I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad"

Transkripcija

1 I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema te Splošne pogoje za izvajanje SMS storitve, s katerimi določa pravice in obveznosti pogodbenih strank pri uporabi oziroma izvajanju SMS storitve ter pogoje uporabe SMS storitve (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani in veljajo kot neločljivi sestavni del Pogodbe o zagotavljanju SMS storitve za dvosmerno komunikacijo (v nadaljevanju: Pogodba), sklenjene med Naročnikom in Izvajalcem. V primeru morebitnega neskladja med Splošnimi pogoji in Pogodbo, veljajo določila Pogodbe. II. POMEN IZRAZOV Naslednji izrazi, ki se v teh Splošnih pogojih in Pogodbi uporabljajo z veliko začetnico, imajo pomen, kot je zanje določen v nadaljevanju te točke: Izvajalec je družba 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana, ki izvaja SMS storitev. Kratka številka je štirimestna samostojna številka, preko katere Naročnik izvaja komunikacijo z Naslovniki s pošiljanjem SMS sporočil in preko katere lahko Naročnik Naslovnikom v Sloveniji svoje storitve zaračunava. Ključna beseda je beseda, ki jo za namen dvosmerne komunikacije z Naslovniki na predvideni Kratki številki zakupi Naročnik (npr.»nagrada«). Ključna beseda zajema tako osnovno besedo, kot tudi morebitne dodatke k osnovni besedi (npr.»polica DA«), ki jih lahko Naročnik prosto izbira. Mobilni operaterji so izvajalci elektronskih komunikacijskih storitev v Sloveniji, to so družbe Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T-2 in Telemach. Naročnik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki z Izvajalcem sklene Pogodbo, na podlagi katere pri Izvajalcu naroči SMS storitev, opredeljeno v Pogodbi. Naročnikova storitev je storitev, ki jo Naročnik izvaja v razmerju do Naslovnikov v skladu s pogoji, ki jih določi Naročnik, kot. npr. Premijska storitev, nagradna igra, informativna SMS sporočila. Naročnik je ponudnik in izvajalec Naročnikove storitve ter je za njeno izvedbo in delovanje v celoti odgovoren. Naslovnik je naročnik oziroma uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev Mobilnih operaterjev, ki ga kot naslovnika SMS sporočila določi Naročnik. Neželeno sporočilo je SMS sporočilo, katerega Vsebina je v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev in/ali ki ne ustreza zahtevam, določenim v 6. členu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 uradno prečiščeno besedilo in 19/15) in/ali za katerega Naročnik nima soglasja Naslovnika skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17) in/ali ki ne ustreza katerikoli zahtevi, določeni v predpisih s področja varovanja osebnih podatkov, e- zasebnosti ali varstva potrošnikov (vključno s predpisi, ki urejajo oglaševanje po telefonu, z neposredno pošto, elektronsko pošto in drugimi oblikami komunikacije), ki veljajo v Sloveniji. Premijska storitev: se izvaja preko Kratke številke in je namenjena trženju storitev Naročnika preko SMS sporočil. SMS sporočilo je kratko besedilno sporočilo, ki ga prejemnik prejme na svoj telefon oziroma ga pošiljatelj pošlje s svojega telefona. SMS storitev je storitev, ki jo izvaja Izvajalec in s katero svojim Naročnikom omogoča dvosmerno komunikacijo z naslovniki z izmenjavo SMS sporočil, vključno z drugimi povezanimi storitvami, ki jih Izvajalec zagotavlja Naročniku na podlagi Pogodbe. Splošni pogoji so ti Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo.

2 III. POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI Naročnik je dolžan Izvajalcu za izvajanje SMS storitve plačati pogodbeno ceno, dogovorjeno v Pogodbi, ter skladno s plačilnimi pogoji, kot so dogovorjeni v Pogodbi. V primerih, ko je s Pogodbo dogovorjen mesečni pavšal, se ta obračuna za posamezni koledarski mesec. Pri obračunu prvega in zadnjega mesečnega pavšala velja (če se Naročnik in Izvajalec v posameznem primeru s Pogodbo ne dogovorita drugače), da se mesečni pavšal Naročniku zaračuna v celoti, tudi če Pogodba ne velja cel koledarski mesec temveč velja samo del koledarskega meseca. Če Naročnik zamudi s plačilom posameznega računa, ga Izvajalec opozori na zamudo in mu postavi dodaten rok za plačilo. Če Naročnik tudi v tem dodatnem roku ne plača računa, ima Izvajalec pravico Naročniku blokirati dostop do SMS storitve in zanj prenehati izvajati storitve, ki so predmet Pogodbe. Če Naročnik kasneje račun plača, mu Izvajalec lahko (ni pa tega dolžan storiti) ponovno zagotovi dostop do SMS storitve, pri čemer je dolžan Naročnik Izvajalcu plačati vse s tem povezane stroške. V primeru neplačila ali zamude s plačilom posameznega računa ima Izvajalec pravico Naročniku zaračunati tudi zakonske zamudne obresti. IV. ZAGOTOVILA TER OBVEZNOSTI NAROČNIKA IV.1 Zagotovila Naročnika Naročnik Izvajalcu zagotavlja: da SMS storitve ne bo uporabljal za pošiljanje Neželenih SMS sporočil in/ali na drug nezakonit ali nedovoljen način oziroma za drug nezakonit ali nedovoljen namen; da bo SMS storitev uporabljal samo za območje Slovenije; da bo Naročnikovo storitev izvajal skladno z veljavnimi predpisi; da bo pri izvajanju Naročnikove storitve Naslovnike obvestil o tem, da je izključno Naročnik odgovoren za izvajanje Naročnikove storitve in jim bo posredoval tudi vse potrebne informacije o sebi (firma, naslov, kontaktni podatki, ) ter da Naročnikove storitve ne bo izvajal na način, ki bi utegnil Naslovnike zavajati glede tega, kdo je odgovoren za izvajanje Naročnikove storitve oziroma ustvariti vtis, da Naročnikovo storitev izvaja Izvajalec; da ima registrirano ustrezno dejavnost, ima vsa potrebna dovoljenja in izpolnjuje vse druge pogoje za izvajanje Naročnikove storitve. IV.2 Obveznosti Naročnika Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dolžan Naročnik: pred sklenitvijo Pogodbe Izvajalcu predložiti vse informacije in dokumentacijo, ki jo zahteva Izvajalec in na podlagi katere lahko Izvajalec ugotovi Naročnikovo poslovno in plačilno sposobnost ter druge okoliščine, pomembne za sklenitev Pogodbe (npr. izpis iz sodnega registra, potrdilo o boniteti, ); v primerih, ko to določajo veljavni predpisi, pripraviti pogoje za izvedbo Naročnikove storitve (npr. nagradne igre, Premijske storitve) z vsebino kot jo določajo veljavni predpisi ter z njimi seznaniti vse svoje Naslovnike; Naslovnike seznaniti z vsemi pogoji izvajanja Naročnikove storitve (kar med drugim vključuje tudi npr. informacijo o ceni Premijske storitve); zagotoviti, da njegovi predstavniki, zaposleni, pogodbeni partnerji, izvajalci, podizvajalci in morebitne druge z njim povezane osebe izpolnjujejo vse obveznosti, dogovorjene s Pogodbo, ter v razmerju do Izvajalca odgovarja za vse njihove opustitve in dejanja, ki pomenijo kršitev Pogodbe;

3 Izvajalca pravočasno obvestiti o vseh okoliščinah, ki so v zvezi z izvajanjem Pogodbe, kar vključuje tudi, vendar ni omejeno na, težave pri delovanju SMS storitve; varnostne kršitve; kršitve Pravic intelektualne lastnine; kršitve obveznosti Naročnika v zvezi z Vsebinami in/ali izvajanjem Naročnikove storitve; katerekoli druge kršitve Pogodbe; Izvajalcu na njegovo zahtevo predložiti vse potrebne informacije in dokumente, ki so v zvezi z uporabo SMS storitve in/ali izvajanjem Naročnikove storitve, pri čemer Naročnik Izvajalcu izrecno dovoljuje, da lahko Izvajalec te informacije in dokumente razkrije Mobilnim operaterjem, pristojnim organom, sodiščem in morebitnim drugim upravičenim prejemnikom, če je to potrebno zaradi izvajanja Pogodbe, ugotavljanja, preiskave in/ali odprave posledic kršitev Pogodbe s strani Naročnika ali za druge utemeljene namene; SMS storitev uporabljati v skladu z Izvajalčevimi vsakokratnimi smernicami in navodili, ki jih lahko Izvajalec Naročniku posreduje bodisi ustno ali pisno; na lastne stroške ter skladno z navodili Izvajalca zagotoviti tehnične pogoje in tehnično opremo (npr. terminalsko opremo), potrebno za uporabo SMS storitve; za uporabo SMS storitve izpolnjevati tehnične pogoje, ki jih določi Izvajalec in jih sporoči Naročniku; pri uporabi SMS storitve uporabljati zgolj tehnično opremo, ki ustreza predpisom in standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji, ter ves čas uporabe SMS storitve skrbeti za njeno brezhibno delovanje; oglaševanje Naročnikove storitve izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in kodeksi s področja oglaševanja, varstva potrošnikov in drugimi; v primeru, ko obdeluje osebne podatke Naslovnikov, zagotoviti, da je obdelava osebnih podatkov skladna z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov; SMS storitev uporabljati izključno za izvajanje Naročnikove storitve, ki je določena v Pogodbi; zagotoviti, da SMS storitve ne bo uporabljal za prodajo blaga; sodelovati z Izvajalcem z namenom zagotavljanja zahtev Mobilnih operaterjev. IV./3 Vloga Naročnika Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da je izključno Naročnik ponudnik in izvajalec Naročnikove storitve ter prevzema vse obveznosti in odgovornosti v zvezi z njeno izvedbo, kar med drugim vključuje tudi odgovornost Naročnika, da je Naročnikova storitev izvedena v skladu z veljavnimi predpisi. Naročnik se je dolžan seznaniti z vsemi relevantnimi predpisi, standardi in kodeksi v Sloveniji, ki so v zvezi z izvajanjem Naročnikove storitve, ter je dolžan zagotoviti skladno delovanje s temi predpisi, standardi in kodeksi. Izvajalec je zgolj ponudnik poti za izvedbo Naročnikove storitve in v zvezi s samo izvedbo Naročnikove storitve ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti. Izključno Naročnik je v pogodbenem razmerju z Naslovniki in prevzema vse pravice in obveznosti iz tega razmerja. Izvajalec v razmerju med Naročnikom in Naslovnikom ni pogodbena stranka in iz tega razmerja zanj ne izhajajo nikakršne obveznosti in odgovornosti. Če Naročnik Pogodbo sklepa za (v imenu) drugega (dejanskega) ponudnika in izvajalca Naročnikove storitve (npr. kot pogodbeni partner drugega (dejanskega) ponudnika in izvajalca Naročnikove storitve), se v razmerju do Izvajalca šteje, da Naročnik za ravnanja tega drugega (dejanskega) ponudnika in izvajalca Naročnikove storitve odgovarja kot za svoja ter da je posamezno obveznost po Pogodbi izpolnil oziroma je opustil njeno izpolnitev Naročnik, četudi jo izpolnjuje oziroma opusti njeno izpolnitev drugi (dejanski) ponudnik in izvajalec Naročnikove storitve. Navedeno pomeni, da je drugi (dejanski) ponudnik in izvajalec Naročnikove storitve v razmerju izključno z Naročnikom in da ni v nikakršnem razmerju z Izvajalcem, zato izključno Naročnik v razmerju do Izvajalca odgovarja za izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje vseh obveznosti po Pogodbi.

4 V vseh primerih, ko Izvajalec v skladu s Pogodbo prevzema izvedbo posameznega dela Naročnikove storitve (npr. pregled nad udeleženci nagradne igre, žrebanje dobitnikov nagrad), je dolžan Naročnik Izvajalcu pravočasno zagotoviti vsa potrebna pisna navodila v zvezi s tem. Naročnik je nadalje dolžan pravočasno zagotoviti sodelovanje svojih zaposlenih oziroma predstavnikov, kadar je to potrebno za to, da lahko Izvajalec izpolni prevzete obveznosti (npr. sodelovanje predstavnikov Naročnika v komisiji za nadzorovanje žrebanja). Tudi v primeru, ko Izvajalec s Pogodbo prevzame izvedbo posameznega dela Naročnikove storitve pa velja, da je izključno Naročnik v pogodbenem razmerju s svojimi Naslovniki in da Izvajalec v tem razmerju ni neposredno udeležen ter da izključno Naročnik odgovarja za Naročnikovo storitev, in sicer v razmerju do Naslovnikov in katerihkoli tretjih. V. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE Izvajalec je izključni lastnik vseh pravic na svojih delih intelektualne lastnine, ki so del SMS storitve (v nadaljevanju tudi: Dela intelektualne lastnine), ki zajemajo avtorske pravice, blagovne znamke, know-how in druge pravice intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Pravice intelektualne lastnine). Naročnik je dolžan ves čas varovati Pravice intelektualne lastnine in je dolžan Izvajalca nemudoma obvestiti ter mu v zvezi s tem posredovati vse potrebne informacije, če ugotovi oziroma se seznani z morebitno kršitvijo Pravic intelektualne lastnine. Naročnik ne sme bodisi sam bodisi preko tretjih oseb: Del intelektualne lastnine prodajati, dajati v zakup ali najem, na njih podeljevati podlicenc oziroma jih kakor koli drugače distribuirati oziroma omogočati njihove uporabe katerikoli tretji osebi; Del intelektualne lastnine dati na voljo tretjim preko omrežja, kjer bi do njih lahko hkrati dostopalo večje število uporabnikov; zaobiti, onemogočiti ali kako drugače vplivati na varnostne funkcionalnosti Del intelektualne lastnine oziroma na funkcionalnosti, ki onemogočajo ali preprečujejo uporabo ali reproduciranje določene vsebine oziroma ki zagotavljajo določene omejitve uporabe Del intelektualne lastnine; odstraniti, spremeniti ali prekriti označb oziroma obvestil o Pravicah intelektualne lastnine na in v zvezi z Deli intelektualne lastnine; uporabljati Del intelektualne lastnine za pošiljane Neželenih sporočil; uporabljati logotipa in/ali znamke 2Mobile brez predhodne pisne odobritve Izvajalca; uporabljati Del intelektualne lastnine z namenom kršitve oziroma na način, da se kršijo veljavni predpisi ali Pogodba oziroma za kakršenkoli nezakonit, škodljiv ali drugače neprimeren namen. Dela intelektualne lastnine predstavljajo poslovno skrivnost, ki jo je dolžan Naročnik varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika v skladu s XVI. točko teh Splošnih pogojev. Naročnik Del intelektualne lastnine ni upravičen razkriti ali dati na uporabo katerikoli tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja Izvajalca. VI. VARNOSTNE ZAHTEVE Naročnik je dolžan zagotoviti ustrezno informacijsko varnost svoje informacijske infrastrukture, kakor tudi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe (kot npr. kontrola dostopa do SMS storitve), vse v skladu z veljavnimi predpisi in z namenom zagotavljanja varne obdelave osebnih in drugih podatkov. Naročnik je seznanjen z dejstvom, da lahko pri izvajanju SMS storitve pride do izgube podatkov (kar lahko vključuje tudi osebne in zaupne podatke) ter v zvezi s tem sam nosi vsa potrebna tveganja in odgovornost. Izvajalec za morebitno izgubo podatkov ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti, in sicer tako v razmerju do Naročnika kot tudi v razmerju do katerekoli tretje osebe.

5 VII. UPORABNIŠKI RAČUN Za dostop do SMS storitve Izvajalec Naročniku lahko ustvari uporabniški račun (v nadaljevanju: Uporabniški račun). Naročnik jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje Izvajalcu za namen izdelave Uporabniškega računa resnični, pravilni, popolni in aktualni. Če Naročnik zagotovi neresnične, nepravilne, nepopolne ali neaktualne podatke, ali če Izvajalec utemeljeno domneva, da so podatki neresnični, nepravilni, nepopolni ali neaktualni, ima Izvajalec pravico ukiniti Uporabniški računi in Naročniku preprečiti nadaljnji dostop do SMS storitve. Naročnik je nadalje izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim Uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo pred neupravičeno uporabo ter ga ne sme razkriti in/ali omogočiti njegove uporabe katerikoli tretji osebi. V primeru neupravičene uporabe Uporabniškega računa je dolžan Naročnik nemudoma obvestiti Izvajalca, ki je v nadaljevanju upravičen izvesti vse aktivnosti, ki jih šteje za potrebne. Naročnik Izvajalcu odgovarja za vso povzročeno škodo in stroške v primeru neupravičene uporabe Uporabniškega računa oziroma katerekoli druge nepravilnosti v zvezi z uporabo Uporabniškega računa. Naročnik je dolžan ves čas veljavnosti Pogodbe skrbno varovati uporabniški podatek, ki mu ga zagotovi Izvajalec, ki Naročniku omogoča dostop do njegovega Uporabniškega računa (authentication key) ter se zavezuje, da ga ne bo razkril in/ali omogočil njegove uporabe katerikoli tretji osebi. VIII. VZDRŽEVALNA DELA Izvajalec si bo ves čas veljavnosti Pogodbe prizadeval zagotavljati čim bolj nemoteno delovanje SMS storitve, vendar Izvajalec Naročniku ne daje nobenega jamstva in zagotovila v zvezi z njeno varnostjo, njenim delovanjem oziroma varnostjo in delovanjem kateregakoli njenega dela. Izvajalec si bo prizadeval morebitne napake in nepravilnosti v delovanju SMS storitve odpraviti v najkrajšem možnem času. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za nedelovanje ali motnje v delovanju elektronskega komunikacijskega omrežja Mobilnih operaterjev. V primeru popolnega ali delnega izpada in/ali drugih prekinitev oziroma motenj v delovanju SMS storitve, si bo Izvajalec prizadeval zagotoviti normalno delovanje takoj, ko bo to mogoče. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za dostavo sporočil Naslovnikom. Izvajalec bo o rednih ali izrednih vzdrževalnih delih na SMS storitvi ali elektronskih komunikacijskih omrežjih Mobilnih operaterjev (če bo Izvajalec z njimi vnaprej seznanjen) obvestil Naročnika po elektronski pošti in/ali z objavo na svoji spletni strani takoj ko bo to mogoče, pri čemer Izvajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi Naročniku eventualno nastala v posledici vzdrževalnih del in v zvezi z vzdrževalnimi deli (vključno z njihovim trajanjem, izvedbo, uspešnostjo, ) do Naročnika ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti. Naročnik je še posebej seznanjen z dejstvom, da lahko v primerih, opisanih v prejšnjih odstavkih tega člena, pride do različnih nezaželenih posledic, kot na primer zamude pri dostavi SMS sporočil in/ali nedostave SMS sporočil (v katerikoli smeri), in/ali izgube podatkov, za katere Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti, Naročnik pa se izrecno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem.

6 IX. TEHNIČNA PODPORA Izvajalec Naročniku nudi tehnično podporo preko elektronskega naslova v času od ponedeljka do petka od 9.00 do ure (razen v času državnih praznikov in dela prostih dni v Sloveniji). V okviru tehnične podpore Izvajalec Naročniku zagotavlja: odgovore na vprašanja o uporabi SMS storitve; pomoč pri identifikaciji nepravilnosti v delovanju SMS storitve. Izvajalec zagotavlja tehnično podporo skladno svojimi internimi postopki in ob upoštevanju smernic Mobilnih operaterjev. X. REKLAMACIJE Izvajalec v nobenem primeru ni dolžan reševati reklamacij, ki so v zvezi z Naročnikovo storitvijo in/ali Vsebino SMS sporočil in/ali Neželenimi sporočili in/ali Naslovniki (kar vključuje tudi reklamacije, ki bi jih Naslovniki eventualno naslovili neposredno na Izvajalca), pač pa te reklamacije rešuje Naročnik samostojno. Če Izvajalec prejme reklamacijo Naslovnika, takšno reklamacijo posreduje Naročniku v pristojno reševanje, Naslovnika pa o tem obvesti. Naročnik je dolžan Izvajalca obvestiti o rešitvi reklamacije (zavrnitvi ali odobritvi zahtevka Naslovnika) najkasneje naslednji delovni dan po zaključenem postopku reševanja reklamacije. Izvajalec bo reševal reklamacije v skladu s svojimi reklamacijskimi postopki, in sicer izključno reklamacije Naročnika, ki se nanašajo na izvajanje SMS storitve. Naročnik je dolžan Naslovnike obvestiti o tem, da je izključno Naročnik v razmerju do Naslovnikov odgovoren za reševanje reklamacij in Naročnik ni upravičen Naslovnikom za reševanje reklamacij posredovati kontaktnih podatkov Izvajalca. Če se posamezna reklamacija, ki jo Naslovnik naslovi na Naročnika, nanaša na izvajanje SMS storitve, Naročnik o tem obvesti Izvajalca na enega od kontaktnih naslovov, navedenih v Pogodbi, Izvajalec pa se zavezuje takšno reklamacijo obravnavati skladno s svojimi postopki za reševanje reklamacij. Če je potrebno Naslovniku v primeru odobritve njegovega zahtevka vrniti določen znesek, ki ga je Naslovnik plačal v zvezi z Naročnikovo storitvijo in/ali Vsebinami, Izvajalec tak zahtevek posreduje Mobilnemu operaterju in Mobilni operater Naslovniku vrne znesek v obliki dobropisa v okviru naslednjega mesečnega računa oziroma na drug način ter v roku kot to določi Mobilni operater. Naročnik je dolžan svoje Naslovnike obvestiti o načinu in roku vračila plačanega zneska, Izvajalec pa s tem v zvezi ne prevzema nobene druge obveznosti razen obveznost posredovanja zahtevka Mobilnemu operaterju. XI. VSEBINE Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da vsebino Naročnikove storitve, SMS sporočil, vsebino oglaševanja blaga in/ali storitev Naročnika ter vse ostalo v zvezi SMS sporočili (v nadaljevanju: Vsebine), določa Naročnik. Izvajalec zagotavlja izključno pot za pošiljanje SMS sporočil, kot je to opredeljeno v Pogodbi, in v zvezi z Vsebinami ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti. Naročnik je v zvezi z Vsebinami dolžan zagotoviti: pravilnost, točnost, zanesljivost in primernost Vsebin; vse pravice, ki so potrebne za pošiljanje Vsebin (npr. dovoljenja in soglasja posameznikov, na katere se Vsebine nanašajo; pravice intelektualne lastnine v zvezi z Vsebinami); da so Vsebine skladne s tehničnimi zahtevami, kot jih določajo Izvajalec in/ali Mobilni operaterji, ter da so tehnično primerne za pošiljanje preko SMS sporočil oziroma drugačno obdelavo;

7 da Vsebine niso v nasprotju z veljavnimi predpisi, pri čemer se za Vsebine, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi, štejejo zlasti Vsebine, ki: o so nepoštene ali zavajajoče skladno s predpisi s področja varstva potrošnikov, ki zavezujejo Naročnika; o lahko povzročijo tveganje za varnost ali zdravje posameznikov ali javnosti, lahko ogrozijo nacionalno varnost ali vplivajo na preiskavo, ki jo vodijo pristojni organi; o lahko povzročijo zavajanje glede določene osebe; o spodbujajo k uporabi nedovoljenih drog, kršijo izvozne predpise, so v zvezi z nedovoljenimi igrami na srečo ali nedovoljenim prometom z orožjem; o so lahko škodljive za mladoletne osebe; o kršijo katerokoli pravico katerekoli osebe (vključno s pravicami intelektualne lastnine); o jih Naročniku ni dovoljeno pošiljati v skladu s predpisi ali pogodbenimi obveznostmi, ki zavezujejo Naročnika; o spodbujajo h kaznivim dejanjem ali povzročitvi škode ali kršitvi predpisov; o spodbujajo k nasilju, političnim nemirom ali vojni; o ogrožajo nacionalno ali mednarodno varnost, celovitost ali ustavni red; o so nepoštene, napačne, zavajajoče, netočne, neprimerne, škodljive, grozilne, nezakonite, žaljive, goljufive, opravljive, pornografske, šikanozne, sovražne; o spodbujajo rasno, versko ali etično nestrpnost ali sovražnost; o spodbujajo k terorizmu; o predstavljajo nepooblaščeno poslovno komunikacijo oziroma oglase ali promocijski material, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi, standardi in kodeksi; o vsebujejo škodljivo programsko opremo ali lahko povzročijo škodo izvajalčevi opremi ali opremi njegovih pogodbenih partnerjev (kar vključuje tudi Mobilne operaterje); o vsebujejo kontaktne podatke ali druge osebne podatke katerekoli tretje osebe, razen če je Naročnik za objavo teh podatkov pridobil predhodno izrecno soglasje osebe, na katero se nanašajo; o kršijo veljavne predpise in/ali Pogodbo. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za Vsebine in v zvezi z Vsebinami ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti. Naročnik izrecno soglaša, da ima Izvajalec pravico (ne pa tudi dolžnost) do preverjanja Naročnikovih Vsebin z namenom, da preverja Naročnikovo skladnost z zahtevami Pogodbe. Izključno Naročnik nasproti Naslovnikom in/ali katerimkoli tretjim odgovarja za Vsebino SMS sporočil in za vse iz tega izhajajoče posledice. Še posebej se Naročnik obvezuje, da bo za pošiljanje SMS sporočil predhodno pridobil tudi vsa morebitno potrebna soglasja Naslovnikov, dovoljenja ter da bo razpolagal z vsemi potrebnimi pravicami in bo izpolnjeval vse pogoje v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec ima pravico v primeru suma, da Vsebine kršijo določbe Pogodbe, izvesti katerekoli ukrepe, ki jih v skladu s svojo poslovno presojo šteje za potrebne, kar vključuje, vendar ni omejeno na, blokado SMS storitve in odstop od Pogodbe. Naročnik je dolžan z Izvajalcem na njegovo zahtevo sodelovati pri ugotavljanju, preiskovanju in odpravljanju posledic kršitev. XII. POŠILJANJE SMS SPOROČIL Naročnik izjavlja, da ima za pošiljanje SMS sporočil podlago v Splošni uredbi EU o varstvu podatkov oziroma v veljavnem Zakonu o elektronskih komunikacijah, kakor tudi v predpisih s področja varovanja osebnih podatkov, e-zasebnosti in varstva potrošnikov. Naročnik je sam odgovoren za ustrezno formulacijo in Vsebino SMS sporočil in upoštevanje morebitnih privolitev ali ugovorov Naslovnikov zoper pošiljanje SMS sporočil. Izvajalec ne

8 odgovarja za pošiljanje in Vsebine SMS sporočil ter za izbiro Naslovnikov. Naročnik bo na zahtevo Izvajalca izkazal skladnost poslovanja s tem določilom, vključno z omogočanjem vpogleda v Vsebine ter pridobljene privolitve Naslovnikov. Naročnik je dolžan ves čas veljavnosti Pogodbe, kot tudi po njenem prenehanju za obdobje, določeno z veljavnimi predpisi, zagotavljati ustrezne evidence aktivnosti v zvezi z uporabo SMS storitve oziroma pošiljanjem SMS sporočil. Naročnik je dolžan Izvajalcu na njegovo zahtevo evidence dati na razpolago, Izvajalec pa ima pravico evidence razkriti pristojnim organom, sodiščem in Mobilnim operaterjem. SMS sporočila, ki vsebujejo šumnike ali druge posebne znake, lahko pri prenosu zasedejo več znakov od dejanskega števila znakov, lahko pa se tudi ne dostavijo v pravilni obliki (namesto želenega SMS sporočila se na primer dostavi SMS sporočilo z naključnimi znaki). Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za pravilno dostavo SMS sporočil s šumniki, prav tako ne zagotavlja, da se bo SMS sporočilo dostavilo in zaračunalo v okviru želenega števila znakov in za morebitno prekoračitev znakov SMS sporočila ne odgovarja. Ne glede na uspešnost dostave SMS sporočil s šumniki in na prikazano število znakov, se takšna SMS sporočila za potrebe zaračunavanja štejejo za poslana, in sicer po številu znakov, ki jih med prenosom dejansko zasedejo. Naročnik se obvezuje spoštovati dobro ime in poslovni ugled Izvajalca ter brez soglasja Izvajalca ne bo uporabljal nobenih imen, slik ali drugih elementov Izvajalca in/ali blagovnih oziroma storitvenih znamk Izvajalca, ki bi utegnili ustvariti vtis, da SMS sporočilo pošilja Izvajalec. V primeru, ko Naročnik preko SMS sporočil izvaja nagradno igro ali izvaja Premijsko ali drugo storitev (npr. vedeževanje), je Naročnik dolžan Naslovnikom skladno z veljavnimi prepisi zagotoviti splošne pogoje in navodila za izvajanje nagradne igre oziroma druge storitve in Naslovnike s temi pogoji in navodili na ustrezen način seznaniti. Izvajalec v zvezi s tem ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti. XIII. PRAVICA DO UPORABE Naročnik daje Izvajalcu pravico do uporabe, shranjevanja in reproduciranja SMS sporočil za namen zagotavljanja poti za pošiljanje SMS sporočil Naslovnikom. Naročnik je nadalje odgovoren, da ima vse pravice, ki so potrebne za uporabo, shranjevanje, reproduciranje in pošiljanje SMS sporočil (npr. dovoljenja in soglasja Naslovnikov; pravice intelektualne lastnine v zvezi s Vsebinami), Izvajalec pa v zvezi z navedenimi pravicami ne prevzema nobene odgovornosti. XIV. NASLOVNIKI Baza Naslovnikov, vključno z njihovimi osebnimi podatki in drugimi podatki v zvezi z Naslovniki, je v izključnem upravljanju Naročnika. Naročnik je izključno odgovoren za pravilnost podatkov o Naslovnikih ter je dolžan od Naslovnikov za pošiljanje SMS sporočil pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja v skladu z veljavnimi predpisi oziroma mora za pošiljanje SMS sporočil zagotoviti drugo ustrezno zakonito podlago skladno z veljavnimi predpisi. Naročnik je dolžan Naslovnike ustrezno obvestiti o možnosti in načinu odjave od prejemanja SMS sporočil skladno z veljavnimi predpisi. Izvajalec zagotavlja zgolj pot za pošiljanje SMS sporočil in si bo prizadeval, da bodo dostavljena Naslovnikom v dogovorjenih rokih, vendar ne odgovarja za zamudo in kakršnekoli druge napake pri pošiljanju SMS sporočil, ki so posledica zamude, napak in drugih okoliščin pri Mobilnih operaterjih, ponudnikih internetne povezave, kakor tudi okoliščin na strani Naslovnikov (npr. nedostavljena SMS sporočila zaradi: izklopljenega ali nedosegljivega telefona za več kot 72 ur; polnega predala za SMS sporočila; blokade prejemanja SMS sporočil; nahajanja Naslovnika v območju, kjer ni signala ali zaradi drugih podobnih okoliščin). SMS sporočilo, ki ga ni mogoče

9 dostaviti 72 ur, se po preteku tega časa zavrže. Izvajalec v vsakem primeru Naročniku zaračuna vsa poslana SMS sporočila. Če bi se posamezno SMS sporočilo v skladu z veljavnimi predpisi štelo za Neželeno sporočilo, vso odgovornost za pošiljanje takega Neželenega sporočila nosi Naročnik, vsaka odgovornost Izvajalca v zvezi z pošiljanjem Neželenih sporočil pa je izrecno izključena. XV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Naročnik Izvajalcu v okviru SMS storitve lahko posreduje določene osebne podatke Naslovnikov, in sicer z namenom izvajanja SMS storitve kot je opredeljena v Pogodbi. Navedeni osebni podatki vključujejo telefonsko številko naslovnikov, lahko pa tudi njihovo ime in priimek. Izvajalec osebne podatke Naslovnikov obdeluje v imenu Naročnika (kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov), Naročnik pa je izključno odgovoren za določitev namena, načina in drugih pogojev obdelave osebnih podatkov in nastopa kot upravljavec osebnih podatkov. Izvajalec pri obdelavi osebnih podatkov izvaja ustrezne postopke in ukrepe, ki so potrebni za njihovo varovanje, ter osebne podatke obdeluje izključno skladno s pooblastilom in izrecnimi navodili Naročnika kot so določeni v ločeni pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, ki jo skleneta pogodbeni stranki, ter vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Pogodbeni stranki pravice in obveznosti v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov urejata v ločeni pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, ki je sestavni del Pogodbe. V primeru neskladja med določili Pogodbe (vključno z njenimi prilogami in drugimi dokumenti, na katere se Pogodba sklicuje) in določili Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, veljajo ustrezna določila Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. XVI. POSLOVNA SKRIVNOST Vsebina Pogodbe, vsi pridobljeni podatki kakorkoli v zvezi s poslovanjem posamezne pogodbene stranke ter vsi podatki v zvezi z izvajanjem Pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost, ki jo je dolžna druga pogodbena stranka trajno varovati v skladu z veljavnimi predpisi in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Vsaka pogodbena stranka za izpolnjevanje te svoje obveznosti, za vse svoje delavce (redno zaposlene, pogodbene ali katerekoli druge) in za vse svoje izpolnitvene pomočnike, odgovarja kot za samo sebe. V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po prejšnjem odstavku tega člena pogodbena stranka med ostalim ne sme: kakorkoli shranjevati nobenih podatkov v zvezi: (i) z vsebino Pogodbe, (ii) s poslovanjem druge pogodbene stranke in (iii) z izvajanjem Pogodbe - razen tistih, ki so potrebni za izvajanje Pogodbe; nobeni tretji osebi (t.j. nobeni osebi, ki ne izvaja Pogodbe na strani posamezne pogodbene stranke) posredovati katerihkoli podatkov v zvezi: (i) z vsebino Pogodbe, (ii) s poslovanjem druge pogodbene stranke in (iii) z izvajanjem Pogodbe; svojim delavcem (redno zaposlenim, pogodbenim ali katerimkoli drugim) in svojim izpolnitvenim pomočnikom, posredovati katerihkoli podatkov v zvezi: (i) z vsebino Pogodbe, (ii) s poslovanjem druge pogodbene stranke in (iii) z izvajanjem Pogodbe - razen tistih, ki so nujno in neizogibno potrebni za izvajanje Pogodbe;

10 nobenih podatkov v zvezi: (i) z vsebino Pogodbe, (ii) s poslovanjem druge pogodbene stranke in (iii) z izvajanjem Pogodbe, uporabljati za katerikoli drug namen, ki ni predmet Pogodbe. Pogodbeni stranki bosta preprečili tretjim osebam, pogodbenim sodelavcem oziroma zaposlenim kakršnokoli uporabo, razkrivanje, kopiranje ali kakršnokoli drugačno razmnoževanje ali objavljanje poslovne skrivnosti. Vsaka pogodbena stranka se zaveže, da bo na zahtevo druge pogodbene stranke nemudoma vrnila ali uničila vse zapiske, dokumente v pisni oziroma elektronski obliki oziroma kakršnekoli druge medije, ki vsebujejo poslovno skrivnost. XVII. GARANCIJE IN JAMSTVA IZVAJALCA SMS storitev je Naročniku dostopna za uporabo po načelu»kot je«. V najširšem obsegu, kot je dovoljen z veljavnimi predpisi, Izvajalec ter katerekoli z njim povezane osebe, Naročniku ne zagotavljajo nobene garancije in nobenega jamstva: glede funkcionalnosti in kvalitete SMS storitve; da SMS storitev nima stvarnih napak, kakršnihkoli drugih pomanjkljivosti in pravnih napak; da SMS storitev deluje brezhibno in brez prekinitev; da SMS storitev ustreza zahtevam oziroma potrebam Naročnika; da SMS storitev ne vsebuje nobene škodljive oziroma nevarne programske kode; da SMS storitev deluje na vseh aplikacijah in v kombinaciji z vsako strojno in programsko opremo ter operacijskim sistemom; glede zanesljivosti in kvalitete povezave z internetom oziroma zanesljivosti in kvalitete prenosa podatkov po internetu, elektronskem komunikacijskem omrežju ali kateremkoli drugem komunikacijskem kanalu. Izvajalec nadalje ne daje nobene garancije in jamstva za napake na SMS storitvi, ki bi nastale zaradi njene napačne uporabe s strani Naročnika. XVIII. ODŠKODNINA V najširšem obsegu kot je dovoljen z veljavnimi predpisi, Izvajalec ne odgovarja za katerokoli posredno škodo, kamor sodi tudi izguba dohodka, izguba dobička, izguba prihrankov in podobno. Izvajalec prav tako ne odgovarja za škodo povzročeno iz lahke malomarnosti. Prav tako je izključena odgovornost Izvajalca za škodo povzročeno zaradi dogodka, ki se šteje za višjo silo. V vseh primerih, ko Izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi odgovarja za škodo, je odškodninska odgovornost Izvajalca v celotnem trajanju Pogodbe omejena na znesek 60 EUR. XIX. SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE Izvajalec ima pravico do sprememb SMS storitve (npr. spremembe funkcionalnosti in izgleda, popravki, nadgradnje in izboljšave), vse v skladu s svojo vsakokratno poslovno presojo in poslovno prakso ter ne da bi bil dolžan o takih spremembah predhodno obvestiti Naročnika ali pridobiti njegovo soglasje. Izvajalec bo spremembe objavil na svoji spletni strani. Naročnik sam nosi vse morebitne stroške v zvezi s prilagoditvami svoje tehnične infrastrukture, ki so potrebne v posledici sprememb, izvedenih po tej točki, in Izvajalec v zvezi s prilagoditvami Naročnika ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti. Smiselno enako velja tudi v primeru, če so prilagoditve pri Naročniku potrebne v posledici sprememb, ki jih izvede posamezni Mobilni operater.

11 XX. BLOKADA SMS STORITVE Izvajalec si pridržuje pravico, da Naročniku, brez predhodnega opozorila in brez kakršnihkoli obveznosti do Naročnika, Naslovnikov ali tretjih oseb, začasno onemogoči dostop do SMS storitve ali njenega dela (v nadaljevanju: blokada), če: je Naročnik ne plača ali zamudi s plačilom katerekoli svoje zapadle obveznosti (ali dela obveznosti) po Pogodbi; se pojavi sum, da Naročnik krši posamezno določilo Pogodbe; je to potrebno zaradi nujnih ali nepredvidenih tehničnih motenj in/ali višje sile; je to potrebno zaradi zagotavljanja varnega delovanja SMS storitve ali preprečitve varnostne kršitve; na strani Naročnika obstajajo okoliščine zaradi katerih ima Izvajalec pravico do odstopa od Pogodbe skladno s temi Splošnimi pogoji; je Izvajalec to dolžan storiti na podlagi veljavnih predpisov ali odločbe upravnega organa, sodišča ali drugega pristojnega organa ali zahteve Mobilnega operaterja. Izvajalec bo o blokadi oziroma njenem prenehanju obvestil Naročnika takoj, ko bo to mogoče. Blokada zaradi nujnih ali nepredvidenih tehničnih motenj oziroma višje sile traja do odprave motenj oziroma razlogov višje sile. V primeru blokade iz razloga kršitve določil Pogodbe s strani Naročnika (vključno z neplačilom) ima Izvajalec pravico do odstopa od Pogodbe v skladu s temi Splošnimi pogoji. Če Izvajalec Naročniku po prenehanju razlogov za blokado (iz razloga kršitve določil Pogodbe s strani Naročnika, vključno z neplačilom) ponovno omogoči dostop do SMS storitve, mu lahko zaračuna vse s tem povezane stroške. Naročnik v nobenem primeru nima od Izvajalca pravice zahtevati odškodnine ali povračila stroškov, ki mu nastanejo zaradi blokade, tudi če se kasneje izkaže, da je bila blokada neutemeljena ali nepotrebna. XXI. IZBRIS PODATKOV Izvajalec izvaja izbris podatkov v zvezi s posamezno izvedeno SMS storitvijo tako, da v mesecu decembru zagotovi izbris podatkov v zvezi z SMS storitvami, izvedenimi v preteklem koledarskem letu (npr. decembra 2019 bo izvedel izbris podatkov za leto 2018). Naročnik se s tem izrecno strinja in je seznanjen, da podatki po izbrisu niso več dostopni in da v zvezi z SMS storitvami, za katere so bili podatki že izbrisani, v razmerju do Izvajalca ne more uveljavljati nobenih reklamacij kakor tudi morebitnih drugih pravic po Pogodbi. XXII. ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE XXII./1 Odpoved Pogodbe, sklenjene za nedoločen čas V primeru, ko je Pogodba sklenjena za nedoločen čas velja, da sme vsaka pogodbena stranka Pogodbo odpovedati, ne da bi bila dolžna drugi pogodbeni stranki pojasnjevati razloge za odpoved Pogodbe, in sicer s pisno odpovedno izjavo, poslano priporočeno po pošti na naslov druge pogodbene stranke, v posledici česar Pogodba preneha veljati s potekom 2 mesečnega odpovednega roka, ki začne teči z dnem oddaje pisne odpovedne izjave pogodbene stranke priporočeno po pošti na naslov druge pogodbene stranke. XXII./2 Odstop od Pogodbe

12 Pogodbi zvesta pogodbena stranka sme odstopiti od Pogodbe v primeru, (i) če druga pogodbena stranka prekrši svojo posamezno bistveno obveznost po Pogodbi in te kršitve na odpravi v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema poziva pogodbi zveste pogodbene stranke, če je kršitev po svoji naravi taka, da jo je možno odpraviti ali (ii) v primeru, če je nad drugo pogodbeno stranke začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja. V primeru odstopa od Pogodbe skladno s tem odstavkom, Pogodba preneha veljati z dnem oddaje pisne odstopne izjave pogodbene stranke priporočeno po pošti na naslov druge pogodbene stranke. Za bistvene obveznosti Naročnika se štejejo zlasti (vendar ne samo) obveznosti, določene v točkah III., IV., V., VI., VII., X., XI., XII., XIV., XV., XVI. teh Pogojev. XXII./3 Drugi primeri prenehanja veljavnosti Pogodbe Pogodba preneha veljati v primeru, če Izvajalec iz kateregakoli razloga preneha zagotavljati SMS storitev ali če nastopijo okoliščine, ki Izvajalcu preprečujejo oziroma onemogočajo oziroma otežujejo izvajanje SMS storitve (kar vključuje tudi npr. prenehanje veljavnosti pogodbe med Izvajalcem in posameznim Mobilnim operaterjem, in sicer ne glede na razlog za prenehanje veljavnosti pogodbe; spremembo veljavnih predpisov; odločbo upravnega organa ali sodišča ali drugega pristojnega organa), in sicer z dnem, ko Izvajalec preneha zagotavljati SMS storitev oziroma z dnem nastopa takih okoliščin. Izvajalec bo o prenehanju zagotavljanja SMS storitve Naročnika obvestil takoj, ko bo to mogoče. XXII./4 Trajna veljavnost Ne glede na prenehanje veljavnosti Pogodbe iz kateregakoli razloga, pa tista določila Pogodbe, ki po vsebini in namenu predstavljajo pogodbene obveznosti pogodbenih strank, ki niso vezane izključno na čas veljavnosti Pogodbe, pač pa to veljavnost časovno presegajo (npr.: poglavje V., XV., XVI., XVII., XVIII....) veljajo tudi po prenehanju veljavnosti te Pogodbe. XXII./5 Druge posledice prenehanja veljavnosti Pogodbe Naročnik je dolžan v celoti izpolniti oziroma poravnati vse obveznosti iz Pogodbe, nastale do dneva prenehanja njene veljavnosti (plačilne in katerekoli druge). XXIII. VELJAVNOST IN SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev in bo o vsaki taki spremembi Splošnih pogojev obvestil Naročnike z objavo na svoji spletni strani. Morebitne spore v zvezi s temi Splošnimi pogoji rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. Te Splošne pogoje sprejema: 2MOBILE d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc Naziv in sedež NAROČNIK ID št. za DDV 44724535 Matična številka 6462642000 Poslovni račun Telefon 01 244 14 00 Faks 01 244 14 47 E-pošta Skrbnik pogodbe/ nadzornik Podpisnik Nacionalni inštitut za javno

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE NAGRADNE IGRE "Fit z Odo" (v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator: Organizator nagradne igre»fit z Odo«(v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe BU Power Sistemi, prodaja in servis motorjev in rezervnih delov, d.o.o. 1. SPLOŠNO Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Pogoji") veljajo za vse dejavnosti družbe BU Power

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). 1. Predmet Vsebina splošnih pogojev

Prikaži več

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so neločljivi sestavni del Uporabniške pogodbe, v skladu

Prikaži več

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e- poslovanje. Košara je spletni

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več