Kadrovski načrt in plan dela 2017

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Kadrovski načrt in plan dela 2017"

Transkripcija

1 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje

2 REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/ razred 1. a 25 1.a razred 2. a 18 2.a razred 3. a, b 30 3.a razred 4. a 24 4.a, b razred 5. a 22 5.a razred 6. a 19 6.a razred 7. a 27 7.a razred 8. a 25 8.a razred 9. a 25 9.a 25 Skupaj: oddelkov OPB 1. raz. 2. raz. 3.raz. 4. raz. 5. raz. Skupaj jutranje varstvo varstvo učencev vozačev skupaj število učencev raz raz. 2016/17 število učencev 2017/ / /

3 KADROVSKI NAČRT Vir financiranja 1. Državni proračun 2. Proračun občin Šol. l. 16/17 - planirano Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. januarja tekočega leta 27,95 10,7 Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. aprila tekočega leta 27,95 10,7 Šol. l. 17/18 - načrtovanje Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. oktobra tekočega leta 28,51 12,92 Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. januarja naslednjega leta 28,51 12,92 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 1,42 1,42 1,72 1,72 Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke) 40,07 40,07 43,15 43,15 Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 38,65 38,65 41,43 41,43 Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 1,42 1,42 1,72 1,72 3

4 Program dela 2017 Prednosti, dobra področja - pridobivanje novih znanj, primerno število izbranih projektov, - pridobljena znanja z različnih seminarjev vključujemo v proces pouka, - šola na podeželju, vrtec pri šoli, - sodelovanje s starši učencev, ki nimajo večjih težav na VIZ področju, - skrb za učence s posebnimi potrebami, - varno, prijetno okolje, zdrava prehrana, zdrava šola, skrb za posameznika, - povezovanje z Zavodom za šolstvo, s fakultetami, srednjimi šolami, vrtci, - sodelovanje z ožjim in širšim okoljem - sodelovanje z društvi in organizacijami v kraju, organizacija tekmovanj, - veliko dejavnosti lahko izvedemo v domačem okolju (športne, naravoslovne), - uporaba IKT, Slabosti, slaba področja - vzgojna problematika reševanje vzgojnih problemov, - veliko število učencev vozačev, - premalo obiskana predavanja za starše, - na kakšen način izboljšati sodelovanje s starši, ki se ne odzivajo, - sodelovanje med zaposlenimi, - premalo obiskane aktivnosti za učence, - ni zunanjega igrišča (igral), - preveč delovnih zvezkov, - IKT (pri nekaterih predmetih) - zeliščni in zelenjavni vrt 4

5 CILJI RAZVOJA - trajna naloga - profesionalno in strokovno usposabljanje na osnovi ugotovljenih potreb (pripravili - Načrt izobraževanja), - nadgrajevanje in poglabljanje sodelovanja s starši, - poglabljanje strokovnega in profesionalno povezovanja med strokovnimi aktivi tako horizontalno kot vertikalno, s poudarkom na korelacijah, - korektno reševanje vzgojne in disciplinske problematike, - skrb za učence s posebnimi potrebami s poudarkom na nadarjenih (ustvarjalne delavnice...), - spremljati, nadgrajevati Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda, - uvajanje medsebojnih hospitacij, spremljanje uvajanja elementov FS, - raziskovalne dejavnosti, - skrb za zdravo prehrano lokalno pridelano hrano, urejanje zelenjavnega in zeliščnega vrta, - skrb za materialne stvari, posodobitev računalniške opreme in učnih pripomočkov ter učil MERLJIVOST CILJEV - bistvene poudarke izobraževanja predstavijo na aktivu oz. pedagoški konferenci; spremljanje pri hospitaciji; izmenjava primerov dobre prakse - beleženje števila staršev pri spremstvu na dnevih dejavnosti, pomoč pri projektih - medpredmetne povezave (poročilo na konferenci) - manj vzgojnih problemov; poročilo na sestanku šolske skupnosti, na konferenci - primerjava učnega uspeha (prvo, drugo redovalno obdobje) - dvakrat letno poročilo (ped. konferenca), primerjava poročil predstavljena na svetu zavoda - vsaj dve učni uri odprti za sodelavce, vključeni elementi FS - spodbujati učence k aktivnemu sodelovanju z njihovimi idejami, predlogi, pripombami, - poročilo odbora za prehrano oz. vodje kuhinje o uporabi lokalno pridelanih živil, vodja projekta Zdrava šola izvedba ankete med učenci - število učnih pripomočkov (primerjava začetek konec leta) 5

6 PODROČJE POGOJEV DELA Kratkoročni cilji / časovna opredeljenost obnoviti 1 učilnici (I. triado) poletje 2017 zamenjava pohištva v eni učilnici poletje 2017 odprtje oddelka vrtca (na tretji lokaciji) poletje 2017 obnovitev sanitarij v telovadnici poletje 2017 ureditev sanitarij (v starem delu šole, II. nadstropje) 2017/2018 zgraditi športno igrišče ob telovadnici šolsko leto 2017/2018 Dolgoročni cilji / časovna opredeljenost obnoviti šolsko telovadnico (garderobe, pregradna stena, plezalna stena) ureditev garderobe za učence od 2. do 5. razreda poletje 2018 beljenje hodnikov in kabinetov poletje 2018 zamenjava pohištva v 1 učilnici poletje 2018 ureditev krožne gozdne učne poti 2019/2020 priprava idejnega projekta in izgradnja bralnega kotička nad jedilnico šole 2018/2020 6

7 Podatki o številu zaposlenih (po LDN 2015/16, MIZŠ): Delovno mesto Prikaz delovnih mest za šol. l. 2016/17 (sistematizirano s strani MIZŠ) Prikaz delovnih mest za šol. l. 2017/18 (predvideno stanje ) Ravnateljica 1 1 Poslovni sekretar 0,60 0,60 Računovodkinja 0,60 0,60 Hišnik 0,80 0,80 Čistilec 3,50 3,50 Kuhar 0,54 0,54 Specialni pedagog 1,91 1,91 Svetovalni delavec 0,50 0,50 Knjižničar 0,50 0,50 Računalnikar 0,25 0,25 Laborant 0,14 0,14 Organizator šolske prehrane 0,05 0,05 Učitelj predmetnega pouka: učitelj SLJ, MAT, TJA, LUM, GUM, GEO, ZGO, DDK, FIZ, KEM, BIO, NAR, GOS, TIT, ŠPO, dop., dod., izbirni predmeti 7,26 (1,30 + 1, ,22 + 0,18 + 0,3 + 0,32 + 0,09 + 0,18 + 0,18 + 0,16 + 0,23 + 0,07 + 0,27 + 0,82 + 0,09 + 0,09 + 0,58) 7,38 (1,30 + 1, ,22 + 0,18 + 0,3 + 0,32 + 0,09 + 0,18 + 0,18 + 0,16 + 0,23 + 0,14 + 0,32 + 0,82 + 0,09 + 0,09 + 0,58) 7

8 Učitelj podaljšanega bivanja 1,60 1,60 Učitelj razrednega pouka učitelj razrednega pouka: 7,59 (6,18 + 7,71 (6, za dodatne skupine pri tečaju plavanja 0 + 0, za dodatne manjše učne skupine 0,18 + 0, drugi strokovni delavec v 1. r. 0,68 + 0, učitelj dop. pouka, učitelj dod. pouka, 0,14 + 0,14 + 0,14 + 0, NIP tuj jezik (tja, tjn) 0,09 + 0,18) 0,09 + 0,18) - tuj jezik 2. r. Strokovni delavec v jutranjem varstvu 0,14 0,14 Učitelj individualne in skupinske pomoči 0,23 0,23 Učitelj zborovskega petja, učitelj interesnih dejavnosti s področja umetnosti, tehnike in tehnologije, učitelj interesnih dejavnosti za pripravo in izvedbo kolesarskega izpita 0,23 0,14 0,03 0,23 0,14 0,04 Spremljevalec gibalno oviranega učenca v 1. 0,65 0,65 razredu Skupaj 28,26 28,51 Razlika 28,51 28,26 = 0,25 8

9 Predvidena zaposlitev - šola: planirana prosta delovna mesta nadomestne zaposlitve delovni čas učiteljico razrednega pouka za nedoločen čas 1 spremljevalec gibalno oviranega učenca v 2. razredu šolsko leto 2017/2018 0,70 (soglasje prejeli za 0,65) 9

10 Enota vrtec NAZIV DELOVNEGA MESTA DELEŽ DELOVNEGA MESTA 2016/2017 Vzgojiteljica 4,00 5,00 DELEŽ DELOVNEGA MESTA 2017/2018 Pomočnica vzgojiteljice 3,50 4,50 - ena delavka se upokoji - prerazporeditev - zaradi zagotavljanja sočasnosti bi potrebovali 5 pomočnic vzgojiteljice Svetovalni delavec 0,05 0,05 Hišnik 0,20 0,25 Čistilka 0,50 0,63 Računovodja 0,27 0,33 Poslovni sekretar 0,27 0,33 Kuharica 0,65 0,75 Pomočnica kuharice 0,65 0,75 Vodja prehrane 0,05 0,05 Pomivalka, perica 0,25 0,28 SKUPAJ 10,39 12,92

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 11. 10. 2016 13:09:32 2. 9. 2016 7.c Nemščina 1 (IP-NI1) 7. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 4.b Matematika (MAT) 1. ura 17. 10. 2016 4.a Matematika (MAT) 5. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 24.

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran: URNIK

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran:   URNIK ODDELEK: 6. b RAZREDNIK: Marinka Istenič 1 2 3 4 5 6 ZGO TIT NAR SLJ SLJ GEO TIT TJA N SLJ TJA ODS SLJ N SLJ GUM NAR MAT MAT N ŠPO ŠPO ŠPO LUM TJA MAT TJA MAT 7 N2I NTE 8 NTE NRA N2I GOS NŠP 6 GOS ODDELEK:

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu s šolskim koledarjem ter Letnim delovnim načrtom za

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014-

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014- Štev.: 499/2014-3 Datum: 26. 8. 2014 Zapisnik 18. sestanka Sveta šole, ki je bil v torek, 26. 8. 2014 ob 17. uri na OŠ Alojzija Šuštarja, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Prisotni: Predstavniki ustanovitelja:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4.

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4. OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: 05 380 12 OO Fax.: 05380 12 18 E-mail: os.tolrnin@guest.ornes.si ~6.2012 ZAPISNIK 4. SEJESVETA STARŠEV, dne 20. junija 2012 ob 19. uri v

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

LDN _končni-za objavo na spletu

LDN _končni-za objavo na spletu OŠ Črna na Koroškem 0 LETNI DELOVNI NAČRT 2015/16 VSEBINA I UVOD...4 I.1 POSTOPEK SPREJEMANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA... 4 I.2 IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS... 5 I.3 PODATKI O USTANOVITELJU... 6 I.4 ŠOLSKI

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE VOJKE ŠMUC IZOLA za leto 2018 Izola, februar 2019

LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE VOJKE ŠMUC IZOLA za leto 2018 Izola, februar 2019 LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE VOJKE ŠMUC IZOLA za leto 2018 Izola, februar 2019 POSLOVNO POROČILO... 1 1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA... 1 1.1. Poročilo ravnateljice... 1 1.2. Poročilo sveta zavoda...

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev Štev.: 6005-1/2018-3 Datum: 25. 5. 2018 OBVESTILO ZA STARŠE za šolsko leto 2018/2019 DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED Spoštovani starši, obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2016/2017 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2018/2019 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Starši učencev 8 razredov smo v preteklem tednu imeli predavanje na temo Kako pomagati otroku na katero srednjo šolo se vpisati. Vsi prisotni smo pozd

Starši učencev 8 razredov smo v preteklem tednu imeli predavanje na temo Kako pomagati otroku na katero srednjo šolo se vpisati. Vsi prisotni smo pozd Starši učencev 8 razredov smo v preteklem tednu imeli predavanje na temo Kako pomagati otroku na katero srednjo šolo se vpisati. Vsi prisotni smo pozdravili to vrstno predavanje, smo pa na podlagi izkušenj

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2015/2016 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

(Microsoft Word - Zapisnik _2 sestanek Sveta star\232ev)

(Microsoft Word - Zapisnik _2  sestanek Sveta star\232ev) Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem SVET STARŠEV ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2012/13 20. 2. 2013 ob 18.00 uri v zbornici šole Prisotni člani sveta staršev: priloga lista

Prikaži več

ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, , ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špe

ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, , ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špe ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, 2. 10. 2018, ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špehar, Jani Stepan, Lucija Papež, Tadeja Sopčič, Tanja

Prikaži več

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/ Datum: 2.10.2018 Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ 7500-220, GSM: 051-308-472 01/7500-228, GSM 051-308-471 Faks: 01/ 7500-229 E-pošta:o-horjul.lj@guest.arnes.si ZAPISNIK 1. seje

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE Cesta Toneta Tomšiča 5 4270 Jesenice LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA VORANCA ZA LETO 2017 Poslovno poročilo Računovodsko poročilo Robert Kerštajn, prof.

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 2. GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI... 4 2. 1. PROSTORSKI POGOJI... 4 2. 2. MATERIALNI POGOJI... 4 2.

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

(P)ostanimo odgovorni ljudje! 1 OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ

(P)ostanimo odgovorni ljudje! 1 OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ 1 OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ 2 KAZALO OTROŠKI NASVETI ZA STARŠE... 4 KONTAKT... 5 PODATKI O ŠOLI... 5 ŠOLSKI ZVONEC... 6 ŠOLSKI PREVOZI... 7 ORGANIZIRANOST OSNOVNE ŠOLE SVETI TOMAŽ... 8 DELAVCI ŠOLE... 9

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 1. UVOD Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje z zakonom določenih družbenih

Prikaži več

Microsoft Word - LDN 1819.doc

Microsoft Word - LDN 1819.doc OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ŠOLSKA ULICA 1 1410 ZAGORJE OB SAVI LETNI DELOVNI NAČRT (besedilo ni lektorirano) ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 Svet OŠ TONETA OKROGARJA je na svoji seji dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s Ime in priimek: Naslov: Tel. doma: Tel. staršev: Obiskujem: razred 1 K A Z A L O Beseda ravnatelja.... Ustanovitelj... Šolski okoliš. Šolski prostor Šolski zvonec... Kadrovska zasedba šole... Število oddelkov

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija 2009_10.doc

Microsoft Word - Samoevalvacija 2009_10.doc O S N O V N A Š O L A B R IOŠ N BRINJE J E G GROSUPLJE R O S U P L J E Ljubljanska LJUBLJANSKA cesta 40a, 1290 C. 40 Grosuplje a Tel.: 1290 01/7866870; G R O S Fax:01/7866890 U P L J E e-pošta: os.brinje-grosuplje@guest.arnes.si

Prikaži več

OŠ MIKLAVŽ

OŠ MIKLAVŽ OŠ MIKLAVŽ na Dravskem polju LETNI DELOVNI NAČRT Šolsko leto 2018/19 Miklavž, september 2018 Ravnateljica: Dušanka Mihalič Mali LDN za šolsko leto 2018/19 2 KAZALO 1 UVOD 5 1.1 ORGANI ŠOLE 6 1.2 PROGRAM

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3. seje osnutek.doc

Microsoft Word - Zapisnik 3. seje osnutek.doc Številka: 900-3/2018/19 Datum: 9.5.2019 Z A P I S N I K 3. seje Sveta staršev OŠ Miren, ki je bila v četrtek 9. maja 2019, ob 16.45 v OŠ Miren, v učilnici št. 6 in 8. Seja je potekala najprej v učilnici

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Osnovna šola Slave Klavore Maribor Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor ŠOLSKO LETO 2018/2019

Osnovna šola Slave Klavore Maribor Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor   ŠOLSKO LETO 2018/2019 Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor www.solaklavora.si ŠOLSKO LETO / Letni delovni načrt za šolsko leto / Stran 2 od 53 Kazalo UVOD... 5 PREDSTAVITEV ŠOLE... 5 ORGANI ŠOLE... 5 Svet šole... 5 Svet staršev...

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA

LETNI DELOVNI NAČRT OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA LETNI DELOVNI NAČRT OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA ŠOLSKO LETO 2018-19 Vsebina PODATKI O ŠOLI... 2 IME IN SEDEŽ ŠOLE... 2 PODATKI O USTANOVITELJU... 2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE... 3 ORGANI UPRAVLJANJA

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Kazalo

Kazalo LETNI DELOVNI NAČRT Šolsko leto 2016/2017 September 2016 Letni delovni načrt 2016/2017 KAZALO I. LETNI DELOVNI NAČRT.. 5 1. Vloga in pomen. 5 2. Postopek sprejetja. 5 3. Osnovni podatki o šoli. 5 II.

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Publikacija OŠ Stara Cerkev

Publikacija OŠ Stara Cerkev Osnovna šola Stara Cerkev PUBLIKACIJA 2018/2019 Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni zaposleni! Vzgoja in izobraževanje je eno najvitalnejših področij družbe, zato je potrebno nenehno prilagajanje,

Prikaži več

Na podlagi 32

Na podlagi 32 Osnovna šola Velika Dolina Osnovna šola Velika Dolina Na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS štev. 81/06, 102/07, 87/11) izdaja Osnovna šola Velika Dolina PUBLIKACIJO O ORGANIZACIJI

Prikaži več

Vodnik16_17

Vodnik16_17 VODNIK 2019/20 Zbirajmo žarke. tiste od sonca in tiste, ki gredo iz srca v srce. (M.A.J.) Kazalo 1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI... 7 2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE... 8 2.1 ORGANI UPRAVLJANJA... 8 2.1.1 SVET ZAVODA...

Prikaži več

URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA

URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA VIENNA BUDAPEST VENICE LJUBLJANA AGREB VRSAR BELGRADE SARAJEVO Urbana vila Romana se nahaja na mirni lokaciji v marini v neposredni bližini morja in plaže. Stanovanja

Prikaži več

MESTNA OBCINA LJUBLJANA MESTNISVET Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Na podlagi 55. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/0

MESTNA OBCINA LJUBLJANA MESTNISVET Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Na podlagi 55. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/0 Na podlagi 55. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 -

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

porocilo13_14_vrtec

porocilo13_14_vrtec Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje pri Planini 03 7471 960; faks: 03 7471 970 e-pošta: os.dobje@guest.arnes.si; splet: http://www.osdobje.si/ VRTEC DOBJE pri PLANINI POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V VRTCU

Prikaži več

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST Na podlagi 7. in 13. člena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-NPB34), 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. l. RS, št. (Uradni list RS, št. 16/07,

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

A5LPKC

A5LPKC V tradicionalni alpski arhitekturi gank zajema funkcijo ozkega balkona, povezovalnega hodnika ter tudi vhodnega podesta. Je lahko prepoznavni arhitekturni element, ki obudi spomine na alpske pokrajine.

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA CELJE POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN EVALVACIJA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Celje, 31. avgust

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA CELJE POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN EVALVACIJA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Celje, 31. avgust OSNOVNA ŠOLA HUDINJA CELJE POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN EVALVACIJA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Celje, 31. avgust 2018 1 VSEBINA 1. UVODNI KOMENTAR RAVNATELJA... 5 2. Organizacija

Prikaži več

Publikacija OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Šolsko leto 2018/2019 Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

Publikacija OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Šolsko leto 2018/2019 Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost. Publikacija OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Šolsko leto 2018/2019 Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost. KAZALO VSEBINE Naproti novemu šolskemu letu 2018/2019... 1 Osnovni podatki

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 20172018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc)

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc) LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2010/2011 KAZALO 1. UVOD... 3 2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI...3 2.1. ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV... 3 2.2. ŠOLSKI KOLEDAR... 3 3. VSEBINE IN ORGANIZACIJE

Prikaži več

I. POGOJI IN URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE

I. POGOJI IN URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR, Žolgarjeva ulica 2 Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela Osnovne šole FRANCETA PREŠERNA Maribor s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013 Maribor,

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

LDN-2017_18_lektoriran-za splet

LDN-2017_18_lektoriran-za splet 0 VSEBINA I UVOD...4 I.1 POSTOPEK SPREJEMANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA... 4 I.2 IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS... 5 I.3 PODATKI O USTANOVITELJU... 6 I.4 ŠOLSKI PROSTOR, DOLOČEN Z AKTOM O USTANOVITVI, V OKVIRU

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Datum: IZBOR UČNIH GRADIV IN POTREBŠČIN, ki so jih izbrali učitelji in jih bodo učenci uporabljali pri pouku v šolskem letu 2019/2020: 1.

Datum: IZBOR UČNIH GRADIV IN POTREBŠČIN, ki so jih izbrali učitelji in jih bodo učenci uporabljali pri pouku v šolskem letu 2019/2020: 1. Datum: 29. 5. 2019 IZBOR UČNIH GRADIV IN POTREBŠČIN, ki so jih izbrali učitelji in jih bodo učenci uporabljali pri pouku v šolskem letu 2019/2020: 1. razred Seznam učnih gradiv (UČBENIŠKI SKLAD) SLJ M.

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA

LETNI DELOVNI NAČRT  IN  EVALVACIJA L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2018/ 2019 ENOTA: OSTRŽEK Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 1,5-2,5 Darja Kališek Nena Orehov

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Izbirni predmeti 2018/2019 OŠ OLGE MEGLIČ Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj Tel.:02/749 20 10 http://www.olgica.si/ E-pošta: group1.osmbom@guest.arnes.si

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

mat soda liha stevila fotke eval_tretji

mat soda liha stevila fotke eval_tretji OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN UČITELJ: VIKA KUŠTRIN P. PREDMET: MAT RAZRED: 3. DATUM IN URA: / UČNA TEMA: Aritmetika in algebra UČNA ENOTA: SODA IN LIHA ŠTEVILA CILJI: Razlikovati soda in liha števila.

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332 Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 216/217] QUESTIONS RESPONSES 332 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Insights Average.7/7 points Median /7 points Range -6 points Total points distribution No.

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija.docx

Microsoft Word - Publikacija.docx Tri majhne žabice na kamnu so sedele, z muhami se basale in dobro se imele. Ena v vodo je skočila in si krake namočila, dve majhni žabici sta rekli TITITI! Dve majhni žabici na kamnu sta sedeli, z muhami

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE

OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR POROČILO O OPRAVLJENEM DELU PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 KAZALO UVODNO POJASNILO... 5 1 ORGANIZACIJSKI PODATKI... 6 2 UČNI USPEH... 7 2.1 UČNI

Prikaži več