O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:"

Transkripcija

1 O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica- I. obravnava Poročevalka: Irena JEREB, vodja oddelka za družbene dejavnosti

2 O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k a u p r a v a Oddelek za družbene dejavnosti Kolodvorska ulica10, 2310 Slovenska Bistrica telefon: h.c / , fax: / uradna spletna stran Številka: 2/2019-ODL-1 Datum: O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - I. obravnava I. PREDLAGATELJ Župan dr. Ivan ŽAGAR II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO Odbor za družbene dejavnosti III. VRSTA POSTOPKA Enofazni IV. PRAVNE PODLAGE Zakon o zavodih ( Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPZDC in 127/06-ZJZP), Zakon o lekarniški dejavnosti /ZDL-1/ ( Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), Zakon o lokalni

3 samoupravi /ZLS/ ( Uradni list RS, št.94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15- ZUUJFO in 76/16 odl. US) Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10). V. NAMEN, CILJI SPREJEMA V začetku leta 2017 je začel veljati nov Zakon o lekarniški dejavnosti ( v nadaljevanju ZLD- 1)), ki prinaša kar nekaj sprememb v organizaciji in izvajanju lekarniške dejavnosti. Omenjeni zakon nalaga tudi uskladitev ustanovitvenega akta z določili ZLD-1. Zaradi boljše preglednosti glede na vse spremembe in dopolnitve, ki jih za ustanovitve akt določa ZLD-1, predlagamo sprejem novega odloka. Bistvene spremembe v predlogu odloka, glede na veljavni odlok so naslednje: Sprememba imena javnega zavoda ZLD-1 uporablja za javni zavod termin javni lekarniški zavod, zato se predlaga v odloku uporaba tega termina. Ustanovitveni deleži ustanoviteljic 2 odstavek 27. člena ZLD-1 opredeljuje, da ima vsaka občina ustanoviteljica javnega zavoda pravico in dolžnost v skupnem javnem zavodu zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti na svojem območju ter sodelovati pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev. V skladu z navedenim je v odloku ( 4. člen) naveden delež glede na število prebivalcev na dan ( vir: Statistični urad RS, Premoženje javnega zavoda 31. člen ZLD-1 določa, da se z aktom o ustanovitvi javnega zavoda določi tudi: - obseg premoženja, ki se zagotavlja javnemu zavodu, - določbe o obsegu, ki je javnemu zavodu dano v last ali upravljanje, - določbe o ravnanju s premoženjem javnega zavoda. V predlogu odloka so ta določila opredeljena v 23. in 24. členu. Razpolaganje s presežkom javnega zavoda Pri razpolaganju s presežkom mora ustanovitelj slediti določilom ZLD-1, ki v drugem odstavku 38. členu določa, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari javni zavod nameni za: -solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda, -investicije v prostor in opremo lekarne, -razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. Prav tako je v tem členu navedeno, da se lahko del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Ta sredstva se smejo uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. V predlogu odloka 26. člen opredeljuje ta zakonska določila. Sestava sveta zavoda ZLD-1 določa tudi novo sestavo sveta zavoda. In sicer svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v zavodu, ki predstavljajo najmanj tretjino članov sveta

4 zavoda ter predstavnik pacientov, ki jih ustanovitelj imenuje na podlagi izvedenega javnega poziva in predstavnik ZZZS. V predlogu odloka je tako v 19. členu navedena naslednja sestava sveta zavoda:» (1) Svet zavoda šteje devet (9) članov v naslednji sestavi: - štirje (4) predstavniki ustanoviteljic in sicer : trije (3) predstavniki Občine Slovenska Bistrica in en (1) predstavnik Občine Makole, - trije (3) predstavniki zaposlenih v zavodu, - en (1) predstavnik pacientov in - en (1) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( v nadaljevanju: ZZZS). (2) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti. (3) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda. (4) Predstavnika pacientov ustanoviteljici imenujeta na podlagi izvedenega javnega poziva, ki ga izvede Skupni organ. (5) Predstavnika ZZZS imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor. (6) Svet zavoda na konstitutivni seji izmed članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta. (7) Mandat članov sveta zavoda traja pet (5) let. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen oziroma imenovan največ dvakrat zaporedoma. (8) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom. V odloku je tudi predlagano, da predstavnika pacientov imenuje na podlagi izvedenega javnega poziva Skupni organ ( 36. člen). Ostala določila v predlogu odloka so vsebinsko poveza po veljavnem odloku. VI. FINANČNE POSLEDICE Obravnava in sprejetje predlaganega odloka v I. obravnavi nima neposrednih finančnih posledic na občinski proračun. VII. PREDLOG SKLEPA V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljen predlog odloka obravnava, o njem razpravlja ter sprejme naslednji S K L E P Občinski svet Občine Slovenska Bistrica, sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - I. obravnava

5 S spoštovanjem, Irena JEREB, vodja oddelka Priloga: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - I. obravnava

6 Na podlagi 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ( Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), 3. člena Zakona o zavodih ( Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98, in 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št.94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 odl. US 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica ( Uradni list RS, št.55/10 in 16. člena Statuta Občine Makole ( Uradno glasilo slovenskih občin, št.2/07 in 45/14) sta Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na redni seji, dne Občinski svet Občine Makole na redni seji, dne sprejela ODLOK o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica I. SPLOŠNA DOLOČILA 1. člen (uvodne določbe) (1) Javni lekarniški zavod Lekarna Slovenska Bistrica ( v nadaljnjem besedilu: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za opravljanje lekarniške dejavnost Lekarna Slovenska Bistrica ( Uradni list RS, št. 5/97 in 85/97), njegovo delovanje pa usklajeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica ( Uradni list RS, št. 97/00) in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica uradno prečiščeno besedilo UPB1 ( Uradni list RS, št. 15/16). (2) Ustanoviteljici zavoda sta: - Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, - Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole. (3) S tem odlokom občini ustanoviteljici ( v nadaljevanju: ustanoviteljici) usklajujeta delovanje zavoda s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost. 2. člen (uporaba izrazov) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

7 3. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se ureja : - ime in sedež zavoda, - ustanovitvene deleže ustanoviteljic, - organizacija zavoda in vsebina dela zavoda, - dejavnost zavoda, - določbe o organih zavoda, - ustanovitev skupnega organa, - obseg premoženja, ki se zagotavlja zavodu, - določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v upravljanje, - določbe o ravnanju s premoženjem zavoda, - sredstva za delo zavoda, - pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, - medsebojen pravice in obveznosti med ustanoviteljicama in zavodom, - določbe o odgovornosti ustanoviteljic do obveznosti zavoda, - naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa, - druge določbe v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost. 4. STATUSNE DOLOČBE 4. člen (ustanovitveni deleži) (1)Ustanoviteljici imata v zavodu naslednje ustanovitvene deleže: Občina Slovenska Bistrica 92,7% Občina Makole 7,3% (2) Ustanovitveni deleži so izračunani po kriteriju števila prebivalcev po posameznih ustanoviteljicah. 5. člen (ime, sedež in pravni status zavoda) (1)Ime zavoda: Lekarna Slovenska Bistrica. Sedež zavoda: Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica. (2) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom ter odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod številko

8 6. člen (žig zavoda) (1) Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike z logotipom v obliki stiliziranega križa, ob katerem je z velikimi črkami zapisano ime zavoda Lekarna Slovenska Bistrica. (2) Organizacijske enote uporabljajo žig enake oblike, le da je pod imenom zavoda zapisano še ime organizacijske enote. (3) V pravnem prometu nastopa lekarna samo z žigom zavoda. III.ORGANIZIRANOST ZAVODA 7. člen (organizacijske enote zavoda) (1) Zavod ima naslednje organizacijske enote: - Lekarna Bistrica, Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica - Lekarna Center, Partizanska ulica 1, Slovenska Bistrica - Lekarna Plečnikova, Plečnikova ulica 27, Slovenska Bistrica - Lekarniška podružnica Zg. Polskava, Mariborska cesta 42, Zgornja Polskava - Lekarniška podružnica Makole, Makole 35, Makole (2) Zavod lahko organizira spletno lekarno. 8. člen (območje opravljanja lekarniške dejavnosti) (1) Posamezna lekarna opravlja lekarniško dejavnost za območje, katero opredeli mreža javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti. (2) Zavod lahko ustanovi nove lekarne in lekarniške podružnice ter organizira priročne zaloge zdravil v skladu s standardi in pravili za organiziranje lekarne oziroma podružnice, po predhodnem mnenju pristojne zbornice, s soglasjem ministrstva in v soglasju z ustanoviteljicama. IV. DEJAVNOST ZAVODA 9. člen (lekarniška dejavnost) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili in drugimi sredstvi ter farmacevtska obravnava pacientov.

9 10. člen (obseg lekarniške dejavnosti) (1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost v naslednjem obsegu: - izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta, - izdaja živil za posebne zdravstvene namene, - farmacevtsko obravnavo pacienta, - dejavnosti farmacevta svetovalca, - farmacevtsko intervencijo, - storitve telefarmacije, - pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta ( v nadaljnjem besedilu: magistralna zdravila), - pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, - radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost, - preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil, - spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih in sumu nanje, - prevzem neuporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili, - drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo. (2) Poleg javne zdravstvene službe lahko zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti: - preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, - izdelovanje galenskih izdelkov, - pripravo magistralnih homeopatskih zdravil, - preskrbo z veterinarskimi izdelki, - preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami, - izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov, - preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost, - pedagoško-izobraževalno dejavnost, - znanstvenoraziskovalno dejavnost, - druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja, - dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam, - druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo. (3) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti in ostalih področnih zakonov: - zdravstveno-vzgojno izobraževalno dejavnost, - mentorstvo, - informativno dejavnost. (4) Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v: Trgovina na drobno v specialnih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki. (5) Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v: Proizvodnja farmacevtskih surovin Proizvodnja farmacevtskih preparatov

10 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi Pripomočki Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah Trgovina na drobno po pošti ali internetu Oddajanja in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti Pomožne dejavnosti za izobraževanje Druge zdravstvene dejavnosti (6) Poleg dejavnosti iz prejšnjih odstavkov tega člen, opravlja zavod tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. V. ORGANI ZAVODA 11. člen (organi zavoda) (1) Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok in statut zavoda, naslednji organi zavoda: - direktor zavoda, - strokovni vodja, kadar direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti, - svet zavoda in - strokovni svet 12. člen (direktor zavoda) (1) Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. (2) Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa za dobo petih let svet zavoda s predhodnim soglasjem občin ustanoviteljic. Svet zavoda izvede postopek javnega razpisa in opravi izbirni postopek v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost. (3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor: - ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, - ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja, - ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda, - ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,

11 - ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 13. člen (naloge direktorja zavoda) (1) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge: - organizira delo in poslovanje zavoda, - odgovarja za strokovnost dela zavoda, v kolikor poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, - pripravi program dela s finančnim načrtom in letno poročilo, -sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu in predhodnem soglasju sveta zavoda, - sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu in predhodnem soglasju sveta zavoda, - sprejema kadrovski načrt s soglasjem sveta zavoda - sprejema akte o varstvu pri delu in požarni varnosti, - predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda, - predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda, -odloča o delovnih razmerjih zaposlenih v zavodu, - sklepa pogodbe in najema kredite v skladu z določili statuta zavoda, - imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, - sprejema splošne akte zavoda, razen tistih ki so v pristojnosti svet zavoda - zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev, - poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev, - farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanje lekarniške dejavnosti, - zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, - druge naloge, določene z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom. (2) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja. (3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja (4) Pri izvrševanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami splošnih aktov zavoda. (5) V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen: - pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda, - pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje občin ustanoviteljic.

12 14. člen (mandat direktorja zavoda) (1) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskem načrtu na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. (2) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja izvaja svet zavoda. 15. člen (razrešitev direktorja) Direktor zavoda se razreši, če: - to sam zahteva, - mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje poklica, - pri svojem delu ne ravna v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti ali drugimi predpisi in splošnimi akti zavoda, - ne izvaja sklepov sveta zavoda in ravna v nasprotju z njimi, - z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo zavodu. 16. člen (vršilec dolžnosti direktorja) Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Za vršilca dolžnosti direktorja veljajo pogoji, ki se zahtevajo za direktorja. 17. člen ( strokovni vodja) (1) Če direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja. (2) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan nosilec lekarniške dejavnosti z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti. (3) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda. Glede postopka imenovanja in razrešitve se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja lekarniško dejavnost za imenovanje in razrešitev direktorja. (4)Mandat strokovnega vodje traja pet (5) let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. (1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod. (2) Svet zavoda ima naslednje naloge: 18. člen (svet zavoda)

13 - sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda, - spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja, - s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja, - sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja, - odloča o delovni uspešnosti direktorja, - imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji, določenimi z zakonom ki ureja lekarniško dejavnost, - uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju, - obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo, - imenuje in razrešuje strokovno vodjo, - sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda, - sprejme normative za delo na predlog direktorja, - nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda, - nadzoruje namenskost in smotrnost porabe javni sredstev zavoda, - preveri in potrdi letno poročilo zavoda, - odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanje dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, - Skupnemu organu predlaga, da se del presežka prihodka na odhodki zavoda v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost vrne ustanoviteljicama, - nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda, - najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda, - spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, - druge naloge določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom. 19. člen (člani sveta zavoda) (1) Svet zavoda šteje devet (9) članov v naslednji sestavi: - štirje (4) predstavniki ustanoviteljic in sicer : trije (3) predstavniki Občine Slovenska Bistrica in en (1) predstavnik Občine Makole, - trije (3) predstavniki zaposlenih v zavodu, - en (1) predstavnik pacientov in - en (1) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( v nadaljevanju: ZZZS). (2) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti. (3) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda. (4) Predstavnika pacientov ustanoviteljici imenujeta na podlagi izvedenega javnega poziva, ki ga izvede skupni organ. (5) Predstavnika ZZZS imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor. (6) Svet zavoda na konstitutivni seji izmed članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta. (7) Mandat članov sveta zavoda traja pet (5) let. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen oziroma imenovan največ dvakrat zaporedoma. (8) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.

14 20. člen (strokovni svet) (1) Zavod ima strokovni svet, ki ga imenuje svet zavod na predlog direktorja zavoda. (2) Strokovni svet zavoda obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih. Sestavljajo ga direktor oziroma strokovni vodja kot predsednik in dva člana, ki ju izmed zaposlenih magistrov farmacije predlaga direktor. Mandat članov strokovnega sveta zavoda je vezan na mandat direktorja. (3) Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določa statut zavoda. (4) Strokovni svet pri svojem delu smiselno uporablja poslovnik za delo sveta zavoda. VI. SKUPNE DOLOČBE ZA SVET ZAVODA IN STROKOVNI SVET 21. člen (skupne določbe) (1) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda in strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov. (2) Svetu zavoda in strokovnemu svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja. VII. KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA 22. člen (vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc) (1) Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določajo zakonski predpisi iz tega področja. (2) Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarja računovodja in direktor zavoda. VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA 23. člen (sredstva v upravljanju zavoda) (1) Kot pravni naslednik javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za opravljanje lekarniške dejavnost Lekarna Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/97 in 85/97), javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica ( Uradni list RS, št. 97/00) in javnega zavoda ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) (Uradni list RS, št. 15/16) zavod nadaljuje delo s sredstvi, ki jih že ima v upravljanju.

15 (2) Zavod ima v upravljanju premičnine in nepremičnine, katerih lastnici sta ustanoviteljici, s katerimi zavod upravlja samostojno in ima sklenjeno ustrezno pogodbo o upravljanju. (2) Zavod ima v upravljanju naslednje nepremičnine: - zemljišče in prostori Lekarne Bistrica, Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica, stavbni del št. 1, št. stavbe 3204, ki leži na nepremičnini, parc. št. 700, k. o. 753-Slovenska Bistrica in je v celoti lastnina Občine Slovenska Bistrica, - Lekarna Center, Partizanska ulica 1, Slovenska Bistrica, stavbni del št. 12, št. stavbe 1325, ki leži na nepremičnini parc. št. 1451, k. o. 753-Slovenska Bistrica in je v celoti lastnina Občine Slovenska Bistrica, - Lekarniška podružnica Polskava, Mariborska cesta 42, Zgornja Polskava, stavbni del št. 8, št. stavbe 443, ki leži na nepremičnini parc. št. 257/1, k. o. 742-Zgornja Polskava in je v celoti lastnina Občine Slovenska Bistrica, - Lekarniška podružnica Makole, Makole 35, Makole, stavbni del št. 2, št. stavbe 489, ki leži na nepremičnini parc. št. 411/5, k. o. 776-Jelovec in je v celoti lastnina Občine Makole. (3) Zavod samostojno razpolaga in upravlja s premičnim premoženjem. (4) Zavod ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja občine ustanoviteljice, ki je lastnica nepremičnine. Pogodba sklenjena brez takšnega soglasja je nična. (5) Zavod lahko pridobiva v last nove nepremičnine, ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti, le s soglasjem ustanoviteljic. VIII. VIRI, POGOJI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 24. člen ( sredstva za delo zavoda) (1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti: - s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z izvajalci zdravstveni zavarovanj, - s plačili iz proračunskih sredstev, - z izvajanjem lekarniške dejavnosti in drugih dejavnosti, ki so financirane iz zasebnih sredstev, - iz sredstev ustanoviteljic oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti, - z donacijami in darili, - iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. (2) Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljata ustanoviteljici, uporabljati za namene določene v proračunih. 25. člen (opredelitev dohodkov) Dohodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju javne službe in dohodki, ki jih zavod doseže z opravljanjem dejavnosti na trgu, so opredeljeni z vsakokrat veljavno zakonodajo.

16 26. člen (presežek prihodkov in primanjkljaj sredstev) (1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari zavod se nameni za: - solventno in likvidno poslovanje zavoda, - investicije v prostor in opremo lekarn, - razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. (2) Kot solventno poslovanje zavoda se šteje poslovanje, ki omogoča: - dolgoročni vir sredstev v poslovanju zavoda, - nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini šestmesečne povprečne vrednosti zalog blaga in - šestmesečne povprečne vrednosti terjatev, ki presegajo obveznosti do dobaviteljev v preteklem letu. (3) Za likvidno poslovanje zavoda mora ostati kot dolgoročni vir sredstev trajno v poslovanju zavoda nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki najmanj v višini povprečnih enomesečnih stroškov poslovanja zavoda v preteklem letu. (4) Svet zavoda predlaga ustanoviteljicama, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicama, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Ta sredstva smeta ustanoviteljici uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. (5) Presežek iz zgornjega odstavka se med ustanoviteljici razdeli v skladu z ustanovitvenimi deleži opredeljenimi v 5. členu tega odloka. (6) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem Skupnega organa. (7) Občini ustanoviteljici ne odgovarjata za primanjkljaj zavoda, razen v primeru, če sta ustanoviteljici z zavodom pogodbeno zavezani za pokritje primanjkljaja. (8) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. IX. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU 27. člen (pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda) (1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. (2) Zavod za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi, razen z nepremičnim premoženjem, za kar si mora pridobiti soglasje ustanoviteljic.

17 X. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI 28. člen ( poslovna tajnost) Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesom ali ugledu zavoda. Navedbo listin in podatkov, ki se štejejo za poslovno tajnost, opredeljuje statut. XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 29. člen (statut in drugi splošni akti) (1) Zavod ima naslednje splošne akte: - statut zavoda, - akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest, - akt o varstvu pri delu in požarni varnosti, - splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja, - poslovnik sveta zavoda in - druge splošne akte. (2) Pred sprejemom splošnega akta zavoda, za katerega je potrebno predhodno soglasje sindikatov in ki posega na področje pravic delavcev in njihovega ekonomsko socialnega položaja, se organizira razprava, na kateri lahko delavci ali sindikat dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov. (3) Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet zavoda oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja. XIII. MEDSEBOJE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMA IN ZAVODOM 30. člen (medsebojen pravice in obveznosti) (1) Obveznosti in pravice zavoda do ustanoviteljic so naslednje: - poroča ustanoviteljicama vsaj enkrat letno o svojem poslovanju, - predloži ustanoviteljicama letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta, - pripravlja in oblikuje razvojne načrte, - ustanoviteljicama zagotavlja ustrezne podatke v skladu z zakonodajo, - sodeluje z ustanoviteljicama pri ukrepih za izboljšanje zdravstvene in lekarniške dejavnosti v občinah.

18 (2) Obveznosti in pravice ustanoviteljic do zavoda so: - zagotavljata mrežo javne lekarniške službe, - sprejmeta akt o ustanovitvi zavoda, - imenujeta in razrešujeta predstavnike ustanovitelja v svet zavoda, - dajeta soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda, - odločata o presežku prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, - dajeta soglasje k razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda. (3) Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom se uredijo v statutu. 31. člen (zagotavljanje sredstev za razvoj) (1) Ustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotoviti sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti na svojem območju. (2) Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se občini ustanoviteljici o deležih dogovorita ob vsakokratnih vlaganjih. 32. člen (rok za izdajo soglasja ustanoviteljic) V primeru, da mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic, so le-te dolžne o izdaji soglasja odločiti v 60 dneh od prejema zahtevka. V kolikor soglasje v tem roku ni podano, se šteje, da je soglasje dano. XV. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 33. člen (skupni organ) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic se ustanovi skupni organ ustanoviteljic. 34. člen (ime in sedež skupnega organa) (1) Ime skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic je Skupni organ ustanoviteljic Lekarne Slovenska Bistrica (Skupni organ). (2) Sedež Skupnega organa je na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica. (3) Strokovne naloge za Skupni organ opravljata Občinska uprava Občine Slovenska Bistrica in uprava Lekarne Slovenska Bistrica.

19 35. člen (namen ustanovitve Skupnega organa) Skupni organ se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda, razen tistih katerih izvrševanje je pridržano občinskim svetom ustanoviteljic in za usklajevanje odločitev občinskih svetov ustanoviteljic v zvezi z zavodom. 36. člen (izvrševanje ustanoviteljskih pravic) Skupni organ ima naslednje pristojnosti: - daje soglasje k predlogu sveta zavoda glede presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev v skladu s petim odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, - izvaja javni poziv za izbiro predstavnika pacientov v svet zavoda, - imenuje in razrešuje predstavnika pacientov v svetu zavoda, - potrjuje letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, - zahteva podatke o izvajanju lekarniške dejavnosti, podatke o poslovanju zavoda in o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje funkcije občin ustanoviteljic, - pregleduje dokumentacijo zavoda. 37. člen (način izvrševanja nalog) Skupni organ izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun ustanoviteljic. 38. člen (sestava in delo skupnega organa) (1) Skupni organ sestavljata župana občin ustanoviteljic. Predsednik je župan Občine Slovenska Bistrica. (2) Skupni organ dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči skupnega organa. Seje so lahko tudi korespondenčne. (3) Skupni organ odloča tako, da z odločitvijo soglašata oba župana. Kolikor se o posamezni odločitvi ne strinjata, o zadevi odločita občinska sveta obeh ustanoviteljic. Če občinska sveta ne sprejmeta soglasne odločitve o zadevi, ustanoviteljici imenujeta arbitražno komisijo. (4) Arbitražno komisijo sestavljajo trije člani. Vsak občinski svet imenuje enega člana, tretjega pa imenuje Lekarniška zbornica. Odločitev arbitražne komisije je dokončna.

20 39. člen (smiselna uporaba zakonov) Za vse ostalo, kar ni s tem odlokom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila Zakona o zavodih in Zakona o lekarniški dejavnosti. XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 40. člen (delo organov) Dosedanji direktor, svet zavoda in strokovni svet nadaljuje s svojim delom do izteka mandata. 41. člen (uskladitev s tem odlokom) (1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. (2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom. 42. člen (objava in začetek veljavnosti) (1) Ustanoviteljici objavita ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal. (2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi. (3) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo - UPB-1 Uradni list RS, št. 15/16). Številka: Datum: Občina Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, župan Občina Makole Franc Majcen, župan

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc Občina... ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o lekarniški

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Številka: /15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in

Številka: /15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in Številka: 501-01/15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 71. seji 11. aprila 2016,

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

(Microsoft Word Lekarna Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word Lekarna Ajdov\232\350ina.doc) LEKARNA AJDOVŠČINA POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 OPIS DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOSTI ZAVODA Dejavnost zavoda Lekarna Ajdovščina deluje kot javni zavod od leta 1992. Ustanovljena je bila z namenom izvajanja

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več