A1, investicijsko upravljanje, d

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "A1, investicijsko upravljanje, d"

Transkripcija

1 itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: , ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in 188. čl. Zakona o zemljiški knjigi (Ur. list RS št. 58/2003), kot investitor, (v nadaljevanju: investitor) sprejme naslednji 1; 1 :t! ' ". v j AKT o oblikovanju etažne lastnine za»stanovanjsko naselje Nokturno Markovec«za območje B niz III Ugotovi se: I. - da je GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, investitor gradnje»stanovanjskega naselja Nokturno Markovec«, ki se sestoji iz območja A, ki obsega v nizu 1 objekte A, B in C ter iz območja B, ki obsega v nizu 2 objekta E in D, v nizu 3 pa objekt F, vse na zemljišču pare.št. 701/18, katastrska občina 2606 Semedela; 1 P u! : j j ( i ', j i. 1.. ( - daje bilo navedeno naselje zgrajeno na podlagi pravnomočnih gradbenih dovoljenj, ki jih je izdala Upravna enota Koper, in sicer: - za večstanovanjski objekt A in stanovanjsko-poslovna objekta B in C gradbeno dovoljenje pod št / z dne ter sklep o popravi tega gradbenega dovoljenja št / z dne , - za stanovanjsko poslovna objekta D, F in večstanovanjskega objekta E gradbeno dovoljenje pod št / z dne ter sklep o popravi št / z dne ; - daje Upravna enota Koper pod št / z dne izdala odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja št / z dne in pod št / z dne izdala odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja št / z dne ; - da se je zemljišče pare.št. 701/18 katastrska občina 2606 Semedela z odločbo GURS, Območne geodetske uprave Koper št / z dne ukinilo in sta nastali novi pare.št. 701/20 in 701/21, katastrska občina 2606 Semedela; - daje Upravna enota Koper izdala: - odločbo št / z dne v zvezi s spremembo gradbenega dovoljena št / z dne in odločbe št / z dne , - odločbo št / z dne v zvezi s spremembo gradbenega dovoljenja št / z dne in odločbe št / z dne ; - da je bila za navedem kompleks izvedena nova parcelacija zemljišč tako, da se je zemljišče pare.št. 701/20 katastrska občina 2606 Semedela, z odločbo GURS, Območne geodetske uprave Koper št / z dne , delilo v nove pare.št. 1

2 701/22-parkirišče 12 m2, parc.št. 701/23-parkirišče 12 m2, parc.št. 701/24-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/25-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/26-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/27- parkirišče 13 m2, parc.št. 701/28-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/29-funkcionalni objekt 27 m2, parc.št. 701/30-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/31-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/32- parkirišče 12 m2, parc.št. 701/33-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/34-dvorišče 919 m2, parc.št. 701/35-zemljišče pod stavbo 1548 m2, parc.št. 701/36-dvorišče 61 m2, parc.št. 701/37-dvorišče 669 m2, parc.št. 701/38-dvorišče 42 m2, parc.št. 701/39-dvorišče 9 m2, parc.št. 701/40-dvorišče 39 m2, parc.št. 701/41-dvorišče 104 m2, parc.št. 701/42-dvorišče 7 m2, parc.št. 701/43-dvorišče 9 m2, parc.št. 701/44-dvorišče 12 m2, parc.št. 701/45- zemljišče pod stavbo 4812 m2, parc.št. 701/46-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/47- parkirišče 13 m2, parc.št. 701/48-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/49-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/50-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/51-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/52- parkirišče 13 m2, parc.št. 701/53-igrišče 302 m2, parc.št. 701/54-dvorišče 263 m2, parc.št. 701/55-zemljišče pod stavbo 5357 m2, parc.št. 701/56-dvorišče 529 m2, parc.št. 701/57- dvorišče 41 m2, parc.št. 701/58-dvorišče 83 m2 in parc.št. 701/59-cesta 2805 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela, ki pa v zemljiški knjigi še ni izvedeno; - da je zemljišče parc.št. 701/20 vpisano v vl.št katastrska občina 2606 Semedela in kot lastnik GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, do celote; - da sta v vl.št katastrska občina 2606 Semedela na parc.št. 701/20 vknjiženi dve hipoteki in zaznamba neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, vse v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Trg Republike 2, 1000 Ljubljana; - da je v vl.št katastrska občina 2606 Semedela, na parc.št. 701/20 v korist Mestne občine Koper, vknjižena brezplačna in časovno neomejena služnostna pravica za izgradnjo javne komunalne infrastrukture in služnostna pravica izvedbe meteornega kolektorja z zadrževalnikom za padavinske vode, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi na nepremičnini ter trajno in neovirano uporabo infrastrukture; - da je v vl.št katastrska občina 2606 Semedela, na parc.št. 701/20 v korist Elektro Primorske, Podjetja za distribucijo električne energije, d.d., vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije nove transformatorske postaje, srednje napetostnega in nizko napetostnega voda z glavnimi omaricami, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi na nepremičnini ter trajno in neovirano uporabo ter nadzor elektroenergetskih objektov za čas, dokler bodo elektroenergetski objekti obstajali; - da je v vl.št katastrska občina 2606 Semedela, na parc.št. 701/20 v korist Telekoma Slovenije d.d., vknjižena stvarna služnost graditve javnega komunikacijskega omrežja v obsegu, določenimi v 3. čl. pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne , dostop do omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanja naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju javnega komunikacijskega omrežja; - da obstaja na zunanjih parkirnih mestih z oznakami ZUN PM B1, ZUN PM B2, ZUN PM B3, ZUN PM B4, ZUN PM B5 in ZUN PM B6, služnostna pravica dostopa do razbremenilnika pod navedenimi parkirnimi mesti, za potrebe rednega in izrednega vzdrževanja le-tega ter opravo reklamacij, ter služnostna pravica dostopa v korist telekomunikacijskih operaterjev Telekom in Telemach ter elektrodistributerja Elektro 2

3 Primorska in sicer za redno in izredno vzdrževanje napeljav v kabelski kanalizaciji izven objektov in na policah v garažah oziroma na skupnih delih objektov; - da je bila za»stanovanjsko naselje Nokturno Markovec«pod Opr. št.: SV 723/08 dne sprejeta listina Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe Nokturno Markovec, pod Opr.št.: SV 745/10 dne pa dodatek k splošnim pogojem prodaje, v katerem so navedeni vsi posamezni deli objekta, skupni deli ter solastninski deleži, ki so navedeni tudi v tem aktu o oblikovanju etažne lastnine; - da so bili v»stanovanjskem naselju Nokturno Markovec«zgrajeni objekti, in sicer: 1. v območja A v nizu 1 na parc.št. 701/55 katastrska občina 2606 Semedela a) objekt A - stopnišče z oznako A-J5 in z naslovom Kozlovičeva ulica 34, 6000 Koper, - stopnišče z oznako A-J6 in z naslovom Kozlovičeva ulica 36, 6000 Koper, - stopnišče z oznako A-J7 in z naslovom Kozlovičeva ulica 38, 6000 Koper, - stopnišče z oznako A-J8 in z naslovom Kozlovičeva ulica 40, 6000 Koper, - stopnišče z oznako A-J9 in z naslovom Kozlovičeva ulica 42, 6000 Koper, b) objekt B - poslovni prostor z naslovom Kozlovičeva ulica 30, 6000 Koper, - stopnišče z oznako B-J1 in z naslovom Kozlovičeva ulica 30, 6000 Koper, - stopnišče z oznako B-J2 in z naslovom Kozlovičeva ulica 32, 6000 Koper, c) objekt C - poslovni prostor z naslovom Kvedrova cesta 22H, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J1 in z naslovom Kvedrova cesta 22H, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J2 in z naslovom Kvedrova cesta 22G, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J3 in z naslovom Kvedrova cesta 22F, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J4 in z naslovom Kvedrova cesta 22E, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J5 in z naslovom Kvedrova cesta 22D, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J6 in z naslovom Kvedrova cesta 22C, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J7 in z naslovom Kvedrova cesta 22B, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J8 in z naslovom Kvedrova cesta 22A, 6000 Koper, - stopnišče z oznako C-J9 in z naslovom Kvedrova cesta 22, 6000 Koper, 2. v območja B v nizu 2 na parc.št. 701/45 katastrska občina 2606 Semedela a) objekt D - poslovni prostor z naslovom Kvedrova cesta 24G, 6000 Koper, - stopnišče z oznako D-J2 in z naslovom Kvedrova cesta 24G, 6000 Koper, - stopnišče z oznako D-J3 in z naslovom Kvedrova cesta 24F, 6000 Koper, - stopnišče z oznako D-J4 in z naslovom Kvedrova cesta 24E, 6000 Koper, - stopnišče z oznako D-J5 in z naslovom Kvedrova cesta 24D, 6000 Koper, - stopnišče z oznako D-J6 in z naslovom Kvedrova cesta 24C, 6000 Koper, - stopnišče z oznako D-J7 in z naslovom Kvedrova cesta 24B, 6000 Koper, - stopnišče z oznako D-J8 in z naslovom Kvedrova cesta 24A, 6000 Koper, - stopnišče z oznako D-J9 in z naslovom Kvedrova cesta 24, 6000 Koper, b) objekt E - stopnišče z oznako E-J3 in z naslovom Kvedrova cesta 26F, 6000 Koper, - stopnišče z oznako E-J4 in z naslovom Kvedrova cesta 26E, 6000 Koper, - stopnišče z oznako E-J5 in z naslovom Kvedrova cesta 26D, 6000 Koper, - stopnišče z oznako E-J6 in z naslovom Kvedrova cesta 26C, 6000 Koper, 3

4 - stopnišče z oznako E-J7 in z naslovom Kvedrova cesta 26B, 6000 Koper, - stopnišče z oznako E-J8 in z naslovom Kvedrova cesta 26A, 6000 Koper, - stopnišče z oznako E-J9 in z naslovom Kvedrova cesta 26, 6000 Koper, 3. v območja B v nizu 3 na parc.št. 701/35 katastrska občina 2606 Semedela c) objekt F - stopnišče z oznako F-J1 in z naslovom Kvedrova cesta 28C, 6000 Koper, - stopnišče z oznako F-J2 in z naslovom Kvedrova cesta 28B, 6000 Koper, - stopnišče z oznako F-J3 in z naslovom Kvedrova cesta 28A, 6000 Koper, - stopnišče z oznako F-J4 in z naslovom Kvedrova cesta 28, 6000 Koper, - poslovni prostor z naslovom Kvedrova cesta 28, 6000 Koper; - da so pod vsemi zgoraj navedenimi objekti zgrajeni garažni objekti, ki pa nimajo posebnih hišnih številk; - da so bili za zgoraj navedene objekte izdelan etažni načrti in s sklepi GURS, Območne geodetske uprave Koper št / z dne , št / z dne in št / z dne , določene identifikacijske številke, iz katerih je razvidno, da se: 1. v območju A v nizu1 1 z id.št ES, ki ga sestavljajo objekt A, B in C, na parc.št. 701/55 katastrska občina 2606 Semedela z naslovi Kozlovičeva ulica 34, 36, 38, 40, 42, 30, 32 ter Kvedrova cesta 22H, 22G, 22F, 22E, 22D, 22C, 22B, 22A in 22, 6000 Koper, objekti sestojijo iz 102 stanovanjskih enot, 218 nestanovanjskih enot in iz 78 enot skupne rabe, 2. v območju B v nizu 2 z id.št ES, ki ga sestavljata objekta D in E, na parc.št. 701/45 katastrska občina 2606 Semedela z naslovi Kvedrova cesta 24G, 24F, 24E, 24D, 24C, 24B, 24A, 24, 26F, 26E, 26D, 26C, 26B, 26A, 26, 6000 Koper, objekti sestojijo iz 93 stanovanjskih enot, 208 nestanovanjskih enot in iz 81 enot skupne rabe, 3. v območja B v nizu 3 z id.št ES, ki ga sestavlja objekt F, na parc.št. 701/35 katastrska občina 2606 Semedela z naslovi Kvedrova cesta 28C, 28B, 28A in 28, 6000 Koper, objekt sestoji iz 40 stanovanjskih enot, 146 nestanovanjskih enot in iz 49 enot skupne rabe; - da je celotnemu»stanovanjskemu naselju Nokturno Markovec«skupno še zemljišče parc.št. 701/53-igrišče 302 m2, katastrska občina 2606 Semedela, ki v naravi predstavlja park in otroško igrišče; - da je vsem etažnim enotam v nizu 1 območja A skupno zemljišče parc.št. 701/55- zemljišče pod stavbo 5357 m2 katastrska občina 2606 Semedela, zemljišče, ki je namenjeno za normalno uporabo objekta parc.št. 701/54-dvorišče 263 m2, parc.št. 701/56- dvorišče 529 m2, parc.št. 701/57-dvorišče 41 m2, parc.št. 701/58-dvorišče 83 m2, katastrska občina 2606 Semedela ter zemljišče parc.št. 701/51-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/52-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/46-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/25-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/26-parkirišče 13 m2, parc.št. 701/27-parkirišče 13 m2 in parc.št. 701/28- parkirišče 13 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela, ki v naravi predstavljajo parkirna mesta za obiskovalce; 4

5 - da je vsem etažnim enotam, v objektu D in E v nizu 2 območja B skupno zemljišče parc.št. 701/45-zemljišče pod stavbo 4812 m2 katastrska občina 2606 Semedela ter zemljišče, ki je namenjeno za normalno uporabo objekta parc.št. 701/37-dvorišče 669 m2, parc.št. 701/38-dvorišče 42 m2, parc.št. 701/39-dvorišče 9 m2, parc.št. 701/40-dvorišče 39 m2, parc.št. 701/41-dvorišče 104 m2, parc.št. 701/42-dvorišče 7 m2, parc.št. 701/43- dvorišče 9 m2, parc.št. 701/44-dvorišče 12 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela; - da je vsem etažnim enotam, v objektu F v nizu 3 območja B skupno zemljišče parc.št. 701/35-zemljišče pod stavbo 1548 m2, katastrska občina 2606 Semedela ter zemljišče, ki je namenjeno za normalno uporabo objekta parc.št. 701/34-dvorišče 919 m2 in parc.št. 701/36-dvorišče 61 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela; - da je vsem etažnim enotam, v objektu D in E v nizu 2 in objektu F v nizu 3 območja B skupno zemljišče parc.št. 701/22-parkirišče 12 m2, parc.št. 701/23-parkirišče 12 m2, parc.št. 701/24-parkirišče 13 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela, ki v naravi predstavljajo parkirna mesta za obiskovalce v območju B; - da se s tem aktom ustanovijo služnostne previce za potrebe dostopa do merilnih mest za elektriko in toplo vodo, in sicer na skupnem delu z ident.št , stopnišču v vhodu B-J1, v korist vsakokratnega lastnika poslovnega prostora z oznako B-P-PP1 z ident.št , na skupnem delu z ident.št , stopnišču v vhodu C-J1, v korist vsakokratnega lastnika poslovnega prostora z oznako C-P-PP1 z ident.št , na skupnem delu z ident.št , stopnišču v vhodu D-J2, v korist vsakokratnega lastnika poslovnega prostora z oznako D-P-PP1 z ident.št ter na skupnem delu z ident.št , stopnišču v vhodu F-J4, v korist vsakokratnega lastnika poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z ident.št ; - da je na zemljišču parc.št. 701/59-cesta 2805 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela zgrajena cesta in bo investitor z Mestno občino Koper sklenil posebno listino o prenosu teh nepremičnin v javno dobro. II. Za posamezne enote v»stanovanjskem naselju Nokturno Markovec«je bil izdelan izračun deležev glede na skupne dele stavb, posebne skupne dele in skupne dele naselja, kot je to razvidno iz listine Splošni pogoji prodaje Opr. št.: SV 723/08 dne in dodatka pod Opr.št.: SV 745/10 dne III. GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: kot investitor in zemljiškoknjižni lastnik večstanovanjskih objektov v»stanovanjskem naselju Nokturno Markovec«, s tem aktom razdeljuje objekte in oblikuje naslednje etažne enote v objektu z gradbeno oznako F v nizu 3 v območju B na parc.št. 701/35 katastrska občina 2606 Semedela z id.št ES, se oblikujejo naslednje etažne enote: a) v objektu F- stopnišče F-J1 in z naslovom Kvedrova cesta 28C, 6000 Koper, - stanovanje z oznako F-J1-P-S1 v pritličju (2. etaži) v izmeri 67,89 m2 z ident. št , 5

6 - stanovanje z oznako F-J1-P-S2 v pritličju (2. etaži) v izmeri 89,78 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J1-1N-S3 v 1. nadstropju (3. etaži) v izmeri 67,87 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J1-1N-S4 v 1. nadstropju (3. etaži) v izmeri 89,77 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J1-1N-S5 v 1. nadstropju (3. etaži) v izmeri 104,08 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J1-1N-S6 v 1. nadstropju (3. etaži) v izmeri 106,44 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J1-2N-S7 v 2. nadstropju (4. etaži) v izmeri 110,71 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J1-2N-S8 v 2. nadstropju (4. etaži) v izmeri 148,05 m2 z ident. št , b) v objektu F - stopnišče F-J2 in z naslovom Kvedrova cesta 28B, 6000 Koper, - stanovanje z oznako F-J2-P-S1 v pritličju (3. etaži) v izmeri 63,43 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-P-S2 v pritličju (3. etaži) v izmeri 72,05 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-1N-S3 v 1. nadstropju (4. etaži) v izmeri 63,48 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-1N-S4 v 1. nadstropju (4. etaži) v izmeri 71,97 z m2 ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-1N-S5 v 1. nadstropju (4. etaži) v izmeri 104,34 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-1N-S6 v 1. nadstropju (4. etaži) v izmeri 106,33 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-2N-S7 v 2. nadstropju (5. etaži) s shrambo v 2. nadstropju (5. etaži) v skupni izmeri 127,17 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-2N-S8 v 2. nadstropju (5. etaži) s shrambo v 2. nadstropju (5. etaži) v skupni izmeri 152,54 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-2N-S9 v 2. nadstropju (5. etaži) v izmeri 98,82 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J2-2N-S10 v 2. nadstropju (5. etaži) v izmeri 113,92 m2 z ident. št , c) v objektu F - stopnišče F-J3 in z naslovom Kvedrova cesta 28A, 6000 Koper, - stanovanje z oznako F-J3-P-S1 v pritličju (4. etaži) v izmeri 63,43 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J3-P-S2 v pritličju (4. etaži) v izmeri 72,05 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J3-1N-S3 v 1. nadstropju (5. etaži) v izmeri 63,62 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J3-1N-S4 v 1. nadstropju (5. etaži) v izmeri 71,97 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J3-1N-S5 v 1. nadstropju (5. etaži) v izmeri 86,40 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J3-1N-S6 v 1. nadstropju (5. etaži) v izmeri 96,40 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J3-2N-S7 v 2. nadstropju (6. etaži) s shrambo v 2. nadstropju (6. etaži) v skupni izmeri 127,57 m2 z ident. št , 6

7 - stanovanje z oznako F-J3-2N-S8 v 2. nadstropju (6. etaži) s shrambo v 2. nadstropju (6. etaži) v skupni izmeri 144,76 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J3-2N-S9 v 2. nadstropju (6. etaži) v izmeri 98,91 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J3-2N-S10 v 2. nadstropju (6. etaži) v izmeri 113,69 m2 z ident. št , d) v objektu F - stopnišče F-J4 in z naslovom Kvedrova cesta 28, 6000 Koper, - stanovanje z oznako F-J4-P-S1-A v pritličju (5. etaži) v izmeri 62,70 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-P-S1-B v pritličju (5. etaži) v izmeri 100,62 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-P-S2-A v pritličju (5. etaži) v izmeri 72,43 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-P-S2-B v pritličju (5. etaži) v izmeri 84,05 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-1N-S3-A v 1. nadstropju (6. etaži) v izmeri 62,70 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-1N-S3-B v 1. nadstropju (6. etaži) v izmeri 100,64 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-1N-S4-A v 1. nadstropju (6. etaži) v izmeri 72,43 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-1N-S4-B v 1. nadstropju (6. etaži) v izmeri 84,02 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-2N-S5 v 2. nadstropju (7. etaži) s shrambo v 2. nadstropju (7. etaži) v skupni izmeri 127,59 z m2 ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-2N-S6 v 2. nadstropju (7. etaži) s shrambo v 2. nadstropju (7. etaži) v skupni izmeri 144,76 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-2N-S7 v 2. nadstropju (7. etaži) v izmeri 137,06 m2 z ident. št , - stanovanje z oznako F-J4-2N-S8 v 2. nadstropju (7. etaži) v izmeri 125,46 m2 z ident. št , e) v objektu F in z naslovom Kvedrova cesta 28, 6000 Koper, - poslovni prostor z oznako F-K-PP1 v kleti (3. etaži) in pritličju (4. etaži) v izmeri 319,47 m2 z ident. št , f) v garaži I pod objektom F, ki ima vhod iz Ceste Semedela, 6000 Koper, - parkirno mesto z oznako G I PM 6 v garaži I (1. etaži) v izmeri 12,86 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G I PM 7 v garaži I (1. etaži) v izmeri 12,86 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G I PM 8 v garaži I (1. etaži) v izmeri 14,56 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G I PM 9 v garaži I (1. etaži) v izmeri 14,62 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G I PM 10 v garaži I (1. etaži) v izmeri 12,15 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G I PM 11 v garaži I (1. etaži) v izmeri 13,08 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G I PM 12 v garaži I (1. etaži) v izmeri 12,86 m2 z ident. št , 7

8 - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , - parkirno mesto z , oznako G I PM 13 v garaži (1. etaži) v izmeri 12,86 m2 z ident. št. oznako G oznako G oznako G oznako G oznako G I PM 14 v garaži I (1. etaži) v izmeri 14,31 m2 z ident. št. I PM 15 v garaži I (1. etaži) v izmeri 13,93 m2 z ident. št. I PM 16 v garaži I (1. etaži) v izmeri 27,07 m2 z ident. št. I PM 17 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,19 m2 z ident. št. I PM 18 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,80 m2 z ident. št. oznako G I PM 19 v garaži (1. etaži) v izmeri 14,20 m2 z ident. št. oznako G I PM 20 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,75 m2 z ident. št. oznako G I PM 21 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,10 m2 z ident. št. oznako G I PM 22 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,10 m2 z ident. št. oznako G I PM 23 v garaži I (1. etaži) v izmeri 11,53 m2 z ident. št. oznako G I PM 24 v garaži I (1. etaži) v izmeri 12,50 m2 z ident. št. oznako G I PM 25 v garaži I (1. etaži) v izmeri 13,13 m2 z ident. št. oznako G I PM 26 v garaži I (1. etaži) v izmeri 13,39 m2 z ident. št. oznako G I PM 27 v garaži I (1. etaži) v izmeri 13,62 m2 z ident. št. oznako G I PM 28 v garaži I (1. etaži) v izmeri 12,68 m2 z ident. št. oznako G I PM 29 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,14 m2 z ident. št. oznako G I PM 30 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,34 m2 z ident. št. oznako G I PM 31 v garaži I (1. etaži) v izmeri 13,44 m2 z ident. št. oznako G I PM 32 v garaži I (1. etaži) v izmeri 13,39 m2 z ident. št. oznako G I PM 33 v garaži I (1. etaži) v izmeri 13,62 m2 z ident. št. oznako G I PM 34 v garaži I (1. etaži) v izmeri 12,68 m2 z ident. št. oznako G I PM 35 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,27 m2 z ident. št. oznako G I PM 36 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,27 m2 z ident. št. oznako G I PM 37 v garaži I (1. etaži) v izmeri 14,40 m2 z ident. št. 8

9 - parkirno mesto z oznako G I PM 38 v garaži I (1. etaži) v izmeri 15,09 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G I PM 39 v garaži I (1. etaži) v izmeri 18,42 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G I PM 40 v garaži I (1. etaži) v izmeri 14,17 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-2N-S7 v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,00 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-2N-S8 v garaži I (1. etaži) v izmeri 5,95 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-2N-S9 v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,01 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-2N-S10 v garaži I (1. etaži) v izmeri 6,78 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-P-S1-A v garaži I (1. etaži) v izmeri 6,60 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-P-S1-B v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,86 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-P-S2-A v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,11 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-P-S2-B v garaži I (1. etaži) v izmeri 7,76 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-1N-S3-A v garaži I (1. etaži) v izmeri 6,26 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-1N-S3-B v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,25 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-1N-S4-A v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,34 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-1N-S4-B v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,25 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-2N-S5 v garaži I (1. etaži) v izmeri 12,04 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-2N-S6 v garaži I (1. etaži) v izmeri 9,93 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-2N-S7 v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,14 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J4-2N-S8 v garaži I (1. etaži) v izmeri 7,03 m2 z ident. št , - shramba z oznako 1F v garaži I (1. etaži) v izmeri 5,14 m2 z ident. št , - shramba z oznako 2F v garaži I (1. etaži) v izmeri 8,72 m2 z ident. št , - shramba z oznako 3F v garaži I (1. etaži) v izmeri 5,04 m2 z ident. št , - shramba z oznako 4F v garaži I (1. etaži) v izmeri 9,12 m2 z ident. št , - večnamenski prostor z oznako 9F v garaži I (1. etaži) v izmeri 4,62 m2 z ident. št , - večnamenski prostor z oznako 10F v garaži I (1. etaži) v izmeri 4,62 m2 z ident. št , - večnamenski prostor z oznako 11F v garaži I (1. etaži) v izmeri 4,52 m2 z ident. št , - shramba z oznako FJ1-2N-S7-A v garaži I (1. etaži) v izmeri 7,63 m2 z ident. št , 9

10 g) v garaži II pod objektom F, ki ima vhod iz Kvedrove ceste, 6000 Koper, parkirno mesto z oznako G II PM 1 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,26 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 2 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,26 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 3 v garaži II (2. etaži) v izmeri 14,20 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 4 v garaži II (2. etaži) v izmeri 14,62 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 5 v garaži II (2. etaži) v izmeri 12,15 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 6 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,09 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 7 v garaži II (2. etaži) v izmeri 12,86 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 8 v garaži II (2. etaži) v izmeri 12,86 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 9 v garaži II (2. etaži) v izmeri 14,31 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 10 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,93 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 11 v garaži II (2. etaži) v izmeri 27,07 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 12 v garaži II (2. etaži) v izmeri 15,19 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 13 v garaži II (2. etaži) v izmeri 15,80 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 14 v garaži II (2. etaži) v izmeri 14,20 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 15 v garaži II (2. etaži) v izmeri 15,75 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 16 v garaži II (2. etaži) v izmeri 15,10 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 17 v garaži II (2. etaži) v izmeri 15,10 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 18 v garaži II (2. etaži) v izmeri 11,53 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 19 v garaži II (2. etaži) v izmeri 12,54 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 20 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,17 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 21 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,43 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 22 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,72 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 23 v garaži II (2. etaži) v izmeri 12,73 m2 z ident. št , parkirno mesto z oznako G II PM 24 v garaži II (2. etaži) v izmeri 15,14 m2 z ident. št , 10

11 - parkirno mesto z oznako G II PM 25 v garaži II (2. etaži) v izmeri 15,37 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G II PM 26 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,47 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G II PM 27 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,39 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G II PM 28 v garaži II (2. etaži) v izmeri 13,62 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G II PM 29 v garaži II (2. etaži) v izmeri 12,33 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J1-P-S1 v garaži II (2. etaži) v izmeri 4,18 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J1-P-S2 v garaži II (2. etaži) v izmeri 7,83 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J1-1N-S3 v garaži II (2. etaži) v izmeri 5,20 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J1-1N-S4 v garaži II (2. etaži) v izmeri 6,98 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J1-1N-S5 v garaži II (2. etaži) v izmeri 8,01 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J1-1N-S6 v garaži II (2. etaži) v izmeri 6,78 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J1-2N-S7 v garaži II (2. etaži) v izmeri 8,00 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J1-2N-S8 v garaži II (2. etaži) v izmeri 5,95 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-1N-S5 v garaži II (2. etaži) v izmeri 8,11 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-1N-S6 v garaži II (2. etaži) v izmeri 6,60 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-2N-S7 v garaži II (2. etaži) v izmeri 8,86 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-2N-S8 v garaži II (2. etaži) v izmeri 8,25 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-2N-S9 v garaži II (2. etaži) v izmeri 7,76 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-2N-S10 v garaži II (2. etaži) v izmeri 8,25 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-P-S1 v garaži II (2. etaži) v izmeri 8,34 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-P-S2 v garaži II (2. etaži) v izmeri 6,26 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-1N-S3 v garaži II (2. etaži) v izmeri 12,04 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-1N-S4 v garaži II (2. etaži) v izmeri 9,92 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-1N-S5 v garaži II (2. etaži) v izmeri 8,13 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J3-1N-S6 v garaži II (2. etaži) v izmeri 7,03 m2 z ident. št , 11

12 - večnamenski prostor z oznako 12F v garaži II (2. etaži) v izmeri 4,58 m2 z ident. št , - večnamenski prostor z oznako 13F v garaži II (2. etaži) v izmeri 4,62 m2 z ident. št , - večnamenski prostor z oznako 14F v garaži II (2. etaži) v izmeri 4,52 m2 z ident. št , h) v garaži III pod objektom F, ki ima vhod iz Kvedrove ceste, 6000 Koper, - parkirno mesto z oznako G III PM 1 v garaži III (3. etaži) v izmeri 12,75 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 2 v garaži III (3. etaži) v izmeri 12,75 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 3 v garaži III (3. etaži) v izmeri 14,20 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 4 v garaži III (3. etaži) v izmeri 13,68 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 5 v garaži III (3. etaži) v izmeri 27,07 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 6 v garaži III (3. etaži) v izmeri 15,19 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 7 v garaži III (3. etaži) v izmeri 15,80 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 8 v garaži III (3. etaži) v izmeri 14,20 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 9 v garaži III (3. etaži) v izmeri 15,75 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 10 v garaži III (3. etaži) v izmeri 15,10 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 11 v garaži III (3. etaži) v izmeri 15,10 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 12 v garaži III (3. etaži) v izmeri 11,53 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 13 v garaži III (3. etaži) v izmeri 12,50 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 14 v garaži III (3. etaži) v izmeri 13,13 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 15 v garaži III (3. etaži) v izmeri 13,39 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 16 v garaži III (3. etaži) v izmeri 13,63 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 17 v garaži III (3. etaži) v izmeri 12,33 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G III PM 18 v garaži III (3. etaži) v izmeri 12,00 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-P-S1 v garaži III (3. etaži) v izmeri 7,83 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-P-S2 v garaži III (3. etaži) v izmeri 3,89 m2 z ident. št , - shramba z oznako F-J2-1N-S3 v garaži III (3. etaži) v izmeri 5,22 z ident. št , 12

13 - shramba z oznako F-J2-1N-S4 v garaži III (3. etaži) v izmeri 6,53 m2 z ident. št , - shramba z oznako 5F v garaži III (3. etaži) v izmeri 5,14 m2 z ident. št , - shramba z oznako 6F v garaži III (3. etaži) v izmeri 8,72 m2 z ident. št , - shramba z oznako 7F v garaži III (3. etaži) v izmeri 5,05 m2 z ident. št , - shramba z oznako 8F v garaži III (3. etaži) v izmeri 9,12 m2 z ident. št , - večnamenski prostor z oznako 15F v garaži III (3. etaži) v izmeri 4,58 m2 z ident. št , i) v garaži IV pod objektom F, ki ima vhod iz Kvedrove ceste, 6000 Koper, - parkirno mesto z oznako G IV PM1 v garaži IV (4. etaži) v izmeri 12,75 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G IV PM2 v garaži IV (4. etaži) v izmeri 12,75 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G IV PM3 v garaži IV (4. etaži) v izmeri 13,51 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G IV PM4 v garaži IV (4. etaži) v izmeri 20,36 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G IV PM5 v garaži IV (4. etaži) v izmeri 14,30 m2 z ident. št , - parkirno mesto z oznako G IV PM6 v garaži IV (4. etaži) v izmeri 14,30 m2 z ident. št , - večnamenski prostor z oznako 16F v garaži IV (4. etaži) v izmeri 4,58 m2 z ident. št ter dovoljuje, da se od vl.št katastrska občina 2606 Semedela odpiše objekt F z id.št ES z naslovi Kvedrova cesta 28C, 28B, 28A in 28, 6000 Koper, na parc.št. 701/35-zemljišče pod stavbo 1548 m2 katastrska občina 2606 Semedela ter odpisano nepremičnino vpis v nov vložek s podvložki ter pri vseh podvložkih prenos lastninskega stanja iz vl.št iste k.o. IV. V objektu z gradbeno oznako F v nizu 3 v območju B na parc.št. 701/35 katastrska občina 2606 Semedela z id.št ES so naslednji skupni deli, in sicer: a) v objektu F - vetrolov, dvigalo in hodnik s stopniščem v kleti (1. etaži), vetrolov 1, vetrolov 2, dvigalo, hodnik s stopniščem, prostor za smeti in kolesarnica v pritličju (2. etaži), dvigalo in hodnik s stopniščem v 1. nadstropju (3. etaži), dvigalo in hodnik s stopniščem v 2. nadstropju (4. etaži) ter inštalacijski prostor v 2. nadstropju (4. etaži), v skupni izmeri 142,09 m2, z ident.št , ki so skupni vsem etažnim enotam v stopnišču F-J1; - vetrolov, dvigalo, hodnik s stopniščem v 2. kleti (1. etaži), vetrolov, dvigalo in hodnik s stopniščem v 1. kleti (2. etaži), prostor za smeti, kolesarnica, vetrolov 1, vetrolov 2, hodnik s stopniščem in dvigalo v pritličju (3. etaži), hodnik s stopniščem in dvigalo v 1. nadstropju (4. etaži), hodnik s stopniščem, dvigalo in inštalacijski prostor v 2. nadstropju (5. etaži), v skupni izmeri 165,63 m2, z ident.št , ki so skupni vsem etažnim enotam v stopnišču F-J2; - vetrolov, dvigalo in hodnik s stopniščem v 3. kleti (1. etaži), vetrolov, dvigalo in hodnik s stopniščem v 2. kleti (2. etaži), vetrolov, dvigalo in hodnik s stopniščem v 1. kleti (3. 13

14 etaži), dvigalo, hodnik s stopniščem, vetrolov 1, vetrolov 2, prostor za smeti in kolesarnica v pritličju (4. etaži), hodnik s stopniščem in dvigalo v 1. nadstropju (5. etaži), hodnik s stopniščem in dvigalo v 2. nadstropju (6. etaži) ter inštalacijski prostor v 2. nadstropju (6. etaži), v skupni izmeri 178,76 m2, z ident.št , ki so skupni vsem etažnim enotam v stopnišču F-J3; - vetrolov, hodnik s stopniščem in dvigalo v 4. kleti (1. etaži), vetrolov, hodnik s stopniščem in dvigalo v 3. kleti (2. etaži), vetrolov, hodnik s stopniščem in dvigalo v 2. kleti (3. etaži), kolesarnica, vetrolov 1, vetrolov 2, vetrolov 3, hodnik s stopniščem in dvigalo v 1. kleti (4. etaži), hodnik s stopniščem in dvigalo v pritličju (5. etaži), hodnik s stopniščem in dvigalo v 1. nadstropju (6. etaži), hodnik s stopniščem, dvigalo in inštalacijski prostor v 2. nadstropju (7. etaži), v skupni izmeri 190,79 m2, z ident.št , ki so skupni vsem etažnim enotam v stopnišču F-J4; - prostor za smeti v 1. kleti (4. etaži), v izmeri 7,57 m2, z ident.št , ki je skupen vsem etažnim enotam v stopnišču F-J4 in poslovnemu prostoru F-K-PP1; - hodnik za stanovanji F-J4-P-S1-A in F-J4-P-S1-B v pritličju (5. etaži), v izmeri 3,25 m2, z ident.št ; - hodnik za stanovanji F-J4-P-S2-A in F-J4-P-S2-B v pritličju (5. etaži), v izmeri 3,24 m2, z ident.št ; - hodnik za stanovanji F-J4-1N-S3-A in F-J4-1N-S3-B v 1. nadstropju (6. etaži), v izmeri 3.24 m2, z ident.št ; - hodnik za stanovanji F-J4-1N-S4-A in F-J4-1N-S4-B v 1. nadstropju (6. etaži), v izmeri 3.24 m2, z ident.št ; b) v garaži I - parkirno mesto z oznako G I PM 1 v garaži I (1. etaži), v izmeri 14,94 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G I PM 2 v garaži I (1. etaži), v izmeri 12,44 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G I PM 3 v garaži I (1. etaži), v izmeri 12,93 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G I PM 4 v garaži I (1. etaži), v izmeri 12,14 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G I PM 5 v garaži I (1. etaži), v izmeri 13,07 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G I PM 41 v garaži I (1. etaži), v izmeri 12,00 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G I PM 42 v garaži I (1. etaži), v izmeri 15,20 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G I PM 43 v garaži I (1. etaži), v izmeri 15,20 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G I PM 44 v garaži I (1. etaži), v izmeri 16,21 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - vozna površina v garaži I (1. etaži), v izmeri 704,35 m2, z ident.št , ki je skupna vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - večnamenski prostor v garaži I (1. etaži), v izmeri 4,62 m2, z ident.št , ki je skupen vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B; - skupni del invalidskega (G I PM 8 in G I PM 9) v garaži I (1. etaži), v izmeri 5,00 m2, z ident.št ; - skupni del invalidskega (G I PM 14 in G I PM 15) v garaži I (1. etaži), v izmeri 5,00 m2, z ident.št ; 14

15 - skupni del invalidskega (G I PM 29 in G I PM 30) v garaži I (1. etaži), v izmeri 5,22 m2, z ident.št ; - skupni del invalidskega (G I PM 35 in G I PM 36) v garaži I (1. etaži), v izmeri 5,22 m2, z ident.št ; - hodnik v garaži I (1. etaži), v izmeri 24,53 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; - hodnik v garaži I (1. etaži), v izmeri 4,92 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; - hodnik (1F in 2F) v garaži I (1. etaži), v izmeri 3,91 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; - hodnik (3F in 4F) v garaži I (1. etaži), v izmeri 4,14 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; c) v garaži II - parkirno mesto z oznako G II PM 30 v garaži II (2. etaži), v izmeri 12,00 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - parkirno mesto z oznako G II PM 31 v garaži II (2. etaži), v izmeri 14,68 m2, z ident.št , ki je skupno vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - vozna površina v garaži II (2. etaži), v izmeri 561,69 m2, z ident.št , ki je skupna vsem etažnim enotam v nizu 2 in 3 območja B; - prostor za čistilko in WC v garaži II (2. etaži), v izmeri 5,35 m2, z ident.št , ki je skupen vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B; - diesel agregat v garaži II (2. etaži), v izmeri 18,33 m2, z ident.št , ki je skupen vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B; - večnamenski prostor v garaži II (2. etaži), v izmeri 4,62 m2, z ident.št , ki je skupen vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B; - tehnični prostor v garaži II (2. etaži), v izmeri 18,87 m2, z ident.št , ki je skupen vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B; - skupni del invalidskega (G II PM 3 in G II PM 4) v garaži II (2. etaži), v izmeri 5,00 m2, z ident.št ; - skupni del invalidskega (G II PM 9 in G II PM 10) v garaži II (2. etaži), v izmeri 5,00 m2, z ident.št ; - skupni del invalidskega (G II PM 24 in G II PM 25) v garaži II (2. etaži), v izmeri 5,22 m2, z ident.št ; - hodnik v garaži II (2. etaži), v izmeri 6,94 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; - hodnik v garaži II (2. etaži), v izmeri 4,92 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; - hodnik v garaži II (2. etaži), v izmeri 24,53 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; d) v garaži III - vozna površina v garaži III (3. etaži), v izmeri 351,92 m2, z ident.št , ki je skupna vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B; - tehnični prostor v garaži III (3. etaži), v izmeri 4,62 m2, z ident.št , ki je skupen vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B; - skupni del invalidskega (G III PM 3 in G III PM 4) v garaži III (3. etaži), v izmeri 5,00 m2, z ident.št ; - hodnik v garaži III (3. etaži), v izmeri 6,71 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; - hodnik (5F in 6F) v garaži III (3. etaži), v izmeri 3,91 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; 15

16 - hodnik (7F in 8F) v garaži III (3. etaži), v izmeri 4,15 m2, z ident.št , za etažne enote od ident.št do ident.št ; e) v garaži IV - kotlarna v garaži IV (4. etaži), v izmeri 26,88 m2, z ident.št , ki je skupna vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B; - vozna površina v garaži IV (4. etaži), v izmeri 134,48 m2, z ident.št , ki je skupna vsem etažnim enotam v nizu 3 območja B. Vsem etažnim enotam v»stanovanjskemu naselju Nokturno Markovec«, je skupno zemljišče parc.št. 701/53-igrišče 302 m2, katastrska občina 2606 Semedela, ki v naravi predstavlja park in otroško igrišče. Vsem etažnim enotam v objektu F v nizu 3 območja B skupno zemljišče parc.št. 701/35- zemljišče pod stavbo 1548 m2, katastrska občina 2606 Semedela ter zemljišče, ki je namenjeno za normalno uporabo objekta parc.št. 701/34-dvorišče 919 m2 in parc.št. 701/36- dvorišče 61 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela. Vsem etažnim enotam v objektu D in E v nizu 2 in v objektu F v nizu 3 območja B skupno zemljišče parc.št. 701/22-parkirišče 12 m2, parc.št. 701/23-parkirišče 12 m2, parc.št. 701/24- parkirišče 13 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela, ki v naravi predstavljajo parkirna mesta za obiskovalce v območju B. V. GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: , dovoljuje, da se 1. na skupnih delih v objektu F v nizu 3 območja B: A) na skupnih delih v objektu F v nizu 3 območja B a) z ident.št in zemljišču parc.št. 701/35-zemljišče pod stavbo 1548 m2, parc.št. 701/34-dvorišče 919 m2 ter parc.št. 701/36-dvorišče 61 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela, vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 11 stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 153/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 11 stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 153/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 17 stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 181/10000 stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 18 stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 252/10000 stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 17 16

17 stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 181/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 260/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 19 stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 14 stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 24 stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 194/1000 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 107/1000 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 172/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 123/1000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 143/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 172/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 143/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 24 stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 23 stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 21 poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 54 oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 10 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , 17

18 / / / / / / / / / / oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , oznako G I PM 17 z identifikacijsko št , oznako G I PM 18 z identifikacijsko št , oznako G I PM 19 z identifikacijsko št , oznako G I PM 20 z identifikacijsko št , oznako G I PM 21 z identifikacijsko št , oznako G I PM 22 z identifikacijsko št , oznako G I PM 23 z identifikacijsko št , oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , oznako G I PM 27 z identifikacijsko št , oznako G I PM 28 z identifikacijsko št , oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , oznako G I PM 31 z identifikacij sko št , oznako G I PM 32 z identifikacijsko št , oznako G I PM 33 z identifikacijsko št , oznako G I PM 34 z identifikacijsko št , oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , oznako G I PM 37 z identifikacijsko št , oznako G I PM 38 z identifikacijsko št , 18

19 oznako G I PM 39 z identifikacijsko št , 31/10000 oznako G I PM 40 z identifikacijsko št , 2 shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 10/10000 shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 20/10000 shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 2F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 9F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 10F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 11F z identifikacijsko št , shrambe z oznako FJ1-2N-S7-A z identifikacijsko št , 13/10000 oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 5 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G II PM 6 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 7 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , 2 19

20 oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 11 z identifikacijsko št , 4 oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , 20/10000 oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , 21/10000 shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 10/

21 shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 21/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako 12F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 13F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 14F z identifikacijsko št , oznako G III PM 1 z ident. št , 22/10000 oznako G III PM 2 z ident. št , 22/10000 oznako G III PM 3 z ident. št , 2 oznako G III PM 4 z ident. št , 23/10000 oznako G III PM 5 z ident. št , 4 oznako G III PM 6 z ident. št , 2 oznako G III PM 7 z ident. št , 2 oznako G III PM 8 z ident. št , 2 oznako G III PM 9 z ident. št , 2 oznako G III PM 10 z ident. št , 2 oznako G III PM 11 z ident. št , 2 oznako G III PM 12 z ident. št , 20/10000 oznako G III PM 13 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G III PM 14 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , 20/10000 shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , 1 21

22 shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 15F z identifikacijsko št , oznako G IV PM1 z ident. št , 22/100 oznako G IV PM2 z ident. št , 22/100 oznako G IV PM3 z iden. št , 23/10000 oznako G IV PM4 z ident. št , 35/100 oznako G IV PM5 z ident. št , 24/100 oznako G IV PM6 z ident. št , 24/100 shrambe z oznako 16F z identifikacijsko št , b) na skupnih delih v stopnišču F-J1, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 86/1.000 stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 114/1.000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 87/1.000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 114/1.000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 133/1.000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 136/1.000 stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 141/1.000 stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 189/1.000 c) na skupnih delih v stopnišču F-J2, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 65/1.000 stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 74/1.000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 65/1.000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 74/1.000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 107/1.000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 109/1.000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 131/1.000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 157/1.000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 101/1.000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 117/1.000 č) na skupnih delih v stopnišču F-J3, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 67/1.000 stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 77/1.000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 68/1.000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 77/1.000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 92/1.000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 103/1.000 stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 136/1.000 stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 154/1.000 stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 105/1.000 stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 121/

23 d) na skupnih delih v stopnišču F-J4, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 54/1.000 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 86/1.000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 62/1.000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 72/1.000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 54/1.000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 86/1.000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 62/1.000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 72/1.000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 108/1.000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 122/1.000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 116/1.000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 106/1.000 e) na skupnih delih v stopnišču F-J4, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 42/1000 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 67/1000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 49/1000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 56/1000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 42/1000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 67/1000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 49/1000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 56/1000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 85/1000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 97/1000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 92/1000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 84/1000 poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 214/1000 f) na skupnih delih v stopnišču F-J4, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 384/1000 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 616/1000 g) 23

24 na skupnih delih v stopnišču F-J4, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 463/1000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 537/1000 h) na skupnih delih v stopnišču F-J4, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 384/1000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 616/1000 i) na skupnih delih v stopnišču F-J4, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 463/1000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 537/1000 B) na skupnih delih v garaži I v nizu 3 območja B a) na skupnih delih v garaži I, z ident.št , z ident.št , z ident.št , z ident.št , z ident.št , z ident.št , z ident.št , z ident.št , z ident.št , z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: poslovnega prostora z oznako D-P-PP1 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako D-J2-1N-S1 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako D-J2-1N-S2 z identifikacijsko št , 4 shrambe z oznako D-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako D-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 3/10000 stanovanja z oznako D-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 61/10000 stanovanja z oznako D-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako D-J3-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako D-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 62/

25 stanovanja z oznako D-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako D-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako D-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J9-1N-S5-A z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J9-1N-S5-B z identifikacijsko št , 40/10000 stanovanja z oznako D-J9-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J9-2N-S8-A z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J9-2N-S8-B z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako E-J3-1N-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako E-J3-2N-S4 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako E-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako E-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 dodatne shrambe z oznako 3E z identifikacijsko št , 2/

26 stanovanja z oznako E-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako E-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako E-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 dodatne shrambe z oznako 6E z identifikacijsko št , 2/10000 stanovanja z oznako E-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako E-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 dodatne shrambe z oznako 9E z identifikacijsko št , 2/10000 stanovanja z oznako E-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako E-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J9-1N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J9-1N-S6 z identifikacijsko št , 40/10000 stanovanja z oznako E-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J9-2N-S8 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J9-2N-S9 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J9-2N-S10 z identifikacijsko št , 3 oznako G I PM 1 z identifikacijsko št , oznako G I PM 2 z identifikacij sko št , oznako G I PM 3 z identifikacijsko št , oznako G I PM 4 z identifikacijsko št , oznako G I PM 5 z identifikacijsko št , 26

27 10/ /10000 oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , 27

28 10/ / /10000 oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , oznako G II PM 30 z identifikacijsko št , oznako G II PM 31 z identifikacijsko št , oznako G II PM 32 z identifikacijsko št , oznako G II PM 33 z identifikacijsko št , oznako G II PM 34 z identifikacijsko št , oznako G II PM 35 z identifikacijsko št , oznako G II PM 36 z identifikacijsko št , oznako G II PM 37 z identifikacijsko št , oznako G II PM 38 z identifikacijsko št , oznako G II PM 39 z identifikacijsko št , oznako G II PM 40 z identifikacijsko št , oznako G II PM 41 z identifikacijsko št , oznako G II PM 42 z identifikacijsko št , oznako G II PM 43 z identifikacijsko št , oznako G II PM 44 z identifikacijsko št , oznako G II PM 45 z identifikacijsko št , 28

29 oznako G II PM 46 z identifikacijsko št , oznako G II PM 47 z identifikacijsko št , oznako G II PM 48 z identifikacijsko št , oznako G II PM 49 z identifikacijsko št , oznako G II PM 50 z identifikacijsko št , oznako G II PM 51 z identifikacijsko št , oznako G II PM 52 z identifikacijsko št , oznako G II PM 53 z identifikacijsko št , oznako G II PM 54 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G II PM 55 z identifikacijsko št , oznako G II PM 56 z identifikacijsko št , oznako G II PM 61 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G II PM 62 z identifikacijsko št , oznako G II PM 63 z identifikacijsko št , oznako G II PM 64 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G II PM 65 z identifikacijsko št , shrambe z oznako E-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako 2D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 1E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 3D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 2E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako E z identifikacijsko št , oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , 29

30 11/ /10000 oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , oznako G III PM 19 z identifikacijsko št , oznako G III PM 20 z identifikacijsko št , oznako G III PM 21 z identifikacijsko št , oznako G III PM 22 z identifikacijsko št , oznako G III PM 23 z identifikacijsko št , oznako G III PM 24 z identifikacijsko št , oznako G III PM 25 z identifikacijsko št , oznako G III PM 26 z identifikacijsko št , oznako G III PM 27 z identifikacijsko št , oznako G III PM 28 z identifikacijsko št , oznako G III PM 29 z identifikacijsko št , oznako G III PM 30 z identifikacijsko št , oznako G III PM 31 z identifikacijsko št , oznako G III PM 32 z identifikacijsko št , oznako G III PM 33 z identifikacijsko št , 30

31 10/ / / /10000 oznako G III PM 34 z identifikacijsko št , oznako G III PM 35 z identifikacijsko št , oznako G III PM 36 z identifikacijsko št , oznako G III PM 37 z identifikacijsko št , oznako G III PM 38 z identifikacijsko št , oznako G III PM 39 z identifikacijsko št , oznako G III PM 40 z identifikacijsko št , oznako G III PM 41 z identifikacijsko št , oznako G III PM 42 z identifikacijsko št , oznako G III PM 43 z identifikacijsko št , oznako G III PM 44 z identifikacijsko št , oznako G III PM 45 z identifikacijsko št , oznako G III PM 46 z identifikacijsko št , oznako G III PM 47 z identifikacijsko št , oznako G III PM 48 z identifikacijsko št , oznako G III PM 49 z identifikacij sko št , oznako G III PM 50 z identifikacijsko št , oznako G III PM 51 z identifikacijsko št , oznako G III PM 52 z identifikacijsko št , oznako G III PM 53 z identifikacijsko št , oznako G III PM 54 z identifikacijsko št , oznako G III PM 55 z identifikacijsko št , oznako G III PM 56 z identifikacijsko št , oznako G III PM 57 z identifikacijsko št , oznako G III PM 58 z identifikacijsko št , 31

32 oznako G III PM 59 z identifikacijsko št , oznako G III PM 60 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G III PM 61 z identifikacijsko št , oznako G III PM 62 z identifikacijsko št , oznako G III PM 63 z identifikacijsko št , shrambe z oznako E-J6-2N-S6-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako 4D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 4E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 5D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 5E z identifikacijsko št , 3/10000 oznako G IV PM 1 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 2 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 3 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 4 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 5 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 6 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 7 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 8 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 9 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 10 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 11 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 12 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 13 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 14 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 15 z identifikacijsko št , 32

33 12/ / /10000 oznako G IV PM 16 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 17 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 18 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 19 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 20 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 21 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 22 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 23 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 24 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 25 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 26 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 27 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 28 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 29 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 30 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 31 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 32 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 33 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 34 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 35 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 36 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 37 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 38 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 38A z identifikacijsko št , 33

34 oznako G IV PM 39 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 40 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 41 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 42 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 43 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 44 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 45 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 46 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 47 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 48 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM 49 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 50 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 51 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM 52 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 53 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 54 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 55 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM 56 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 57 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 58 z identifikacijsko št , shrambe z oznako 6D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 7E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 7D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 8E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 8D z identifikacijsko št , stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 34

35 3 stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 53/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 7 stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 7 stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 7 stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 52/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 43/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 52/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 43/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 7 stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 70/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 6 poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 16 oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , 35

36 1 oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , oznako G I PM 10 z identifikacijsko št , oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , oznako G I PM 17 z identifikacijsko št , oznako G I PM 18 z identifikacijsko št , oznako G I PM 19 z identifikacijsko št , oznako G I PM 20 z identifikacijsko št , oznako G I PM 21 z identifikacijsko št , oznako G I PM 22 z identifikacijsko št , oznako G I PM 23 z identifikacijsko št , oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , oznako G I PM 27 z identifikacijsko št , oznako G I PM 28 z identifikacijsko št , oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , 36

37 oznako G I PM 31 z identifikacijsko št , oznako G I PM 32 z identifikacijsko št , oznako G I PM 33 z identifikacijsko št , oznako G I PM 34 z identifikacijsko št , oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , oznako G I PM 37 z identifikacijsko št , oznako G I PM 38 z identifikacijsko št , oznako G I PM 39 z identifikacijsko št , oznako G I PM 40 z ident. št , shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 2F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 9F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 10F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 11F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako FJ1-2N-S7-A z identifikacijsko št , 37

38 oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , oznako G II PM 5 z identifikacijsko št , oznako G II PM 6 z identifikacijsko št , oznako G II PM 7 z identifikacijsko št , oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , oznako G II PM 11 z identifikacijsko št , 1 oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , 38

39 oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , oznako G II PM 29 z ident. št , shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , shrambe z oznako 12F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 13F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 14F z identifikacijsko št , 2/10000 oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , oznako G III PM 3 z identifikacijsko št , oznako G III PM 4 z identifikacijsko št , oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , 1 oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , 39

40 oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , oznako G III PM 11 z identifikacijsko št , oznako G III PM 12 z identifikacijsko št , oznako G III PM 13 z identifikacijsko št , oznako G III PM 14 z identifikacijsko št , oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 15F z identifikacijsko št , 2/10000 oznako G IV PM1 z identifikacijsko št , oznako G IV PM2 z identifikacijsko št , oznako G IV PM3 z identifikacijsko št , oznako G IV PM4 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM5 z identifikacijsko št , oznako G IV PM6 z identifikacijsko št , shrambe z oznako 16F z identifikacijsko št , 2/10000 b ) 40

41 na skupnih delih v garaži I, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , 499/1000 oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , 501/1000 c) na skupnih delih v garaži I, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , 507/1000 oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , 493/1000 č) na skupnih delih v garaži I, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , 497/1000 oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , 503/1000 d) na skupnih delih v garaži I, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , 500/1000 oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , 500/1000 e) na skupnih delih v garaži I, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 66/1000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 89/1000 shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 81/1000 shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 78/1000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 63/1000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 83/1000 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 84/1000 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 83/1000 shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 121/1000 shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 100/1000 shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 82/1000 shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 70/1000 f) na skupnih delih v garaži I, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 278/1000 shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 207/1000 shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 279/

42 shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 236/1000 g) na skupnih delih v garaži I, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , 371/1000 shrambe a z oznako 2F z identifikacijsko št , 629/1000 h) na skupnih delih v garaži I, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , 644/1000 shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , 356/1000 C) na skupnih delih v garaži II v nizu 3 območja B a) na skupnih delih v garaži II, z ident.št , z ident.št , z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: poslovnega prostora z oznako D-P-PP1 z identifikacijsko št , 19/ stanovanja z oznako D-J2-1N-S1 z identifikacijsko št , 61/ stanovanja z oznako D-J2-1N-S2 z identifikacijsko št , 61/ shrambe z oznako D-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 4/ shrambe z oznako D-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 4/ stanovanja z oznako D-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 80/ stanovanja z oznako D-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 76/ stanovanja z oznako D-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 74/ stanovanja z oznako D-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 77/ stanovanja z oznako D-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 82/ stanovanja z oznako D-J3-2N-S6 z identifikacijsko št , 85/ stanovanja z oznako D-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 82/ stanovanja z oznako D-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 78/ stanovanja z oznako D-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako D-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 76/ stanovanja z oznako D-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 86/ stanovanja z oznako D-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 91/ stanovanja z oznako D-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 87/ stanovanja z oznako D-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 82/ stanovanja z oznako D-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako D-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 77/ stanovanja z oznako D-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 87/ stanovanja z oznako D-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 91/ stanovanja z oznako D-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 74/ stanovanja z oznako D-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 78/ stanovanja z oznako D-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako D-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako D-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 86/ stanovanja z oznako D-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 91/ stanovanja z oznako D-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 78/ stanovanja z oznako D-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 81/

43 stanovanja z oznako D-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 74/ stanovanja z oznako D-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 77/ stanovanja z oznako D-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 87/ stanovanja z oznako D-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 91/ stanovanja z oznako D-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 73/ stanovanja z oznako D-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 78/ stanovanja z oznako D-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 76/ stanovanja z oznako D-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 76/ stanovanja z oznako D-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 86/ stanovanja z oznako D-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 90/ stanovanja z oznako D-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 74/ stanovanja z oznako D-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 90/ stanovanja z oznako D-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 68/ stanovanja z oznako D-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako D-J9-1N-S5-A z identifikacijsko št , 45/ stanovanja z oznako D-J9-1N-S5-B z identifikacijsko št , 53/ stanovanja z oznako D-J9-2N-S6 z identifikacijsko št , 87/ stanovanja z oznako D-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 90/ stanovanja z oznako D-J9-2N-S8-A z identifikacijsko št , 46/ stanovanja z oznako D-J9-2N-S8-B z identifikacijsko št , 46/ stanovanja z oznako E-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 67/ stanovanja z oznako E-J3-1N-S2 z identifikacijsko št , 47/ stanovanja z oznako E-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 67/ stanovanja z oznako E-J3-2N-S4 z identifikacijsko št , 48/ stanovanja z oznako E-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 65/ stanovanja z oznako E-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 82/ stanovanja z oznako E-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 78/ stanovanja z oznako E-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako E-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 76/ stanovanja z oznako E-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 89/ stanovanja z oznako E-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 91/ večnamenskega prostora z oznako 3E z identifikacijsko št , 3/ stanovanja z oznako E-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 86/ stanovanja z oznako E-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 82/ stanovanja z oznako E-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako E-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 77/ stanovanja z oznako E-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 87/ stanovanja z oznako E-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 90/ stanovanja z oznako E-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 82/ stanovanja z oznako E-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 78/ stanovanja z oznako E-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako E-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 76/ stanovanja z oznako E-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 86/

44 stanovanja z oznako E-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 91/ večnamenskega prostora z oznako 6E z identifikacijsko št , 3/ stanovanja z oznako E-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 87/ stanovanja z oznako E-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 82/ stanovanja z oznako E-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 74/ stanovanja z oznako E-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 78/ stanovanja z oznako E-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 87/ stanovanja z oznako E-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 91/ stanovanja z oznako E-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 77/ stanovanja z oznako E-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 78/ stanovanja z oznako E-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako E-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 76/ stanovanja z oznako E-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 86/ stanovanja z oznako E-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 91/ večnamenskega prostora z oznako 9E z identifikacijsko št , 3/ stanovanja z oznako E-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 71/ stanovanja z oznako E-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 90/ stanovanja z oznako E-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 68/ stanovanja z oznako E-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako E-J9-1N-S5 z identifikacijsko št , 45/ stanovanja z oznako E-J9-1N-S6 z identifikacijsko št , 53/ stanovanja z oznako E-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 87/ stanovanja z oznako E-J9-2N-S8 z identifikacijsko št , 90/ stanovanja z oznako E-J9-2N-S9 z identifikacijsko št , 45/ stanovanja z oznako E-J9-2N-S10 z identifikacijsko št , 46/ oznako G I PM 1 z identifikacijsko št , 35/ oznako G I PM 2 z identifikacijsko št , 30/ oznako G I PM 3 z identifikacij sko št , 29/ oznako G I PM 4 z identifikacijsko št , 37/ oznako G I PM 5 z identifikacijsko št , 28/ oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , 34/ oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , 36/ oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , 29/ oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , 35/ oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , 38/ oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , 44

45 38/ oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , 40/ oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , 36/ oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , 36/ oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , 41/ oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , 37/ oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , 30/ oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , 34/ oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , 38/ oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , 27/ oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , 26/ oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , 26/ oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , 36/ oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , 29/ oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , 27/ oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , 38/ oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , 29/ oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , 27/ oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , 30/ oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , 30/ oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , 29/ oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , 37/ oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , 28/ oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , 33/ oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , 30/

46 oznako 28/ oznako 36/ oznako 38/ oznako 38/ oznako 38/ oznako 37/ oznako 42/ oznako 35/ oznako 33/ oznako 35/ oznako 42/ oznako 37/ oznako 36/ oznako 41/ oznako 37/ oznako 38/ oznako 27/ oznako 29/ oznako 30/ oznako 29/ oznako 37/ oznako 28/ oznako 34/ oznako 29/ oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , G II PM 28 z identifikacijsko št , G II PM 29 z identifikacijsko št , G II PM 30 z identifikacijsko št , G II PM 31 z identifikacij sko št , G II PM 32 z identifikacijsko št , G II PM 33 z identifikacijsko št , G II PM 34 z identifikacijsko št , G II PM 35 z identifikacijsko št , G II PM 36 z identifikacijsko št , G II PM 37 z identifikacijsko št , G II PM 38 z identifikacijsko št , G II PM 39 z identifikacijsko št , G II PM 40 z identifikacijsko št , G II PM 41 z identifikacijsko št , G II PM 42 z identifikacijsko št , G II PM 43 z identifikacijsko št , G II PM 44 z identifikacijsko št , G II PM 45 z identifikacijsko št , G II PM 46 z identifikacijsko št , G II PM 47 z identifikacijsko št , G II PM 48 z identifikacijsko št , G II PM 49 z identifikacijsko št , G II PM 50 z identifikacijsko št , G II PM 51 z identifikacij sko št , 46

47 30/ oznako G II PM 52 z identifikacijsko št , 35/ oznako G II PM 53 z identifikacijsko št , 38/ oznako G II PM 54 z identifikacijsko št , 40/ oznako G II PM 55 z identifikacijsko št , 36/ oznako G II PM 56 z identifikacijsko št , 37/ oznako G II PM 61 z identifikacijsko št , 42/ oznako G II PM 62 z identifikacijsko št , 37/ oznako G II PM 63 z identifikacijsko št , 36/ oznako G II PM 64 z identifikacijsko št , 41/ oznako G II PM 65 z identifikacijsko št , 37/ shrambe z oznako E-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 21/ večnamenskega prostora z oznako 2D z identifikacijsko št , 12/ večnamenskega prostora z oznako 1E z identifikacijsko št , 14/ večnamenskega prostora z oznako 3D z identifikacijsko št , 11/ večnamenskega prostora z oznako 2E z identifikacijsko št , 11/ večnamenskega prostora z oznako E z identifikacijsko št , 15/ oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , 34/ oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , 38/ oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , 27/ oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , 32/ oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , 47

48 29/ oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , 27/ oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , 38/ oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , 25/ oznako G III PM 19 z identifikacijsko št , 27/ oznako G III PM 20 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 21 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 22 z identifikacijsko št , 29/ oznako G III PM 23 z identifikacijsko št , 37/ oznako G III PM 24 z identifikacijsko št , 28/ oznako G III PM 25 z identifikacijsko št , 33/ oznako G III PM 26 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 27 z identifikacijsko št , 28/ oznako G III PM 28 z identifikacijsko št , 47/ oznako G III PM 29 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 30 z identifikacijsko št , 38/ oznako G III PM 31 z identifikacijsko št , 38/ oznako G III PM 32 z identifikacijsko št , 37/ oznako G III PM 33 z identifikacijsko št , 42/ oznako G III PM 34 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 35 z identifikacijsko št , 33/ oznako G III PM 36 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 37 z identifikacijsko št , 42/ oznako G III PM 38 z identifikacijsko št , 37/ oznako G III PM 39 z identifikacijsko št , 36/

49 oznako G III PM 40 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 41 z identifikacijsko št , 28/ oznako G III PM 42 z identifikacijsko št , 27/ oznako G III PM 43 z identifikacijsko št , 29/ oznako G III PM 44 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 45 z identifikacijsko št , 29/ oznako G III PM 46 z identifikacijsko št , 37/ oznako G III PM 47 z identifikacijsko št , 28/ oznako G III PM 48 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 49 z identifikacijsko št , 29/ oznako G III PM 50 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 51 z identifikacijsko št , 41/ oznako G III PM 52 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 53 z identifikacijsko št , 40/ oznako G III PM 54 z identifikacijsko št , 36/ oznako G III PM 55 z identifikacijsko št , 37/ oznako G III PM 56 z identifikacijsko št , 42/ oznako G III PM 57 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 58 z identifikacijsko št , 33/ oznako G III PM 59 z identifikacijsko št , 35/ oznako G III PM 60 z identifikacijsko št , 42/ oznako G III PM 61 z identifikacijsko št , 37/ oznako G III PM 62 z identifikacijsko št , 36/ oznako G III PM 63 z identifikacijsko št , 35/ shrambe z oznako E-J6-2N-S6-A z identifikacijsko št , 33/

50 večnamenskega prostora z oznako 4D z identifikacijsko št , 12/ večnamenskega prostora z oznako 4E z identifikacijsko št , 12/ večnamenskega prostora z oznako 5D z identifikacijsko št , 11/ večnamenskega prostora z oznako 5E z identifikacijsko št , 11/ oznako G IV PM 1 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM 2 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 3 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM 4 z identifikacijsko št , 29/ oznako G IV PM 5 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM 6 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 7 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM 8 z identifikacijsko št , 38/ oznako G IV PM 9 z identifikacijsko št , 27/ oznako G IV PM 10 z identifikacijsko št , 32/ oznako G IV PM 11 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM 12 z identifikacijsko št , 26/ oznako G IV PM 13 z identifikacijsko št , 26/ oznako G IV PM 14 z identifikacijsko št , 36/ oznako G IV PM 15 z identifikacijsko št , 29/ oznako G IV PM 16 z identifikacijsko št , 27/ oznako G IV PM 17 z identifikacijsko št , 37/ oznako G IV PM 18 z identifikacijsko št , 24/ oznako G IV PM 19 z identifikacijsko št , 27/ oznako G IV PM 20 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM 21 z identifikacijsko št , 50

51 30/ oznako G IV PM 22 z identifikacijsko št , 29/ oznako G IV PM 23 z identifikacijsko št , 37/ oznako G IV PM 24 z identifikacijsko št , 28/ oznako G IV PM 25 z identifikacijsko št , 33/ oznako G IV PM 26 z identifikacijsko št , 29/ oznako G IV PM 27 z identifikacijsko št , 28/ oznako G IV PM 28 z identifikacijsko št , 49/ oznako G IV PM 29 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 30 z identifikacijsko št , 37/ oznako G IV PM 31 z identifikacijsko št , 42/ oznako G IV PM 32 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 33 z identifikacijsko št , 33/ oznako G IV PM 34 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 35 z identifikacijsko št , 42/ oznako G IV PM 36 z identifikacijsko št , 37/ oznako G IV PM 37 z identifikacijsko št , 36/ oznako G IV PM 38 z identifikacijsko št , 32/ oznako G IV PM 38A z identifikacijsko št , 28/ oznako G IV PM 39 z identifikacijsko št , 27/ oznako G IV PM 40 z identifikacijsko št , 29/ oznako G IV PM 41 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM 42 z identifikacijsko št , 29/ oznako G IV PM 43 z identifikacijsko št , 37/ oznako G IV PM 44 z identifikacijsko št , 28/

52 oznako G IV PM 45 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 46 z identifikacijsko št , 29/ oznako G IV PM 47 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM 48 z identifikacijsko št , 39/ oznako G IV PM 49 z identifikacijsko št , 36/ oznako G IV PM 50 z identifikacijsko št , 37/ oznako G IV PM 51 z identifikacijsko št , 42/ oznako G IV PM 52 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 53 z identifikacijsko št , 33/ oznako G IV PM 54 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 55 z identifikacijsko št , 42/ oznako G IV PM 56 z identifikacijsko št , 37/ oznako G IV PM 57 z identifikacijsko št , 34/ oznako G IV PM 58 z identifikacijsko št , 34/ večnamenskega prostora z oznako 6D z identifikacijsko št , 12/ večnamenskega prostora z oznako 7E z identifikacijsko št , 12/ večnamenskega prostora z oznako 7D z identifikacijsko št , 11/ večnamenskega prostora z oznako 8E z identifikacijsko št , 11/ večnamenskega prostora z oznako 8D z identifikacijsko št , 19/ stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 46/ stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 61/ stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 46/ stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 61/ stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 70/ stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 72/ stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 75/ stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 100/ stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 43/ stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 49/

53 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 43/ stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 49/ stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 71/ stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 72/ stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 86/ stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 103/ stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 67/ stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 77/ stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 43/ stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 49/ stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 43/ stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 49/ stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 59/ stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 65/ stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 86/ stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 98/ stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 67/ stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 77/ stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 43/ stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 69/ stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 50/ stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 58/ stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 43/ stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 69/ stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 49/ stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 58/ stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 86/ stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 98/ stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 93/ stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 85/ poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 216/ oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , 27/ oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , 27/ oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , 31/ oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , 31/ oznako G I PM 10 z identifikacijsko št , 26/ oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , 28/

54 oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , 27/ oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , 27/ oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , 30/ oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , 30/ oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , 57/ oznako G I PM 17 z identifikacijsko št , 32/ oznako G I PM 18 z identifikacijsko št , 33/ oznako G I PM 19 z identifikacijsko št , 30/ oznako G I PM 20 z identifikacijsko št , 33/ oznako G I PM 21 z identifikacijsko št , 32/ oznako G I PM 22 z identifikacijsko št , 32/ oznako G I PM 23 z identifikacijsko št , 24/ oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , 26/ oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , 28/ oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , 28/ oznako G I PM 27 z identifikacijsko št , 29/ oznako G I PM 28 z identifikacijsko št , 27/ oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , 32/ oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , 32/ oznako G I PM 31 z identifikacijsko št , 28/ oznako G I PM 32 z identifikacijsko št , 28/ oznako G I PM 33 z identifikacijsko št , 29/ oznako G I PM 34 z identifikacijsko št , 27/ oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , 32/ oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , 54

55 32/ oznako G I PM 37 z identifikacijsko št , 30/ oznako G I PM 38 z identifikacijsko št , 32/ oznako G I PM 39 z identifikacijsko št , 39/ oznako G I PM 40 z identifikacijsko št , 30/ shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 13/ shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 14/ shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 14/ shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 19/ shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 16/ shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 13/ shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 18/ shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 25/ shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 21/ shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 15/ shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , 11/ shrambe z oznako 2F z identifikacijsko št , 18/ shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , 11/ shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , 19/ večnamenskega prostora z oznako 9F z identifikacijsko št , 10/ večnamenskega prostora z oznako 10F z identifikacijsko št , 10/ večnamenskega prostora z oznako 11F z identifikacijsko št , 10/ shrambe z oznako FJ1-2N-S7-A z identifikacijsko št , 16/ oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , 28/ oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , 28/ oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , 30/ oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , 31/ oznako G II PM 5 z identifikacijsko št , 26/ oznako G II PM 6 z identifikacijsko št , 28/

56 oznako G II PM 7 z identifikacijsko št , 27/ oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , 27/ oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , 30/ oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , 29/ oznako G II PM 11 z identifikacijsko št , 57/ oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , 32/ oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , 33/ oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , 30/ oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , 33/ oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , 32/ oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , 32/ oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , 24/ oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , 26/ oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , 28/ oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , 28/ oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , 29/ oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , 27/ oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , 32/ oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , 33/ oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , 29/ oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , 28/ oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , 29/ oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , 26/ shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 9/ shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 11/

57 shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 15/ shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 14/ shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 13/ shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 14/ shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 19/ shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 16/ shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 18/ shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 13/ shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 25/ shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 21/ shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 15/ večnamenskega prostora z oznako 12F z identifikacijsko št , 10/ večnamenskega prostora z oznako 13F z identifikacijsko št , 10/ večnamenskega prostora z oznako 14F z identifikacijsko št , 10/ oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , 27/ oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , 27/ oznako G III PM 3 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 4 z identifikacijsko št , 29/ oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , 57/ oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , 32/ oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , 33/ oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , 30/ oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , 33/ oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , 32/ oznako G III PM 11 z identifikacijsko št , 32/ oznako G III PM 12 z identifikacijsko št , 24/ oznako G III PM 13 z identifikacijsko št , 57

58 26/ oznako G III PM 14 z identifikacijsko št , 28/ oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , 28/ oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , 29/ oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , 26/ oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , 25/ shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 17/ shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 8/ shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 11/ shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 14/ shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , 11/ shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , 18/ shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , 11/ shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , 19/ večnamenskega prostora z oznako 15F z identifikacijsko št , 10/ oznako G IV PM1 z identifikacijsko št , 27/ oznako G IV PM2 z identifikacijsko št , 27/ oznako G IV PM3 z identifikacijsko št , 28/ oznako G IV PM4 z identifikacijsko št , 43/ oznako G IV PM5 z identifikacijsko št , 30/ oznako G IV PM6 z identifikacijsko št , 30/ večnamenskega prostora z oznako 16F z identifikacijsko št , 10/ b) na skupnih delih v garaži II, z ident.št , z ident.št , z ident.št , z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 162/ stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 214/ stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 162/ stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 214/ stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 248/ stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 254/ stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 264/ stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 353/ stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 151/ stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 171/

59 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 151/ stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 172/ stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 249/ stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 254/ stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 303/ stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 364/ stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 236/ stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 272/ stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 151/ stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 172/ stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 152/ stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 172/ stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 206/ stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 230/ stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 304/ stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 345/ stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 236/ stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 271/ stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 152/ stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 242/ stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 175/ stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 203/ stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 152/ stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 242/ stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 175/ stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 203/ stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 304/ stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 345/ stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 326/ stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 299/ poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 762 oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , 77/ oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , 77/ oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , 87/ oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , 87/ oznako G I PM 10 z identifikacijsko št , 73/ oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , 59

60 78/ oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , 77/ oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , 77/ oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , 86/ oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , 83/ oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , 162/ oznako G I PM 17 z identifikacijsko št , 91/ oznako G I PM 18 z identifikacijsko št , 95/ oznako G I PM 19 z identifikacijsko št , 85/ oznako G I PM 20 z identifikacijsko št , 94/ oznako G I PM 21 z identifikacijsko št , 90/ oznako G I PM 22 z identifikacijsko št , 90/ oznako G I PM 23 z identifikacijsko št , 69/ oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , 75/ oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , 79/ oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , 80/ oznako G I PM 27 z identifikacijsko št , 81/ oznako G I PM 28 z identifikacijsko št , 76/ oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , 91/ oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , 92/ oznako G I PM 31 z identifikacijsko št , 80/ oznako G I PM 32 z identifikacijsko št , 80/ oznako G I PM 33 z identifikacijsko št , 81/ oznako G I PM 34 z identifikacijsko št , 76/ oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , 91/

61 oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , 91/ oznako G I PM 37 z identifikacijsko št , 86/ oznako G I PM 38 z identifikacijsko št , 90/ oznako G I PM 39 z identifikacijsko št , 110/ oznako G I PM 40 z identifikacijsko št , 85/ shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 48/ shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 36/ shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 48/ shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 41/ shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 40/ shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 53/ shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 49/ shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 46/ shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 38/ shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 49/ shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 50/ shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 49/ shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 72/ shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 59/ shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 49/ shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 42/ shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , 31/ shrambe z oznako 2F z identifikacijsko št , 52/ shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , 30/ shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , 55/ večnamenskega prostora z oznako 9F z identifikacijsko št , 28/ večnamenskega prostora z oznako 10F z identifikacijsko št , 28/ večnamenskega prostora z oznako 11F z identifikacijsko št , 27/ shrambe z oznako FJ1-2N-S7-A z identifikacijsko št , 46/ oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , 79/ oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , 79/ oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , 85/ oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , 87/ oznako G II PM 5 z identifikacijsko št , 73/ oznako G II PM 6 z identifikacijsko št , 61

62 78/ oznako G II PM 7 z identifikacijsko št , 77/ oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , 77/ oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , 86/ oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , 83/ oznako G II PM 11 z identifikacijsko št , 162/ oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , 91/ oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , 95/ oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , 85/ oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , 94/ oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , 90/ oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , 90/ oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , 69/ oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , 75/ oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , 79/ oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , 80/ oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , 82/ oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , 76/ oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , 91/ oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , 92/ oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , 81/ oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , 80/ oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , 81/ oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , 74/ shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 25/ shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 47/

63 shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 31/ shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 42/ shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 48/ shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 41/ shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 48/ shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 36/ shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 49/ shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 39/ shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 53/ shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 49/ shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 46/ shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 49/ shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 50/ shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 37/ shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 72/ shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 59/ shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 49/ shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 42/ večnamenskega prostora z oznako 12F z identifikacijsko št , 27/ večnamenskega prostora z oznako 13F z identifikacijsko št , 28/ večnamenskega prostora z oznako 14F z identifikacijsko št , 27/ oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , 76/ oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , 76/ oznako G III PM 3 z identifikacijsko št , 85/ oznako G III PM 4 z identifikacijsko št , 82/ oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , 162/ oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , 91/ oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , 95/ oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , 85/ oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , 94/ oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , 90/ oznako G III PM 11 z identifikacijsko št , 90/ oznako G III PM 12 z identifikacijsko št , 69/

64 oznako G III PM 13 z identifikacijsko št , 75/ oznako G III PM 14 z identifikacijsko št , 79/ oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , 80/ oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , 82/ oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , 74/ oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , 72/ shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 47/ shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 23/ shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 31/ shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 39/ shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , 31/ shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , 52/ shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , 30/ shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , 55/ večnamenskega prostora z oznako 15F z identifikacijsko št , 27/ oznako G IV PM1 z identifikacijsko št , 76/ oznako G IV PM2 z identifikacijsko št , 76/ oznako G IV PM3 z identifikacijsko št , 81/ oznako G IV PM4 z identifikacijsko št , 122/ oznako G IV PM5 z identifikacijsko št , 86/ oznako G IV PM6 z identifikacijsko št , 86/ večnamenskega prostora z oznako 16F z identifikacijsko št , 27/ c) na skupnih delih v garaži II, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , 493/1000 oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , 507/1000 č) na skupnih delih v garaži II, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , 507/1000 oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , 64

65 4 93/1000 d) na skupnih delih v garaži II, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , 496/1000 oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , 504/1000 e) na skupnih delih v garaži II, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 173/1000 shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 324/1000 shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 215/1000 shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 288/1000 f) na skupnih delih v garaži II, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 279/1000 shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 236/1000 shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 278/1000 shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 207/1000 g) na skupnih delih v garaži II, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 81/1000 shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 66/1000 shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 89/1000 shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 83/1000 shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 78/1000 shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 83/1000 shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 84/1000 shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 63/1000 shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 121/1000 shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 100/1000 shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 82/1000 shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 70/1000 Č) na skupnih delih v garaži III v nizu 3 območja B a) na skupnih delih v garaži III, z ident.št , z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 11 stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 153/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 11 stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 153/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 17 65

66 stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 181/10000 stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 18 stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 252/10000 stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 17 stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 181/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 260/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 19 stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 14 stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 24 stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 19 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 172/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 143/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 172/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 143/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 24 stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 23 stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 21 poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 54 oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , 2 66

67 21/ / / / / / / / / / / / /10000 oznako G I PM 10 z identifikacijsko št , oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , oznako G I PM 17 z identifikacijsko št , oznako G I PM 18 z identifikacijsko št , oznako G I PM 19 z identifikacijsko št , oznako G I PM 20 z identifikacijsko št , oznako G I PM 21 z identifikacijsko št , oznako G I PM 22 z identifikacijsko št , oznako G I PM 23 z identifikacijsko št , oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , oznako G I PM 27 z identifikacijsko št , oznako G I PM 28 z identifikacijsko št , oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , oznako G I PM 31 z identifikacijsko št , oznako G I PM 32 z identifikacijsko št , oznako G I PM 33 z identifikacijsko št , oznako G I PM 34 z identifikacijsko št , 67

68 2 2/10000 oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 37 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 38 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 39 z identifikacijsko št , 31/10000 oznako G I PM 40 z identifikacijsko št , 2 shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 10/10000 shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 20/10000 shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 2F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 9F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 10F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 11F z identifikacijsko št , shrambe z oznako FJ1-2N-S7-A z identifikacijsko št , 13/10000 oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 5 z identifikacijsko št , 68

69 2 1/ / / / / / / / / / / / / /10000 oznako G II PM 6 z identifikacijsko št , oznako G II PM 7 z identifikacijsko št , oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , oznako G II PM 11 z identifikacijsko št , oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , 69

70 shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 10/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 21/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako 12F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 13F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 14F z identifikacijsko št , oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G III PM 3 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 4 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , 4 oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 11 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 12 z identifikacijsko št , 70

71 2 0/10000 oznako G III PM 13 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G III PM 14 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , 20/10000 shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 15F z identifikacijsko št , oznako G IV PM1 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G IV PM2 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G IV PM3 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G IV PM4 z identifikacijsko št , 3 oznako G IV PM5 z identifikacijsko št , 2 oznako G IV PM6 z identifikacijsko št , 2 shrambe z oznako 16F z identifikacijsko št , b) na skupnih delih v garaži III, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: oznako G III PM 3 z identifikacijsko št , 509/1000 oznako G III PM 4 z identifikacijsko št , 491/1000 c) na skupnih delih v garaži III, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 334/1000 shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 166/1000 shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 222/

72 shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 278/1000 č) na skupnih delih v garaži III, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , 371/1000 shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , 629/1000 d) na skupnih delih v garaži III, z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , 644/1000 shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , 356/1000 D) na skupnih delih v garaži IV v nizu 3 območja B a) na skupnih delih v garaži IV, z ident.št , z ident.št , vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 11 stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 153/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 11 stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 153/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 17 stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 181/10000 stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 18 stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 252/10000 stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 17 stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 181/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 260/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 19 stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 14 stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 24 stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 16 stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 19 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 172/

73 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 143/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 10 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 172/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 123/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 143/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 21 stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 24 stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 23 stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 21 poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 54 oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 10 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , 4 oznako G I PM 17 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 18 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 19 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 20 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 21 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 22 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 23 z identifikacijsko št , 20/

74 oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G I PM 27 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G I PM 28 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 31 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G I PM 32 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G I PM 33 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G I PM 34 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 37 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 38 z identifikacijsko št , 2 oznako G I PM 39 z identifikacijsko št , 31/10000 oznako G I PM 40 z identifikacijsko št , 2 shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 10/10000 shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 20/

75 shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 2F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 9F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 10F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 11F z identifikacijsko št , shrambe z oznako FJ1-2N-S7-A z identifikacijsko št , 13/10000 oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 5 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G II PM 6 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 7 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 11 z identifikacijsko št , 4 oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , 20/

76 oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , 2 oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , 21/10000 shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 10/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 21/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 12/10000 shrambe z oznako 12F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 13F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 14F z identifikacijsko št , oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , 76

77 22/10000 oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G III PM 3 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 4 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , 4 oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 11 z identifikacijsko št , 2 oznako G III PM 12 z identifikacijsko št , 20/10000 oznako G III PM 13 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G III PM 14 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , 21/10000 oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , 20/10000 shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 13/10000 shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 11/10000 shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , 1 shrambe z oznako 15F z identifikacijsko št , oznako G IV PM1 z identifikacijsko št , 22/10000 oznako G IV PM2 z identifikacijsko št , 22/

78 oznako G IV PM3 z identifikacijsko št , 23/10000 oznako G IV PM4 z identifikacijsko št , 3 oznako G IV PM5 z identifikacijsko št , 2 oznako G IV PM6 z identifikacijsko št , 2 shrambe z oznako 16F z identifikacijsko št , 2. na skupnem zemljišču objekta D in E v II. nizu in objekta F v III. nizu območja B parc.št. 701/22-parkirišče 12 m2, parc.št. 701/23-parkirišče 12 m2, parc.št. 701/24-parkirišče 13 m2, vse katastrska občina 2606 Semedela, vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: poslovnega prostora z oznako D-P-PP1 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako D-J2-1N-S1 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako D-J2-1N-S2 z identifikacijsko št , 4 shrambe z oznako D-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako D-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 3/10000 stanovanja z oznako D-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 61/10000 stanovanja z oznako D-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako D-J3-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako D-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako D-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 78

79 stanovanja z oznako D-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako D-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako D-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako D-J9-1N-S5-A z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J9-1N-S5-B z identifikacijsko št , 40/10000 stanovanja z oznako D-J9-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako D-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 6 79

80 stanovanja z oznako D-J9-2N-S8-A z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J9-2N-S8-B z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako E-J3-1N-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako E-J3-2N-S4 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako E-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako E-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 dodatne shrambe z oznako 3E z identifikacijsko št , 2/10000 stanovanja z oznako E-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako E-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako E-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 dodatne shrambe z oznako 6E z identifikacijsko št , 2/10000 stanovanja z oznako E-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 62/10000 stanovanja z oznako E-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 80

81 5 stanovanja z oznako E-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 6 dodatne shrambe z oznako 9E z identifikacijsko št , 2/10000 stanovanja z oznako E-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako E-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako E-J9-1N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J9-1N-S6 z identifikacijsko št , 40/10000 stanovanja z oznako E-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J9-2N-S8 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako E-J9-2N-S9 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J9-2N-S10 z identifikacijsko št , 3 oznako G I PM 1 z identifikacijsko št , oznako G I PM 2 z identifikacijsko št , oznako G I PM 3 z identifikacijsko št , oznako G I PM 4 z identifikacijsko št , oznako G I PM 5 z identifikacijsko št , oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , 81

82 10/ /10000 oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , 82

83 10/ / /10000 oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , oznako G II PM 30 z identifikacijsko št , oznako G II PM 31 z identifikacijsko št , oznako G II PM 32 z identifikacijsko št , oznako G II PM 33 z identifikacijsko št , oznako G II PM 34 z identifikacijsko št , oznako G II PM 35 z identifikacijsko št , oznako G II PM 36 z identifikacijsko št , oznako G II PM 37 z identifikacijsko št , oznako G II PM 38 z identifikacijsko št , oznako G II PM 39 z identifikacijsko št , oznako G II PM 40 z identifikacijsko št , oznako G II PM 41 z identifikacijsko št , oznako G II PM 42 z identifikacij sko št , oznako G II PM 43 z identifikacijsko št , oznako G II PM 44 z identifikacijsko št , oznako G II PM 45 z identifikacijsko št , oznako G II PM 46 z identifikacijsko št , oznako G II PM 47 z identifikacijsko št , 83

84 oznako G II PM 48 z identifikacijsko št , oznako G II PM 49 z identifikacijsko št , oznako G II PM 50 z identifikacijsko št , oznako G II PM 51 z identifikacijsko št , oznako G II PM 52 z identifikacijsko št , oznako G II PM 53 z identifikacijsko št , oznako G II PM 54 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G II PM 55 z identifikacijsko št , oznako G II PM 56 z identifikacijsko št , oznako G II PM 61 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G II PM 62 z identifikacijsko št , oznako G II PM 63 z identifikacijsko št , oznako G II PM 64 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G II PM 65 z identifikacijsko št , shrambe z oznako E-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako 2D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 1E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 3D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 2E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako E z identifikacijsko št , oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , 84

85 11/ / /10000 z oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 19 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 20 z identifikacij sko št , z oznako G III PM 21 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 22 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 23 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 24 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 25 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 26 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 27 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 28 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 29 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 30 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 31 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 32 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 33 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 34 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 35 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 36 z identifikacijsko št , z oznako G III PM 37 z identifikacijsko št , 85

86 10/ / / /10000 oznako G III PM 38 z identifikacijsko št , oznako G III PM 39 z identifikacijsko št , oznako G III PM 40 z identifikacijsko št , oznako G III PM 41 z identifikacijsko št , oznako G III PM 42 z identifikacijsko št , oznako G III PM 43 z identifikacijsko št , oznako G III PM 44 z identifikacijsko št , oznako G III PM 45 z identifikacijsko št , oznako G III PM 46 z identifikacijsko št , oznako G III PM 47 z identifikacij sko št , oznako G III PM 48 z identifikacijsko št , oznako G III PM 49 z identifikacijsko št , oznako G III PM 50 z identifikacijsko št , oznako G III PM 51 z identifikacijsko št , oznako G III PM 52 z identifikacijsko št , oznako G III PM 53 z identifikacijsko št , oznako G III PM 54 z identifikacijsko št , oznako G III PM 55 z identifikacij sko št , oznako G III PM 56 z identifikacijsko št , oznako G III PM 57 z identifikacijsko št , oznako G III PM 58 z identifikacijsko št , oznako G III PM 59 z identifikacijsko št , oznako G III PM 60 z identifikacijsko št , oznako G III PM 61 z identifikacijsko št , oznako G III PM 62 z identifikacijsko št , 86

87 p ark irn eg a m esta z ozn ak o G III P M 63 z id en tifik acijsk o št , shrambe z oznako E-J6-2N-S6-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako 4D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 4E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 5D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 5E z identifikacijsko št , 3/10000 oznako G IV PM 1 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 2 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 3 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 4 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 5 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 6 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 7 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 8 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 9 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 10 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 11 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 12 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 13 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 14 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 15 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 16 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 17 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 18 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 19 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 20 z identifikacijsko št , 87

88 p ark irn eg a m esta z ozn ak o G IV P M 21 z id en tifik acijsk o št , oznako G IV PM 22 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 23 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 24 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 25 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 26 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 27 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 28 z identifikacijsko št , 12/10000 oznako G IV PM 29 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 30 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 31 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM 32 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 33 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 34 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 35 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM 36 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 37 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 38 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 38A z identifikacijsko št , do deleža oznako G IV PM 39 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 40 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 41 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 42 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 43 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 44 z identifikacijsko št , 88

89 oznako G IV PM 45 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 46 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 47 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 48 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM 49 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 50 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 51 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM 52 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 53 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 54 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 55 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM 56 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 57 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 58 z identifikacijsko št , shrambe z oznako 6D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 7E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 7D z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 8E z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 8D z identifikacijsko št , stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 53/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 7 stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 3 89

90 stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 7 stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 7 stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 51/10000 stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 5 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 52/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 43/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 52/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 43/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 6 stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 90

91 7 stanovanja z oznako F -J4-2 N -S 7 z id en tifik acijsk o št , do d eleža 70/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 6 poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 16 oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , oznako G I PM 10 z identifikacijsko št , oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , 1 oznako G I PM 17 z identifikacijsko št , oznako G I PM 18 z identifikacijsko št , oznako G I PM 19 z identifikacijsko št , oznako G I PM 20 z identifikacijsko št , oznako G I PM 21 z identifikacijsko št , oznako G I PM 22 z identifikacijsko št , oznako G I PM 23 z identifikacijsko št , oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , 91

92 oznako G I PM 27 z identifikacijsko št , oznako G I PM 28 z identifikacijsko št , oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , oznako G I PM 31 z identifikacijsko št , oznako G I PM 32 z identifikacijsko št , oznako G I PM 33 z identifikacijsko št , oznako G I PM 34 z identifikacijsko št , oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , oznako G I PM 37 z identifikacijsko št , oznako G I PM 38 z identifikacijsko št , oznako G I PM 39 z identifikacijsko št , oznako G I PM 40 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 92

93 shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 2F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 9F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 10F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 11F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako FJ1-2N-S7-A z identifikacijsko št , oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , oznako G II PM 5 z identifikacijsko št , oznako G II PM 6 z identifikacijsko št , oznako G II PM 7 z identifikacijsko št , oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , oznako G II PM 11 z identifikacijsko št , 1 oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , 93

94 p ark irn eg a m esta z ozn ak o G II P M 21 z id en tifik acijsk o št , oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , shrambe z oznako 12F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 13F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 14F z identifikacijsko št , 2/10000 oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , oznako G III PM 3 z identifikacijsko št , oznako G III PM 4 z identifikacijsko št , 94

95 oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , 1 oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , oznako G III PM 11 z identifikacijsko št , oznako G III PM 12 z identifikacijsko št , oznako G III PM 13 z identifikacijsko št , oznako G III PM 14 z identifikacijsko št , oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , shrambe z oznako 15F z identifikacijsko št , 2/10000 oznako G IV PM1 z identifikacijsko št , oznako G IV PM2 z identifikacijsko št , oznako G IV PM3 z identifikacijsko št , oznako G IV PM4 z identifikacijsko št , 10/10000 oznako G IV PM5 z identifikacijsko št , 95

96 p ark irn eg a m esta z ozn ak o G IV P M 6 z id en tifik acijsk o št , shrambe z oznako 16F z identifikacijsko št , 2/ na skupnem zemljišču»stanovanjskega naselja Nokturno Markovec«, parc.št. 701/53- igrišče 302 m2, katastrska občina 2606 Semedela, vknjiži solastnina v korist vsakokratnih lastnikov: stanovanja z oznako A-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako A-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 30/10000 stanovanja z oznako A-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 20/10000 stanovanja z oznako A-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako A-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako A-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako A-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako A-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako A-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 40/10000 stanovanja z oznako A-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako A-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako A-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako A-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako A-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 30/10000 stanovanja z oznako A-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako A-J9-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako A-J9-1N-S6 z identifikacijsko št , 23/10000 stanovanja z oznako A-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J9-2N-S8 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako A-J9-2N-S9 z identifikacijsko št , 20/10000 stanovanja z oznako A-J9-2N-S10 z identifikacijsko št , 20/10000 poslovnega prostora z oznako B-P-PP1 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako B-J1-1N-S1 z identifikacijsko št , 21/

97 stanovanja z oznako B-J1-1N-S2 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako B-J1-2N-S3 z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako B-J1-2N-S4 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako B-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako B-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako B-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako B-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako B-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako B-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako B-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako B-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako B-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 20/10000 stanovanja z oznako B-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 1 poslovnega prostora z oznako C-P-PP1 z identifikacijsko št , stanovanja z oznako C-J1-1N-S1 z identifikacijsko št , 23/10000 stanovanja z oznako C-J1-2N-S2 z identifikacijsko št , 23/10000 stanovanja z oznako C-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 31/10000 stanovanja z oznako C-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J2-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J2-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako C-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J3-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako C-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako C-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/

98 stanovanja z oznako C-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako C-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako C-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako C-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako C-J9-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako C-J9-1N-S6 z identifikacijsko št , 23/10000 stanovanja z oznako C-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J9-2N-S8 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako C-J9-2N-S9 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako C-J9-2N-S10 z identifikacijsko št , 20/10000 oznako G I PM1 z identifikacijsko št , oznako G I PM2 z identifikacijsko št , oznako G I PM3 z identifikacijsko št , oznako G I PM4 z identifikacijsko št , oznako G I PM5 z identifikacijsko št , oznako G I PM6 z identifikacijsko št , oznako G I PM7 z identifikacijsko št , oznako G I PM8 z identifikacijsko št , oznako G I PM9 z identifikacijsko št , oznako G I PM10 z identifikacijsko št , oznako G I PM11 z identifikacijsko št , oznako G I PM12 z identifikacijsko št , oznako G I PM13 z identifikacijsko št , oznako G I PM14 z identifikacijsko št , oznako G I PM15 z identifikacijsko št , oznako G I PM16 z identifikacijsko št , oznako G I PM17 z identifikacijsko št , oznako G I PM18 z identifikacijsko št , oznako G I PM19 z identifikacijsko št , 98

99 oznako G I PM20 z identifikacijsko št , oznako G I PM21 z identifikacijsko št , oznako G I PM22 z identifikacijsko št , oznako G I PM23 z identifikacijsko št , oznako G I PM24 z identifikacijsko št , oznako G I PM25 z identifikacijsko št , oznako G I PM26 z identifikacijsko št , oznako G I PM27 z identifikacijsko št , oznako G I PM28 z identifikacijsko št , oznako G I PM29 z identifikacij sko št , oznako G I PM30 z identifikacijsko št , oznako G I PM31 z identifikacijsko št , oznako G I PM32 z identifikacijsko št , oznako G I PM33 z identifikacijsko št , oznako G I PM34 z identifikacijsko št , oznako G I PM35 z identifikacijsko št , oznako G I PM36 z identifikacijsko št , oznako G I PM37 z identifikacijsko št , oznako G I PM38 z identifikacijsko št , oznako G I PM39 z identifikacijsko št , oznako G I PM40 z identifikacijsko št , oznako G I PM41 z identifikacijsko št , oznako G I PM42 z identifikacijsko št , oznako G I PM43 z identifikacijsko št , oznako G I PM44 z identifikacijsko št , oznako G I PM45 z identifikacijsko št , oznako G I PM46 z identifikacijsko št , oznako G I PM47 z identifikacijsko št , oznako G I PM48 z identifikacijsko št , oznako G I PM49 z identifikacijsko št , oznako G I PM50 z identifikacijsko št , oznako G I PM51 z identifikacijsko št , oznako G I PM52 z identifikacijsko št , večnamenskega pro >stora z oznako 1C z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako B-J1-1N-S1-A z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako B-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako B-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako B-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako B-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 3/10000 oznako G II PM1 z identifikacijsko št , oznako G II PM2 z identifikacijsko št , oznako G II PM3 z identifikacijsko št , oznako G II PM4 z identifikacijsko št , 99

100 oznako G II PM5 z identifikacijsko št , oznako G II PM7 z identifikacijsko št , oznako G II PM11 z identifikacijsko št , oznako G II PM12 z identifikacijsko št , oznako G II PM13 z identifikacijsko št , oznako G II PM14 z identifikacijsko št , oznako G II PM15 z identifikacijsko št , oznako G II PM16 z identifikacijsko št , oznako G II PM17 z identifikacijsko št , oznako G II PM18 z identifikacijsko št , oznako G II PM19 z identifikacijsko št , oznako G II PM20 z identifikacijsko št , oznako G II PM29 z identifikacijsko št , oznako G II PM30 z identifikacijsko št , oznako G II PM31 z identifikacijsko št , oznako G II PM32 z identifikacijsko št , oznako G II PM33 z identifikacijsko št , oznako G II PM34 z identifikacijsko št , oznako G II PM35 z identifikacijsko št , oznako G II PM36 z identifikacijsko št , oznako G II PM37 z identifikacijsko št , oznako G II PM38 z identifikacijsko št , oznako G II PM39 z identifikacijsko št , oznako G II PM40 z identifikacijsko št , oznako G II PM41 z identifikacijsko št , 100

101 oznako G II PM42 z identifikacijsko št , oznako G II PM43 z identifikacijsko št , oznako G II PM44 z identifikacijsko št , oznako G II PM45 z identifikacijsko št , oznako G II PM46 z identifikacijsko št , oznako G II PM 47 z identifikacijsko št , oznako G II PM 48 z identifikacijsko št , oznako G II PM 49 z identifikacijsko št , večnamenskega prostora z oznako 1A z identifikacijsko št , 1/10000 večnamenskega prostora z oznako 2C z identifikacijsko št , 1/10000 oznako G III PM2 z identifikacijsko št , oznako G III PM6 z identifikacijsko št , oznako G III PM16 z identifikacijsko št , oznako G III PM17 z identifikacijsko št , oznako G III PM18 z identifikacijsko št , oznako G III PM19 z identifikacijsko št , oznako G III PM20 z identifikacijsko št , oznako G III PM21 z identifikacijsko št , oznako G III PM22 z identifikacijsko št , oznako G III PM23 z identifikacijsko št , oznako G III PM24 z identifikacijsko št , oznako G III PM25 z identifikacijsko št , oznako G III PM26 z identifikacijsko št , oznako G III PM27 z identifikacijsko št , oznako G III PM28 z identifikacijsko št , 101

102 oznako G III PM29 z identifikacijsko št , oznako G III PM30 z identifikacijsko št , oznako G III PM31 z identifikacijsko št , oznako G III PM32 z identifikacijsko št , oznako G III PM33 z identifikacijsko št , oznako G III PM34 z identifikacijsko št , oznako G III PM35 z identifikacijsko št , oznako G III PM36 z identifikacijsko št , oznako G III PM37 z identifikacijsko št , oznako G III PM38 z identifikacijsko št , oznako G III PM39 z identifikacijsko št , oznako G III PM40 z identifikacijsko št , oznako G III PM41 z identifikacijsko št , oznako G III PM42 z identifikacijsko št , oznako G III PM43 z identifikacijsko št , oznako G III PM44 z identifikacijsko št , oznako G III PM45 z identifikacijsko št , oznako G III PM 46 z identifikacijsko št , oznako G III PM 47 z identifikacijsko št , oznako G III PM 48 z identifikacijsko št , oznako G III PM 49 z identifikacijsko št , oznako G III PM 50 z identifikacijsko št , oznako G III PM 51 z identifikacijsko št , oznako G III PM 52 z identifikacijsko št , 102

103 oznako G III PM 53 z identifikacijsko št , oznako G III PM 54 z identifikacijsko št , oznako G III PM 55 z identifikacijsko št , oznako G III PM 56 z identifikacijsko št , oznako G III PM 57 z identifikacijsko št , oznako G III PM 58 z identifikacijsko št , oznako G III PM 59 z identifikacijsko št , oznako G III PM 60 z identifikacijsko št , oznako G III PM 61 z identifikacijsko št , oznako G III PM 62 z identifikacijsko št , oznako G III PM 63 z identifikacijsko št , oznako G III PM 64 z identifikacijsko št , oznako G III PM 65 z identifikacijsko št , večnamenskega prostora z oznako 2A z identifikacijsko št , 1/10000 večnamenskega prostora z oznako 3C z identifikacijsko št , 1/10000 oznako G IV PM1 z identifikacijsko št , oznako G IV PM2 z identifikacijsko št , oznako G IV PM3 z identifikacijsko št , oznako G IV PM4 z identifikacijsko št , oznako G IV PM5 z identifikacijsko št , oznako G IV PM6 z identifikacijsko št , oznako G IV PM7 z identifikacijsko št , oznako G IV PM8 z identifikacijsko št , oznako G IV PM9 z identifikacijsko št , oznako G IV PM10 z identifikacijsko št , 103

104 z oznako G IV PM11 z oznako G IV PM12 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM13 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM14 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM15 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM16 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM17 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM18 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM19 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM20 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM21 z oznako G IV PM22 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM23 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM24 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM25 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM26 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM27 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM28 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM29 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM30 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM31 z identifikacijsko št , z identifikacijsko št , z identifikacijsko št , z oznako G IV PM32 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM33 z identifikacijsko št , z oznako G IV PM34 z identifikacijsko št , 104

105 oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako G IV PM35 z identifikacijsko št , G IV PM36 z identifikacijsko št , G IV PM37 z identifikacijsko št , G IV PM38 z identifikacijsko št , G IV PM39 z identifikacijsko št , G IV PM40 z identifikacijsko št , G IV PM41 z identifikacijsko št , G IV PM42 z identifikacijsko št , G IV PM43 z identifikacijsko št , G IV PM44 z identifikacijsko št , G IV PM45 z identifikacijsko št , G IV PM 46 z identifikacijsko št , G IV PM 47 z identifikacijsko št , G IV PM 48 z identifikacijsko št , G IV PM 49 z identifikacijsko št , G IV PM 50 z identifikacijsko št , G IV PM 51 z identifikacijsko št , G IV PM 52 z identifikacijsko št , G IV PM 53 z identifikacijsko št , G IV PM 54 z identifikacijsko št , G IV PM 55 z identifikacijsko št , G IV PM 56 z identifikacijsko št , G IV PM 57 z identifikacijsko št , G IV PM 58 z identifikacijsko št , G IV PM 59 z identifikacijsko št , 105

106 oznako G IV PM 60 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 61 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 62 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 63 z identifikacijsko št , večnamenskega prostora z oznako 3A z identifikacijsko št , 1/10000 večnamenskega prostora z oznako 4C z identifikacijsko št , 1/10000 poslovnega prostora z oznako D-P-PP1 z identifikacijsko št , stanovanja z oznako D-J2-1N-S1 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako D-J2-1N-S2 z identifikacijsko št , 2 shrambe z oznako D-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako D-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 2/10000 stanovanja z oznako D-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako D-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako D-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J3-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako D-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako D-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako D-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 3 106

107 stanovanja z oznako D-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako D-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako D-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako D-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako D-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako D-J9-1N-S5-A z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako D-J9-1N-S5-B z identifikacijsko št , 23/10000 stanovanja z oznako D-J9-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako D-J9-2N-S8-A z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako D-J9-2N-S8-B z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako E-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako E-J3-1N-S2 z identifikacijsko št , 20/10000 stanovanja z oznako E-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako E-J3-2N-S4 z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako E-J3-2N-S5 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako E-J4-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J4-P-S2 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako E-J4-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako E-J4-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako E-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 dodatne shrambe z oznako 3E z identifikacijsko št , 1/10000 stanovanja z oznako E-J5-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J5-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J5-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako E-J5-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako E-J5-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J5-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J6-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J6-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J6-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako E-J6-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako E-J6-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J6-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 107

108 dodatne shrambe z oznako 6E z identifikacijsko št , 1/10000 stanovanja z oznako E-J7-P-S1 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J7-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J7-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako E-J7-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako E-J7-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J7-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J8-P-S1 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako E-J8-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J8-1N-S3 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako E-J8-1N-S4 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako E-J8-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J8-2N-S6 z identifikacijsko št , 3 dodatne shrambe z oznako 9E z identifikacijsko št , 1/10000 stanovanja z oznako E-J9-P-S1 z identifikacijsko št , 31/10000 stanovanja z oznako E-J9-P-S2 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J9-1N-S3 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako E-J9-1N-S4 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako E-J9-1N-S5 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako E-J9-1N-S6 z identifikacijsko št , 23/10000 stanovanja z oznako E-J9-2N-S7 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J9-2N-S8 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako E-J9-2N-S9 z identifikacijsko št , 20/10000 stanovanja z oznako E-J9-2N-S10 z identifikacijsko št , 20/10000 oznako G I PM 1 z identifikacijsko št , oznako G I PM 2 z identifikacijsko št , oznako G I PM 3 z identifikacijsko št , oznako G I PM 4 z identifikacijsko št , oznako G I PM 5 z identifikacijsko št , oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , 108

109 oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , G I PM 26 z identifikacijsko št , G II PM 1 z identifikacijsko št , G II PM 2 z identifikacijsko št , G II PM 8 z identifikacijsko št , G II PM 9 z identifikacijsko št , G II PM 12 z identifikacijsko št , G II PM 13 z identifikacijsko št , G II PM 14 z identifikacijsko št , G II PM 15 z identifikacijsko št , G II PM 16 z identifikacijsko št , G II PM 17 z identifikacijsko št , G II PM 18 z identifikacijsko št , G II PM 19 z identifikacijsko št , G II PM 20 z identifikacijsko št , G II PM 21 z identifikacijsko št , G II PM 22 z identifikacijsko št , G II PM 23 z identifikacijsko št , G II PM 24 z identifikacijsko št , G II PM 25 z identifikacijsko št , G II PM 26 z identifikacijsko št , G II PM 27 z identifikacijsko št , G II PM 28 z identifikacijsko št , G II PM 29 z identifikacijsko št , G II PM 30 z identifikacijsko št , 109

110 z oznako G II PM 31 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 32 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 33 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 34 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 35 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 36 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 37 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 38 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 39 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 40 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 41 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 42 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 43 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 44 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 45 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 46 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 47 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 48 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 49 z identifikacij sko št , z oznako G II PM 50 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 51 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 52 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 53 z identifikacijsko št , z oznako G II PM 54 z identifikacijsko št , 110

111 oznako G II PM 55 z identifikacijsko št , oznako G II PM 56 z identifikacijsko št , oznako G II PM 61 z identifikacijsko št , oznako G II PM 62 z identifikacijsko št , oznako G II PM 63 z identifikacijsko št , oznako G II PM 64 z identifikacijsko št , oznako G II PM 65 z identifikacijsko št , shrambe z oznako E-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 2D z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 1E z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 3D z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 2E z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako E z identifikacijsko št , 2/10000 oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , 3/10000 oznako G III PM 19 z identifikacijsko št , oznako G III PM 20 z identifikacijsko št , 111

112 oznako G III PM 21 z identifikacijsko št , oznako G III PM 22 z identifikacijsko št , oznako G III PM 23 z identifikacijsko št , oznako G III PM 24 z identifikacijsko št , oznako G III PM 25 z identifikacijsko št , oznako G III PM 26 z identifikacijsko št , oznako G III PM 27 z identifikacij sko št , oznako G III PM 28 z identifikacijsko št , oznako G III PM 29 z identifikacijsko št , oznako G III PM 30 z identifikacijsko št , oznako G III PM 31 z identifikacijsko št , oznako G III PM 32 z identifikacijsko št , oznako G III PM 33 z identifikacijsko št , oznako G III PM 34 z identifikacijsko št , oznako G III PM 35 z identifikacijsko št , oznako G III PM 36 z identifikacijsko št , oznako G III PM 37 z identifikacijsko št , oznako G III PM 38 z identifikacijsko št , oznako G III PM 39 z identifikacijsko št , oznako G III PM 40 z identifikacijsko št , oznako G III PM 41 z identifikacijsko št , oznako G III PM 42 z identifikacijsko št , oznako G III PM 43 z identifikacijsko št , oznako G III PM 44 z identifikacijsko št , oznako G III PM 45 z identifikacijsko št , 112

113 oznako G III PM 46 z identifikacijsko št , oznako G III PM 47 z identifikacijsko št , oznako G III PM 48 z identifikacijsko št , oznako G III PM 49 z identifikacijsko št , oznako G III PM 50 z identifikacijsko št , oznako G III PM 51 z identifikacijsko št , oznako G III PM 52 z identifikacijsko št , oznako G III PM 53 z identifikacijsko št , oznako G III PM 54 z identifikacijsko št , oznako G III PM 55 z identifikacijsko št , oznako G III PM 56 z identifikacijsko št , oznako G III PM 57 z identifikacijsko št , oznako G III PM 58 z identifikacijsko št , oznako G III PM 59 z identifikacijsko št , oznako G III PM 60 z identifikacijsko št , oznako G III PM 61 z identifikacijsko št , oznako G III PM 62 z identifikacijsko št , oznako G III PM 63 z identifikacijsko št , shrambe z oznako E-J6-2N-S6-A z identifikacijsko št , shrambe z oznako 4D z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 4E z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 5D z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 5E z identifikacijsko št , 1/10000 oznako G IV PM 1 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 2 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 3 z identifikacijsko št , 113

114 oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako 3/10000 oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako oznako G IV PM 4 z identifikacijsko št , G IV PM 5 z identifikacijsko št , G IV PM 6 z identifikacijsko št , G IV PM 7 z identifikacijsko št , G IV PM 8 z identifikacijsko št , G IV PM 9 z identifikacijsko št , G IV PM 10 z identifikacijsko št , G IV PM 11 z identifikacijsko št , G IV PM 12 z identifikacijsko št , G IV PM 13 z identifikacijsko št , G IV PM 14 z identifikacijsko št , G IV PM 15 z identifikacijsko št , G IV PM 16 z identifikacijsko št , G IV PM 17 z identifikacijsko št , G IV PM 18 z identifikacijsko št , G IV PM 19 z identifikacijsko št , G IV PM 20 z identifikacijsko št , G IV PM 21 z identifikacijsko št , G IV PM 22 z identifikacijsko št , G IV PM 23 z identifikacijsko št , G IV PM 24 z identifikacijsko št , G IV PM 25 z identifikacijsko št , G IV PM 26 z identifikacijsko št , G IV PM 27 z identifikacijsko št , G IV PM 28 z identifikacijsko št , 114

115 oznako G IV PM 29 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 30 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 31 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 32 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 33 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 34 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 35 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 36 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 37 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 38 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 38A z identifikacijsko št , oznako G IV PM 39 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 40 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 41 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 42 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 43 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 44 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 45 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 46 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 47 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 48 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 49 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 50 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 51 z identifikacijsko št , 115

116 oznako G IV PM 52 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 53 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 54 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 55 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 56 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 57 z identifikacijsko št , oznako G IV PM 58 z identifikacijsko št , shrambe z oznako 6D z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 7E z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 7D z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 8E z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 8D z identifikacijsko št , 3/10000 stanovanja z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 20/10000 stanovanja z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 20/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 30/10000 stanovanja z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 31/10000 stanovanja z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 32/10000 stanovanja z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 43/10000 stanovanja z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 30/10000 stanovanja z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 31/10000 stanovanja z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 4 stanovanja z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 42/

117 stanovanja z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 33/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 1 stanovanja z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 21/10000 stanovanja z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 2 stanovanja z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , 3 stanovanja z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 42/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 40/10000 stanovanja z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 3 poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z identifikacijsko št , 93/10000 oznako G I PM 6 z identifikacijsko št , oznako G I PM 7 z identifikacijsko št , oznako G I PM 8 z identifikacijsko št , oznako G I PM 9 z identifikacijsko št , oznako G I PM 10 z identifikacijsko št , oznako G I PM 11 z identifikacijsko št , oznako G I PM 12 z identifikacijsko št , oznako G I PM 13 z identifikacijsko št , oznako G I PM 14 z identifikacijsko št , oznako G I PM 15 z identifikacijsko št , oznako G I PM 16 z identifikacijsko št , oznako G I PM 17 z identifikacijsko št , oznako G I PM 18 z identifikacijsko št , oznako G I PM 19 z identifikacijsko št , oznako G I PM 20 z identifikacijsko št , oznako G I PM 21 z identifikacijsko št , oznako G I PM 22 z identifikacijsko št , oznako G I PM 23 z identifikacijsko št , 117

118 3/10000 oznako G I PM 24 z identifikacijsko št , oznako G I PM 25 z identifikacijsko št , oznako G I PM 26 z identifikacijsko št , oznako G I PM 27 z identifikacijsko št , oznako G I PM 28 z identifikacijsko št , oznako G I PM 29 z identifikacijsko št , oznako G I PM 30 z identifikacijsko št , oznako G I PM 31 z identifikacijsko št , oznako G I PM 32 z identifikacijsko št , oznako G I PM 33 z identifikacijsko št , oznako G I PM 34 z identifikacijsko št , oznako G I PM 35 z identifikacijsko št , oznako G I PM 36 z identifikacijsko št , oznako G I PM 37 z identifikacijsko št , oznako G I PM 38 z identifikacijsko št , oznako G I PM 39 z identifikacijsko št , oznako G I PM 40 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-2N-S7 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J3-2N-S8 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J3-2N-S9 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J3-2N-S10 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-A z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S1-B z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S2-A z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J4-P-S2-B z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-A z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S3-B z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-A z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J4-1N-S4-B z identifikacijsko št , 2/

119 shrambe z oznako F-J4-2N-S5 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J4-2N-S6 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J4-2N-S7 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J4-2N-S8 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 1F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 2F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 3F z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 4F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 9F z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 10F z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 11F z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako FJ1-2N-S7-A z identifikacijsko št , 2/10000 oznako G II PM 1 z identifikacijsko št , oznako G II PM 2 z identifikacijsko št , oznako G II PM 3 z identifikacijsko št , oznako G II PM 4 z identifikacijsko št , oznako G II PM 5 z identifikacijsko št , oznako G II PM 6 z identifikacijsko št , oznako G II PM 7 z identifikacijsko št , oznako G II PM 8 z identifikacijsko št , oznako G II PM 9 z identifikacijsko št , oznako G II PM 10 z identifikacijsko št , oznako G II PM 11 z identifikacijsko št , oznako G II PM 12 z identifikacijsko št , oznako G II PM 13 z identifikacijsko št , oznako G II PM 14 z identifikacijsko št , oznako G II PM 15 z identifikacijsko št , oznako G II PM 16 z identifikacijsko št , oznako G II PM 17 z identifikacijsko št , oznako G II PM 18 z identifikacijsko št , 119

120 3/10000 oznako G II PM 19 z identifikacijsko št , oznako G II PM 20 z identifikacijsko št , oznako G II PM 21 z identifikacijsko št , oznako G II PM 22 z identifikacijsko št , oznako G II PM 23 z identifikacijsko št , oznako G II PM 24 z identifikacijsko št , oznako G II PM 25 z identifikacijsko št , oznako G II PM 26 z identifikacijsko št , oznako G II PM 27 z identifikacijsko št , oznako G II PM 28 z identifikacijsko št , oznako G II PM 29 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J1-P-S1 z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako F-J1-P-S2 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S3 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S4 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S5 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J1-1N-S6 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J1-2N-S7 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J1-2N-S8 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S5 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S6 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S7 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S8 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S9 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-2N-S10 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J3-P-S1 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J3-P-S2 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S3 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J3-1N-S4 z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S5 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J3-1N-S6 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 12F z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 13F z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 14F z identifikacijsko št , 1/

121 oznako G III PM 1 z identifikacijsko št , oznako G III PM 2 z identifikacijsko št , oznako G III PM 3 z identifikacijsko št , oznako G III PM 4 z identifikacijsko št , oznako G III PM 5 z identifikacijsko št , oznako G III PM 6 z identifikacijsko št , oznako G III PM 7 z identifikacijsko št , oznako G III PM 8 z identifikacijsko št , oznako G III PM 9 z identifikacijsko št , oznako G III PM 10 z identifikacijsko št , oznako G III PM 11 z identifikacijsko št , oznako G III PM 12 z identifikacijsko št , 3/10000 oznako G III PM 13 z identifikacijsko št , oznako G III PM 14 z identifikacijsko št , oznako G III PM 15 z identifikacijsko št , oznako G III PM 16 z identifikacijsko št , oznako G III PM 17 z identifikacijsko št , oznako G III PM 18 z identifikacijsko št , shrambe z oznako F-J2-P-S1 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-P-S2 z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S3 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako F-J2-1N-S4 z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 5F z identifikacijsko št , 2/10000 shrambe z oznako 6F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 7F z identifikacijsko št , 1/10000 shrambe z oznako 8F z identifikacijsko št , 3/10000 shrambe z oznako 15F z identifikacijsko št , 1/10000 oznako G IV PM1 z identifikacijsko št , oznako G IV PM2 z identifikacijsko št , 121

122 oznako G IV PM3 z identifikacijsko št , oznako G IV PM4 z identifikacijsko št , oznako G IV PM5 z identifikacijsko št , oznako G IV PM6 z identifikacijsko št , shrambe z oznako 16F z identifikacijsko št , 1/10000 VI. GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: , s tem aktom ustanovi naslednje služnostne pravice za potrebe dostopa do merilnih mest za elektriko in toplo vodo, in sicer na skupnem delu z ident.št , stopnišču v vhodu F-J4, v korist vsakokratnega lastnika poslovnega prostora z oznako F-K-PP1 z ident.št ter izrecno dovoljuje, da se navedene služnostne pravice vknjižijo na navedenih posameznih delih. VII. Vsak etažni lastnik nosi del stroškov uporabe in vzdrževanja skupnih delov in naprav stavbe navedenih v tej listini v sorazmerju s svojim solastniškim deležem na zgoraj navedenih skupnih delih. VIII. Ta akt o oblikovanju etažne lastnine se izdaja izključno zaradi ustanovitve etažna lastnine na navedenem objektu ter vknjižbe solastnine na skupnih delih in napravah stavbe ter ustanovitvi služnostne pravice. 122

123 Ljubljana, i Preč* overitvijo podpisa na tej listini sem navzočo pogodbene stranke opozorila, daje za vsebino listine notarka odgovorna ie, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. Notarka navzoče stranke poučim, da bom 1 zemljiškoknjižni predlog nemudoma vložila j šdil I * Notarka NADA KUfvlAR, p o trju je, da je - so (S D ^ j i U... v. tnoročno podpisa! to iistino - priznal... j., podpis na tej listini za svoj.! Istovetnost im e n o va re ^B sem ugotovila na ppdiagi osebnega znanstva J - z osebno izkaznico - s potnim listom št. " ki jo - ga je dne...izda!.... i

124 J 2 f p t-e p u L a 7 7 Ur 7-t}) «y j z ZEMLJIŠKA KNJIGA OKRAJNO SODIŠČfi V KOPRU ;. Dna... t '...,y^ ^ Sodna taksa plačana - uničena^ Po<Js /fc x % ' V % A m izpisku izp št... fr- n 'i/ " Ta p ;-c _ ^, ocr,.... J ^/duwii izvirnikom pristojne " selie:

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P 09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA POSTAVITVE KIOSKA: kiosk - mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefonska številka: Fax številka:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA

URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA VIENNA BUDAPEST VENICE LJUBLJANA AGREB VRSAR BELGRADE SARAJEVO Urbana vila Romana se nahaja na mirni lokaciji v marini v neposredni bližini morja in plaže. Stanovanja

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega skl

Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega skl Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/2011, 60/2017, 17/2018 in

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega skl

Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega skl Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/2011, 60/2017, 17/2018 in

Prikaži več

Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega skl

Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega skl Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/2011, 60/2017, 17/2018 in

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba_o_medsebojnih_razmerjih_Soncni_log4-4a_strnjeno.doc

Microsoft Word - Pogodba_o_medsebojnih_razmerjih_Soncni_log4-4a_strnjeno.doc Na podlagi 116. člena Stvarnopravnega zakonika (Ur. List RS, št. 87/02, v nadaljevanju SPZ) in 32. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 47/06 ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Predstavitveni katalog Vila Prule

Predstavitveni katalog Vila Prule Na izjemni lokaciji v neposredni bližini mestnega središča Ljubljane in grajskega hriba, ob sotočju Ljubljanice in Grubarjevega prekopa, se gradi vila blok s 14 nadstandardnimi stanovanji. Luksuzna stanovanja

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Microsoft Word - gms 364.doc

Microsoft Word - gms 364.doc Mestna občina Maribor Mestni svet Svetniška skupina LDS Maribor Jurčičeva ul. 8, 2000 MARIBOR GMS - 364 Številka: Datum: 22. april 2005 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka 1628852000, identifikacijska številka za DDV: SI 23445033 s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana objavlja

Prikaži več

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav

zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko prav zemljišča PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: BREZPLAČNA ODSVOJITEV NEPREMIČNINE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Številka: /2012/

Številka: /2012/ Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 22 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-126/2018/30 Ljubljana, dne 21. 5. 2018 EVA 2018-2550-0039 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation »Program projektov eprostor«zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Real estate cadastre act and renovation of real estate records Franc Ravnihar Geodetska uprava

Prikaži več

Microsoft Word - Predstavitev Blok A STUDENCI SUNSET ELITE.doc

Microsoft Word - Predstavitev Blok A STUDENCI SUNSET ELITE.doc Investitor: SH GLOBAL Skupina Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II 2000 Maribor Info: 080 10 21 ali www.shglobal.si NOVOGRADNJA - VILA BLOK»STUDENCI SUNSET ELITE«MARIBOR Gradimo moderni butični nizkoenergijski

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, matična št. 5448557000,

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Številka: 271-2/2015 Datum: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Goric

Številka: 271-2/2015 Datum: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Goric Številka: 271-2/2015 Datum: 19.08.2015 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Gorici Podračun: 01100-6030279058 Telefon: 05 33 01452 Fa

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

Končno poročilo 3 nadzor

Končno poročilo 3  nadzor Nadzorni odbor Občine Podvelka Podvelka 13 2363 Podvelka : 0328-0005/2015-4 Datum: 31. 5. 2016 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Nadzor izvrševanja pro v letu 2014 in 2015 postavka 16017 1. Kratek

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga 2 Navodilo za izpolnjevanje obrazca Napoved za odmero davka na promet nepremičnin Napoved za odmero davka na promet nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: napoved) mora davčni zavezanec tj. prodajalec/prodajalka,

Prikaži več

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z naravo in hkrati hiter dostop do vse pomembne infrastrukture. NOVE HIŠE 2. FAZE ŽE V PRODAJI!, Medvode je

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - KS-REN-2015_3.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Novosti pri evidentiranju nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin Ljubljana, 11.5.2015, 8.6.2015 in 12.10.2015 Kazalo 1. Sprememba Pravilnika v vpisih v KS - (geodetski strokovnjak) 2. Izjave

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran 1 2 3 4 5 A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: Večstanovanjski

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova Ljubljana, Slovenija telefon (01) faks (01)

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova Ljubljana, Slovenija telefon (01) faks (01) Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Aktivno mestno življenje v objemu narave. Nizkoenergijska novogradnja z vrhunskimi materiali, klimatiziranimi stanovanji in veliko svetlobe. Za dobro

Aktivno mestno življenje v objemu narave. Nizkoenergijska novogradnja z vrhunskimi materiali, klimatiziranimi stanovanji in veliko svetlobe. Za dobro ktivno mestno življenje v objemu narave. Nizkoenergijska novogradnja z vrhunskimi materiali, klimatiziranimi stanovanji in veliko svetlobe. Za dobro počutje in kakovost bivanja. Stanovanjsko naselje Habakuk

Prikaži več

A5LPKC

A5LPKC V tradicionalni alpski arhitekturi gank zajema funkcijo ozkega balkona, povezovalnega hodnika ter tudi vhodnega podesta. Je lahko prepoznavni arhitekturni element, ki obudi spomine na alpske pokrajine.

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne Ob-1711/19, Stran 578 Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ko

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne Ob-1711/19, Stran 578 Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ko Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22.3.2019 Ob-1711/19, Stran 578 Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11, 60/17,

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

KATALOG STANOVANJ - PENTHOUSE

KATALOG STANOVANJ - PENTHOUSE ATALOG STANOVANJ - ENTHOUSE Stanovanje (ureditev A): /N.J.E0 Stanovanjska enota /N.J.E0,,,,, REDROSTOR, m² UHINJA Z JEDILNICO, m² DNEVNI ROSTOR 0, m² DNEVNI WC,0 m² HODNI, m² SOBA, m² SALNICA, m² SOBA,

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več