vzorec za posredovanje finančnih podatkov ( 1 ) Preglednica 1 Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa Prednostna os <type='s' Dodeljena finančna sredstva prednostne osi na podlagi operativnega programa [iz preglednice 18a operativnega programa] sklad ( 1 ) <type='s' kategorija regije ( 2 ) <type='s' osnova za izračun podpore Unije* (skupni upravičeni stroški ali javni upravičeni stroški) <type='s' financiranje skupaj (v EUR) stopnja sofinanciranja (%) <type='p' skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR) Kumulativni podatki o finančnem napredku operativnega programa delež skupne dodelitve, krit z izbranimi operacijami (v %) [stolpec 7/ stolpec 5 x 100] izračun <type='p' javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR) skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja. delež skupne dodelitve, krit z upravičenimi izdatki, ki jih prijavijo upravičenci (v %) [stolpec 10/ stolpec 5 x 100] izračun <type='p' število izbranih operacij L 286/22 Prednostna os 1 ESRR Prednostna os 2 ESS Prednostna os 3 Pobuda za zaposlovanje mladih ( 3 ) ni relevantno ( 1 ) Legenda lastnosti posameznih polj: vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator, Cu = valuta vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem

23 Prednostna os Prednostna os 4 Prednostna os 5 Dodeljena finančna sredstva prednostne osi na podlagi operativnega programa [iz preglednice 18a operativnega programa] ESS sklad ( 1 ) Pobuda za zaposlovanje mladih ( 4 ) Kohezijski sklad kategorija regije ( 2 ) ni relevantno ni relevantno Skupaj ESRR manj razvite regije Skupaj ESRR regije v prehodu Skupaj ESRR bolj razvite regije Skupaj ESRR posebna dodelitev za najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije Skupaj ESS ( 5 ) manj razvite regije osnova za izračun podpore Unije* (skupni upravičeni stroški ali javni upravičeni stroški) financiranje skupaj (v EUR) stopnja sofinanciranja (%) skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR) Kumulativni podatki o finančnem napredku operativnega programa delež skupne dodelitve, krit z izbranimi operacijami (v %) [stolpec 7/ stolpec 5 x 100] izračun <type='p' <type='p' <type='p' <type='p' <type='p' javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR) skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja. delež skupne dodelitve, krit z upravičenimi izdatki, ki jih prijavijo upravičenci (v %) [stolpec 10/ stolpec 5 x 100] izračun <type='p' <type='p' <type='p' <type='p' <type='p' število izbranih operacij L 286/23

24 Prednostna os Dodeljena finančna sredstva prednostne osi na podlagi operativnega programa [iz preglednice 18a operativnega programa] sklad ( 1 ) kategorija regije ( 2 ) Skupaj ESS ( 6 ) regije v prehodu Skupaj ESS ( 7 ) bolj razvite regije Skupaj Pobuda za zaposlovanje mladih ( 8 ) ni relevantno osnova za izračun podpore Unije* (skupni upravičeni stroški ali javni upravičeni stroški) financiranje skupaj (v EUR) stopnja sofinanciranja (%) skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR) Kumulativni podatki o finančnem napredku operativnega programa delež skupne dodelitve, krit z izbranimi operacijami (v %) [stolpec 7/ stolpec 5 x 100] izračun <type='p' <type='p' <type='p' javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR) skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja. delež skupne dodelitve, krit z upravičenimi izdatki, ki jih prijavijo upravičenci (v %) [stolpec 10/ stolpec 5 x 100] izračun <type='p' <type='p' <type='p' število izbranih operacij L 286/24 Skupaj Kohezijski sklad ni relevantno <type='p' <type='p' Skupaj vsi skladi <type='p' <type='p' ( 1 ) Če se Pobuda za zaposlovanje mladih programsko načrtuje v okviru dela prednostne osi (v skladu s točko (c) drugega pododstavka člena 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013), je treba informacije predložiti ločeno od preostalega dela prednostne osi. ( 2 ) To ne velja za sredstva, dodeljena Pobudi za zaposlovanje mladih (tj. posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS). ( 3 ) Ta prednostna os zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS. ( 4 ) Ta del prednostne osi zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS. ( 5 ) Dodelitev iz ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih. ( 6 ) Dodelitev iz ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih. ( 7 ) Dodelitev iz ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih. ( 8 ) Vključuje posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve L 227/18 Uradni list Evropske unije 31.7.2014 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil 24.12.2013 Uradni list Evropske unije L 352/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 10. maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

NAVODILA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SODELOVANJA V OKVIRU PRISTOPA LEADER V PROGRAMIH ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2014–2020

NAVODILA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SODELOVANJA V OKVIRU PRISTOPA LEADER V PROGRAMIH ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2014–2020 NAVODILA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SODELOVANJA V OKVIRU PRISTOPA LEADER V PROGRAMIH RAZVOJA PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2014 2020 Osnutek 11. 10. 2013 Posodobljeno: 19. 11. 2014 (Končna različica) Opomba: Ta različica

Prikaži več

SMERNICE O METODAH ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SISTEME JAMSTVA ZA VLOGE EBA/GL/2015/ Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamst

SMERNICE O METODAH ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SISTEME JAMSTVA ZA VLOGE EBA/GL/2015/ Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamst EBA/GL/2015/10 22.09.2015 Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamstva za vloge Original: 0 Popravljeno: odstavek 58 in Priloga 1 (odstavek 21) C1 Datum 22. september 2015 13. junij 2016

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] LEADER 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 PRAVNE PODLAGE Evropska uredba 1698/05/ES Evropska uredba 1974/06/ES Nacionalna uredba o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 17 F: 01 478 90 35 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si NAVODILA

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2017 C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.3.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

OPOMNIK

OPOMNIK OPOMNIK Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja OCENA VREDNOSTI NEPREMIČN ZA POTREBE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA OPOZORILO Pregled poročila o oceni vrednosti

Prikaži več

Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februa

Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februa Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica 4.0 27. februar 2017 Izjava o omejitvi odgovornosti Namen tega dokumenta

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 9000 F: 01 478 9021 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 007-431/2017/46 Ljubljana,

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več