(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2015.docx)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2015.docx)"

Transkripcija

1 III.2. Obrazložitve POSEBNI DEL III.2.1. Občinski svet 1000 OBČINSKI SVET Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2015 je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi in porabil EUR sredstev, kar je 33,5% glede na letni plan. Znotraj občinskega sveta so bile v prvi polovici leta na osnovi sklepa župana opravljene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami v skupni višini EUR. Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh aktivnosti občinskega sveta do konca leta 2015; ocena primanjkljaja je v višini cca EUR. 01 POLITIČNI SISTEM Dejavnost občinskega sveta Občinski svet je imel za svoje delovanje in za delovanje vseh delovnih teles v prvem polletju na razpolago vse materiale in strokovne podlage. Redno financirane so bile tudi vse politične stranke. Občinski svet je za izvajanje dejavnosti v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 44,2% glede na sprejeti oziroma 46,4% glede na veljavni letni plan. V prvem polletju so bile realizirane tri redne in štiri korespondenčne seje občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev in referendumov Sredstva planirana za pokrivanje stroškov plakatiranja in obveščanja volivcev ob morebitnih razpisanih referendumih na državni ravni so ostala neporabljena. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠBNE JAVNE STORITVE Obveščanje domače in tuje javnosti Vsi občinski predpisi in drugi dokumenti so bili ustrezno objavljeni, vzdrževanje občinskih zastav je bilo primerno, aktivnosti pri oblikovanju spletne strani občine so potekale v skladu s planom. Za obveščanje domače in tuje javnosti je bilo porabljenih EUR sredstev, kar je 80,1% glede na letni plan Izvedba protokolarnih dogodkov Glavnina aktivnosti vezanih na občinski praznik bo potekala v drugi polovici leta 2015, vse prireditve ob državnih praznikih, ki so bili v prvi polovici leta (8.februar, 27.april, prvi maj, dan državnosti), so bile izvedene kvalitetno in v zadovoljstvo občanov. Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v prvi polovici leta porabljenih EUR, kar je 19,1% glede na sprejeti oziroma 18,3% glede na veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Za članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije je proračun v prvem polletju prispeval EUR, kar je 72,0% glede na letni plan. 14 GOSPODARSTVO Promocija občine Za promocijo občine (majice, kape, razglednica Zagorja, predstavitev občine v raznih časopisih in revijah ipd.) je bilo v prvem polletju porabljenih EUR, kar je 32,3% glede na letni plan. 22

2 III.2.2. Nadzorni odbor 2000 NADZORNI ODBOR Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Župan zagotavlja nadzornemu odboru sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju. Nadzorni odbor se je v prvi polovici leta sestal štirikrat in za delovanje porabil EUR, kar je 63,3% glede na letni plan ŽUPAN III.2.3. Župan Župan kot organ občine opravlja naloge določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Za svoje delovanje je v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 47,2% glede na letni plan. Znotraj župana kot neposrednega uporabnika proračuna v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami. Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh županovih aktivnosti do konca leta 2015; ocena primanjkljaja je v višini cca EUR. 01 POLITIČNI SISTEM Dejavnost župana in podžupanov Za svojo dejavnost (plače in nadomestila, materialni stroški ter odnosi z javnostjo) je župan v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 50,2% glede na letni plan. 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru protokolarnih aktivnosti je župan v prvi polovici leta za protokol porabil EUR in na osnovi razpisa razdelil med društva EUR za financiranje projektov posebnega pomena. Župan je v prvi polovici leta porabil 36,7% sredstev planiranih v letnem planu za financiranje protokolarnih dogodkov. 20 SOCIALNO VARSTVO Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Aktivnosti za povečanje socialne varnosti najbolj ranljivih skupin so bile vodene preko Rdečega križa. Občina je Rdečemu križu v ta namen nakazala EUR, oziroma 53,5% leto 2015 planiranih sredstev. III.2.4. Občinska uprava III Oddelek za splošne zadeve 4001 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za splošne zadeve Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi je oddelek za splošne zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, krajevne skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor, premoženjsko pravne zadeve in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, poslovni prostori, civilna 23

3 zaščita, ). Za vse zgoraj navedene aktivnosti je oddelek za splošne zadeve v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 45,6% glede na letni plan. Znotraj oddelka za splošne zadeve v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami. Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka za splošne zadeve do konca leta 2015; ocena primanjkljaja je v višini cca EUR. 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Elektronske storitve V prvi polovici leta je občina obnovila licence, nabavila dve novi tipkovnici in prenosni računalnik; za kar je porabila EUR, to je 19,0% glede na letni plan Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem V okviru tega podprograma so vključene aktivnosti vezane na sodne postopke, pravno zastopanje in druga svetovanja ter izvajanje počitniške dejavnosti. Za sodne stroške, pravna in druga svetovanja je občina porabila EUR, kar je 34,0% letnega plana. Za financiranje počitniške dejavnosti oziroma obratovalnih stroškov objekta v Gozdu Martuljku je občina porabila EUR, kar je 45,6% glede na letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Administracija občinske uprave Za administracijo občinske uprave, ki vključuje plače delavcev občinske uprave, materialne stroške in stroške Medobčinskega inšpektorata je bilo v prvi polovici leta porabljenih EUR, kar je 46,0% glede na letni plan. Plače delavcem občinske uprave so bile izplačane v skladu z zakonodajo. Materialni stroški so se v prvi polovi leta gibali v skladu s planom, kar je odraz varčevalnih ukrepov na vseh področjih delovanja občinske uprave; materialni stroški občinske uprave so bili v prvi polovici leta realizirani 42,9% glede na letni plan. Delovanje medobčinskega inšpektorata je bilo redno financirano, in sicer na osnovi zahtevkov, ki jih je občina dobila od občine Trbovlje Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 29,1% glede na letni plan. Vsi stroški se nanašajo na nakup opreme; kovinske arhivske omare, klime in telekomunikacijske opreme ter telefonov. Investicij in investicijsko vzdrževalnih del upravnih prostorov v prvi polovici leta praktično ni bilo, razen minimalnih elektro vzdrževalnih del. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Za redno dejavnost in opremljanje Civilne zaščite je bilo v prvi polovici leta porabljeno EUR, kar je 25,5% glede na letni plan Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Občina je z rednimi mesečni dotacijami omogočala nemoteno dejavnost Občinske gasilske zveze in gasilskih društev. Za njihovo redno dejavnost in za sofinanciranje nakupa in opreme je bilo v prvi polovici leta porabljenih EUR sredstev, kar je 49,4% glede na letni plan. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Urejanje občinskih zemljišč 24

4 Za urejanje občinskih zemljišč oziroma zemljiško knjižne zadeve in cenitve je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 39,6% glede na letni plan Nakup zemljišč Polletna realizacija nakupov nepremičnin znaša EUR, in sicer za nakup zemljišč. 18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Mediji in avdiovizualna kultura Občina je vse pomembnejše dogodke in aktivnosti občine redno objavljala v medijih, za objave v medijih (radio, lokalne televizije) je občina v prvi polovici leta realizirala EUR, kar je 28,4% glede na letni plan. III Oddelek za javne finance 4002 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za javne finance V skladu z Odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za javne finance Občine Zagorje ob Savi opravlja naloge v zvezi s pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poroča o izvrševanju proračuna, opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev. Za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR sredstev, kar je 36,5% glede na letni plan. Znotraj oddelka ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka do konca leta 2015; ocena presežka je v višini EUR 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Za plačila storitev Upravi za javna plačila (plačilni promet), poslovni banki (vodenje računa, gotovinsko poslovanje, vnos podatkov) in plačila vodenja trgovalnega računa je občina v prvem polletju plačala 472 EUR ali 47,2% glede na letni plan. Financiranje»javne blagajne«je občino v prvi polovici leta stalo EUR, oziroma 42,3% glede na letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Administracija občinske uprave V prvi polovici leta je bila opravljena revizija poslovanja občinskega proračuna, pregledi poslovanja drugih proračunskih uporabnikov (vrtec Zagorje, KC Delavski dom, Knjižnica Zagorje in Zdravstveni dom Zagorje) pa še potekajo oziroma se bodo nadaljevali v mesecu septembru oziroma oktobru letošnjega leta. Odhodkov iz naslova opravljene revizije občina v prvi polovici leta ni imela, ker bodo imeli vsi računi zapadlost v drugi polovici leta. V proračunu so planirana sredstva za te namene v višini EUR. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje Občina je v prvi polovici leta plačala EUR obresti, kar je 38,8% glede na letni plan. Vse obresti je občina plačala iz naslova dolgoročnih kreditov. Zaradi dobre likvidnosti občina ni koristila kratkoročnih kreditov oziroma plačala obresti iz naslova koriščenja kratkoročnih kreditov Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Stroške v vezi s postopkom in odobritvijo dolgoročnega zadolževanja bo občina plačala v drugi polovici leta, in sicer v okviru planiranih sredstev. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI 25

5 Rezerva občine Občina je v prvi polovici leta oblikovala EUR rezerv oziroma sredstev, ki jih bo lahko črpala v primeru oziroma za saniranje posledic elementarnih nesreč. V drugi polovici leta bo občina v rezerve izločila še EUR sredstev Splošna proračunska rezervacija Občina je v prvi polovici leta koristila EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, to je sredstev, ki so namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane prenizko. Vsa sredstva splošne proračunske rezervacije so bila prerazporejena v oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo. III Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 4003 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja družbenih dejavnosti ter naloge, ki se nanašajo na: gospodarstvo, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine, turizem in trgovino, kmetijstvo, regionalni razvoj, natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU, državne pomoči. Za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 50,2% glede na letni plan. Oddelku so se tekom leta, na osnovi prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije, povišale pravice porabe za EUR. Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka je bilo v višini EUR. Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil manj sredstev kot jih ima na razpolago v veljavnem proračunu, ocena presežka znaša cca EUR. 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Izvedba protokolarnih dogodkov Za izvedbo protokolarnih dogodkov (božično-novoletne prireditve in druge prireditve) je oddelek v prvi polovici leta realiziral EUR odhodkov, kar je 81,5% glede na letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Povezovanje lokalnih skupnosti Občina je v prvi polovici leta na osnovi Pogodbe o sofinanciranju nalog spodbujanja regionalnega razvoja za Zasavsko razvojno regijo v letu 2014, podpisane z RCR-om d.o.o., plačala preostali del oziroma EUR obveznosti iz leta 2014 na osnovi prejete fakture in poročila o izvedenih aktivnostih. Pogodba za leto 2015 bo pripravljena in realizirana v drugi polovici leta Administracija občinske uprave V skladu z odlokom o financiranju KS je občina v prvi polovici leta plačevala najemnino za KS Podkum, KS Rudnik Toplice, KS Tirna, KS Čemšenik in KS Šentlambert ter realizirala EUR, kar je 63,0% glede na letni plan. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Povečanje zaposljivosti Sredstva za plačilo izvajalcem javnih del s področja družbenih dejavnosti so bila v prvi polovici leta realizirana v višini EUR, kar je 35,2% glede na letni plan. Občina, v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2015, zagotavlja sredstva za štiriindvajset javnih delavcev, ki 26

6 delo opravljajo v vrtcu, osnovnih šolah in šoli s prilagojenim programom, mladinskem centru, knjižnici, varstvenemu delovnemu centru, OO Rdečega križa, domu starejših občanov na Izlakah, srednji šoli v Zagorju in zasavski ljudski univerzi v Zagorju. Javni delavci opravljajo predvsem dela informatorjev, dela v knjižnici, izvajajo učno pomoč, družabništvo, humanitarno dejavnost in pomoč pri izvajanju programov. 11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO, RIBIŠTVO Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in razdelila med 8 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, EUR sredstev. Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Upravičencem so bile v mesecu marcu poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev, predvidena sredstva v skupni višini EUR bodo razdeljena v mesecu septembru Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Občina je v prvem polletju sofinancirala delovanje medobčinske Lokalne akcijske skupine LAS, in sicer v višini EUR, kar je 41,7% glede na letni plan Zemljiške operacije Občina je v prvi polovici leta porabljala namenska sredstva iz naslova koncesij (divjad, gozdovi) in porabila le 313 EUR ali le 3,3% razpoložljivih sredstev. Občina bo na osnovi javnega razpisa za male agromelioracije in ograditev pašnikov, predvidoma v mesecu septembru, razdelila proračunska sredstva v okvirni višini EUR. Upravičencem so bile že poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev. 14 GOSPODARSTVO Varstvo potrošnikov Občina sofinancira program delovanja Združenja potrošnikov Zasavja. Združenje je iz občinskega proračuna v prvi polovici leta prejelo EUR, oziroma vsa proračunska sredstva, ki so jim v letošnjem letu na razpolago Spodbujanje razvoja malega gospodarstva V okviru tega programa občina sofinancira delovanje Območne obrtne zbornice Zagorje, finančna sredstva v višini EUR bodo zbornici nakazana v drugi polovici leta Promocija občine Za turistično promocijo občine je v prvi polovici leta občina porabila EUR, preostala sredstva pa bodo porabljena v drugi polovici leta Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je občina v prvi polovici leta realizirala EUR, kar je 73,7% glede na letni plan. -Občina je v prvi polovici leta izvedla javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev in razdelila med 6 društev, ki delujejo na področju turizma, EUR sredstev. -Občina je v skladu s pogodbo sofinancirala delovanje medobčinskega turistično informacijskega centra (TIC) in v ta namen porabila EUR, kar je 48,2% glede na letni plan. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Za najem in vzdrževanje socialnih grobov je občina v prvi polovici leta plačala 679 EUR. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Dejavnost zdravstvenih domov 27

7 Za dodatni program iz področja patronažne dejavnosti in za koordinacijo zasebne in javne patronažne dejavnosti, ki ga v skladu s pogodbo izvaja Zdravstveni dom Zagorje, je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 50% glede na letni lan Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Občina je za sofinanciranje programa za preprečevanje odvisnosti in socialne rehabilitacije uporabnikov od drog plačala 750 EUR, kar je 37,5% letno planiranih sredstev Nujno zdravstveno varstvo V prvi polovici leta je občina plačala EUR prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je 52,5 % glede na letni plan. Upravičenci do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarno socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Upravičenost do plačila prispevka ugotavlja center za socialno delo. Število upravičencev vztrajno narašča, za primerjavo; število upravičencev v januarju 2015 je bilo 561 in v juniju 590. Višina mesečnega prispevka znaša 30,87 EUR Mrliško ogledna služba Za mrliško ogledno službo je občina v prvi polovici leta plačala EUR, kar je 69,2% glede na sprejeti in 43,0% glede na veljavni plan. 18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Nepremična kulturna dediščina Občina je tekom leta, na osnovi sklepa župana, odprla v proračunu proračunsko postavko»obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov«. S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije je občina zagotovila primeren obseg sredstev za financiranje nujnih del pri zaščiti spomenika v Orehovico in spomenika v Roviščah. Projekt obnove rudarskega muzeja Loke bo v celoti zaključen v mesecu septembru, in sicer v vrednosti cca EUR. Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi v višini cca EUR Knjižničarstvo in založništvo Občina je z rednimi mesečnimi dotacijami omogočala redno dejavnost knjižnice v Zagorju in podružnicah, nakup knjižnega gradiva in izvajanje drugih programov v knjižnicah. Za to je namenila EUR sredstev, kar je 49,4% glede na letni plan Umetniški programi Občina je omogočala nemoteno delovanje KC Delavskega doma Zagorje ter financirala programsko materialne stroške, in sicer z mesečnimi dotacijami v skupni višini EUR, kar je 48,9% glede na letni plan Ljubiteljska kultura Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila cca EUR sredstev med 21 društev občine, ki delujejo na področju kulture. V prvi polovici leta so društva s področja kulture že prejela EUR, preostanek pa bodo na osnovi predloženih zahtevkov. JSKD OI Zagorje je za svojo dejavnost v prvi polovici leta prejel EUR sredstev, to je 76,9% glede na letni plan. Slikarska kolonija je vsa sredstva, in sicer v višini EUR, že prejela Drugi programi v kulturi Knjižnica je na osnovi zahtevkov prejela v prvi polovici leta iz občinskega proračuna 610 EUR za manjša investicijska vzdrževanja, kar je 12,2% glede na letni plan. 28

8 Programi veteranskih organizacij Na osnovi javnega razpisa je bilo med pet veteranskih organizacij razdeljenih EUR sredstev, in sicer Združenju slovenskih časnikov, OO ZB NOV Zagorje OZ VV za Slovenijo in društvu General Maister Programi drugih posebnih skupin Društvo upokojencev bo v drugi polovici leta prejelo EUR oziroma vsa s proračunom planirana sredstva Programi športa Na osnovi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa je občina po opravljeni ocenitvi prispelih vlog, v prvi polovici leta med 32 športnih društev in klubov ter 5 zavodov razdelila EUR sredstev. V skladu s pogodbami o sofinanciranju so bila vsa sredstva za izvajanje programov oziroma dejavnosti nakazana do konca meseca junija, za sofinanciranje investicij pa bodo do konca leta oziroma v skladu s prejetimi zahtevki. Občina je redno mesečno financirala dejavnost Zavoda za šport (sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke zaposlenih, delno plačilo materialnih stroškov zavoda in objektov, ki jih ima zavod v upravljanju) in sicer v višini EUR, kar je 49,1% glede na letni plan. Postavka promocijske športne prireditve je v prvem polletju realizirana v višini EUR, kar je 15,4% glede na letni plan. Za ekipna državna tekmovanja je bilo v prvi polovici leta na osnovi razpisa za sofinanciranje športnih društev, ki tekmujejo v ekipnih športnih panogah v najvišjih ligah (Rokometni in nogometni klub), in katerih člani nimajo možnosti individualnih tekmovanj, razdeljenih EUR sredstev, kar je 100% glede na plan Programi za mladino Izvajanje programa Društva prijateljev mladine (počitniški programi, pustovanje, Bralna miška in Bralna značka,.. plača, prispevki in druge dajatve za zaposleno, materialni stroški.) je bilo omogočeno z rednim mesečnim financiranjem društva v višini EUR, kar je 50% glede na letni plan. Društvu Šklab so bila sredstva v celoti, v višini EUR, nakazana v prvi polovici leta. Mladinski center Zagorje je za svoje delovanje (sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke ter materialne stroške) v prvi polovici leta prejel EUR, kar je 48,9% planiranih sredstev, za investicijsko vzdrževalna dela pa je center prejel EUR, kar je 45,7% razpoložljivih sredstev. Za programsko materialne stroške (stroški programa in prireditev, stroški projekta PAS) je Mladinski center prejel EUR, kar je 50% letnega plana. 19 IZOBRAŽEVANJE Vrtci Občina je redno financirala delovanje vrtcev. Za izvajanje dejavnosti je Vrtec Zagorje v prvi polovici leta porabil EUR proračunskih sredstev, kar je 51,0% glede na letni plan. Občina v skladu z veljavno zakonodajo s področja predšolske vzgoje in v skladu s podpisano pogodbo o financiranju dejavnosti, Vrtcu Zagorje ob Savi zagotavlja sredstva za plačilo razlike med cenami programov in plačili staršev, stroške počitniške rezervacije, plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, plačilo razlike med dejanskim številom otrok in fleksibilnim normativom ter stroške dejavnosti, ki niso vštete v ceno programov. Za dejavnost vrtcev izven občine, ki jih obiskujejo otroci s stalnim prebivališčem v Zagorju, je občina prispevala EUR, kar je 46,4% glede na plan. Projekt vrtec Smrkci je bil zaključen in dan v uporabo lani septembra. Občina je v letu 2015, na osnovi gradbene pogodbe, izvajalcem oziroma podizvajalcem plačala zadržana sredstva v višini EUR. 29

9 Osnovno šolstvo Za osnovno šolstvo je občina v prvi polovici leta porabila EUR sredstev, kar je 38,5% glede na letni plan. Občina, kot ustanoviteljica osnovnih šol v občini, je vsem osnovnim šolam, na osnovi njihovih zahtevkov, redno nakazovala sredstva za pokrivanje materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, stroške telekomunikacij in zavarovanja objektov) in izvajanje manjših vzdrževalnih del. Občina je v prvi polovici leta vsem trem osnovnim šolam in OŠ dr. Slavka Gruma sofinancirala izvajanje dodatnega programa (za sofinanciranje udeležbe na različnih tekmovanjih v znanju, športnih dejavnostih, nakupe periodike, dodatne skupine OPB). Šolam je bilo za te namene na osnovi razpisa razdeljenih EUR. Na področju investicij je občina v sodelovanju s šolami vodila naslednje aktivnosti: - OŠ Ivana Skvarče je občina v prvem polletju financirala vzdrževanje in servis žaluzij v višini 729 EUR. - OŠ Toneta Okrogarja je občina v prvem polletju financirala elektro instalacijski material, kontrolo dvigal, letni servis gorilca, popravilo obtočne črpalke, nastavitev ogrevanja, pregled zasilne razsvetljave, dobavo, montažo in zamenjavo svetilk, nabavo ventilatorja ter vzdrževalna dela v telovadnici v višini EUR. Ureditev novih prostorov jedilnice in nakup novih garderobnih omar je v fazi izvedbe, dela bodo zaključena v mesecu avgustu. - OŠ Ivana Kavčiča Izlake je občina v prvem polletju financirala popravilo zasilne razsvetljave, vzdrževanje strelovodne instalacije, odpravo napak na ogrevalnem sistemu, popravilo avtomatskega mehčalca, servis požarnih stopnic in prezračevalnega sistema in meritve elektro instalacij v višini EUR. - OŠ dr. Slavka Gruma je občina v prvem polletju financirala najemnino za kombi v skupni višini EUR. - Aktivnosti v vezi z investicijo oziroma pripravo projektne dokumentacije v OŠ Tone Okrogar potekajo, finančnih obveznosti pa v prvi polovici leta ni bilo Glasbeno šolstvo Za materialne stroške (elektriko, komunalne storitve, stroške telekomunikacij, ogrevanje, zavarovanje objektov, prehrano in potne stroške zaposlenih), dodatni program in manjša investicijska vzdrževalna dela je občina v prvi polovici leta namenila Glasbeni šoli Zagorje EUR, kar je 57,3% glede na letni plan Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Za računalniško opremljanje osnovnih šol je občina šolam, na osnovi njihovih zahtevkov, nakazala 493 EUR, kar je 4,9% glede na letni plan Izobraževanje odraslih Za sofinanciranje izobraževanja odraslih na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in Zasavski ljudski univerzi je občina planirana sredstva v višini EUR nakazala v celoti Pomoči v osnovnem šolstvu V skladu z določili 56. člena zakona o osnovni šoli je občina v sodelovanju z osnovnimi šolami dolžna organizirati in zagotavljati brezplačne šolske prevoze za učence osnovnih šol, katerih stalno prebivališče je oddaljeno več kot 4 kilometre od osnovne šole, prvošolce ne glede na oddaljenost ter za učence, za katere prisojni organ ugotovi, da je njihova šolska pot nevarna. Občina je v prvi polovici leta zagotavljala sredstva za prevoze otrok v šolo, in sicer v višini EUR, kar je 59,2% glede na letni plan. Konec lanskega leta je bil izveden javni razpis za opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za obdobje od do Občina je okvirne sporazume sklenila s petimi izvajalci, ki izvajajo šolske prevoze z avtobusi oziroma kombiji na relacijah, kjer je število upravičencev manjše. 30

10 Študijske pomoči V januarju je občina objavila javni razpis za nagrade diplomantom, ki so svoje zaključne naloge opravili v obdobju od do Namen nagrajevanja je spodbuditev študentov, da pri izbiri tematike zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi. Na razpis je prispelo 6 prijav, komisija za nagrajevanje diplomantov pa se je odločila, da se nagrade podelijo vsem šestim diplomantom. Za te namene je bilo porabljenih EUR. 20 SOCIALNO VARSTVO Drugi programi v pomoč družini Starši novorojenčkov s stalnim prebivališčem v občini prejmejo ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč v višini 292,10 in priložnostno darilo. V ta namen je občina v prvem polletju leta realizirala EUR (enkratna denarna pomoč ob rojstvu novorojenca je bila nakazana 75 upravičencem), kar je 39,8% glede na letni plan Socialno varstvo invalidov Za program»financiranje družinskega pomočnika«je občina v prvem polletju realizirala EUR odhodkov, kar je 50,0% glede na letni plan Socialno varstvo starih Občina je redno sofinancirala bivanje starejših oseb v socialnih zavodih in dejavnost izvajanja pomoči na domu za starejše občane in za ta namen realizirala EUR odhodkov, kar je 47,1% glede na letni plan Socialno varstvo materialno ogroženih Občina je v prvem polletju za plačila pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev, za subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol, mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence in stanarin porabila EUR, kar je 56,0% glede na sprejeti in 55,9% glede na veljavni letni plan Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Občina redno mesečno sofinancira delovanje OO RK Zagorje, v prvem polletju je združenju nakazala sredstva v višini EUR, kar je 50% glede na plan. Na osnovi razpisa za sofinanciranje humanitarnih, dobrodelnih in invalidskih organizacij je občina med 31 društev razdelila EUR oziroma vsa za leto 2015 planirana sredstva. III Oddelek za gospodarske javne službe 4004 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za gospodarske javne službe V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za gospodarske javne službe opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb (komunalne zadeve, cestno gospodarstvo, energetika, stanovanjske zadeve), elementarja in drugo, za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 31,9% glede na letni plan. Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka ni bilo. Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil več sredstev kot jih ima na razpolago v veljavnem proračunu, ocena presežka znaša cca EUR. 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 31

11 Za ta podprogram je občina v prvem polletju realizirala EUR, kar je 48,8% glede na letni plan in sicer za naslednje aktivnosti: - Za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je občina v prvem polletju plačala EUR, kar je 65,1% glede na letni plan. - V prvi polovici leta ni bilo investicijsko vzdrževalnih del na poslovnih objektih, razen obnove ure na tržnici, v višini EUR. - Občina je plačala JP Komunali Zagorje d.o.o. 774 EUR subvencij oziroma pokrivala razliko v ceni, kar je 41,6% glede na letni plan Prometna varnost Za stalno izboljševanje prometne varnosti deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je v prvi polovici leta porabil EUR sredstev, kar je 47,7% glede na letni plan, preostanek sredstev je planiranih za drugo polovico leta, ko se izvajajo največje preventivne akcije. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Povečanje zaposljivosti Javna dela s področja komunalnih dejavnosti so bila v prvi polovici leta realizirana v višini EUR, kar je 43,6% glede na letni plan. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Projekt vezan na vzdrževanje gozdnih cest se bo začel v drugi polovici leta, takrat bo tudi fizično in finančno zaključen. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Za spodbujane rabe obnovljivih virov energije je občina v prvem polletju porabila EUR, kar je 50,7% letnega plana, in sicer za: - Aktivnosti v okviru investicij v obnovljive vire energije so v letu 2015 planirane za tekoče vzdrževanje sončne elektrarne na strehi Kulturnega centra Delavski dom Zagorje in na strehi OŠ Ivana Skvarče ter za pokritje zavarovalnih premij. Stroški se v celoti pokrijejo s namenskimi prihodki, ki so ustvarjeni iz prodaje proizvedene električne energije iz obnovljivega vira energije. - V okviru spremljanja rabe energije je bilo v prvi polovici leta zagotovljeno tekoče vzdrževanje, zavarovanje ter izvajanje rednih aktivnosti v okviru Raziskovalne enote OLEA. Sredstva so namenjena za informiranje in obveščanje javnosti o OVE in URE. Preostala sredstva bodo zadostovala še za organizacijo IV. Dneva trajnostne energije v Občini Zagorje ob Savi Oskrba s toplotno energijo V prvi polovici leta je občina izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skupni vrednosti EUR, izvedena je bila sanacija vročevoda za večstanovanjski objekt in obnova toplovoda na Polju, sanacija vročevoda pri občinski stavbi, optimalizacija daljinskega ogrevanja v toplotni postaji delavskega doma in študija izvedljivosti uvedbe soproizvodnje toplote in električne energije v toplarni. Ker v letu 2014 niso bila porabljena vsa namenska sredstva, namenjena financiranju investicij na področju oskrbe s toplotno energijo, bo morala občina ob pripravi rebalansa, za znesek neporabljenih namenskih sredstev, zvišati proračunsko postavko. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Občina je v prvi polovici leta redno vzdrževala občinske ceste, in sicer v zimskem in letnem času ter za vzdrževanje porabila EUR, kar je 78,9% glede na letni plan Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 32

12 Občina je za gradnjo cest in investicijska vzdrževalna dela na cestah v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 15,9% glede na letni plan. - V prvi polovici leta so bili minimalno, le v višini EUR, realizirani odkupi občinskih cest. - Investicijsko vzdrževalna dela v vrednosti EUR so bila narejena na LC odsek Padež. - Osrednji projekt v okviru investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je revitalizacija mestnega trga v Zagorju. Projekt je bil začet konec lanskega leta in bo zaključen v jesenskih mesecih letošnjega leta. Ocenjena vrednost projekta je EUR, projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi v višini cca EUR. Namen projekta je celovita prenova in ureditev mestnega jedra v Zagorju ob Savi z obnovo mestnega trga s parkom, dveh javnih objektov, dveh parkirišč na ulici Cesta 9. avgusta 8 in pred objektom Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ter ureditev površin za varen nemotoriziran promet. Z investicijo bodo izboljšani življenjski pogoji za življenje, bivanje in razvoj gospodarskih in turističnih dejavnosti v mestnem jedru Zagorja. - V proračunu planiranih vzdrževalnih del na Cankarjevem trgu in na Cesti Borisa Kidriča v višini EUR v prvi polovici leta ni bilo Urejanje cestnega prometa V prvi polovici leta je občina realizirala EUR odhodkov vezanih na urejanje cestnega prometa, kar je 38,7% glede na letni plan. - Občina je v prvi polovici leta tekoče vzdrževala AP, PS, NZ in porabila EUR. - Za investicije in investicijsko vzdrževanje AP, PS in NZ v proračunu 2015 ni planiranih sredstev Cestna razsvetljava V prvi polovici leta je občina realizirala EUR odhodkov za cestno razsvetljavo, kar je 40,1% glede na letni plan. - Za redno tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne razsvetljave je občina porabila EUR. - Poraba električne energije je bila v višini EUR. - Za investicije in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave v proračunu 2015 ni planiranih sredstev Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest občina v prvem polletju ni porabljala sredstev, ker na obvoznici Ruardi občina ni izvajala nobenih aktivnosti, na državni cesti skozi Izlake, projekt je bil praktično zaključen že v lanskem letu, pa so potekale minimalne aktivnosti, ki bodo financirane v drugi polovici letošnjega leta. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zbiranje in ravnanje z odpadki V okviru tega podprograma je občina v prvem polletju porabila EUR, kar je le 22,0% glede na letni plan. - Na projektu Izgradnje medobčinske deponije komunalnih odpadkov Unično je občina v prvi polovici leta, v skladu s pogodbo, izpolnjevala vse svoje obveznosti in plačala EUR. Investicija bo zaključena do konca leta Na junijski seji je občinski svet potrdil spremembo investicijskega programa te investicije, in sicer višjo vrednost investicije ob hkratni spremembi virov financiranja investicije. Vrednost investicije, delež, ki odpade na zagorsko občino, se bo zvišal za cca EUR, ob hkratnem povišanju deleža evropskih in državnih sredstev ter znižanju lastnih sredstev občine. To pomeni, da bo potrebno občini, kljub višji vrednosti investicije, zagotoviti cca manj lastnih sredstev, zaradi spremenjene strukture virov financiranja oziroma povečanja deleža evropskih oziroma državnih sredstev na račun lastnih sredstev. - Na zapiranju deponije komunalnih odpadkov in na zbirnem centru v prvi polovici leta ni bilo aktivnosti. 33

13 Ravnanje z odpadno vodo V okviru podprograma ravnanja z odpadno vodo, je občina v prvi polovici leta realizirala le EUR odhodkov, kar je 42,6% glede na letni plan. - V okviru sredstev planiranih za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu je bila glavnina sredstev porabljenih za financiranje dodatnih in vzporednih del v Zagorju in Kisovcu, ki niso bila neposredno vključena v projekt kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Zagorje Kisovec. Za te namene je bilo v prvi polovici leta porabljenih EUR. Občina je del sredstev iz te proračunske postavke oziroma EUR s prerazporeditvami prenesla neposredno na proračunsko postavko, ki je vir financiranja projekta kanalizacijski sistem in čistilna naprava Zagorje Kisovec. - Projekt CČN Zagorje-Kisovec poteka; oziroma je v zaključni fazi in bo v celoti zaključen in predan v uporabo v jesenskih mesecih. Zaradi dodatnih in več del ocenjujemo, da bo vrednost projekta višja za cca 1,5 mio EUR. Vir za financiranje višje vrednosti projekta bodo dodatna evropska oziroma državna sredstva, občina je namreč v zaključni fazi pridobivanja sklepa o dodatnem financiranju v višini cca 1,3 mio EUR, ter lastna sredstva. Financiranje investicije z evropskimi oziroma državnimi sredstvi je bilo v pomladanskih mesecih moteno, vendar je občina kljub temu uspela, zahvaljujoč prihrankom, dobavitelje oziroma vse izvajalce na investiciji poplačati v celoti in na rok. - Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav je bil objavljen, vendar je bilo v prvi polovici leta razdeljeno (med dva upravičenca) samo EUR, kar je le 3,2% razpoložljivih sredstev Načrtovanje, varstvo in urejanje voda V prvi polovici leta občina ni imela stroškov pregleda hidrantnih omrežij. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Oskrba z vodo Za podprogram oskrbe z vodo je občina v polletju letošnjega leta realizirala EUR odhodkov, kar je 45,3% glede na letni plan. - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela na javnih vodovodnih sistemih potekajo v skladu s planom oziroma v povezavi s projektom kanalizacijski sistem in čistilna naprava Zagorje Kisovec, finančna realizacija v prvem polletju je bila EUR. - Monitoring javnih vodovodnih sistemov je občina v prvi polovici leta izvajala v skladu s predpisi in porabila EUR sredstev. - Vodno zajetje Šemnik, plačana je bila odškodnina za zemljo v višini 600 EUR, drugih aktivnosti v letu 2015 ni predvidenih - Vodovod Izlake, projekt je v fazi izvajanja - Vodovodni sistem Prvine, na projektu ni bilo aktivnosti - Vodovodni sistem Podkum, na projektu ni bilo aktivnosti - Vodovodni sistem Peške Kandrše, projekt je v fazi izvajanja - Vodovodni sistem Mlinše, na projektu ni bilo aktivnosti - V proračunu planirana sredstva za subvencije najemnine vodovodne infrastrukture so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 560 EUR, kar je 37,4% letnega plana. - Za vodenje evidenc (vodenje evidenc grobov in registra osnovnih sredstev) je občina Komunali Zagorje v prvi polovici leta plačala EUR, kar je 46,7% letnega plana Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost V okviru podprograma urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 14,1% glede na letni plan. Aktivnosti, ki bi bile vezane neposredno na pokopališče, v prvi polovici leta ni bilo, je pa občina plačala JP Komunali Zagorje d.o.o EUR subvencij oziroma pokrivala razliko v ceni na področju pogrebne dejavnosti, kar je 39,2% glede na letni plan. V kolikor vsa v proračunu predvidena sredstva za obnovo pokopališča ne bodo porabljena, jih, ker gre za namenska sredstva, občina ne bo prerazporejala na druge proračunske postavke, 34

14 ampak jih bo ob koncu leta izkazovala kot sredstva na računu oziroma jih porabila v naslednjih proračunskih letih Objekti za rekreacijo V prvi polovici leta je občina realizirala EUR odhodkov vezanih na objekte za rekreacijo, kar je 46,2% glede na sprejeti in 46,0% glede na veljavni plan. -Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov je potekalo v skladu s planom, realiziranih je bilo EUR. -Za investicije oz. investicijsko vzdrževanje (izdelava stebričkov na Cankarjevem trgu) je občina porabila EUR Praznično urejanje naselij Za praznično okrasitev naselij je občina realizirala v prvi polovici leta EUR, kar je 76,6% letnega plana. Gre predvsem za demontaže okrasitve, nakupe občinskih ter državnih zastav in njihovo izobešanje ob praznikih Druge komunalne dejavnosti Aktivnosti na področju deratizacije so se v prvi polovici leta niso izvajale Drugi programi na stanovanjskem področju V okviru podprograma spodbujanje stanovanjske gradne je občina v prvi polovici leta realizirala EUR odhodkov, kar je 38,1% glede na letni plan. - Za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj je občina v prvi polovici leta plačala EUR. - Za investicijsko vzdrževalna dela na občinskem stanovanjskem fondu občina v prvi polovici leta ni imela odhodkov. Ker v letu 2014 niso bila porabljena vsa namenska sredstva, namenjena financiranju investicij na področju stanovanj, bo morala občina ob pripravi rebalansa, za znesek neporabljenih namenskih sredstev, zvišati to proračunsko postavko. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebni programi pomoči v primerih nesreč Občina je v prvi polovici leta vodila številne aktivnosti na področju sanacije plazov. Polletna realizacija odhodkov znaša EUR. III Oddelek za okolje in prostor 4005 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za okolje in prostor V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja urejanja in načrtovanja prostora, varstva okolja in smotrne rabe prostora, zunanjega izgleda mesta in naselij in drugo. Za izvajanje teh aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 27,2% glede na letni plan. Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka ni bilo. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka do konca leta 2015; ocena primanjkljaja je EUR. 11 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO Zdravstveno varstvo rastlin in živali V okviru tega podprograma je občina v prvi polovici leta sofinancirala delovanje zavetišč za živali (oskrba živali, najem boksov) in za to porabila EUR, kar je 41,8% glede na letni plan. 35

15 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zbiranje in ravnanje z odpadki V okviru podprograma zbiranja in ravnanja z odpadki občina v prvem polletju ni realizirala odhodkov iz naslova sanacije črnih odlagališč Izboljšanje stanja okolja Za podprogram izboljšanja stanja okolja je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 6,0% glede na sprejeti in 6,02% glede na veljavni plan. -Občina je sodelovala pri očiščevalnih akcijah. Na osnovi razpisa bo do konca leta razdelila cca EUR sredstev med društva in zavode Občine Zagorje ob Savi, ki delujejo na področju ekologije. - Občina je sanirala nedovoljen poseg v prostor (popravilo igral, označevalne table) in zato porabila 810 EUR Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost Občina je skrbela za ohranjanje naravne dediščine (obžagovanje dreves, izdelava strokovnega mnenja) in porabila EUR, kar je 32,8% glede na letni plan. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta realizirala EUR, kar je 72,1% glede na sprejeti in 65,1% glede na veljavni plan. - Za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in za geodetske posnetke območij, kjer se načrtujejo posegi, je bilo v prvi polovici leta realiziranih EUR odhodkov. -Za nemoteno funkcioniranje prostorskega informacijskega sistema je občina v polletju namenila EUR Prostorsko načrtovanje Za prostorsko načrtovanje je občina v prvem polletju realizirala EUR, kar je 25,5% glede na sprejeti in 25,9% glede na veljavni plan. -Za pripravo prostorskih dokumentov je bilo v prvi polovici leta porabljeno EUR. -Za strokovne podlage pa občina v prvi polovici leta ni realizirala odhodkov Objekti za rekreacijo Za ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin smo v prvi polovici leta porabili EUR, kar je 17,5% glede na letni plan. III.2.5. Krajevne skupnosti KRAJEVNE SKUPNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI Krajevne skupnosti so bile v prvi polovici leta mesečno financirane, in sicer po dvanajstinah. Krajevne skupnosti so odhodke financirale s sredstvi, ki so jih dobile iz občinskega proračuna, s sredstvi, ki so jih ustvarile na osnovi lastne dejavnosti (izvirni prihodki) in z ostankom sredstev na računu ob koncu leta. Ob koncu leta 2014 so krajevnim skupnostim ostala na računih določena neporabljena sredstva. Neporabljena sredstva preteklih let so dejansko vir za financiranje odhodkov krajevnih skupnosti v letu Formalno bo občina vključila neporabljena sredstva krajevnih skupnosti preteklih let na konkretne postavke proračuna 2015 ob pripravi rebalansa proračuna V tabelah posebnega dela proračuna bi lahko proračunske postavke krajevnih skupnosti izkazovale prekoračitve oziroma višjo realizacijo od razpoložljivih sredstev v primeru, da bi krajevne skupnosti za financiranje odhodkov 2015, poleg proračunskih in lastnih sredstev 2015 (ta sredstva so vključena v sprejeti proračuna 2015), porabljale tudi sredstva, ki so ostala na 36

16 računu ob koncu leta 2014 in formalno niso vključena v proračun 2015 (bodo šele ob rebalansu 2015). V tabelah posebnega dela proračuna - KS Izlake ni podatkov o realizaciji odhodkov KS Izlake v obdobju od do KS zaradi objektivnih okoliščin ni predložila podatkov o polletni realizaciji prihodkov in odhodkov krajevne skupnosti. IV.PRILOGE IV.1. Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2017.docx)

(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2017.docx) III.2. Obrazložitve POSEBNI DEL III.2.1. Občinski svet 1000 OBČINSKI SVET Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2017 je deloval

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA NAJEMA OZ. UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OGLASNIH MEST

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

t , e. Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V

t , e.   Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V t. 05 99 9 58, 03 870 70 e. info@galas.si, www.galas.si Gimnazijska cesta 6, 40 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA VODOVODNE SISTEME V UPRAVLJANJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več