(Microsoft Word - Letni na\350rt razpolaganja za leto doc)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - Letni na\350rt razpolaganja za leto doc)"

Transkripcija

1 Številka: /2008 (2020) Datum: OBINSKEMU SVETU MESTNE OBINE NOVO MESTO, tu Zadeva: Namen: Pravna podlaga: Pripravljalec gradiva: Poroevalec: Obrazložitev: LETNI NART RAZPOLAGANJA Z NEPREMINIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2010 Obravnava narta kot sestavnega dela prorauna in sprejem sklepa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in obin (Uradni list RS, št. 14/07); Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in obin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07); Statut Mestne obine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08, uradno preišeno besedilo). Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve, Služba za premoženjske zadeve Vera Ocvirk, vodja službe za premoženjske zadeve V prilogi Predlog sklepa: Obinski svet sprejme Letni nart z nepreminim premoženjem za leto Obinski svet soglaša s prodajo (odtujitvijo) nepreminega premoženje, ki je navedeno v Letnem nartu z nepreminim premoženjem za leto ŽUPAN Alojzij MUHI PRILOGE: Obrazložitev pripravljalca, Tabelarini pregled letnega narta

2 Številka: /2008 (2020) Datum: OBINSKEMU SVETU MESTNE OBINE NOVO MESTO Zadeva: Letni nart z nepreminim premoženjem za leto UVOD V skladu s proraunom za tekoe leto, 11. lenom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in obin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter 15. lenom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in obin (Ur.l. RS, št. 84/2007) župan predloži obinskemu svetu v sprejem letni nart s stvarnim premoženjem obine, ki je potreben zaradi zagotovitve prihodkov prorauna. Prav tako obinski svet odloa o vseh spremembah in dopolnitvah letnega narta z nepreminim premoženjem obine med letom, v kolikor nastopijo razlogi za spremembe oziroma dopolnitve. Postopek prodaje za posamezno nepremino premoženje se lahko izpelje, e so izpolnjeni naslednji pogoji: posamezno premoženje mora biti vkljueno v letni nart za leto 2010; sklep o razpolaganju nepreminega premoženja sprejme obinski svet ob sprejemu prorauna za leto 2010, oziroma med letom z dopolnitvijo, pripravljen mora biti posamien program ravnanja z nepreminim premoženjem. Premoženje obine, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je potrebna prodati ali ga oddati v najem ali na drugi ustrezen zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Obine so dolžne ravnati s svojim premoženjem v skladu z naeli dobrega gospodarja in s pomojo pridobivanja, in upravljanja s premoženjem dosegati pozitivne uinke na celotno poslovanje obine. 1

3 2. PRAVNE PODLAGE Gospodarjenje in razpolaganje z obinskim nepreminim premoženjem urejajo: Statut Mestne obine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08, uradno preišeno besedilo) Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in obin (Ur.l. RS, št. 14/2007) in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in obin (Ur.l. RS, št. 84/2007). 3. RAZPOLAGANJE Z OBINSKIM PREMOŽENJEM V postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem je treba izbrati metodo, s katero se zagotovita javnost in preglednost postopkov ter upoštevajo cilji ravnanja s posameznim stvarnim premoženjem, hkrati pa omogoajo najugodnejše izide ravnanja s stvarnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost. Postopek z nepreminim premoženjem se praviloma izvede z javno dražbo, razen e se z javnim zbiranjem ponudb priakuje ugodnejši uinek, pri emer je osnovni cilj prodaje im višja kupnina. Mestna obina Novo mesto bo prodajo obinskega stvarnega premoženja opravila po najbolj transparentni metodi, ki zagotavlja najugodnejši ekonomski uinek prodaje, to je praviloma cilj prodaje z doseganjem im višje kupnine, to je z javno dražbo, razen v tistih primerih, ko gre za odprodajo solastniških deležev, oziroma skladno s prodajo na podlagi neposredne pogodbe v primerih, ki jih navaja 22. len Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in obin. Z namenom, da se omogoi nemoten in smotrn gospodarski in socialni razvoj, bo MONM v okviru svojih pristojnosti in obveznosti, uresnievala prostorske politike tako, da bo s prodajo in menjavo zemljiških parcel v njeni lasti, omogoala investitorjem pridobivati in zaokroževati gradbene parcele za nartovane investicije. Mestna obina bo prodala tudi vsa manjša zemljiša, za katere je bil v preteklosti izkazan interes in jih pri gospodarjenju z zemljiši ne potrebuje. Pri tem gre predvsem za smotrno zaokrožitev posameznih parcel. Mestna obina bo prodala tudi zgradbe, ki jih ne potrebuje za svoje delovanje, stroški vzdrževanja navedenih zgradb pa so previsoki in niso ekonomsko upravieni. Kupnina, najemnina, odškodnina in drugi prihodki, pridobljeni iz in upravljanja stvarnega premoženja, se uporabijo izkljuno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno urejenost stvarnega premoženja obine na, doloen s predpisom, ki ureja izvrševanje prorauna. 4. VPLIV NA PRORAUN Mestna obina Novo mesto nartuje za leto 2010 prodajo obinskega stvarnega premoženja, ki se izkazuje v»bilanci prihodkov«obinskega prorauna med kapitalskimi prihodki (skupina kontov 72). 2

4 Predvideni prihodki od prodaje zemljiš in zgradb so: Vrsta stvarnega premoženja Zemljiša Zgradbe in prostori SKUPAJ Ocenjena vrednost EUR EUR EUR 5. ZAKLJUEK IN SKLEP Na podlagi Uredbe se postopek z nepreminim premoženjem obine lahko izvede le, e je nepremino premoženje vkljueno v letni nart pridobivanja in letni nart z nepreminim premoženjem obine in zanj sprejet posamini program prodaje. Pristojnost Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto je, da v skladu s Statutom Mestne obine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06, uradno preišeno besedilo) odloi o odtujitvi nepreminin. Pregled nepreminega premoženja, ki je predviden za odtujitev je naveden v Letnem nartu z nepreminim premoženjem za leto Zaradi kontinuitete dela predlagamo, da obinski svet sprejme sklep o odtujitvi premoženja, ki je navedeno v Letnem nartu z nepreminim premoženjem za leto Predlog sklepa: Obinski svet sprejme Letni nart z nepreminim premoženjem za leto Obinski svet soglaša s prodajo (odtujitvijo ) nepreminega premoženje, ki je navedeno v Letnem nartu z nepreminim premoženjem za leto Pripravili: Vera Ocvirk Vodja službe za premoženjske zadeve Tatjana Kužnik Koordinator IV! "!#" $ "%!& mag. Sašo Murti, univ. dipl. prav. Direktor obinske uprave 3

5 Gorenja Straža /12 gosp.poslopje 17 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 1000 MONM posl. stavba 477 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 1000 MONM gozd 1144 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 1000 MONM dvoriše 1204 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 1000 MONM /13 gozd 81 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 1000 MONM /17 gozd 2828 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 1000 MONM /18 gozd 293 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 1000 MONM /19 gozd 864 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 1000 MONM Prena /9 pašnik 215 S Prena ,00 prodaja 1802 družbena lastnina /4 pašnik 81 S Prena ,00 prodaja 381 MONM /7 dvoriše 233 S Prena ,00 prodaja 381 MONM Zagorica Daljnji vrh /9 gozd S Župnca ,00 prodaja 997 MONM /2 pot 118 S Bršljin ,00 menjava 1196 javno dobro v lasti MONM /4 cesta 100 S severna obvoznica ,00 brezplani prenos 827 javno dobro brezplani prenos na državo /3 cesta 19 S severna obvoznica ,00 brezplani prenos 827 javno dobro brezplani prenos na državo(r3752) pašnik 5406 K Daljni vrh ,28 prodaja 206 obina Novo mesto parcelacija??? /7 dvoriše 809 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM stan.stavba 61 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /10 gozd 892 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /11 gozd 890 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /13 gozd 846 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /17 dvoriše 965 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM stan.stavba 58 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /18 dvoriše 790 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM Stran 1

6 stan.stavba 49 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /19 dvoriše 656 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM stan.stavba 49 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /20 dvoriše 717 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM stan.stavba 53 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /21 gozd 883 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM stan.stavba 48 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /22 gozd 923 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM stan.stavba 48 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /23 gozd 927 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM stan.stavba 48 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /24 dvoriše 866 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM stan.stavba 52 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /25 gozd 776 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /26 gozd 939 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /3 gozd 1042 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /3 gozd 821 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM gozd 877 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /2 gozd 920 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /2 gozd 606 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /3 gozd 821 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM /3 gozd 918 S ZN romsko naselje v Žabjaku ,00 prodaja 997 MONM Bršljin /5 gozd 7837 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 564 MONM /7 gozd 2242 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 564 MONM /6 pot 363 S ZN Podbreznik ,00 prodaja /5 gozd 2063 S ZN Podbreznik ,00 prodaja 564 MONM /1 gozd K eša vas 1, ,00 prodaja 564 MONM parcelacija (pogodba /2005) /3 cesta 137 S severna obvoznica ,00 brezplani prenos 1453 javno dobro /6 cesta 128 S severna obvoznica ,00 brezplani prenos 1453 javno dobro /8 cesta 82 S severna obvoznica ,00 brezplani prenos 1453 javno dobro Stran 2

7 /7 cesta 2323 S severna obvoznica ,00 brezplani prenos 1453 javno dobro pot 657 S Groblje ,00 brezplani prenos 1453 javno dobro /4 dvoriše 39 S Muhaber ,00 prodaja 1168 MONM pašnik K Makovec ,00 bezplaen prenos 520 MONM parcelacija Novo mesto /2 pašnik 502 S Lona ,00 prodaja 968 MONM posl. stavba 39 S Lona ,00 prodaja 969 MONM dvoriše 678 S Lona ,00 prodaja 970 MONM njiva 290 S Novo mesto - center ,00 prodaja 404 MONM neplodno 249 S Novo mesto - center ,00 prodaja 461 MONM 6.5 1/6 cesta 592 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro 6.6 3/4 cesta 34 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro /2 cesta 54 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro /3 cesta 189 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro /1 cesta 100 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro /2 cesta 18 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro /3 cesta 62 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro /2 cesta 92 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1363 MONM /3 cesta 13 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1363 MONM /2 cesta 23 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro /3 cesta 154 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1480 javno dobro /2 cesta 309 S severna obvoznica ,00 brezplaen prenos 1363 MONM Ždinja vas /16 dvoriše 182 S Ždinja vas ,00 prodaja 210 MONM /21 pašnik K Ždinja vas 0, ,68 prodaja /1 pot S Ždinja vas ,00 prodaja 880 javno dobro parcelacija /2 travnik 81 S Makovec ,00 prodaja 211 MONM /6 pot 76 S Bajnof ,00 prodaja stavbna pravica Zrno d.o.o rešnjice Stran 3

8 Herinja vas Šentpeter /153 travnik 596 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /155 travnik 907 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /156 travnik 768 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /157 travnik 758 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /158 travnik 831 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /154 travnik 829 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /167 pašnik 1174 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /254 pašnik 668 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /249 cesta 147 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /251 pašnik S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /220 pašnik 730 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /165 pašnik 767 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /162 pašnik 711 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /161 pašnik 692 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /160 pašnik 766 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /257 pašnik 616 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /259 pašnik 720 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /186 pašnik 473 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /184 pašnik 154 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /182 pašnik 457 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /194 travnik 493 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /199 pašnik 139 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM /240 pašnik 19 S ZN Otoec ,00 prodaja 300 MONM /240 zelenica 205 S ZN Otoec ,00 prodaja 300 MONM /250 pašnik 2823 S ZN Otoec ,00 prodaja 248 MONM Gabrje /8 pašnik 719 S Gabrje ,00 prodaja 357 MONM Stran 4

9 /10 pašnik 96 S Gabrje ,00 prodaja /141 gozd G Gabrje 0, ,14 prodaja 357 MONM /6 gozd G Gabrje 0, ,80 prodaja 357 MONM njiva K Gabrje 1, ,48 prodaja 357 MONM njiva K Gabrje 1, ,96 prodaja 357 MONM travnik K Gabrje 0, ,56 prodaja 1285 MONM travnik K Gabrje 1, ,50 prodaja 1285 MONM /2 travnik K Gabrje 0, ,15 prodaja 1285 MONM njiva K Gabrje 1, ,20 prodaja 1285 MONM /123 gozd K Gabrje 0, ,20 prodaja 1285 MONM /84 gozd K Gabrje 0, ,44 prodaja 1285 MONM /3 cesta 166 K Gabrje 2 332,00 brezplaen prenos Brusnice /2 pot S Ratež ,00 prodaja (menjava) 2030 javno dobro parcelacija(rekonstrukcija križiša) /2 travnik 182 S Ratež ,00 prodaja 2030 javno dobro Potov vrh /4 dvoriše 40 S Potov vrh ,00 prodaja 77 MONM Smolenja vas /28 gozd 467 S ZN Cikava ,00 prodaja 1177 MONM /29 gozd 1086 S ZN Cikava ,00 prodaja 1177 MONM /30 gozd 854 S ZN Cikava ,00 prodaja 1177 MONM /31 gozd 1114 S ZN Cikava ,00 prodaja 1177 MONM /1 travnik 2342 S ZN Cikava ,00 prodaja 159 MONM /4 cesta S ZN Cikava ,00 prodaja 1460 javno dobro parcelacija /27 gozd S Cikava ,00 prodaja 1177 MONM parcelacija (gradbene parcele) Ragovo /149 zelenica 111 S Ragovo ,00 prodaja 202 MONM /150 zelenica 94 S Ragovo ,00 prodaja 202 MONM Stran 5

10 /154 zelenica 58 S Ragovo ,00 prodaja 202 MONM /159 zelenica 41 S Ragovo ,00 prodaja 64 MONM Kandija travnik 1726 S Maistrova ulica ,00 prodaja 1211 MONM park 110 S Kandija "Lesjakov vrt" ,00 prodaja 1211 MONM pot 106 S Kandija "Lesjakov vrt" ,00 prodaja 1211 MONM parkiriše 579 S Kandija "Lesjakov vrt" ,00 prodaja 1211 MONM sadovnjak 542 S Kandija "Lesjakov vrt" ,00 prodaja 1211 MONM /1 sadovnjak 1237 S Kandija "Lesjakov vrt" ,00 prodaja 1863 MONM parcelacija /1 dvoriše S Kandija "Lesjakov vrt" ,00 prodaja 1404 MONM parcelacija posl.stavba 298 S Kandija "Lesjakov vrt" 0, MONM ureditev lastništva (CSD) /3 zelenica 129 S Grm ,00 prodaja 1211 MONM /2 sadovnjak 77 S Grm ,00 prodaja 1211 MONM /1 pot 149 S N stanov.poslovni objekt Jakeva v ,00 prodaja 1211 MONM stavbna pravica Zarja d.d /1 zelenica 374 S N stanov.poslovni objekt Jakeva v ,00 prodaja 1211 MONM stavbna pravica Zarja d.d /1 zelenica 90 S N stanov.poslovni objekt Jakeva v ,00 prodaja 1211 MONM stavbna pravica Zarja d.d pašnik 372 K Kandija ,00 prodaja pot 170 S Šmihelska cesta ,00 prodaja 1905 javno dobro pot 661 S Šmihelska cesta ,00 prodaja 1905 javno dobro Šmihel pri Novem mestu /16 njiva 239 S Drska ,00 prodaja 479 MONM /17 njiva 120 S Drska ,00 prodaja 479 MONM /4 zelenica 332 S Drska ,00 prodaja 432 MONM /5 funk.objekt 15 S Drska ,00 prodaja 432 MONM /5 dvoriše 9 S Drska ,00 prodaja 432 MONM /5 zelenica 16 S Drska ,00 prodaja 432 MONM /27 travnik 566 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /28 njiva 130 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /28 travnik 4 S UN romsko naselje Šmihel 20 80,00 prodaja 4 MONM /28 travnik 188 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM Stran 6

11 /29 njiva 123 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /29 travnik 168 S UN romsko naselje Šmihel 20 4 MONM /25 sta.stavba 254 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM travnik 627 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM dvoriše 1712 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM travnik 1784 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM njiva 102 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /26 travnik 396 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /30 njiva 123 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM travnik 422 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /31 njiva 101 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM travnik 139 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /32 dvoriše 199 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM sta.stavba 44 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM njiva 72 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM travnik 73 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM dvoriše 116 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /33 njiva 179 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM dvoriše 241 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 4 MONM /46 pašnik 1087 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 1084 MONM /47 pašnik 577 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 1084 MONM /52 pašnik 576 S UN romsko naselje Šmihel ,00 prodaja 1084 MONM Gotna vas /70 travnik 2293 S Regrške košenice ,00 prodaja 516 MONM /4 gozd 1 19 S Regrške košenice ,00 prodaja 516 MONM /5 gozd S Regrške košenice ,00 prodaja 516 MONM /8 travnik 5 50 S Regrške košenice ,00 prodaja 516 MONM /3 travnik 187 S Regrške košenice ,00 prodaja 516 MONM /2 travnik S Regrške košenice ,00 prodaja 516 MONM parcelacija /3 njiva 3652 S Regrške košenice 0,00 prodaja 516 MONM /3 travnik 429 S Regrške košenice ,00 prodaja 516 MONM Stran 7

12 /56 cesta 50 S Regrške košenice ,00 prodaja 516 MONM /169 cesta 55 S OLN za stanov.naselje Jedinšica ,00 prodaja(menjava) 473 MONM /170 cesta S OLN za stanov.naselje Jedinšica ,00 prodaja(menjava) 474 MONM parcelacija Stopie /4 pašnik 622 S Stopie ,00 prodaja 708 MONM /6 pašnik 35 S Stopie ,00 prodaja 708 MONM /1 travnik 830 S Stopie ,00 prodaja 708 MONM /1 cesta S Stopie ,00 prodaja 708 MONM parcelacija Zajji vrh /2 pot 375 S Zajji vrh ,00 prodaja 1236 javno dobro /3 pašnik 218 S Zajji vrh ,00 prodaja 262 MONM gozd G Zajji vrh 0, ,63 prodaja 261 MONM gozd G Zajji vrh 0, ,44 prodaja 261 MONM Hrušica /1 pašnik 422 S Hrušica ,00 prodaja 190 MONM /3 cesta 731 K Hrušica 4, ,18 prodaja 544 vno dobro Ljubljanske pokrajine /12 pašnik 483 S Hrušica ,00 prodaja 190 MONM Cerovec /2 pašnik 3058 S/K Dolž ,00 prodaja 338 MONM /38 pašnik 395 S Dolž ,00 prodaja 338 MONM /39 parkiriše 306 S Dolž ,00 prodaja 338 MONM /40 pašnik 320 S Dolž ,00 prodaja 338 MONM /57 pašnik 65 S Dolž ,00 prodaja 338 MONM Težka voda Lakovnice Stran 8

13 Stranska vas /5 pašnik S Birna vas ,00 prodaja 930 MONM /3 dvoriše 191 S Stranaska vas ,00 prodaja 912 MONM /10 pašnik 1081 S/K Stranaska vas ,00 prodaja /11 pašnik 871 S/K Stranaska vas ,00 prodaja pašnik 2345 K 930 MONM /16 travnik 636 S UN romsko naselje Ruper vrh ,00 prodaja 165 MONM /17 travnik 854 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 165 MONM /40 gozd 546 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM /114 travnik 574 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM /121 travnik 302 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM travnik 103 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM /122 travnik 270 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM travnik 92 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM /124 travnik 258 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM travnik 89 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM /125 travnik 153 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM travnik 53 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM /126 travnik 295 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM travnik 101 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM /127 travnik 530 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM travnik 182 S UN Ruper vrh ,00 prodaja 521 MONM Vel.Podljuben Stare žage Dobindol /1 travnik 812 K Dobindol 1 prodaja deleža 885 1/4 Gorše Jožef, 3/4 MONM /2 travnik 418 K Dobindol 1 prodaja deleža 886 1/4 Gorše Jožef, 3/4 MONM travnik 1327 K Dobindol 1 prodaja deleža 2430 /4 Razinger Maja, 1/4 MONM Stran 9

14 travnik 79 K Dobindol 1 prodaja deleža 2430 /4 Razinger Maja, 1/4 MONM vinograd 760 K Dobindol 1 prodaja deleža 2430 /4 Razinger Maja, 1/4 MONM travnik 506 K Dobindol 1 prodaja deleža 2430 /4 Razinger Maja, 1/4 MONM S stavbiše 29 K Dobindol 1 prodaja deleža 2430 /4 Razinger Maja, 1/4 MONM Vinja vas /1 njiva 2126 K 1,41 prodaja deleža Bohte Stanislav, 4/5 MONM /2 travnik 712 K 1,41 prodaja deleža Bohte Stanislav, 2/1 MONM travnik 2305 K 1,43 prodaja deleža Bohte Stanislav, 2/1 MONM Stran 10

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx)

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx) Številka: 354-20/2011(2010) Datum: 21.2.2011 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: NAMEN: Predlog sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmoje opremljanja»kanalizacija

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;  Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Številka: 322-2/2010 (2020) Datum: 31.5.2010 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: Namen: POROILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVO MESTO V LETU 2009 Seznanitev s poroilom javnega zavoda

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Regijsko tekmovanje Gasilske regije Dolenjska 2019 REZULTATI Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke Štafeta na 400m z ov

Regijsko tekmovanje Gasilske regije Dolenjska 2019 REZULTATI Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke Štafeta na 400m z ov Kategorija: Pionirji Spol: M Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke ovirami za pionirje in pionirke za pionirje in pionirke 1 MOKRONOG 371 9 82 15,70 0 15,70 83,75-141 -57,25 0,00 0 0,00 994 1035,55 2

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM KAZALO 1 Uvod 3 2 Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 3 3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 3 3.1 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Prikaži več

OBČINA HAJDINA

OBČINA HAJDINA GRB OBČINE HAJDINA 16.10.2000 OBČINA HAJDINA ŽUPAN Zg. Hajdina 44/a, 2288 HAJDINA Številka: 410-2/2013 Datum: 13. 3. 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE HAJDINA NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALEC: Predlog

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

XX XX XX Davni urad Murska Sobota Slomškova Murska Sobota Zadeva: Pritožba na odlobo številka: XXX o odmeri nadomestila za pozidana in nepozida

XX XX XX Davni urad Murska Sobota Slomškova Murska Sobota Zadeva: Pritožba na odlobo številka: XXX o odmeri nadomestila za pozidana in nepozida Davni urad Murska Sobota Slomškova 1 9000 Murska Sobota Zadeva: Pritožba na odlobo številka: X o odmeri nadomestila za pozidana in nepozidana stavbna zemljiša v obini Tišina Podpisani XY, podajam pritožbo

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

Microsoft Word - STA_spremindop_Dolge_njive_2010.doc

Microsoft Word - STA_spremindop_Dolge_njive_2010.doc ŽUPAN IL SINDACO Številka: 3505-15/2009 Datum: 08.07.2010 STALIŠA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA JAVNI RAZGRNITVI IN OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NARTU

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Microsoft Word - OBRAZL SP D ZR.doc

Microsoft Word - OBRAZL SP D ZR.doc OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUNEGA RAUNA PRORAUNA OBINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2005 I. Pravne podlage za pripravo zakljunega rauna Temeljni akti, ki urejajo pripravo zakljunega rauna prorauna so:

Prikaži več

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 E-mail: posta.oizola@izola.si Web: http://www.izola.si/ Številka: 478-145/2018

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc P R E D L O G Z A P I S N I K 2. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 25. novembra 2010, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne obine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

Microsoft Word - ZN_Zusterna_III_spremindop_kare1_UL65_2010.doc

Microsoft Word - ZN_Zusterna_III_spremindop_kare1_UL65_2010.doc Na podlagi 180. lena Statuta Mestne obine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) R A Z G L A Š A M O D L O K o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

Prikaži več

Microsoft Word Predlog dopolnjenega osnutka odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Poganci prva obravnava.doc

Microsoft Word Predlog dopolnjenega osnutka odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Poganci prva obravnava.doc OBINSKEMU SVETU MESTNE OBINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-13/2006-1901 Datum: 15. 1. 2008 Zadeva: Namen: OBINSKI PODROBNI PROSTORSKI NART POGANCI 1. obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta na

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Tabela_javni sektor

Tabela_javni sektor VLADNI PROTIKRIZNI I, NAMENJENI JAVNEMU SEKTORJU UINEK; REZULTAT A Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Aneks št. 1 h KPJS (Dogovor o ukrepih s podroja pla v javnem sektorju zaradi spremenjenih

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

(1)

(1) PRLGA PREGLED PDATKV PSAMEZNH CNAH Z GRAFiČNM PRKAZM 1. Poslovna cona Podbreznik Tehnološki park Podbreznik Poslovna cona Podbreznik - Tehnološki park Podbreznik se nahaja znotraj območja ZN Podbreznik

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga 2 Navodilo za izpolnjevanje obrazca Napoved za odmero davka na promet nepremičnin Napoved za odmero davka na promet nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: napoved) mora davčni zavezanec tj. prodajalec/prodajalka,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si. email: mestna.obcina@maribor.si 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več