O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD"

Transkripcija

1 O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZADEVA: Predlog sodne poravnave Poročevalca: Branko Žnidar, direktor občinske uprave Janja Tkavc Smogavec, vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve

2 O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k a u p r a v a Oddelek za splošne in pravne zadeve Kolodvorska ulica10, 2310 Slovenska Bistrica telefon: h.c / , fax: / uradna spletna stran Številka: /2015 Datum: O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t ZADEVA: Seznanitev s predlogom sodne poravnave I. PREDLAGATELJ Župan dr. Ivan ŽAGAR II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO Odbor za gospodarstvo in proračun III. VRSTA POSTOPKA Enofazni IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM: Opr. št.: I Pg 160/2013 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru Opr. št.: I Pg 702/2015 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru Opr. št.: I Pg 703/2015 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru V. NAMEN, CILJI SPREJEMA Namen predloženega gradiva je seznanitev in potrditev s strani Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica o sklenitvi sodne poravnave v zadevah, ki so vodene pod opr. št. I Pg 160/2013, I Pg 702/2015 in I Pg 703/2015 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru. Občina Slovenska Bistrica, Osnovna šola Antona Ingoliča Sp. Polskava in Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, kot dolžniki oziroma tožene stranke v pravdnih zadevah Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. I Pg 160/2013, I Pg 703/2015 in I Pg 702/2015, nameravamo skleniti s tožečo stranko HIŠE PRIHODNOSTI d.o.o. Ljubljana in NOVO

3 KREDITNO BANKO d.d. Maribor, sodno poravnavo z vsebino, ki izhaja iz priloženega osnutka poravnave. Obrazložitev: Občinski svet Občina Slovenska Bistrica je na 16. redni seji dne , sprejel sklep, da se na zemljišču parc. št. 1012/18 v k.o. Sp. Polskava v lasti Občine Slovenska Bistrica, ustanovi stavbna pravica za gradnjo objekta za izvajanje programov vrtca in programov osnovnošolskega izobraževanja. Občina Slov. Bistrica je za ustanovitev stavbne pravice izvedla javno zbiranje ponudb, ki je bilo objavljeno v uradnem listu št. 53/09 z dne in izbrala kot najugodnejšega ponudnika družbo Marles hiše Maribor d.o.o.. Družba Marles je v svoji ponudbi z dne določila višino najemnine za dobo 14 let in v opombi navedla:»najemnina temelji na EURIBOR-ju in se spremeni preračuna: 1. ob predaji objekta v najem in naprej 1x letno ob koncu koledarskega leta«. Občina Slov. Bistrica je glede na dejstvo, da je družbo Marles hiše Maribor d.o.o. izbrala kot najugodnejšega ponudnika, z njo sklenila dne pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in sicer za izvajanje programov vrtca in izvajanje programov osnovnošolskega izobraževanja za dobo 16 let in nato še anekse k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice. Družba HIŠE PRIHODNOSTI INŽENIRING IN GRADNJA d.o.o., kot pravna naslednica Marles hiše Maribor d.o.o., je sklenila z OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava in Vrtcem Otona Župančiča dne najemno pogodbo, s katero so pogodbene stranke v členu 3. določili višino mesečne najemnine, ter določile, da najemnina temelji na 6 mesečnem EURIBORju in se spremeni preračuna: 1. ob predaji objekta v najem in naprej 1x letno ob koncu koledarskega leta in sicer tako, da znaša višina najemnina toliko, kolikor znaša anuiteta iz anuitetnega načrta banke najemodajalca. K najemnim pogodbam z dne , sta bila sklenjena še aneks št. 1 z dne in aneks št. 2 z dne Občina Slov. Bistrica je z Osnovno šolo Antona Ingoliča in z Vrtcem Otona Župančiča podpisala dne Pogodbo o zagotavljanju stroškov najemnine za prostore osnovno šolskega izobraževanja ter izvajanje programa vrtca, pri čemer je zagotovila sredstva, ki so predstavljala višino najemnine po najemni pogodbi ter določili skladno s ponudbo, da»zgoraj zapisana najemnina temelji na 6 mesečnem EURIBOR-ju in se spremeni preračuna: 1. Ob predaji objekta v najem in naprej 1x letno ob koncu koledarskega leta«. Družba HIŠE PRIHODNOSTI INŽENIRING IN GRADNJE d.o.o. ter Osnovna šola Antona Ingoliča so podpisali zapisnik o prevzemu dne , v zapisniku preračunali mesečno anuiteto, ter v zapisniku ponovno zapisali, da je v najemni pogodbi opredeljena mesečna najemnina, ki temelji na 6 mesečnem EURIBOR- ju in se spremeni preračuna: 1. ob predaji objekta v najem, tako, da znaša višina najemnina toliko, kolikor znaša anuiteta iz anuitetnega načrta banke najemodajalca ter anuitetni načrt banke najemodajalca priloži k zapisniku in iz katerega je izhajalo, da je na dan zapisnika o prevzemu višina mesečne najemnina. Ker je Občina Slov. Bistrica v skladu s pogodbo o zagotavljanju stroškov najemnine za prostore Osnovne šole in Vrtca le tem zagotavljala denarna sredstva v višini določene anuitete, upoštevaje varolizacijo ob začetku vsakega leta oz. na novo preračunano najemnino

4 ob upoštevanju EURIBOR-ja na dan 1.1. in ne upoštevaje višino najemnine kot ta znaša iz anuitetnega načrta banke najemodajalke, sta tudi Osnovna šola Antona Ingoliča Sp. Polskava, kakor tudi vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica poravnavali najemodajalcu, to je HIŠE PRIHODNOSTI INŽENIRING IN GRADNJE d.o.o., Ljubljana mesečno najemnino v višini kot so ji bila zagotovljena sredstva skladno s pogodbo s strani Občine Slov. Bistrica. Glede na dejstvo, da Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica in OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava nista plačevali najemnine v višini, kot ta znaša iz anuitetnega načrta banke najemodajalke, temveč v višini kot ta izhaja iz Pogodbe o zagotavljanju stroškov najemnine za prostore Osnovne šole in Vrtca sklenjene z Občino Slovenska Bistrica, je najemodajalec HIŠE PRIHODNOSTI INŽENIRING IN GRADNJE d.o.o. Ljubljana, vložila zoper Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica in zoper Osnovno šolo Antona Ingoliča Sp. Polskava, tožbo zaradi plačila premalo plačane najemnine. V zadevi tožene stranke Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica, je Okrožno s sodišče v Mariboru s sodbo opr. št. I Pg 1414/2012 z dne , ugodilo tožbenemu zahtevku tožeče stranke in naložilo vrtcu plačilo zgoraj navedenega zneska s pripadki, to je obrestmi, sodbo prvostopenjskega sodišča je potrdilo Višje sodišče v Mariboru s sodbo opr. št. I CPg 399/2014. Citirana sodba je tako postala pravnomočna. Pred Okrožnim sodiščem v Mariboru je v teku še pravdna zadeva zaradi plačila najemnine zoper Osnovno šolo Antona Ingoliča Sp. Polskava ter Vrtec Otona Župančiča, pod opr. št. I Pg 160/2013, opr. št. Pg 702/2015 in opr. št Pg. 703/2015. V navedenih pravdnih zadevah je tožbo vložila Nova KBM Maribor d.d, ker so HIŠE PRIHODNOSTI d.o.o. za zavarovanje svojih kreditnih pogodb, s pogodbo o odstopu terjatve v zavarovanje v korist Nove KBM d.d. Maribor, odstopila terjatve do Občine oziroma Osnovne šole in Vrtca, upoštevaje Pogodbo o zagotavljanju stroškov najemnine, sklenjene med Občino Slov. Bistrica ter Osnovno šolo in Vrtcem. Prvostopenjsko in drugostopenjsko sodišče je v zadevi tožene stranke Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica, zaključilo, da je šlo za pogodbeno avtonomijo strank (pogodbe sklenjene med HIŠE PRIHODNOSTI in Osnovno šolo ter Vrtcem) in zavrnilo vse ugovore tožene stranke glede zmote pri sklepanju pogodb, kakor ugovore ničnosti pogodbe oziroma pogodbenih določil. Tako je pričakovati, da bi isto sodišče tudi v»odprtih«pravdnih zadevah odločilo enako, upoštevaje že pravnomočno razsojeno stvar v pravdni zadevi tožene stranke Vrtec Otona Župančiča I Pg 1414/2012. HIŠE PRIHODNOSTI d.o.o. in NKBM sta za razrešitev vseh odprtih izvršilnih in pravdnih zadev, predlagali sklenitev poravnave, po kateri bi upoštevaje stanje zapadlih obveznosti na dan , odpustili obresti in bi tako»odpustek«znašal ,57 EUR, zapadle obveznosti pa se bodo plačale v višini in na način, kot to izhaja iz poravnave. V naprej, to je od , bi se Občina zavezala zagotavljati sredstva in plačevati najemnino v polni višini. Pravdne stranke bi v vseh postopkih nosile vsaka svoje pravdne stroške. Menimo, da je predlagana poravnava smiselna, saj je težko pričakovati in napovedati ugoden izid za toženi stranki in Občino Slov. Bistrica, v kolikor bi se pravdni postopki nadaljevali, bi nastajali novi sodni stroški, povišala bi se tudi višina nateklih obresti.

5 VI. FINANČNE POSLEDICE Sprejetje predlaganega sklepa ima neposredne finančne posledice za občinski proračun, in sicer v višini ,36. VII. PREDLOG SKLEPA Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme naslednji S K L E P Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se seznani in potrdi predlog sodne poravnave. Predlog sodne poravnave je priloga tega sklepa. S spoštovanjem. Pripravila: Janja Tkavc Smogavec Branko Žnidar direktor občinske uprave Priloge: - predlog sodne poravnave - sodba Višjega sodišča

6 HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor Osnovna šola Antona Ingoliča, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zidanškova ulica 1a, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica sklepajo naslednjo sodno poravnavo Stranke poravnave ugotavljajo, da med njimi potekajo naslednji pravdni/izvršilni postopki: 1. Opr. št.: I Pg 160/2013 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru 2. Opr.št.: I Pg 703/2015 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru 3. Opr.št.: I Pg 702/2015 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru Stranke te poravnave medsebojna razmerja po tej poravnavi urejajo na naslednji način: 1. Osnovna šola Antona Ingoliča, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko in Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica kot solidarna dolžnika iz naslova zahtevkov po vseh navedenih pravdnih postopkih plačata na račun NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor št. SI , sklic: znesek v višini ,58 EUR. 2. Zgoraj naveden znesek plačata solidarna dolžnika v dveh obrokih in sicer prvi obrok v znesku ,79 EUR dne in drugi obrok v znesku_ ,79eur dne _, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 3. V kolikor solidarna dolžnika Osnovna šola Antona Ingoliča, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko in Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ne poravnata prvega obroka iz točke 2. te poravnave zapadejo v plačilo vse obveznosti solidarnih dolžnikov po točki 2. te poravnave, na podlagi pisnega obvestila upnice NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., poslanega priporočeno po pošti, pri čemer se kot dan predčasne dospelosti šteje tretji delovni dan od dneva oddaje poštne pošiljke na pošto. 4. S plačilom po 2. točki te poravnave so poravnane vse obveznosti Osnovne šole Antona Ingoliča, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko in Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica iz naslova najemnine po Najemni pogodbi št /2009-Oš1 z dne , ki so zapadle do dne , ob čemer so upoštevana vsa plačila do dne sklenitve te poravnave. Kakršnemukoli presežku terjatev ali obresti, ki bi jih imeli upnici NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor in/ali HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana iz naslova najemnin in obresti po Najemni pogodbi št /2009-Oš1 z dne do dne se upnici odpovedujeta. Odpoved po tej točki velja le v primeru, da so obveznosti po 2. točki te poravnave izpolnjene pravočasno.

7 5. Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zidanškova ulica 1a, Slovenska Bistrica in Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica kot solidarna dolžnika iz naslova zahtevkov po vseh navedenih pravdnih postopkih plačata na račun NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor št. SI , sklic: znesek v višini ,78 EUR. 6. Zgoraj naveden znesek plačata solidarna dolžnika v dveh obrokih in sicer prvi obrok v znesku_29.182,89_eur dne in drugi obrok v znesku_29.182,89 EUR dne _, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 7. V kolikor solidarna dolžnika Osnovna šola Antona Ingoliča, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko in Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ne poravnata prvega obroka iz točke 6. te poravnave zapadejo v plačilo vse obveznosti solidarnih dolžnikov po točki 6. te poravnave, na podlagi pisnega obvestila upnice NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., poslanega priporočeno po pošti, pri čemer se kot dan predčasne dospelosti šteje tretji delovni dan od dneva oddaje poštne pošiljke na pošto. 8. S plačilom po 5. točki te poravnave so poravnane vse obveznosti Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zidanškova ulica 1a, Slovenska Bistrica in Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica iz naslova najemnine po Najemni pogodbi št /2009-Vrt1 z dne , ki so zapadle do dne , ob čemer so upoštevana vsa plačila do dne sklenitve te poravnave. Kakršnemukoli presežku terjatev ali obresti, ki bi jih imeli upnici NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor in/ali HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana iz naslova najemnin in obresti po Najemni pogodbi št /2009-Vrt1 z dne do dne se upnici odpovedujeta. Odpoved po tej točki velja le v primeru, da so obveznosti po 6. točki te poravnave izpolnjene pravočasno. 9. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., bo vsa prejeta plačila solidarnih dolžnikov po točkah 2. in 5. porabila za poplačilo zapadlih zavarovanih terjatev do upnice HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o po Pogodbi o dolgoročnem kreditu št /51 in Pogodbi o dolgoročnem kreditu št.28473/ V zneskih plačil po točkah 1 in 5. je že upoštevan odpustek upnic do solidarnih dolžnikov in v enakem znesku odpustek NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d. do HIŠ PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana in sicer, tako po Pogodbi o dolgoročnem kreditu št /51 in Pogodbi o dolgoročnem kreditu št / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor bo HIŠAM PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana po prejemu vseh plačil po točki 1., 2., 5. in 6. te poravnave, HIŠAM PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana sprostila znesek v višini ,60 EUR presežek plačila solidarnih dolžnikov nad terjatvami NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., do HIŠ PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o. po Pogodbi o dolgoročnem kreditu št /51 in Pogodbi o dolgoročnem kreditu št /83 po stanju na dan Presežek se ne obrestuje in se upošteva v dobro HIŠAM PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o. v skladu s točko 12. te poravnave. 12. Po rednem plačilu prvih obrokov dogovorjenih v tej poravnavi za dne bo nastal presežek sredstev po 11. točki te poravnave v višini ,80 EUR ( obveznosti po zavarovanih kreditnih pogodbah v višini ,88 EUR in priliv v višini ,68 EUR ). Za omenjeno preplačilo oz. presežek se bo znižal obrok, ki zapade v plačilo Ob drugem nakazilu dne pa bo znesek presežka skupno znašal ,60 EUR, kar predstavlja dejansko višino presežka. Po oz. po poravnavi obeh obrokov s strani solidarnih dolžnikov, bo družba HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o z omenjenim»presežkom prosto razpolagala ( sredstva se bodo nakazala na TRR družbe pri upnici NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. ). V kolikor pride do zamude pri plačilu solidarnih dolžnikov po tej poravnavi, se ta presežek, z dnem zamude uporabi za pokrivanje terjatev upnice NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. solidarnih dolžnikov po tej

8 poravnavi in hkrati za pokrivanje terjatev upnice NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. po Pogodbi o dolgoročnem kreditu št /51 in Pogodbi o dolgoročnem kreditu št /83, pri čemer vrstni red vračunavanja izpolnitev določi upnica NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d Stranke poravnave so soglasne, da se sporni druga odstavka 3. člena Najemne pogodbe št /2009-Oš1 z dne in Najemne pogodbe št /2009-Vrt1 z dne interpretirata in izpolnjujeta na način, kot sta zapisana in Osnovna šola Antona Ingoliča, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zidanškova ulica 1a, Slovenska Bistrica in Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica (kot porok) bodo svoje obveznosti po najemnih pogodbah izpolnjevali v celoti in v skladu z načinom obračuna določenim v navedenih najemnih pogodbah ob čemer znašajo najemnine ob sklenitvi te poravnave EUR z zapadlostjo vsakega 30. v mesecu za Osnovno šolo Antona Ingoliča, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko in EUR z zapadlostjo vsakega 30. v mesecu za Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zidanškova ulica 1a, Slovenska Bistrica. 14. Upnici se dogovorita da se pri maksimalni hipoteki ID pravice/zaznambe: ustanovljeni na stavbni pravici ID znak , spremeni rok do katerega zapadejo v plačilo terjatve, zavarovane znotraj te maksimalne hipoteke, ta so po novem znotraj navedene maksimalne hipotek zavarovane terjatev z najkasnejšo dospelostjo do odpoklica. HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, mat.št.: dovoljujejo, da se v zemljiški knjigi pri maksimalni hipoteki ID pravice/zaznambe: ustanovljeni na stavbni pravici ID znak v korist upnice NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, spremeni rok do katerega zapadejo v plačilo terjatve, zavarovane znotraj te maksimalne hipoteke, ta so po novem znotraj navedene maksimalne hipotek zavarovane terjatve, z najkasnejšo dospelostjo do odpoklica. 15. Upnici in Občina Slovenska Bistrica se prav tako dogovorijo, da se Občina Slovenska Bistrica v izogib nastajanju dodatnih sodnih sporov obvezuje poravnati vse svoje zapadle in neporavnane obveznosti po Najemni pogodbi sklenjeni med družbo Hiše Prihodnosti d.o.o. in Osnovno šolo Partizanska bolnišnica Jesen Tinje z dne najkasneje do Vsaka stranka nosi svoje stroške pravdnih/izvršilnih postopkov pod Opr. št.: I Pg 160/2013 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru, Opr. Št. Pg 702/2015 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru in Opr. Št. Pg 703/2015 pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.

9

10

11

12

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju, : 3576027000, davčna : 59523506 Stečajni postopek nad pravno osebo - Opr. št.: St 2958/2017 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Oddelek za gospodarsko sodstvo stečajna pisarna Opr.

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO

OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04)

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija Tržaška cesta 25 p.p. 2999 1001 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 476 84 11 faks: 01 426 46 30 www.fe.uni-lj.si e-mail: dekanat@fe.uni-lj.si Št.: 30-155-2/2014 Ljubljana, 04.09.2014 Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;   Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več

upravljavec/naročnik:Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,

upravljavec/naročnik:Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, Upravljavec: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, na podlagi 51. člena in prvega odstavka 64. c lena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Dnevi insolvenčnega prava 2018 Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi B

Dnevi insolvenčnega prava 2018 Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi B Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi Blaž Hrastnik, doktor pravnih znanosti, odvetnik v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan,

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

SD Velenje

SD Velenje Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 6. 5. 2015, ki je postal pravnomočen dne 22. 5. 2015 STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA Vegrad d.d. v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, matična št. 5448557000,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z

OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 18. 12. 2014 Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije Poročevalec/ka:

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: 26.7.2018 Številka: 032-0014/2014-157 Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB 1 št. 43/14, 7/15) in 31. člena

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne 26.1.2018, 19.6.2018 in 18.10.2018, v stečaju RAM INVEST podjetje za investicijski inženiring d.o.o., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana ter

Prikaži več

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva 14 1000 Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: 25. 8. 2014 PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, Ob parku 4, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Gvido

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Kako dolgo čakati na dolžnika, preden ga damo v izterjavo 14.06.2016 22:30 Finance 114/2016 0 Intervju: Leon Zalar, direktor družbe za izterjavo Pro Kolekt Vedno se trudimo prevaliti strošek izterjave

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

LIZING POGODBA FIZIČNE OSEBE SPLOŠNI POGOJI ŠT. FL-01/2014 I. OBRAZLOŽITEV POJMOV V pogodbi uporabljeni izrazi imajo pomen, kot je določen v nadaljeva

LIZING POGODBA FIZIČNE OSEBE SPLOŠNI POGOJI ŠT. FL-01/2014 I. OBRAZLOŽITEV POJMOV V pogodbi uporabljeni izrazi imajo pomen, kot je določen v nadaljeva LIZING POGODBA FIZIČNE OSEBE SPLOŠNI POGOJI ŠT. 2014 I. OBRAZLOŽITEV POJMOV V pogodbi uporabljeni izrazi imajo pomen, kot je določen v nadaljevanju, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno. Pogodba je

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: 6. 7. 2017 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič,

Prikaži več