Številka:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Številka:"

Transkripcija

1 Številka: /2016 Datum: Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8, s spremembami, v nadaljevanju ZP-1) ter 2. in 8. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) v postopku o prekršku zoper (v nadaljevanju kršiteljica), zaradi prekrškov po 3. odst. 91. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1), v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, naslednjo ODLOČBO O PREKRŠKU Kršiteljica: odgovorna za prekršek po 3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, ki ga je storila s tem, da je kot UJP dovolila in omogočila posredovanje podatkov o transakcijskih računih vseh posameznikov (fizičnih oseb), ki so bili kot plačniki ali prejemniki v obdobju od februarja 2015 do konca marca 2015 udeleženi v katerikoli plačilni transakciji, ki je bila izvršena v breme ali dobro podračunov proračunskih uporabnikov, ki so bili odprti pri UJP, iz zbirk UJP Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), zaradi česar je nato UJP KPK-ju (vsaj) v obdobju od februarja 2015 do konca marca 2015 v Ljubljani, dnevno posredovala številke transakcijskih računov vseh posameznikov (fizičnih oseb), ki so bili kot plačniki ali prejemniki v navedenem obdobju udeleženi v katerikoli plačilni transakciji, ki je bila izvršena v breme ali dobro podračunov proračunskih uporabnikov, ki so bili odprti pri UJP in s tem obdelovala njihove osebne podatke (številke njihovih transakcijskih računov), ne da bi za to obstajala podlaga v zakonu ali v osebni privolitvi teh posameznikov, s čimer je kot odgovorna oseba kršila prvi odstavek 8. člena ZVOP-1; opisano nezakonito obdelavo osebnih podatkov je kršiteljica dovolila in omogočila pri izvrševanju pooblastil UJP, saj je bila v času storitve prekrška kot, pooblaščena tudi za, pri storitvi prekrška pa je delovala v imenu in s sredstvi UJP, zato za prekršek na podlagi 1. odst. 15. člena ZP-1 in 1. odst. 15a. člena ZP-1 odgovarja kot odgovorna oseba državnega organa; Kršiteljici se zato na podlagi 3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, ob uporabi 1. odstavka 21. člena, za navedeni prekršek i z r e č e OPOMIN Kršiteljica mora v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o prekršku plačati sodno takso. Če kršiteljica sodne takse ne bo plačala v določenem roku, se bo izterjala prisilno. Sodno takso mora kršiteljica plačati na transakcijski račun št (po priloženem UPN - univerzalnem plačilnem nalogu), in sicer v znesku 30 EUR; 1

2 O b r a z l o ž i t e v I. (Izjava kršiteljice) Kršiteljica je v svoji izjavi, ki jo je podala v postopku, navedla, da Uprava RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP), kot ponudnik plačilnih storitev in kršiteljica, kot odgovorna oseba UJP, nista ravnala v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena ZVOP-1 in da kršiteljica, kot odgovorna oseba UJP posledično ni storila prekrška po tretjem odstavku 91. člena, v povezavi s 1. točko prvega odstavka 91. člena ZVOP-1, iz razlogov, ki jih je kršiteljica navedla v nadaljevanju svoje izjave. Kršiteljica je navedla, da se ne strinja z ugotovitvijo prekrškovnega organa, da je UJP obdeloval osebne podatke oziroma podatke o transakcijskih računih posameznikov (fizičnih oseb), ne da bi imel za to podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika, v smislu določb prvega odstavka 8. člena ZVOP-1. UJP naj bi lahko podatke o transakcijskih računih posameznikov (fizičnih oseb) obdeloval na podlagi več zakonov, in sicer po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (v zvezi z izvrševanjem plačilnih transakcij npr. 7. do 9. člen, 103. do 131. člen, 143. do 148. člen, 180. in 181. člen), po Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v zvezi z izvrševanjem plačilnih transakcij npr. po 4. in 30. členu), po 10.a členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in po drugih zakonih. Ker naj bi imeli vsi proračunski uporabniki status zavezancev za informacije javnega značaja, naj bi se vse plačilne transakcije, izvršene v dobro ali breme njihovih računov, obravnavale v skladu s 10.a členom ZDIJZ, pri čemer naj bi UJP dosledno upošteval določbe četrtega in šestega odstavka tega člena, ki prepovedujejo javno objavo podatkov o prejemnikih fizičnih osebah, ki niso vpisane v Poslovni register Slovenije (številka transakcijskega računa, osebno ime in naslov). Pri razkritju osebnih podatkov na bi UJP upošteval sedmi odstavek 10.a člena ZDIJZ, v povezavi s področnimi zakoni, ki urejajo obveznost razkritja podatkov drugim državnim organom in ostalim upravičencem. Med upravičence naj bi sodila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki naj bi od UJP zahtevala posredovanje posameznih podatkov, pri čemer naj bi se sklicevala na določbe prvega odstavka 16. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju:zintpk) in svoje obrazložene zahteve. V ta namen naj bi UJP in KPK sklenila Sporazum o izmenjavi podatkov o plačilnih transakcijah (UJP št / z dne ; KPK št / z dne ; v nadaljevanju Sporazum), ki naj bi v 2. poglavju (v določbah od 2. do 4. člena) urejal razkritje podatkov o plačilnih transakcijah v breme in dobro podračunov proračunskih uporabnikov, ki so odprti pri UJP. Iz 3. člena Sporazuma naj bi bilo razvidno, da UJP posreduje KPK-ju tudi podatke o številkah transakcijskih računov posameznikov (fizičnih oseb), ki so plačniki ali prejemniki plačil, izvršenih v breme ali dobro podračunov proračunskih uporabnikov, pri čemer naj bi bili podatki anonimizirani tako, da naj bi bili izbrisani osebni podatki in povezovalni znaki, na podlagi katerih bi bilo mogoče določiti posameznika (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, naziv računa). Transakcijski račun sam po sebi naj ne bi bil osebni podatek, temveč naj bi šlo za strukturiran niz podatkov, na podlagi katerih naj ne bi bilo možno določiti posameznika, na katerega se podatek nanaša. Za identifikacijo posameznika oziroma imetnika transakcijskega računa naj bi bili potrebni zgoraj navedeni osebni podatki in povezovalni znaki (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka), v nasprotnem primeru naj bi moral pridobitelj podatka o številki transakcijskega računa uporabiti način identifikacije in povezovanja ostalih znakov, ki naj bi zahtevali veliko stroškov, nesorazmerno veliko napora in veliko časa. Glede na navedeno in merila iz 2. točke prvega odstavka 6. člena ZVOP-1, kršiteljica meni, da posameznik na podlagi številke transakcijskega računa ni določljiv. Zgoraj navedeno naj bi pomenilo, da so podatki o številkah transakcijskih računov posameznikov lahko postali osebni podatki, na podlagi katerih je možno določiti posameznika, šele po postopku dodatne identifikacije z uporabo povezovalnih ali drugih identifikacijskih znakov izven informacijskega sistema UJP. UJP naj bi podatke o 2

3 plačilnih transakcijah proračunskih uporabnikov, vključno s podatki o številkah transakcijskih računov, navedenih na plačilnih nalogih, posredoval KPK-ju v dobri veri in prepričanju, da bo KPK podatke obdeloval izključno za potrebe objave informacij javnega značaja prek aplikacije Supervizor ali prek portala NIO (Nacionalni interoperabilnostni okvir) oziroma drugih tovrstnih portalov. Zgoraj navedene podatke naj bi UJP posredoval KPK-ju tudi v prepričanju, da je KPK organ, vreden zaupanja in da bo KPK pridobljene podatke uporabil izključno za namen, za katerega so bili ti pridobljeni. UJP in KPK naj bi se ne nazadnje tudi s tretjim odstavkom 1. člena Sporazuma zavezala, da bosta osebne in druge zaupne podatke varovala v skladu z ZVOP- 1 ter ostalimi področnimi predpisi, ki urejajo varstvo podatkov. Kršiteljica je navedla, da si je kot odgovorna oseba UJP ves čas prizadevala, da bi UJP posloval zakonito in da bi se preprečile morebitne kršitve veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Zato naj bi UJP v obdobju od decembra 2014 dalje Informacijskega pooblaščenca večkrat zaprosil za pojasnila in mnenja, vezana na izvajanje Sporazuma in razkritje osebnih podatkov. Kršiteljica je v zvezi s tem navedla tudi številke in datume štirih dopisov oziroma mnenj. Ne glede na navedeno pa naj bi UJP, v izogib morebitnim dodatnim obdelavam podatkov o številkah transakcijskih računov fizičnih oseb izven informacijskega sistema UJP, s KPK podpisal nov sporazum (št / z dne ), v katerem naj podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb ne bi bili več predmet posredovanja. Kršiteljica je v svoji izjavi zapisala še, da glede na vse navedeno predlaga, da prekrškovni organ postopek o prekršku ustavi. II. (Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov in ugotovitve prekrškovnega organa) Za javni sektor se po 22. točki 6. člena ZVOP-1 štejejo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, univerze, samostojni visokošolski zavodi in samoupravne narodne skupnosti. Po določbi 8. člena ZVOP-1, ki je splošne narave glede določanja dopustne pravne podlage za obdelovanje osebnih podatkov, se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Ker je določba splošne narave, so pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov za javni sektor posebej določene še v 9. členu ZVOP-1. Po določbi prvega odstavka 9. člena ZVOP-1 se osebni podatki v javnem sektorju, kamor spada tudi UJP, lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom pa se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. V skladu s 1. točko 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, pri čemer je posameznik v 2. točki istega člena opredeljen kot določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. Obdelava osebnih podatkov pa pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, 3

4 priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Prekrškovni organ je v predmetnem postopku o prekrških ugotovil, da UJP v okviru svoje pristojnosti opravljanja plačilnih storitev zbira, pridobiva in razpolaga z več različnimi podatki o plačilnih transakcijah, med drugim tudi s transakcijskimi računi različnih subjektov, udeležencev plačilnih transakcij oziroma s številkami teh transakcijskih računov. Del slednjih so tudi transakcijski računi posameznikov (fizičnih oseb), ki so bili udeleženi v kateri od transakcij, s podatki o kateri razpolaga UJP. Prekrškovni organ je v tem prekrškovnem postopku obravnaval zgolj podatke oziroma številke transakcijskih računov posameznikov (fizičnih oseb), saj zgolj podatki o njihovih transakcijskih računih ustrezajo definiciji osebnega podatka po ZVOP-1, medtem ko pri podatkih o transakcijskih računih drugih subjektov ne gre za osebne podatke. V predmetnem postopku je bilo ugotovljeno, da je UJP, v izreku navedenih časovnih okoliščinah, iz svojih evidenc drugemu državnemu organu, tj. KPK-ju, dnevno posredoval podatke za vse plačilne transakcije, ki so bile izvršene v breme in dobro podračunov proračunskih uporabnikov, ki so odprti pri UJP (razen plačilnih transakcij iz seznama B in C), pri čemer je temu organu za posamezno plačilno transakcijo posredoval večje število podatkov, med drugim tudi številko transakcijskega računa v breme in številko transakcijskega računa v dobro. UJP je KPK-ju številko navedenih transakcijskih računov posredoval ne glede na to, ali je šlo za transakcijske račune posameznikov (fizičnih oseb) ali za račune drugih subjektov. UJP in KPK sta način posredovanja podatkov pa tudi nabor podatkov, ki jih je UJP posredoval KPK, uredila oziroma določila v Sporazumu o izmenjavi podatkov o plačilnih transakcijah (v nadaljevanju Sporazum), ki sta ga dne sklenila. Na podlagi vpogleda v zapisnik o inšpekcijskem ogledu št /2015/7 z dne in odgovor UJP št /2015/13 z dne , ki ju je prekrškovni organ pridobil v tem postopku, je bilo ugotovljeno, da so se podatki o številkah transakcijskih računov posameznikov (fizičnih oseb) tudi v praksi posredovali na način, predviden v Sporazumu. UJP je torej KPK za vsako od plačilnih transakcij, ki je bila izvršena v breme in dobro podračunov proračunskih uporabnikov, ki so bili odprti pri UJP, KPK-ju posredoval tudi številko transakcijskega računa v breme in številko transakcijskega računa v dobro, pri čemer ni ločeval med transakcijskimi računi posameznikov (fizičnih oseb) in takšnimi računi drugih subjektov. Ker številka transakcijskega računa posameznika (fizične osebe), nedvomno predstavlja njegov osebni podatek, je UJP je s posredovanjem teh podatkov KPK-ju obdeloval osebne podatke imetnikov teh transakcijskih računov, za kar bi morala obstajati katera od pravnih podlag iz 9. člena ZVOP-1. Prekrškovni organ je v zvezi s tem najprej ugotovil, da za posredovanje številk transakcijskih računov posameznikov (fizičnih oseb) KPK-ju, na način in v obsegu, kot je bil ugotovljen v tem postopku, UJP ni imel podlage v nobenem od zakonov. Ugotovljeno je bilo, da 16. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 UPB, v nadaljevanju ZIntPK) določa, da morajo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter druge pravne osebe javnega in zasebnega prava KPK na njegovo obrazloženo zahtevo, ne glede na določbe drugih zakonov in ne glede na obliko podatkov, v roku, ki ga določi KPK, brezplačno posredovati vse podatke, tudi osebne in dokumente, ki so potrebni za opravljanje zakonskih nalog KPK. Iz navedene določbe ZIntPK izhaja, da bi UJP KPK-ju lahko posredovala tudi osebne podatke, torej tudi podatke o transakcijskih računih posameznikov (fizičnih oseb), če bi slednja izkazala, da te podatke potrebuje za opravljanje svojih zakonskih nalog. V obravnavanem primeru pa je bilo v zvezi s tem ugotovljeno, da je UJP KPK-ju neselektivno posredovala podatke o transakcijskih računih (številke transakcijskih računov) vseh posameznikov, ki so bili udeleženi v katerikoli transakciji, s podatki o kateri je razpolagala UJP in ne le številk tistih transakcijskih računov posameznikov, ki jih je KPK potrebovala za 4

5 opravljanje svojih zakonskih nalog. Prekrškovni organ v zvezi s tem poudarja, da navedena določba 16. člena ZIntPK na eni strani daje KPK široka pooblastila za pridobivanje osebnih podatkov, vendar pa to pooblastilo logično omejuje na pridobivanje tistih osebnih podatkov, ki jih ta organ potrebuje za opravljanje svojih zakonskih nalog. V obravnavanem primeru pa je bilo ugotovljeno, da UJP pri posredovanju transakcijskih računov KPK ni upošteval te zakonske omejitve, saj je KPK-ju posredoval številke transakcijskih računov vseh posameznikov, ki so bili udeleženi v katerikoli transakciji, zabeleženi pri UJP in ne samo številke transakcijskih računov tistih posameznikov, za katere je KPK izkazal, da jih potrebuje za opravljanje katere od svojih zakonskih nalog. Iz ugotovitev inšpekcijskega nadzora je razvidno, da KPK v času storitve prekrška ni izvajala nobene svoje zakonske naloge, opravljanje katere bi zahtevalo oziroma opravičevalo pridobivanje podatkov o transakcijskih računih vseh posameznikov, udeležencev plačilnih transakcij, s katerimi je razpolagala in ki mu jih je posredovala KPK. Ugotovljeno je bilo, da je KPK v tem času vodila določene postopke in opravljala določene naloge, izvajanje katerih bi lahko predstavljalo pravno podlago tudi za pridobivanje transakcijskih računov določenih posameznikov ali kategorij posameznikov, nikakor pa z izvajanjem teh postopkov in nalog ni mogoče opravičiti pridobivanja navedenih osebnih podatkov vseh posameznikov, s katerimi je razpolagala UJP. UJP kot upravljavec podatkov o transakcijskih računih posameznikov (fizičnih oseb) in kršiteljica kot njegova odgovorna oseba sta bila dolžna zagotavljati, da bi se navedeni osebni podatek vsakega posameznika, s katerim je razpolagal UJP, obdeloval, v konkretnem primeru posredoval drugemu državnemu organu, samo v primeru in pod pogoji, ki jih določa zakon. KPK noben zakon, niti navedeni 16. člen matičnega ZIntPK, ne pooblašča za neomejeno zbiranje varovanih osebnih podatkov (trr) vseh posameznikov, ki se pojavijo v katerikoli od transakcij pri UJP. Kot vsak drug državni organ je tudi KPK pri svojem delovanju omejena s svojimi pristojnostmi in tega bi se morala zavedati tudi kršiteljica kot odgovorna oseba UJP in v zvezi s tem zagotavljati, da bi UJP kot upravljavec osebnih podatkov KPK-ju iz svojih zbirk podatkov posredoval le tiste osebne podatke, za posredovanje katerih obstaja pravna podlaga. V obravnavanem primeru pa so bili KPK-ju s strani UJP posredovane tudi številke transakcijskih računov ne samo tistih posameznikov, ki jih KPK ni obravnavala v nobenem konkretnem postopku ali nalogi iz svoje pristojnosti, ampak tudi posameznikov, za obravnavo katerih sploh ni v ničemer pristojna oziroma v zvezi s katerimi sploh ne more opravljati nobene svoje zakonske naloge. S takim neselektivnim posredovanjem številk transakcijskih računov vseh posameznikov KPK-ju, za katerega UJP ne pooblašča noben zakon, sta UJP in kršiteljica posegla v ustavno pravico do varstva osebnih podatkov in informacijsko zasebnost vseh tistih posameznikov, katerih številke transakcijskih računov sta KPK posredovala, ne da bi za to obstajala ustrezna pravna podlaga. Prekrškovni organ navedenemu dodaja, da za posredovanje navedenih osebnih podatkov KPK-ju prav tako brez dvoma ni obstajala nobena od pravnih podlag iz tretjega in četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1, ki se štejeta kot samostojna pravna (zakonska) podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Prekrškovni organ je v zvezi z navedbami kršiteljice, ki jih je podala v svoji izjavi v predmetnem postopku ugotovil, da kršiteljica v svoji izjavi ni oporekala ugotovljenemu dejanskemu stanju, tj. da je UJP KPK-ju posredovala številke transakcijskih računov na način in v okoliščinah, kot so bili navedeni v opredelitvi prekrška, ampak je v svoji izjavi zatrjevala, da s takim posredovanjem UJP in ona nista kršila določb ZVOP-1. V zvezi z navedbo kršiteljice, da je UJP podatke o transakcijskih računih posameznikov (fizičnih oseb) lahko obdeloval na podlagi več zakonov, in sicer po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (v zvezi z izvrševanjem plačilnih transakcij npr. 7. do 9. člen, 103. do 131. člen, 143. do 148. člen, 180. in 181. člen), po Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v zvezi z izvrševanjem plačilnih transakcij npr. po 4. in 30. členu), po 10.a členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in po drugih zakonih, 5

6 prekrškovni organ poudarja, da je bil prekršek iz izreka te odločbe storjen s točno določeno in v samem izreku opredeljeno obdelavo podatkov o številkah transakcijskih računov posameznikov (fizičnih oseb) tj. z neselektivnim posredovanjem teh podatkov KPK-ju in da vsa druga obdelava, ki jo s temi podatki izvaja UJP, na podlagi navedenih zakonskih določb, s strani prekrškovnega organa ni bila opredeljena kot sporna. Prekrškovni organ torej v ničemer ne problematizira pridobivanje in hrambo teh podatkov s strani UJP in tudi ne drugega razpolaganja s temi podatki, ki je določeno oziroma zanj obstaja podlaga v zakonskih določbah, ki jih je v izjavi navedla kršiteljica, ampak zgolj posredovanje teh osebnih podatkov konkretnemu državnemu organu (KPK), na način kot je opredeljen v izreku te odločbe. V zvezi s sklicevanjem kršiteljice na 10.a člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) in njeno navedbo, da je UJP pri razkritju osebnih podatkov upošteval sedmi odstavek navedenega člena ZDIJZ, prekrškovni organ poudarja, da slednje ne drži. KPK je sicer državni organ, kateremu bi UJP, v skladu z določbo sedmega ostavka 10a. člena (2. točka), lahko posredoval tudi podatke iz drugega odstavka istega člena, ki jih ne posreduje v svetovni splet, torej tudi številke transakcijskih računov posameznikov (fizičnih oseb), vendar pa je pri tem bistveno poudariti, da tudi ta določba postavlja podoben omejitveni pogoj kot določba 16. člena ZIntPK, saj določa, da se podatki državnim organom lahko posredujejo za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti, zato glede tega velja vse zgoraj obrazloženo v zvezi z 16. členom ZIntPK. Navedena določba torej ne prestavlja splošnega pooblastila, na podlagi katerega bi lahko UJP vse podatke iz drugega odstavka 10.a člena neomejeno posredoval vsem državnim organom, ampak posredovanje teh podatkov veže na izvajanje z zakonom predpisanih pristojnosti posameznega organa. Državni organ, ki bi od UJP želel pridobivati te podatke, mora torej UJP, kot upravljavcu teh podatkov izkazati, da podatke potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti in za izvajanje katerih svojih pristojnosti jih potrebuje. Navedena določba bi torej lahko predstavljala pravno podlago za posredovanje številk transakcijskih računov posameznikov (fizičnih oseb) KPK-ju s strani UJP, vendar pa bi UJP na tej podlagi lahko KPK posredoval te podatke samo za tiste posameznike, ki jih KPK v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi lahko kakorkoli obravnava, ne pa za neomejeno posredovanje številk transakcijskih računov vseh posameznikov, iz evidence, vzpostavljene na podlagi drugega odstavka 10a. člena ZDIJZ. Ob tem je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da se drugi odstavek 10.a člena ZDIJZ nanaša zgolj na podatke o plačilnih transakcijah, opravljenih v breme proračunskih uporabnikov in da zato navedena evidenca vsebuje zgolj podatke o številkah transakcijskih računov posameznikov v dobro, medtem ko je UJP KPK-ju posredoval tudi podatke o številkah transakcijskih računov posameznikov, v breme katerih je bila opravljena plačilna transakcija. Za posredovanje slednjih pa določba sedmega odstavka 10.a člena, na katero se je sklicevala kršiteljica, v nobenem primeru ne more predstavljati pravne podlage. Kršiteljica je v nadaljevanju svoje izjave navajala tudi, da pri številkah transakcijskih računov posameznikov (fizičnih oseb) sploh ne gre za osebne podatke teh posameznikov, saj naj ti samo na podlagi tega podatka, ne bi bili določljivi. Prekrškovni organ te navedbe kršiteljice v celoti zavrača in poudarja, da številka transakcijskega računa brez dvoma predstavlja osebni podatek imetnika takega računa, saj je posameznik v celoti določljiv že na podlagi zgolj tega osebnega podatka. Posameznik je določljiv takrat, ko je na podlagi podatkov ali podatka, s katerim razpolagamo, mogoče ugotoviti, za podatek katerega posameznika gre. Transakcijski račun z določeno številko vedno pripada enemu in določenemu imetniku takega računa, saj ne obstaja več posameznikov z isto številko transakcijskega računa, kar bi pomenilo, da posameznika zgolj na podlagi poznavanja tega podatka ni mogoče določiti. Za določitev posameznika, ki mu transakcijski račun z določeno številko pripada, ni potreben noben drug osebi podatek tega posameznika, saj je mogoče zgolj s poznavanjem tega podatka priti do posameznika, ki mu določen račun pripada in ga v celoti identificirati. Iz navedenega razloga številka transakcijskega računa v celoti ustreza definiciji osebnega podatka iz ZVOP-1. Kršiteljica določljivost 6

7 posameznika napačno razume v povsem praktičnem smislu, tj. da posameznika zgolj na podlagi poznavanja njegovega transakcijskega računa ne more določiti vsak, medtem ko ZVOP-1 govori o določenosti in določljivosti posameznika in ne o tem, da ga na podlagi tega podatka lahko kdorkoli takoj in neposredno identificira. Sledenje logiki kršiteljice bi pomenilo, da tudi npr. EMŠO in davčna številka ne predstavljata osebnih podatkov posameznika, saj tudi na podlagi poznavanja teh podatkov posameznika ne mote vsak neposredno identificirati posameznika, ki mu tak osebni podatek pripada. Prekrškovni organ je sprejel navedbe kršiteljice o tem, da je UJP KPK-ju podatke posredovala v dobri veri in v prepričanju, da gre za organ, vreden zaupanja ter da so s KPK sklenili Sporazum, s katerim so uredili medsebojna razmerja med organoma in v skladu s katerim je UJP nekatere osebne podatke pred posredovanjem KPK anonimizirala in jih upošteval pri določitvi sankcije za storjeni prekršek. V svoji izjavi je kršiteljica navedla tudi, da je UJP Informacijskega pooblaščenca v obdobju od decembra 2014 večkrat zaprosil za pojasnila in mnenja, pri tem pa je navedla tudi številke in mnenja podanih pojasnil in mnenj. Navedbe kršiteljice o tem, da je zaprosila za mnenja in pojasnila Informacijskega pooblaščenca in da je ta tudi izdal mnenja z navedenimi številkami, sicer držijo, vendar pa prekrškovni organ v zvezi s tem poudarja, da Informacijski pooblaščenec ni v nobenem od teh mnenj oziroma pojasnil navedel, da za posredovanje osebnih podatkov, kot je navedeno v izreku te odločbe in ki predstavlja ugotovljeni prekršek, obstaja pravna podlaga oziroma, da je tako posredovanje osebnih podatkov zakonito. V zvezi s predlogom kršiteljice naj prekrškovni organ postopek o prekrških zoper njo s sklepom ustavi, je prekrškovni organ ugotovil, da je tak njen predlog potrebno zavrniti, saj zanj ne obstajajo pogoji po ZP-1. V 4. podstavku 51. člena ZP-1 je namreč določeno, v katerih primerih oziroma pod katerimi pogoji se lahko prekrškovni organ odloči, da ne bo izdal odločbe o prekršku, prekrškovni organ pa v zvezi s tem ugotavlja, da v konkretnem primeru ni podan nobeden od pogojev iz navedene določbe. Prekrškovni organ pa je po preučitvi vseh relevantnih okoliščin storitve obravnavanega prekrška ugotovil, da so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za izrek opomina iz 1. odstavka 21. člena ZP-1. Pri tem je kot okoliščine, ki delajo prekršek dovolj lahkega za izrek te sankcije, upošteval predvsem nižjo stopnjo krivde kršiteljice, saj ji je glede na okoliščine, ki jih je navajala v svoji izjavi mogoče očitati zgolj nezavestno malomarnost. Kršiteljica je namreč z zadostno mero verjetnosti izkazala, da se pri svojem ravnanju, s katerim je storila prekršek, ni zavedala, da se KPK-ju posredujejo tudi osebni podatki, za posredovanje katerih ne obstaja pravna podlaga in da zato prihaja do nezakonite obdelave osebnih podatkov, pa bi se bila po okoliščinah in po funkciji, ki jo opravlja pri UJP, tega morala ali mogla zavedati. Pri izbiri sankcije je bilo kot olajševalna okoliščina upoštevano tudi to, da se je kršiteljica zanašala na navedbe in zagotovila KPK-ja, da podatke potrebuje za opravljanje svojih zakonitih nalog, ki so natančneje določene v njenem matičnem ZIntPK. Kot olajševalna okoliščina je bilo upoštevano tudi dejstvo, da sta UJP in KPK o posredovanju osebnih podatkov sklenili Sporazum, v katerem sta določili podatke, ki se posredujejo, in način njihovega posredovanja, saj ta okoliščina kaže na to, da sta se organa do določene mere trudila za zagotovitev zakonitosti posredovanja podatkov. Glede na vse navedeno je prekrškovni organ zaključil, da je kršiteljica dovolila oziroma omogočila v izreku navedeno neselektivno in splošno posredovanje osebnih podatkov (številk transakcijskih računov posameznikov) iz zbirk oziroma evidenc UJP drugemu državnemu organu, tj. KPK, ne da bi za takšno posredovanje teh osebnih podatkov imela podlago v zakonu. Prekrškovni organ je ugotovil tudi, da je kršiteljica prekrške storila kot odgovorna oseba državnega organa, saj je bilo v postopku ugotovljeno, da je bila v času 7

8 storitve prekrška in kot taka pooblaščena tudi za, pri storitvi prekrška pa je delovala v imenu in s sredstvi UJP. Iz vseh naštetih razlogov (in iz vsakega posebej) je torej mogoče utemeljeno ugotoviti, da je kršiteljica osebne podatke obdelovala brez pravne podlage, na v izreku navedeni način in s tem storila v tej odločbi ugotovljeni prekršek. III. (Sklepno) Prekrškovni organ je svojo odločitev sprejel na podlagi vpogleda v naslednje dokumente: - dokumentacijo spisa postopka inšpekcijskega nadzora Informacijskega pooblaščenca št /2015, zlasti v zapisnik o inšpekcijskem ogledu št /2015/7 z dne , odgovor UJP št /2015/13 z dne , sklep o ustavitvi št /2015/46 z dne in Sporazum; - dokumentacijo spisa postopka inšpekcijskega nadzora Informacijskega pooblaščenca št /2015, zlasti v odločbo št /2015/13 z dne in odgovor UJP št /2015/16 z dne ; - izjavo kršiteljice, ki jo je podala dne Po tako ugotovljenih dejstvih je prekrškovni organ ugotovil, da je kršiteljica storila prekršek po 3. odst. 91. člena ZVOP-1, v povezavi s 1. tč. 1. odst. 91. člena ZVOP-1, ker je kot dovolila in omogočila posredovanje podatkov o transakcijskih računih vseh posameznikov (fizičnih oseb), ki so bili kot plačniki ali prejemniki v navedenem obdobju udeleženi v katerikoli plačilni transakciji, ki je bila izvršena v breme ali dobro podračunov proračunskih uporabnikov, ki so bili odprti pri UJP, iz zbirk UJP Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), zaradi česar je nato UJP KPK-ju (vsaj) v obdobju od februarja 2015 do konca marca 2015 v Ljubljani, dnevno posredovala številke transakcijskih računov vseh posameznikov (fizičnih oseb), ki so bili kot plačniki ali prejemniki v navedenem obdobju udeleženi v katerikoli plačilni transakciji, ki je bila izvršena v breme ali dobro podračunov proračunskih uporabnikov, ki so bili odprti pri UJP in s tem obdelovala njihove osebne podatke (številke njihovih transakcijskih računov), ne da bi za to obstajala podlaga v zakonu ali v osebni privolitvi teh posameznikov, s čimer je kot odgovorna oseba kršila prvi odstavek 8. člena ZVOP-1; opisano nezakonito obdelavo osebnih podatkov je kršiteljica dovolila in omogočila pri izvrševanju pooblastil UJP, saj je bila v času storitve prekrška kot, pooblaščena tudi za, pri storitvi prekrška pa je delovala v imenu in s sredstvi UJP, zato za prekršek na podlagi 1. odst. 15. člena ZP-1 in 1. odst. 15a. člena ZP-1 odgovarja kot odgovorna oseba državnega organa; za prekršek je v tretjem odst. 91. člena ZVOP-1 predpisana globa od 830 do eurov. Skladno z določbo 1. odstavka 21. člena ZP-1 sme prekrškovni organ izreči opomin za prekršek, ki je storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Upoštevajoč vse okoliščine primera je prekrškovni organ ocenil, da je v obravnavanem primeru opomin primerna sankcija. Razlogi za izrek opomina in okoliščine, ki jih je prekrškovni organ pri tem upošteval, so obrazložene zgoraj. Kršiteljico se ob tem opozarja, da pri ponovitvi prekrška, pa čeprav bo storjen v enakih okoliščinah, takšna nadomestitev v izrečeni sankciji ne bo več uporabljena. 8

9 IV. (Stroški postopka) Kršiteljica mora na podlagi 1. odstavka 143. člena v zvezi s 1. odstavkom 144. člena in 2. odstavkom 58. člena ZP-1 v roku 15 dni od pravnomočnosti te odločbe o prekršku plačati sodno takso v znesku, navedenem v izreku te odločbe. Sodna taksa je kršiteljici odmerjena za izrečeni opomin, ki po tarifni številki 8112 Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 s spremembami in dopolnitvami; ZST-1) znaša 30 EUR. POUK O PRAVICI DO PRAVNEGA SREDSTVA: Zoper odločbo o prekršku sme kršiteljica, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik vložiti zahtevo za sodno varstvo. Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v roku 8 dni od vročitve odločbe o prekršku. Zahtevo je treba vložiti pisno po pošti ali osebno v dveh izvodih pri prekrškovnem organu, ki je odločbo o prekršku izdal, in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu. O zahtevi za sodno varstvo bo najprej odločal prekrškovni organ v skladu s petim odstavkom 63. člena ZP-1. Če prekrškovni organ odločbe ne bo odpravil ali postopka za prekrške ustavil, ali jo odpravil in nadomestil z novo odločbo, bo zahtevo za sodno varstvo na podlagi sedmega odstavka 63. člena ZP-1 posredoval v odločitev krajevno pristojnemu sodišču prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega sodnega postopka. Informacijski pooblaščenec: Blaž Pavšič, univ. dipl. prav., pooblaščena uradna oseba Vročiti: - z vročilnico po ZUP; - arhiv, tu. Priloga: - UPN izpolnjen univerzalni plačilni nalog za plačilo sodne takse, z napisanim zneskom 30 evrov; 9

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_ Uradni list št. 86, 5. 8. 2004 3836. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), stran 10389. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.doc

Microsoft Word - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.doc Na podlagi 7. alinee 17. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije in na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 94/2007, je skupščina Ribiške

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik varstvo osebnih podatkov KL pravi (2)

Microsoft Word - Pravilnik varstvo osebnih podatkov KL pravi (2) Dokumentacija, ki vsebuje informacijo o sistemu zagotavljanja varnosti kreditojemalcem pri uporabi in hranjenju njegovih osebnih podatkov Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/0

Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/0 Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/05) izdaja Uralta, d.o.o. PRAVILNIK o zavarovanju osebnih

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

VZOREC PRAVILNIKA, S KATERIM SE VARUJEJO OSEBNI PODATKI

VZOREC PRAVILNIKA, S KATERIM SE VARUJEJO OSEBNI PODATKI Na 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04, 113/05 in 94/07), 83. in 84. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 100/2004) ter 83. člena Statuta VGŠ in 78. člena

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so neločljivi sestavni del Uporabniške pogodbe, v skladu

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-159/11 ECLI: ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.11 Akt: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102.

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u OBRAZEC ZA PRAV OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: zavarovalnica),

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE STANOVANJSKO PODJETJE D.O.O. RAVNE NA KOROŠKEM, 12/2015 Ime dokumenta: Ime datoteke: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Prikaži več