VABILO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VABILO"

Transkripcija

1 POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011

2 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU PREGLED POLLETNEGA RAZVOJA DRUŽBE V LETIH 2007 DO 2011:... 5 Polletni izkazi poslovnega izida 2007 do Polletne bilance stanja 2007 do DELNICE NIKN... 7 Trgovanje z delnicami NIKN... 7 Skupno število delničarjev... 8 POSLOVANJE IN PREMOŽENJE... 8 Razčlenitev prihodkov... 8 Kapitalske naložbe... 8 Zastavljeno premoženje... 8 PODATKI O ORGANIH UPRAVLJANJA... 9 Lastniški deleži uprave in nadzornega sveta... 9 REVIDIRANJE DRUŽBE... 9 ODOBRENI KAPITAL... 9 POGOJNO POVEČANJE KAPITALA... 9 PREHOD NA MEDNARODNE STANDARDE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA... 9 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA... 9 IZJAVA UPRAVE... 9 NEREVIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD DO NEREVIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA OD DO NEREVIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN NEREVIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO NEREVIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD DO POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM Pojasnila postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne finančne naložbe Denarna sredstva Zunajbilančna evidenca Dolgoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

3 Pomembnejši podatki o poslovanju Razčlenitev prihodkov poslovnega leta Razčlenitev stroškov in odhodkov poslovnega leta Čisti izid obračunskega obdobja OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI Naše poslanstvo - zakaj smo tu? Da z učinkovitim upravljanjem naložb povečujemo premoženje svojih delničarjev, da razvijamo ekspertni odločitveni sistem, ki omogoča nadzorovano globalno investiranje v celoten spekter finančnih instrumentov. Naša vizija kaj želimo doseči? Postali bomo najbolj uspešen in zaželen upravljavec kapitala v srednji Evropi. Nika bo ena izmed najzanimivejših naložbenih priložnosti za vlagatelje. V uspešnosti investiranja na razvitih trgih se bomo uvrščali v vrh v primerjavi z globalnimi vzajemnimi skladi. Dosegali bomo višjo donosnost od pričakovane za tako stopnjo tveganja. Trajno bomo razvijali ekspertni odločitveni sistem in programsko opremo za celovito globalno investiranje. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO Prihodki ,23 Dobiček 1.427,74 Lastniški kapital ,16 Sredstva ,10 Dobiček na kapital Knjižna vrednost delnice 13,72 Čisti dobiček na delnico Tržna vrednost delnice 16,50 Tržna kapitalizacija ,00 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV seja nadzornega sveta (polletno poročilo) Objava polletnega poročila na SEO NET-u Objava sklepov NS na SEO NET-u Objava tričetrtletnih rezultatov seja nadzornega sveta (ocena leta 2011) Objava sklepov NS na SEO NET-u Polletno poročilo

4 Nagovor uprave NAGOVOR UPRAVE Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni prijatelji! V prejšnjih letih sem že večkrat zapisal, da moramo zaradi investicijske narave podjetja polletne rezultate razumeti kot zaključeno zgodbo, ker imajo ti rezultati zelo majhno napovedno vrednost za končni letni rezultat. Na področju upravljanja premoženja družbe nismo spreminjali jasno postavljenih okvirjev, ki so po našem mnenju podlaga za trajnostni razvoj in vzdržno rast. Zato imamo naložbe po primerljivih deležih razdeljene na nepremičninske, tuje kratkoročne, domače srednjeročne in dolgoročne ter ob tem skrbimo, da dolgovi ne predstavljajo več kot štirideset odstotkov virov sredstev. Glede na globalne ekonomske razmere v prvem polletju, ko je tako svetovni borzni indeks MSCIW pa tudi večina indeksov v različnih državah, regijah, panogah, padala, bi bilo v takih razmerah popolnoma neumestno povečevanje finančnih naložb, financiranih z zadolžitvijo. Zato smo se v nasprotju z načrtom razvoja, ki smo si ga zastavili in objavili v Letnem poročilu 2010, ki predvideva povečanje premoženja in kratkoročnih finančnih naložb, delno zmanjšali obseg finančnih naložb in zadolženost, kar se vidi na grafu strukture virov na strani 19. Posledica te odločitve so bili tudi nižji finančni odhodki, ki so relativno precej manjši kot lansko prvo polletje. Prihodki so bili nižji kot leto poprej, zaradi nižjih finančnih prihodkov, ki predstavljajo tri četrtine vseh prihodkov, eno četrtino pa smo ustvarili iz upravljanja nepremičnin. Ker smo znižali finančne odhodke bolj kot so upadli finančni prihodki, smo prvo polletje končali z majhnim dobičkom, ki pa pomeni spremembo po štirih polletnih rezultatih z izgubo. Stanje oziroma položaj je pretežno v skladu z načrti. Približno dve petini naložb financiramo dolžniško, stalna sredstva so skoraj v celoti pokrita s kapitalom. V letu 2011 smo nadaljevali raziskave področja globalnega kvantitativnega upravljanja portfeljev finančnih instrumentov. Izsledke kodiramo in jih bomo delno letos, večino pa v naslednjih letih zaokrožili v GEPA (globalnem elektronskem portfeljskem svetovalcu). Menimo, da bo razvoj produkta, ki temelji na večletnih raziskavah na področju kvantitativnega upravljanja portfeljev finančnih instrumentov, uspel in bo to ugodno vplivalo na poslovanje družbe ter interes potencialnih vlagateljev postati delničar te družbe. Mag. Branko Šušterič 4 Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

5 Pregled polletnega razvoja družbe v letih 2007 do 2011 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2011 Za pomembnejše dogodke v letu smo izbrani naslednje: 1. Uspešna izvedba skupščine delničarjev; 2. Napredek v projektu GEPA PREGLED POLLETNEGA RAZVOJA DRUŽBE V LETIH 2007 DO 2011: Število delnic RAZVOJNI KAZALNIKI Knjižna vrednost delnice 20,82 19,01 14,81 14,05 13,72 Dobiček na delnico Dividenda na delnico Povprečno št. zaposlenih Celotni prih. na zaposl Dobiček na kapital 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sprememba knjižne vred. delnice 2,35-1,81-4,20-0,76-0,33 Polletni izkazi poslovnega izida 2007 do 2011 PREGLED USPEHA Prihodki poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki PRIHODKI Odhodki poslovanja Finančni odhodki Drugi odhodki ODHODKI Celotni dobiček (izguba) Davek od dobička ČISTI DOBIČEK - IZGUBA Polletno poročilo

6 Pregled polletnega razvoja družbe v letih 2007 do 2011 Polletne bilance stanja 2007 do 2011 PREGLED STANJA Neop.dolg.in opr.osnov.sred Dolgoročne finančne naložbe Kratk.poslovne terjatve Kratk. finančne naložbe Sredstva - ostalo SREDSTVA SKUPAJ Kapital Dolgoročne rezervacije Dolgoročne obveznosti Odloženi davki Krat. poslovne obveznosti Krat. finančne obveznosti OBVEZNOSTI SKUPAJ Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

7 Delnice in delničarji DELNICE NIKN Osnovni kapital družbe Nika, Investiranje in razvoj, d. d. je razdeljen na navadnih rednih kosovnih delnic in kodo NIKN, mednarodna ISIN oznaka vrednostnega papirja je SI Družba nima lastnih delnic. Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice na dan je 14,05 EUR. (Metoda izračuna kapital/št. delnic) Nerevidirani polletni čisti dobiček na delnico je 0 EUR. (Metoda izračuna: Čisti dobiček/št. delnic). Trgovanje z delnicami NIKN Delnice Nike, Investiranje in razvoj, d. d., so bile uvrščene na Ljubljansko borzo Z njimi se trguje v standardni kotaciji. V obdobju od do je bilo na Ljubljanski borzni 124 trgovalnih dni. V tem času je bilo z delnico NIKN sklenjenega za 729,50 EUR prometa, kar predstavlja 0,02 odstotka celotne izdaje delnic. Najnižji tečaj je bil dosežen 25. januarja pri 15,2 EUR, najvišji pa 7. aprila pri 16,5 EUR za delnico. Povprečni tečaj v tem obdobju je znašal 15,8 EUR. Na naslednjem grafu smo prikazali gibanje tečaja, prometa in relativno gibanje indeksa SBITop. V naslednji tabeli smo prikazali glavne tržne kazalce za delnico podjetja: Podatki o delnici Tečaj 16,50 EUR 14,77 EUR Kapitalizacija EUR EUR P/E Dividendni donos 0 % 0 % Vrednostni obrat ,0002 0, Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

8 Poslovanje in premoženje Skupno število delničarjev Ker so delnice NIKN prinosniške, lahko izdajatelji v KDD pridobimo le podatek o skupnem številu delničarjev, ki je 229. Na podlagi podatkov o kvalificiranih deležih smo sestavili seznam največjih delničarjev, ki imajo kvalificirane deleže. Delničar delež Nika DUS 40,64 % Nika RIS 17,11 % Branko Šušterič 14,78 % Nika OTS 9,94 % Drugi delničarji 17,53 % POSLOVANJE IN PREMOŽENJE Razčlenitev prihodkov Nika posluje na sedežu in v poslovalnici v Ljubljani. Ker upravljamo predvsem z lastnimi nepremičninami (poslovni prihodki) in investiramo v vrednostne papirje doma in na tujih trgih vrednostnih papirjev (finančni prihodki, ki jih delimo na prihodke doma in v tujini), razčlenjujemo tudi prihodke na te tri skupine Poslovni prihodki Finančni prihodki doma Finančni prihodki v tujini Drugi prihodki Kapitalske naložbe V naslednjih družbah ima Nika, Investiranje in razvoj več kot 10 odstotno udeležbo v kapitalu posamezne družbe. Naložba % lastništva Vrednost STAR d.o.o. 24,99 % ,54 Skupaj ,54 Zastavljeno premoženje Za preostanek prejetega dolgoročnega posojila poslovne banke v višini EUR je dano jamstvo v obliki zastavljene nepremičnine pod vložno številko 2566 k. o. Bežigrad (Dunajska 20, Ljubljana). Za prejeto kratkoročno posojilo poslovne banke v višini EUR pa ima zastavljenih lotov delnic družbe Probanke d. d. in dano jamstvo v obliki zastavljene nepremičnine pod vložno številko 2566 k. o. Bežigrad (Dunajska 20, Ljubljana). 8 Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

9 Podatki o organih upravljanja in drugi podatki iz prospekta PODATKI O ORGANIH UPRAVLJANJA Nika, Investiranje in razvoj, d. d. v zadnjem letu ni poslovala s člani uprave in nadzornega sveta. Lastniški deleži uprave in nadzornega sveta Člani uprave in nadzornega sveta imajo naslednje število delnic Nike, Investiranje in razvoj, d. d.: Uprava Št. Delnic NIKN Branko Šušterič Nadzorni svet Franc Šušterič 79 Polonca Šušterič Igor Pečar 4 REVIDIRANJE DRUŽBE Polletno poročilo družbe NIKA Investiranje in razvoj d. d. ni bilo revidirano. ODOBRENI KAPITAL Družba ni sprejela sklepa o odobrenem kapitalu. POGOJNO POVEČANJE KAPITALA Družba je leta 1994 sprejela sklep o pogojnem povečanju kapitala z izdajo nakupnih bonov, ki ni bilo realizirano. PREHOD NA MEDNARODNE STANDARDE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA Nika, Investiranje in razvoj, d. d. v letošnjem letu ni zavezana za sestavljanje računovodskih izkazov po MSRP. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših poslovnih dogodkov. IZJAVA UPRAVE Uprava potrjuje računovodske izkaze za prvo polletje, končano na dan Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja v letu Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju ter v skladu z veljavno zakonodajo. Mag. Branko Šušterič. Polletno poročilo

10 Nerevidirani računovodski izazi NEREVIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD DO Čisti prihodki od prodaje Kosmati donos iz poslovanja Stroški blaga, materiala in storitev Stroški materiala in storitev Stroški dela Odpisi vrednosti Drugi poslovni odhodki Dobiček (izguba) iz poslovanja (49.719) (51.678) Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz danih posojil in prih.iz drugih naložb Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb Finančni odhodki iz posojil in iz drugih fin.obveznosti Dobiček (izguba) iz rednega delovanja Drugi prihodki 0 0 Drugi odhodki 0 11 Celotni dobiček (39.184) Davek iz dobička 0 0 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (39.184) NEREVIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA OD DO / / 2010 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja na delnico -0,03-0,50 10 Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

11 Nerevidirani računovodski izazi NEREVIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva I. Neopredmetena sred.in dolg.akt.čas razmejitve II. Opredmetena osnovna sredstva III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe B. Kratkoročna sredstva I. Kratkoročne terjatve iz poslovanja II. Kratkoročne finančne naložbe III. Denarna sredstva IV. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve SREDSTVA SKUPAJ Zunajbilančna evidenca OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital I. Vpoklicani kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička IV. Presežek iz prevrednotenja-zemljišča IV. Presežek iz prevrednotenja-vred.papirji V. Preneseni čisti poslovni izid VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Odloženi davek 0 0 C. Dolgoročne finančne obveznosti D. Kratkoročne finančne obveznosti E. Kratkoročne poslovne obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Zunajbilančna evidence Polletno poročilo

12 Nerevidirani računovodski izazi NEREVIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2010 A. FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU I-VI-2011 I-VI-2010 a) Prejemki pri poslovanju Prejemki od prodaje proizvodov in storitev Drugi prejemki pri poslovanju b) Izdatki pri poslovanju Izdatki za nakup materiala in storitev Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku Izdatki za dajatve vseh vrst Drugi izdatki pri poslovanju c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb b) Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitev opredmetenih sredstev Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 0 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) C) DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti b) Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) Č) KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (X+Y) x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) y) Začetno stanje denarnih sredstev Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

13 Nerevidirani računovodski izazi NEREVIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD DO Gibanje kapitala VPOKLICANI KAPITAL KAPITAL- SKE REZER- VE REZERVE IZ DOBIČKA Druge rezerve iz dobička PRESEŽEK VREDN. IZ PRE- PRENESE- NI ČISTI POSLOVNI IZID ČISTI POSLOV- NI IZID POSLOV. LETA KAPITAL SKUPAJ Stanje Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb Spremembe v kapitalu Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala Stanje BILANČNI DOBIČEK-IZGUBA Stanje Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb Spremembe v kapitalu Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala Stanje BILANČNI DOBIČEK-IZGUBA Polletno poročilo

14 Pojasnila k račuunovodskim izkazom POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM Pojasnila postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so prikazana v naslednji tabeli: A. NABAVNA VREDNOST Neopredm. Zemljišča Zgradbe Oprema Invest. Skupaj Sredstva in DI v teku 1. Začetno stanje Popravki 0 3. Nove nabave/pridobitve Prenos v uporabo Aktiviranja Odtujitve 7. Prevrednotevanje Končno stanje B. POPRAVEK VREDNOSTI 1. Začetno stanje Popravki 0 3. Amortizacija v obdobju Odtujitve 5. Prevrednotevanje 6. Končno stanje C. SEDANJA VREDNOST 1. Končno stanje Začetno stanje Stopnja odpisanosti 90.83% % 98.25% 14 Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

15 Pojasnila k račuunovodskim izkazom Naložbene nepremičnine A. NABAVNA VREDNOST Naložbene nepremičnine Skupaj 1. Začetno stanje Popravki 0 3. Nove nabave/pridobitve 0 4. Prenos v uporabo 0 5. Aktiviranja 0 6. Odtujitve 0 7. Prevrednotevanje 0 8. Končno stanje B. POPRAVEK VREDNOSTI 1. Začetno stanje Popravki 0 3. Amortizacija v obdobju Odtujitve 0 5. Prevrednotevanje 6. Končno stanje C. SEDANJA VREDNOST 1. Končno stanje Začetno stanje Stopnja odpisanosti 47,09% V letu 2007 smo prenesli del gradbenega objekta v Ljubljani na naložbene nepremičnine, ki jih vrednotimo po modelu nabavne vrednosti. Naložbena nepremičnina, ki jo dajemo v najem, znaša 57,7 % oz. 875 m 2 od celotne površine poslovnih prostorov v Ljubljani. Pri amortiziranju uporablja družba metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Polletno poročilo

16 Pojasnila k račuunovodskim izkazom Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe sestavljajo: Delež Star d.o.o Delež Nika OTS d.o.o Delnice in deleži povezanih oseb Dolgoročno dana posojila fizičnim osebam Skupaj Dolgoročne finančne naložbe v družbe v sistemu NIKA na dan sestavljajo: Naložba % lastništva Vrednost Popravek %popr. Ksa STAR d.o.o. 24,99% , ,71 24,00% ,54 Skupaj , ,71 24,00% ,54 Zaradi finančne reorganizacije in prisilne poravnave Star d.o.o. v letu 2001 je podjetje oblikovalo popravke vrednosti teh naložb. 16 Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

17 Pojasnila k račuunovodskim izkazom Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne terjatve iz poslovanja sestavljajo: Kratkoročne terjatve do povezanih oseb 0 0 Kratkoročne terjatve do drugih Terjatve do državnih institucij 0 0 Druge kratkoročne terjatve Stanje Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe sestavljajo: Za prodajo kupljeni vrednostni papirji drugih izdajateljev Kratkoročno dana posojila povezanih osebam Kratkoročno dana posojila drugim Druge finančne naložbe Kratkoročne finančne in poslovne terjatve do drugih Stanje Kratkoročno dana posojila povezanim in drugim osebam predstavljajo: Znesek Popravek %popravka Ksa Kratkoročna posojila prebivalstvu % 0 Kratkoročna posojila gospodarstvu Skupaj kratkoročna posojila drugim % Kratkoročno posojilo Nika RIS Kratkoročno posojilo Nika OTS Kratkoročno posojilo STAR 59 Skupaj kratkoročna posojila povezanim osebam Stanje Stopnja odpisanosti kratkoročno danih posojil povezanim osebam 0% Polletno poročilo

18 Pojasnila k račuunovodskim izkazom Denarna sredstva Denarna sredstva na žiro računu Stanje Denarna sredstva so sredstva na transakcijskih računih odprtih pri SKB poslovalnici v Krškem, NLB podružnici Posavje Krško ter Novi KBM Maribor. Zunajbilančna evidenca Pogojni kapital Futures Hipoteke na osnovnih sredstvih Zastava vrednostnih papirjev Stanje Za prejeto posojilo od poslovne banke v višini EUR (neodplačni del EUR) je Banki Celje dano jamstvo v obliki zastavljene nepremičnine pod vložno številko 2566 k.o. Bežigrad (Dunajska 20, Ljubljana). Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne obveznosti iz financiranja sestavljajo: Obveznosti za dobljena posojila pri bankah Stanje Med dolgoročnimi obveznostmi iz financiranja je izkazano dolgoročno posojilo pri Banki Celje z rokom vračila Posojilo je zavarovano z vpisom zastavne pravice na nepremičnini, vpisani v z. k. Okrajnega sodišča v Ljubljani pod vl. št k. o. Bežigrad v korist Banke Celje. Za zavarovanje posojila je podjetje predložilo še 3 bianco menice z menično izjavo in s pooblastilom za njihovo izpolnitev in unovčitev. 18 Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

19 Pojasnila k račuunovodskim izkazom Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti sestavljajo: Kratkoročna zapadlost dolgor. dobljenih posojil pri bankah Kratkoročno dobljena posojila pri bankah Kratkoročno dobljena posojila pri povezanih osebah Druge finančne obveznosti Short sell ameriških VP 0 0 Stanje Kratkoročne finančne obveznosti so obveznosti iz kratkoročne zapadlosti kredita prejetega pri Banki Celje in kratkoročno posojilo dobljeno pri Novi KBM v višini EUR ter pripadajoče obresti za vse kredite. Ostale finančne obveznosti pa se nanašajo na obveznosti do borzne hiše Moja delnica iz naslova gospodarjenja z vrednostnimi papirji v višini EUR. Polletno poročilo

20 Pojasnila k račuunovodskim izkazom Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti sestavljajo: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne obveznosti do zaposlenih Kratkoročne obveznosti do države Druge kratkoročne obveznosti Stanje Med večje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev sodijo obveznosti do Davčnega urada Ljubljana za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto Kratkoročne obveznosti do države se nanašajo na prispevke in davke iz naslova plač v višini EUR. Druge kratkoročne obveznosti pa se nanašajo na tekoče obveznosti iz poslovanja. Razčlenitev prihodkov poslovnega leta 20 Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

21 Pojasnila k račuunovodskim izkazom ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1. Prihodki od najemnin Prihodki od drugih storitev 0 6 Skupaj prihodki od prodaje FINANČNI PRIHODKI 1. Prihodki iz naslova udeležb v dobičku Prihodki iz obresti Prihodki iz naslova kapitalskih dobičkov Prihodki od sprostitve odpisov VP Drugi finančni prihodki Skupaj finančni prihodki DRUGI PRIHODKI Drugi prihodki 0 0 Skupaj drugi prihodki 0 0 SKUPAJ PRIHODKI Prihodki od prodaje so prihodki, ki se nanašajo na najemnine za poslovne prostore v Ljubljani, Dunajska 20. Finančne prihodke predstavljajo prihodki v zvezi z naložbami v vrednostne papirje ter prejete obresti za dana kratkoročna in dolgoročna posojila. Med drugimi finančnimi prihodki beležimo prihodke od prevrednotenja vložka v tuja osnovna sredstva v poslovnih prostorih v Brežicah, kot to določa pogodba z Občino Brežice ter pozitivne tečajne razlike. Razčlenitev stroškov in odhodkov poslovnega leta Polletno poročilo

22 Pojasnila k račuunovodskim izkazom STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1. Stroški materiala Stroški storitev Skupaj stroški blaga, materiala in storitev STROŠKI DELA 1. Stroški plač Stroški za socialno varnost Drugi stroški dela Skupaj stroški dela Amortizacija Drugi stroški STROŠKI ODPISOV OBRATNIH SREDSTEV Oblikovanje popravkov vrednosti za terjatve 0 0 FINANČNI ODHODKI Odhodki za obresti in negativne tečajne razlike Odpisi finančnih naložb Odhodki iz naslova kapitalskih izgub Odhodki iz amortizacije naložbenih nepremičnin 0 0 Skupaj finančni odhodki DRUGI ODHODKI Drugi odhodki 0 11 SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI Med odhodke iz financiranja sodijo odhodki za plačane obresti na prejeta posojila ter odhodki iz finančnih naložb v vrednostne papirje. Čisti izid obračunskega obdobja Vrsta dobička / izgube Dobiček / izguba iz poslovanja Dobiček / izguba iz financiranja Izredni dobiček / izguba 0-11 Davki iz dobička 0 0 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

23 Osnovni podatki o družbi OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI Firma: Nika, Investiranje in razvoj, d. d. Skrajšano: Nika d. d. Naslov: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice Tel.: 07/ , faks: 07/ Poslovalnica in sedež uprave: Dunajska 20, p. p. 3535, 1001 Ljubljana Tel.: 01/ , faks: 01/ Direktor: mag. Branko Šušterič, dipl. ing. Nadzorni svet: Franc Šušterič, Polona Šušterič, Igor Pečar V sodni register vpisani osnovni kapital: EUR Kapital je razdeljen na kosovnih delnic Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, borzni trg Matična številka družbe je Davčna številka družbe pa Številka vpisa v sodni register: srg 990/90 Datum vpisa v sodni register: Vložna številka: 1/1391/00 Transakcijski računi: SKB: SI NLB: SI NKMB: SI Polletno poročilo

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2018 Brežice, julij 2018 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2018... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018... 5 PREGLED

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več