Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz"

Transkripcija

1 Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA Številka Obvestila o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil: JN003866/2019-W01 z dne DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PREDMET JAVNEGA NAROČILA: STORITVE IZVAJANJE STORITEV MOBILNE TELEFONIJE Golnik, JUNIJ

2 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik: Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik Direktor: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec. Telefon: 04/ Faks: 04/ Internetni naslov: Davčna številka: SI Matična številka: na podlagi določil 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 v nadaljevanju ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno z zahtevami te dokumentacije in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je: IZVAJANJE STORITEV MOBILNE TELEFONIJE S spoštovanjem! Direktor: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec. 2

3 SPLOŠNA DOLOČILA IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE I. Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je izvajanje storitev mobilne telefonije skupaj z dobavo mobilnih telefonov. Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz Tehničnih specifikacij naročnika in določil vzorca pogodbe ter ostalih delov dokumentacije javnega naročila. II. Vrsta postopka Naročnik izvaja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu z določili 47. člena ZJN-3. III. Sodelovanje Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. IV. Spremembe, dopolnitve in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani: pod rubriko Splošno o kliniki Poslovanje - Javna naročila Objave javnih naročil malih vrednosti in na Portalu javnih naročil. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila ali vprašanja o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila le v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na katera bo naročnik pripravil in posredoval odgovore oziroma pojasnila najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za predložitev ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno, to je do dne do ure. Po tem roku in na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ne bo odgovarjal. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. Vse spremembe, dopolnitve ali dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so za ponudnike obvezujoče. V. Predložitev, sprememba in umik ponudbe Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-jn na spletnem naslovu v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-jn: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-jn), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu v skladu z Navodili za uporabo e-jn. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-jn pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb»oddaj«. Informacijski sistem e-jn ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 3

4 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do do ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e- JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-jn tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-jn spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: VI. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-jn dne in se bo začelo ob uri na spletnem naslovu Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-jn samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-jn pod razdelek»predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-jn na razpolago v razdelku»zapisnik o odpiranju ponudb«. VII. Oblika in vsebina ponudbe Ponudba mora vsebovati vse v tej dokumentaciji zahtevane obrazce, izjave, tehnično dokumentacijo, ipd. Vsebine obrazcev ni dovoljeno spreminjati. Ponudnik mora predložiti naslednjo pravilno izpolnjene obrazce: - Ponudba (OBR-1), - Izjava o sodelovanju s podizvajalci (OB-2), - Podatki o podizvajalcu (OBR-3), - Povzetek predračuna (OBR-4) in Predračun (OBR-4/1), - Vzorec pogodbe (OBR-5), - Tehnična specifikacija (OBR-6), - Izjave o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih zahtev (OBR-7), - Specifikacije zahtev naročnika (OBR-8), - Izjave (OBR-9), - Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Refence (OBR 10), - Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno in fizično osebo ( OBR 11/1 in OBR 11/2) - Izjava o posredovanju podatkov (OBR 12) Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije. Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. VIII. Jezik postopka in ponudbe Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Ponudnik priloži original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta. IX. Ponudbena cena Končne ponudbene cene posameznih postavk, ki so podane v ponudbi, morajo biti izraţene v evrih (EUR), brez DDV in z DDV in te morajo vključevati vse stroške in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Ponujene cene za storitve in blago, ki jih zagotavlja izvajalec javnega naročila, so 4

5 fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. Cene z DDV mora zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo javnega naročila: ponujeno storitev, morebitne trošarine, takse, zavarovanje, davke, morebitne popuste, vklop/izklop določene storitve, preklopi med različnimi paketi, vklop in izklop potisne pošte, priključnina. V ceno so zajeti tudi nadomestni mobilni telefoni v primeru okvare oz. vse ostale storitve, ki jih mora izvajalec zagotoviti za brezhibno delovanje ponujenih storitev v času trajanja pogodbenega razmerja. Ponudnik v informacijskem sistemu e-jn v razdelek»predračun«naloži izpolnjen obrazec»povzetek predračuna«v.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec»predračun«pa naloži v razdelek»drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna - naloženim v razdelek»predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek»drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku»drugi dokumenti«. X. Veljavnost ponudbe Ponudba mora biti veljavna še najmanj 9 0 koledarskih dni, od dne določenega za predložitev ponudb. V primeru, da bodo nastopili razlogi, zaradi katerih podpis pogodb ne bo možen do preteka veljavnosti ponudbe, mora vsak ponudnik zagotoviti, da se bo veljavnost ponudbe podaljšala za najmanj toliko časa, kot bo trajal razlog, zaradi katerega podpis pogodbe v času prvotne veljavnosti ponudbe ni bil možen. XI. Variantne ponudbe Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. XII. Merilo Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi SKUPAJ (skupna ponudbena vrednost za obdobje 26 mesecev) v EUR z DDV iz obrazca Predračun OBR 4/1. XIII. Dopustnost ponudbe Ponudba se bo štela za dopustno, če jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. XIV. Pregled in ocenjevanje ponudb Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo. Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti. XV. Dopustne spremembe in dopolnitve ponudb Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določili petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3. 5

6 XVI. Odločitev o oddaji javnega naročila Naročnik bo oddal javno naročilo ponudniku, ki bo predložil dopustno ponudbo ter bo ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV. Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji javnega naročila na način določen v 10. odstavku 90. člena ZJN-3. XVII. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 79. členom ZJN- 3 sprejel ESPD. Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. DOKAZILO: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec»izjava«) - za vse gospodarske subjekte v ponudbi. OPOMBA: Naročnik bo pred oddajo javnega naročila v okviru pregleda in ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). Ponudnik lahko že v ponudbi predloži predmetna pooblastila OBR 8/1 in OBR 8/2. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence predloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, vendar ne starejše od 30 dni od dneva objave javnega naročila na PJN. 6

7 POGOJI ZA SODELOVANJE 5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt: če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec»izjava«obr-7) Ustreznost 6. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec»izjava«) Ekonomski in finančni položaj 7. Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec»izjava«obr-7) Tehnična in strokovna sposobnost 8. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva naročnik ter so navedeni v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZAHTEV OBR 7 ter SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA OBR 8 V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta ter specifikacija zahtev naročnika skupaj s prilogami (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec»izjava«obr-7 ter OBR 8 ter priložene zahtevane priloge ). Ponudnik prilaga izjave ter priloge naloži v razdelek drugi documenit XVIII. Tuji ponudniki, skupna ponudba, ponudba s podizvajalci Tuji ponudniki Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz. XVII. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk XVII. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk XVII. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za vročanje v 7

8 tem postopku javnega naročila v skladu z Zakonom o upravnem postopku imenovati pooblaščeno osebo za vročanje v Republiki Sloveniji. Skupna ponudba Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe je potrebno predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj: - navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, - neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika glede vseh obveznosti, - področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, - glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral, - način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini oz. nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, - nosilca zavarovanja obveznost iz naslova dobre izvedbe del, - reševanje sporov med partnerji v skupini, - druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, - rok veljavnosti pravnega akta. V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v ponudbi navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk XVII. poglavja te dokumentacije. Skupina ponudnikov lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki skupaj izpolnijo, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, slednja skupina ponudnikov predloži na način, da jih predloži eden izmed njih. V kolikor bo javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila. Ponudba s podizvajalci Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v tem primeru je potrebno naročniku predložiti tudi fotokopijo pogodbe, ki jo je podizvajalec sklenil s ponudnikom (podizvajalska pogodba). Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3. 8

9 Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec oz. ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci. Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točk XVII. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki in podizvajalci skupaj izpolnijo, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje. V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, le ta predloži ponudnik (glavni izvajalec). Obveznosti iz tega poglavja veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi. XIX. Sklenitev pogodbe Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo po določilih vzorca pogodbe te dokumentacije. Pogodbo bo moral izbrani ponudnik podpisati najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po pozivu naročnika k podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru bo naročnik smatral, da posla ne želi skleniti. V primeru, kadar zaradi objektivnih razlogov to nebi bilo mogoče, lahko naročnik na podlagi prošnje izbranega ponudnika privoli na daljši rok. XX. Finančna zavarovanja Izbrani ponudniki bodo morali naročniku najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki garancije banke / zavarovalnice / depozit, v valuti EUR, v višini 10% vrednosti pogodbe z DDV, z veljavnostjo najmanj en mesec dlje od pogodbenega obdobja.. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: - da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izbrani ponudnik enostransko prenehal izvajati in - prekinitve pogodbe po krivdi izbranega ponudnika. 9

10 Predložena originalna garancija banke / zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora biti izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št Predložene bančne garancije morajo vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za njih veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št Naročnik bo v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016) omogočil izbranemu ponudniku, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer bo moral novi instrument nadomestiti prejšnjega. XXI. Podatki o lastniški strukturi Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva kadarkoli v času izvajanja javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Če izbrani ponudnik prijavi sodelovanje drugega gospodarskega subjekta (partnerja ali podizvajalca) in vrednost prevzetih pogodbenih del, ki jih bo izvedel posamezni gospodarski subjekt, znaša več kot ,00 EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik posredovati podatke tudi za te gospodarske subjekte. XXII. Pravno varstvo Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 in 60/17 - v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje ali ZPVPJN ne določa drugače (v skladu z določili 5. člena ZPVPJN). Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 2. ime naročnika, 3. oznako javnega naročila, 4. predmet javnega naročila, 5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem. 6. potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Zahtevek za revizijo se vloži prek portala erevizija oz. upoštevajoč prehodno določbo četrtega odstavka 44. člena ZPVPJN pisno neposredno pri naslovniku / naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 10

11 OBR-1 PONUDBA ŠT. Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, pod številko objave prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za pripravo ponudb. Ponudbo oddajamo (ustrezno označi): - SAMOSTOJNO kot samostojen ponudnik - S PODIZVAJALCI kot samostojen ponudnik s podizvajalci - SKUPNA PONUDBA kot vodilni partner v skupini ponudnikov - SKUPNA PONUDBA kot partner v skupini ponudnikov Podatki o gospodarskem subjektu: Naziv: Naslov: Davčna številka: Finančni urad: Matična številka: Številka transakcijskega računa / odprt pri banki: Številka telefona: Številka telefaxa: Gospodarski subjekt je MSP (ustrezno označi): DA NE Odgovorna oseba za podpis ponudbe in pogodbe: - funkcija: - telefon: - telefax: - Kontaktna oseba za obveščanje: - funkcija: - telefon: - telefax: - Veljavnost ponudbe do: oz. najmanj 90 koledarskih dni po datumu določenem za prejem ponudb. Kraj in datum: Žig Podpis odgovorne osebe ponudnika: V primeru skupne ponudbe obrazec OBR-1 izpolnijo vsi ponudniki partnerji. 12

12 OBR-2 IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI Ponudnik izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. NMV- 9/2019 RAČUNALNIŠKA OPREMA sodelovali z naslednjimi podizvajalci: Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1 DA NE NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2 DA NE NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3 DA NE NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. DA NE in v kolikor to zahteva nominirani podizvajalec, dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo. Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe (OBR-3) prilagamo njihove podatke. Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe ponudnika: Žig Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki (ne) - zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti. 13

13 OBR-3 PODATKI O PODIZVAJALCU Naziv: Naslov: Davčna številka: Finančni urad: Matična številka: Številka transakcijskega računa / odprt pri banki: Številka telefona: Številka telefaxa: Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca: Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje: funkcija: telefon: V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo: DA NE Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): Količina / delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje: Vrednost del brez DDV: Kraj izvedbe: Rok izvedbe: SOGLAŠAM, da naročnik naše terjatve do ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik. Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe podizvajalca: Žig 14

14 OBR-4 POVZETEK PREDRAČUNA IZVAJANE STORITEV MOBILNE TELEFONIJE SKUPAJ (skupna ponudbena vrednost za obdobje 26 mesecev) v EUR z DDV iz obrazca Predračun OBR 4/1 Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije, napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe ponudnika: Žig 15

15 Interna številka JN: Št. Obvestila o naročilu na Portalu JN: z dne OBR-4/1 PREDRAČUN Storitev / blago EM Okvirna količina Cena na EM v EUR brez DDV Cena na EM v EUR z DDV Osnovni paket mesečna naročnina 2028 Srednji paket mesečna naročnina 1014 Veliki paket mesečna naročnina 494 1Gb prenosa podatkov Enkratni zakup 24 Mobilni telefon - osnovni razred aparat 30 Mobilni telefon - srednji razred aparat 60 Mobilni telefon - visoki razred aparat 30 SKUPAJ (skupna ponudbena vrednost za obdobje 26 mesecev) v EUR z DDV Cena na EM v EUR z DDV x okvirna količina Veljavnost: 90 dni od skrajnega roka za oddajo ponudbe. Opomba: V obrazcu predračuna so podane okvirne količine, ki so za naročnika niso zavezujoče. Naročnik bo naročal tolikšno količino storitev in blaga, kot jih bo dejansko potreboval. Priloge: Lasten predračun v katerem ponudnik specificira ponujeno storitev (v smislu pogovorov v posamezna omrežja, prenosa podatkov, SMS ipd.) in blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenih mobilnih telefonov)! Ponudnik predloži tudi cenik za poslovne uporabnike in sicer za ostale storitve in blago, ki jih / ga ponuja! Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: 16

16 Vzorec pogodbe! OBR-11 KLINIKA GOLNIK, Golnik 36, 4204 Golnik, ki jo zastopa direktor: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec. (v nadaljevanju: naročnik). Identifikacijska številka za DDV: SI Matična številka: in ki ga zastopa direktor / -ica: Identifikacijska številka za DDV: Matična številka:, (v nadaljevanju: izvajalec). sklepata naslednjo POGODBO O IZVAJANJU STORITEV MOBILNE TELEFONIJE UVODNE DOLOČBE 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je: - naročnik v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne, pod številko objave ; - bil izvajalec izbran, kot najugodnejši ponudnik. PREDMET POGODBE 2. člen Predmet te pogodbe je izvajanje oziroma zagotavljanje mobilne telefonije do stacionarnih in mobilnih omrežji ter prenos podatkov (v nadaljevanju storitve), ki so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ki poleg ponudbe izvajalca št. z dne..2019, na podlagi katere je bil izbran, predstavljajo sestavni del te pogodbe. Predmet te pogodbe so tudi sukcesivne nabave mobilnih telefonov (v nadaljevanju blago), ki tehnološko ustrezajo napredku. Iz narave javnega naročila izhaja, da naročnik ne more v naprej opredeliti količine in obsega naročenih storitev in blaga, zaradi česar bo le te naročal po dejanskih potrebah. Naročnik lahko od izvajalca naroči tudi tiste storitve in blago, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu izvajalca, če jih bo v času izvajanja te pogodbe potreboval. Te storitve in blago naročnik naroči po najugodnejšem ceniku za poslovne uporabnike izvajalca. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 3. člen S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih zagotavljanja mobilne telefonije. Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika v dogovorjenem obdobju: - pričel z izvajanjem storitev v roku 30. dneh po podpisu pogodbe oz. najkasneje s ; - ohranil obstoječe mobilne telefonske številke naročnika ter opravil njihov brezplačen prenos; - svoje naloge opravil strokovno in kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi; - izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih; 17

17 - pri izvajanju pogodbenih obveznosti racionalno uporabljal napredne ter najustreznejše informacijske tehnologije in metode; - na naročnikovo željo sklenil pogodbo ali aneks za dodatne storitve enake vrste kot so razpisane skladno s ponudbo in veljavnim cenikom za poslovne uporabnike v času sklenitve take pogodbe ali aneksa (možnost prehoda na drug paket); - nudil brezplačno strokovno pomoč in svetovanje (npr. predstavitev novega blaga, storitev itn.) na lokacijah naročnika; - imenoval»skrbnika naročnika«, kontaktno osebo izvajalca, ki bo skrbel za izvajanje določil te pogodbe; - na lokaciji naročnika brezplačno dostavljal nove SIM kartice in blago; - dobavljal blago, ki bo novo, ki bo delovalo brezhibno ter ne bo imelo stvarnih napak; - dobavljal blago, ki bo popolnoma ustrezalo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije; - nudil brezplačen najem blaga za čas popravila v primeru okvare pri izvajalcu kupljenega blaga, pri čemer mora biti blago primerljivo z okvarjenim. ODPRAVA NAPAK 6. člen Izvajalec jamči, da bodo izvedene storitve in blago kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika. Za napake storitev in blaga jamči izvajalec v skladu z Obligacijskim zakonikom. Blagu, ki ga bo izvajalec dobavljal z garancijo, bodo priloženi veljavni garancijski listi in ostala dokumentacija. 7. člen Za nakup blaga veljajo naslednja določila. Če je bil pregled kupljenega blaga opravljen v navzočnosti obeh pogodbenih strank, mora naročnik ugotovitve o očitnih napakah vnesti v zapisnik in le tega takoj izročiti izvajalcu, sicer pa mora naročnik očitne napake sporočiti izvajalcu v roku 8 dni po opravljenem pregledu. Izvajalec jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od izročitve blaga dalje pod pogojem, da kupec pisno obvesti izvajalca o nastali napaki v roku 8 dni, ko jo je opazil. Izvajalec je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku 8 dni od dneva grajanja napake. Stroške, nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitve v zvezi s tem nastale škode, nosi izvajalec. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku novo blago, sicer lahko naročnik zniža vrednost pogodbe ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je dobavitelj dolžan povrniti nastalo škodo. Zaradi neustrezne embalaže lahko naročnik embalažno enoto zavrne. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 8. člen Naročnik se zavezuje, da bo: - sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se storitve po tej pogodbi izvršijo pravočasno in kvalitetno, - obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev; - plačeval pogodbene storitve in blago v dogovorjenih rokih. POGODBENA VREDNOST 9. člen Pogodbena vrednost za okviren obseg pogodbenih storitev in blaga, za pogodbeno obdobje iz 31. člena te pogodbe, znaša EUR z vključenim DDV. 18

18 10. člen Vrednost storitev in blaga je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi okvirnih količin. Obseg storitev in blaga se v času pogodbe lahko spreminja skladno z zahtevami in potrebami naročnika, pri čemer se vse storitve in blago obračunavajo po cenah na enoto iz izvajalčeve ponudbe. Naročnik lahko po potrebi naroča tudi druge storitve, ki niso definirane po tej pogodbi. V kolikor obsega storitev ali blaga ni mogoče določiti na podlagi cen, ki jih je ponudnik predložil v ponudbi, se le te obračunajo po najnižjem veljavnem ceniku za poslovne uporabnike, upoštevaje popust ki mu ga priznava izvajalec v višini %. PLAČILNI POGOJI 11. člen Pogodbeni stranki se dogovorita za izvajanje storitev in nakup blaga po cenah iz izvajalčeve ponudbe. V spodnje ponudbene cene z DDV so vključeni vsi morebitni stroški, ki jih bo izvajalec imel z realizacijo pogodbe, predvsem pa ponujeno storitev, morebitne trošarine, takse, zavarovanje, davke, morebitne popuste, vklop/izklop določene storitve, preklopi med različnimi paketi, vklop in izklop potisne pošte, priključnina, pakiranje, nakup ter dobavo blaga na naslov naročnika. Cene so fiksne za celotno pogodbeno obdobje. Cene zajemajo tudi stroške prenosa obstoječih mobilnih telefonskih številk naročnika. Izvajalec zagotavlja, da bo vsem uporabnikom naročnika, ki so vključeni v poslovni sistem naročnika, omogočil brezplačen prehod na poslovni sistem izvajalca, pri čemer se pravice uporabe ne bodo zmanjšale. Celoten prenos se izvede na stroške izvajalca in zajema vse zgoraj navedeno. Storitev EM Cena na EM v EUR z DDV Osnovni paket mesečna naročnina Srednji paket mesečna naročnina Veliki paket mesečna naročnina 1Gb prenosa podatkov Enkratni zakup Blago EM Cena na EM v EUR z DDV Mobilni telefon - osnovni razred aparat Mobilni telefon - srednji razred aparat Mobilni telefon - visoki razred aparat V primeru, če v času veljavnosti te pogodbe, izvajalec ponuja storitve ali blago, ki so predmet te pogodbe, po akcijskih oz. znižanih cenah, ki so ugodnejše od pogodbenih, mora naročnika o tem obvestiti, mu ponuditi in zaračunati storitve in ali blago po teh nižjih cenah. V vsakem primeru ponujene cene za posamezne storitve ali blago ne smejo biti višje, od cen njegovega ponudbenega predračuna. Za ostale storitve, ki jih bo naročnik po njegovi predhodni odobritvi uporabljal, in niso bile zahtevane v ponudbenem predračunu, bo izvajalec zaračunal naročniku po ceni glede na svoj uradni veljavni cenik za poslovne uporabnike. Velja cena iz najugodnejšega cenika za poslovne uporabnike, če je teh več. 12. člen V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za storitve ali blago iz te pogodbe, lahko izvajalec spremeni ceno z DDV iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe. 13. člen Naročnik se zavezuje izvedene storitve in dobavljeno blago v roku 30 dni od datuma uradnega prejema pravilno izstavljenega zbirnega mesečnega računa, na transakcijski račun izvajalca št.:., odprt pri banki.. Izvajalec bo zbirni mesečni račun izstavil najkasneje do desetega (10) koledarskega dne v mesecu za izvedene storitve in dobavljeno blago v prejšnjem mesecu. Izvajalec mesečno ob izdaji računa priloži tudi poročilo o opravljenih storitvah in 19

19 dobavljen blagu za obdobje, na katerega se račun nanaša (specifikacija opravljenih storitev, trajanja in porabe posameznih storitev, znesek, klicna številka, številka iz katere se je klic vršil, dobavljeni mobilni telefoni, ). Na zahtevo naročnika mora izvajalec brezplačno izdelati in izdati razčlenjen račun po posameznem naročniškem razmerju. Vsak račun mora biti opremljen s številko pogodbe. 14. člen Naročnik je dolžan v osmih (8) dneh račun in poročilo potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik računa ne zavrne v roku osmih (8) dni od prejema, je dolžan vsak račun plačati v roku, navedenem v pogodbi, šteto od dneva uradnega prejema računa, ki ga potrdi skrbnik pogodbe, na TRR izvajalca. 15. člen Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila. 16. člen V skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 111/2013) naročnik, kot proračunski uporabniki od lahko prejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki. Navedeno pomeni obvezo izvajalca, da mu mora izdane račune posredovati v e-obliki. FINANČNO ZAVAROVANJE 17. člen Izvajalec je dolžan, najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu pogodbe, naročniku predložiti garancijo banke / zavarovalnice / finančni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar predstavlja znesek EUR, z veljavnostjo garancije vsaj še en (1) teden dlje od pogodbenega obdobja. Če naročnik v navedenem roku ne prejme veljavnega in ustreznega finančnega zavarovanja, se šteje, da pogodba ni sklenjena. V primeru hujših kršitev pogodbenih obveznosti (zamujanje z izvedbo kljub opozorilu naročnika in postavitvi dodatnega primernega roka, slaba kakovost storitev, neupoštevanje odzivnih časov in časov popravil ali druge kršitve, ki onemogočajo upravičeno pričakovano uporabo storitev ali bistveno zmanjšajo pomen posla) lahko naročnik unovči dano finančno zavarovanje. Naročnik v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14) omogoča ponudniku, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer mora novi instrument nadomestiti prejšnjega. NASTOP S PODIZVAJALCI 18. člen Izvajalec bo storitve po tej pogodbi opravljal samostojno, brez podizvajalcev. ali Izvajalec bo storitve po tej pogodbi opravljal z naslednjim podizvajalcem: -, s sedežem:, ki ga zastopa:, matična številka:, ID DDV:, TRR št., odprt pri banki. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje zgoraj navedenim podizvajalcem. 20

20 Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega dobavitelja. Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so vsebovana v obrazcu Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBR-12), ki je priloga te pogodbe. Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi predložiti: - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v katerem so vsebovani vsi podatki iz obrazca OBR-12. Pred zamenjavo podizvajalca mora izvajalec o nameravani zamenjavi obvestiti naročnika, kateri mu po preveritvi določb iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 zamenjavo bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka. SKRBNIKI POGODBE 21. člen S strani naročnika je skrbnik te pogodbe: - (ime in priimek), - (elektronski naslov), - (telefonska številka). S strani izvajalca je skrbnik te pogodbe: - (ime in priimek), - (elektronski naslov), - (telefonska številka). PRIPOMBE Z IZVRŠEVANJEM POGODBE 22. člen Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni elektronski obliki na elektronski naslov skrbnika pogodbe. Izvajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni možno, pa najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema obvestila. Če izvajalec pri naslednjem opravljanju storitev ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter odstopi od te pogodbe. REŠEVANJE SPOROV 23. člen Morebitne spore, k bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med skrbniki obeh pogodbenih strank. Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu. PREKINITEV POGODBE 24. člen Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 60-ih dni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. 25. člen Izvajalec je dolžan v času trajanja odpovedi, dokler naročnik ne pridobi drugega izvajalca opravljati storitve v skladu s to pogodbo. 26. člen Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik 2x zaporedoma zamudi s plačilom storitev za več kot 30 dni in ga je izvajalec o tem pisno opomnil, mu postavil dodatni rok plačila, ki ne more biti krajši od 8 dni, naročnik pa ni izpolnil svoje obveznosti niti v dodatno postavljenem roku. 21

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

RD - Dobava mobilnih aparatov

RD - Dobava mobilnih aparatov DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d. RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Dobava mobilnih aparatov (Int. ev. št. 000281/2018) KAZALO RAZPISNE

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI KONGRESNI TRG 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»vključitev TP Aškerčeva 5 v SN omrežje«vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI 5 1225 LUKOVICA Datum: 17. 6. 2019, Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO»PREVOZI

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več