PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI INVESTITOR ime in priimek ali na

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI INVESTITOR ime in priimek ali na"

Transkripcija

1 PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe elektronski naslov telefonska številka davčna številka OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota LEKARNA ČRENŠOVCI vzdrževalno - investicijska dela kratek opis gradnje Investitor, Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, namerava prenovit Lekarno Črenšovci v objektu na lokaciji Juša Kramarja 7a v Črenšovci. vrste gradnje DOKUMENTACIJA vrsta dokumentacije PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI številka projekta IZP 1811/2018 datum izdelave januar 2019 PODATKI O PROJEKTANTU projektant (naziv družbe) sedež družbe vodja projekta identifikacijska številka A-1028 podpis vodje projekta IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev) ## sprememba dokumentacije PLAN B d.o.o. Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh. odgovorna oseba projektanta podpis odgovorne osebe projektanta Uroš Razpet, u.d.i.a. PLAN B d.o.o, Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor 1

2 PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic. POOBLAŠČENI ARHITEKTI ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh., A-1028 navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Načrt arhitekture POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka navedba gradiv, ki so jih izdelali STROKOVNJAKI DRUGIH STROK ime in priimek, strokovna izobrazba navedba gradiv, ki so jih izdelali po potrebi dodaj vrstice PLAN B d.o.o, Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor 2

3 PRILOGA 4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI PRILOGA 4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje LEKARNA ČRENŠOVCI vzdrževalno - investicijska dela Investitor, Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, namerava prenoviti Lekarno Črenšovci v objektu na lokaciji Juša Kramarja 7a v Črenšovci. kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja. kratek opis pripravljalnih del vrste gradnje glavni objekt pripadajoči objekti Lekarna Črenšovci objekt z vplivi na okolje NE številka GD za obstoječe objekte datum GD za obstoječe objekte navedba uprav. organa, ki je izdal GD ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO ## gradnja se nanaša na stavbo ## seznam zemljišč je v priloženi tabeli SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe. Črenšovci številka katastrske občine 140 parc. št. 856/8 SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti. OSKRBA S PITNO VODO številka katastrske občine parc. št. ELEKTRIKA številka katastrske občine parc. št. PLIN PLAN B d.o.o, Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor 6

4 PRILOGA 4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI številka katastrske občine parc. št. TOPLOVOD številka katastrske občine parc. št. DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO številka katastrske občine parc. št. ODVAJANJE FEKALNIH VODA številka katastrske občine parc. št. ODVAJANJE METEORNIH VODA številka katastrske občine parc. št. DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE številka katastrske občine parc. št. DRUGO (NAVEDI) 0 številka katastrske občine parc. št. številka katastrske občine parc. št. SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja. vrsta infrastrukture številka katastrske občine parc. št. SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. številka katastrske občine parc. št. SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati). številka katastrske občine parc. št. PLAN B d.o.o, Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor 7

5 PRILOGA 4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI LOKACIJSKI PODATKI prostorski akt EUP namenska raba območje centralne dejavnosti URBANISTIČNI KAZALCI Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah. zazidana površina samo za stavbe a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem b) tlakovane odprte bivalne površine c) tlakovane prometne in funkcionalne površine faktor zazidanosti (FZ) faktor izrabe (FI) faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) d) zelene površine velikost gradbene parcele (a+b+c+d) faktor zelenih površin (FZP) drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakono (obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021) ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti. predvidena komunalna oskrba lokacija priključitve k.o. parcelna št. OSKRBA S PITNO VODO ELEKTRIKA TOPLOVOD ODVAJANJE FEKALNIH VODA ODVAJANJE METEORNIH VODA DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE ZBIRANJE KOM. ODPADKOV TELEFONIJA obstoječ priključek obstoječ priključek obstoječ priključek obstoječa merilna omarica obstoječa merilna omarica obstoječa merilna omarica / / /8 obstoječ priključek na parceli /8 obstoječ priključek na parceli /8 obstoječ priključek /8 obstoječ priključek obstoječa merilna omarica /8 K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno. SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI VAROVANA OBMOČJA VARSTVO VODA VODNO MNENJE PLAN B d.o.o, Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor 8

6 PRILOGA 4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV PLIN TELEFONIJA JAVNE CESTE MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV MNENJE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO DRUGA MNENJA PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta (stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve). PLAN B d.o.o, Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor 9

7 PRILOGA 4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI OBJEKT 1 - STAVBA OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH imenovanje objekta LEKARNA ČRENŠOVCI investicijskovzdrževalna dela kratek opis objekta Investitor, Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, namerava prenoviti Lekarno Črenševci v objektu na lokaciji Juša Kramarja 7a v Črenšovci. parcelna številka vrsta gradnje zahtevnost objekta požarno zahteven objekt klasifikacija po CC-SI Samo v PZI. ZNAČILNOSTI ZA STAVBE NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE Samo v PZI. požarna varnost v stavbah nizkonapetostne električne inštalacije zaščita pred delovanjem strele učinkovita raba energije zaščita pred hrupom v stavbah KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin: NE uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo. 856/8 Črenšovci manj zahteven objekt z vplivi na okolje Trgovske stavbe NE del 1 - klasifikacija po CC-SI delež del 2 - klasifikacija po CC-SI delež del 3 - klasifikacija po CC-SI delež del 4 - klasifikacija po CC-SI delež del 5 - klasifikacija po CC-SI delež VELIKOST STAVBE Samo v DGD. zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno) najvišja višinska kota (n. v.) višinska kota pritličja (n. v.) najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.) višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) POVRŠINE IN PROSTORNINA Samo v IZP, DGD in PID. Zazidana površina (m2) avbe (lekarna): 106,83 Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) stavbe (lekarna): 90,69 Bruto tlorisna površina (stavbe) del stavbe (lekarna): 106,8 Bruto prostornina (stavbe) del stavbe (lekarna): 308,7 ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV Samo v DGD. Število stanovanjskih enot (stavbe) Število ležišč Fasada Etažnost število parkirnih mest PLAN B d.o.o, Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor 10

8 PRILOGA 4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI Oblika strehe drug podatki zahtevani v PA ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje Naklon (v stopinjah) OBJEKT 2 - OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH imenovanje objekta kratek opis objekta parcelna številka vrsta gradnje zahtevnost objekta požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje klasifikacija po CC-SI uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju ZNAČILNOSTI ZA STAVBE NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE Samo v PZI. požarna varnost v stavbah nizkonapetostne električne inštalacije zaščita pred delovanjem strele učinkovita raba energije zaščita pred hrupom v stavbah KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin: Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo. del 1 - klasifikacija po CC-SI delež del 2 - klasifikacija po CC-SI delež del 3 - klasifikacija po CC-SI delež del 4 - klasifikacija po CC-SI delež del 5 - klasifikacija po CC-SI delež VELIKOST STAVBE Samo v DGD. zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno) najvišja višinska kota (n. v.) višinska kota pritličja (n. v.) najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.) višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) POVRŠINE IN PROSTORNINA Samo v IZP, DGD in PID. Zazidana površina (m2) Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) Bruto tlorisna površina (stavbe) Bruto prostornina (stavbe) ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV Samo v DGD. Število stanovanjskih enot (stavbe) Število ležišč Etažnost število parkirnih mest PLAN B d.o.o, Gregorčičeva 21/b, 0 Maribor 11

9 TEHNIČNO POROČILO objekt: investitor: LEKARNA ČRENŠOVCI JAVNI ZAVOD POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA št. projekta: IZP 1811/2018 I. UVOD Investitor, Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, namerava prenoviti Lekarno Črenšovci v objektu na lokaciji Juša Kramarja 7a v Črenšovcih, ki si ga deli z Zdravstveno postajo Črenšovci. Lekarno želi prenoviti v skladu s svojimi potrebami in Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. Prenovo lekarne narekuje zagotovitev ustreznih pogojev za farmacevtsko delo oz. skladnosti z novo sprejetim Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. Lekarna posluje, a nima zagotovljenih vseh potrebnih prostorov skladno z novim Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. Potrebno je zagotoviti prostor za svetovanje, fizično ločiti magistralno recepturo od ostalih prostorov, urediti prostor za odmor, ter preprečiti križanje čistih in umazanih poti znotraj lekarne. II. PROGRAMSKA ZASNOVA Lekarna bo prenovljena skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. Tako imenovani standardni sklop je vsebinsko zasnovan v skladu z 9. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki govori o razporedu in opremi lekarniških prostorov. Lekarna vsebuje naslednje prostore: 1. prostor za izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja oficina, 2. prostor za farmacevtsko obravnavo pacienta prostor za svetovanje, 3. prostor za pripravo magistralnih zdravil magistralna receptura, 4. prostor za čiščenje pribora in ovojnine pomivalnica, 5. sanitarije in garderobo, 6. prostor za opravljanje strokovno-administrativnih nalog - pisarna vodje lekarne, 7. prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja materialka, 8. prostor za prevzem zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja sprejem zdravil, 9. prostor za odmor 1

10 TEHNIČNO POROČILO Predmet prenove so prostori v pritličju, kjer se trenutno že nahaja lekarna. V objektu zraven se v pritličju nahaja tudi vhod v Zdravstveno postajo, v etaži nad lekarno pa so stanovanja. Dodatno posebej opozarjamo, da mora biti izvedba projektiranja in izvedba vseh delov lekarne, izvedena v skladu z dobro lekarniško prakso. Vsi uporabljeni materiali morajo biti visokega kvalitetnega razreda, ter odporni na postopke, ki se uporabljajo pri pripravi zdravil. Delavniške risbe, ter izbore materialov pregleduje in potrjuje naročnik. Cone znotraj lekarne so sledeče: Cona A servisna cona / sprejem zdravil Cona B cona za zaposlene / garderoba, sanitarije Cona C cona za zaposlene / materialka Cona D cona za zaposlene / pomivalnica, magistralna receptura Cona E cona za zaposlene / čajna kuhinja, prostor za počitek Cona F cona za zaposlene / pisarna vodje Cona G poljavna cona / izdajni pult Cona H poljavna cona / svetovanje Cona F javna cona / oficina III. OPIS PROSTOROV Oficina prostor za izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov Zunanji vhod za stranke v oficino ostane nespremenjen, vetrolov pa se predela. Oficina, zaradi nove razporeditve ostalih prostorov, pridobi na kvadraturi, zato prostor ne deluje več utesnjeno. Večja površina omogoča, da se v oficino umesti del prodajnega programa (police, vitrine). Pult lekarne, ki loči prostor kupcev in zaposlenih, je vsebinsko večnamenski. Vsebuje dve delovni mesti za izdajo zdravil na recept in za izdajo zdravil brez recepta. Pult je opremljen s predali specialne lekarniške izvedbe s horizontalnimi in vertikalnimi pregradami, kot na primer Villach ali Viola. Vsa računalniška ter druga oprema izdajnih mest (blagajne, POS terminali, čitalci kartic itd.) v pultu je obstoječa oz. jo dobavi naročnik sam (po lastnem izboru). Zaledje izdajnega pulta predstavlja retropult v katerem so v zgornjem delu razstavne police, v spodnjem pa zaprte omare. Odpiranje podpultnih omaric je z visokokvalitetnimi vodili in okovji, ki so potrebna zaradi velike frekvence odpiranj. Svetovanje/Prostor za sestanke Svetovanje strankam poteka ločeno v posebnem, ločenem prostoru, ki je hkrati dostopen iz oficine in iz strani zaposlenega. V prostoru je v liniji izdajnega pulta miza, ki se mestoma dvigne in omogoči prehod. Prostor je od oficine ločen s stekleno fiksno steno in vrati z zaklepanjem. V prostoru je tudi prostor namenjen brošuram. Magistralna receptura prostor za izdelavo magistralnih pripravkov Magistralna receptura se organizira kot ločen, zaprt prostor v zaledju retropulta, nasproti materialke. Opremljena je z delovnim pultom z koritom, ter vsemi potrebnimi priključki za lekarniško opremo. Nad pultom so viseče omarice za shranjevanje z vgrajeno napo za odsesovanje. Med magistralno recepturo in pomivalnico je izdajno 2

11 TEHNIČNO POROČILO okence za posodo. Vsa lekarniška oprema magistralne recepture, ki obsega tehtnice, unguator, brezprašno komoro ipd, je obstoječa oz. jo dobavi naročnik sam. Pomivalnica prostor za čiščenje pribora in ovojnine Pomivalnica je predvidena v ločenem prostoru med magistralno recepturo in sprejemom zdravil. Opremljena je z delovnim pultom z koritom ter vsemi potrebnimi priključki za lekarniško opremo. Lekarniška oprema (sterilizator) je obstoječa oz. jo dobavi naročnik sam. Garderoba in sanitarije Prostor za garderobo se ohrani, vendar na novo opremi s petimi novimi garderobnimi omaricami. Vse garderobne omarice se v višino nadgradi s krilnimi vrati, ki so namenjene shranjevanju dokumentacije oz. arhivu. Zgornje omarice in garderobne, se opremi s ključavnicami. Sanitarije prav tako ostanejo na obstoječi poziciji. Namesto tuša, se predvidi večja omara za čistila in pralni stroj. Namesti se nova sanitarna oprema (umivalnik, stranišče) ter stenske in talne ploščice. Pisarna vodje Pisarna vodje lekarne se organizira ob vzhodni fasadi (ob vhodu v Zdravstveni dom). Do nje se dostopa iz materialke. Pisarna vsebuje pisalno mizo ter omaro za shranjevanje dokumentov. Ob pisalni mizi je tudi stol za stranke. V steni, ki meji na oficino, se predvidi steklena lina za omogočanje pregleda dogajanja v oficini iz pisarne. Vso računalniško opremo dobavi naročnik sam. Materialka prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov Materialka je postavljena za retropult in zajema shranjevalne površine, kar omogoča hiter in lahek dostop do zdravil in ostalih pripomočkov za zaposlene. Celotna oprema se odstrani ter umesti nova. Shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov zajema sledeče: - hramba zdravil za izdajo brez recepta - hramba zdravil za izdajo na recept - hramba medicinskih pripomočkov za izdajo brez recepta - hramba medicinskih pripomočkov za izdajo na recept V materialki so skladno s potrebo umeščeni sledeči elementi za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov: - lekarniški predali za izdajo zdravil brez receptov - lekarniški predali za izdajo zdravil na recept - poličniki - omare - dva lekarniška hladilnika (obstoječa oz. dobavi naročnik sam) - omara za narkotike (obstoječa oz. dobavi naročnik sam) Prostor za prevzem zdravil in medicinskih pripomočkov Prostor za prevzem zdravil je na zahodni fasadi, kjer je obstoječ služben vhod. Prostor je opremljen z delovnim pultom, ter pultom ob vratih z prostorom za odlaganje plastičnih zabojev veledrogerij v katerih se dostavlja blago v lekarno, ki pa ne sme zapirati komunikacijskih poti oz. mora zagotoviti neoviran dostop do vseh površin. 3

12 TEHNIČNO POROČILO V prostoru je OVS omara (dobavi naročnik sam), ki jo je potrebno umestiti pod pult tako, da bo lažje dostopna. Zagotoviti ji je potrebno tudi ustrezno prezračevanje. Vhod je namenjen tudi vstopu zaposlenim. Prostor za odmor s čajno kuhinjo Prostor za odmor se nahaja tik zraven pisarne vodje, do njega pa se dostopa skozi materialko. Prostor se opremi z majhno čajno kuhinjo, ki ima kuhališče z dvema ploščama, podpulten hladilnik, napo in korito. Poleg kuhinje je miza in 4 stoli. IV. OPIS MATERIALOV GOI dela Lekarna trenutno obratuje, vendar prenova predvideva novo prostorsko ureditev in začasno selitev lekarne na nadomestno lokacijo. Prenova zajema GOI dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije ter opremo. Zaključna gradbena in obrtniška dela obsegajo: - rušitvena dela - suhomontažna dela - tlakarska dela - slikopleskarska dela - razsvetljava - mizarska dela - posegi na stavbnem ovoju Rušitvena dela Pri spremembi razporeditve znotraj obstoječega gabarita lekarne so predvidena rušitvena dela predelnih sten iz mavčnokartonskih plošč ter lesa. Odstranijo je vsi finalni tlaki, stenske ploščice in notranje stavbno pohištvo (notranja vrata) Suhomontažna dela V obstoječi lekarni je primarni armirano betonski strop. Na novo se predvidi spuščen strop nad vsemi prostori razen nad oficino, kjer ostane primaren strop. V spuščenem stropu so urejeni vsi razvodi inštalacij. Vse nove predelne stene znotraj lekarne so predvidene v mavčno kartonski izvedbi. V prostoru pisarne vodje, čajni kuhinji in pomivalnici so drsna vrata vgrajena v kaseto v MK steni. Tlakarska dela Lekarna ima v večini prostorov, razen v sanitarijah in oficini (kjer je keramika), položeno gumo. V vseh prostorih se celoten tlak odstrani in predvidi nov tlak. V novo oblikovanih prostorih za stranke (oficina, vetrolov) se položi kamnit tlak (marmete), v prostorih za zaposlene se položi guma. 4

13 TEHNIČNO POROČILO Posebno pozornost je potrebno nameniti ustrezni izravnavi tlakov, tako da se izogne višinskim zamikom pri prehodih med prostori. Potrebna bo tudi sanacija estriha na mestih posegov zaradi inštalacij. Estrih se izvede v hitrošušeči izvedbi. Slikopleskarska dela Vse stene se prebarvajo z visokokvalitetno (disperzijsko) barvo. Obstoječim stenam je pred pleskanjem na mestih potrebno odstraniti oplesk ali oblogo iz keramičnih ploščic (sanitarije) in jih izravnati, nove stene pa se obdelajo s kitanjem in barvanjem. Razsvetljava Razsvetljava preurejenih prostorov lekarne se zasnuje energetsko varčno in skladno z arhitekturno zasnovo novih prostorov. Potrebno je zagotoviti ustrezno stopnjo osvetlitve posameznih delovnih površin, skladno z vsemi pravilniki, upoštevajoč standard za razsvetljavo delovnega okolja SIST EN :2011. Mizarska dela Mizarska dela zajemajo tako polna vrata kot tudi vso opremo, od omar za shranjevanje sanitetnega materiala do lekarniških predalov ter pultov in podpultnih omaric. Vsi mizarski izdelki morajo biti narejeni iz visoko kvalitetnih materialov, odpornih na postopke, ki se uporabljajo pri pripravi zdravil. Primerni morajo biti za čiščenje ter odporni na kemikalije. Ročaji morajo biti primerni za uporabo. Odpiranje podpultnih omaric je z visokokvalitetnimi vodili in okovji, ki so potrebna zaradi velike frekvence odpiranj. Vsi predali so specialne lekarniške izvedbe s horizontalnimi in vertikalnimi pregradami, kot na primer Villach in Viola. Delavniške risbe ter izbore materialov pregleduje in potrjuje naročnik. Posegi na stavbnem ovoju Posegi na stavbnem ovoju zajemajo samo namestitev oz. osvežitev svetlobnih tabel in/ali znakov skladno z zahtevami Lekarniške zbornice ter Pomurskih lekarn. 5

14 TEHNIČNO POROČILO V. PREGLED NETO POVRŠIN obstoječe stanje št. prostora funkcija prostora površina tlak 1 VETROLOV 2,65 m 2 keramika 2 OFICINA 16,66 m 2 keramika 3 PISARNA VODJE 7,89 m 2 linolej 4 MAGISTRALNA RECEPTURA 7,32 m 2 linolej 5 POMIVALNICA 4,42 m 2 linolej 6 SPREJEM 13,15 m 2 linolej 7 MATERIALKA 32,22 m 2 linolej 8 GARDEROBA 3,18 m 2 keramika 9 SANITARIJE 3,50 m 2 keramika SKUPAJ 90,99 m 2 6

15 TEHNIČNO POROČILO VI. PREGLED NETO POVRŠIN novo stanje št. prostora funkcija prostora površina tlak 1 VETROLOV 4,14 m 2 predpražnik 2 OFICINA 23,60 m 2 marmete 3 MAGISTRALNA RECEPTURA 5,62 m 2 guma 4 POMIVALNICA 3,20 m 2 guma 5 SPREJEM ZDRAVIL 10,30 m 2 guma 6 GARDEROBA 3,18 m 2 guma 7 SANITARIJE 3,50 m 2 guma/keramika 8 MATERIALKA 25,98 m 2 guma 9 ČAJNA KUHINJA 5,00 m 2 guma 10 PISARNA VODJE 6,17 m 2 guma SKUPAJ 90,69 m 2 7

16 TEHNIČNO POROČILO VII. STROJNE INSTALACIJE Vse sisteme strojnih inštalacij je potrebno prilagoditi na spremenjen tloris lekarne. Upoštevati je potrebno tudi vidike varčne uporabe energije. PREDVIDENI OBSEG STROJNIH INSTALACIJ Strojne instalacije bodo obsegale premike elementov ogrevanja v obstoječih prostorih ter, po potrebi, predelave drugih sistemov, npr. hlajenje, tako, da le-ti ustrezno in enovito zajamejo vse prostore lekarne. PREZRAČEVANJE Podatka o obstoječi prezračevalni instalaciji ni. Posledično je potrebno pred pričetkom izvedbe del izvesti strokovni pregled instalacij (sanitarije) ter način izvedbe prezračevanja prostorov uskladiti z naročnikom v PZI fazi. Na novo je potrebno je zagotoviti odsesovanje za lekarniške procese v magistralni recepturi ter ustrezno prezračevanje OVS omare. OGREVANJE Ogrevanje prostorov lekarne je radiatorsko. V sklopu prenove so predvideni lokalni premiki grelnih elementov (npr. radiatorjev) zaradi prilagajanja na novo tlorisno razporeditev. Potrebno je preveriti stanje radiatorskega razvoda (tlačni preizkus, pridobivanje projektne dokumentacije) ter izvesti optimizacijo glede na novo predvideno razporeditev notranjega pohištva in novo razporeditev prostorov. HLAJENJE S hlajenjem je potrebno v celotnem lokalu zagotavljati temperaturni režim od C. Zato je potrebno predvideti vse izračune hladilne obremenitve v skladu z VDI V lokalu se pregleda obstoječe razvode hlajenja ter opremo. Novo stanje hlajenja je potrebno uskladiti z novimi potrebami (nova razporeditev prostorov in notranjega pohištva). Potrebno je pazljivo načrtovanje hladilniškega razvoda in razvoda kondenzata, pri čemer ni zaželeno, da se pri notranjih napravah izvaja odvod kondenzata z napravami za dvig kondenzata, ampak gravitacijsko. VODOVOD IN KANALIZACIJA Izvesti je potrebno premike in predelave instalacij zaradi novega tlorisa. Pomembno je natančno načrtovati nove razvode tople in hladne vode, da ne pride do zastajanja in s tem poslabšanja mikrobiološke slike (slepi rokavi, pretočnost, ). Po izvedbi je potrebno zagotoviti vse kvalitetne trdnostne in tesnostne preizkuse, iz katerih bo razvidno doseganje vseh v projektni dokumentaciji zahtevanih parametrov ter skladnost s predpisi in pravilniki. 8

17 TEHNIČNO POROČILO SANITARNA OPREMA Strojne instalacije prav tako zajemajo tudi razvod instalacij ter priklop vse opreme v sanitarijah. Sanitarno opremo je potrebno izbrati v skladu s smernicami arhitekta in željami naročnika. VIII. ELEKTRO INSTALACIJE Vse sisteme elektro inštalacij je potrebno prilagoditi na spremenjen tloris lekarne. Upoštevati je potrebno tudi vidike varčne uporabe energije. Elektro instalacije bodo obsegale premike instalacij in elementov instalacij v obstoječih prostorih ter dobavo, montažo in priklop luči ter predelave drugih sistemov, npr. varovanje, tako, da le-ti ustrezno in enovito zajamejo vse prostore lekarne. PREDVIDENI OBSEG ELEKTRO INSTALACIJ V sklopu prenove električnih inštalacij se zaradi nove razporeditve prostorov in opreme predvideno obdelajo naslednji sistemski sklopi: EL. INŠTALACIJE NIZKE NAPETOSTI: elektroenergetski razvodi splošnega in varnostnega napajanja električni razdelilniki (vsa zaščitna oprema) splošna in varnostna razsvetljava električne inštalacije za tehnološko in malo moč električne inštalacije strojnih naprav izenačitev potencialov EL. INŠTALACIJE MALE NAPETOSTI: sistemi telekomunikacij sistem javljanja požara splošni sistemi tehničnega varovanja Elektroenergetsko napajanje in meritve električne energije Priključni dovodni kabel za el. napajanje prostorov lekarne se ne spreminja. Izvedejo se prilagoditve oz. razvodi za splošno in varnostno napajanje novih električnih porabnikov lekarne, ki se po zahtevah in željah naročnika definirajo v PZI fazi. Razsvetljava V okviru razsvetljave se v prostorih predvidi splošna in varnostna razsvetljava. Predvidi se izvedba energetsko učinkovitega sistema razsvetljave. Vgradnja svetil je glede na arhitekturno zasnovo prostorov. V zalednem delu lekarne so večinoma vgradne svetilke, v oficini pa nadometne in viseče. Varnostna razsvetljava se izvede z napajanjem iz lokalno vgrajenih akumulatorskih baterij oz. kot obstoječe. 9

18 TEHNIČNO POROČILO Priključki za tehnološko in malo moč, izvedba inštalacij V okviru razvoda tehnološke in male moči, se po novih prostorih lekarne predvidijo vtičnice in stalni priključki za napajanje vseh el. porabnikov za potrebe delovnega procesa. Izvedba električnih inštalacij naj bo v skladu s potrebami in glede na arhitekturno zasnovo prostorov. Električni razdelilniki V prostorih lekarne so že izvedeni električni razdelilniki. Instalacije se pregleda, uskladi s potrebami novega tlorisa oz. porabniki in po potrebi zamenja. Električne inštalacije strojnih naprav Električne inštalacije za strojne naprave naj se predvidijo za napajanje porabnikov strojnih naprav v novih prostorih lekarne. Te naprave se razdelijo po smiselno zaključenih sklopih strojnih inštalacij. Telekomunikacije V prostorih lekarne se izvedejo oz. prilagodijo sistemi telekomunikacijskih inštalacij, v skladu s potrebami delovnih mest in glede na novo arhitekturno zasnovo prostorov. Pri tem naj se upoštevajo sodobni trendi na področju komunikacijskega ožičenja, ki vplivajo na izbiro tehnologije. Predvidi se tudi nova komunikacijska omara. Sistem javljanja požara V prostorih obstoječe lekarne ni sistema javljanja požara. Tudi v prenovljeni lekarni ni predviden. Tehnično varovanje V skladu s sodobnimi trendi naj se izvedejo oz. se prilagodijo splošni sistemi tehničnega varovanja prostorov lekarne, brez videonadzora. Maribor, januar 2019 Sestavili: Tina Škrinjar, BA(Hons) DIP ARCH Mojca Zavasnik, univ.dipl.inž.arh. Odgovorni projektant arhitekture: Uroš Razpet, univ.dipl.inž.arh. 10

19 LOKACIJSKI PRIKAZI objekt: investitor: LEKARNA ČRENŠOVCI JAVNI ZAVOD POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA št. projekta: IZP 1811/2018 I. PRIKAZ ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO Vsi ustrezni prikazi so zajeti v obstoječi dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje za celoten objekt. Zemljišče za gradnjo se s predvidenim posegom ne spreminja. II. PRIKAZ PROMETNIH IN FUNKCIONALNIH POVRŠIN Vsi ustrezni prikazi so zajeti v obstoječi dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje za celoten objekt. V prometne in funkcionalne površine se s predvidenimi deli ne posega. III. PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE OBJEKTA Vsi ustrezni prikazi so zajeti v obstoječi dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje za celoten objekt. Komunalni priključki so obstoječi, v njih se s predvidenimi deli ne posega. IV. PRIKAZ VARSTVENIH OBMOČIJ Vsi ustrezni prikazi so zajeti v obstoječi dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje za celoten objekt. Vzdrževalna dela so predvidena znotraj gabarita obstoječih prostorov v lasti Javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota in ne posegajo v varstvena območja. plan b d.o.o. gregorčičeva 21b 0 maribor tel.: fax.:

20 TEHNIČNI PRIKAZI RISBA številka lista TLORIS obstoječe stanje 01 PREREZ AA in BB obstoječe stanje 02 TLORIS novo stanje 03 PREREZ AA novo stanje 04 PREREZ BB in CC novo stanje 05 TLORIS novo stanje cone 06 plan b d.o.o. gregorčičeva 21b 0 maribor tel.: fax.:

21 ARHITEKTURA TLORIS - OBSTOJEČE STANJE 01 ZDRAVSTVENI DOM SPREJEM 13,15m² linija balkona A klima linija nadstreška klima pisarna vodje 7,89m² VHOD STRANKE p=83 p=83 p=83 p= vetrolov 2,65m² magistralna receptura 7,32m² B PODHOD oficina 16,66m² p= pomivalnica 4,42m² H 2x +90 materialka 32,22m² +90 sprejem 13,15m² 2.54 p=165 el p=165 razdel. omara hidrant sanitarije 3,50m² garderba 3,18m² 1.63 VHOD ZD pom bojler STANOVANJSKI OBJEKT A GARDEROBA 3,18m² SANITARIJE 3,50m² MATERIALKA 32,22m² POMIVALNICA 4,42m² MAGISTRALNA REC. 7,32m² PISARNA VODJE 7,89m² OFICINA 16,66m² VETROLOV 2,65m² SKUPAJ 90,99m² LEGENDA: AB nosilna konstrukcija opečnate predelne stene MK stene H p=126 p= OVS STANOVANJSKI OBJEKT B VHOD ZAPOSLENI NADSTREŠEK VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV plan b d.o.o. tel.: +386 (0) arhitekturni biro IZS 2436 fax.: +386 (0) Gregorčičeva 21/b Mesarska cesta Maribor, slo 1000 Ljubljana, slo url: naročnik Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota investitor objekt Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota LEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci št. projekta projekt 1811/2018 IZP risba TLORIS - OBSTOJEČE STANJE merilo 1:75 projektant arh. PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 0 Maribor odg. vodja projekta Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028 kraj/datum projektant Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh. št. lista sprememba opis spremembe podpis/datum januar Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

22 ARHITEKTURA PREREZ AA in BB - OBSTOJEČE STANJE 02 PREREZ B ZDRAVSTVENI DOM PODHOD OFICINA MAG. REC PREREZ A LEGENDA: AB nosilna konstrukcija opečnate predelne stene MK stene VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV plan b d.o.o. tel.: +386 (0) arhitekturni biro IZS 2436 fax.: +386 (0) Gregorčičeva 21/b Mesarska cesta Maribor, slo 1000 Ljubljana, slo url: naročnik Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota investitor objekt Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota LEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci št. projekta projekt 1811/2018 IZP risba PREREZ - OBSTOJEČE STANJE merilo 1:75 projektant arh. PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 0 Maribor odg. vodja projekta Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028 kraj/datum projektant Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh. št. lista sprememba opis spremembe podpis/datum januar Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

23 ARHITEKTURA TLORIS - NOVO STANJE 03 ZDRAVSTVENI DOM SPREJEM 10,30m² GARDEROBA 3,18m² linija balkona klima klop linija nadstreška oficina 23,60m² VHOD STRANKE p=83 p=83 klop plakat vitrina vetrolov 4,14m² izdajno mesto 1 izdajno mesto 2 B PODHOD vitrina police okence retropult nark. H H pisarna vodje 6,17m² C p=113 police in predali materialka 25,98m² police čajna kuhinja 5,00m² police 95 p=165 pult el p=165 PS razdel. omara hidrant sanitarije 3,50m² garderba 3,18m² 1.63 čistila VHOD ZD bojler plenice plenice STANOVANJSKI OBJEKT SANITARIJE 3,50m² MATERIALKA 25,98m² POMIVALNICA 3,20m² MAGISTRALNA REC. 5,62m² PISARNA VODJE 6,17m² ČAJNA KUHINJA 5,00m² OFICINA 23,60m² VETROLOV 4,14m² SKUPAJ 90,69m² LEGENDA: AB nosilna konstrukcija opečnate predelne stene MK stene A 4.90 p=83 p=83 vitrina klop plakat svetovanje retropult mag rec 5,62m² pomivalnica 3,20m² sprejem 10,30m² pult A plakat pult p=126 napa pult p=206 pult +65 OVS STANOVANJSKI OBJEKT B C VHOD ZAPOSLENI NADSTREŠEK VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV plan b d.o.o. tel.: +386 (0) arhitekturni biro IZS 2436 fax.: +386 (0) Gregorčičeva 21/b Mesarska cesta Maribor, slo 1000 Ljubljana, slo url: naročnik Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota investitor objekt Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota LEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci št. projekta projekt 1811/2018 IZP risba TLORIS - NOVO STANJE merilo 1:75 projektant arh. PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 0 Maribor odg. vodja projekta Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028 kraj/datum projektant Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh. št. lista sprememba opis spremembe podpis/datum januar Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

24 ARHITEKTURA PREREZ AA - NOVO STANJE 04 PREREZ A LEGENDA: AB nosilna konstrukcija opečnate predelne stene MK stene pult OFICINA MAG.REC. POMIVALNICA SPREJEM VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV plan b d.o.o. tel.: +386 (0) arhitekturni biro IZS 2436 fax.: +386 (0) Gregorčičeva 21/b Mesarska cesta Maribor, slo 1000 Ljubljana, slo url: naročnik Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota investitor objekt Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota LEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci št. projekta projekt 1811/2018 IZP risba PREREZ AA - NOVO STANJE merilo 1:75 projektant arh. PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 0 Maribor odg. vodja projekta Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028 kraj/datum projektant Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh. št. lista sprememba opis spremembe podpis/datum januar Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

25 ARHITEKTURA PREREZ BB in CC - NOVO STANJE 05 PREREZ B ZDRAVSTVENI DOM PODHOD VETROLOV OFICINA PREREZ C LEGENDA: AB nosilna konstrukcija opečnate predelne stene MK stene ZDRAVSTVENI DOM PODHOD PISARNA MATERIALKA MAG.REC VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV plan b d.o.o. tel.: +386 (0) arhitekturni biro IZS 2436 fax.: +386 (0) Gregorčičeva 21/b Mesarska cesta Maribor, slo 1000 Ljubljana, slo url: naročnik Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota investitor objekt Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota LEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci št. projekta projekt 1811/2018 IZP risba PREREZ BB in CC - NOVO STANJE merilo 1:75 projektant arh. PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 0 Maribor odg. vodja projekta Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028 kraj/datum projektant Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh. št. lista sprememba opis spremembe podpis/datum januar Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

26 ARHITEKTURA TLORIS - NOVO STANJE CONE 06 ZDRAVSTVENI DOM SPREJEM 10,30m² GARDEROBA 3,18m² linija balkona A klima klop linija nadstreška VHOD STRANKE p=83 p=83 klop plakat p=83 p=83 vitrina klop vitrina plakat oficina 23,60m² plakat vetrolov 4,14m² izdajno mesto 1 izdajno mesto 2 svetovanje B PODHOD vitrina police okence retropult retropult nark. H H pult pisarna vodje 6,17m² mag rec 5,62m² p=126 C p=113 napa police in predali materialka 17,08m² pomivalnica 3,20m² pult police p=206 čajna kuhinja 5,00m² police pult 95 p=165 pult sprejem 10,30m² el p=165 PS razdel. omara hidrant čistila sanitarije 3,50m² garderba 3,18m² VHOD ZD bojler plenice plenice pult OVS STANOVANJSKI OBJEKT A STANOVANJSKI OBJEKT SANITARIJE 3,50m² MATERIALKA 25,98m² POMIVALNICA 3,20m² MAGISTRALNA REC. 5,62m² PISARNA VODJE 6,17m² ČAJNA KUHINJA 5,00m² OFICINA 23,60m² VETROLOV 4,14m² SKUPAJ 90,69m² CONE: cona A - servisna cona / sprejem zdravil cona B - cona za zaposlene / garderoba, sanitarije cona C - cona za zaposlene / materialka cona D - cona za zaposlene / pomivalnica, magistralna receptura cona E - cona za zaposlene / čajna kuhinja, prostor za počitek cona F - cona za zaposlene / pisarna vodje cona G - poljavna cona / izdajni pult cona H - poljavna cona / prostor za svetovanje cona F - javna cona / oficina B C VHOD ZAPOSLENI NADSTREŠEK VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV plan b d.o.o. tel.: +386 (0) arhitekturni biro IZS 2436 fax.: +386 (0) Gregorčičeva 21/b Mesarska cesta Maribor, slo 1000 Ljubljana, slo url: naročnik Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota investitor objekt Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota LEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci št. projekta projekt 1811/2018 IZP risba TLORIS - NOVO STANJE CONE merilo 1:75 projektant arh. PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 0 Maribor odg. vodja projekta Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028 kraj/datum projektant Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh. št. lista sprememba opis spremembe podpis/datum januar Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U 1 NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE investitor o

NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U 1 NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE investitor o 7. N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U investitor objekt: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska 0, 230 SLOVENSKA BISTRICA CENTER STAREJŠIH SLOVENSKA BISTRICA projektna

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 Vpis pri sodišču v Mariboru, pod št. 1/08586/00 Osn. kapital 47.989 EUR ID za DDV SI 48615056 Telefon 02 250 83 76 Fax 02 252 34 47 E- mail : imobiro@siol.net Podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje

Prikaži več

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME)

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME) Naročnik KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA Partizanska cesta 22 1380 Cerknica Investitor OBČINA CERKNICA Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica Objekt ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

762 TEHNIČNO POROČILO

762 TEHNIČNO POROČILO firma: Matvoz, projektiranje, izvajanje, nadzor d.o.o. sedež družbe: 2000 Maribor, Žolgarjeva ulica 7 družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru, št. vpisa: 1/10171/00, osnovni

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE

PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE PRILOGA BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE Obnova kopališča Domžale zajema izgradnjo novega olimpijskega

Prikaži več

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf)

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf) IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 08516-ZPV Podatki o stavbi Naziv objekta: Klasifikacija objekta: Lokacija objekta: Investitor: Projektant: ŠIRITEV PROSTORISKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objekt: GASILSKO REŠEVALNI CENTER POSTOJNA GRC POSTOJNA

Prikaži več

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne TERMOTEH d.o.o., Cesta v Zgornji Log 49, 1000 Ljubljana 1 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta: Investitor: Objekt: Vrsta projektne dokumentacije in njena številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran 1 2 3 4 5 A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: Večstanovanjski

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

Številka projekta:

Številka projekta: Kolektor CPG d.o.o Industrijska cesta 2 Kromberk SI-5000 Nova Gorica Slovenija T: +386 5 338 48 00 F: +386 5 338 48 04 cpg@kolektor.com www.kolektorcpg.com www.kolektorgradbeniinzeniring.com 0.1 NASLOVNA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta 1 Načrt arhitekture Investitor / naročnik: Splošna bolnišnica Izola Polje 40 6310 Izola Objekt: Preureditev prostorov v

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z naravo in hkrati hiter dostop do vse pomembne infrastrukture. NOVE HIŠE 2. FAZE ŽE V PRODAJI!, Medvode je

Prikaži več

Številka: 271-2/2015 Datum: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Goric

Številka: 271-2/2015 Datum: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Goric Številka: 271-2/2015 Datum: 19.08.2015 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Gorici Podračun: 01100-6030279058 Telefon: 05 33 01452 Fa

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

Microsoft Word - OBRAZCI PZI _PTUJSKA GORA_ ES_ARHITEKTURA .docx

Microsoft Word - OBRAZCI PZI _PTUJSKA GORA_ ES_ARHITEKTURA .docx NAČRTI S PODROČJA ARHITEKTURE 01 INVESTITOR: OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39,2322 Majšperk in PGD PTUJSKA GORA, Ptujska gora 82b,2323 Ptujska Gora NAZIV GRADNJE: ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV IN GASILCEV

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4_pozarna-varnost_hajdukovic.pptx

Microsoft PowerPoint - 4_pozarna-varnost_hajdukovic.pptx Požarna varnost lesenih javnih stavb Osnove načrtovanja požarne varnosti Požarne lastnosti lesenih konstrukcij Zahteve iz TSG-1-001:2010 (2019) Milan Hajduković predsednik Slovenskega združenja za požarno

Prikaži več

Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux

Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux Zanussi ZRT18100WA Razred hladilne naprave Hladilnik-zamrzovalnik

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.2019 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih

Prikaži več

A5LPKC

A5LPKC V tradicionalni alpski arhitekturi gank zajema funkcijo ozkega balkona, povezovalnega hodnika ter tudi vhodnega podesta. Je lahko prepoznavni arhitekturni element, ki obudi spomine na alpske pokrajine.

Prikaži več

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3 8340 ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, TOPLOTNA ČRPALKA NAČRT: 5.5. VODOVOD in KANALIZACIJA

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Predstavitveni katalog Vila Prule

Predstavitveni katalog Vila Prule Na izjemni lokaciji v neposredni bližini mestnega središča Ljubljane in grajskega hriba, ob sotočju Ljubljanice in Grubarjevega prekopa, se gradi vila blok s 14 nadstandardnimi stanovanji. Luksuzna stanovanja

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Ventilated facades CZ & SK market

Ventilated facades CZ & SK market Petek, 31.3.2017 Konzorcij pasivna hiša, Fakulteta za Arhitekturo, UL Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce TOPLOTNE, ZVOČNE in POŽARNE IZOLACIJE pri prenovi večstanovanjskih

Prikaži več

HEXA_design_StanovanjeY_2018.cdr

HEXA_design_StanovanjeY_2018.cdr PROJEKT: NOTRANJA OPREMA STANOVANJA LOKACIJA: LJUBLJANA LETO: 2018 PROJEKTNA MAPA WWW.-DESIGN.COM Idejna zasnova Projekt notranje opreme stanovanja v objektu Y Idejna zasnova: marec 2018 Predviden zaključek

Prikaži več

Male vetrne elektrarne

Male vetrne elektrarne Možnosti izgradnje malih vetrnih elektrarn ENERGO MAKS, energija d.o.o. dr. Ksenija Golob Predstavitev Ksenija Golob Naziv, ime in priimek: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. Delovna področja: 1.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Male HE priložnosti za boljšo samooskrbo DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d. o. o. Sandi Ritlop Rogla, 7. maj 2019 1.0 SPLOŠNO 1) Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta iz decembra 2018 doseči 27 % delež

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

A A ElektroCAD projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci 44 SI-2259 Ivanjkovci B telefon: telefaks:

A A ElektroCAD projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci 44 SI-2259 Ivanjkovci B telefon: telefaks: lektro projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci SI-9 Ivanjkovci telefon: 0 79 0 telefaks: 0 79 e-pošta: info@elektrocad.si splet: www.elektrocad.si Investitor / aročnik OČI UPLK; Trg slovenske

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST1 ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 1051/21-del, 1051/22-del AS-TEPROM k Savska cesta 5 t OBJEKT / LOKACIJA

PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST1 ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 1051/21-del, 1051/22-del AS-TEPROM k Savska cesta 5 t OBJEKT / LOKACIJA PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 05/2-del, 05/22-del AS-TEPROM k t OBJEKT / LOKACIJA TENfS in DRUGE STORITVE SAVSKA CESTA 5 ID. ŠT. PRI IZS IW s NASLOV RlSbt

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE V SLOVENIJI Porobeton in BIM na javnih objektih Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad. Konzorcij pasivna hiša Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Predstavitev skupine

Predstavitev skupine Predstavitev skupine Osebna izkaznica Ključni podatki o skupini Poslovna skupina petih podjetij s sedežem v Šenčurju Tri hčerinska podjetja v tujini (Zagreb, Beograd, Budva) Leto ustanovitve matičnega

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Številka: /2012/

Številka: /2012/ Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 22 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-126/2018/30 Ljubljana, dne 21. 5. 2018 EVA 2018-2550-0039 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Obrazec 2 priloga 1.xlsx

Obrazec 2 priloga 1.xlsx POPIS MATERIALA IN DEL: URI - SOČA: KLIMATIZACIJA PROSTOROV V OBJEKTU VRTNICA A. POHLAJEVANJE PROSTOROV 1. ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

IZKAZ telovadnica Duplek

IZKAZ telovadnica Duplek IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA DUPLEK Lokacija: parcele št. 839/1, 839/2, 838/4, 838/2, 833/2, 833/3, vse k.o. 692 Spodnji Duplek Investitor: Naročnik: OBČINA DUPLEK,

Prikaži več

4

4 Naročnik: ELEKTRO Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE RTP 110/20 kv Vojnik Tehnična specifikacija za izgradnjo novega objekta RTP Vojnik A. SPLOŠNO VSEBINA

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

12

12 napajano direktno iz RG 5 0 9 8 7 6 5 5x 05,5 cm Peč Buderus 55 kw -,50 krmiljenje črpalk preko Novi avtomatike bojler komplet nova napeljava V = 0 l 8 5 RK 060 v.p.=50 KOTLOVNICA beton 8 9 0,9 m² 6 7

Prikaži več

(Microsoft Word Lekarna Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word Lekarna Ajdov\232\350ina.doc) LEKARNA AJDOVŠČINA POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 OPIS DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOSTI ZAVODA Dejavnost zavoda Lekarna Ajdovščina deluje kot javni zavod od leta 1992. Ustanovljena je bila z namenom izvajanja

Prikaži več