1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1"

Transkripcija

1 1

2 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,0% 0,3% -1,4%* 0,0%* 0,4%* Delež stroškov v čistih prihodkih (CIR) 55,9% 56,6% 34,6% 59,8% 59,8% 45,0% Kapitalska ustreznost (CAR) 10,1% 12,1% 11,2% 11,1% 12,1% 12,1% Količnik temeljnega kapitala (Tier 1) 7,6% 9,0% 11,2% 7,2% 8,0% 10,6% Core Tier 1 6,3% 7,8% 10,1% 6,3% 7,2% 9,9% Pokritost kreditov z depoziti (LTD) 111,9% 116,1% 110,8% 105,4% 111,9% 105,6% Tržni delež po bilančni vsoti 26,6% 27,4% 26,7% Kazalci izkaza poslovnega izida (v mio EUR) Čiste obresti 269,3 142,3 132,2 417,3 220,2 200,6 Čisti neobrestni prihodki 158,5 75,1 197,9 218,4 102,8 214,4 Stroški 238,8 121,9 114,3 380,4 192,7 186,8 Oslabitve in rezervacije 466,8 90,9 164,5 519,4 126,5 166,5 Rezultat pred davki -277,8 4,6 51,4-266,9 7,0 64,2 Rezultat manjšinskih lastnikov ,9 1,2 0,3 Rezultat po davkih -233,2 1,2 19,7-239,2 0,9 32,3 Kazalci izkaza finančnega položaja (v mio EUR) Bilančna vsota Krediti nebančnemu sektorju Depoziti nebančnega sektorja Kapital Kapital manjšinskih lastnikov Ključni kazalci na delnico Delničarji Delnice Knjigovodska vrednost (v EUR) 86,8 111,2 90,3 88,5 113,8 93,0 Mednarodne bonitetne ocene Moody's Fitch 1. polletje 1. polletje Ba1 Baa3 Ba2 BBB A- BBB * Brez upoštev anja dobička manjšinskih lastnikov. 2

3 Kazalo Poslovno poročilo 2 Izjava o odgovornosti poslovodstva 3 Predstavitev 4 Aktivnosti 4 Ključni dogodki 6 Finančni pregled poslovanja 6 Upravljanje tveganj 9 Zagotavljanje virov financiranja 12 Korporativno upravljanje 13 Računovodsko poročilo 15 1

4 1 poročilo Poslovno 2

5 Izjava o odgovornosti poslovodstva Uprava potrjuje navedbe v poslovnem poročilu, ki so skladne s priloženimi računovodskimi izkazi po stanju na dan 30. junija in predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja banke in skupine ter izidov njunega poslovanja za polletje končano 30. junija. Uprava potrjuje, da je v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja banke in skupine ter njunega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim banka in družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene. Uprava Guy Snoeks Marko Jazbec David Benedek Božo Jašovič član uprave član uprave član uprave predsednik uprave Skupina Poslovno poročilo 3

6 Predstavitev Skupina je največja slovenska bančno-finančna skupina, ki jo na dan sestavlja 47 bank in družb, njeno prisotnost na tržišču pa dopolnjujejo še podružnica in predstavništva v tujini. Bančništvo je v Skupini najpomembnejša dejavnost, ki jo zaokrožujejo ostale finančne dejavnosti, kot so lizing, faktoring, forfetiranje, zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Skupino v 13 drţavah oziroma na 14 trgih sestavlja: 11 članic in 1 podružnica v tujini v bančništvu; 7 članic v dejavnosti lizinga; 9 članic v dejavnosti faktoringa in forfetiranja; 4 članice v dejavnosti zavarovalništva; 1 članica v dejavnosti upravljanja premoženja; 15 članic v drugih dejavnostih. Aktivnosti Skladno s strategijo nadaljuje postopke dezinvestiranja svojih naložb na nestrateških trgih in naložb v faktoring družbe. S temi ukrepi se pričakuje organizacijska in finančna konsolidacija ter kapitalska okrepitev Skupine, s katero bo omogočen intenzivnejši fokus na trge in dejavnosti, ki so se izkazali kot najbolj rentabilni in perspektivni. V teku je tudi postopek prodaje slovenskih družb Propria in Prospera Plus, ki se ne ukvarjata s finančno dejavnostjo. Vzporedno z aktivnostmi dezinvestiranja poteka reorganizacija lizing dejavnosti v skupini, katere cilj je racionalizacija in zmanjšanje obsega poslovanja lizing družb. S tem namenom je bila izvedena združitev treh lizing družb v Sloveniji v eno družbo, tako da je obvladovanje tveganj na tem področju dodatno centralizirano in poenoteno, omogočen pa je tudi lažji nadzor nad poslovanjem in bolj racionalno poslovanje združene družbe. Skupina Poslovno poročilo 4

7 Jugovzhodna Evropa Zahodna in centralna Evropa Preglednica 1: Matrika dejavnosti članic Skupine po drţavah na dan Slovenija Avstrija Češka Italija Nemčija Švica Bolgarija Bosna in Hercegovina Bančništvo, Ljubljana; Banka Celje, Celje*; SIB (v likvidaciji), Ljubljana Adria Bank, Dunaj* Podruţnica Trst, Trst LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt/Main Razvojna banka, Banja Luka; banka, Tuzla Lizing Leasing, Ljubljana Leasing, Sofija Leasing, Sarajevo Faktoring in forfetiranje Prvi faktor, Ljubljana** InterFinanz, Praga; Factoring, Ostrava InterFinanz, Zürich Prvi faktor, Sarajevo** Zavarovalništvo Vita, Ljubljana**; Skupna pokojninska druţba, Ljubljana* Upravljanje premoţenja Skladi, Ljubljana Ostale dejavnosti Prospera Plus, Ljubljana; Propria, Ljubljana; Bankart, Ljubljana*; FIN-DO, Domžale; ICJ, Domžale**; Kreditni biro SISBON, Ljubljana*; Grušč, Nova Gorica* LHB Immobilien, Frankfurt/Main Plan, Banja Luka; CBS Invest, Sarajevo Črna gora Montenegrobanka, Podgorica Leasing, Podgorica Penzija, Podgorica*** Hrvaška Kosovo Makedonija Srbija Prishtina, Priština Tutunska banka, Skopje banka, Beograd Optima Leasing, Zagreb Lizing, Skopje Leasing, Beograd Prvi faktor, Zagreb** Prvi faktor, Skopje** InterFinanz, Beograd; Prvi faktor, Beograd** Nov penziski fond, Skopje LHB Trade, Zagreb; OL Nekretnine, Zagreb Conet (v likvidaciji), Novi Sad; Convest, Novi Sad; Srbija, Beograd * Pridružene družbe. ** Skupaj obvladovane družbe. *** Družba je že pridobila dovoljenje za delo družbe, trenutno pa je v fazi pridobivanja dovoljenja za delo pokojninskega sklada. Skupina Poslovno poročilo 5

8 Ključni dogodki Februar: Podelitev nagrade s strani finančne revije Euromoney za ponudbo privatnega bančništva v kategoriji najboljša celostna storitev. Marec: Delni odkup obveznic s poroštvom Republike Slovenije višini 240 mio EUR. Podelitev nagrade s strani finančne revije Global Finance za najboljšo banko v Sloveniji v že petnajstič zapored. April: Znižanje bonitetne ocene s strani bonitetne agencije Moody's z Ba1 na Ba2. Maj: Pripojitev družb Leasing Maribor in Leasing Koper k Leasing Ljubljana. Junij: Odpoklic članov in imenovanje novih članov Nadzornega sveta. Povečanje kapitalske pozicije za dobrih 500 mio EUR z najemom hibridnega posojila od Republike Slovenije v višini 320 mio EUR, izdajo novih delnic v višini 61 mio EUR in odkupi obstoječih podrejenih instrumentov banke. Julij: Znižanje bonitetne ocene s strani bonitetne agencije Moody's z Ba2 na B2. Finančni pregled poslovanja Na rezultat poslovanja v 1. polletju so med drugim pozitivno vplivali enkratni prihodki iz naslova odkupa podrejenih kapitalskih instrumentov. Skupina je dosegla rezultat poslovanja pred rezervacijami v višini 230,6 mio EUR, pa v višini 215,8 mio EUR. Na rezultat po davkih, ki v Skupini znaša 32,3 mio EUR, v pa 19,7 mio EUR, so vplivale predvsem visoko oblikovane oslabitve in rezervacije v višini 166,5 mio EUR na ravni skupine oziroma 164,5 mio EUR na ravni banke. Vseobsegajoči rezultat, ki upošteva tudi vrednotenje vrednostnih papirjev in denarnih tokov, ki se sicer izkazujejo preko kapitala, znaša v Skupini 49,8 mio EUR, v pa 39,2 mio EUR. Ključni dogodki in dejavniki, ki so vplivali na poslovanje in Skupine v prvem polletju so naslednji: Aktivnosti za zagotavljanje količnikov kapitalske ustreznosti - izdaja novega hibridnega posojila, dokapitalizacija, restrukturiranje obstoječih podrejenih instrumentov banke ter ukrepi za zniževanje tveganjem prilagojene aktive. Zniževanje obsega kreditiranja nebančnega sektorja in nadaljevanje slabšanja kvalitete portfelja tako v kot v odvisnih družbah. Najem cenovno ugodnih dolgoročnih virov pri ECB v višini 1 mrd EUR. Izboljšanje stroškovne učinkovitosti. Izkaz poslovnega izida Čiste obresti Skupine v 1. polletju znašajo 200,6 mio EUR in so se v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta znižale za 9 %. Na drugi strani je ustvarila čiste obresti v višini 132,2 mio EUR oziroma za 7 % manj kot v 1. polletju preteklega leta. Največji delež v strukturi čistih neobrestnih prihodkov predstavljajo opravnine, ki na ravni skupine znašajo 72,9 mio EUR, na ravni banke pa 54,2 mio EUR. Čisti neobrestni prihodki skupine sicer znašajo 214,4 mio EUR, banke pa 197,9 mio EUR. Glavni razlog za porast čistih neobrestnih prihodkov so enkratni pozitivni učinki iz naslova predčasnih odkupov podrejenih instrumentov. Skupina Poslovno poročilo 6

9 Finančni trgi (Slovenija) Strateški tuji trgi Bančništvo na drobno (Slovenija) Ostale dejavnosti Nestrateški trgi in dejavnosti Korporativno bančništvo (Slovenija) Skupina v mio EUR Stroški so na nivoju Skupine nižji za 3 % in so dosegli 186,8 mio EUR, na nivoju pa so nižji za 6 % in znašajo 114,3 mio EUR. Stroški dela, ki predstavljajo več kot polovico vseh stroškov, so se v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta znižali za 1 % na ravni skupine oziroma 9 % na ravni banke, operativni stroški so nižji za 4 % v skupini in 3 % v banki, medtem ko so se stroški amortizacije znižali za 7 % v skupini in 5 % v banki. Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) za Skupino znaša 45,0 % in se je glede na enako obdobje preteklega leta izboljšal za 14,8 o. t., medtem ko se je taisti kazalnik za izboljšal za 22,0 o. t. na 34,6 %. Kljub okrevanju gospodarstva ima kreditno tveganje še vedno močan vpliv. Posledično je skupina v prvih šestih mesecih oblikovala za 142,3 mio EUR kreditnih oslabitev in rezervacij, kar je za 34 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta, kreditne oslabitve in rezervacije v pa znašajo 111,0 mio EUR in so za 61 % višje napram enakemu obdobju lani. Preglednica 2: Ključne postavke v izkazu poslovnega izida Skupina 1. polletje 1. polletje Rast 1. polletje 1. polletje v mio EUR v mio EUR v mio EUR v mio EUR Čiste obresti 142,3 132,2-7% 220,2 200,6-9% Čisti neobrestni prihodki 73,2 197,9 170% 102,8 214,4 109% Čiste opravnine 58,0 54,2-7% 76,7 72,9-5% Prejete dividende 11,1 6,8-39% 4,8 4,6-3% Čisti prihodki iz finančnih poslov -1,5 133,1 8973% 6,5 126,5 1846% Čisti drugi prihodki 5,6 3,8-32% 14,8 10,4-30% Čisti prihodki skupaj 215,5 330,1 53% 323,0 415,0 28% Stroški -121,9-114,3-6% -192,7-186,8-3% Stroški dela -67,7-61,9-9% -103,5-102,0-1% Operativni stroški -38,3-37,3-3% -61,1-58,6-4% Amortizacija -15,9-15,1-5% -28,1-26,2-7% Rezultat iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb (kapitalska metoda) ,2 2,4-24% Rezultat pred rezervacijami 93,5 215,8 131% 133,4 230,6 73% Oslabitve in rezervacije -88,9-164,5 85% -126,5-166,5 32% Oslabitev finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo, vrednotenih preko kapitala -19,9-20,4 3% -19,9-21,0 6% Kreditne oslabitve in rezervacije -69,0-111,0 61% -106,2-142,3 34% Druge oslabitve in rezervacije -0,1-0,1 0% -0,4-3,2 744% Rezultat pred davki 4,6 51,4 1019% 7,0 64,2 819% Davki iz dohodka -3,4-31,7 - -4,8-31,6 - Rezultat manjšinskih lastnikov ,2-0,3-75% Rezultat po davkih 1,2 19,7 1482% 0,9 32,3 3304% Učinki pripoznani preko kapitala -11,6 19,5 268% -4,8 17,5 464% - iz naslova varovanja denarnih tokov 1,2 0,1-92% 1,2 0,1-92% - iz naslova finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo -12,8 19,4 251% -6,0 17,4 389% Vseobsegajoči rezultat -10,4 39,2 478% -3,9 49,8 1389% Rast Slika 1: Sestava rezultata Skupine pred davki v 1. polletju ,2 3,4 0,7-0, , ,3 64, Skupina Poslovno poročilo 7

10 Izkaz finančnega poloţaja Bilančna vsota Skupine konec 1. polletja znaša ,7 mio EUR in je za 1 % manjša kot ob koncu preteklega leta, medtem ko je bilančna vsota porasla za 1 % in dosegla ,8 mio EUR. Poslovanje Skupine še vedno zaznamuje stagnacija kreditne rasti. Posledice recesije v realnem sektorju so se kazale v poslabševanju portfelja naložb skupine in posledično v potrebi po reprogramiranju kreditov v sektorjih, ki so bili z recesijo najbolj prizadeti. Skupina je povečala zahteve po zavarovanjih in poostrila kriterije glede upravičenosti projektov, obenem pa je tudi pospešila oblikovanje oslabitev in rezervacij, saj se je v negotovih gospodarskih razmerah kakovost zavarovanj zmanjšala. Krediti nebančnemu sektorju so se v 1. polletju tako v skupini kot banki zmanjšali za 3 % in znašajo ,7 mio EUR za skupino ter 8.190,0 mio EUR za banko. Obenem so se znižali tudi depoziti nebančnega sektorja, in sicer za 4 % na 9.825,3 mio EUR na nivoju skupine oziroma za 2 % na 7.393,0 mio EUR na nivoju banke. Kazalnik pokritosti kreditov nebančnemu sektorju z depoziti nebančnega sektorja (LTD) za Skupino se je v prvih šestih mesecih povečal za 0,2 o. t. in dosegel 105,6 %, za pa se je v istem obdobju zmanjšal za 1,1 o. t. in konec junija znašal 110,8 %. Preglednica 3: Ključne postavke v izkazu finančnega poloţaja AKTIVA Rast v mio EUR v mio EUR v mio EUR v mio EUR Denarna sredstva 305,0 838,6 175% 833, ,7 47% Krediti bankam 594,6 758,3 28% 783,8 899,9 15% Krediti nebančnemu sektorju 8.461, ,0-3% , ,7-3% Bruto krediti nebančnemu sektorju 9.515, ,8-2% , ,1-2% - gospodarstvo 7.275, ,9-2% 9.067, ,0-3% - država 199,9 196,5-2% 309,6 318,2 3% - gospodinjstva 2.040, ,4-3% 2.936, ,9-1% Oslabitve 1.053, ,9 10% 1.565, ,4 6% Finančna sredstva 2.675, ,3-8% 3.139, ,0-9% - namenjena trgovanju 179,5 312,3 74% 179,7 312,5 74% - razpoložljiva za prodajo in v posesti do zapadlosti 2.495, ,1-14% 2.959, ,5-14% Dolgoročne naložbe v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe 548,0 535,6-2% 105,3 108,5 3% Osnovna sredstva 147,4 142,6-3% 328,4 317,5-3% Neopredmetena sredstva 62,4 55,7-11% 130,3 120,7-7% Druga aktiva 185,7 174,7-6% 375,0 385,8 3% Aktiva skupaj , ,8 1% , ,7-1% PASIVA Skupina Depoziti nebančnega sektorja 7.562, ,0-2% , ,3-4% - gospodarstvo 1.448, ,8 2% 2.391, ,1-5% - država 944,8 798,0-16% 1.157,6 936,7-19% - gospodinjstva 5.168, ,1-1% 6.647, ,5 0% Depoziti bank 119,0 121,0 2% 140,9 124,1-12% Dolžniški vrednostni papirji 1.235,0 877,1-29% 1.232,9 884,0-28% Najeti krediti 2.053, ,1 48% 2.722, ,4 31% Podrejeni dolg 750,9 417,4-44% 783,6 439,4-44% Druga pasiva 302,4 307,1 2% 371,4 408,5 10% Kapital 956,9 996,1 4% 976, ,8 5% Kapital manjšinskih lastnikov ,6 22,1 2% Pasiva skupaj , ,8 1% , ,7-1% Rast Skupina Poslovno poročilo 8

11 Slika 2: Sestava bilančne vsote Skupine na dan Korporativno bančništvo (Slovenija) 17,8% Strateški tuji trgi 17,0% Nestrateški trgi in dejavnosti 7,7% Bančništvo na drobno (Slovenija) 28,0% Ostale dejavnosti 1,2% Finančni trgi (Slovenija) 28,4% Kapital in kapitalska ustreznost Kapital za obvladovanje tveganj Skupine po stanju na dan znaša 1.533,9 mio EUR in je za 33,8 mio EUR višji kot ob koncu leta. Na isti dan kapitalska ustreznost (CAR) skupine znaša 12,1 % in je za 1,0 o. t. višja kot konec preteklega leta, količnik temeljnega kapitala (Tier 1) znaša 10,6 % in se je napram koncu leta zvišal za 3,4 o. t., core Tier 1 pa znaša 9,9 % in je za 3,6 o. t. višji kot ob koncu preteklega leta. Kapital za obvladovanje tveganj po stanju na dan znaša 1.065,7 mio EUR in je za 49,0 mio EUR višji kot konec leta. Na isti dan kapitalska ustreznost (CAR) banke znaša 11,2 % in je za 1,1 o. t. višja kot konec predhodnega leta, količnik temeljnega kapitala (Tier 1) znaša 11,2 % in se je v primerjavi s koncem leta zvišal za 3,6 o. t., core Tier 1 pa znaša 10,1 % in je za 3,8 o. t. višji kot ob koncu preteklega leta. Upravljanje tveganj Poslovanje banke so tudi v prvi polovici letošnjega leta zaznamovale krizne razmere v slovenskem gospodarstvu, še dodatno pa visoka koncentracija naložb v panogah dejavnosti, ki jih je kriza najbolj prizadela. Gospodarska situacija je še vedno slaba tudi v večini držav, v katerih poslujejo njene članice. Kljub kriznim razmeram banka ni odstopila od osnovnih načel upravljanja tveganj v Skupini, med katerimi so najpomembnejša: neodvisnost upravljanja tveganj od specifičnih poslovnih področij in samostojnost pri odločanju; doseganje poslovnih ciljev banke ne sme biti povezano s prevzemanjem previsokih tveganj; odločitve na področju upravljanja tveganj temeljijo na celoviti presoji različnih dejavnikov tveganja. Praviloma se ne sme sprejemati odločitev, ki temeljijo le na rezultatu nekega specifičnega kvantitativnega modela oziroma metodološkega prijema (diverzifikacija pristopov k modeliranju); apetit do prevzemanja tveganj v Skupini izhaja iz strateške usmeritve skupine, ki predvideva redefiniranje ciljnega profila tveganja v smeri večje konzervativnosti; dosledno izvajanje centraliziranega spremljanja tveganj in implementacije standardov upravljanja tveganj v odvisnih bankah in drugih finančnih družbah Skupine. Najpomembnejše tveganje v Skupini je kreditno tveganje. Zaradi težkih gospodarskih razmer, ki se še vedno odražajo v slabšanju kreditnega portfelja in naraščanju obsega zapadlih neplačanih Skupina Poslovno poročilo 9

12 terjatev, le-to potrebuje zelo pazljivo in natančno obravnavo. Nujna je tudi večja učinkovitost upravljanja z že slabim in ogroženim portfeljem. Zaradi navedenega, kot tudi s ciljem učinkovitejšega upravljanja z vsemi tveganji, ki spremljajo bančno poslovanje, je bil v letošnjem letu prenovljen celotni kreditni proces. Obenem je bila izvedena tudi reorganizacija področja upravljanja s tveganji in področja za intenzivno obravnavo podjetij in problematične naložbe, z namenom zgodnejšega odkrivanja povečanega tveganja pri poslovanju s posameznimi komitenti, pravočasnega prestrukturiranja in intenzivne obravnave podjetij v težavah ter v končni fazi, tudi učinkovitejše izterjave naložb ter unovčenja zavarovanj. Skupina še vedno daje velik poudarek upravljanju z likvidnostnim tveganjem. Znižanje bonitetne ocene države Slovenije in ter izjemno problematične makroekonomske razmere v Evropi zmanjšujejo dostopnost do virov sredstev na finančnih trgih. Poleg navedenega se podrobno spremlja in upravlja tudi operativna in tržna tveganja ter v procesu ocenjevanja notranjega kapitala tudi druga materialna tveganja. Nove izzive predstavljajo spremembe bančne regulacije na področju kapitala in likvidnostnega tveganja, neuradno poimenovane Basel III, ki jih bo Skupina implementirala skladno s sprejetimi usmeritvami regulatorjev. Upravljanje tveganj temelji na uporabi različnih instrumentov za upravljanje in merjenje tveganj (upravljanje regulatornega in notranjega kapitala, stresno testiranje, proaktivno določanje najbolj ustrezne višine rezervacij oziroma oslabitev, tvegana vrednost, diverzifikacija in druge sodobne metode upravljanja portfelja, točkovalni modeli, interni ratingi, ekonomski kapital itd.). Upravljanje kreditnih tveganj Upravljanje kreditnih tveganj v Skupini poteka na dveh ravneh, in sicer na ravni posameznega komitenta dolžnika ter na ravni celotnega kreditnega portfelja članic ter Skupine. Kreditni portfelj se redno spremlja po vrstah segmentov (tip in velikost komitenta, boniteta, država, dejavnost, zavarovanje, slabe/zapadle terjatve, valuta izpostavljenosti itd.). Spremljanje vsebuje analizo sprememb ter na podlagi časovne dinamike ugotavljanje trendov v gibanju, tveganosti in koncentraciji kreditnega portfelja. Med pomembnejše instrumente za ocenjevanje kakovosti kreditnega portfelja, značilnosti sistema internih ratingov ter stopnje izpostavljenosti sistemskemu tveganju, spadajo matrike prehodov komitentov med bonitetnimi skupinami in sorodne metode za določanje časovne dinamike spreminjanja portfelja. Pri kreditnem portfelju se z uporabo ustreznih metod redno ugotavlja in meri tudi stopnja koncentracije oziroma diverzifikacije portfelja. Banka daje vedno večji poudarek pripravi stresnih scenarijev, ki napovedujejo vpliv neugodnih gibanj portfelja na obseg oslabitev in rezervacij ter na kapitalsko ustreznost banke. z rednimi pregledi poslovnih praks in kreditnih portfeljev članic skrbi, da slednje pri upravljanju kreditnih tveganj poslujejo skladno s standardi upravljanja tveganj v Skupini. S tem so zagotovljeni smiselno poenoteni postopki upravljanja in spremljanja kreditnih tveganj na konsolidirani ravni. Obdobje gospodarske krize je pospešilo naslednje trende na področju kreditne politike: zahteve po bolj kakovostnih zavarovanjih z dosledno upoštevanimi zastavnimi količniki, pri katerih se vrednost meri z upoštevanjem koncepta poštene vrednosti; predhodno ocenjevanje dodatno potrebnih oslabitev terjatev in rezervacij za prevzete obveznosti v primeru neugodnih gibanj, ter oblikovanje le-teh ob pojavu dokazov o oslabitvi; prenovo metodologij bonitetnega razvrščanja komitentov, ki upoštevajo manjši apetit po prevzemanju tveganj; centralno spremljanje in podajanje mnenj o odobravanju zneskovno pomembnejših naložb v članicah Skupine. Izpostaviti velja, da je banka v prvi polovici leta uvedla dodatne sisteme zgodnjega opozarjanja ter zgodnjega zaznavanja problematičnih komitentov, in stalno preverja ter posodablja postopke ocenjevanja ustrezne višine oslabitev in rezervacij z namenom pravočasnega in zneskovno ustreznega odzivanja na spremembe v kvaliteti komitentov. Skupina Poslovno poročilo 10

13 Slika 3: Sestava tveganega portfelja po boniteti komitenta za Skupino po stanju na dan E 13,4% D 6,9% C 10,4% A 55,6% B 13,7% Upravljanje likvidnostnega tveganja Upravljanje likvidnostnega tveganja v Skupini se izvaja skladno z ustreznimi politikami in strategijami, ki definirajo pravila in sistem odgovornosti. Banka na nivoju skupine uporablja uravnoteženo strategijo uravnavanja likvidnosti glede na vire financiranja. Spremljava likvidnostne pozicije in rokovne usklajenosti bilance se izvaja preko analize in nadzora strukture obveznosti in naložb banke in članic Skupine. V zadnjem času so se likvidnostne razmere na finančnih trgih ponovno zaostrile, kot posledica dolžniške krize v nekaterih državah EU. je kljub izjemno zahtevnim razmeram, ki vladajo na mednarodnem trgu kapitala, znižanju bonitetne ocene slovenskih bank ter dolgotrajnemu postopku bila uspešno dokapitalizirana. Skupina skrbi za učinkovito upravljanje operativne in strukturne likvidnosti. Na operativni ravni banka presežno likvidnost drži na poravnalnem računu, v okviru zmožnosti se presežki plasirajo pri ECB in v manjšem obsegu tudi na medbančnem trgu. Več aktivnosti je namenila zagotavljanju strukturne likvidnosti, posredno je strukturo bilance banke uravnavala tudi z obrestno politiko. Za zagotavljanje likvidnosti celotne Skupine je zelo pomemben ustrezno visok in kvaliteten portfelj sekundarnih likvidnostnih rezerv. in ostale bančne članice skupine so že v preteklih letih s konzervativnim pristopom pri sprejemanju tveganj oblikovale velik obseg zelo kvalitetnih likvidnih naložb, v največji meri v obliki državnih vrednostnih papirjev, ki sodijo med primerno finančno premoženje po kriterijih ECB. Portfelj sekundarnih likvidnostnih rezerv v je konec junija predstavljal 22,0 % bilančne vsote, kar znaša 2,8 mrd EUR. Ob tem so se v prvi polovici leta povečevala stanja likvidnostnih presežkov v obliki primarnih likvidnostnih rezerv (stanja na računih bank, kratkoročni medbančni plasmaji in plasmaji pri ECB), kar je posledica priprav na poplačilo večjih obveznosti iz naslova izdane obveznice v juliju. Skupina izdeluje več scenarijev izjemnih situacij, ki upoštevajo specifične krize banke ali sistemske krize v širšem ekonomskem okolju. Banka kot tudi članice Skupine imajo sprejet krizni načrt kot načrt ukrepanja in uravnavanja likvidnosti v izrednih okoliščinah. in članice skupine redno mesečno izračunavajo tudi likvidnostne razmike, kar poročajo na ALCO odborih. Upravljanje trţnih tveganj Upravljanje tržnih tveganj je v splošnem podprto z uporabo sodobnih metodologij in programske opreme ter sistema poročanja, kar zagotavlja ustrezen nadzor nad tržnimi tveganji v vseh družbah Skupine. Vzpostavljene so ločene usmeritve za bančne članice skupine in ostale finančne institucije. Poleg tega se nekatere aktivnosti v skupini izvajajo decentralizirano, nekatere pa se lahko Skupina Poslovno poročilo 11

14 izvajajo le v. Primer slednjega so storitve, povezane s trgovalno knjigo, ki jih za druge članice Skupine opravlja, kot edina trgovalna banka med članicami skupine. Kljub temu, da so tržna tveganja po obsegu v Skupini razmeroma nizka, skupina krepi spremljanje le-teh. V letošnjem polletju so bile pripravljene podlage za bolj frekventno poročanje. Skupina uvaja sistem zgodnjega odkrivanja povečanih tveganj - EWS, s katerim bo lažje identificirala tveganja in se hitreje odzvala oziroma ukrepala za znižanje le-teh. Upravljanje operativnega tveganja V svetu (in bančni industriji) se opozarja na porast kriminalnih dejanj, ki se zlasti krepijo v razmerah finančne krize, zato banka temu posveča posebno pozornost. S številnimi ukrepi je že uspela močno zmanjšati škodne dogodke iz naslova zlorab kartic. Na področju upravljanja z operativnim tveganjem se poseben poudarek posveča ukrepom preprečevanja škodnih primerov. V je med drugim v teku globalna prenova kreditnega procesa z uvedbo dodatnih kontrolnih mehanizmov, ki preprečujejo tako kreditna kot tudi operativna tveganja. Dodatne kontrolne aktivnosti se, kjer je smiselno in racionalno, uvajajo tudi na drugih segmentih poslovanja. V prvem polletju letošnjega leta so in članice Skupine zabeležile manjše število škodnih dogodkov glede na enako obdobje lanskega leta, nižji so bili tudi zneski realiziranih škod. Napoved Skupina je že v letu 2008 utrpela prvi udar finančne in kasneje gospodarske krize, ki je povzročila poslabšanje kreditnega portfelja, povečanje oslabitev in rezervacij ter poslabšanje rezultatov. Trend se nadaljuje še danes. Preko konzervativnejše politike kreditiranja, podprte s centralizacijo kreditnega procesa, vztrajanja na ustrezni stopnji pokritja slabega portfelja z oslabitvami in rezervacijami ter pospešene izterjave na področju slabih naložb, so družbe Skupine minimizirale vpliv slabih gospodarskih razmer na svoje rezultate poslovanja. Banka ocenjuje, da bodo zaostrene gospodarske razmere na domačem trgu, dolžniška kriza v nekaterih evropskih državah ter posledični učinki na naše strateške trge, še naprej negativno vplivali na portfelj Skupine, čeprav predvidoma v manjši meri. Zahtevne ostajajo tudi razmere na mednarodnih trgih kapitala, kjer se še vedno čutijo posledice finančne krize. Zagotavljanje virov financiranja Likvidnostna situacija banke je bila v prvi polovici leta ugodna. Pomemben vir financiranja je banka zagotovila preko depozitnega poslovanja in s sodelovanjem v operacijah refinanciranja pri ECB. Zaradi zahtevnih razmer na mednarodnih finančnih trgih so bile aktivnosti banke za zagotavljanje dolgoročnih virov usmerjene zlasti v servisiranje obstoječih kreditnih pogodb in pripravo na izdaje dolžniških vrednostnih papirjev v času, ko bodo tržne razmere ugodnejše. Skladno z velikim obsegom sekundarnih likvidnostnih rezerv je banka v mesecu februarju izvedla predčasno vračilo sindiciranega posojila, ki ga je v višini 850 mio EUR najela v letu Prav tako je banka v prvem polletju izvedla več delnih predčasnih odkupov obveznic s poroštvom Republike Slovenije, s čimer se je nominalni znesek izdanih obveznic znižal na 747 mio EUR. Obveznosti iz tega naslova je banka v celoti poplačala v juliju. Za potrebe izboljšanja kapitalske strukture je konec junija odkupila del obstoječih podrejenih instrumentov z diskontom v skupnem nominalnem znesku 426,4 mio EUR. Del odkupljenih instrumentov je bil hkrati zamenjan za nov senior nezavarovani dolg v višini 136,8 mio EUR z ročnostjo 3 leta. Izdan je bil tudi hibridni instrument z možnostjo konverzije v višini 320 mio EUR. V težnji po harmonizaciji Skupine je celotno zadolževanje članic skupine na mednarodnih finančnih trgih centralizirano preko, saj slednja koordinira in svetuje članicam pri zadolževanju na Skupina Poslovno poročilo 12

15 teh trgih. V prvi polovici letošnjega leta je bilo pri financiranju članic Skupine v ospredju zadolževanje pri poslovnih bankah, tako slovenskih kot tujih. Članice skupine so se v prvi polovici letošnjega leta pri poslovnih bankah zadolžile v skupnem znesku 34,5 mio EUR. Korporativno upravljanje Uprava Uprava ima lahko skladno z zakonom in statutom od tri do šest članov (predsednika uprave in pet članov), ki jih imenuje in razrešuje Nadzorni svet. Predsednik in člani so imenovani za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani, prav tako pa so v skladu z zakonom in statutom lahko tudi predčasno odpoklicani. Člani Uprave so: predsednik: Božo Jašovič (od , podal odstopno izjavo dne ); člani: David Benedek (od ), Marko Jazbec (od ), Robert Kleindienst (od do na podlagi odstopne izjave) in Guy Snoeks (od ). Nadzorni svet Nadzorni svet ima po statutu 11 članov, ki jih imenuje in razrešuje skupščina, pri čemer potencialne člane predlaga nadzorni svet banke. Nadzorni svet je bil izvoljen na skupščini delničarjev dne za obdobje od dneva njihove izvolitve do zaključka letne skupščine, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni. Do so bili člani Nadzornega sveta : predsednik: Marko Simoneti; namestnik predsednika: Rasto Ovin; člani: Andrej Baričič, Riet Docx, Jurij Detiček (od ), John Hollows, Anton Macuh (od ), Igor Masten, Stojan Petrič (do na podlagi odstopne izjave) in Boris Škapin. Na skupščini delničarjev dne so bili odpoklicani naslednji člani nadzornega sveta banke: Marko Simoneti, Rasto Ovin, Andrej Baričič, Igor Masten, Anton Macuh, Boris Škapin in Jurij Detiček. Na njihovo mesto so bili za obdobje do poteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta imenovani naslednji člani nadzornega sveta banke: Janko Medja, Stephan Wilcke, Klemen Vidic, Miro Germ, Miran Pleterski, Sašo Cunder in Albin Hojnik. Na podlagi odstopne izjave Stojana Petriča je bil na njegovo mesto za obdobje do poteka mandata prvotno izvoljenega člana nadzornega sveta imenovan Matjaž Schroll. Skupščina delničarjev Delničarji so se dne zbrali na 19. redni skupščini delničarjev. Ob pričetku skupščine je bilo prisotnih 86,24 % glasov delničarjev. Delničarji so se na skupščini banke seznanili s sprejetim letnim poročilom za leto in poročilom nadzornega sveta ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu. Podelili so razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, razrešnice za preteklo poslovno leto pa niso prejeli člani uprave. Delničarji so sprejeli še spremembo statuta v zvezi z odobrenim kapitalom ter soglašali s povečanjem osnovnega kapitala z denarnimi vložki.. Na skupščini so prisotni delničarji za revizorja za poslovno leto imenovali revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. nima imetnikov vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice. Skupina Poslovno poročilo 13

16 nima omejitev glasovalnih pravic, saj vse delnice zagotavljajo glasovalne pravice skladno z zakonodajo (z izjemo morebitnih lastnih delnic). Preglednica 4: Deset največjih delničarjev na dan in Naziv delničarja Število delnic Deleţ (v %) Število delnic Deleţ (v %) Na dan Na dan Republika Slovenija , ,21 2 KBC Bank NV , ,04 3 Poteza Naložbe, d.o.o. - v stečaju , ,94 4 Slovenska odškodninska družba, d.d , ,00 5 Kapitalska družba, d.d , ,99 6 Zavarovalnica Triglav, d.d , ,23 7 UCTAM d.o.o , ,22 8 NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d , ,05 9 Triglav vzajemni skladi , ,86 10 Factor banka d.d , ,55 Skupaj največjih deset delničarjev , ,10 Drugi delničarji , ,90 Skupaj vsi delničarji , ,00 Skupina Poslovno poročilo 14

17 2 poročilo Računovodsko Skupina Poslovno poročilo 15

18 Zgoščeni polletni računovodski izkazi d.d. in Skupine pripravljeni v skladu z MRS 34»Medletno računovodsko poročanje«16

19 Kazalo ZGOŠČENI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZGOŠČENI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO KVARTALIH ZGOŠČENI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZGOŠČENI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA PO KVARTALIH ZGOŠČENI IZKAZ FINANČNEGA POLOŢAJA ZGOŠČENI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZGOŠČENI IZKAZ DENARNIH TOKOV POJASNILA K ZGOŠČENIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM OSNOVNI PODATKI POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE Izjava o skladnosti Računovodske usmeritve SPREMEMBE V SESTAVI SKUPINE DOGODKI PO KONČANEM OBDOBJU POROČANJA RAZKRITJA K ZGOŠČENEMU IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA Prihodki in odhodki od obresti Čiste opravnine Realizirani čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjeni trgovanju Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni odhodki Administrativni stroški Rezervacije Oslabitve Dobiček na delnico RAZKRITJA K ZGOŠČENEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŢAJA Denar v blagajni in stanje na računih pri centralnih bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Krediti Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Gibanje popravkov vrednosti kreditov bankam, strankam, ki niso banke in drugih finančnih sredstev Pomembnejši prenosi finančnih instrumentov med nivoji vrednotenja Terjatve za odloženi davek Depoziti, krediti in izdani vrednostni papirji Podrejene obveznosti Rezervacije Učinki povezani s sestavinami drugega vseobsegajočega donosa Knjigovodska vrednost delnice Kapitalska ustreznost Zunajbilančne obveznosti DRUGA RAZKRITJA Razkritja glede povezanih oseb Segmentna analiza Odvisne družbe

20 Zgoščeni polletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz poslovnega izida Pojasnila Skupina Prihodki iz obresti in podobni prihodki Odhodki za obresti in podobni odhodki 5.1. ( ) ( ) ( ) ( ) Čiste obresti ======== ======== ======== ======== Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) 5.2. (13.219) (12.937) (23.031) (22.419) Čiste opravnine (provizije) ======== ======== ======== ======== Realizirane čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (4.519) (3.853) Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (6.513) (3.525) Čiste (izgube)/dobički iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida - (1.206) 58 (1.216) Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji Čiste (izgube)/dobički iz tečajnih razlik (1.257) (4.461) Čiste (izgube)/dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (37) (364) Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni odhodki 5.6. (2.895) (1.351) (4.896) (4.054) Administrativni stroški 5.7. (99.176) ( ) ( ) ( ) Amortizacija (15.122) (15.914) (26.167) (28.123) Rezervacije 5.8. (3.614) (23.935) (7.885) (22.908) Oslabitve 5.9. ( ) (65.000) ( ) ( ) Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Čisti dobički/(izgube) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 83 (401) (116) (44) DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA ======== ======== ======== ======== Davek iz dohodka (31.687) (3.348) (31.636) (4.834) ČISTI DOBIČEK OBDOBJA ======== ======== ======== ======== Lastnikov obvladujoče banke Manjšinskih lastnikov Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico (v EUR na delnico) ,78 0,13 2,93 0,10 Skupina Računovodsko poročilo 18

21 Zgoščeni polletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz poslovnega izida po kvartalih 2.četrtletje 1.četrtletje 2.četrtletje 1.četrtletje Prihodki iz obresti in podobni prihodki Odhodki za obresti in podobni odhodki (77.796) ( ) (86.386) ( ) Čiste obresti ======== ======== ======== ======== Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (7.760) (5.459) (6.981) (5.956) Čiste opravnine (provizije) ======== ======== ======== ======== Realizirani dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (3.340) (4.649) 130 Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (2.220) (9.896) Izgube iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (1.206) Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji Čiste (izgube)/dobički iz tečajnih razlik (6.300) (2.422) Čiste (izgube)/dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (29) (8) 8 17 Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni odhodki (1.532) (1.363) (832) (519) Administrativni stroški (51.213) (47.963) (54.282) (51.733) Amortizacija (7.541) (7.581) (7.962) (7.952) Rezervacije (11.618) (35.994) Oslabitve (87.541) (73.319) (61.295) (3.705) Čiste (izgube)/dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (9) 92 (401) - DOBIČEK/(IZGUBA) IZ REDNEGA POSLOVANJA (42.965) ======== ======== ======== ======== Davek iz dohodka (38.201) (3.017) (331) ČISTI DOBIČEK/(IZGUBA) OBDOBJA (36.451) (2.171) ======== ======== ======== ======== Skupina Računovodsko poročilo 19

22 Zgoščeni polletni računovodski izkazi d.d. in Skupine 2.četrtletje Skupina 1.četrtletje 2.četrtletje 1.četrtletje Prihodki iz obresti in podobni prihodki Odhodki za obresti in podobni odhodki ( ) ( ) ( ) ( ) Čiste obresti ======== ======== ======== ======== Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (12.495) (10.536) (11.901) (10.518) Čiste opravnine (provizije) ======== ======== ======== ======== Realizirani dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (3.036) (4.475) 622 Čisti dobički/(izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (696) (8.409) (Izgube)/dobički iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (22) 80 1 (1.217) Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji (188) Čiste (izgube)/dobički iz tečajnih razlik (9.402) (3.273) Čisti dobički/(izgube) iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 432 (20) (288) (76) Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni odhodki (2.445) (2.451) (2.455) (1.599) Administrativni stroški (85.370) (75.228) (84.191) (80.396) Amortizacija (13.010) (13.157) (14.071) (14.052) Rezervacije (13.173) (35.925) Oslabitve (73.725) (84.851) (85.538) (18.014) Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Čiste (izgube)/dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (7) (109) (82) 38 DOBIČEK/(IZGUBA) IZ REDNEGA POSLOVANJA (39.798) (35) ========= ========= ========= ========= Davek iz dohodka (36.969) (1.967) (2.867) ČISTI DOBIČEK/(IZGUBA) OBDOBJA (34.465) (2.002) ======== ======== ======== ======== Lastnikov obvladujoče banke (34.616) (2.956) Manjšinskih lastnikov Skupina Računovodsko poročilo 20

23 Zgoščeni polletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz vseobsegajočega donosa Pojasnilo Skupina Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (11.613) (4.929) Čisti dobički, pripoznani v preseţku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naloţb v druţbe v tujini Dobički, pripoznani v presežku iz prevredotenja Čiste (izgube)/dobički, pripoznane v uskupinjevalnem popravku kapitala - - (5.987) (Izgube)/dobički, pripoznani v presežku iz prevrednotenja - - (5.987) Čisti dobički, pripoznani v preseţku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov Izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja (776) (27) (776) (27) Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid Čisti dobički/(izgube), pripoznane v preseţku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoloţljivimi za prodajo (16.029) (15.304) Dobički/(izgube), pripoznane v presežku iz prevrednotenja (35.145) (33.754) Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid Pripadajoči čisti dobički/(izgube), pripoznane v preseţku iz prevrednotenja in zadrţanem dobičku v zvezi z naloţbami v kapital pridruţenih in skupaj obvladovanih druţb, obračunanih po kapitalski metodi (2.630) Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa (5.728) (7.293) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi (10.367) (2.780) Lastnikov obvladujoče banke (10.367) (3.863) Manjšinskih lastnikov Skupina Računovodsko poročilo 21

24 Zgoščeni polletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz vseobsegajočega donosa po kvartalih 2.četrtletje 1.četrtletje 2. četrtletje 1. četrtletje Čisti dobiček/(izguba) obdobja po obdavčitvi (36.451) (2.171) Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (468) (10.916) (697) Čisti dobički/(izgube), pripoznane v preseţku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov (182) (Izgube)/dobički, pripoznani v presežku iz prevrednotenja (457) (319) (942) 915 Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid Čisti dobički/(izgube), pripoznane v preseţku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoloţljivimi za prodajo (13.411) (2.618) (Izgube)/dobički, pripoznani v presežku iz prevrednotenja (13.407) (27.993) (7.152) Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa (725) (5.003) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi (16.451) (13.087) četrtletje 1.četrtletje Skupina 2. četrtletje 1. četrtletje Čisti dobiček/(izguba) obdobja po obdavčitvi (34.465) (2.002) Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (2.040) (4.318) (611) Čisti dobički, pripoznani v preseţku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naloţb v druţbe v tujini Dobički, pripoznani v presežku iz prevredotenja Čiste (izgube)/dobički, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala (910) (5.077) (Izgube)/dobički, pripoznani v presežku iz prevrednotenja (910) (5.077) Čisti dobički/(izgube), pripoznane v preseţku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov (182) (Izgube)/dobički, pripoznani v presežku iz prevrednotenja (457) (319) (942) 915 Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid Čisti dobički/(izgube), pripoznane v preseţku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoloţljivimi za prodajo (13.362) (1.942) (Izgube)/dobički, pripoznani v presežku iz prevrednotenja (13.810) (27.770) (5.984) Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid Pripadajoče čiste (izgube)/dobički, pripoznani v preseţku iz prevrednotenja in zadrţanem dobičku v zvezi z naloţbami v kapital pridruţenih in skupaj obvladovanih druţb, obračunanih po kapitalski metodi (756) (1.363) (1.267) Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa (725) (6.568) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi (14.696) (6.320) Lastnikov obvladujoče banke (14.909) (7.370) Manjšinskih lastnikov Skupina Računovodsko poročilo 22

25 Zgoščeni polletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz finančnega poloţaja Skupina Pojasnila Denar v blagajni in stanje na računih pri centralnih bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Dolžniški vrednostni papirji Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančne naložbe v posesti do zapadlosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Nekratkoročna sredstva in skupina za odtujitev v posesti za prodajo Zastavljena sredstva 6.7.c) Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih družb Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb Terjatve za davek iz dohodka Terjatve za odloženi davek Druga sredstva SKUPAJ SREDSTVA ========== ========== ========== ========== Finančne obveznosti do centralnih bank Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Depoziti bank 6.7.a) Krediti bank 6.7.b) Depoziti strank, ki niso banke 6.7.a) Krediti strank, ki niso banke 6.7.b) Izdani vrednostni papirji 6.7.d) Podrejene obveznosti Druge finančne obveznosti 6.7.e) Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja 6.7.c) Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Rezervacije Obveznosti za davek iz dohodka Obveznosti za odloženi davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI ========== ========== ========== ========== DELNIŠKI KAPITAL Osnovni kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja (21.694) (41.226) (35.442) (52.942) Rezerve iz dobička Zadržani dobiček Lastni deleži (2.048) (2.048) (2.048) (2.048) Kapital manjšinskih lastnikov SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL ========== ========== ========== ========== Skupina Računovodsko poročilo 23

26 Zgoščeni polletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz sprememb lastniškega kapitala Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve iz Zadržani Lastni Skupaj kapital rezerve prevrednotenja dobička dobiček deleži kapital Stanje 1. januar (41.226) (2.048) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi Stanje 30. junij (21.694) (2.048) Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve iz Zadržani Lastni Skupaj kapital rezerve prevrednotenja dobička dobiček deleži kapital Stanje 1. januar (2.048) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos - - (11.613) (11.613) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi - - (11.613) (10.367) Vpis novega kapitala Stanje 30. junij (6.688) (2.048) Skupina Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve iz Zadržani Lastni Kapital Kapital Skupaj kapital rezerve prevrednotenja dobička dobiček deleži lastnikov manjšinskih kapital obvladujoče lastnikov banke Stanje 1. januar (52.942) (2.048) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi Stanje 30. junij (35.442) (2.048) Skupina Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve iz Zadržani Lastni Kapital Kapital Skupaj kapital rezerve prevrednotenja dobička dobiček deleži lastnikov manjšinskih kapital obvladujoče lastnikov banke Stanje 1. januar (9.724) (2.048) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos - - (4.812) (4.812) (117) (4.929) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi - - (4.812) (3.863) (2.780) Vpis novega kapitala Izplačilo (obračun) dividend (3) (3) Drugo* (2.618) - (2.618) (138) Stanje 30. junij (14.536) (2.048) * Postavka drugo se nanaša na transakcije z manjšinskimi lastniki. Skupina Računovodsko poročilo 24

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 Organi upravljanja na 30.6.2012 Uprava banke Aleš Hauc predsednik mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po www.triglav.eu Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite povezavo v kazalu. 1. 4 2. Nagovor predsednika Uprave 11 Poročilo Nadzornega sveta 15 3.

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več