IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC IZVEDBENI NAČRT Trajnostna urbana strategija mesta Slovenj Gradec TUS MOSG Datum: Faza: Naročnik: Občinski svet, odbori Mestna občina Slovenj Gradec

2 Kazalo vsebine 1 UVODNA POJASNILA SKLADNOST UKREPOV TUS-A S PREDNOSTNIMI NALOGAMI IN OPERATIVNIM PROGRAMOM KOHEZIJSKE POLITIKE NOTRANJA SKLADNOST KOHEZIJSKE POLITIKE IN TUS-A NOTRANJA SKLADNOST MED PREDNOSTNIMI USMERITVAMI IN UKREPI TUS DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA OPIS PROJEKTOV SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA OPUŠČENE TOVARNE NOVA OPREMA Z VZPOSTAVITVIJO NOVIH PROIZVODNIH PROSTOROV IZGRADNJA BLOKA SOCIALNIH STANOVANJ V NASELJU POLJE SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA OPUŠČENE TOVARNE NOVA OPREMA REKONSTRUKCIJA OPUŠČENE STAVBE Z UREDITVIJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA MESTNI PARK OBVODNI PROSTOR ULICA ZA TRŽNICO DEGRADIRANO OBMOČJE PRI MERCATORJU PARKIRNI PLATO Z IGRIŠČEM ENERGETSKE SANACIJE TRAJNOSTNA MOBILNOST PARKIRNI PLATO UPRAVNA ENOTA SG SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA POHORSKA Kazalo tabel Tabela 1: Notranja skladnost OP kohezijske politike in ukrepi TUS... 3 Tabela 2: Notranja skladnost med prednostnimi usmeritvami in ukrepi TUS... 4 Tabela 3: Izvedbeni načrt dinamika in viri financiranja po letih... 5 Tabela 4: Viri financiranja... 6 Stran: 2/18

3 1 Uvodna pojasnila Skladno z merili za izbor operacij v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje morajo biti za odločitev o uporabi mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) izpolnjeni naslednji pogoji, med katerimi je tudi izdelan izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju vključno z zagotavljanjem različnih virov financiranja: sprejeta trajnostna urbana strategija (TUS), izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju vključno z zagotavljanjem različnih virov financiranja, zagotovljena ustrezna institucionalna ureditev in usposobljenost lokalne skupnosti za izvajanje mehanizma CTN, izvajanje celostnih teritorialnih naložb na območju mestnih naselij in naselij mestnih območij znotraj mestnih občin, vključitev operacij, kot so projektne pisarne za prenovo urbanih območij ali druge aktivnosti za vključevanje vseh relevantnih deležnikov, namenjene podpori za pripravo in izvajanje operacij na območju izvajanja CTN, v izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju Izvedbeni načrt je del Trajnostne urbane strategije mesta Slovenj Gradec (TUS) in prikazuje smiselno izvajanje aktivnosti (12 projektov) v obdobju med letoma 2015 in Izvedbeni načrt je operativni dokument, s katerim operativno začrtamo pot za dosego takšnih gospodarskih, socialnih ter okoljskih učinkov, kot smo jih identificirali v strateškem delu dokumenta TUS in s katerimi bomo dosegli boljšo kvaliteto življenja in višjo blaginjo ljudi na območju občine. Izvedbeni načrt prikazuje notranjo skladnost, uresničevanje, financiranje in opise projektov TUS-a, ki se bodo izvedli v obdobju Skladnost ukrepov TUS-a s prednostnimi nalogami in operativnim programom kohezijske politike 2.1 Notranja skladnost kohezijske politike in TUS-a Tabela 1: Notranja skladnost OP kohezijske politike in ukrepi TUS Ukrepi TUS OS kohezijske politike Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema z vzpostavitvijo novih proizvodnih prostorov X X X X X Izgradnja bloka socialnih stanovanj v naselju Polje X X Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema rekonstrukcija opuščene stavbe z ureditvijo poslovno stanovanjskega objekta X X X Mestni park X X Obvodni prostor X X Ulica za tržnico X X X Degradirano območje pri Mercatorju X X Parkirni plato z igriščem X X Energetske sanacije X X Trajnostna mobilnost X X Parkirni plato Upravna enota SG X X Sanacija degradiranega območja Pohorska 2 X X Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja Prilagajanje na podnebne spremembe Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev Tabela prikazuje notranjo skladnost identificiranih projektov z osmi operativnega programa kohezijske politike. Stran: 3/18

4 2.2 Notranja skladnost med prednostnimi usmeritvami in ukrepi TUS V Trajnostni urbani strategiji mesta Slovenj Gradec so opredeljeni trije strateški cilji (privlačno mesto, konkurenčno mesto, zeleno mesto) in 13 prednostnih usmeritev, ki sledijo izhodiščem strateških ciljev. Tako imamo za prvi strateški cilj privlačno mesto sedem prednostnih umeritev, za strateški cilj konkurenčno mesto štiri prednostne usmeritve, za strateški cilj zeleno mesto pa dve prednostni usmeritvi. Identificirani projekti bodo zagotovili učinke prednostnih usmeritev, kot je prikazano spodaj (tabela 2). Tabela 2: Notranja skladnost med prednostnimi usmeritvami in ukrepi TUS Ukrepi TUS Prednostne usmeritve TUS Izboljšanje dostopa do socialnih in neprofitnih stanovanj Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu PRIVLAČNO MESTO KONKURENČNO MESTO ZELENO MESTO 1.1 Povečanje privlačnosti obrečnega prostora Oblikovanje bolj prijaznih stanovanjskih sosesk Izboljšanje skrbi za ranljive skupine Oživljanje mestnega jedra Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa Izboljšanje konkurenčnosti in atraktivnosti novih ter degradiranih proizvodnih območij Ustvarjanje novih delovnih mest spodbujanjem podjetništva in povezovanja tega z (visokim) šolstvom Povečanje prepoznavnosti Slovenj Gradca in Koroške regije Izboljšanje prometne dostopnosti Izboljšanje pogojev za razvoj trajnostne mobilnosti in povečanje učinkovitosti upravljanja prometa Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema z vzpostavitvijo novih proizvodnih prostorov 2 Izgradnja bloka socialnih stanovanj v naselju Polje X X 3 Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema rekonstrukcija opuščene stavbe z ureditvijo poslovno stanovanjskega objekta 4 Mestni park X X X X X X X X X X 5 Obvodni prostor X X 6 Ulica za tržnico X X X 7 Degradirano območje pri Mercatorju X X X 8 Parkirni plato z igriščem X X 9 Energetske sanacije X 10 Trajnostna mobilnost X X 11 Parkirni plato Upravna enota SG X 12 Sanacija degradiranega območja Pohorska 2 X X Tabela prikazuje, kako bomo z identificiranimi projekti dosegli vplive na doseganje kazalnikov prednostnih usmeritev in s tem na doseganje strateških ciljev. Iz tabele je razvidno, da bodo nekateri projekti imeli višjo sinergijsko vrednost pri doseganju strateških ciljev kot drugi. Vsekakor z naborom projektov v izvedbenem načrtu Mestna občina Slovenj Gradec sledi strategiji trajnostnega urbanega razvoja, saj vsak projekt prinaša vpliv na kazalnike razvoja, opredeljene v TUS MOSG. Stran: 4/18

5 3 Dinamika in viri financiranja Tabela 3: Izvedbeni načrt dinamika in viri financiranja po letih Projekti Leto izvedbe Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema z vzpostavitvijo novih proizvodnih prostorov Izgradnja bloka socialnih stanovanj v naselju Polje Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema rekonstrukcija opuščene stavbe z ureditvijo poslovno stanovanjskega objekta 4 Mestni park 5 Obvodni prostor 6 Ulica za tržnico Degradirano območje pri 7 Mercatorju 8 Parkirni plato z igriščem 9 Energetske sanacije 10 Trajnostna mobilnost Parkirni plato Upravna 11 enota SG Sanacija degradiranega 12 območja Pohorska 2 Bruto vrednost Neto , , ,00 0, , , , ,92 0, ,08 Sofinanciranje Delež sofinanciranja Lastni delež , , ,54 0, ,46 Bruto vrednost Neto Sofinanciranje Delež sofinanciranja Lastni delež , , ,00 0, , , , ,46 0, , , , ,84 0, ,16 Bruto vrednost Neto Sofinanciranje Delež sofinanciranja Lastni delež , , ,49 0, , , , ,87 0, , , , ,46 0, ,54 Bruto vrednost Neto Sofinanciranje Delež sofinanciranja Lastni delež , , ,03 0, , , , ,31 0, , , , ,16 0, ,84 SKUPAJ , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Projekti, sofinancirani iz mehanizma CTN, so ocenjeni na vrednost ,00 EUR z DDV, ,05 EUR brez DDV, sofinanciranje je predvideno v višini ,08 EUR, lastni delež je ocenjen na višino ,92 EUR. Stran: 5/18

6 Tabela 4: Viri financiranja Finance Projekti Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema z 1 vzpostavitvijo novih proizvodnih prostorov Izgradnja bloka socialnih stanovanj v 2 naselju Polje Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema 3 rekonstrukcija opuščene stavbe z ureditvijo poslovno stanovanjskega objekta Bruto vrednost Neto Sofinanciranje Delež sofinan ciranja Lastni delež , , ,00 0, , , , ,92 0, , , , ,00 0, ,00 4 Mestni park , , ,49 0, ,51 5 Obvodni prostor , , ,46 0, ,54 6 Ulica za tržnico , , ,54 0, ,46 7 Degradirano območje pri Mercatorju , , ,03 0, ,97 8 Parkirni plato z igriščem , , ,87 0, ,13 9 Energetske sanacije , , ,84 0, ,16 10 Trajnostna mobilnost , , ,31 0, ,69 11 Parkirni plato Upravna enota SG , , ,46 0, ,54 12 Sanacija degradiranega območja Pohorska , , ,16 0, ,84 SKUPAJ , , , ,92 Projekti, sofinancirani iz mehanizma CTN, so ocenjeni na vrednost ,00 EUR z DDV, ,05 EUR brez DDV, sofinanciranje je predvideno v višini ,08 EUR, lastni delež je ocenjen na višino ,92 EUR. Stran: 6/18

7 4 Opis projektov 4.1 Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema z vzpostavitvijo novih proizvodnih prostorov USMERITEV TRAJNOSTNE URBANE OS OPERATIVNEGA PROGRAMA: (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA OPUŠČENE TOVARNE NOVA OPREMA Z VZPOSTAVITVIJO NOVIH PROIZVODNIH PROSTOROV 2.1. Izboljšanje konkurenčnosti in atraktivnosti novih ter degradiranih proizvodnih območij 2.2. Ustvarjanje novih delovnih mest s spodbujanjem podjetništva in povezovanja le-tega z (visokim) šolstvom 2.3. Povečanje prepoznavnosti Slovenj Gradca in koroške regije 3.2. Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 9. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivo Slovenj Gradec prepoznava vedno večjo potrebo po proizvodnih prostorih, predvsem po zagotavljanju najemniških proizvodnih prostorov za podjetnike, ki v svoji začetni in razvojni fazi ne morejo zagotoviti investicijskih sredstev. Ob tem pa je v poslovno-proizvodni coni Ozare degradirano območje propadle tovarne Nova oprema in opuščena stavba bivše vojašnice. Obstoječa zapuščena hala s širšim degradiranim območjem predstavlja priložnost za kompletno rekonstrukcijo območja za namene novih proizvodnih kapacitet v mestu. KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): (opis posameznih aktivnosti): Namen projekta je odstraniti ovire za razvoj podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec ter celovito prenoviti degradirano območje bivše Nove opreme. Cilj projekta je zagotoviti najem proizvodnih prostorov za podjetnike, ki v svoji začetni ali razvojni fazi ne morejo zagotoviti investicijskih sredstev za gradnjo lastnih proizvodnih prostorov. - rušitev dela objekta bivše vojašnice in dela proizvodnih hal - obnova opuščene proizvodne hale in pomožnih objektov - ureditev dostopa in parkirišč - ureditev okolice CILJI PROJEKTA: - sanacija degradiranega območja - vzpostavitev novih proizvodnih prostorov OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR): (okvirni načrt): časovni Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,00 EUR Delež sofinanciranja: 50 % Lastna sredstva: ,00 EUR Sofinanciranje: ,00 EUR Št. mesecev: 24 ( ) Stran: 7/18

8 4.2 Izgradnja bloka socialnih stanovanj v naselju Polje USMERITEV TRAJNOSTNE URBANE OS OPERATIVNEGA PROGRAMA: IZGRADNJA BLOKA SOCIALNIH STANOVANJ V NASELJU POLJE 1.1. Izboljšanje dostopa do socialnih in neprofitnih stanovanj 1.5. Izboljšanje skrbi za ranljive skupine 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): Pomanjkanje neprofitnih najemniških stanovanj ter vedno večje povpraševanje v zadnjih letih predstavlja vedno večjo težavo MOSG. Povečanje števila najemniških stanovanj bi tako reševalo problematiko predvsem mladih, ki si želijo ustvariti družino in tudi ostalih, ki si ne morejo privoščiti nakupa stanovanja ali najetja stanovanja po tržni najemnini. KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): Projekt zajema gradnjo novega nizkoenergijskega stanovanjskega bloka v soseski Polje. Cilj projekta je izgradnja stanovanjskega objekta s 25 stanovanji v 1. fazi in kasneje v 2. fazi še 25 stanovanj. V vsaki fazi je predvidenih 5 enosobnih, 10 dvosobnih in 10 trosobnih stanovanj. Namen projekta je zmanjšanje čakalne vrste prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj. Slovenj Gradec prepoznava vedno večjo potrebo po socialnih stanovanjih. (opis posameznih aktivnosti): - rušitev stanovanjske hiše - gradnja stanovanjskega bloka lesena gradnja - ureditev dostopa in parkirišč - ureditev okolice CILJI PROJEKTA: OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) - zagotavljanje zadostnega števila raznovrstnih stanovanj - zagotavljanje socialnih stanovanj - zagotavljanje boljše dostopnosti do stanovanj - zagotavljanje ustrezne kakovosti stanovanj in bivalnega okolja Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,31 EUR Delež sofinanciranja: 70 % Lastna sredstva: ,08 EUR Sofinanciranje: ,92 EUR Št. mesecev: 24 ( ) Stran: 8/18

9 4.3 Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema rekonstrukcija opuščene stavbe z ureditvijo poslovno stanovanjskega objekta USMERITEV TRAJNOSTNE URBANE OS OPERATIVNEGA PROGRAMA: (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA OPUŠČENE TOVARNE NOVA OPREMA REKONSTRUKCIJA OPUŠČENE STAVBE Z UREDITVIJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA 1.1. Izboljšanje dostopa do socialnih in neprofitnih stanovanj 1.5. Izboljšanje skrbi za ranljive skupine 2.2. Ustvarjanje novih delovnih mest s spodbujanjem podjetništva in povezovanja le-tega z (visokim) šolstvom 3.2. Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost Slovenj Gradec prepoznava vedno večjo potrebo po stanovanjskih površinah. Prav tako se pojavljajo potrebe po manjših proizvodnih prostorih ter poslovnih površinah, namenjenih inovativnemu podjetniškemu okolju. Ob poslovnoproizvodni coni Ozare se nahaja degradirano območje propadle tovarne Nova oprema in opuščena stavba bivše vojašnice. Obstoječa opuščena vojašnica s širšim degradiranim območjem predstavlja priložnost za kompletno rekonstrukcijo območja za namene novih stanovanj in poslovnih površin, namenjenih inovativnemu podjetniškemu okolju.. Namen projekta je odstraniti prostorske ovire za zagotavljanje novih stanovanjskih površin, zagotoviti prostorske pogoje za inovativno podjetniško okolje v Mestni občini Slovenj Gradec ter celovito prenoviti degradirano območje bivše Nove opreme. Cilj projekta je vzpostavitev ok. 34 novih stanovanjskih enot in zagotoviti ok m2 za inovativno podjetniško okolje. (opis aktivnosti): posameznih - rušitev dela objekta bivše vojašnice - obnova opuščene bivše vojašnice in pomožnih objektov - ureditev dostopa in parkirišč - ureditev okolice CILJI PROJEKTA: OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) - sanacija degradiranega območja - vzpostavitev novih površin, namenjenih inovativnemu podjetniškemu okolju - vzpostavitev novih stanovanjskih površin Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,00 EUR Delež sofinanciranja: 65 % Lastna sredstva: ,00 EUR Sofinanciranje: ,00 EUR Št. mesecev: 36 ( ) Stran: 9/18

10 4.4 Mestni park USMERITEV TRAJNOSTNE URBANE OS OPERATIVNEGA PROGRAMA: MESTNI PARK 1.2. Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu 1.7. Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): (opis posameznih aktivnosti): V urbanem delu mesta Slovenj Gradec se glavnina odprtih javnih površin nahaja med stanovanjskimi soseskami (te površine uporabljajo predvsem prebivalci sosesk), na območju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ter na območju centra mesta v obliki treh manjših parkov, ki ne ponujajo zadostne možnosti za preživljanje prostega časa. Mestu primanjkuje urejenih zelenih površin znotraj urbanega območja, kjer bi se lahko srečevali prebivalci mesta s širšo okolico, obenem pa bi ponujale možnosti za sprostitev in igro otrok. Namen projekta je povečati zelene javne površine na območju potoka Homšnica. - odkup zemljišč - urbana ureditev javnih površin - krajinsko urediti park ob potoku Homšnica CILJI PROJEKTA: OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) - ureditev površin revitaliziranih neuporabljenih ali degradiranih površin - ureditev novih zelenih javnih odprtih površin v mestu - nove javne površine namenjene za igro otrok Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,05 EUR Delež sofinanciranja: 85 % Lastna sredstva: ,51 EUR Sofinanciranje: ,49 EUR Št. mesecev: začetek v letu (18 mesecev) Stran: 10/18

11 4.5 Obvodni prostor TRAJNOSTNE USMERITEV URBANE OBVODNI PROSTOR 1.3. Povečanje privlačnosti obrečnega prostora 3.1. Izboljšanje pogojev za razvoj trajnostne mobilnosti in povečanje učinkovitosti upravljanja prometa OS PROGRAMA: OPERATIVNEGA 7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): (opis posameznih aktivnosti): Strnjen del mesta Slovenj Gradec z vzhodne in zahodne smeri obdajata reki Mislinja in Suhodolnica, ki na severu mesta v obliki sotočja zaokrožujeta urbani del mesta. Njun pomen v vlogi zelenega obroča mesta je zelo pomemben za vse prebivalce, saj predstavljata dodaten prostor za sprostitev, osvežitev in rekreacijo. Pomembno vlogo v mestu predstavlja tudi vodotok Homšnica, katerega tok se skozi urbani del mesta izliva v Suhodolnico. Z ureditvijo obvodnega prostora bomo vplivali na boljšo urbano ureditev prostora ob Suhodolnici, Homšnici in Mislinji, kjer se bo izdelalo»urbano pohištvo«(klopi, brvi, urejen prostor za preživljanje prostega časa). Uredila se bo obrečna ureditev in s tem izboljšali prostor za sprostitev in rekreacijo. - ureditev poti - postavitev klopi - postavitev in ureditev brvi - ureditev prostora za preživljanje prostega časa CILJI PROJEKTA: - revitalizacija obrečnega prostora OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,25 EUR Delež sofinanciranja: 85 % Lastna sredstva: ,54 EUR Sofinanciranje: ,46 EUR Št. mesecev: leto (18 mesecev) Stran: 11/18

12 4.6 Ulica za tržnico ULICA ZA TRŽNICO TRAJNOSTNE USMERITEV URBANE NALOŽBA OPERATIVNEGA PROGRAMA: (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): (opis posameznih aktivnosti): CILJI PROJEKTA: OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) 1.6. Oživljanje mestnega jedra 2.1. Izboljšanje konkurenčnosti in atraktivnosti novih ter degradiranih proizvodnih območij 2.3. Povečanje prepoznavnosti Slovenj Gradca in koroške regije 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast Mestno jedro predstavlja značilen kulturno-zgodovinski spomenik, ki je z obnovami v preteklih letih postalo eno lepših srednjeveških jeder ne le na Koroškem, ampak v širši okolici. Kljub temu se sooča s težavami praznih prostorov v stavbah, neurejenostjo Poštne ulice, pomanjkljivo urejeno tržnico, degradiranimi stavbami, premajhnim številom dogodkov in premalo privlačnimi vsebinami dogodkov, ki bi v mestno jedro pritegnili večje število ljudi. Varnostne, okoljske in ambientalne težave pa povzroča tudi motorni promet na Glavnem trgu. Namen projekta je reaktivacija slabo izkoriščenih površin znotraj Poštne ulice, spodbujanje uporabe oz. sanacija neizkoriščenih stavb in prostorov v mestnem jedru in z aktivnimi pristopi spodbuditi obrtne dejavnosti v mestu. - revitalizirati površine v mestnem jedru - obnoviti degradirane stavbe v mestnem jedru - reaktivirati neizkoriščenih poslovnih ali stanovanjskih prostorov v mestnem jedru Poštni ulici - zagotovitev primernih površin za trženje lokalno pridelane hrane in drugih obrtniških izdelkov domače lokalne obrti Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,52 EUR Delež sofinanciranja: 65 % Lastna sredstva: ,46 EUR Sofinanciranje: ,54 EUR Št. mesecev: leto (18 mesecev) Stran: 12/18

13 4.7 Degradirano območje pri Mercatorju DEGRADIRANO OBMOČJE PRI MERCATORJU TRAJNOSTNE OS PROGRAMA: USMERITEV URBANE OPERATIVNEGA 1.2. Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu 1.7. Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa 2.3. Povečanje prepoznavnosti Slovenj Gradca in Koroške regije 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): (opis posameznih aktivnosti): CILJI PROJEKTA: OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) Dostopnost in raznovrstnost izvajanja rekreativne dejavnosti predstavlja možnost povečanja udeležbe lokalnega prebivalstva pri dejavnosti, ki deluje preventivno in tudi kurativno na psihično in fizično zdravje ter dobro počutje udeležencev. Zelene površine in njihova javna dostopnost so izrednega pomena za dobro počutje in izboljšano kvaliteto bivanja v mestu, zato je potrebno stremeti k čim večji aktivaciji vseh zapuščenih in neizkoriščenih površin v urbanem delu naselij. Namen projekta je zapolniti in reaktivirati neizkoriščene površine ob trgovini Mercator, ki bodo služile kot razvedrilo vseh starostnih skupin občanov, tako najmlajših kot najstarejših. Zelene vodne javne površine bodo služile kot dopolnilna dejavnost mestnega bazena ter športnega parka. - nakup zemljišča - ureditev otroškega igrišča - ureditev prostora za urbane športe - ureditev vodnih površin - vplivati na izboljšanje zdravstvenih, okoljskih, socialnih kazalnikov občanov Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,38 EUR Delež sofinanciranja: 75% Lastna sredstva: ,97 EUR Sofinanciranje: ,03 EUR Št. mesecev: leto (18 mesecev) Stran: 13/18

14 4.8 Parkirni plato z igriščem TRAJNOSTNE USMERITEV URBANE NALOŽBA OPERATIVNEGA PROGRAMA: (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): (opis posameznih aktivnosti): CILJI PROJEKTA: OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) PARKIRNI PLATO Z IGRIŠČEM 1.4. Oblikovanje bolj prijaznih stanovanjskih sosesk 1.7. Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa 7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti Največje stanovanjske soseske v mestu Slovenj Gradec so bile zgrajene med letoma 1970 in 1990, zato posledično nekatere usluge, ki jih soseske ponujajo, ne ustrezajo današnjim standardom. Med te lahko uvrstimo urejenost zelenih površin, zadostno število rekreacijskih površin ter urejenost in zadostnost števila parkirnih prostorov. Na območju S8 primanjkuje parkirnih mest in rekreacijskih površin, zato želi občina povečati parkirne površine in povrniti rekreacijske površine s tem, da obstoječe parkirne površine nadgradi s parkirnim platojem v dveh etažah. Na zgornjem platoju bi poleg parkirnih površin uredili tudi košarkarsko igrišče s tribunami. - izgradnja lesenega platoja za parkiranje - izgradnja košarkarskega igrišča - izgradnja lesenega platoja za parkiranje za 240 parkirnih mest - izgradnja košarkarskega igrišča Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,49 EUR Delež sofinanciranja: 75 % Lastna sredstva: ,13 EUR Sofinanciranje: ,87 EUR Št. mesecev: leto (18 mesecev) Stran: 14/18

15 4.9 Energetske sanacije USMERITEV TRAJNOSTNE URBANE OS OPERATIVNEGA PROGRAMA: ENERGETSKE SANACIJE 3.2. Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA: (namen in ciljne skupine) (opis posameznih aktivnosti): Mestna občina Slovenj Gradec stremi k čim višji stopnji energetske samozadostnosti, zato je na prvem mestu cilj, da z znižanjem porabljene energije in učinkovitejšo rabo energije zagotovi takšno okolje, kjer bo potreba po dobavljeni energiji čim manjša. Poleg tega pa je drugi cilj MOSG, da motivira uporabnike energije k čim večjem prehodu na obnovljive vire energije. MOSG želi povečati energetsko učinkovitost, energetsko neodvisnost in energetsko samozadostnost. Energetsko potratne javne in zasebne objekte je treba sanirati in s tem zmanjšati rabo energije, saj večji del tako javnih kot zasebnih stavb ni energetsko obnovljenih. - ciljno spremljanje rabe energije - energetska sanacija javnih stavb v MOSG - uporaba energetsko učinkovitejšega in energetsko bolj neodvisnega načina ogrevanja v kotlovnici - spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo energije CILJI PROJEKTA: OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) - energetska sanacija vseh energetsko neučinkovitih javnih zgradb Bruto vrednost: ,00 EUR Neto vrednost: ,98 EUR Delež sofinanciranja: 85 % Lastna sredstva: ,16 EUR Sofinanciranje: ,84 EUR Št. mesecev: leto (18 mesecev) Stran: 15/18

16 4.10 Trajnostna mobilnost TRAJNOSTNE USMERITEV URBANE NALOŽBA OPERATIVNEGA PROGRAMA: (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): (opis posameznih aktivnosti): CILJI PROJEKTA: TRAJNOSTNA MOBILNOST 2.4. Izboljšanje prometne dostopnosti 3.1. Izboljšanje pogojev za razvoj trajnostne mobilnosti in povečanje učinkovitosti upravljanja prometa 7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti Pešačenje in kolesarjenje predstavljata nepogrešljiv sestavni del prometnega sistema mesta in temeljita na načelih trajnostne mobilnosti. Slovenj Gradec ima visok delež peščev in kolesarjev, kar izhaja iz dejstva, da je Slovenj Gradec relativno majhno mesto, kjer je mogoče peš ali s kolesom v relativno kratkem času doseči katerokoli točko. Mirujoč promet v mestu Slovenj Gradec predstavlja težavo ob stanovanjskih soseskah še na dveh območjih, v centru mesta, kjer se motorni promet meša s peš cono, in v okolici Splošne bolnišnice, kjer dnevno na pregled prihaja med 300 in 600 pacientov. Namen projekta je dopolnitev vrzeli v obstoječem omrežju mesta z gradnjo kolesarskih povezav, ureditev pešpoti, ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles in postavitev električnih polnilnic. - ureditev kolesarskih poti, pasov - izgradnja in obnova pločnikov, poti za pešce - izgradnja novih stojal in nadstrešnic za kolesa - izgradnja električnih polnilnic - zagotoviti osnovno infrastrukturo za dvig varnosti in deleža kolesarjev, pešcev v mestu Bruto vrednost: ,00 EUR OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) Neto vrednost: ,13 EUR Delež sofinanciranja: 85 % Lastna sredstva: ,69 EUR Sofinanciranje: ,31 EUR Št. mesecev: leto (18 mesecev) Stran: 16/18

17 4.11 Parkirni plato Upravna enota SG USMERITEV TRAJNOSTNE URBANE NALOŽBA OPERATIVNEGA PROGRAMA: PARKIRNI PLATO UPRAVNA ENOTA SG 1.4. Oblikovanje bolj prijaznih stanovanjskih sosesk 7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): Največje stanovanjske soseske v mestu Slovenj Gradec so bile zgrajene med letoma 1970 in 1990, zato posledično nekatere usluge, ki jih soseske ponujajo, ne ustrezajo današnjim standardom. Med te lahko uvrstimo urejenost zelenih površin, zadostno število rekreacijskih površin ter urejenost in zadostnost števila parkirnih prostorov. KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): Na območju upravne enote prav tako primanjkuje parkirnih mest. Obstoječe parkirne površine se nadgradi s parkirnim platojem v dveh etažah. Obstoječo leseno lopo se odstrani. Parkiranje v pritličju ostane nespremenjeno. V sklopu vertikalnih komunikacij se predvidi sanitarije za moške in ženske. Dostop do upravne enote iz zgornjega platoja bo omogočen z nadhodom čez Meškovo ulico. Na zgornjem platoju se predvidi možnost organiziranja prireditev na prostem. (opis posameznih aktivnosti): - izgradnja parkirnega platoja CILJI PROJEKTA: - zagotoviti 160 parkirnih mest Bruto vrednost: ,00 EUR OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) Neto vrednost: ,92 EUR Delež sofinanciranja: 50 % Lastna sredstva: ,54 EUR Sofinanciranje: ,46 EUR Št. mesecev: leto (18 mesecev) Stran: 17/18

18 4.12 Sanacija degradiranega območja Pohorska 2 SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA POHORSKA 2 TRAJNOSTNE USMERITEV URBANE NALOŽBA OPERATIVNEGA PROGRAMA: 1.6. Oživljanje mestnega jedra 3.2. Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja (na kratko opišite, kateri problem bi se z realizacijo potrebe rešil): KRATEK OPIS PROJEKTA (namen in ciljne skupine): (opis posameznih aktivnosti): CILJI PROJEKTA: Mestna občina Slovenj Gradec stremi k čim višji stopnji energetske samozadostnosti, zato je na prvem mestu cilj, da z znižanjem porabljene energije in učinkovitejšo rabo energije zagotovi takšno okolje, kjer bo potreba po dobavljeni energiji čim manjša. Prav tako je pomemben cilj občine prijazno, zeleno mesto, zato je treba v mestnem jedru urediti zelene površine. Namen projekta je sanacija objekta Pohorska 2 ter območja ob zgradbi. - energetska sanacija stavbe Pohorska 2 - ureditev poti za pešce - postavitev klopi - dvigniti bivanjsko kvaliteto zgradbe - urediti okolje parka ob zgradbi Bruto vrednost: ,00 EUR OCENJENA VREDNOST (znesek v EUR) Neto vrednost: ,02 EUR Delež sofinanciranja: 85 % Lastna sredstva: ,84 EUR Sofinanciranje: ,16 EUR Št. mesecev: leto (18 mesecev) Stran: 18/18

IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG

IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC IZVEDBENI NAČRT Trajnostne urbane strategije mesta Slovenj Gradec TUS MOSG 2014 2030 za obdobje 2016-2020 Datum: oktober 2016 Faza: Naročnik: Občinski svet, odbori Mestna občina

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

1. JAVNA RAZPRAVA

1. JAVNA RAZPRAVA I V OKVIRU IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTNE OBČINE KOPER Januar, 2017 1. PEŠAČENJE: Spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina. Izboljšanje infrastrukture za pešce. 1A Širitev in izgradnja

Prikaži več

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv Dosežki Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti Matic Sopotnik Mestna občina Ljubljana Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih

Prikaži več

Izvajalec:

Izvajalec: Vrsta investicijske dokumentacije DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Naziv projekta SANACIJA DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA NOVA OPREMA Naziv podprojekta Naročnik MESTNA OBČINA SLOVENJ

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evrop

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evrop Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 80 Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: gp.svrk @gov.si Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 29.03.2013 Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji in severni Evropi urbano kolesarstvo vsestransko podprt

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 11.12.2013 Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje Pisarna Ljubljana Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV  PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ priloga_Obrazec letnega poro\350ila_original_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ priloga_Obrazec letnega poro\350ila_original_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zas

Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zas Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zasnovane povezave znotraj občine in širše. Je učinkovita

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

PRILOGA 1 NAJPOMEMBNEJŠI REGIJSKI PROJEKTI KAZALO Področje 1: Gospodarstvo... 2 PROJEKTNI PREDLOG 1 - PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE JV SLO... 2 PROJEKTN

PRILOGA 1 NAJPOMEMBNEJŠI REGIJSKI PROJEKTI KAZALO Področje 1: Gospodarstvo... 2 PROJEKTNI PREDLOG 1 - PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE JV SLO... 2 PROJEKTN PRILOGA 1 NAJPOMEMBNEJŠI REGIJSKI PROJEKTI KAZALO Področje 1: Gospodarstvo... 2 PROJEKTNI PREDLOG 1 - PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE JV SLO... 2 PROJEKTNI PREDLOG 2 - KOMPETENČNI CENTER ZA RAZVOJ KADROV ZA

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Sistemi za podporo odločanju

Sistemi za podporo odločanju Potresna varnost v Sloveniji s poudarkom na preventivi in pripravljenosti na potres in obnovi po potresu in potrebi po razvoju primerljivega orodja za obvladovanje poplavnih tveganj dr. R. Žarnič, E.Vivoda

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Datum: 24

Datum:  24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Anketa o prometu v Občini Škofja Loka Spoštovani! Občina Škofja Loka izdeluje Celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka (CPS). Da bo CPS Občine Škofja Loka čim bolj prilagojena zahtevam in željam

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, Program strokovnih izobraževanj»kakovostna energetska obnova zgradb«mednarodni OBRTNI SEJEM, Celje 17.09.2012 VSEBINA PREDSTAVITVE Vizija trajnostne

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 80 E: gp.svrk@gov.si POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 2020 za obdobje januar 2014 marec 2017 cilja Naložbe za rast in delovna mesta Ljubljana,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE V NASELJU DOL PRI VOGLJAH DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PRO

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE V NASELJU DOL PRI VOGLJAH DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PRO OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 360-3/201

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 360-3/201 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 360-3/2016-46 Datum: 5. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Evropski projekt Achieve Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki skozi obiske in energetsko svetovanje 21/04/2011-21/04/2014 Ljubljana, 14.5.2013 Tomislav

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Ponudba Askit.pptx

Microsoft PowerPoint - Ponudba Askit.pptx Organizacije potrebujejo rešitve za. obvladovanje vse bolj kompleksnega, nestanovitnega in negotovega poslovnega okolja; hitro vzpostavitev unikatnih poslovnih modelov, ki zagotavljajo višje dobičke in

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija Bruselj, 28. november 2018 This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement N 691661 Razvoj energetsko samooskrbnega kraja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več