poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015"

Transkripcija

1 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

2 Organi upravljanja na dan Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc predsednik član članica Izvršilni direktorji banke Aleksander Batič Jernej Močnik mag. Peter Kupljen mag. Vlasta Brečko Nadzorni svet banke dr. Peter Kukovica dr. Niko Samec dr. Andrej Fatur mag. Peter Kavčič Miha Glavič predsednik namestnik predsednika član član član Ime obvladujoče banke: Nova Kreditna banka Maribor d.d. Skrajšano ime banke: Nova KBM d.d. Sedež: Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor BIC (SWIFT): KBMASI2X Reuters: KBMS IBAN: SI Številka računa: Matična številka: Št. reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Mariboru: 062/ Davčna številka: Osnovni kapital:

3 SKUPINA NOVE KBM Bilančna vsota: 4.369,0 mio Čisti dobiček: 23,3 mio Število zaposlenih: ROAE*: 3,07 % ROAA*: 0,40 % BANČNIŠTVO Število zaposlenih: Delež sredstev: 95,5 % Nova KBM d.d. Bilančna vsota: 3.608,2 mio Čisti dobiček: 35,9 mio ROAE: 5,57 %; ROAA: 0,82 % PBS d.d. 99,12% lastništvo Bilančna vsota: 720,1 mio Čisti dobiček: 246 tisoč ROAE: 0,40 %; ROAA: 0,03 % ADRIA BANK AG 100% lastništvo Bilančna vsota: 37,4 mio Čista izguba: (219) tisoč ROAE: (1,77) %; ROAA: (0,17) % KBM BANKA AD 89,53% lastništvo Bilančna vsota: 79,3 mio Čista izguba: (2,1) mio ROAE: (14,22) %; ROAA: (2,35) % UPRAVLJANJE SKLADOV IN POKOJNINSKA VARČEVANJA Število zaposlenih: 47 Delež sredstev: 2,8 % KBM Infond d.o.o. 72,73% 1 lastništvo Bilančna vsota: 13,6 mio Čisti dobiček: 1,3 mio Sredstva v upravljanju: 265,5 mio ROAE: 12,00 %; ROAA: 11,26 % Moja naložba d.d.** 45% lastništvo Bilančna vsota: 115,2 mio Čisti dobiček: 343 tisoč ROAE: 5,11 %; ROAA: 0,31 % LIZING, NEPREMIČNINSKA DEJAVNOST IN OSTALO Število zaposlenih: 36 Delež sredstev: 1,7 % KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji 2 100% lastništvo Bilančna vsota: 19,0 mio Čista izguba: (4,4) mio ROAE: neg. povprečni kapital ROAA: (7,62) % Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji 2 100% lastništvo Bilančna vsota: 22,5 mio Čista izguba: (5,1) mio ROAE: neg. povprečni kapital ROAA: (15,92) % KBM Leasing Hrvatska d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 22,5 mio Čista izguba: (2,1) mio ROAE: neg. povprečni kapital ROAA: (8,25) % KBM Invest d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 13,5 mio Čista izguba: (1,3) mio ROAE: neg. povprečni kapital ROAA: (5,88) % M-PAY d.o.o. 50% lastništvo Bilančna vsota: 225 tisoč Čisti dobiček: 15 tisoč ROAE: 8,78 %; ROAA: 8,76 % MB Finance B.V. 0,00% 3 lastništvo * V organigramu sta kazalnika ROAE in ROAA pred obdavčitvijo. ** Pridružena družba. 1 Delež Skupine v osnovnem kapitalu KBM Infonda d.o.o. znaša 72,00 %. Zaradi odstotka lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe KBM Infond 72,73 %. 2 Podjetje je od v postopku likvidacije. 3 Podjetje MB Finance B.V. v skladu z MSRP 10 predstavlja konsolidirano strukturirano podjetje, ki ga obvladuje Nova KBM d.d. Nova KBM d.d. nima glasovalnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe, ki je za Skupino nematerialna. 3

4 Kazalo POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM... 5 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM... 6 LASTNIŠKA STRUKTURA NOVE KBM IN PODATKI O DELNICI... 7 ANALIZA POSLOVANJA SKUPINE NOVE KBM... 8 Poslovni izid Skupine Nove KBM 8 Finančni položaj Skupine Nove KBM 9 RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM Izkaz poslovnega izida 10 Izkaz finančnega položaja 11 Poročilo vsebuje nerevidirane podatke za leto 2014, ki pa se lahko razlikujejo od revidiranih ob koncu poslovnega leta

5 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Skupine Nove KBM in Nove KBM Skupina Nove KBM Nova KBM Indeks Indeks Izkaz finančnega položaja (v tisoč ) Bilančna vsota Vloge nebančnega sektorja Krediti nebančnemu sektorju Celotni kapital Izkaz poslovnega izida (v tisoč ) Čiste obresti Čiste opravnine (provizije) Čisti dobički/izgube iz poslovanja z vrednostnimi papirji in tujimi valutami Drugi prihodki/odhodki (vključeni neto dobički/izgube iz ustavljenega poslovanja) (21.097) (12.865) (12.413) Operativni stroški ( ) ( ) 85 (74.045) (83.030) 89 Oslabitve in rezervacije (44.514) ( ) 6 (46.430) ( ) 7 Dobiček/izguba iz rednega in ustavljenega poslovanja ( ) ( ) Čisti dobiček/izguba poslovnega obdobja ( ) ( ) Kazalniki (v %) Obrestna marža 2,38 1,52 2,48 1,44 Kapitalska ustreznost na skupni kapital 23,30 18,13 25,79 20,49 Kapitalska ustreznost na temeljni kapital 23,30 18,06 25,79 20,45 Kapitalska ustreznost na navadni lastniški temeljni kapital 23,30 18,06 25,79 20,45 Donos na sredstva pred obdavčitvijo 0,40 (12,74) 0,82 (15,03) Donos na kapital pred obdavčitvijo 3,07 (221,22) 5,57 (249,42) Operativni stroški/povprečna aktiva 2,23 2,35 1,96 1,97 Stroški / prihodki (CIR) 62,14 64,56 48,94 54,45 Neto krediti/depoziti strank, ki niso banke (neto LTD) 62,43 72,48 64,61 77,25 Rating (dolgoročni) Caa1 (Moody's) BB- (Fitch) Caa2 (Moody's) BB- (Fitch) 5

6 Predstavitev Skupine Nove KBM in Nove KBM Nova KBM je obvladujoča banka v Skupini Nove KBM. Skupino na dan sestavlja poleg obvladujoče še 10 odvisnih družb in pridružena družba. Imena družb in lastniški deleži Skupine v njih so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju. Nova KBM je komercialna banka s tradicijo, usmerjena v standardne posle poslovanja s prebivalstvom in podjetji. Sedež ima v Ulici Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija. Banka je zavezana k pripravi skupinskih računovodskih izkazov. Sestava Skupine Nove KBM s pridruženo družbo na dan Družba Nova KBM d.d. Razmerje obvladujoča banka Delež v glasovalnih pravicah (%) Poštna banka Slovenije d.d. odvisna banka 99,12 Adria Bank AG odvisna banka 100,00 KBM Banka AD odvisna banka 89,53 KBM Infond d.o.o. odvisna družba 72,73 1 KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji odvisna družba 100,00 2 KBM Invest d.o.o. odvisna družba 100,00 Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji odvisna družba 100,00 2 M-Pay d.o.o. odvisna družba 50,00 KBM Leasing Hrvatska d.o.o. odvisna družba 100,00 Maribor Finance B.V. odvisna družba 00,00 3 Moja naložba d.d. pridružena družba 45,00 V maju 2014 je obvladujoča banka dokapitalizirala odvisno družbo Adria Bank v višini tisoč in s tem postala lastnica 100% deleža v njenem kapitalu. V juliju leta 2014 je obvladujoča banka dokapitalizirala odvisno družbo KBM Leasing Hrvatska d.o.o. v višini tisoč. Za družbo KBM Fineko d.o.o je bil zaključen likvidacijski postopek, decembra pa je sledil izbris iz sodnega registra. 1 Delež Skupine v osnovnem kapitalu KBM Infonda d.o.o. znaša 72,00 %. Zaradi odstotka lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe KBM Infond 72,73 %. 2 Podjetje je od v postopku likvidacije. 3 Podjetje MB Finance B.V. v skladu z MSRP 10 predstavlja konsolidirano strukturirano podjetje, ki ga obvladuje Nova KBM d.d. Nova KBM d.d. nima glasovalnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe, ki je za Skupino nematerialna. 6

7 Podjetje Istra Plan d.o.o., ki je v 100% lasti podjetja KBM Invest d.o.o. Skupina Nove KBM, ne predstavlja poslovnega subjekta, zato so v konsolidiranih izkazih Skupine pripoznana le sredstva podjetja Istra Plan d.o.o. v višini 711 tisoč. Pomembnejši podatki o poslovanju posameznih družb v Skupini v letu 2014 DRUŽBA Število zaposlenih Čisti poslovni izid (v tisoč ) Bilančna vsota (v tisoč ) Donos na kapital pred davki (v %) Donos na sredstva pred davki (v %) Nova KBM d.d ,57 0,82 Poštna banka Slovenije d.d ,40 0,03 Adria Bank AG 30 (219) (1,77) (0,17) KBM Banka AD 277 (2.120) (14,22) (2,35) KBM Infond d.o.o ,00 11,26 KBM Leasing d.o.o. v likvidaciji 9 (4.421) * (7,62) KBM Invest d.o.o. 8 (1.345) * (5,88) Gorica Leasing d.o.o. v likvidaciji 11 (5.100) * (15,92) M-Pay d.o.o ,78 8,76 KBM Leasing Hrvatska d.o.o. 8 (2.071) * (8,25) Moja naložba d.d ,11 0,31 * Vrednost kazalnika ni izračunana zaradi negativnega povprečnega kapitala v obdobju. Lastniška struktura Nove KBM in podatki o delnici Osnovni kapital banke je na dan znašal in je bil razdeljen na navadnih kosovnih delnic, katerih lastnik je Republika Slovenija. Delnice imajo oznako KBMS in ne kotirajo na organiziranem trgu delniškega kapitala. Nova KBM ima samo en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne in prosto prenosljive. Vsaka navadna delnica imetniku prinaša glas na skupščini delničarjev banke. Imetniki navadnih delnic imajo vse pravice v skladu z relevantno zakonodajo. Številčni podatki o delnici Skupina Nove KBM Nova KBM Knjigovodska vrednost delnice 4 (v ) 61,34 56,67 5,37 10,07 58,03 51,77 4,92 9,55 Čisti dobiček/izguba na delnico 5 (v ) 2,19 (63,05) (5,25) (2,38) 3,59 (65,65) (5,20) (2,42) 4 Knjigovodska vrednost delnice (BV, Book Value) na zadnji dan obračunskega obdobja je izračunana kot razmerje med kapitalom banke oziroma v primeru Skupine med kapitalom lastnikov obvladujoče banke in številom delnic na koncu obdobja. 5 Čisti dobiček oziroma izguba na delnico (EPS, Earnings Per Share) je izračunan kot razmerje med anualiziranim čistim dobičkom/izgubo banke oziroma v primeru Skupine med čistim dobičkom/izgubo lastnikov obvladujoče banke in tehtanim povprečnim številom delnic v letu. Pri izračunu čistega dobička oziroma čiste izgube na delnico za leto 2013 in 2014 je upoštevano število delnic KBMS na koncu obdobja. 7

8 Analiza poslovanja Skupine Nove KBM Poslovni izid Skupine Nove KBM Skupina Nove KBM je v letu 2014 realizirala za tisoč čistega dobička, v predhodnem letu pa je ustvarila izgubo v višini tisoč. Realiziranih prihodkov iz rednega in ustavljenega poslovanja je v letu 2014 bilo za tisoč, kar je za 11,4 % manj kot v letu Glavnino prihodkov predstavljajo čiste obresti v višini tisoč in čiste opravnine v višini tisoč. Operativnih stroškov je bilo tisoč oziroma 14,7 % manj kot v predhodnem letu. Skupina je v letu 2014 oblikovala tisoč neto rezervacij in oslabitev, kar je občutno manj kot v 2013, ko jih je bilo oblikovanih za tisoč. Čisti dobiček Skupine Nove KBM v obdobju (v tisoč ) Čiste obresti Čiste opravnine Ostali neobrestni prihodki Stroški Neto rezervacije in oslabitve Davek Čisti poslovni izid Skupina je v letu 2014 realizirala tisoč čistih obresti, kar je za 40,7 % več kot v Povečanje je posledica za 50,7 % nižjih odhodkov za obresti in 10,9 % nižjih prihodkov iz obresti. Glavnina znižanja obrestnih odhodkov se nanaša na Novo KBM, medtem ko so obrestni prihodki nižji na vseh segmentih poslovanja Skupine. Čiste opravnine v 2014 so za 5,6 % pod nivojem realiziranih v Skupina beleži upad tako pri prejetih opravninah kot tudi pri odhodkih za opravnine, glavnina upade se nanaša na opravnine iz naslova plačilnega prometa. Ostali neobrestni prihodki 6 Skupine so v letu 2014 dosegli 37 tisoč, v letu 2013 jih je bilo za tisoč. Skupina je v 2014 realizirala tisoč izgub po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja zaradi pričetka postopka neposredne prodaje odvisne banke, dobički v 2013 pa izhajajo iz predčasnega odkupa hibridnih obveznic v obvladujoči banki. Operativni stroški (administrativni stroški z amortizacijo) so bili v letu 2014 enaki tisoč oziroma za 14,7 % nižji glede na predhodno leto. Glavnina znižanja se nanaša na Novo KBM. V operativnih stroških predstavljajo največji del stroški dela (48,0 %), 6 Ostali neobrestni prihodki so: prihodki iz dividend; realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi IPI; čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju; dobički/izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi IPI; Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik; čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo; drugi čisti poslovni dobički/izgube; pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi; čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi; čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja. 8

9 sledijo splošni in administrativni stroški (38,0 %) in amortizacija (14,0 %). Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) Skupine je bil v 2014 enak 62,14 %. Neto rezervacije in oslabitve so v letu 2014 znašale tisoč, v letu 2013 pa tisoč. Skupina je v 2014 sprostila za tisoč rezervacij, predvsem za zunajbilančne obveznosti in za stroške reorganizacije, ter oblikovala za tisoč oslabitev. Finančni položaj Skupine Nove KBM Bilančna vsota Skupine je bila na dan enaka tisoč, kar je za 9,2 % oziroma tisoč manj kot konec leta Znižanje bilančne vsote je bilo v skladu z zahtevami Evropski komisiji. Na znižanje bilančne vsote vpliva za tisoč nižje stanje neto kreditov danih nebančnemu sektorju ter nižje stanje finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo in v posesti do zapadlosti v višini Gibanje sredstev Skupine Nove KBM tisoč, medtem v obdobju (v tisoč ) ( ) ko se je stanje (65.031) (38.660) nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Bilančna vsota povečalo za tisoč zaradi pričetka postopka neposredne prodaje odvisne banke. Na strani obveznosti je Skupina v 2014 znižala obveznosti do bank Bilančna vsota predvsem zaradi rednega zapadanja oziroma predčasnih vračil najetih virov. Krediti ( ) Vloge in krediti bank Finančna sredstva Blagajna, računi pri centralni banki in vpog. vloge pri bankah Gibanje obveznosti in kapitala Skupine Nove KBM v obdobju (v tisoč ) (2.424) (17.152) Vloge in krediti strank, ki niso banke Rezervacije Ostalo Kapital Bilančna vsota Kapital Skupine je na dan znašal tisoč, kar je za 10,1 % več kot Kapitalska ustreznost Skupine na celotni kapital je bila na dan enaka 23,30 %. Zaradi znižanja neto kreditov nebančnemu sektorju ter ohranitev stanja depozitov nebančnega sektorja se je razmerje med krediti in depoziti (neto LTD) v 2014 znižalo za 10,05 odstotne točke in je bilo na dan enako 62,43 %. Skupina dosledno uresničuje načrt prestrukturiranja ter znižuje bilančno vsoto in tveganju prilagojeno aktivo v skladu z zavezami Evropski komisiji. Ostalo Bilančna vsota

10 Računovodski izkazi Skupine Nove KBM in Nove KBM Izkaz poslovnega izida Skupina Nove KBM Nova KBM d.d. VSEBINA Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (50.529) ( ) (43.147) (85.279) Čiste obresti Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) (29.484) (33.044) (4.041) (4.424) Čiste opravnine (provizije) Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (896) (1.618) Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega (1.229) (1.229) izida Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik (1.674) (1.343) Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo Druge čiste poslovne izgube (3.009) (13.720) (5.083) (14.676) Administrativni stroški (89.146) ( ) (63.179) (71.242) Amortizacija (14.462) (16.454) (10.866) (11.788) Rezervacije (54.637) (43.298) Oslabitve (60.011) ( ) (54.890) ( ) Slabo ime Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski 154 (174) 0 0 metodi Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi (85) (902) DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) ( ) Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (26.328) (23.006) ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) ( ) Čiste izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja (19.107) ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA ( ) ( ) a) lastnikov obvladujoče banke ( ) ( ) redno poslovanje ( ) ( ) ustavljeno poslovanje (17.560) b) manjšinskih lastnikov (54.452) 0 0 redno poslovanje (54.452) 0 0 ustavljeno poslovanje (1.547) Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico (v ) 2,19 (63,05) 3,59 (65,65) Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico (v ) 2,19 (63,05) 3,59 (65,65) 10

11 Izkaz finančnega položaja Skupina Nove KBM Nova KBM d.d. VSEBINA Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Krediti krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb terjatve za davek odložene terjatve za davek Druga sredstva SKUPAJ SREDSTVA Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji podrejene obveznosti druge finančne obveznosti Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb obveznosti za davek odložene obveznosti za davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Uskupinjevalni popravek kapitala (3.208) (2.486) 0 0 Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE Kapital manjšinskih lastnikov (6.639) 0 0 SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

12 Finančni koledar Nove KBM d.d. do konca leta 2015 Objave bodo na voljo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet ( ter na spletnih straneh banke ( Vrsta objave ali dogodka Revidirano letno poročilo Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar marec 2015 Predvideni datum objave oziroma dogodka Četrtek, 2. april 2015 Četrtek, 2. april 2015 Torek, 28. april 2015 Sklic 27. redne skupščine delničarjev Nove KBM d.d. Petek, 8. maj 2015 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za obdobje januar marec 2015 Petek, 29. maj redna skupščina delničarjev Nove KBM d.d. Torek, 9. junij 2015 Sklepi 27. redne skupščine delničarjev Nove KBM d.d. Sreda, 10. junij 2015 Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar junij 2015 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za obdobje januar junij 2015 Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar september 2015 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za obdobje januar september 2015 Poslovni načrt Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2016 Petek, 31. julij 2015 Petek, 28. avgust 2015 Petek, 30. oktober 2015 Ponedeljek, 30. november 2015 Torek, 22. december 2015 Navedeni so predvideni datumi objav in dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov bodo objavljene na spletni strani Nove KBM d.d. Nova KBM d.d., februar

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po www.triglav.eu Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite povezavo v kazalu. 1. 4 2. Nagovor predsednika Uprave 11 Poročilo Nadzornega sveta 15 3.

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Ljubljana,

SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Ljubljana, SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO 30.06.2018 Ljubljana, 12.10.2018 1 Konsolidirano poročilo za obdobje 1. januarja do 30. junija 2018 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

PROSPEKT DBS POTRJEN

PROSPEKT DBS POTRJEN Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d. d. JAVNOSTI Ljubljana, 24. oktober 2014 POMEMBNE INFORMACIJE O TEM PROSPEKTU Ta prospekt se nanaša na ponudbo navadnih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več