Celostranska fotografija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Celostranska fotografija"

Transkripcija

1

2 Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja Hota Mesarič mag. Matjaž Jelenič p.p. Romana Muraus p.p. Tatjana Skaza p.p. Severin Vičič Nadzorni svet obvladujoče banke dr. Andrej Fatur predsednik Manfred Puffer namestnik predsednika Michele Rabà član Gernot Lohr član Alexander Saveliev član Andrea Moneta član Ime obvladujoče banke: Kreditna banka Maribor d.d. Skrajšano ime obvladujoče banke: Sedež: Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor BIC (SWIFT): KBMASI2X Reuters: KBMS IBAN: SI Številka računa: Matična številka: Št. reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Mariboru: 062/ Davčna številka: Osnovni kapital:

3 SKUPINA NOVE KBM Bilančna vsota: 4.224,4 mio Čisti dobiček: 29,3 mio Število zaposlenih: ROAE 1 : 8,99 % ROAA 1 : 1,35 % BANČNIŠTVO Število zaposlenih: Delež sredstev: 97,9 % UPRAVLJANJE SKLADOV Število zaposlenih: 34 Delež sredstev: 0,3 % LIZING, NEPREMIČNINSKA DEJAVNOST IN OSTALO Število zaposlenih: 16 Delež sredstev: 1,8 % Bilančna vsota: 3.627,6 mio Čisti dobiček: 36,3 mio ROAE: 11,50 %; ROAA: 1,98 % PBS d.d. 100% lastništvo Bilančna vsota: 656,8 mio Čisti dobiček: 377 tisoč ROAE: 1,71 %; ROAA: 0,12 % KBM Infond d.o.o. 72,73% 2 lastništvo Bilančna vsota: 12,9 mio Čisti dobiček: 576 tisoč ROAE:11,61 %; ROAA: 11,05 % KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji 100% lastništvo Bilančna vsota: 18,0 mio Čisti dobiček: 755 tisoč ROAE: 12,70 %; ROAA: 9,06 % Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji 100% lastništvo Bilančna vsota: 19,8 mio Čista izguba: 204 tisoč ROAE: (2,12) %; ROAA: (2,06) % KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v likvidaciji 100% lastništvo Bilančna vsota: 7,9 mio Čisti dobiček: 190 tisoč ROAE: 3 ROAA: 3,99 % MB Finance B.V. 0,00% 6 lastništvo KBM Invest d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 5,9 mio Čisti dobiček: 28 tisoč ROAE: 1,29 % ROAA: 0,85 % MPAY d.o.o. 50% lastništvo Bilančna vsota: 239 tisoč Čisti dobiček: 4 tisoč ROAE: 4,31 %; ROAA: 4,31 % Adria Abwicklungs GmbH in Liqu. 100% lastništvo Bilančna vsota: 8,9mio Čisti dobiček: 19 tisoč ROAE: ; ROAA: 4 KBM Asco d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 17,4 mio Čista izguba: 276 tisoč ROAE: ; ROAA: 5 1 V organigramu sta kazalnika ROAE in ROAA pred obdavčitvijo. 2 Delež Skupine v osnovnem kapitalu KBM Infonda znaša 72,00 %. Zaradi odstotka lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe KBM Infond 72,73 %. 3 KBM Leasing Hrvatska ima negativen povprečni kapital, zato je ROAE nesmiselno prikazovati. 4 Kazalnik za družbo Adria Abwicklungs GmbH in Liqu niso prikazani, saj niso smiselni. Družba je namreč vrnila licenco za opravljanje bančne dejavnosti, opravljen je bil prenos njenih poslov na Novo KBM. 5 KBM Asco ima negativen kapital in ne izkazuje dobička, zato izračun kazalnikov ni smiseln. 6 Podjetje MB Finance predstavlja, v skladu z MSRP 10, podjetje za posebne namene, ki ga obvladuje KBM. KBM nima glasovalnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe. 3

4 Kazalo MEDLETNO POROČILO SKUPINE NOVE KBM JANUAR JUNIJ 2016 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM... 5 POMEMBNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA SPREMEMBE V NADZORNEM SVETU NOVE KBM IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE NOVE KBM ZA SESTAVO POROČILA ZA PRVO POLLETJE PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM LASTNIŠKA STRUKTURA NOVE KBM IN PODATKI O DELNICI POSLOVNI IZID SKUPINE NOVE KBM FINANČNI POLOŽAJ SKUPINE NOVE KBM MEDLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D Medletni izkaz poslovnega izida Medletni izkaz drugega vseobsegajočega donosa Medletni izkaz finančnega položaja Medletni izkaz denarnih tokov Medletni izkaz sprememb lastniškega kapitala Pojasnila k računovodskim izkazom FINANČNI KOLEDAR d.d. do konca leta

5 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Skupine in KBM Ind Ind Izkaz finančnega položaja (v tisoč ) Bilančna vsota Vloge nebančnega sektorja Krediti nebančnemu sektorju Celotni kapital Izkaz poslovnega izida (v tisoč ) Čiste obresti Čisti neobrestni prihodki (vključeni dobički/izgube pred davkom iz ustavljenega poslovanja) od tega čiste opravnine Operativni stroški (47.704) (47.011) 101 (36.682) (34.290) 107 Oslabitve in rezervacije 344 (21.416) (7.445) Dobiček iz rednega in ustavljenega poslovanja Čisti dobiček poslovnega obdobja Kazalniki (v %) Obrestna marža 2,28 2,29 2,25 2,22 Kapitalska ustreznost na skupni kapital 25,33 25,13 27,20 28,07 Kapitalska ustreznost na temeljni kapital 25,33 25,13 27,20 28,07 Kapitalska ustreznost na navadni lastniški temeljni kapital 25,33 25,13 27,20 28,07 Donos na aktivo pred obdavčitvijo 1,35 0,60 1,98 1,18 Donos na kapital pred obdavčitvijo 8,99 4,11 11,50 7,06 Operativni stroški/povprečna aktiva 2,29 2,27 2,08 2,04 Operativni stroški/prihodki (CIR) 63,22 60,02 54,85 55,51 Neto krediti/vloge strank, ki niso banke (LTD) 55,90 58,42 59,20 61,18 Rating (dolgoročni) B3 (Moody's) BB (Fitch) B3 (Moody's) B+ (Fitch) 5

6 Pomembni dogodki v prvem polletju 2016 Januar KBM je svojim komitentom fizičnim osebam ponudila možnost zavarovanja limitov na njihovih osebnih računih preko Zavarovalnice Triglav. Februar je KBM kot prodajalec z Andrejem Jovanovićem in Bojanom Milovanovićem kot kupcema po predhodnem prejetem soglasju nadzornega sveta sklenila pogodbo o prodaji in nakupu delnic v družbi KBM Banka a.d., kar predstavlja 89,53 odstotkov vseh izdanih delnic te družbe je KBM, v okviru prestrukturiranja Skupine in zaključevanja prodajnega postopka naložbe v kapital družbe KBM Banka a.d., ustanovila projektno družbo KBM ASCO d.o.o. Na novoustanovljeno odvisno družbo, ki je v 100 % lasti obvladujoče banke, so bila v februarju prenesena določena sredstva KBM Banke a.d., in sicer predvsem nedonosne terjatve in nepremičnine. Poštna banka Slovenije d.d. (v nadaljevanju PBS) je pričela izdajati brezstične kartice Activa Maestro in Activa MasterCard. Marec so na podelitvi nagrad za sklade in upravljavce v organizaciji revije Moje finance štirje skladi družbe KBM Infond dobili najvišje ocene v svojih kategorijah, trije upravljavci iz KBM Infonda pa so se uvrstili med najboljših 15 upravljavcev v Sloveniji je KBM od Pošte Slovenije odkupila 0,8844odstotni lastniški delež v PBS in tako postala njena 100odstotna lastnica. Istega dne sta upravi bank po predhodnem soglasju njunih nadzornih svetov podpisali pogodbo o pripojitvi PBS k Novi KBM, ki bo začela pravno veljati z vpisom v sodni register je KBM Banki Slovenije posredovala zahtevo za izdajo dovoljenja za pripojitev PBS. 6

7 April je KBM zaključila prodajo delnic v KBM Banki a.d., kar predstavlja celoten, 89,53odstotni lastniški delež. Izpolnjeni so bili vsi odložni pogoji, pod katerimi je bila s kupcema Andrejem Jovanovićem in Bojanom Milovanovićem ter po predhodnem soglasju nadzornega sveta sklenjena kupoprodajna pogodba o prodaji in nakupu delnic. Z zaključeno transakcijo se je lastniški delež v KBM Banki a.d. prenesel na kupca se je zaključil prodajni postopek. Republika Slovenija je tega dne po pogodbi o prodaji delnic prejela kupnino v višini 250 mio za delnice, ki predstavljajo 100 % osnovnega kapitala KBM. Pogodbo o prodaji navedenih delnic je dne v imenu in za račun Republike Slovenije kot prodajalcem sklenil Slovenski državni holding, d.d. Nakup delnic sta preko skupnega podjema BISER BIDCO S.à r.l. izvedla ameriški upravljavec alternativnih investicijskih skladov Apollo Global Management, LLC (Apollo) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), pri čemer je Apollo zagotovil 80 % sredstev, EBRD pa 20 %. Dne je Republika Slovenija na kupca preknjižila vseh delnic je bila 28. skupščina, ki se je seznanila z odstopnimi izjavami dotedanjih članov nadzornega sveta, imenovala nove člane nadzornega sveta banke, določila plačilo članom nadzornega sveta za opravljanje njihove funkcije ter sprejela novi statut banke. Z zaključkom skupščine in imenovanjem novih nadzornikov je prenehal mandat dotedanjemu nadzornemu svetu. Za nove nadzornike so bili za mandatno dobo petih let imenovani: Gernot Lohr, Manfred Puffer, Andrea Moneta, Michele Rabà (vsi iz Apolla), Alexander Saveliev (EBRD) in dr. Andrej Fatur. Na konstitutivni seji nadzornega sveta, ki je bila istega dne po skupščini, je bil za predsednika nadzornega sveta imenovan dr. Andrej Fatur je KBM sprejela obvestilo Slovenskega državnega holdinga, s katerim jo je ta obvestil, da je odsvojil delnic (delnice z oznako KBMS), s čimer je njegov delež glasovalnih pravic ugasnil. Istega dne je KBM prejela obvestilo družbe BISER BIDCO S.à r.l., s katerim jo je ta obvestila, da je pridobila delnic (delnice z oznako KBMS), s čimer je ta pridobila 100,00 % glasovalnih pravic v Novi KBM. KBM je na Slovenskem oglaševalskem festivalu za kampanjo Gladko bančništvo, s katero mlade osvešča o bančnih storitvah, prejela tri nagrade v različnih kategorijah. 7

8 KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji je na javnem natečaju prodal 44 blagovnih znamk družbe Delo revije. KBM je v sodelovanju s strateškim partnerjem, Inštitutom za raziskovanje podjetništva (IRP), organizirala prvi Start:up Maribor Hackathon 2016 in tako podprla razvoj podjetniškega ekosistema v regiji. Na dogodku je sodelovalo več kot 60 razvijalcev uporabniških izkušenj in podjetnikov iz vse Slovenije na področju mobilnih aplikacij, virtualne resničnosti in obogatene resničnosti, ki so med drugim razvijali inovativne rešitve za bančno poslovanje prihodnosti. Maj Bonitetna agencija Fitch Ratings je zvišala oceno dolgoročnega kreditnega tveganja (IDR) na 'BB' (z 'B+'). Ocena prihodnjih izgledov ostaja stabilna. Hkrati je agencija Fitch Ratings za eno stopnjo zvišala oceno vitalnosti banke (Viability Rating) na 'bb' (z 'b+'). Ocena zunanje podpore ('5') in ocena praga zunanje podpore ('No Floor' oz. 'brez praga') sta ostali enaki. KBM je Okrožnemu sodišču v Mariboru predložila izvod Pogodbe o pripojitvi Poštne banke Slovenije d.d., sklenjene Junij KBM je prejela nagrado družbe MasterCard za celovitost podatkov (Data Integrity Award) o transakcijah v sistemu banke. Nagrada je med drugim odraz doseganja najvišjih standardov glede integritete pravilnosti, točnosti in celovitosti podatkov o transakcijah. KBM je zaprla tri poslovalnice: Mestna hranilnica Gorica, Podbrdo in Most na Soči je bila 29. skupščina, ki je podelila razrešnico predsedniku uprave banke Robertu Senici in članici uprave mag. Sabini Župec Kranjc ter nadzornemu svetu banke za leto Skupščina se je seznanila še s Poročilom o notranjem revidiranju Skupine za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine in Letnim poročilom d.d. za leto 2015 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine in Letnega poročila d.d. za leto Seznanila se je tudi z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015 ter sprejela predlagane spremembe in dopolnitve Statuta je skupščina PBS ob izteku mandata dotedanjim članom nadzornega sveta banke za nove člane nadzornega sveta imenovala mag. Sabino Župec Kranjc, Darjo 8

9 Hota Mesarič, mag. Borisa ka in Vinka Filipiča. Mandat je novim članom pričel teči in traja štiri leta. Nadzorni svet PBS je na svoji konstitutivni seji imenoval mag. Sabino Župec Kranjc za svojo predsednico in mag. Borisa ka za njenega namestnika. je nadzorni svet PBS ob prenehanju delovnega razmerja Marije Brenk kot članice uprave PBS za nadomestno članico uprave banke imenoval mag. Danico Ozvaldič za obdobje šestih mesecev oz. do pravne združitve in PBS. 9

10 Dogodki po zaključku obračunskega obdobja Julij KBM je strankam ponudila možnost sklepanja zavarovanja kartic in osebnih predmetov preko spletne banke je mag. Danica Ozvaldič nastopila funkcijo nadomestne članice uprave PBS je bila 31. skupščina, na kateri so delničarji sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2015 v višini 16, ,93 uporabi za izplačilo delničarju, ,59 pa se uporabi kot preneseni dobiček je nadzorni svet za novega člana uprave imenoval Josefa Gröblacherja, ki bo zadolžen za področje operativnega poslovanja banke (Chief Operating Officer). Za nastop svoje funkcije mora pridobiti še dovoljenje Evropske centralne banke sta KBM in PBS prejeli dovoljenje Evropske centralne banka za pripojitev PBS k Novi KBM. Pripojitev bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem veljavnosti pripojitve, predvidoma 1. septembra 2016, se bo celotno premoženje PBS z vsemi obveznostmi in pravicami preneslo na Novo KBM, ta pa bo kot pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice iz vseh poslov, ki jih je pred pripojitvijo sklenila PBS. Združena banka se bo imenovala, njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. 10

11 Spremembe v nadzornem svetu Na skupščini banke so bile sprejete odstopne izjave članov nadzornega sveta Petra Kukovice, Nika Samca, Petra Kavčiča, Mihe Glaviča in Andreja Faturja. Za nove nadzornike so bili za mandatno dobo petih let imenovani: Gernot Lohr, Manfred Puffer, Andrea Moneta, Michele Rabà, Alexander Saveliev in Andrej Fatur, ki je bil na konstitutivni seji po skupščini izvoljen za predsednika nadzornega sveta. Izjava o odgovornosti uprave za sestavo poročila za prvo polletje 2016 (v skladu s 113. in 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) Uprava banke s podpisom te izjave potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju: povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida banke in družb, vključenih v konsolidacijo kot celote, v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz opisa pomembnih poslov s povezanimi osebami, sestavljen v skladu z ustreznim računovodskim standardom. Maribor, Uprava d.d. mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave Robert Senica, predsednik uprave 11

12 Predstavitev Skupine in je obvladujoča družba Skupine, ki jo je na dan ob obvladujoči družbi sestavljalo še 10 odvisnih družb. (v nadaljevanju: obvladujoča banka) je komercialna banka s tradicijo, usmerjena v standardne posle poslovanja s prebivalstvom in podjetji. Sedež ima na Ulici Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija. Obvladujoča banka je zavezana k pripravi skupinskih računovodskih izkazov. Skupino sestavljajo obvladujoča banka in njene odvisne družbe. Družba Razmerje Delež Skupine v glasovalnih pravicah odvisne družbe (v %) Kraj poslovanja (oziroma država registracije) obvladujoča banka Maribor, Slovenija Poštna banka Slovenije d.d. odvisna banka 100,00 Maribor, Slovenija Adria Abwicklungs GmbH in Liqu. odvisna družba 100,00 Dunaj, Avstrija KBM Infond d.o.o. odvisna družba 72,73 1 Maribor, Slovenija KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji odvisna družba 100,00 Maribor, Slovenija KBM Invest d.o.o. odvisna družba 100,00 Maribor, Slovenija Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji odvisna družba 100,00 Gorica, Slovenija MPAY d.o.o. odvisna družba 50,00 Maribor, Slovenija KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v likvidaciji odvisna družba 100,00 Zagreb, Hrvaška KBM Asco d.o.o. odvisna družba 100,00 Beograd, Srbija MB Finance B.V. odvisna družba 00,00 2 Nizozemska 1 Delež Skupine v osnovnem kapitalu družbe KBM Infond znaša 72,00 %. Zaradi odstotka lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe KBM Infond 72,73 %. 2 Podjetje MB Finance predstavlja, v skladu z MSRP 10, podjetje za posebne namene, ki ga obvladuje nima glasovalnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe, in je za Skupino nematerialna. 12

13 Pomembnejši podatki o poslovanju posameznih družb v Skupini v prvih šestih mesecih 2016 DRUŽBA Število zaposlenih Čisti poslovni izid Bilančna vsota (v tisoč ) (v tisoč ) Donos na kapital pred davki (v %) Donos na sredstva pred davki (v %) ,50 1,98 Poštna banka Slovenije d.d ,71 0,12 KBM Infond d.o.o ,61 11,05 KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji ,70 9,06 Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji 4 (204) (2,12) (2,06) KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v likvidaciji * 3,99 KBM Invest d.o.o ,29 0,85 Adria Abwicklungs GmbH in Liqu ** ** MPAY d.o.o ,31 4,31 KBM Asco d.o.o. 0 (276) *** *** * Vrednost kazalnika ni prikazana, saj ima družba negativen povprečni kapital. ** Kazalniki niso prikazani, saj niso smiselni. Adria Bank je namreč vrnila licenco za opravljanje bančne dejavnosti, opravljen je bil prenos poslov na Novo KBM. *** Kazalniki niso smiselni. Lastniška struktura in podatki o delnici Osnovni kapital banke je znašal in je bil razdeljen na navadnih kosovnih delnic, katerih lastnik je Biser Bidco S.à r.l., 5 rue Guillaume Kroll, L1882 Luksemburg. Delnice imajo oznako KBMS in ne kotirajo na organiziranem trgu delniškega kapitala. KBM ima samo en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne in prosto prenosljive. Vsaka navadna delnica imetniku prinaša glas na skupščini delničarjev banke. Imetniki navadnih delnic imajo vse pravice v skladu z relevantno zakonodajo. Številčni podatki o delnici KBM Knjigovodska vrednost delnice 3 (v ) 64,16 62,00 61,34 56,67 63,23 60,67 58,03 51,77 Čisti dobiček/izguba na delnico 4 (v ) 5,83 1,66 2,19 (63,05) 7,25 3,44 3,59 (65,65) 3 Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan obračunskega obdobja je izračunana kot razmerje med kapitalom banke oziroma v primeru Skupine med kapitalom lastnikov obvladujoče banke in številom delnic na koncu obdobja. 4 Čisti dobiček oziroma izguba na delnico je izračunan kot razmerje med anualiziranim čistim dobičkom/izgubo banke oziroma v primeru Skupine med čistim dobičkom/izgubo lastnikov obvladujoče banke in tehtanim povprečnim številom delnic v letu. Pri izračunu čistega dobička oziroma čiste izgube na delnico za leto 2013 in 2014 je upoštevano število delnic KBMS na koncu obdobja. 13

14 Poslovni izid Skupine je v prvih šestih mesecih 2016 realizirala za tisoč čistega dobička, v enakem obdobju lani pa je ustvarila čisti dobiček v višini tisoč. Realiziranih prihodkov je bilo v prvih šestih mesecih 2016 za tisoč, kar je 11,0 % manj kot v enakem obdobju lani. Glavnino prihodkov predstavljajo čiste obresti v višini tisoč in čiste opravnine v višini tisoč. je realizirala tisoč operativnih stroškov oziroma 1,5 % več kot v enakem obdobju lani. V prvih šestih mesecih 2016 je ukinila za 344 tisoč neto rezervacij in oslabitev, medtem ko jih je lani v enakem obdobju oblikovala za tisoč. je v prvih šestih mesecih 2016 realizirala za tisoč čistih obresti, kar je tisoč oziroma 4,9 % manj kot v enakem obdobju lani. Na nižje čiste obresti so vplivali za 15,9 % nižji prihodki iz obresti ter za 54,3 % nižji odhodki za obresti. Prihodki iz obresti so bili nižji predvsem zaradi nižjih obrestnih mer v Novi KBM in v PBS ter manjšega obsega poslovanja družb v Skupini. Nižji odhodki za obresti so predvsem posledica nižjih obrestnih mer. Struktura prihodkov iz obresti in odhodkov za obresti Skupine in glede na sektor oziroma vrsto sredstev in obveznosti je prikazana v računovodskih pojasnilih. Čiste opravnine so v opazovanem obdobju znašale tisoč oziroma 14,4 % manj kot v enakem obdobju lani. beleži upad tako pri prejetih opravninah kot tudi pri odhodkih za opravnine. Padec prejetih opravnin je tudi posledica spremembe evidentiranja davka na finančne storitve, ki je bil v preteklih letih evidentiran med drugimi čistimi poslovnimi izgubami. Struktura opravnin je prikazana v računovodskih pojasnilih. Ostali neobrestni prihodki 5 Skupine so v prvih šestih mesecih 2016 dosegli tisoč, v enakem obdobju lani pa jih je bilo za tisoč. 5 Ostali neobrestni prihodki so: prihodki iz dividend, realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi IPI; čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju; dobički/izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi IPI; čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik; čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo; drugi čisti poslovni dobički/izgube; pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi; čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi; čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja. 14

15 Operativni stroški (administrativni stroški z amortizacijo) so v prvih šestih mesecih 2016 znašali tisoč oziroma 1,5 % več kot v enakem obdobju lani. Glavnina zvišanja se nanaša na splošne in administrativne stroške, ki so porasli za 14,3 % glede na enako obdobje lani, medtem ko so stroški dela upadli za 4,1 %. V operativnih stroških predstavljajo največji del stroški dela (46,0 %), sledijo splošni in administrativni stroški (42,2 %) ter amortizacija (11,8 %). Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) Skupine je v prvih šestih mesecih 2016 znašal 63,22 %. je v prvih šestih mesecih 2016 oblikovala za tisoč neto oslabitev (lani v enakem obdobju jih je oblikovala za tisoč ) in ob tem ukinila za tisoč neto rezervacij (lani v enakem obdobju jih je ukinila za tisoč ). Struktura rezervacij in oslabitev Skupine in glede na vrsto sredstev je prikazana v računovodskih pojasnilih. pričakuje, da bo poslovno leto 2016 zaključila z dobičkom. 15

16 Finančni položaj Skupine Bilančna vsota Skupine je na dan znašala tisoč, kar je 0,5 % oziroma tisoč manj kot konec leta Zvišanje stanja denarja v blagajni, stanja na računih pri centralnih bankah in vpoglednih vlog pri bankah je v največji meri posledica zvišanja stanja sredstev obvladujoče banke na računih pri centralni banki in poslovnih bankah. Znižanje stanja kreditov se nanaša predvsem na kredite, dane nebančnemu sektorju, medtem ko so se krediti bankam povečali. Znižanje stanja finančnih sredstev se v glavnini nanaša na znižanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, v obvladujoči banki. Zvišanje stanja vlog in kreditov nebančnega sektorja Skupine je predvsem posledica zvišanja vpoglednih vlog. Kapital Skupine je na dan znašal tisoč, kar je za 3,4 % več kot Sestava kapitala je prikazana v računovodskih pojasnilih. Kapitalska ustreznost Skupine na skupni kapital je bila na dan enaka 25,33 %. Zaradi znižanja neto kreditov nebančnemu sektorju ter zniževanja depozitov nebančnega sektorja se je razmerje med krediti in depoziti (neto LTD) v prvih šestih mesecih 2016 znižalo za 2,52 odstotne točke in je bilo na dan enako 55,90 %. Bilančna vsota in tveganju prilagojena aktiva Skupine je v skladu z zavezami, danimi Evropski komisiji. 16

17 MEDLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM IN NOVE JANUAR JUNIJ

18 RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM IN NOVE 18

19 1 Medletni izkaz poslovnega izida VSEBINA Pojasnila v tisoč Prihodki iz obresti Odhodki za obresti 8 (6.548) (14.331) (5.927) (12.817) Čiste obresti Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) 10 (12.021) (13.208) (1.801) (1.770) Čiste opravnine (provizije) Realizirani čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (7.136) 582 (7.204) (2.059) 463 (2.059) Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 14 (124) (237) Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev Drugi čisti poslovni dobički/izgube (110) (900) 33 (1.023) Administrativni stroški 15 (42.075) (40.483) (32.496) (29.420) Amortizacija (5.629) (6.528) (4.186) (4.870) Rezervacije Oslabitve 17 (5.733) (26.195) (453) (11.525) Čisti dobički iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (4.058) (3.458) ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja (3.195) ČISTI DOBIČEK V POSLOVNEM OBDOBJU a) lastnikov obvladujoče banke redno poslovanje ustavljeno poslovanje (3.195) b) manjšinskih lastnikov redno poslovanje ustavljeno poslovanje Osnovni čisti dobiček na delnico (v ) 2,92 1,20 3,63 2,25 Popravljeni čisti dobiček na delnico (v ) 2,92 1,20 3,63 2,25 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. 19

20 1.1 Medletni izkaz poslovnega izida po kvartalih v tisoč VSEBINA II. četr. I. četr. IV. četr. III. četr. II. četr. I. četr. Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (3.150) (3.398) (4.397) (5.510) (6.491) (7.840) Čiste obresti Prihodki iz dividend (22) Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (6.152) (5.869) (6.838) (6.771) (6.592) (6.616) Čiste opravnine (provizije) Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (7.483) Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (785) (2.565) (2.155) 96 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 120 (244) 268 (2.652) Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev 3 33 (134) Drugi čisti poslovni dobički/izgube (314) 204 (1.889) (1.058) (460) (440) Administrativni stroški (22.518) (19.557) (23.937) (20.332) (20.470) (20.013) Amortizacija (2.750) (2.879) (3.019) (3.116) (3.213) (3.315) Rezervacije (4.439) (4) Oslabitve (4.491) (1.242) (8.015) (14.570) (21.132) (5.063) Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (9) 80 Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi (1) 61 DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (1.255) (369) (4.603) (3.023) (1.035) ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (122) Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja (3.463) 268 (250) (50) 135 (11) ČISTI DOBIČEK V POSLOVNEM OBDOBJU a) lastnikov obvladujoče banke (96) redno poslovanje (225) ustavljeno poslovanje (3.463) 268 (242) (40) 129 (23) b) manjšinskih lastnikov redno poslovanje ustavljeno poslovanje 0 0 (8) (10) 6 12 Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico (v ) 1,06 1,86 0,07 0,39 (0,01) 1,21 Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico (v ) 1,06 1,86 0,07 0,39 (0,01) 1,21 20

21 v tisoč VSEBINA II. četr. I. četr. IV. četr. III. četr. II. četr. I. četr. Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (2.859) (3.068) (3.967) (5.041) (5.864) (6.953) Čiste obresti Prihodki iz dividend (498) Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (1.012) (789) (1.217) (1.176) (913) (857) Čiste opravnine (provizije) Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (28) (7.608) Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (785) (2.565) (2.155) 96 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 149 (386) 327 (2.524) Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev 22 5 (174) 3 10 (5) Drugi čisti poslovni dobički/izgube (677) 710 (1.513) (676) (417) (606) Administrativni stroški (17.687) (14.809) (18.760) (14.977) (15.001) (14.419) Amortizacija (2.039) (2.147) (2.285) (2.349) (2.404) (2.466) Rezervacije (1.956) (666) Oslabitve (1.591) (3.894) (11.368) (9.325) (2.200) Čisti dobički iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi (1) 61 DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (1.201) 182 (4.540) (2.570) (888) ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA ČISTI DOBIČEK V POSLOVNEM OBDOBJU Osnovni čisti dobiček na delnico (v ) 1,65 1,98 0,63 0,56 1,06 1,19 Popravljeni čisti dobiček na delnico (v ) 1,65 1,98 0,63 0,56 1,06 1,19 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. 21

22 2 Medletni izkaz drugega vseobsegajočega donosa VSEBINA v tisoč ČISTI DOBIČEK V POSLOVNEM OBDOBJU PO OBDAVČITVI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (12.989) (11.078) POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (12.989) (11.078) Izgube v zvezi s pretvorbo v tujo valuto (129) (58) 0 0 izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu (129) (58) 0 0 Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (15.575) (13.347) dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu (15.575) (13.347) prenos izgub v poslovni izid (2.676) 0 (3.037) 0 Pripadajoče izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Dobički, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu v zvezi z ustavljenim poslovanjem Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid VSEOBSEGAJOČI DONOS V POSLOVNEM OBDOBJU PO OBDAVČITVI 0 (16) (1.108) (1.240) (713) a) lastnikov obvladujoče banke (986) redno poslovanje (1.103) ustavljeno poslovanje b) manjšinskih lastnikov redno poslovanje ustavljeno poslovanje Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov

23 2.1 Medletni izkaz drugega vseobsegajočega donosa po kvartalih v tisoč VSEBINA II. četr. I. četr. IV. četr. III. četr. II. četr. I. četr. ČISTI DOBIČEK V POSLOVNEM OBDOBJU PO OBDAVČITVI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (2.370) (20.654) POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID Aktuarski dobički v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 0 0 (14) POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (2.867) (20.654) Dobički/izgube v zvezi s pretvorbo v tujo valuto (11) (118) 5 73 (58) 0 dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu (11) (118) 5 73 (58) 0 Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (3.334) (24.694) dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu (3.272) (24.694) prenos dobičkov/izgub v poslovni izid (2.676) 0 (62) Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (30) (48) 32 Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z ustavljenim poslovanjem (129) (165) 93 (52) 64 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid 94 (1.202) 615 (1.080) (1.550) VSEOBSEGAJOČI DONOS V POSLOVNEM OBDOBJU PO OBDAVČITVI (1.649) (20.641) a) lastnikov obvladujoče banke (1.726) (20.680) redno poslovanje (1.418) (20.763) ustavljeno poslovanje (139) 139 (308) (40) b) manjšinskih lastnikov redno poslovanje ustavljeno poslovanje 0 0 (14) (10)

24 v tisoč VSEBINA II. četr. I. četr. IV. četr. III. četr. II. četr. I. četr. ČISTI DOBIČEK V POSLOVNEM OBDOBJU PO OBDAVČITVI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (1.104) (16.349) POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID Aktuarski dobički v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (1.544) (16.349) Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (1.860) (19.698) dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu (1.860) (19.698) prenos izgub v poslovni izid (3.037) Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid (172) (1.068) 316 (845) (1.080) VSEOBSEGAJOČI DONOS V POSLOVNEM OBDOBJU PO OBDAVČITVI (5.795) Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. 24

25 3 Medletni izkaz finančnega položaja v tisoč VSEBINA Pojasnila Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Krediti krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb terjatve za davek odložene terjatve za davek Druga sredstva SKUPAJ SREDSTVA Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji podrejene obveznosti druge finančne obveznosti Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb obveznosti za davek odložene obveznosti za davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Uskupinjevalni popravek kapitala (142) (3.230) 0 0 Rezerve iz dobička Zadržan dobiček (vključno s čistim dobičkom v poslovnem obdobju) KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE Kapital manjšinskih lastnikov SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. 25

26 4 Medletni izkaz denarnih tokov Oznaka VSEBINA A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU v tisoč a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo b) Amortizacija Oslabitve kreditov (Odprava oslabitev) finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 0 (415) 0 0 Oslabitve/(odprava oslabitev) opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih sredstev in drugih sredstev Čisti (dobički) iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb (1.149) (71) (457) 0 Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik 124 (9.002) 237 (9.073) Čisti (dobički) pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin (36) (48) (27) (5) Drugi (dobički) iz naložbenja (1.146) (1.948) (624) (1.523) Čisti nerealizirani (dobički) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi (69) (60) (69) (60) Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo (2.896) (4.896) (5.167) (4.080) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti (Povečanja)/zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (41.039) (44.929) (269) 553 (297) (597) (463) (463) ( ) (97.570) Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov (27.396) Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (1) 125 Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev (2.233) c) Povečanja/(zmanjšanja) poslovnih obveznosti (51.780) ( ) (78.868) Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti Čisto (zmanjšanje) obveznosti, vezanih na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 466 (429) 465 (370) ( ) (56.870) 64 (6.870) 10 (13.197) (56.941) Čisto (zmanjšanje) drugih obveznosti (482) (9.401) (570) (8.431) d) Denarni tokovi pri poslovanju (a + b + c) ( ) (96.220) e) (Plačani)/vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb (4.308) (3.544) f) Neto denarni tokovi pri poslovanju (d + e) ( ) (99.764) 26

27 Oznaka VSEBINA B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU v tisoč a) Prejemki pri naložbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Drugi prejemki iz naložbenja b) Izdatki pri naložbenju (11.044) (15.550) (20.236) (1.460) (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (9.119) (545) (932) (404) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) (1.645) (1.679) (1.424) (1.056) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb) (280) 0 (17.880) 0 (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) 0 (13.326) 0 0 c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (a + b) (18.113) C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU b) Izdatki pri financiranju (115) (126) 0 0 (Plačane dividende in deleži v dobičku) (115) (126) 0 0 c) Neto denarni tokovi pri financiranju (a + b) (115) (126) 0 0 D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (1.906) (563) (1.909) (789) E. Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Af + Bc + Cc) (94.839) (69.046) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D + E + F) V izkazu denarnih tokov so vključeni denarni tokovi in denarna sredstva ter njihovi ustrezniki iz naslova ustavljenega poslovanja. Uskladitev denarja in denarnih ustreznikov s postavkami izkaza finančnega položaja je prikazana v pojasnilu 19.1 v medletnem poročilu. Stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov na dan znaša tisoč in je sestavljeno iz denarja v blagajni in stanja na računih pri centralni banki v znesku tisoč, kreditov bankam z originalno zapadlostjo od dneva kreditiranja do treh mesecev v znesku tisoč in iz denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ustavljenega poslovanja v znesku tisoč. Denarni tokovi od obresti, dividend in deležev v dobičku v tisoč Plačane obresti (10.254) (21.458) (8.966) (18.610) Prejete obresti Plačane dividende in deleži v dobičku (115) (126) 0 0 Prejete dividende in deleži v dobičku Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. 27

28 5 Medletni izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1.1. do VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Uskupinjevalni popravek kapitala Rezerve iz dobička Zadržan dobiček (vključno s čistim dobičkom v poslovnem obdobju) Kapital lastnikov obvladujoče banke v tisoč Kapital manjšinskih Skupaj kapital lastnikov ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (3.230) Vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju po obdavčitvi Izplačilo (obračun) dividend/dobička (16.710) (16.710) (115) (16.825) Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička (106) Drugo (437) (320) KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (142) Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. za obdobje od 1.1. do VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Uskupinjevalni popravek kapitala Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom v poslovnem obdobju) Kapital lastnikov obvladujoče banke v tisoč Kapital manjšinskih Skupaj kapital lastnikov ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (3.208) Vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju po obdavčitvi 0 0 (12.975) (25) (986) 273 (713) Izplačilo (obračun) dividend/dobička (126) (126) Drugo (53) (53) KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (3.233) Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. 28

29 za obdobje od 1.1. do VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržan dobiček (vključno s čistim dobičkom v poslovnem obdobju) v tisoč Skupaj kapital ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU Vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju po obdavčitvi Izplačilo (obračun) dividend/dobička (16.710) (16.710) KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. za obdobje od 1.1. do VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom v poslovnem obdobju) v tisoč Skupaj kapital ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU Vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju po obdavčitvi 0 0 (11.078) Drugo 0 0 (1) KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. 29

30 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE NOVE KBM IN NOVE 30

31 1 Osnovne informacije je obvladujoča družba Skupine, ki jo je na dan. ob obvladujoči družbi sestavljalo še 10 odvisnih družb. (v nadaljevanju: obvladujoča banka) je komercialna banka s tradicijo, usmerjena v standardne posle poslovanja s prebivalstvom in podjetji. Sedež ima v Ulici Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija. Osnovni kapital obvladujoče banke je na dan znašal in je bil razdeljen na navadnih kosovnih delnic. so Slovenski državni holding (SDH), Apollo Global Management, LLC (Apollo) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sklenili pogodbo o prodaji 100odstotnega deleža Republike Slovenije v obvladujoči banki. Postopek prodaje obvladujoče banke se je po izpolnitvi vseh v pogodbi določenih odložnih pogojev, z nakazilom kupnine in preknjižbo delnic zaključil Kupca sta nakup financirala preko skupnega podjema, posebne projektne družbe Biser Topco S.àr.l., in sicer Apollo (preko družbe AIF VIII Euro Leverage, L.P.) v 80odstotnem deležu in EBRD v 20 odstotnem deležu. Projektna družba Biser Topco S.àr.l. je za nakup 100odstotnega deleža d.d. (ter vseh odvisnih družb v Skupini ) ustanovila družbo Biser Bidco S.àr.l., ki je v popolni lasti družbe Biser Topco S.à.r.l. SDH je odsvojil delnic, z oznako KBMS, s čimer se je njegov delež glasovalnih pravic v Novi zmanjšal s 100,00 % na 0,00 %. Družba Biser Bidco S.à.r.l. je pridobila delnic d.d., z oznako KBMS, s čimer se je njen delež glasovalnih pravic v Novi povečal z 0,00 % na 100,00 %. Kupca Apollo in EBRD si bosta prizadevala za nadaljnjo rast banke, razvoj njenih storitev, širitev ponudbe in utrjevanje odnosov s strankami, tako pri poslovanju z gospodarskimi družbami kot s prebivalstvom ter z ostalimi deležniki. Obvladujoča banka je zavezana k pripravi skupinskih računovodskih izkazov. 31

32 2 Opredelitev Skupine Skupino sestavljajo obvladujoča banka in njene odvisne družbe. Družba Razmerje Delež Skupine v glasovalnih pravicah odvisne družbe (v %) Kraj poslovanja (oziroma država registracije) obvladujoča banka Maribor, Slovenija Poštna banka Slovenije d.d. odvisna banka 100,00 Maribor, Slovenija Adria Abwicklungs GmbH in Liqu. odvisna družba 100,00 Dunaj, Avstrija KBM Infond d.o.o. odvisna družba 72,73 1 Maribor, Slovenija KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji odvisna družba 100,00 Maribor, Slovenija KBM Invest d.o.o. odvisna družba 100,00 Maribor, Slovenija Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji odvisna družba 100,00 Gorica, Slovenija MPAY d.o.o. odvisna družba 50,00 Maribor, Slovenija KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v likvidaciji odvisna družba 100,00 Zagreb, Hrvaška KBM Asco d.o.o. odvisna družba 100,00 Beograd, Srbija MB Finance B.V. odvisna družba 00,00 2 Nizozemska 1 Delež Skupine v osnovnem kapitalu družbe KBM Infond d.o.o. znaša 72,00 %. Zaradi odstotka lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe KBM Infond d.o.o. 72,73 %. 2 Podjetje MB Finance B.V. predstavlja, v skladu z MSRP 10, podjetje za posebne namene, ki ga obvladuje nima glasovalnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe, in je za Skupino nematerialna. Nadzorni svet Adria Bank AG je v avgustu 2014 sprejel sklep o pričetku postopkov za zapiranje družbe je Adria Bank AG zaključila vse bančne operacije in izpolnila pogoj za vrnitev licence za opravljanje bančne dejavnosti, ki je bila še isti dan vrnjena avstrijskemu regulatorju se je Adria Bank AG statusno preoblikovala iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo Adria Abwicklungs GmbH. Na podlagi sklepa sodišča o pričetku postopka nadzorovane likvidacije z dne se je družba preimenovala v Adria Abwicklungs GmbH in Liqu je Skupščina družbe Adria Abwicklungs GmbH in Liqu. sprejela sklep o znižanju osnovnega kapitala družbe v višini tisoč, ki je bil vpisan v register pri registrskem sodišču na Dunaju. Adria Abwicklungs GmbH in Liqu. je obvladujoči banki, na osnovi dogovora, ki obravnava vračilo kapitala lastniku, v decembru 2015 že izplačala tisoč. Preostanek vračila je zavarovan z obveznicami DUTB in bo poravnan predvidoma do konca leta Na podlagi zavez, danih Evropski komisiji glede prestrukturiranja Skupine, in sklepa družbenikov je bil konec leta 2014 pričet postopek nadzorovane likvidacije nad družbama KBM Leasing d.o.o. in Gorica Leasing d.o.o., v aprilu 2015 pa tudi nad družbo KBM Leasing Hrvatska d.o.o. Obvladovanje družb, ki so v likvidaciji, s strani obvladujoče banke še obstaja, s tem pa tudi popolno uskupinjevanje. Računovodski izkazi odvisnih družb so pripravljeni ob predpostavki nedelujočega podjetja, predpostavka pa je ustrezno upoštevana pri vrednotenju dolgoročnih naložb v kapital ter pri izpostavljenosti do odvisnih družb. Zaključek likvidacije družbe KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v likvidaciji je načrtovan do konca leta 2016, zaključek likvidacije družb KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji in Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji pa v naslednjih treh letih je obvladujoča banka s kupcem po predhodnem soglasju nadzornega sveta Nove KBM sklenila pogodbo o prodaji delnic KBM Banke a.d., kar predstavlja 89,53 % vseh izdanih delnic te družbe. Po izpolnitvi vseh v pogodbi določenih odložnih pogojev je bil postopek prodaje zaključen V okviru prestrukturiranja Skupine in zaključevanja prodajnega postopka naložbe v kapital KBM Banke a.d. je dne ustanovila projektno družbo KBM 32

33 ASCO d.o.o. Na novo ustanovljeno odvisno družbo, ki je v 100 % lasti obvladujoče banke, so bila v mesecu februarju 2016 prenesena določena sredstva KBM Banke a.d., in sicer predvsem njene nedonosne terjatve in nepremičnine. Podlaga za prenos nedonosnih terjatev so bile (revidirane) neto knjigovodske vrednosti prenesenih sredstev KBM Banke a.d. po stanju na dan oziroma poštene vrednosti nepremičnin po stanju na dan , ocenjene s strani pooblaščenega cenilca vrednosti. Kot del načrta prestrukturiranja in konsolidacije Skupine je obvladujoča banka v letu 2015 pristopila k aktivnostim njene popolne združitve s PBS d.d. Povezovanje obeh bank je eden strateško najpomembnejših projektov v okviru konsolidacije Skupine Nove KBM. Dne je obvladujoča banka od Pošte Slovenije d.o.o. odkupila 0,8844 odstotni lastniški delež v PBS d.d. in tako postala njena 100odstotna lastnica. Po soglasju nadzornih svetov obeh bank sta njuni upravi podpisali še pogodbo o pripojitvi je Evropska centralna banka Novi in PBS d.d. izdala dovoljenje za združitev. Po združitvi, ki bo predvidoma in bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, bo PBS d.d. prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, njeno celotno premoženje z vsemi obveznostmi in pravicami pa se bo preneslo na Novo, ki bo kot pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice iz vseh poslov, ki jih je pred pripojitvijo sklenila prevzeta banka. Združena banka se bo imenovala, njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. Podjetje Istra Plan d.o.o., ki je v 100 % lasti podjetja KBM Invest d.o.o., ne predstavlja poslovnega subjekta, zato so v konsolidiranih izkazih Skupine pripoznana le sredstva podjetja Istra Plan d.o.o. v višini 229 tisoč. 3 Izhodišča za predstavitev skupinskih računovodskih izkazov Uprava obvladujoče banke je odobrila računovodske izkaze Skupine in d.d. na dan Medletni računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z zakonskimi zahtevami in ob upoštevanju predpostavke, da bosta tako banka kakor tudi v predvidljivi prihodnosti nadaljevali s poslovanjem kot delujoče podjetje ter da bosta sposobni poravnavati svoje obveznosti ob zapadlosti. 3.1 Izjava o skladnosti in namen računovodskih izkazov Posamični in skupinski računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. Medletno računovodsko poročilo je pripravljeno v zgoščeni obliki in vsebuje izbrana razlagalna pojasnila v skladu z MRS 34 Medletno računovodsko poročanje. Medletni računovodski izkazi so namenjeni splošni rabi in niso revidirani. Medletni računovodski izkazi prav tako niso namenjeni kot podlaga za sprejemanje odločitev glede lastništva, financiranja ali drugih poslov v zvezi s Skupino. Zato naj se uporabniki teh medletnih računovodskih izkazov pri svojih odločitvah ne zanašajo izključno na te računovodske izkaze, ampak naj pred sprejemanjem odločitev izvedejo še druge postopke. 3.2 Predstavitvena in funkcijska valuta Postavke v računovodskih izkazih so prikazane v evrih, ki so funkcijska in predstavitvena valuta banke oziroma Skupine. 33

34 Vsi zneski v računovodskih izkazih in njihovih pojasnilih so izkazani v tisoč, razen če je drugače navedeno. Zaradi zaokroževanja podatkov se lahko pri seštevanju pojavijo računske razlike. 3.3 Spremembe pravnih aktov Skupščina obvladujoče banke je sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah statuta d.d. Spremembe statuta, ki zadevajo razdelek»letna poročila, uporaba čistega in bilančnega dobička in oblikovanje rezerv«, se nanašajo predvsem na oblikovanje in uporabo rezerv. Kapitalske, zakonske in druge rezerve se po novem statutu oblikujejo v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer: banka oblikuje zakonske rezerve, dokler vsota zneska kapitalskih in zakonskih rezerv ne doseže višine 10% njenega osnovnega kapitala, uprava banke lahko oblikuje druge rezerve iz čistega dobička, ki ostane nerazdeljen po uporabi čistega dobička za namene, ki jih določajo veljavni predpisi (kritje izgub, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže), vendar za to ne sme uporabiti več kot polovice dobička, ki ostane po uporabi dobička za takšne namene. 4 Pomembnejše računovodske usmeritve Računovodske usmeritve so predstavljene v letnem poročilu Skupine za poslovno leto Sprejete računovodske usmeritve so se uporabljale konsistentno v obeh poročevalskih obdobjih, predstavljenih v teh računovodskih izkazih. V obravnavanem medletnem obdobju in v letu 2015 ni prerazvrstila nobenih finančnih sredstev iz ene kategorije v drugo kategorijo. Novo sprejeti standardi, popravki ter pojasnila, ki ji je sprejela Evropska unija in stopijo v veljavo v letu 2016, so navedeni v nadaljevanju: spremembe različnih standardov Izboljšave MSRP (obdobje ), ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MRS 24 in MRS 38), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je Evropska unija sprejela 17. decembra 2014 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje), spremembe MRS 19 Zaslužki zaposlencev Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki jih je Evropska unija sprejela 17. decembra 2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali kasneje), spremembe MSRP 11 Skupne ureditve Obračunavanje pridobitve deležev pri skupnem delovanju ki jih je Evropska unija sprejela 24. novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), spremembe MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov Pobuda za razkritje, ki jih je Evropska unija sprejela 18. decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), spremembe MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in MRS 38 Neopredmetena sredstva Pojasnilo sprejemljivih metod amortizacije, ki jih je Evropska unija sprejela 2. decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), spremembe MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in MRS 41 Kmetijstvo Kmetijstvo: Rodne rastline, ki jih je Evropska unija sprejela

35 novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), spremembe MRS 27 Ločeni računovodski izkazi Kapitalska metoda pri ločenih računovodskih izkazih, ki jih je Evropska unija sprejela 18. decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), spremembe različnih standardov Izboljšave MSRP (obdobje ), ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MSRP 19 in MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, in ki jih je Evropska unija sprejela 15. decembra 2015 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje). Spremembe obstoječih standardov niso predstavljale pomembnih sprememb v računovodskih usmeritvah Skupine. Standardi in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (v nadaljevanju: OMSRP), vendar jih Evropska unija na dan medletnega poročanja še ni potrdila za uporabo, so navedeni v nadaljevanju: MSRP 9 Finančni instrumenti (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), MSRP 14 Zakonsko predpisani odlog plačila računov (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije, MSRP 15 Prihodki iz pogodb s strankami (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), MSRP 16 Najemi (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje), spremembe MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim podjetjem oziroma skupnim podvigom (začetek uporabe preložen za nedoločen čas), spremembe MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MSRP 12 Razkritje deležev v drugih družbah in MRS 28 Naložbe v podjetja in skupne podvige Naložbena podjetja: izjeme pri konsolidaciji (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), spremembe MRS 12 Davki iz dobička Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz naslova nerealiziranih izgub (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. Januarja 2017 ali pozneje), spremembe MRS 7 Izkaz denarnih tokov Pobuda za razkritje dodatnih informacij v zvezi z denarnimi tokovi pri financiranju (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje), spremembe MSRP 2 Plačilo z delnicami Razvrščanje in merjenje transakcij na podlagi plačil z delnicami po principu neto poravnave (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje). Obračunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, v zvezi s katerim Evropska unija še ni sprejela načel, je še vedno neregulirano. ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti v skladu z zahtevami MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze Skupine, če bi bila uporabljena na datum bilance stanja. ni predčasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila, ki še ni veljaven in bo pričel veljati v prihodnosti, ter predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih 35

36 standardov in pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze Skupine, razen standarda MSRP 9. Učinkov uvedbe novega standarda za finančne instrumente (MSRP 9) obvladujoča banka in še nista ovrednotili. Uprava obvladujoče banke se zaveda, da bo zagotovitev skladnosti s standardom zahtevala spremembe na številnih področjih bančnega poslovanja (kot so spremembe procesov dela, informacijskih sistemov in podpor, metodologij, načina zagotavljanja ustreznih podatkov idr.) kakor tudi znatno udejstvovanje bančnih zaposlencev. Zato je uprava obvladujoče banke s ciljem pravočasne zagotovitve skladnosti s standardom k implementaciji pristopila projektno in k sodelovanju povabila tudi zunanjega svetovalca z izkušnjami na področju vpeljave standarda. Projekt je razdeljen v dve fazi, in sicer: prva faza: izvedba analize GAP in analize vpliva, druga faza: razvoj metodologij (natančna časovnica in roki bodo določeni na osnovi rezultatov analize GAP). V okviru prve faze je : identificirala področja, na katera ima uvedba MSRP 9 znaten vpliv, pripravila poročilo GAP analize za področje razvrščanja in merjenja ter področje oslabitev, v katerem je na podlagi: opravljenega testa poslovnega modela in testa značilnosti pogodbenih denarnih tokov ter primerjave trenutnih procesov in metodologij za izračunavanje oslabitev s ciljnim stanjem identificirala vrzeli in podala priporočila in predloge aktivnosti za njihovo zapiranje. Zaključek prve faze z ovrednotenjem preliminarnega vpliva uvedbe MSRP 9 na računovodske izkaze Skupine in sklepi poročila analize GAP bodo podlaga za fazo popolne implementacije standarda MSRP 9. Na podlagi izsledkov analize GAP se pričakuje, da bo imela uvedba MSRP 9 vpliv na obseg oslabitev ter volatilnost v njihovi višini predvsem zaradi spremembe modelov izračunavanja pričakovanih kreditnih izgub in manj kot posledica sprememb pri razvrščanju in merjenju finančnih instrumentov. 36

37 5 Izpostavljenost različnim vrstam tveganj Uprava obvladujoče banke obvladovanje posameznega tveganja delegira višjemu vodstvu (nosilcem politik). Nosilci politik s pomočjo odgovornih oseb za posamezno politiko določijo način merjenja posameznega tveganja. Odgovorne osebe so specializirane za opredelitev, merjenje in spremljanje posamezne vrste tveganj. Organizacijska enota, zadolžena za določitev sprejemljive ravni tveganja, načina merjenja in spremljanja, je organizacijsko ločena od enote, ki jo spremlja. Vsaka politika je v skladu s poslovnikom potrjena v odboru za potrjevanje politik. Potrditev posamezne politike je mogoča le s soglasjem predsednika uprave ali njegovega namestnika. Posamezne družbe v Skupini lahko pri obvladovanju posameznega tveganja uporabljajo lasten pristop, ki upošteva pomembnost tveganja in zakonske omejitve posamezne družbe. Upravljanje tveganj je podrobneje predstavljeno v letnem poročilu Skupine za poslovno leto Kreditno tveganje Izpostavljenost kreditnemu tveganju Posamična oslabitev Krediti strankam, ki niso banke Krediti bankam Bruto vrednost Oslabitev ( ) ( ) (1.103) 0 Neto vrednost Skupinska oslabitev Bonitetni razred A Bonitetni razred B Bonitetni razred C Bonitetni razred D Bonitetni razred E Bruto vrednost Oslabitev (76.160) (88.431) 0 0 Neto vrednost Neto neoslabljeni krediti Skupaj neto vrednost kreditov

38 Posamična oslabitev Krediti strankam, ki niso banke Krediti bankam Bruto vrednost Oslabitev ( ) ( ) 0 (5.170) Neto vrednost Skupinska oslabitev Bonitetni razred A Bonitetni razred B Bonitetni razred C Bonitetni razred D Bonitetni razred E Bruto vrednost Oslabitev (61.955) (78.807) 0 0 Neto vrednost Neto neoslabljeni krediti Skupaj neto vrednost kreditov Zapadle neplačane terjatve Do 30 dni Od 31 do 60 dni Od 61 do 90 dni Nad 90 dni Skupaj Delež nad 90 dni Banke ,26 Država ,16 Pravne osebe ,13 Gospodinjstva ,74 Skupaj , Nove Od 31 do 60 Od 61 do 90 Delež nad 90 Do 30 dni Nad 90 dni Skupaj KBM dni dni dni Banke ,86 Država ,64 Pravne osebe ,42 Gospodinjstva ,74 Skupaj ,94 Do 30 dni Od 31 do 60 Od 61 do 90 Delež nad 90 Nad 90 dni Skupaj dni dni dni Banke ,00 Država ,00 Pravne osebe ,96 Gospodinjstva ,25 Skupaj ,71 38

39 Do 30 dni Od 31 do 60 Od 61 do 90 Delež nad 90 Nad 90 dni Skupaj dni dni dni Banke ,00 Država ,00 Pravne osebe ,42 Gospodinjstva ,17 Skupaj ,33 Vrednosti nedonosnih kreditov KBM d.d Bruto znesek kreditov v portfelju Neto znesek kreditov v portfelju Neto znesek nedonosnih kreditov Neto znesek nedonosnih kreditov/neto znesek celotnega portfelja (v %) 15,96 17,01 14,79 15,85 39

40 Pregled nedonosnih kreditov po dejavnostih Naslednja tabela prikazuje podatke o nedonosnih kreditih Skupine za opazovana obdobja (neto zneski), razvrščene po dejavnostih, in o deležu nedonosnih kreditov v posamezni dejavnosti Dejavnost Skupaj krediti (neto) Nedonosni krediti (neto) Delež nedonosnih kreditov (v %) Skupaj krediti (neto) Nedonosni krediti (neto) Delež nedonosnih kreditov (v %) Občani, fizične osebe , ,02 Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo , ,87 Rudarstvo , ,72 Predelovalne dejavnosti , ,84 Oskrba z električno energijo, plinom in paro Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, odpadki, saniranje okolja , , , ,78 Gradbeništvo , ,77 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil , ,36 Promet in skladiščenje , ,81 Gostinstvo , ,06 Informacijske in komunikacijske dejavnosti , ,74 Finančno posredništvo , ,90 Poslovanje z nepremičninami , ,31 Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Druge raznovrstne poslovne dejavnosti Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti , , , , , ,04 Izobraževanje , ,00 Zdravstveno in socialno varstvo , ,18 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti , ,59 Druge dejavnosti , ,22 Skupaj neto krediti , ,01 40

41 Dejavnost Skupaj krediti (neto) Nedonosni krediti (neto) Delež nedonosnih kreditov (v %) Skupaj krediti (neto) Nedonosni krediti (neto) Delež nedonosnih kreditov (v %) Občani, fizične osebe , ,25 Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo , ,67 Rudarstvo , ,72 Predelovalne dejavnosti , ,27 Oskrba z električno energijo, plinom in paro Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, odpadki, saniranje okolja , , , ,19 Gradbeništvo , ,31 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil , ,34 Promet in skladiščenje , ,33 Gostinstvo , ,27 Informacijske in komunikacijske dejavnosti , ,39 Finančno posredništvo , ,47 Poslovanje z nepremičninami , ,74 Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Druge raznovrstne poslovne dejavnosti Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti , , , , , ,08 Izobraževanje , ,00 Zdravstveno in socialno varstvo , ,21 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti , ,86 Druge dejavnosti , ,63 Skupaj neto krediti , ,85 41

42 5.2 Sestava regulatornega kapitala in kapitalskih zahtev Temeljni kapital Vplačani kapitalski instrumenti Vplačani presežek kapitala Zadržani dobiček in PV naložbenih nepremičnin preteklih let ( ) Izguba tekočega leta Akumuliran drug vseobsegajoči donos 721 (4.045) Druge rezerve ( ) Neopredmetena sredstva (19.667) (21.806) (10.387) (11.908) ( ) Odložene terjatve za davek (2.355) (2.284) (6.411) (4.104) ( ) Odbitki navadnega lastniškega temeljnega kapitala za neto učinek oblikovanih oslabitev in rezervacij in sredstva vrednotena po pošteni vrednosti (2.748) 0 (1.774) 0 Dodatni temeljni kapital Dodatni kapital Skupaj kapital Tveganju prilagojene izpostavljenosti za kreditno tveganje Enote centralne ravni države ali centralne banke Enote regionalne ali lokalne ravni držav Subjekti javnega sektorja Multilateralne razvojne banke Institucije Podjetja Izpostavljenosti na drobno Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na nepremičnine Neplačane izpostavljenosti Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem Kolektivni naložbeni podjemi Lastniški kapital Druge postavke Tveganju prilagojene izpostavljenosti za tržna tveganja Dolžniški instrumenti, s katerimi se trguje na borzi Lastniški finančni instrumenti Prilagoditve kreditnega vrednotenja Tveganju prilagojene izpostavljenosti za operativno tveganje Skupaj tveganju prilagojene izpostavljenosti Kapitalska ustreznost na skupni kapital 25,33 % 25,13 % 27,20 % 28,07 % Kapitalska ustreznost na temeljni kapital 25,33 % 25,13 % 27,20 % 28,07 % 42

43 6 Poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti za določanje poštene vrednosti, kjer je to mogoče, upošteva tržne vrednosti finančnih instrumentov. Po modelu vrednotenja pa prične vrednotiti finančna sredstva, ko oceni, da trg ni delujoč. Podrobneje je politika določanja poštenih vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti predstavljena v letnem poročilu Skupine za poslovno leto Tabela hierarhije poštene vrednosti Finančna sredstva Skupaj Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Izvedeni finančni instrumenti Finančna sredstva, namenjena trgovanju lastniški finančni instrumenti Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo dolžniški finančni instrumenti lastniški finančni instrumenti Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi poslovni izid lastniški finančni instrumenti Finančne obveznosti Izvedeni finančni instrumenti Finančna sredstva Skupaj Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Izvedeni finančni instrumenti Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo dolžniški finančni instrumenti lastniški finančni instrumenti Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi poslovni izid lastniški finančni instrumenti Finančne obveznosti Izvedeni finančni instrumenti

44 V naslednji tabeli so za posamezne finančne instrumente predstavljeni sprožilci za prehod med nivoji poštene vrednosti. Prenosi iz nivoja 2 v nivo 1 iz nivoja 3 v nivo 1 iz nivoja 1 v nivo 2 iz nivoja 1 v nivo 3 Finančni instrument obveznice delnice oziroma skladi obveznice delnice oziroma skladi Razlog prenosa med nivoji Ponovna razpoložljivost tržne cene finančnega instrumenta. Cena za obveznice je razpoložljiva, če je objavljena tržna cena posledica dejanskega prometa v obdobju, krajšem od 1 meseca. Ponovna razpoložljivost tržne cene finančnega instrumenta. Cena za delnice oziroma sklade je razpoložljiva, če je objavljena tržna cena posledica dejanskega prometa v obdobju, krajšem od 1 meseca. Ovrednotenje obveznic, ki so bile pred tem vrednotene po tržni vrednosti. Razlog za ovrednotenje in spremembo nivoja je umik obveznice z organiziranega trga oziroma nelikvidnost (v obdobju 1 meseca ni bil sklenjen posel). Ovrednotenje delnic oziroma skladov, ki so bile pred tem vrednotene po tržni vrednosti. Razlog za ovrednotenje in spremembo nivoja je umik delnic oziroma skladov z organiziranega trga. iz nivoja 2 v nivo 3 iz nivoja 3 v nivo 2 izvedeni finančni instrumenti izvedeni finančni instrumenti Osnovni instrument, na katerega se izvedeni finančni instrument glasi, se prerazvrsti iz nivoja 1 v nivo 2 oziroma nivo 3. Za osnovni instrument preneha obstajati tržna vrednost. Osnovni instrument, na katerega se izvedeni finančni instrument glasi, se prerazvrsti v nivo 1. Za osnovni instrument obstaja tržna vrednost. Tabela prenosov med nivoji poštene vrednosti V prvi polovici leta 2016 ni bilo prenosov med nivoji poštene vrednosti. 44

45 Gibanje finančnih sredstev, uvrščenih v tretji nivo Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Skupaj Delnice Deleži Skupaj Delnice Deleži Stanje sprememba zaradi konverzije terjatev v kapital sprememba na portfelju Adria Abwicklungs GmbH spremembe zaradi prevrednotenja delnic PTNR sprememba zaradi prevrednotenja naložbe v Visa Europe (4) 0 (4) (362) (362) 0 (362) (362) Stanje sprememba zaradi prevrednotenja naložbe v Visa Europe zaokrožitve uskladitev z izkazom finančnega položaja (2.221) (2.221) 0 (2.221) (2.221) Stanje V prvi polovici leta 2016 ni prišlo do večjih sprememb pri finančnih sredstvih uvrščenih v tretji nivo. Poštene vrednosti finančnih instrumentov, ki so merjeni po odplačni vrednosti Finančna sredstva Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Finančne obveznosti Vloge bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank Dolžniški vrednostni papirji Podrejene obveznosti Druge finančne obveznosti

46 Finančna sredstva Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Nivo 1 Nivo 2 Nivo Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Finančne obveznosti Vloge bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank Krediti strank, ki niso banke Dolžniški vrednostni papirji Podrejene obveznosti Druge finančne obveznosti Finančna sredstva Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Finančne obveznosti Vloge bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti

47 Finančna sredstva Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Nivo 1 Nivo 2 Nivo Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Finančne obveznosti Vloge bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank Krediti strank, ki niso banke Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti določa poštene vrednosti po naslednjem zaporedju: tržna vrednost, izračunana vrednost po modelu, ki upošteva tržne obrestne mere, nabavna vrednost. Tabela prikazuje poštene vrednosti posameznih bilančnih postavk. Za finančna sredstva v posesti do zapadlosti je pri določitvi poštene vrednosti, kjer je to mogoče, upoštevana tržna cena finančnega sredstva. Za ostale postavke, ki se vodijo po odplačni ali nabavni vrednosti, izračunava pošteno vrednost po modelu, ki upošteva tržne obrestne mere. Poštena vrednost se izračunava za postavke s fiksno obrestno mero z ročnostjo preostale zapadlosti nad eno leto. Poštena vrednost je izračunana s pomočjo diskontiranja denarnega toka posamezne postavke po tržnih obrestnih merah na dan bilance. Za ugotavljanje poštene vrednosti se upošteva isto kreditno tveganje kot pri ugotavljanju odplačne oziroma knjigovodske vrednosti. Za ostale postavke obvladujoča banka ugotavlja, da ne obstaja materialna razlika med knjigovodsko in pošteno vrednostjo. 47

48 7 Razčlenitev po poslovnih segmentih Analiza po segmentih poslovanja Bančništvo Lizing Upravljanje skladov Nepremičninska dejavnost Ostalo Medsebojna Razmerja do Skupaj razmerja tretjih A. Čisti prihodki/odhodki (348) (109) Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (7.047) (329) 0 (52) 0 (7.428) (880) (6.548) Čiste obresti (51) (250) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (11.612) (17) (561) (4) (1) (12.195) (174) (12.021) Čiste opravnine (9) (4) (1) Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (1.057) (360) Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (1) 674 Dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik (213) (19) (123) 1 (124) Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev Drugi čisti poslovni dobički/izgube (543) 37 (13) (57) 53 (110) B. Druge informacije po segmentih (41.605) (1.633) (225) (143) (42.517) (47.291) Administrativni stroški (39.269) (1.488) (1.083) (223) (165) (42.228) (153) (42.075) Amortizacija (4.897) (180) (550) (2) 0 (5.629) 0 (5.629) Rezervacije Oslabitve (3.470) (1.358) (5.733) Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi C. Dobiček/izguba DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (252) Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (120) 0 (1) ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (253) Čiste izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja (3.195) (3.195) 0 (3.195) ČISTI DOBIČEK/IZGUBA V POSLOVNEM OBDOBJU (253) D. Sredstva in obveznosti segmentov Skupaj sredstva nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi Obveznosti (brez kapitala) po segmentih Skupaj kapital Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev V stolpcu medsebojna razmerja so izkazani prihodki in odhodki, ustvarjeni med družbami v Skupini, učinki na oslabitve iz naslova preračuna na enotno klasifikacijo komitentov Skupine, oslabitve kreditov danih odvisnim družbam, medsebojne terjatve in obveznosti družb v Skupini, naložba v odvisne družbe in pripadajoči delež v kapitalu odvisnih družb ter druge konsolidacijske knjižbe. 48

49 Analiza po segmentih poslovanja Bančništvo Lizing Upravljanje skladov Nepremičninska dejavnost Ostalo Skupaj Medsebojna razmerja A. Čisti prihodki/odhodki Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (14.785) (433) 0 (166) (55) (15.439) (1.108) (14.331) Čiste obresti (166) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (12.743) (29) (773) (3) (12) (13.560) (352) (13.208) Čiste opravnine (3) Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (7.193) (7.135) 1 (7.136) Izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (2.059) (2.059) 0 (2.059) Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik (1) (1) Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev Drugi čisti poslovni dobički/izgube (1.649) 413 (5) (864) 36 (900) B. Druge informacije po segmentih (54.183) (10.222) (1.635) (210) (2.351) (68.601) (305) (68.296) Administrativni stroški (36.555) (1.060) (1.114) (207) (1.664) (40.600) (117) (40.483) Amortizacija (5.734) (173) (521) (3) (97) (6.528) 0 (6.528) Rezervacije (588) (204) Oslabitve (16.923) (9.183) 0 0 (2) (26.108) 87 (26.195) Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (71) 71 Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi C. Dobiček/izguba DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (9.056) (1.959) Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (3.458) 0 (161) 0 (439) (4.058) 0 (4.058) ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (9.056) (2.398) Čisti dobički po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja ČISTI DOBIČEK/IZGUBA V POSLOVNEM OBDOBJU (9.056) (2.398) D. Sredstva in obveznosti segmentov Skupaj sredstva nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje (100) dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi Obveznosti (brez kapitala) po segmentih Skupaj kapital Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev V stolpcu medsebojna razmerja so izkazani prihodki in odhodki, ustvarjeni med družbami v Skupini, prihodki iz dividend odvisnih družb, učinki na oslabitve iz naslova preračuna na enotno klasifikacijo komitentov Skupine, oslabitve kreditov danih odvisnim družbam, učinki vrednotenja pridružene družbe po kapitalski metodi, medsebojne terjatve in obveznosti družb v Skupini, naložba v odvisne družbe in pripadajoči delež v kapitalu odvisnih družb ter druge konsolidacijske knjižbe. Razmerja do tretjih 49

50 Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida 8 Prihodki iz obresti in odhodki za obresti 8.1 Obresti po sektorjih Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki Nefinančne družbe Država Banke Druge finančne organizacije Gospodinjstva Tuje osebe Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom Skupaj Čiste obresti Prihodki iz obresti in odhodki za obresti glede na vrsto sredstev in obveznosti Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni Prihodki iz obresti Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju Obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Obresti iz danih kreditov in vlog (tudi iz finančnega lizinga in drugih finančnih sredstev) Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Obresti iz drugih sredstev Skupaj po ročnosti Skupaj Odhodki za obresti Obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Obresti za druge obveznosti Skupaj po ročnosti Skupaj Čiste obresti

51 9 Prihodki iz dividend Dividende iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju Dividende iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Dividende iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Skupaj Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine Prihodki iz opravnin Dana jamstva Plačilni promet Posredniški in komisijski posli Posli z vrednostnimi papirji za stranke Kreditni posli Druge storitve Odhodki za opravnine Bančne storitve Posredniški in komisijski posli Borzni posli in drugi posli z vrednostnimi papirji Plačilni promet Druge storitve Čiste opravnine Realizirani čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Realizirani dobički Realizirane izgube Čisti realizirani dobički Realizirani dobički Realizirane izgube Čisti realizirani dobički Krediti (tudi iz finančnega lizinga) Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druga finančna sredstva in obveznosti Skupaj

52 Realizirani dobički Realizirane izgube Čisti realizirani dobički Realizirani dobički Realizirane izgube Čisti realizirani dobički Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Krediti (tudi iz finančnega lizinga) Druga finančna sredstva in obveznosti Skupaj Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Čisti dobički/ Dobički Izgube izgube Čisti dobički/ Dobički Izgube izgube Trgovanje z delnicami in deleži (40) Trgovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji Trgovanje s tujo valuto (nakup/prodaja) Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti (7.718) futures/forwards (8.132) swaps drugi izvedeni finančni instrumenti (93) Trgovanje s finančnimi obveznostmi (48) Skupaj (7.136) Čisti dobički/ Dobički Izgube izgube Čisti dobički/ Dobički Izgube izgube Trgovanje z delnicami in deleži Trgovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji Trgovanje s tujo valuto (nakup/prodaja) Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti (7.722) futures/forwards (8.132) swaps (2) drugi izvedeni finančni instrumenti (93) Trgovanje s finančnimi obveznostmi (48) Skupaj (7.204) Izvedene finančne instrumente (futures/forwards) uporablja za ekonomsko varovanje valutne izpostavljenosti. Njihovi učinki so povezani z učinki tečajnih razlik (pojasnilo 14). 52

53 13 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida in Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Dobički Izgube Čisti dobički Dobički Izgube Čiste izgube (2.059) Skupaj (2.059) Dobički/izgube iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se nanašajo na vrednotenje in prodajo delnic ter obveznic v lasti Skupine, za katere ima sklenjen sporazum o skupni prodaji. 14 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik Pozitivne tečajne razlike Negativne tečajne razlike Skupaj (124) (237) Administrativni stroški Stroški dela Bruto plače Dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje Regres za letni dopust Drugi stroški dela Splošni in administrativni stroški Materialni stroški Stroški storitev Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev Stroški reklame Drugi administrativni stroški Skupaj administrativni stroški

54 16 Rezervacije Rezervacije za zunajbilančne obveznosti (4.473) (6.858) (4.342) (5.813) Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe (838) (825) Druge rezervacije (766) (115) Skupaj (6.077) (4.779) (5.167) (4.080) 17 Oslabitve Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Oslabitve drugih sredstev (1.149) Skupaj oslabitve Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti vpogledne vloge pri bankah (8) 0 (8) (40) krediti bankam krediti strankam, ki niso banke (228) druga finančna sredstva Skupaj oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 461 (645) 589 (482) Odloženi davek iz rednega poslovanja 775 (3.413) 776 (2.976) Skupaj (4.058) (3.458) 54

55 Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja 19 Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah Gotovina v blagajni Stanje na računih pri centralni banki Vpogledne vloge pri bankah Skupaj Sredstva obvezne rezerve so razpoložljiva za dnevno poslovanje, zato so upoštevana kot denarni ustreznik Denarna sredstva in denarni ustrezniki Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Krediti bankam Denarna sredstva in denarni ustrezniki ustavljenega poslovanja Skupaj Finančna sredstva, namenjena trgovanju Izvedeni finančni instrumenti Delnice in deleži (1) 0 Skupaj Ne kotirajo na borzi Skupaj v portfelju finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, nima zastavljenih sredstev. Finančna sredstva, namenjena trgovanju, nimajo značilnosti podrejenega dolga. 55

56 20.1 Gibanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju Stanje Povečanje med letom pridobitev spremembe poštene vrednosti (okrepitve in odprava oslabitev) drugo (razmejene obresti, realizirani dobički) Zmanjšanje med letom prodaja in unovčenje spremembe poštene vrednosti (oslabitve in odprava okrepitev) tečajne razlike drugo (razmejene obresti, realizirane izgube) Stanje 30.6./ Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida in Delnice in deleži, ki kotirajo na borzi Skupaj Na dan v portfelju finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, nima zastavljenih sredstev, prav tako v obdobju januarjunij 2016, ni pridobila nobenih tovrstnih sredstev iz naslova unovčitev zavarovanj za kredite. Med finančnimi sredstvi, pripoznanimi po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, izkazuje delnice in deleže, za katere ima sklenjen sporazum o skupni prodaji. Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, nimajo značilnosti podrejenega dolga Gibanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida in Stanje Povečanje med letom spremembe poštene vrednosti (okrepitve in odprava oslabitev) Zmanjšanje med letom spremembe poštene vrednosti (oslabitve in odprava okrepitev) Stanje 30.6./

57 22 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 22.1 Po vrstah Delnice in deleži Dolžniški vrednostni papirji izdani od države in centralne banke Dolžniški vrednostni papirji izdani od bank Ostali dolžniški vrednostni papirji Skupaj Na dan znaša znesek zastavljenih sredstev v portfelju Skupine tisoč. Vsa navedena sredstva so zastavljena pri Banki Slovenije za sklad finančnega premoženja, jamstveno shemo, zajamčene terjatve vlagateljev in sklad za reševanje bank. V prvih šestih mesecih leta 2016 ni pridobila nobenih tovrstnih sredstev iz naslova unovčitev zavarovanj za kredite. Finančna sredstva, razpoložljivih za prodajo, nima značilnosti podrejenega dolga Gibanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Delnice in deleži Dolžniški vrednostni papirji Skupaj Stanje Pripoznanje novih finančnih sredstev Obresti 0 (7.596) (7.596) Neto prevrednotenje preko kapitala (3.046) Neto odpisi (2) 0 (2) Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob prodaji (4.567) (40.492) (45.059) Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob zapadlosti 0 ( ) ( ) Neto dobički/izgube pri prodaji (585) Stanje Delnice in deleži Dolžniški vrednostni papirji Skupaj Stanje Pripoznanje novih finančnih sredstev Obresti 0 (269) (269) Neto prevrednotenje preko kapitala (3.820) (8.851) (12.671) Neto oslabitve preko poslovnega izida (1.639) 0 (1.639) Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob prodaji (10.050) (54.541) (64.591) Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob zapadlosti 0 ( ) ( ) Neto dobički pri prodaji Stanje

58 Delnice in deleži Dolžniški vrednostni papirji Skupaj Stanje Pripoznanje novih finančnih sredstev Obresti 0 (5.411) (5.411) Neto prevrednotenje preko kapitala (2.971) Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob prodaji (4.070) (37.511) (41.581) Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob zapadlosti 0 ( ) ( ) Neto dobički/izgube pri prodaji Stanje Delnice in deleži Dolžniški vrednostni papirji Skupaj Stanje Pripoznanje novih finančnih sredstev Obresti 0 (76) (76) Neto prevrednotenje preko kapitala (2.823) (7.417) (10.240) Neto oslabitve preko poslovnega izida (1.639) 0 (1.639) Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob prodaji (8.189) (50.632) (58.821) Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob zapadlosti 0 ( ) ( ) Neto dobički pri prodaji Stanje Krediti bankam Kratkoročni krediti Oslabitve kratkoročnih kreditov (1.103) Dolgoročni krediti Oslabitve dolgoročnih kreditov (5.170) Skupaj neto vrednost Oslabitev Skupaj bruto vrednost

59 24 Krediti strankam, ki niso banke Kratkoročni krediti Oslabitve kratkoročnih kreditov ( ) ( ) (52.283) (52.767) Dolgoročni krediti Oslabitve dolgoročnih kreditov ( ) ( ) ( ) ( ) Terjatve iz danih jamstev Oslabitve terjatev iz danih jamstev (12.977) (12.262) (11.980) (11.250) Skupaj neto vrednost Oslabitev Skupaj bruto vrednost Gibanje oslabitev kreditov strankam, ki niso banke Stanje Dodatne/odpravljene oslabitve za glavnice (228) Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti (2.557) (3.238) Dodatne/odpravljene oslabitve za provizije 4 34 (10) 34 Odpisi kreditov strankam, ki niso banke (24.311) (43.919) (15.735) (24.169) Tečajne razlike Sredstva pridobljena od odvisnih družb Drugo (7.709) 3 (2.543) Stanje 30.6./ Dodatno oblikovane in odpravljene oslabitve za obresti in provizije kreditov strankam, ki niso banke, se v izkazu poslovnega izida odražajo v pojasnilu prihodki iz obresti in odhodki za obresti (pojasnilo 8) ter v pojasnilu prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine (pojasnilo 10). 25 Druga finančna sredstva Čeki Terjatve za opravnine Terjatve do kupcev Drugo Skupaj neto vrednost Oslabitev Skupaj bruto vrednost Na dan in se pretežni del drugih finančnih sredstev Skupine nanaša na terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom (kreditne kartice in kartice z odloženim plačilom). 59

60 Obvladujoča banka izkazuje po stanju na dan in v postavki drugo tudi terjatev do družbe Adria Abwicklungs GmbH in Liqu. iz naslova vračila osnovnega kapitala v višini tisoč Gibanje drugih finančnih sredstev Stanje Dodatne oslabitve za glavnice Dodatne oslabitve za obresti Dodatne/(odpravljene) oslabitve za provizije (5) (27) 4 (27) Odpisi drugih finančnih sredstev (239) (936) (231) (289) Tečajne razlike Drugo Stanje 30.6./ Dodatno oblikovane in odpravljene oslabitve za obresti in provizije drugih sredstev se v izkazu poslovnega izida odražajo v pojasnilu prihodki iz obresti in odhodki za obresti (pojasnilo 8) ter v pojasnilu prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine (pojasnilo 10). 26 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Dolžniški vrednostni papirji kratkoročni vrednostni papirji, izdani od države in centralne banke dolgoročni vrednostni papirji, izdani od države in centralne banke dolgoročni vrednostni papirji, izdani od bank in hranilnic dolgoročni vrednostni papirji, izdani od drugih izdajateljev Skupaj Kotirajo na borzi Skupaj Na dan znaša znesek zastavljenih sredstev v portfelju Skupine tisoč. Vsa navedena sredstva so zastavljena pri Banki Slovenije za sklad finančnega premoženja in jamstveno shemo. 60

61 26.1 Gibanje finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Stanje Povečanje med letom pridobitev drugo (razmejene obresti) Zmanjšanje med letom prodaja in unovčenje drugo (prejete obresti) Stanje 30.6./ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Vloge Krediti Dolžniški vrednostni papirji Podrejene obveznosti Druge finančne obveznosti Skupaj Vloge po strankah in ročnosti Vloge bank vloge na vpogled kratkoročne vloge Vloge strank, ki niso banke vloge na vpogled kratkoročne vloge dolgoročne vloge Skupaj

62 29 Krediti po strankah in ročnosti Krediti bank dolgoročni krediti Krediti strank, ki niso banke dolgoročni krediti Skupaj Podrejene obveznosti Obrestna Valuta Datum zapadlosti mera Podrejeni dolg Adria Abwicklungs GmbH in Liqu. EUR brez datuma zapadlosti, možnost odpoklica vsakega spremenljiva Skupaj Podrejene obveznosti se vključujejo v izračun kapitalske ustreznosti. Tveganje kapitala je razkrito v pojasnilu Druge finančne obveznosti Obveznosti za opravnine Obveznosti za bruto plače zaposlenih Obveznosti do dobaviteljev Obveznosti po kartičnem poslovanju Obveznosti iz naslova poslovanja z bankomati Obveznosti iz sredstev komitentov za nakazila v tujino Obveznosti za gotovinsko poslovanje Obveznosti iz udeležbe v dobičku dividenda, delež Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve Presežek iz poslovanja po pooblastilu Druge finančne obveznosti Skupaj Pretežni del drugih finančnih obveznosti predstavljajo obveznosti iz stanj na prehodnih računih je skupščina d.d. sprejela sklep o delitvi bilančnega dobička leta 2015, ki nadomešča sklep, sprejet, na podlagi katerega se bilančni dobiček d.d. leta 2015 v višini tisoč uporabi za izplačilo delničarju v višini tisoč, 143 tisoč pa se uporabi kot preneseni dobiček. 62

63 32 Rezervacije Rezervacije za Rezervacije reorganizacijo za tožbe Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlenih Rezervacije za zunajbilančne obveznosti Druge rezervacije Skupaj Stanje Neto oblikovane rezervacije preko poslovnega izida 0 (838) (113) (4.473) (653) (6.077) oblikovane rezervacije med letom odpravljene rezervacije med letom 0 (2.499) (113) (11.800) (653) (15.065) Poraba rezervacij med letom (36) (130) (40) 0 (285) (491) Drugo (258) 0 Stanje Rezervacije za reorganizacijo Rezervacije za pokojnine Rezervacije in podobne za tožbe obveznosti do zaposlenih Rezervacije za zunajbilančne obveznosti Druge rezervacije Skupaj Stanje Neto oblikovane rezervacije preko poslovnega izida (18.885) (9.642) oblikovane rezervacije med letom odpravljene rezervacije med letom 0 (6.676) (562) (43.000) (46) (50.284) Neto oblikovane/odpravljene rezervacije preko kapitala 0 0 (511) 0 0 (511) Poraba rezervacij med letom (1.567) (2.960) (1.290) 0 (167) (5.984) Tečajne razlike Drugo Stanje Rezervacije za reorganizacijo Rezervacije za pokojnine Rezervacije in podobne za tožbe obveznosti do zaposlenih Rezervacije za zunajbilančne obveznosti Druge rezervacije Skupaj Stanje Neto oblikovane rezervacije preko poslovnega izida 0 (825) 0 (4.342) 0 (5.167) oblikovane rezervacije med letom odpravljene rezervacije med letom 0 (2.485) 0 (11.247) 0 (13.732) Poraba rezervacij med letom (36) (130) (38) 0 (285) (489) Stanje Rezervacije za reorganizacijo Rezervacije za pokojnine Rezervacije in podobne za tožbe obveznosti do zaposlenih Rezervacije za zunajbilančne obveznosti Druge rezervacije Skupaj Stanje Neto oblikovane rezervacije med letom (17.276) 282 (10.813) oblikovane rezervacije med letom odpravljene rezervacije med letom 0 (6.318) (115) (39.466) (3) (45.902) Neto odpravljene rezervacije preko kapitala 0 0 (440) 0 0 (440) Poraba rezervacij med letom (1.567) (2.391) (142) 0 (167) (4.267) Stanje

64 33 Osnovni kapital in Navadne delnice vpis države vpis tujih oseb v obdobju januar junij 2016 in v letu 2015 ni odkupovala in prodajala lastnih delnic. Obvladujoča banka na dan ni imela v lasti lastnih delnic, prav tako tudi družbe v Skupini niso imele v lasti delnic obvladujoče banke. 34 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo prevrednotenje odloženi davki (7.840) (6.727) (6.523) (5.283) Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z aktuarskimi dobički iz naslova pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki (35) (48) 7 7 prevrednotenje (39) (52) 7 7 odloženi davki Skupaj Gibanje akumuliranega vseobsegajočega donosa Stanje Neto sprememba pri vrednotenju finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (12.634) (10.240) pripoznani dobički/izgube (12.779) (10.240) prenos dobičkov/izgub v poslovni izid (3.224) 145 (3.037) 0 Neto sprememba akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v zvezi z aktuarskimi dobički iz naslova pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki Neto sprememba odloženih davkov (1.113) (1.240) Stanje 30.6./ Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička Skupaj

65 35.1 Gibanje rezerv iz dobička Stanje Povečanje/zmanjšanje zakonskih rezerv (106) Povečanje statutarnih rezerv Povečanje drugih rezerv Stanje 30.6./ Uprava obvladujoče banke je s soglasjem nadzornega sveta ter v skladu z določili ZGD1 in Statutom obvladujoče banke uporabila čisti dobiček poslovnega leta 2015 za oblikovanje rezerv iz dobička, in sicer za: zakonske rezerve v višini tisoč, statutarne rezerve v višini tisoč in druge rezerve iz dobička v višini tisoč. 65

66 Ostala pojasnila 36 Potencialne in prevzete obveznosti po vrstah Nove KBM Garancije Finančne garancije Storitvene garancije Nepokriti akreditivi Odobreni neizkoriščeni krediti Odobreni neizkoriščeni limiti Odobrene kreditne linije Skupaj Pomembnejše povezave Skupine in obvladujoče banke s povezanimi osebami 37.1 Izkaz finančnega položaja in zunajbilančne postavke Odvisne družbe Sredstva Dane vloge in krediti (bruto vrednost) vloge in krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Naložbe v vrednostne papirje delnice in deleži Obveznosti Prejete vloge in krediti vloge in krediti bank vloge in krediti strank, ki niso banke druge finančne obveznosti Izdani vrednostni papirji dolžniški vrednostni papirji Druge obveznosti 1 9 Zunajbilančne postavke

67 Ključno ravnateljsko osebje Druge povezane osebe Sredstva Dane vloge in krediti (bruto vrednost) vloge in krediti bankam krediti strankam, ki niso banke Naložbe v vrednostne papirje delnice in deleži Druge terjatve Obveznosti Prejete vloge in krediti vloge in krediti strank, ki niso banke druge finančne obveznosti Druge obveznosti Zunajbilančne postavke V ključno ravnateljsko osebje Skupine so vključeni uprava, izvršilni direktorji in nadzorni svet obvladujoče banke. V druge povezane osebe Skupine so vključeni: ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja, podjetja, kjer so lastniki ali člani ključnega ravnateljskega osebja člani ključnega ravnateljskega osebja Skupine ali njihovi ožji družinski člani, ključno ravnateljsko osebje odvisnih družb (uprava in izvršilni direktorji odvisnih družb), ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja odvisnih družb, podjetja, kjer so lastniki ali člani ključnega ravnateljskega osebja člani ključnega ravnateljskega osebja odvisnih družb ali njihovi ožji družinski člani. Posli s povezanimi osebami so sklenjeni pod normalnimi tržnimi pogoji Izkaz poslovnega izida Pridružene družbe Pridružene družbe Odvisne družbe Čiste obresti 0 (22) 0 (22) Čiste opravnine Drugi poslovni dobički Stroški storitev 0 (5) 0 0 (6) (8) Oslabitve kreditov Rezervacije (18) (171) Skupaj 0 (18) 0 (21)

68 Ključno ravnateljsko osebje Druge povezane osebe Čiste obresti Čiste opravnine (140) 1 1 Stroški storitev (99) (77) (80) (73) (457) (1.586) (394) (1.512) Oslabitve Rezervacije Skupaj (97) (76) (79) (71) (450) 92 (391) (1.506) 37.3 Krediti in dana poroštva Člani uprave Člani nadzornega sveta Drugi delavci Skupine z individualno pogodbo Krediti Povprečna obrestna mera kreditov v % 7,95 3,23 0 3,42 2,97 3,06 Odplačila Člani uprave Člani nadzornega sveta Drugi delavci obvladujoče banke z individualno pogodbo Krediti Povprečna obrestna mera kreditov v % 7,95 3,23 2,93 3,42 2,83 2,89 Odplačila Izpostavljenost do Banke Slovenije, Republike Slovenije in družb v državni lasti Izpostavljenost do: Banke Slovenije Republike Slovenije Družb v državni lasti Skupna izpostavljenost do Banke Slovenije, države in do družb v državni lasti Delež v bilančni vsoti v % 32,17 33,59 32,17 34,43 Bilančna vsota

69 39 Prejemki Uprava Robert Senica Mag. Sabina Župec Kranjc Aleš Hauc Člani nadzornega sveta Člani komisij pri nadzornem svetu Drugi delavci z individualno pogodbo Skupaj Prejemki članov uprave vključujejo plače, bonitete in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije, komisije za prejemke, komisije za imenovanja in komisije za tveganja vključujejo prejemke za opravljanje funkcije, sejnine, povračila stroškov, kotizacije in zavarovanje za odgovornost. Prejemki drugih delavcev Skupine, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi, vključujejo plače, bonitete, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge prejemke iz delovnega razmerja. V obdobju januar junij 2016 je iz naslova plačila sejnin za opravljanje funkcije v nadzornem svetu odvisne družbe KBM Infond d.o.o. članica uprave obvladujoče banke mag. Sabina Župec Kranjc prejela 1.223, Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja je Evropska centralna banka izdala dovoljenje za pripojitev Poštne banke Slovenije d.d. k Novi Pripojitev bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, predvidoma s V juliju 2016 so se pričeli postopki za pravno združitev d.d. in KBS banke d.d. Povezovanje obeh bank pomeni uresničitev enega izmed strateških ciljev novega lastnika, in sicer oblikovati vodilno nacionalno banko v Sloveniji. Do pravne združitve, ki je načrtovana v prvem kvartalu 2017, delujeta banki kot ločeni pravni osebi, saj morata pred nadaljnjimi koraki združevanja pridobiti še dovoljenja Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke. Z dnem veljavnosti pripojitve se bo celotno premoženje KBS banke d.d. z vsemi obveznostmi in pravicami preneslo na Novo, ta pa bo kot pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice iz vseh poslov, ki jih je KBS banka d.d. sklenila pred združitvijo. 69

70 Finančni koledar d.d. do konca leta 2016 Objave bodo na voljo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet ( ter na spletnih straneh banke ( Vrsta objave ali dogodka Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in za obdobje januar september 2016 Povzetek poslovnega načrta d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2017 Predvideni datum objave oziroma dogodka Sreda, 30. november 2016 Petek, 30. december 2016 Navedeni so predvideni datumi objav in dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov bodo objavljene na spletni strani d.d., avgust

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 Organi upravljanja na 30.6.2012 Uprava banke Aleš Hauc predsednik mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi 2007.doc

Microsoft Word - Sklepi 2007.doc S K L E P I 13 (trinajste) redne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35 (petintrideset), Sklic skupščine je bil objavljen v Uradnem listu

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več