Številka:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Številka:"

Transkripcija

1 Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: /2019/5 Ljubljana, EVA GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZADEVA: Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država in osnutek Programa stabilnosti 2019 predlog za obravnavo 1. Predlog sklepov vlade: Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) ) je Vlada Republike Slovenije na... redni seji dne... pod točko... sprejela naslednje SKLEP 1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem in Fiskalnemu svetu v oceno. 2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z osnutkom Programa stabilnosti 2019 in ga skupaj s predlogom Odloka iz prejšnjega sklepa posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije in Fiskalnemu svetu. Sklep prejmejo: Državni zbor Republike Slovenije Ministrstvo za finance Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: Skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu (Uradni list št. 55/2015) mora Vlada RS najkasneje dvajset dni pred rokom za posredovanje Programa stabilnosti Evropski komisiji (rok je ) Državnemu zboru Republike Slovenije posredovati Okvir za pripravo proračunov v katerem je določen ciljni saldo sektorja država, najvišji obseg izdatkov sektorja država in tudi ciljni saldo ter najvišji obseg izdatkov za državni proračun, ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov, najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno in najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno. Izračuni oziroma fiskalne projekcije, ki izhajajo iz predlaganega gradiva so pripravljeni na podlagi

2 Poročila o primanjkljaju in dolgu za leto 2018, ki je bilo objavljeno s strani Statističnega urada Republike Slovenije, in na podlagi pomladanske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj do leta 2022, ki je bila objavljena , hkrati pa so bile upoštevane tudi zahteve Pakta stabilnosti in rasti. Ker izračuni iz predlaganega gradiva temeljijo na podatkih, ki jih pripravita dve neodvisni instituciji do konca meseca marca tekočega leta, so roki, v katerih za pripravo predlaganega gradiva, kot tudi za sprejem, izjemno kratki, kar drugače povedano pomeni, da poslovniških rokov v katerih se praviloma tovrstna gradiva obravnavajo ni mogoče upoštevati. 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: mag. Irena Drmaž, generalna direktorica 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: / 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: dr. Andrej Bertoncelj, minister - mag. Saša Jazbec, državna sekretarka - Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka - Metod Dragonja, državni sekretar - Alojz Stana, državni sekretar - mag. Irena Drmaž, generalna direktorica 5. Kratek povzetek gradiva: Vlada Republike Slovenije mora Državnemu zboru Republike Slovenije v skladu s 6. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) v sprejem posredovati Okvir za pripravo proračunov in sicer dvajset dni pred rokom za posredovanje Evropski komisiji. Hkrati mora Vlada Republike Slovenije Okvir za pripravo proračunov posredovati v oceno tudi Fiskalnemu svetu. Sestavni del predlaganega gradiva je tudi osnutek Programa stabilnosti 2019, ki predstavlja vsebinsko obrazložitev okvira. 6. Presoja posledic za: a) javnofinančna sredstva nad EUR v tekočem in naslednjih treh letih NE b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE c) administrativne posledice NE č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE e) socialno področje NE f) dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna DA razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad EUR: /

3 I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) prihodkov državnega proračuna Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) prihodkov občinskih proračunov Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) odhodkov državnega proračuna Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) odhodkov občinskih proračunov Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) obveznosti za druga javnofinančna sredstva II. Finančne posledice za državni proračun Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Ime proračunskega uporabnika Šifra in naziv ukrepa, projekta Šifra in naziv proračunske postavke Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 SKUPAJ II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Ime proračunskega uporabnika Šifra in naziv ukrepa, projekta Šifra in naziv proračunske postavke Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 SKUPAJ II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 SKUPAJ OBRAZLOŽITEV: I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

4 II. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev Z uveljavitvijo tega odloka finančne posledice ne bodo nastale. Finančne posledice pa bodo v obsegu, kot je določen v predlaganem odloku nastale s sprejemom proračunov institucionalnih enot sektorja država. 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. NE Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: / Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) NE

5 Gradivo zajema številčni del vsebin, ki so podrobneje pojasnjene v Osnutku programa stabilnosti. (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni: nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano.. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o, kar je navedeno v predlogu predpisa.) 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: NE 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE Mag. Saša JAZBEC DRŽAVNA SEKRETARKA PRILOGE: - Predlog sklepov vlade - Predlog Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do Program stabilnosti osnutek

6 Številka: /2019/ Datum: Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu je Vlada Republike Slovenije na... redni seji dne... pod točko... sprejela naslednje SKLEP 1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem in Fiskalnemu svetu v oceno. 2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z osnutkom Programa stabilnosti 2019 in ga skupaj s predlogom Odloka iz prejšnjega sklepa posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije in Fiskalnemu svetu. Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR Sklep prejmejo: Državni zbor Republike Slovenije Ministrstvo za finance Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

7 Predlog EVA Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) na seji dne aprila 2019 sprejel ODLOK o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do člen (vsebina) Ta odlok določa okvir za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra člen (ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država) Ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država za posamezna proračunska leta od 2020 do 2022 po metodologiji ESA v skladu z 2. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) znašata: Leto Ciljni saldo sektorja država (v % BDP) Najvišji obseg izdatkov sektorja država (v mio EUR) , , , Metodologija ESA iz prejšnjega odstavka je evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov, določen z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L št. 174 z dne , str. 1). 3. člen (državni proračun) Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za državni proračun po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz prejšnjega člena, znašata: Leto Ciljni saldo (v % BDP) Najvišji obseg izdatkov (v mio EUR) , ,

8 4. člen (lokalne enote sektorja država) Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za lokalne enote sektorja država (občine) po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znašata: Leto Ciljni saldo (v % BDP) Najvišji obseg izdatkov (v mio EUR) , , , člen (pokojninska blagajna) Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znašata: Leto Ciljni saldo (v % BDP) Najvišji obseg izdatkov (v mio EUR) člen (zdravstvena blagajna) Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znašata: Leto Ciljni saldo (v % BDP) Najvišji obseg izdatkov (v mio EUR) KONČNI DOLOČBI 7. člen (prenehanje veljavnosti) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17, 57/18 in 82/18) v delu, ki se nanaša na leto 2020.

9 8. člen (začetek veljavnosti) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

10 OBRAZLOŽITEV ODLOKA 1. Uvod V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljnjem besedilu: ZFisP) je Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) kot najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji med drugim pristojen tudi za sprejem načrta javnofinančne porabe za naslednje triletno obdobje, v katerem so določeni ključni javnofinančni cilji, ki se zasledujejo v skladu s fiskalno politiko. ZFisP določa, da se v Okviru za pripravo proračunov sektorja država (v nadaljnjem besedilu: okvir) določi ciljni saldo sektorja država ter najvišji dopustni obseg izdatkov sektorja država ter po denarnem toku tudi ciljni saldo ter najvišji obseg izdatkov za državni proračun, ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov, najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno, najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno. V skladu z navedenim Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) Državnemu zboru posreduje okvir dvajset dni pred rokom za posredovanje Programa stabilnosti Evropski komisiji. Sestavni del gradiva, ki ga vlada posreduje Državnemu zboru je tudi osnutek Programa stabilnosti. Program stabilnosti v skladu s 6. členom ZFisP predstavlja vsebinsko obrazložitev okvira. Državni zbor je novembra 2017 sprejel Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje (Uradni list RS, št 21/17). Z zadnjo spremembo Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 82/18, v nadaljnjem besedilu: OdPSD18 20-C) so bile upoštevanje fiskalne projekcije na podlagi tekočih gibanj (spremljanja realizacije desetih mesecev), novelirane projekcije (jesenska napoved UMAR), in ukrepi, določeni v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/18). Posledično se je z OdPSD18 20-C za leto 2019 določil nov ciljni saldo za sektorja država, nov obseg izdatkov sektorja država in novi obsegi izdatkov za državni proračun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko zavarovanje in občine. Pri tem je treba poudariti, da se je okvir z OdPSD18 20-C spremenil le za leto 2019, ne pa tudi za leto Predlagani odlok je pripravljen na podlagi Pomladanske napovedi makroekonomskih kazalcev, ki jo pripravi UMAR ( sprejem na Vladi RS). Višina ciljnega salda sektorja država in najvišjega obsega izdatkov je določena ob upoštevanju načrtovanih sprememb predpisov s katerimi se bo dosegla srednjeročna uravnoteženost javnih financ in ob upoštevanju novega srednjeročnega cilja (izpogajanjega in verificiranega s strani Evropske komisije). Načrtuje se, da je mogoče uravnoteženost javnih financ sektorja država doseči že v letu 2020 (MTO= -0,25 v strukturnem smislu), strukturni saldo pa se na srednji rok ne poslabšuje. V skladu z ZFisP se bo jeseni 2019, na podlagi novih makroekonomskih napovedih, ponovno preverilo cilje navedene v prejšnjem odstavku. Navedeno pomeni, da se bodo, v primeru spremenjenih okoliščin, ki bi lahko ogrozile doseganje srednjeročnega cilja, še pred sprejemom proračunov blagajn javnega financiranja, lahko predlagale spremembe okvira povezane z dopustno višino izdatkov blagajn javnega financiranja. Pomladanska napoved gospodarskih gibanj (v nadaljnjem besedilu: pomladanska napoved), ki jo je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj v mesecu marcu 2019 za leto 2019 in prihodnji dve leti predvideva nadaljevanje postopnega umirjanja gospodarske rasti. Iz pomladanske napovedi izhaja, da bo ob umirjanju konjunkture v mednarodnem okolju realna rast bruto domačega proizvoda (BDP) v leti ,4 %, v letu ,1 % in v letu 2021, 2,8 %. Pričakuje se nadaljevanje lani pričetega spreminjanja strukture gospodarske rasti v smeri večjega prispevka domače potrošnje in manjšega prispevka izvoza. Rast izvoza naj bi se še naprej umirjala predvsem zaradi upočasnitve gospodarske rasti v trgovinskih partnericah. Rast zasebne potrošnje naj bi se letos nekoliko pospešila

11 zaradi nadaljevanja ugodnih razmer na trgu dela, nato pa naj bi se ob nižji rasti zaposlenosti postopno umirjala. Še vedno visoka rast investicij naj bi se nekoliko umirila, predvsem v segmentu investicij v stroje in opremo pod vplivom upočasnitve rasti tujega povpraševanja. Nadaljevala naj bi se visoka rast gradbenih investicij, povezana tudi s povečanjem črpanja evropskih sredstev. Ker naj bi bilo umirjanje rasti uvoza ob razmeroma robustni domači potrošnji malo manj izrazito, naj bi bil prispevek menjave s tujino k rasti BDP rahlo negativen. Umirjanje gospodarske rasti naj bi bilo malo hitrejše, kot je bilo pričakovano v lanskih napovedih, predvsem zaradi manj ugodnih gibanj v mednarodnem okolju. Zaposlenost naj bi se v obdobju napovedi še naprej povečevala, vendar vse počasneje ob upadanju števila delovno sposobnih, vse nižji brezposelnosti in bolj umirjeni rasti gospodarske aktivnosti. Vpliv demografskih gibanj na zmanjševanje ponudbe delovne sile naj bi nekoliko blažila predvidena postopna krepitev neto migracijskih prilivov in naraščanje stopnje participacije na trgu dela. Rast plač naj bi se predvsem letos, nekoliko pa tudi v prihodnjih dveh letih okrepila, nanjo pa naj bi poleg omejitev pri ponudbi dela vplivali tudi dogovori s sindikati javnega sektorja in zakonodajne spremembe. Inflacija naj bi ostala zmerna ob nekoliko višji rasti cen storitev in neenergetskega blaga. Postopna krepitev cenovnih pritiskov bo vplivala na inflacijo, vendar naj bi ta letos ob predpostavljenih nižjih cenah nafte ostala podobna kot lani, v prihodnjih dveh letih pa naj bi se zmerno povišala (okrog 2 %). Za letos se pričakuje predvsem nadaljnjo krepitev rasti cen v segmentu storitev, v prihodnjih letih pa bolj opazno tudi pri neenergetskem blagu. Ocene proizvodne vrzeli in večina nefinančnih kazalnikov kažejo na zrelo fazo gospodarske rasti, ki se umirja predvsem pod vplivi iz mednarodnega okolja. Proizvodna vrzel bo v obdobju napovedi ostala pozitivna, z vrhom leta Tudi več ostalih kazalnikov, predvsem nefinančnih, kaže na zrelo fazo gospodarske rasti, ki se umirja predvsem pod vplivi iz mednarodnega okolja. Podobno kot proizvodna vrzel kažejo še vedno hitra rast cen na trgu nepremičnin ter visoke vrednosti kazalnikov izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in pomanjkanja delovne sile. Ostali finančno cenovni kazalniki pa še naprej dosegajo zmerne stopnje rasti. Poleg cen se tudi obseg bančnih kreditov povečuje počasi, pri podjetjih se je lani celo nekoliko znižal. Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) ( ) za leto 2018 ugotavlja, da se ugodna javnofinančna gibanja nadaljujejo, saj je država ustvarila presežek v višini 0,7 % BDP in znižala dolg na 70,1 % BDP. Prav tako SURS ugotavlja, da: so se povečali tako odhodki kot prihodki države, le da so slednji rasli hitreje. Prihodki so se tako leta 2018 povečali za milijonov evrov ali 6,3%, odhodki pa za 881 milijonov evrov ali 4,7 %. da so največji delež k rasti prispevali prihodki od davkov in socialnih prispevkov. Slednji so se tako povečali za 442 milijonov evrov ali 7,1 %. Visoko so rasli tudi prihodki od davkov na dohodke in premoženje (za 328 milijonov evrov ali 10,2 %). Prihodki od dohodnine so bili višji za 251 milijonov evrov ali 11,5 %, prihodki od DDPO pa za 75 milijonov evrov ali 9,9 %. Prihodki iz naslova davkov na proizvodnjo in uvoz so se povečali za 322 milijonov evrov ali 5,2 %, od tega DDV za 283 milijonov evrov ali 8,1 %. Leta 2018 so se opazno povečali tudi prihodki od dobičkov družb v lasti države (za 66 milijonov evrov ali 21,0 %) in od kapitalskih transferov (za 50 milijonov evrov ali 24,6 %). je največji delež k rasti odhodkov prispevala rast odhodkov za investicije v osnovna sredstva. Ti so se v letu 2018 povečali za 331 milijonov evrov ali 24,8 %. Rasli so tudi odhodki za socialna nadomestila in podpore (za 267 milijonov evrov ali 3,6 %) in sredstva za zaposlene (za 210 milijonov evrov ali 4,4 %). Izdatki za končno potrošnjo so se povečali za 352 milijonov evrov ali 4,5 %. Tudi v letu 2018 so se znižali odhodki za obresti. Znašali so 911 milijonov evrov, kar je za 160 milijonov evrov ali 14,9 % manj kot leta Republika Slovenija se je zavezala k spoštovanju srednjeročne uravnoteženosti. Načrtuje se, da bodo proračuni sektorja država srednjeročno uravnoteženi že v letu Pri tem je treba poudariti, da pravilo dolga predstavlja osnovno vodilo pri snovanju ekonomskih politik, pri čemer si bo Slovenija prizadevala ohranjati pozitiven nominalen saldo sektorja država (in na srednji rok posledično skrb za dolgoročno vzdržnost javnih financ). V primeru, če pravilo dolga ne bi predstavljalo osnovnega vodila pri snovanju ekonomskih politik, bi to pomenilo, da ni mogoče zagotavljati ustreznega spleta

12 ekonomskih politik, prav tako ne ustrezne ravni gospodarske rasti. Republika Slovenija je širšo strokovno javnost kot Evropsko komisijo že večkrat opozorila na neustreznost, po kateri se sledi zgolj letnemu doseganju cilja (matematično preračunano), saj takšno ravnanje lahko povzroči nepopravljive posledice v gospodarstvu oziroma ogrozi gospodarsko rast v času stabilizacije ali ohlajanja cikla. Republika Slovenija bo v prihodnosti izvedla reforme na trgu dela in pokojninsko reformo, na srednji rok pa se bo potrebno soočiti z novimi izzivi: ustanovil se bo Demografski sklad, predvideva se racionalizacija v zdravstvu, nadaljuje se odpravljanje administrativnih ovir, načrtujejo se ukrepi za dvig produktivnosti (tudi za razbremenitev stroškov dela). Pri tem pa ne sme biti dvoma, da trajnejše reforme in doseganje preteklih razvojnih zaostankov ne morejo biti del letnega cikla v povezavi s proračuni. Poudariti velja, da Republika Slovenija od sprejema Pakta rasti in stabilnosti (SGP) ter paketa evropskega ekonomskega upravljanja (šestorček + dvojček) ni bila upravičena niti do ene fleksibilne klavzule za odstop od MTO (ne strukturne ne investicijske), kar zopet kaže, da niso upoštevane specifike malih odprtih držav, oziroma so roki za fiskalno konsolidacijo nerealni z vidika političnega cikla (ki ne sovpada nujno z ekonomskim ciklom). 2. Obrazložitev po členih K 1. členu S predlaganim členom se določa vsebino odloka. pravilu. k 2. členu S predlaganim členom se sledi prvemu odstavku 6. člena Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), ki določa vsebino okvira za pripravo proračunov (v nadaljnjem besedilu: okvir) po metodologiji ESA. V okviru se mora določiti ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država za tri prihodnja leta, v primeru tokratnega odloka za leta 2020 do Vsebinska obrazložitev razlogov in okoliščin, na podlagi katerih so določeni ciljni saldi sektorja država in najvišji obseg izdatkov za posamezno leto je v priloženem osnutku Programa stabilnosti. ESA pomeni metodologijo evropskega sistema računov, ki je enotno predpisana za vse države članice Evropske unije. ESA predpisuje tudi enotno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, v katere se razvrščajo posamezne institucionalne enote (glede na naravo dejavnosti) v posamezni državi. V Sloveniji je bila institucionalna klasifikacija sprejeta z Uredbo o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 107/13). Sektor država v skladu z metodologijo ESA sestavljajo institucionalne enote, ki so pravne osebe javnega prava in netržni proizvajalci. Ko govorimo o institucionalnem sektorju država, moramo po sprejeti institucionalni klasifikaciji k enotam, ki so vključene v štiri blagajne javnega financiranja (t.i. neposredni proračunski uporabniki prišteti še večino javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ki več kot 50 % svojih odhodkov pokrivajo iz javnofinančnih virov (večina vrtcev, šol, univerz, bolnišnic, zdravstvenih domov, javnih zavodov s področja kulture, socialnega varstva, raziskovalne dejavnosti idr.). V sektor država sta po institucionalni klasifikaciji vključeni tudi Slovenski državni holding (SDH) in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter Kapitalska družba (KAD) v delu, ki financira Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sektor država (S.13) je po institucionalni klasifikaciji razčlenjen v tri podsektorje: podsektor centralne ravni države (S.1311), podsektor lokalne ravni države (S.1313) in podsektor skladov socialne varnosti (S.1314). V Sloveniji nimamo institucionalnih enot, organiziranih na regionalni ravni države (S.1312). Za poročanje po metodologiji ESA je odgovoren SURS. K 3. členu S predlaganim členom se v okviru za pripravo proračunov za leta 2020, 2021 in 2022 določa ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za državni proračun po denarnem toku. K 4. členu S predlaganim členom se za leta 2020, 2021 in 2022 določa ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov občinskih proračunov. Vsebinska obrazložitev razlogov in okoliščin ter politik, na podlagi katerih so določeni ciljni saldi občinskih proračunov in najvišji obseg izdatkov za posamezno leto, izhaja iz usmeritev, ki jih opredeljuje Program stabilnosti.

13 K 5. členu S predlaganim členom se za leta 2020, 2021 in 2022 določa ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno. Vsebinska obrazložitev razlogov in okoliščin, na podlagi katerih je določen najvišji obseg izdatkov za posamezno leto, izhaja iz usmeritev, ki jih opredeljuje Program stabilnosti. K 6. členu S predlaganim členom se za leta 2020, 2021 in 2022 določa ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno. Vsebinska obrazložitev razlogov in okoliščin, na podlagi katerih je določen najvišji obseg izdatkov za posamezno leto, izhaja iz usmeritev, ki jih opredeljuje Program stabilnosti. K 7. členu S tem členom se določa prenehanje veljavnosti Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17, 57/18 in 82/18) v delu, ki se nanaša na leto K 8. členu S tem členom se določa obveznost objave odloka v Uradnem listu RS ter začetek veljavnosti predlaganega odloka. Priloga: Osnutek programa stabilnosti

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 510-17/2018/140 Ljubljana, 27. december 2018 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: /2016/80 Ljubljana, EVA G

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E:  Številka: /2016/80 Ljubljana, EVA G Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 F: 01 478 60 58 E: gp.mz@gov.si www.mz.gov.si Številka: 4110-47201680 Ljubljana, 24. 7. 2018 EVA GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11 F: 01 433 10 31 E: gp.mgrt@gov.si www.mgrt.gov.si Številka: 007-32/2014-8

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Številka: /2013

Številka: /2013 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 6600 F: 01 369 6609 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si Številka: IPP 007-802/2015/ Ljubljana, 18. 4. 2016

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob

Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob zaključku uradnega obiska strokovnjakov (ali»misije«),

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si PRILOGA 1 (spremni dopis 1. del): Številka: 6263-1/2014/10 Ljubljana, 18. marec 2014 EVA 2014-3340-0003 GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Številka:

Številka: Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 63 00 F: 01 369 66 59 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si PRILOGA 1: Številka: IPP 007-380/2015 Ljubljana, 27. avgust 2015 EVA: 2015-1611-0020 GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PETRA PERKO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JAVNE FINANCE V SLOVENIJI OD LETA 2000 Ljubljana, junij 2010 PETRA PERKO IZJAVA

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013 Okvir MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE STROKOVNJAKOV ZA EUROOBMOČJE Strokovnjaki so na podlagi podatkov, ki so bili na voljo do 22. februarja 2013, pripravili projekcije makroekonomskih gibanj v euroobmočju.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 28 F: 01 478 90 56 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 007-94/2018/36

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 01408-4/2018 6 Ljubljana, 26. 9. 2018

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.2.2017 SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni pregled o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax:

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax: Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 19 BANKA SLOVENIJE Slovenska 3 Ljubljana tel.: 1 7 19 fax: 1 1 1 e-mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ Uporaba in objava podatkov in

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11 F: 01 433 10 31 E: gp.mgrt@gov.si www.mgrt.gov.si Številka: 510-122016-18

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12 BILTEN December 2013 Leto 22, štev.: 12 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT:

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: / Ljubljana, 15. januar 2018

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: F: E:  Številka: / Ljubljana, 15. januar 2018 Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 007-837/2017-40 Ljubljana, 15. januar 2018 EVA 2017-3130-0037 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 9000 F: 01 478 9021 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 007-431/2017/46 Ljubljana,

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE NACIONALNI REFORMNI PROGRAM APRIL 2014

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE NACIONALNI REFORMNI PROGRAM APRIL 2014 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE NACIONALNI REFORMNI PROGRAM 2014 2015 APRIL 2014 KAZALO 1 GLAVNI CILJI EKONOMSKE POLITIKE 2014 2015... 3 2 MAKROEKONOMSKI IN JAVNOFINANČNI OKVIR... 4 3 UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več