bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno"

Transkripcija

1 bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana

2 KAZALO I. Opredelitve...3 II. Splošno...5 III. Registracija...6 IV. Izvajanje uporabniških pravic...8 V. Osebni podatki...9 VI. Pravice in obveznosti uporabnika in obveznosti naročnika...11 VII. Omejitve odgovornosti A1 Slovenija...11 VIII. Posebne določbe v zvezi s plačevanjem računov...12 IX. Končne določbe /13

3 I. Opredelitve Izrazi in pojmi, uporabljeni v teh Pogojih, imajo pomen, kot je je zanje določen v teh Pogojih in v Splošnih pogojih, če ni s temi Pogoji izrecno določeno drugače. A1 Slovenija je družba s sedežem na naslovu Šmartinska c. 134b, Ljubljana, matična številka: , identifikacijska številka za DDV: SI , osnovni kapital: ,00 EUR, vpis v SRG št. SRG 1/29430/00 Uporabnik Storitve Moj bob je vsaka oseba, ki na način in pod pogoji, določenimi s temi Posebnimi pogoji, uporablja Mobilno aplikacijo Moj bob. Naročnik je vsaka fizična oseba, ki z A1 Slovenija sklene Naročniško pogodbo za storitve bob. Posamezni Naročnik ima lahko sklenjeno eno ali več Naročniških pogodb. Naročniška pogodba je pogodba sklenjena med A1 Slovenija in Naročnikom, ki ureja izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev v ponudbi bob. Spletna stran bob je spletno mesto dostopno na bob.si. Mobilna aplikacija Moj bob je aplikacija, katero si Uporabnik in/ali Naročnik namestita na pametni telefon, kateri podpira operacijski sistem ios in Android. Funkcionalnosti mobilne aplikacije so pregled naročniškega razmerja, samodejni vpis v aplikacijo, vpis v aplikacijo s pomočjo prstnega odtisa, pošiljanje potisnih sporočil, plačevanje in pregled računov, polnjenje predplačniških številk, sprememba gesla za vpis v mobilno aplikacijo Moj bob. Pregled naročniškega razmerja pomeni vpogled v podatke naročniškega razmerja in ne omogoča upravljanja naročniškega razmerja. Pravica do pregleda naročniškega razmerja in obseg te pravice sta odvisna od nivoja uporabniških pravic. Upravljanje naročniškega razmerja pomeni (i) plačilo storitev bob in nastalih stroškov, (ii) naročanje, spreminjanje in preklic nekaterih brezplačnih storitev bob (npr. naročilo e-računa, sprememba naslova za pošiljanje računov, zahtevek za PUK1/PUK2), (iii) naročanje, spreminjanje in preklic nekaterih storitev bob, ki se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom bob (npr. sprememba paketa, sprememba obračunskega cikla, vklop/izklop določenih opcij), (iv) naročanje, spreminjanje in preklic drugih storitev v skladu z vsakokratno ponudbo bob. Pravica do upravljanja naročniškega razmerja in obseg te pravice sta odvisna od nivoja uporabniških pravic. Blokada je blokada osebnega gesla ali blokada povezave med Storitvijo Moj bob in izgubljenim, ukradenim ali zlorabljenim kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma blokada povezave med Storitvijo Moj bob in kakršnimkoli drugim sredstvom identifikacije za Storitve Moj bob. Brezplačne storitve bob so storitve, ki jih A1 Slovenija zagotavlja brezplačno in so podrobneje opisane na Spletni strani bob. 3/13

4 Plačljive storitve bob so storitve, ki jih A1 Slovenija zagotavlja proti plačilu in so podrobneje opisane na Spletnem mestu bob. Splošni pogoji so bob Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike ter Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev, v okviru katerih oziroma v skladu s katerimi bob izvaja vse storitve. Posebni pogoji so ti Posebni pogoji za uporabo Mobilne aplikacije Moj bob, ki določajo pravice in obveznosti A1 Slovenija, Uporabnikov in Naročnikov v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije Moj bob kakor tudi pogoje, omejitve in način uporabe Mobilne aplikacije Moj bob. Navodila so navodila, ki jih A1 Slovenija lahko izda za uporabo Mobilne aplikacije Moj bob. Navodila dopolnjujejo te Posebne pogoje. Uporabniški račun je račun, katerega Uporabnik in/ali Naročnik ustvari ob registraciji v Mobilni aplikaciji Moj bob. Uporabniški račun Uporabnika in Naročnika je povezan s telefonsko številko Uporabnika oziroma Naročnika v bob bazi uporabniških računov, kar Uporabnik oziroma Naročnik naredi tako, da svojo telefonsko številko ob registraciji potrdi z SMS sporočilom. Vsebine so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene v Mobilni aplikaciji Moj bob, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo. Registracija je postopek registracije v Mobilni aplikaciji Moj bob in je namenjena preverjanju identitete Uporabnika oziroma Naročnika, in je pogoj za uporabo Mobilne aplikacije Moj bob. Ob registraciji Uporabnik oziroma Naročnik izbere uporabniško ime in geslo ter ju poveže s svojo mobilno telefonsko številko v bob bazi uporabniških računov, kar naredi tako, da svojo mobilno telefonsko številko ob registraciji potrdi z SMS sporočilom. Registracija je v skladu s Posebnimi pogoji omogočena izključno Naročnikom in Uporabnikom. Razčlenjeni račun je račun za opravljene storitve in za zaračunane stroške, ki ga A1 Slovenija izstavi Naročniku, ki omogoča preverjanje in nadzor uporabe storitev in zaračunanega zneska. Razčlenjeni račun ne obsega specifikacije klicev na brezplačne telefonske številke (vključno s številkami za klice v sili). Pri specifikaciji klicev so zadnje 3 številke v skladu z veljavno zakonodajo zakrite. V okviru Storitve Moj bob, omogoča A1 Slovenija vsem Naročnikom in Uporabnikom storitev bob vpogled v razčlenjeni račun v elektronski obliki na način, da se izpustijo ali prekrijejo zadnja tri mesta klicanih telefonskih številk in se s potrditvijo Posebnih pogojev Naročniki in Uporabniki izrecno strinjajo z izdajo razčlenjenega računa v elektronski obliki. Zbirni račun je račun, ki ga A1 Slovenija, skladno s cenikom, Naročniško pogodbo in/ali drugim naslovom, Splošnimi pogoji in morebitnimi posebnimi zahtevami Naročnika, danimi v skladu s Splošnimi pogoji, izstavi Naročniku (oz. osebi, ki jo je Naročnik določil za plačnika obveznosti iz naslova Naročniške pogodbe in/ali iz drugega naslova) za plačilo storitev, stroškov in ostalih obračunskih elementov, 4/13

5 nastalih v posameznem obračunskem obdobju za vse telefonske številke (MSISDN) in/ali vse širokopasovne storitve in/ali druge elektronske komunikacijske storitve A1 Slovenija, izvedene v okviru Naročniške pogodbe Naročnika kot nosilca dveh ali več naročniških razmerij. Ločeni račun je račun, ki ga A1 Slovenija, skladno s cenikom, Naročniško pogodbo in/ali drugim naslovom, Splošnimi pogoji in morebitnimi posebnimi zahtevami Naročnika, danimi v skladu s Splošnimi pogoji, izstavi Naročniku (oz. osebi, ki jo je Naročnik določil za plačnika obveznosti iz naslova Naročniške pogodbe in/ali iz drugega naslova) za plačilo storitev, stroškov in ostalih obračunskih elementov, nastalih v posameznem obračunskem obdobju za vse telefonske številke (MSISDN) in/ali širokopasovne storitve in/ali druge elektronske komunikacijske storitve A1 Slovenija, izvedene v okviru Naročniške pogodbe Naročnika za Storitve VPN kot nosilca dveh ali več naročniških razmerij, in sicer tako da so na račun ločeno prikazani stroški poslovne uporabe in stroški zasebne uporabe glede na enega izmed vnaprej določenih načinov (npr. časovni način ločevanja poslovne in zasebne uporabe mobilnega telefona; zneskovni način ločevanja poslovne in zasebne uporabe mobilnega telefona). II. Splošno A1 Slovenija samostojno določa vse v zvezi z Mobilno aplikacijo Moj bob. A1 Slovenija lahko kadarkoli ukine ali spremeni Mobilno aplikacijo Moj bob in o tem obvesti Naročnike oziroma Uporabnike (i) na vidnem mestu v Mobilni aplikaciji Moj bob ter na Spletni strani bob ter (ii) s pisnim obvestilom; npr. skupaj z računom za opravljene storitve, če Naročnik oziroma Uporabniki takšne račune prejemajo. Kolikor je to skladno z veljavno zakonodajo, A1 Slovenija pri tem ni vezan na kakršenkoli rok, v katerem bi o ukinitvi moral obvestiti Naročnike oziroma Uporabnike in Naročnikom oziroma Uporabnikom ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi jo le-ti utrpeli zaradi ukinitve oziroma spremembe. Pred uporabo Mobilne aplikacije Moj bob mora Naročnik oziroma Uporabnik pazljivo prebrati te Posebne pogoje, Splošne pogoje in Navodila. Naročnikova oziroma Uporabnikova potrditev teh Posebnih pogojev je pogoj za uporabo Mobilne aplikacije Moj bob. O vsakokratni spremembi Posebnih pogojev, Splošnih pogojev in Navodil bo A1 Slovenija Naročnika oziroma Uporabnika obvestil na način določen v prvem odstavku zgoraj. Šteje se, da Naročnik oziroma Uporabnik s tem, ko po prejemu obvestila o spremembi uporablja Mobilno aplikacijo Moj bob, soglaša s Splošnimi pogoji, Posebnimi pogoji, Navodili in vsakokratnimi spremembami le-teh. A1 Slovenija in Naročnik oziroma Uporabnik medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z Mobilno aplikacijo Moj bob določata s temi pogoji. Ostala določila v zvezi z medsebojnimi pravicami glede posameznih nakupov so opredeljena Splošnih pogojih, teh Posebnih pogojih ter v posebnih pogojih, ki veljajo za vsako posamezno storitev in so objavljeni na spletni strani 5/13

6 A1 Slovenija ni preveril vseh spletnih strani, ki so povezane z Mobilno aplikacijo Moj bob, in ni odgovoren za vsebino katerekoli zunanje ali druge spletne strani, ki je na kakršenkoli način povezana z Mobilno aplikacijo Moj bob. Pri vseh povezavah z drugimi spletnimi stranmi nosi celotno tveganje in odgovornost Naročnik oziroma Uporabnik sam. III. Registracija Registracija v Mobilni aplikaciji Moj bob je pogoj za uporabo Mobilne aplikacije Moj bob. Vsak Uporabnik oziroma Naročnik, ki želi uporabljati Mobilno aplikacijo Moj bob, se je dolžan pred začetkom uporabe registrirati. Registracija je mogoča le za čas, ko je veljaven status Uporabnika oziroma Naročnika bob. A1 Slovenija določi sredstva identifikacije in jih sme kadar koli spremeniti, vendar mora o tem pravočasno predhodno obvestiti Naročnika oziroma Uporabnika. Uporabnik oziroma Naročnik mora v postopku Registracije vpisati vse zahtevane podatke in potrditi, da se strinja s Splošnimi in Posebnimi pogoji in Navodili ter vsakokratnimi spremembami le-teh. Ob sklenitvi Naročniške pogodbe se definira nosilec naročniškega razmerja, to je Naročnik. V primeru, da je Naročnik hkrati tudi edini Uporabnik, ima Naročnik vse neomejene uporabniške pravice, ki so določene v teh Posebnih pogojih. V primeru, da Naročnik ni hkrati tudi edini Uporabnik, Naročnik pred spremembo Uporabnika posreduje A1 Slovenija podatke o Uporabniku ali več Uporabnikih ob sklenitvi posameznih Naročniških pogodb. Naročnik se obvezuje, da bo o vseh spremembah Uporabnikov (kot npr. prenehanje delovnega razmerja zaposlenemu) A1 Slovenija obvestil skladno s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev. Uporabnik oziroma Naročnik pridobi svoje osebno geslo, ko v postopku Registracije vpiše svojo mobilno telefonsko številko, na katero dobi enkratno kodo, ki jo vpiše v naslednjem koraku registracije. V nadaljevanju mora Uporabnik oziroma Naročnik določiti svoje osebno geslo. Uporabnik oziroma Naročnik je dolžan zagotoviti resnične podatke. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih, neresničnih podatkov ali iz drugih razlogov, ima A1 Slovenija pravico zavrniti Registracijo. Uporabnik in Naročnik bob zagotavljata, da so vsi podatki, ki so potrebni za uporabo Storitve Moj bob in ki sta jih posredovala A1 Slovenija za namen uporabe Mobilne aplikacije Moj bob, resnični, pravilni, točni in popolni, v nasprotnem primeru A1 Slovenija odgovarja(ta) za vso povzročeno škodo. A1 Slovenija ima pravico, da pred odobritvijo uporabe Mobilne aplikacije Moj bob preveri vse podatke o bodočem Uporabniku oziroma Naročniku in da zavrne Registracijo, če ugotovi, da katerikoli podatek, ki ga je Uporabnik oziroma Naročnik navedel, ni pravilen oz. popoln oz. resničen oz. ne drži. A1 Slovenija sme posameznemu Uporabniku oziroma Naročniku brez opozorila blokirati možnost Registracije, če ima Uporabnik oziroma Naročnik nespodobno ali neprimerno uporabniško ime in v drugih utemeljenih primerih v skladu s A1 Slovenija prosto presojo. 6/13

7 Uporabnik oziroma Naročnik je dolžan osebno geslo varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti. Naročnik oziroma Uporabnik odgovarja za morebitno posredovanje osebnega gesla oz. drugih sredstev identifikacije tretjim osebam. Naročnik oziroma Uporabnik je dolžan uporabljati osebno geslo oz. drugo sredstvo identifikacije na način in v skladu s Posebnimi pogoji bob. Za posledice uporabe osebnega gesla oz. drugega sredstva identifikacije na način, ki ni v skladu s temi Posebnimi pogoji in/ali bob Splošnimi pogoji, in/ali za posledice morebitne uporabe in/ali morebitne zlorabe tega gesla in sredstev identifikacije s strani tretjih oseb, A1 Slovenija ne odgovarja. Uporabnik oziroma Naročnik je dolžan A1 Slovenija nemudoma sporočiti vsako zlorabo ali sum zlorabe pri uporabi osebnega gesla. V primeru izgube, kraje ali zlorabe osebnega gesla, mora Naročnik oziroma Uporabnik zahtevati blokado osebnega gesla ali blokado povezave med Mobilno aplikacijo Moj bob in izgubljenim, ukradenim ali zlorabljenim osebnim geslom (blokado). Zahtevo za blokado Naročnik javi na brezplačno telefonsko številko V tem primeru si bo A1 Slovenija prizadeval v najkrajšem možnem času izvesti blokado osebnega gesla. A1 Slovenija ima pravico (ne pa tudi dolžnost), da v primeru zaznane nedovoljene uporabe Storitve Moj bob in/ali kakršnih koli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi Storitve Moj bob s strani Uporabnika oziroma Naročnika ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe osebnega gesla, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov Naročnikov in/ali Uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do Storitve Moj bob,...). A1 Slovenija lahko, ni pa tega dolžan, v navedenih primerih tudi brez zahteve Naročnika oziroma Uporabnika izvede blokado. Izguba, kraja ali zloraba osebnega gesla predstavlja tveganje na strani Uporabnika oz. Naročnika, zato vse posledice, škodo in stroške izgube, kraje ali zlorabe osebnega nosi izključno Uporabnik oz. Naročnik. A1 Slovenija v zvezi z izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla ne prevzema nobene odgovornosti. V primeru blokade osebnega gesla bo Naročniku oz. Uporabniku onemogočena uporaba Storitve Moj bob ter vseh ostalih bob storitev, katerih uporaba je vezana na blokirano osebno geslo oziroma drugo sredstvo identifikacije. Naročnik oz. Uporabnik je dolžan A1 Slovenija v naslednjih 2 delovnih dneh po obvestilu o blokadi potrditi izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla ali drugega sredstva identifikacije s pisnim obvestilom, poslanim priporočeno po pošti na bob naslov. V primeru, da Naročnik oziroma Uporabnik v tem roku obvesti A1 Slovenija, da je prišlo do neutemeljene blokade, je A1 Slovenija dolžan odblokirati uporabnika v roku 8 delovnih dni. Naročnik oz. Uporabnik lahko po blokadi pridobi novo geslo tako, da pokliče na brezplačno številko in se ustrezno identificira. Po zamenjavi osebnega gesla bo Registracija možna le z novim geslom. Storitev Moj bob je mogoče ponovno uporabljati po pridobitvi novega gesla in po vklopu povezave med Storitvijo Moj bob in novim geslom. 7/13

8 Ob prenehanju Naročniške pogodbe bob registracijo Uporabnika in/ali Naročnika avtomatično ukine. IV. Izvajanje uporabniških pravic Izvedba posameznih Uporabniških pravic v okviru Mobilne aplikacije Moj bob je uporabnikom Mobilne aplikacije Moj bob omogočena na enak način in pod enakimi pogoji kot veljajo za siceršnjo uporabo bob storitev, v kolikor ni s temi Posebnimi pogoji ter posebnimi pogoji, ki veljajo za vsako posamezno storitev izrecno določeno drugače. Za naročanje, spreminjanje in preklic kakršnihkoli storitev v skladu z vsakokratno ponudbo bob se uporabljajo Splošni pogoji, ti Posebni pogoji ter posebni pogoji, ki veljajo za vsako posamezno storitev in so objavljeni na spletni strani Uporabnik oziroma Naročnik z izvedbo kakršnega koli takšnega naročila soglaša z navedenimi pogoji in vsakokratnimi spremembami le-teh. Naročnik oziroma Uporabnik lahko preko Mobilne aplikacije Moj bob naroči mobilne opcije in opravi menjavo paketa. Ob nakupu storitve preko Mobilne aplikacije Moj bob se storitev zaračuna na naslednji mesečni položnici. A1 Slovenija si pridržuje pravico do spremembe oz. uvedbe drugih načinov plačila od zgoraj navedenih. Vse cene storitev so v EUR objavljene na spletnem mestu bob in vključujejo DDV. A1 Slovenija si pridržuje pravico do spremembe cen, če ni drugače navedeno pri posamezni posebni prodajni ponudbi (popusti, akcije, darila in podobno). Roki veljavnosti in pogoji takšnih posebnih prodajnih ponudb so vsakokrat navedeni ob sami ponudbi in se med seboj lahko razlikujejo. V primeru kolizije med temi Posebnimi pogoji in pogoji vsakokratne posebne prodajne ponudbe se uporabljajo slednji. A1 Slovenija si prizadeva v Mobilni aplikaciji Moj bob zagotavljati točne in aktualne vsebine, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin. V primeru, da A1 Slovenija ne uspe pravočasno popraviti vsebin v Mobilni aplikaciji Moj bob (npr. cena...), bo A1 Slovenija Naročnika oz. Uporabnika obvestil o morebitnih spremembah in mu omogočil preklic naročila. Spreminjanje naročila, ki ga Naročnik oziroma Uporabnik poda v okviru Mobilne aplikacije Moj bob, je mogoče do njegove potrditve. Potrditev naročila je narejena takrat, ko Naročnik oziroma Uporabnik pred naročilom klikne na gumb Potrdi, s čimer se strinja z obveznostjo plačila. Naročnik oz. Uporabnik se strinja, da z začetkom izvajanja Elektronske komunikacijske storitve, ki jo je vklopil preko Mobilne aplikacije Moj bob in v drugih primerih, ko nista hkrati prisotna A1 Slovenija in Naročnik oz. Uporabnik, Naročnik oz. Uporabnik nima pravice do odstopa od pogodbe, kar velja tudi za Naročnike oz. Uporabnike, ki so po zakonodaji o varstvu potrošnikov, opredeljeni, kot potrošniki, in ki lahko sicer uveljavljajo odstop od pogodbe v roku 14 dni od vključitve te storitve. 8/13

9 V vsakem primeru pa je vsako Elektronsko komunikacijsko storitev mogoče za naprej izklopiti na način, kot je določen v vsakokratnih splošnih ali posebnih pogojih bob. Po potrditvi naročila, ki ga Naročnik oziroma Uporabnik poda v okviru Mobilne aplikacije Moj bob, bo Naročnik oziroma Uporabnik, ki je podal takšno naročilo, zgodovino potrjenih naročil lahko videl v arhivu naročenih storitev, do katerega ima dostop v okviru Mobilne aplikacije Moj bob ves čas trajanja Naročniške pogodbe, na katero se posamezno naročilo nanaša. Določila v zvezi z medsebojnimi pravicami in obveznostmi so opredeljena v Splošnih pogojih in Posebnih pogojih, ki so objavljeni na Spletni strani bob.si. Naročnik oziroma Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojih podatkov. Naročnik oziroma Uporabnik jamči za točnosti in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Naročnik lahko v času trajanja naročniškega razmerja s pisno zahtevo, poslano priporočeno po pošti na bob naslov, zahteva, da mu A1 Slovenija pošlje podatke o potrjenem naročilu v tiskani obliki. A1 Slovenija bo naročniku podatke o potrjenem naročilu v tiskani obliki poslal na njegov naslov v roku 15 delovnih dni od prejema zahteve. Storitev Moj bob je dostopna v slovenskem jeziku. Cene storitev bob so dostopne na Spletni strani bob.si. Cene svojih storitev bob spreminja na način in pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih. Dodatne informacije in pomoč v zvezi z uporabo Storitve Moj bob so dostopne na brezplačni telefonski številki in po elektronski pošti Pritožbe oziroma ugovore lahko Naročnik oz. Uporabnik na bob naslovi v skladu s postopkom opisanim v Splošnih pogojih. Ob prenehanju Naročniške pogodbe izgubi Uporabnik in/ali Naročnik pravice dostopa do Mobilne aplikacije Moj bob in do tam zabeleženih podatkov, zato je priporočljivo, da si podatke iz Mobilne aplikacije Moj bob shrani lokalno pred prenehanjem Naročniške pogodbe. V. Osebni podatki Z osebnimi podatki Uporabnikov upravlja A1 Slovenija, ki se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 9/13

10 Splošni pogoji so sestavni del teh Posebnih pogojev, ter dodatno urejajo področje varstva ter obdelovanja osebnih podatkov. Za vse, česar ti Posebni pogoji ne urejajo, se neposredno uporabljajo Splošni pogoji, ki veljajo za vse Uporabnike, ne glede na to, ali so Uporabniki hkrati tudi Naročniki oz. Uporabniki bob ali ne. V primeru neskladja med Splošnimi pogoji in temi Posebnimi pogoji, veljajo določila teh Posebnih pogojev. Za potrebe naročila Mobilne aplikacije Moj bob in izvajanja storitev v okviru te aplikacije bo Uporabnik oziroma Naročnik posredoval določene osebne podatke, ki jih bo A1 obdeloval skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in Politiko varstva osebnih podatkov. Enako velja za podate, ki jih Uporabnik oziroma Naročnik vnese v Mobilni aplikaciji Moj bob, ter podatke o zgodovini potrjenih naročil, pri čemer se A1 Slovenija zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal in obdeloval v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in izključno za namen uporabe Mobilne aplikacije Moj bob in za namen izvedbe posameznih naročil, ki jih Uporabnik izvede v Mobilni aplikaciji Moj bob, kar vključuje a ni omejeno na pošiljanje računov in ostale potrebne komunikacije. Podatke lahko A1 Slovenija obdeluje tudi za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanje svojih pravic iz kakršnegakoli pogodbenega razmerja, ki ga ima z Naročnikom oziroma Uporabnikom in za namene pogajanj za sklenitev novih pogodb z Naročnikom oziroma Uporabnikom. Naročnik zagotavlja, da je oziroma bo pred posredovanjem kakršnihkoli podatkov o Uporabnikih A1 Slovenija predhodno pridobil pisna soglasja Uporabnikov za obdelavo osebnih podatkov za namene, kot je določeno v tem odstavku, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Mobilna aplikacija Moj bob za potrebe izvajanja storitev ter zakonitega interesa varnosti omrežij in storitev dostopa do naslednjih dodatnih podatkov: okvirna lokacija terminalske opreme, detajlna lokacija terminalske opreme, GPS koordinate do določenega cilja, podatek ali Terminalska oprema trenutno uporablja WIFI omrežje, podatek ali je Terminalska oprema povezana s telekomunikacijskim omrežjem podjetja A1 Slovenija, ali je vklopljen mobilni internet ter ali se za dostop do Terminalske opreme uporablja prstni odtis, ali se strinja da se njegov prstni odtis uporablja za dostop do Mobilne aplikacije Moj bob. Uporabnik se strinja da se njegov prstni odtis, ki se uporablja za dostop do Terminalske opreme uporablja tudi za dostop do aplikacije Moj bob. Podatki se obdelujejo za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje uporabnika aplikacije (npr., izpolnitev reklamacijskega obrazca v primerih poizvedb podjetja A1 Slovenija v primeru reklamacij), če uporabnik svojega soglasja ne želi dati lahko še vedno uporablja aplikacijo, vendar pa mu ta ne bo zagotavljala nekaterih funkcionalnosti za katere je potrebno obdelovati zgoraj opredeljene vrste podatkov (obdelovanje osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene je mogoče izklopiti na nastavitvah Terminalske opreme oz. možnost prijave s prstnim odtisom ter v primeru v nastavitvah Mobilne aplikacije Moj bob). V primeru izpolnjevanja reklamacijskega obrazca se v obrazec lahko avtomatsko vpišejo naslednji podatki: ime in priimek, številka mobilnega telefona Uporabnika, podatki o lokaciji Uporabnika (številka bazne postaje in ostali podatki o lokaciji Terminalske opreme), model Terminalske opreme, verzija operacijskega sistema, timestamp, jakost signala in podatek o lokaciji Terminalske opreme v obliki zemljepisne dolžine in širine. 10/13

11 Uporabniki A1 Slovenija kot upravljavcu dovoljujejo, da v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov. A1 Slovenija lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja Uporabnik oziroma Naročnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta ali druga obvestila v aplikacijah na spletni strani. Uporabnik oziroma Naročnik lahko od A1 Slovenija kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja oglasnega gradiva, in sicer na telefonsko številko ali elektronski naslov VI. Pravice in obveznosti uporabnika in obveznosti naročnika Uporabnik oziroma Naročnik bob izrecno zagotavlja: da ne bo zlorabil ali poskusil zlorabiti Mobilne aplikacije Moj bob; da ne bo izvajal ali poskusil izvajati nedovoljenih dostopov do Mobilne aplikacije Moj bob; da ne bo uporabljal ali poskusil uporabljati Mobilne aplikacije Moj bob na nedovoljen način (kar vključuje, vendar ni omejeno, uporabo Mobilne aplikacije Moj bob v nasprotju s temi Pogoji); da ima vsa potrebna dovoljenja in soglasja za uporabo Mobilne aplikacije Moj bob v skladu s temi Pogoji, v nasprotnem primeru A1 Slovenija in tretjim osebam odgovarja za vso povzročeno škodo. VII. Omejitve odgovornosti A1 Slovenija A1 Slovenija si po svojih najboljših močeh prizadeva za čimbolj nemoteno delovanje Mobilne aplikacije Moj bob, vendar ne odgovarja za nobene posledice delnega ali popolnega izpada in za kakršnokoli prekinitev ali motnjo pri dostopu do in/ali uporabi Mobilne aplikacije Moj bob. A1 Slovenija sme brez predhodnega obvestila prekiniti delovanje Mobilne aplikacije Moj bob, če je to potrebno zaradi izvajanja postopkov vzdrževanja in/ali kakršnihkoli drugih tehničnih razlogov. A1 Slovenija si po svojih najboljših močeh prizadeva za preprečitev nedovoljenih dostopov do Mobilne aplikacije Moj bob in/ali nedovoljeno uporabo Mobilne aplikacije Moj bob in/ali kakršne koli druge zlorabe pri dostopu do oz. uporabi Mobilne aplikacije Moj bob, vendar ne odgovarja za nobene posledice, ki bi Uporabnikom oziroma Naročnikom ali komurkoli tretjemu nastale zaradi takšnih nedovoljenih dostopov in/ali nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do Mobilne aplikacije Moj bob. A1 Slovenija ima pravico, da v primeru 11/13

12 nedovoljenih dostopov in/ali nedovoljene uporabe Mobilne aplikacije Moj bob in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do oz. uporabi v Moj bob izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov uporabnikov Mobilne aplikacije Moj bob in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb. A1 Slovenija si po svojih najboljših močeh prizadeva za varen način prenosa osebnih in drugih zaupnih podatkov preko Mobilne aplikacije Moj bob, za varno hranjenje podatkov in zaščito podatkov pred nepooblaščenimi dostopi, zlorabami, izgubami in spremembami, vendar ne odgovarja za nobene posledice, ki bi Uporabnikom oziroma Naročnikom ali komurkoli tretjemu nastale zaradi nepooblaščenega dostopa do osebnih in drugih zaupnih podatkov oz. zlorabe osebnih ali drugih zaupnih podatkov oz. izgube ali spremembe teh podatkov. VIII. Posebne določbe v zvezi s plačevanjem računov Mobilna aplikacija Moj bob Uporabnikom in Naročnikom omogoča brezgotovinsko plačevanje računov s plačilnimi karticami ali preko sistema NLB Klik ali na drug način v skladu z vsakokratno ponudbo bob. Brezgotovinsko plačevanje računov je na voljo vsem imetnikom plačilne kartice MasterCard, vseh slovenskih in tujih izdajateljev, imetnikom plačilne kartice Visa vseh slovenskih in tujih izdajateljev in imetnikom drugih plačilnih kartic v skladu z vsakokratno ponudbo bob (plačilne kartice v nadaljevanju: kartice oz. posamično tudi: kartica) ter uporabnikom sistema NLB Klik ali sistema druge banke v skladu s vsakokratno ponudbo bob. Uporabnik oziroma Naročnik je dolžan sistem NLB Klik uporabljati v skladu s pravili in pogoji, ki jih za uporabo sistema NLB Klik določa NLB d.d., sisteme drugih bank pa v skladu z njihovimi pravili in pogoji. Zaradi varnega poslovanja s kartico je dolžan Uporabnik oziroma Naročnik kartico skrbno hraniti in z njo odgovorno ravnati. Uporabnik oziroma Naročnik je dolžan pri poslovanju s kartico upoštevati pravila in pogoje banke, ki je kartico izdala. V primeru uničenja, poškodovanja, izgube ali kraje kartice je dolžan Uporabnik oziroma Naročnik ravnati na način, ki je določen s pravili banke, ki mu je izdala kartico. Uničenje, poškodovanje, izguba ali kraja kartice predstavlja tveganje na strani Uporabnika oziroma Naročnika, zato vse posledice, škodo in stroške uničenja, poškodovanja, izgube ali kraje kartice nosi Uporabnik oziroma Naročnik v skladu s pravili in pogoji banke, ki je kartico izdala. Avtorizacija je odobritev plačila s kartico s strani banke in pomeni potrditev banke, da v času izvedbe plačila s kartico ni bila prijavljena izguba ali kraja kartice, za katero se izvaja avtorizacija ter da v času izvedbe avtorizacije neizkoriščeni limit porabe na kartici omogoča izvedbo plačila. Šteje se, da je plačilo računa izvedeno takrat, ko je s strani banke izvedena avtorizacija plačila. Pri izvedbi transakcije bodo uporabljena ustrezna sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil in plačil. A1 Slovenija ima s podizvajalcem sklenjeno storitev, ki je vmesnik za varno spremljanje plačil preko interneta. Povezava med uporabnikom in strežnikom je v plačilnem delu šifrirana z varno SSL povezavo. 12/13

13 IX. Končne določbe Ti Pogoji so poleg Splošnih pogojev obvezni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev in jih sme A1 Slovenija spremeniti v skladu z lastno odločitvijo kot mu to omogoča veljavna zakonodaja. V primeru neskladja med Splošnimi pogoji in temi Posebnimi pogoji veljajo ti Posebni pogoji, Splošni pogoji pa ob smiselnem upoštevanje teh Posebnih pogojev. Ti Pogoji začnejo veljati Dodatne informacije v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije Moj bob so uporabnikom na voljo na brezplačni telefonski številki in po elektronski pošti bob.si. Morebitne ugovore v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije Moj bob lahko Uporabniki oziroma Naročniki podajo na način in v rokih, določenih s Splošnimi pogoji. 13/13

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi Splošni pogoji uporabe 1188, 080 1188 in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: 188.36 Veljavnost: od 19. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki imajo

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE NAGRADNE IGRE "Fit z Odo" (v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator: Organizator nagradne igre»fit z Odo«(v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02. SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne 14.07.2008 Dopolnjeno in spremenjeno: 15.12.2010, 01.05.2012, 27.09.2012, 02.03.2013, 30.04.2013, 01.12.2013, 21.05.2014, 29.1.2015,

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI MOJEZNANJE.SI Splošni pogoji veljajo od OPREDELITEV POJMOV Opredelitev pojmov: kupec, uporabnik, član Član MojeZnanje.si post

SPLOŠNI POGOJI MOJEZNANJE.SI Splošni pogoji veljajo od OPREDELITEV POJMOV Opredelitev pojmov: kupec, uporabnik, član Član MojeZnanje.si post SPLOŠNI POGOJI MOJEZNANJE.SI Splošni pogoji veljajo od 17.6.2019 OPREDELITEV POJMOV Opredelitev pojmov: kupec, uporabnik, član Član MojeZnanje.si postane kdor, se registrira v platformo z uporabniškim

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Podatki o podjetju, ki upravlja spletno trgovino K-PRINT, sedež podjetja: K-PRINT d.o.o., Srednja vas pri Šenčurju 5, 4208 Š

Splošni pogoji poslovanja Podatki o podjetju, ki upravlja spletno trgovino K-PRINT, sedež podjetja: K-PRINT d.o.o., Srednja vas pri Šenčurju 5, 4208 Š Splošni pogoji poslovanja Podatki o podjetju, ki upravlja spletno trgovino K-PRINT, sedež podjetja: K-PRINT d.o.o., Srednja vas pri Šenčurju 5, 4208 Šenčur DDV ID številka: SI97624284 Zavezanec za DDV:

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA T-2 KLUBA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA T-2 KLUBA 1 SPLOŠNO Splošni pogoji poslovanja T-2 kluba (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje nakupa preko spletne strani T-2 kluba (www.klub.t-2.net) in so sestavni del izpolnjenega pristopnega obrazca

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA d.o.o. organizira mednarodni festival kreativnosti

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T 2, D. O. O. KAZALO PODLAGE ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAVE IN PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO 3 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). 1. Predmet Vsebina splošnih pogojev

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja kabelskih komunikacijskih sistemov, s sedežem v Selnici

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, marec 2019 Vsebina 1 Dostop do aplikacije... 3 1.1 Android...

Prikaži več

POP OnLine / PRO PLUS, d

POP OnLine / PRO PLUS, d SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH SPLETNIH VSEBIN NA Vidinperosov.si OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Spolšni pogoji uporabe storitev

Spolšni pogoji uporabe storitev Splošni pogoji uporabe storitev - 1 - Splošni pogoji uporabe storitev () Europe GmbH Splošni pogoji uporabe storitev - 2 - Splošni pogoji uporabe storitev 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 Definicija pojmov 3 2. PRAVILA

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več