Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL"

Transkripcija

1 Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL

2 Kazalo I. Področje uporabe... 3 II. Sklici na zakonodajo, okrajšave in slovar pojmov... 4 III. Namen... 6 IV. Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem... 8 V. Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR

3 I. Področje uporabe Kdo? 1. Smernice so namenjene repozitorijem sklenjenih poslov (TR), ki so registrirani pri organu ESMA ali jih ESMA priznava. Kaj? 2. Sprejete smernice vsebujejo informacije za zagotavljanje usklajenosti in doslednosti v zvezi z: a. izračuni, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov opravijo v skladu s členom 80(4) Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: EMIR) 1 ; b. stopnjo dostopa do pozicij, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov predložijo subjektom iz člena 81(3) uredbe EMIR, pri čemer zagotovijo dostop do pozicij v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 151/ (v nadaljnjem besedilu: delegirana uredba Komisije o dostopu do podatkov), ter c. operativnimi vidiki za dostop do podatkov o pozicijah, ki ga imajo subjekti iz člena 81(3) uredbe EMIR. Kdaj? 3. Te smernice se začnejo uporabljati 3. decembra Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, , str. 1 59). 2 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov (UL L 52, , str ). 3

4 II. Sklici na zakonodajo, okrajšave in slovar pojmov 4. Če ni drugače določeno, imajo pojmi, ki se uporabljajo v uredbi EMIR, v teh smernicah enak pomen. Poleg tega se uporabljajo naslednji pojmi in izrazi. Sklici na zakonodajo in okrajšave EMIR ISO TR XML Uredba o infrastrukturi evropskega trga Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (v nadaljnjem besedilu: EMIR) Mednarodna organizacija za standardizacijo Repozitorij sklenjenih poslov v smislu člena 2(2) uredbe EMIR, ki je registriran pri organu ESMA ali ga ESMA priznava v skladu s členoma 55 oziroma 77 uredbe EMIR Razširljivi označevalni jezik Slovar pojmov in izrazov 5. Izraz pozicije pomeni predstavitev izpostavljenosti med nasprotnima strankama, ki zajema sklope pozicij, sklope pozicij v zavarovanju s premoženjem, sklope valutnih pozicij in sklope pozicij v zavarovanju s premoženjem v valuti. 6. Neporavnani izvedeni finančni instrumenti so tisti izvedeni finančni instrumenti vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je kliring opravila centralna nasprotna stranka, ki so vključeni v člen 5(4)(b) delegirane uredbe Komisije o dostopu do podatkov, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/18003 (v nadaljnjem besedilu: spremenjena delegirana uredba Komisije o dostopu do podatkov), ter se sporočijo repozitoriju sklenjenih poslov in niso zapadli ali niso bili vključeni v poročilo z 3 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1800 z dne 29. junija 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 259, , str ). 4

5 vrsto dejanja E, C, P ali Z, kot je navedeno v polju 93 v razpredelnici 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2017/105 4 (v nadaljnjem besedilu: spremenjen izvedbeni tehnični standard o poročanju). 7. Spremenljivke so tiste vrednosti, ki so bodisi vzete neposredno iz polj poročanja iz uredbe EMIR bodisi izhajajo iz tistih polj, ki jih bodo uporabljali repozitoriji sklenjenih poslov za izračun pozicij. 8. Organ pomeni enega od subjektov iz člena 81(3) uredbe EMIR. 9. Metrike so spremenljivke, ki se uporabljajo za količinsko opredelitev različnih izračunov. Polja, ki se uporabljajo za opredelitev metrik (in mer), sledijo nomenklaturi v skladu s spremenjenimi izvedbenimi tehničnimi standardi o poročanju. Na primer T1F17 pomeni polje 17 razpredelnice Mere so spremenljivke, ki se nanašajo na izvedene finančne instrumente, ki se uporabljajo za združevanje izvedenih finančnih instrumentov v pozicije. 11. Sklop pozicij pomeni (sklop) neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, za katere se šteje, da so ekonomsko povezani v skladu z njihovimi merami za par nasprotnih strank. Sklopi pozicij bodo vsebovali izvedene finančne instrumente, ki so medsebojno zamenljivi, in izvedene finančne instrumente, ki niso medsebojno zamenljivi, vendar imajo podobne ekonomske značilnosti. 12. Referenčni datum pomeni datum, na katerega se nanaša izračun. 4 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/105 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 17, , str ). 5

6 III. Namen Pravne določbe 13. V členu 81(1) uredbe EMIR je določeno, da repozitorij sklenjenih poslov redno in na lahko dostopen način objavi skupne pozicije po razredu izvedenih finančnih instrumentov v zvezi s pogodbami, ki so mu sporočene. 14. Poleg tega je v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 1095/ namen teh smernic vzpostaviti dosledne, učinkovite in uspešne nadzorne prakse v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora ter zagotoviti skupno, enotno in usklajeno uporabo naslednjih določb iz uredbe EMIR: a. člena 80(4) uredbe EMIR, v skladu s katerim repozitoriji sklenjenih poslov izračunajo pozicije po razredu izvedenih finančnih instrumentov in po poročevalcu na podlagi podrobnosti o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki so mu sporočene v skladu s členom 9, ter b. člena 81(3) uredbe EMIR, v skladu s katerim repozitorij sklenjenih poslov da na voljo potrebne informacije organom, da jim omogoči izpolnjevanje njihovih odgovornosti in nalog. Namen 15. Namen teh smernic je: a. zagotoviti, da se ustreznim organom predložijo dosledne in usklajene pozicije v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter b. zagotoviti visok standard podatkov, ki se organom dajo na voljo v zbirni obliki, pri čemer zbiranje izvajajo repozitoriji sklenjenih poslov; c. te smernice temeljijo tudi na zahtevi iz člena 9 uredbe EMIR, v skladu s katero nasprotne stranke in CNS zagotovijo, da pri poročanju o podrobnostih njihovih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih ni podvajanja, ter dejstvu, da nasprotne 5 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, , str ). 6

7 stranke pri sporočanju pozicij, za katere je kliring opravila CNS, upoštevajo dokument z vprašanji in odgovori TR 17 6 ter da pri poročilih o trgovanju in poročilih o pozicijah ni dvojnega štetja. 6 Vprašanja in odgovori izvajanje Uredbe (EU) št. 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (EMIR) ter redne posodobitve. 7

8 IV. Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem Vloga teh smernic 16. Udeleženci na finančnem trgu si morajo v skladu s členom 16(3) uredbe o ESMA na vsak način prizadevati za spoštovanje teh smernic in priporočil. 17. ESMA bo to, kako repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo te smernice, proučil v okviru stalnega neposrednega nadzora. 8

9 V. Smernice o izračunu pozicij repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 1. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali izračunati podatke o pozicijah in jih dati na voljo v štirih ločenih sklopih podatkov sklopu pozicij, sklopu pozicij v zavarovanju s premoženjem, sklopu valutnih pozicij in sklopu valutnih pozicij v zavarovanju s premoženjem. Ti sklopi podatkov bi morali biti posebno opredeljivi in označeni z ustreznim referenčnim datumom. 2. Če ni navedeno drugače, se za vsak izračun uporabljajo vse smernice. To ne vključuje naslednjih smernic, ki bi jih bilo treba uporabiti le za naslednje izračune: a. smernice št. 19, 24, 25, 26, 31 in 32 se uporabljajo za sklope pozicij; b. smernice št. 20, 24, 25, 26, 31 in 32 se uporabljajo za sklope valutnih pozicij; c. smernice št. 21, 22, 23 in 30 se uporabljajo za ustrezne sklope pozicij v zavarovanju s premoženjem; d. smernice št. 21, 22, 23, 30, 31 in 33 se uporabljajo za sklope pozicij v zavarovanju s premoženjem v valuti; e. smernica št. 27 se uporablja za sklope pozicij in sklope valutnih pozicij le, če se v polju Razred finančnih instrumentov (T2F2) navede IR, v polju Vrsta pogodbe (T2F1) pa SW ; f. smernica št. 28 se uporablja za sklope pozicij in sklope valutnih pozicij le, če se v polju Razred finančnih instrumentov (T2F2) navede CR ; g. smernica št. 29 se uporablja za sklope pozicij in sklope valutnih pozicij le, če se v polju Razred finančnih instrumentov (T2F2) navede CO. 3. Pri izračunu pozicij je ključno, da se uporabijo najnovejše in ustrezne informacije. Informacije, potrebne za izračune, temeljijo samo na razpoložljivih podatkih o trgovalnem statusu neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov. 4. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali izračunati pozicije ob upoštevanju najnovejšega trgovalnega statusa neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, o katerem so obveščeni v trenutku izračuna pozicije. 5. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali pozicije izračunavati dosledno, ne glede na to, ali je sporočeni izvedeni finančni instrument enostranski ali dvostranski, in ne glede na stanje uskladitve poročila. 6. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali določiti neporavnane izvedene finančne instrumente, vključno z (i) nasprotnimi strankami v poslu in (ii) podatki o trgovalnem 9

10 statusu, da bi izračunali sklop neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov, ki se nanašajo na pozicijo. 7. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali v ustrezni izračun pozicij vključiti vsa relevantna poročila o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih ima repozitorij sklenjenih poslov in se nanašajo na pozicijo posameznega ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2). Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali vključiti izvedene finančne instrumente, ne glede na to, ali so usklajeni, uparjani ali povezani. 8. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali izračunati pozicije na podlagi najboljših razpoložljivih informacij. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali v izračun pozicij vključiti vse informacije, ki so na voljo na datum izračuna pozicije, in pri tem upoštevati skupna pravila potrjevanja, in to ne glede na stanje uskladitve. 9. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali zagotoviti, da se izračuni nanašajo na najnovejši, celodnevni sklop podatkov o trgovalnem statusu. Izračune bi bilo treba posodobiti vsak delovni dan. Poleg tega bi morali repozitoriji sklenjenih poslov dati organom na voljo pozicije na dan izračuna v skladu z naslednjimi koraki: Dogodek Dan/čas 1 Konec trgovalnega dne T Dan T 2 Pridobitev ustreznih referenčnih menjalnih tečajev na dan T za pretvorbo za izvedene finančne instrumente, če je treba pretvoriti T1F17 (Vrednost pogodbe), ter njihova uporaba pri izračunu na dan T + 2 (smernica št. 16). Dan T ob UTC (17.00 CET) 3 Poročevalci repozitorijem sklenjenih poslov zagotovijo poročila o izvedenih finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na dan T. Od dne T do dne T + 1 ob UTC 4 Rok za predložitev poročil o izvedenih finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na dan T, repozitorijem sklenjenih poslov. Dan T + 1 ob UTC 5 Repozitorij sklenjenih poslov izračuna pozicije na podlagi najnovejšega trgovalnega statusa neporavnanih izvedenih finančnih instrumentov ob koncu dne T + 1. Dan T + 2 ob UTC UTC (13.00 CET) 6 Repozitorij sklenjenih poslov ustreznim organom da na voljo poročila o pozicijah na podlagi trgovalnega dne T. Dan T + 2 ob UTC (13.00 CET) nadalje 10

11 10. Če repozitoriji sklenjenih poslov organu zagotovijo dostop do napačnih podatkov, napako pa je povzročil sam repozitorij sklenjenih poslov, bi moral podatke posodobiti in čim prej popraviti, napačne izračune stanja na zadnji delovni dan vsakega tedna za pretekli dve leti pa znova sporočiti pravilno. Če je nepravilen izračun repozitorija sklenjenih poslov nastal zaradi napake nasprotne stranke poročevalke, ne zaradi napake repozitorija sklenjenih poslov, bi bilo treba o tem obvestiti organe in jim zagotoviti možnost, da zahtevajo, naj ustrezni repozitorij sklenjenih poslov predloži spremenjeno različico vsakega izračuna, ki je bil napačen. 11. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali najmanj dve leti hraniti evidenco vseh izračunov pozicij, ki so jih opravili. 12. Repozitoriji sklenjenih poslov, ki prejmejo podatke v skladu s smernicami o prenosljivosti, bi morali najmanj dve leti hraniti predhodno izračunane pozicije, ki so jih prenesli stari repozitoriji sklenjenih poslov, in v prihodnje upoštevati smernico št Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali iz vseh ustreznih izračunov izključiti izvedene finančne instrumente, v zvezi s katerimi manjkajo podatki za eno od zahtevanih metrik ali mer. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali to storiti tudi, kadar sporočeni izvedeni finančni instrument izpolnjuje pravila potrjevanja. 14. Repozitorij sklenjenih poslov bi moral imeti vzpostavljen zanesljiv postopek za ugotavljanje neobičajnih vrednosti, tj. odstopanj, v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih prejme od nasprotnih strank. Repozitorij sklenjenih poslov bi moral za zadevno pozicijo izračunati pozicije v skladu z metrikami, ki ne vključujejo poročil o odstopanjih, in metrikami, ki vključujejo vsa poročila, ki ustrezajo meram za vsak izračun. 15. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali ustreznim organom zagotoviti dostop do pozicij z uporabo predloge XML po standardu ISO in v skladu z operativnimi standardi iz členov 4 in 5 delegirane uredbe Komisije o dostopu do podatkov. 16. Če nominalna valuta ali vrednost na strani kupca ali prodajalca ne ustreza valuti zavarovanja s premoženjem, bi morali repozitoriji sklenjenih poslov vse metrike, ki se vrednotijo v valutah, pretvoriti v evre. To bi morali storiti z uporabo ustreznega menjalnega tečaja, objavljenega na spletni strani ECB na referenčni datum. Če potrebni menjalni tečaj ni objavljen, bi morali repozitoriji sklenjenih poslov uporabiti ustrezen nadomestni referenčni tečaj. 17. Na zahtevo organa ESMA bi moral imeti repozitorij sklenjenih poslov vselej na voljo algoritme za izračun in postopke, ki jih uporablja za pripravo vseh štirih sklopov podatkov, ki se nanašajo na izračune pozicij in so opisani v teh smernicah. 18. Številke, vključene v izračune, se ne bi smele zaokrožiti, izračunane pozicije pa bi bilo treba zaokrožiti na ustrezno število. 11

12 19. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali izračunati in količinsko opredeliti pozicije na bruto osnovi z zbiranjem v skladu z naslednjimi kvantitativnimi metrikami. Če pozicija ne vključuje odstopanj, se obravnava kot čista, v nasprotnem primeru pa kot skupna. a. Skupno število poslov, uporabljeno za izračun pozicije kupca: to se nanaša na število poslov, ki jih vsebuje sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B ; b. skupno število poslov, uporabljeno za izračun pozicije prodajalca: to se nanaša na število poslov, ki jih vsebuje sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S ; c. skupni negativni nominalni znesek kupca: skupek vseh negativnih vrednosti v polju Nominalni znesek (T2F20) za vse izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B. Nominalni znesek bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni nominalni valuti 1 (T2F9); d. skupni pozitivni nominalni znesek kupca: skupek vseh pozitivnih vrednosti v polju Nominalni znesek (T2F20) za vse izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B. Nominalni znesek bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni nominalni valuti 1 (T2F9); e. skupni negativni nominalni znesek prodajalca: skupek vseh negativnih vrednosti v polju Nominalni znesek (T2F20) za vse izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S. Nominalni znesek bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni nominalni valuti 1 (T2F9); f. skupni pozitivni nominalni znesek prodajalca: skupek vseh pozitivnih vrednosti v polju Nominalni znesek (T2F20) za vse izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S. Nominalni znesek bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni nominalni valuti 1 (T2F9); g. če je v polju Razred finančnih instrumentov (T2F2) navedeno Kredit, bi bilo treba nominalni znesek (smernica št. 19(c), (d), (e) ali (f)) pomnožiti s faktorjem indeksa (T2F89); h. skupna negativna vrednost kupca: skupek vseh negativnih vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (T1F17) za vse izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B. Negativno vrednost bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni valuti vrednosti (T1F18); 12

13 i. skupna pozitivna vrednost kupca: skupek vseh pozitivnih vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (T1F17) za vse izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B. Pozitivno vrednost bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni valuti vrednosti (T1F18); j. skupna negativna vrednost prodajalca: skupek vseh negativnih vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (T1F17) za vse izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S. Negativno vrednost bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni valuti vrednosti (T1F18); k. skupna pozitivna vrednost prodajalca: skupek vseh pozitivnih vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (T1F17) za vse izvedene finančne instrumente, ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S. Pozitivno vrednost bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni valuti vrednosti (T1F18); l. čisto število poslov, uporabljeno za izračun pozicije kupca brez odstopanj: to se nanaša na število poslov, ki jih vsebuje sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B ; m. čisto število poslov, uporabljeno za izračun pozicije prodajalca brez odstopanj: to se nanaša na število poslov, ki jih vsebuje sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S ; n. čisti negativni nominalni znesek kupca: skupek vseh negativnih vrednosti v polju Nominalni znesek (T2F20) za vse izvedene finančne instrumente (razen tistih, ki jih repozitorij sklenjenih poslov opredeli kot odstopanja), ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B. Nominalni znesek bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni nominalni valuti 1 (T2F9); o. čisti pozitivni nominalni znesek kupca: skupek vseh pozitivnih vrednosti v polju Nominalni znesek (T2F20) za vse izvedene finančne instrumente (razen tistih, ki jih repozitorij sklenjenih poslov opredeli kot odstopanja), ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B. Nominalni znesek bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni nominalni valuti 1 (T2F9); p. čisti negativni nominalni znesek prodajalca: skupek vseh negativnih vrednosti v polju Nominalni znesek (T2F20) za vse izvedene finančne instrumente (razen 13

14 tistih, ki jih repozitorij sklenjenih poslov opredeli kot odstopanja), ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S. Nominalni znesek bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni nominalni valuti 1 (T2F9); q. čisti pozitivni nominalni znesek prodajalca: skupek vseh pozitivnih vrednosti v polju Nominalni znesek (T2F20) za vse izvedene finančne instrumente (razen tistih, ki jih repozitorij sklenjenih poslov opredeli kot odstopanja), ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S. Nominalni znesek bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni nominalni valuti 1 (T2F9); r. če je v polju Razred finančnih instrumentov (T2F2) navedeno Kredit, bi bilo treba nominalni znesek (smernica št. 19(n), (o), (p) ali (q)) pomnožiti s faktorjem indeksa (T2F89); s. čista negativna vrednost kupca: skupek vseh negativnih vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (T1F17) za vse izvedene finančne instrumente (razen tistih, ki jih repozitorij sklenjenih poslov opredeli kot odstopanja), ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B. Negativno vrednost bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni valuti vrednosti (T1F18); t. čista pozitivna vrednost kupca: skupek vseh pozitivnih vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (T1F17) za vse izvedene finančne instrumente (razen tistih, ki jih repozitorij sklenjenih poslov opredeli kot odstopanja), ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno B. Pozitivno vrednost bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni valuti vrednosti (T1F18); u. čista negativna vrednost prodajalca: skupek vseh negativnih vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (T1F17) za vse izvedene finančne instrumente (razen za tiste, ki jih repozitorij sklenjenih poslov opredeli kot odstopanja), ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S. Negativno vrednost bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni valuti vrednosti (T1F18) ter v. čista pozitivna vrednost prodajalca: skupek vseh pozitivnih vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (T1F17) za vse izvedene finančne instrumente (razen tistih, ki jih repozitorij sklenjenih poslov opredeli kot odstopanja), ki se nanašajo na sklop pozicij, za katerega je v zvezi z ID nasprotne stranke poročevalke (T1F2) v polju Nasprotna stranka (T1F14) navedeno S. Pozitivno vrednost bi bilo treba izraziti v znesku in sporočeni valuti vrednosti (T1F18). 14

15 20. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali uporabiti metrike iz smernice št. 19 za zbiranje valutnih pozicij na bruto osnovi, te pa dati na voljo centralni banki, ki izdaja navedeno valuto. 21. Naslednje metrike bi bilo treba uporabiti za količinsko opredelitev vseh sklopov pozicij v zavarovanju s premoženjem in sklopov pozicij v zavarovanju s premoženjem v valuti. Če so odstopanja izključena iz pozicije, se izračun obravnava kot»čisti«, če pa so odstopanja vključena, se pozicija obravnava kot»skupna«: a. skupno število poročil, uporabljeno za izračun sklopa; b. skupno položeno začetno kritje (T1F24); c. skupno položeno gibljivo kritje (T1F26); d. skupno prejeto začetno kritje (T1F28); e. skupno prejeto gibljivo kritje (T1F30); f. skupno položeno čezmerno zavarovanje (T1F31); g. skupno prejeto čezmerno zavarovanje (T1F34); h. čisto število poročil, uporabljeno za izračun sklopa, brez odstopanj; i. čisto položeno začetno kritje (T1F24) brez odstopanj; j. čisto položeno gibljivo kritje (T1F26) brez odstopanj; k. čisto prejeto začetno kritje (T1F28) brez odstopanj; l. čisto prejeto gibljivo kritje (T1F30) brez odstopanj; m. čisto položeno čezmerno zavarovanje (T1F32) brez odstopanj; n. čisto prejeto čezmerno zavarovanje (T1F34) brez odstopanj. 22. Če se zagotovi zavarovanje na podlagi portfelja, izvedeni finančni instrumenti pa imajo skupno oznako zavarovanja na podlagi portfelja (T1F23), bi morali repozitoriji sklenjenih poslov zbrati zavarovanje, pri čemer bi morali uporabiti mediano vseh vrednosti zavarovanja, navedenih v smernici št. 21, za vsa poročila z isto oznako kot vrednost navedenega zavarovanja na podlagi portfelja za potrebe sklopa pozicij v zavarovanju s premoženjem. 23. Če se zavarovanje ne zagotovi na podlagi portfelja, se spremenljivke, ki predstavljajo vrednost zavarovanja, uporabijo samo za posamezne izvedene finančne instrumente, zato bi morali repozitoriji sklenjenih poslov kadar je mogoče zagotoviti skupek teh pozicij v zavarovanju s premoženjem na podlagi metrik iz smernice št

16 24. Vse izvedene finančne instrumente, sporočene repozitorijem sklenjenih poslov, bi bilo treba združiti z izvedenimi finančnimi instrumenti z enakimi navedbami v naslednjih poljih, ki pomenijo mere izvedenih finančnih instrumentov, združenih v sklope pozicij, za opredelitev nasprotnih strank pri izvedenih finančnih instrumentih: a. ID nasprotne stranke poročevalke (T1F12); b. ID druge nasprotne stranke (T1F4); c. valuta vrednosti (T1F18); d. zavarovanje (T1F21); e. po potrebi oznaka zavarovanja na podlagi portfelja (T1F23); f. vrsta pogodbe (T2F1); g. razred finančnih instrumentov (T2F2); h. vrsta identifikacije osnovnega instrumenta (T2F7); i. identifikacija osnovnega instrumenta (T2F8); j. nominalna valuta 1 (T2F9); k. po potrebi nominalna valuta 2 (T2F10); l. valuta poravnave (T2F11); m. po potrebi valuta poravnave 2 (T2F61); n. vrsta okvirne pogodbe (T2F30); o. različica okvirne pogodbe (T2F31); p. opravljen kliring (T2F35); q. v skupini (T2F38); r. osnova menjalnega tečaja (T2F64); s. po potrebi vrsta opcije (T2F78). 25. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali uporabiti naslednje skupine za zbiranje izvedenih finančnih instrumentov s podobnimi vrednostmi za čas do dospelosti. Čas dospelosti bi bilo treba izračunati kot razliko med datumom dospelosti izvedenega finančnega instrumenta in referenčnim datumom ob upoštevanju gregorijanskega koledarja. 16

17 Razlika med datumom dospelosti in referenčnim datumom Vrednost časa do dospelosti En mesec ali manj T01_00M_01M Več kot en mesec, vendar ne več kot (vključno) tri mesece T02_01M_03M Več kot tri mesece, vendar manj kot (vključno) šest mesecev T03_03M_06M Več kot šest mesecev, vendar manj kot (vključno) devet mesecev T04_06M_09M Več kot devet mesecev, vendar manj kot (vključno) 12 mesecev T05_09M_12Y Več kot dvanajst mesecev, vendar manj kot (vključno) dve leti T06_01Y_02Y Več kot 24 mesecev, vendar manj kot (vključno) tri leta T07_02Y_03Y Več kot 36 mesecev, vendar manj kot (vključno) štiri leta T08_03Y_04Y Več kot 48 mesecev, vendar manj kot (vključno) pet let T09_04Y_05Y Več kot pet let, vendar manj kot (vključno) deset let T10_05Y_10Y Več kot deset let, vendar manj kot (vključno) 15 let T11_10Y_15Y Več kot 15 let, vendar manj kot (vključno) 20 let T12_15Y_20Y Več kot 20 let, vendar manj kot (vključno) 30 let T13_20Y_30Y Več kot 30 let, vendar manj kot (vključno) 50 let T14_30Y_50Y Več kot 50 let T15_50Y_XX_Y Datum dospelosti ni naveden (časovno neomejena pogodba) T16_BL Datum dospelosti je opredeljen kot NA (ni relevantno) T17_NA 26. Če datum dospelosti izvedenega finančnega instrumenta ne obstaja v mesecu referenčnega datuma (tj. 29., 30., 31., odvisno od meseca), bi bilo treba odločitev o tem, v katero skupino dospelosti je treba navedeni izvedeni finančni instrument vključiti, sprejeti tako, da se navedeni izvedeni finančni instrument obravnava enako, kot če bi se izračun opravil na dan dospelosti za mesec referenčnega datuma. Na primer, če se pri izračunu 17

18 izvedenega finančnega instrumenta uporabi referenčni datum 31. januar, datum dospelosti pa je 28. februar, bi bilo treba navedeni izvedeni finančni instrument vključiti v skupino dospelosti en mesec ali manj. Če je referenčni datum 31. januar, datum dospelosti pa 1. marec, bi bilo treba navedeni izvedeni finančni instrument vključiti v skupino zapadlosti več kot en mesec, vendar ne več kot tri mesece. Če je referenčni datum za izračun 30. april, datum dospelosti izvedenega finančnega instrumenta pa 31. maj, bi bilo treba navedeni izvedeni finančni instrument vključiti v skupino dospelosti en mesec ali manj. 27. Tudi izvedene finančne instrumente obrestnih zamenjav bi bilo treba združiti v skupine glede na njihovo vrsto. V spodnji preglednici je pojasnjeno, kako bi bilo treba ugotoviti vrsto obrestne zamenjave in kako bi bilo treba izvedene finančne instrumente obrestne zamenjave združiti v skupine, ob upoštevanju tega, ali je obrestna mera na strani posla 1 in strani posla 2 fiksna ali variabilna. Stran posla s fiksno obrestno mero 1 Stran posla s fiksno obrestno mero 2 Stran posla z variabilno obrestno mero 1 Stran posla z variabilno obrestno mero 2 Vrednost variabilne vrste obrestne zamenjave 7 P B B P FIX-FLOAT B P P B FIX-FLOAT P P B B FIX-FIX B B P P BASIS P = izpolnjeno, B = prazno. 28. Za kreditne izvedene finančne instrumente bi morali repozitoriji sklenjenih poslov poleg mer iz smernic št. 24 do 26 uporabiti še naslednje mere, da bi združili izvedene finančne instrumente v skupine za sklope pozicij in sklope valutnih pozicij: a. nadrejenost/podrejenost (T2F83), če je polje Referenčni subjekt izpolnjeno; b. tranša (T2F90), če je v polju Identifikacija osnovnega instrumenta (T2F8) naveden indeks. 7 Če se za stran posla s fiksno obrestno mero 1 navede vrednost 1,00, za stran posla z variabilno obrestno mero 1 pa vrednost EURI, se za variabilno vrsto obrestne zamenjave navede vrednost FIX_EURI. Če se strani posla s fiksno obrestno mero ne izpolnijo, za stran posla z variabilno obrestno mero 1 pa se navede vrednost LIBO in za stran posla z variabilno obrestno mero 2 vrednost EURI, se za variabilno vrsto obrestne zamenjave navede vrednost EURI_LIBO. 18

19 29. Za izvedene finančne instrumente na blago bi moral repozitorij sklenjenih poslov zbrati metrike za razrede izvedenih finančnih instrumentov na blago v skladu z merami iz smernic št. 24 do 26 tega dokumenta in glede na vsakega od naslednjih podatkov, navedenih v T2F65 in T2F66 spremenjenega ITS o poročanju: a. kovine v polju Blago, ki je osnova je navedeno ME ; b. naftni proizvodi v polju Podrobnosti o blagu je navedeno OI ; c. premog v polju Podrobnosti o blagu je navedeno CO ; d. plin v polju Podrobnosti o blagu je navedeno NG ; e. električna energija v polju Podrobnosti o blagu je navedeno EL ali IE ; f. kmetijski proizvodi v polju Blago, ki je osnova je navedeno AG ; g. drugo blago, vključno s tovorom in C10 v polju Blago, ki je osnova je navedeno FR, IN, EX ali OT oziroma je v polju Podrobnosti o blagu navedeno WE ; h. izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisij v polju Podrobnosti o blagu je navedeno EM ; i. ni opredeljeno izvedeni finančni instrument je blago v razredu finančnih instrumentov (T2F2), vendar ne ustreza predhodnim opredelitvam; j. prazno, če izvedeni finančni instrument ne ustreza blagu v okviru razreda finančnih instrumentov (T2F2). 30. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali uporabiti naslednje mere, da bi združili izvedene finančne instrumente z istim zavarovanjem v skupine: Ko se vsaka od spodaj navedenih mer ujema za dve ali več poročil o zavarovanju z vrsto dejavnosti V, bi te bilo treba združiti v skupino kot sklop pozicij v zavarovanju s premoženjem: a. ID nasprotne stranke poročevalke (T1F12); b. ID druge nasprotne stranke (T1F4); c. zavarovanje (T1F21) in d. uporaba zavarovanja na podlagi portfelja (T1F22); e. valuta položenega začetnega kritja (T1F25); f. valuta položenega gibljivega kritja (T1F27); g. valuta prejetega začetnega kritja (T1F29); 19

20 h. valuta prejetega gibljivega kritja (T1F31); i. valuta položenega čezmernega zavarovanja (T1F33); j. valuta prejetega čezmernega zavarovanja (T1F35). 31. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali določiti ustrezne sklope valutnih pozicij za organe, kadar nasprotne stranke za eno od naslednjih mer navedejo valuto izdaje navedenega organa: a. nominalna valuta 1 (T2F9); b. nominalna valuta 2 (T2F10) ali c. valuta poravnave (T2F11); d. po potrebi valuta poravnave 2 (T2F61). 32. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali organom zagotoviti sklop valutnih pozicij, določen v skladu s smernico št. 31 ter na podlagi vseh mer iz smernic št. 24 do 26. Po potrebi bi bilo treba za sklope valutnih pozicij uporabiti tudi smernice št. 27, 28 in Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali zbrati zavarovanje, ki se nanaša na sklope valutnih pozicij, določene v skladu s smernico št. 31 in ob uporabi mer iz smernice št

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

SL L 173/84 Uradni list Evropske unije UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrum

SL L 173/84 Uradni list Evropske unije UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrum L 173/84 Uradni list Evropske unije 12.6.2014 UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

CL2014R0596SL _cp 1..1

CL2014R0596SL _cp 1..1 02014R0596 SL 03.07.2016 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Uradni list Evropske unije ISSN L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št.

Uradni list Evropske unije ISSN L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št. Uradni list Evropske unije ISSN 1977-0804 L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek 55 27. julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES 22.5.2014 L 153/1 I (Zakonodajni akti) DIREKTIVE DIREKTIVA 2014/51/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU)

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI

Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI FOREX Anatomija hitrega trgovalnega modula FX IKONA

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne maja o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in Sve

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne maja o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in Sve L 87/84 31.3.2017 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/566 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

EN

EN SL SL SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.9.2010 COM(2010) 484 konč. 2010/0250 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 18. oktober 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0136 (COD) 10363/1/17 REV 1 EF 129 ECOFIN 544 SURE 21 CODEC 107

Svet Evropske unije Bruselj, 18. oktober 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0136 (COD) 10363/1/17 REV 1 EF 129 ECOFIN 544 SURE 21 CODEC 107 Svet Evropske unije Bruselj, 18. oktober 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0136 (COD) 10363/1/17 REV 1 EF 129 ECOFIN 544 SURE 21 CODEC 1070 PREDLOG Št. dok. Kom.: Zadeva: COM(2017) 331 final/2

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/ EBA/GL/2019/01 17. januar 2019 Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 1 Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja Vloga

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.9.2013 COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

Sistemi sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke v EU

Sistemi sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke v EU Sistemi sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke v EU Priročnik za deležnike DG SANTE 5/23/2018 1 Vsebina Uvod Sistemi sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke v EU... 3 I. Sistem

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več