Občina Hrastnik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Občina Hrastnik"

Transkripcija

1 Številka: /2018 Hrastnik, OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik za leto 2019 PRAVNA PODLAGA: člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE), člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998- ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011, 76/2017), - 3. in 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017), člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009), člen Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009), člen Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009, 20/2012), člen Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016), člen Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010),

2 - 21. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007), - Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko C( ) (UL L 7/2012), - Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017). PREDLAGATELJ: KSP Hrastnik d.d. POROČEVALEC: Tomaž SIHUR, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe Nives VENKO, direktorica KSP Hrastnik d.d. PREDLOG SKLEPA: PRILOGE: - Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik, marec 2019, pripravljavca KSP Hrastnik d.d., ki so v elektronski obliki objavljeni na spletni strani Občine Hrastnik in dostopni na povezavi 2

3 OBČINA HRASTNIK OBČINSKI SVET Številka: /2018 Datum: Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/ ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017), 37. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009), 12. člena Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), 22. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009), 12. člena Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), 43. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009, 20/2012), 27. člena Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016), 15. člena Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010), 21. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet Občine Hrastnik na.. seji dne. sprejel SKLEP o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu člen Občinski svet Občine Hrastnik daje soglasje k cenam storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, čiščenja komunalne odpadne vode, odvajanja komunalne odpadne vode, storitvam povezanim z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter izbirne občinske gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav na območju Občine Hrastnik. Ta sklep ureja tudi višino in vir subvencioniranja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Hrastnik za obdobje od uveljavitve cen storitev teh gospodarskih javnih služb iz prejšnjega odstavka tega člena do oziroma do uveljavitve novih cen storitev teh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 2. člen (1) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo znaša: 3

4 vodomer OMREŽNINA v /DN VODARINA v /m 3 DN < 20 3, < DN < 40 10, < DN < 50 34, < DN < 65 52, < DN < , < DN < , < DN < , < DN 699,2800 0,6745 (2) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za gospodinjstva v višini 50 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do oziroma do uveljavitve nove cene storitve oskrbe s pitno vodo, vključno z DDV. (3) Subvencija cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (del omrežnine), znaša: vodomer 50% subvencija omrežnine oskrbe s pitno vodo /mesec DN < 20 1, < DN < 40 4, < DN < 50 14, < DN < 65 22, < DN < 80 44, < DN < , < DN < , < DN 296, člen (1) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode znaša: vodomer OMREŽNINA v /DN IZVAJANJE GJS v /m 3 DN < 20 2, < DN < 40 7,8681 0,5811 4

5 40 < DN < 50 26, < DN < 65 39, < DN < 80 78, < DN < , < DN < , < DN 524,5400 (2) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se subvencionira za gospodinjstva v višini 35 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do oziroma do uveljavitve nove cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode, vključno z DDV. (3) Subvencija cene storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), znaša: vodomer 35% subvencija omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode /mesec DN < 20 0, < DN < 40 2, < DN < 50 9, < DN < 65 13, < DN < 80 27, < DN < , < DN < , < DN 183, člen (1) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode znaša: vodomer OMREŽNINA v /DN IZVAJANJE GJS v /m 3 DN < 20 2, < DN < 40 7, < DN < 50 25, < DN < 65 37, < DN < 80 75, < DN < , < DN < , < DN 500,3600 0,1698 5

6 (2) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode se subvencionira za gospodinjstva v višini 70 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do oziroma do uveljavitve nove cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode, vključno z DDV. (3) Subvencija cene storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), znaša: 70% subvencija omrežnine vodomer odvajanja komunalne odpadne vode /mesec DN < 20 1, < DN < 40 5, < DN < 50 17, < DN < 65 26, < DN < 80 52, < DN < , < DN < , < DN 350, člen Cena storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave znaša: STORITVE VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN v /m 3 0, člen Cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki znašajo: Javna služba OMREŽNINA v /kg IZVAJANJE GJS v /kg ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV / 0,1337 ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV / 0,0768 6

7 7. člen Cene storitev izbirne občinske gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav znašajo: Plakatiranje na stalnih plakatnih mestih Velikosti plakatov po Oznaka plakata ISO 216 v mm Cena V /kom Velikost do A4 210 x 297 4,14 Velikost do A3 297 x 420 4,14 Velikost do A2 420 x 594 4,14 Velikost do A1 594 x 841 8,28 Velikost do A0 841 x ,56 Velikost do B4 250 x 353 5,82 Velikost do B3 353 x 500 5,82 Velikost do B2 500 x 707 5,82 Velikost do B1 707 x ,64 Velikost do B x ,28 Nameščanje transparenta 95,20 8. člen Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s cenami storitev izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja javne tržnice. 9. člen Subvencije se dodeljujejo v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko C( ) (2012/21/EU). Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se subvencionirajo iz občinskega proračuna Občine Hrastnik, in sicer oskrba s pitno vodo iz proračunske postavke Subvencije cen oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode pa iz proračunske postavke Subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadne vode. Zahtevek za izplačilo subvencij izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja izstavi do 10. v mesecu za tekoči mesec. 10. člen Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018 (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017 (29/2017-popr.)), razen 10. člen v delu, ki se nanaša na cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. 7

8 11. člen Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja, veljati pa začne ŽUPAN OBČINE HRASTNIK Marko FUNKL Vročiti: 1. Občinski svet Občine Hrastnik; 2. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe; 3. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo; 4. KSP HRASTNIK Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik. 8

9 OBRAZLOŽITEV PREDLOGA CEN OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK ZA LETO PRAVNE PODLAGE Prvi odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18 ZIURKOE; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da sodijo med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja tudi oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev teh javnih služb njihovim uporabnikom, določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017; v nadaljevanju: Uredba MEDO). V skladu s 5. členom Uredbe MEDO mora ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlagati izvajalec javne službe z elaboratom in jo predložiti pristojnemu občinskemu organu v potrditev. V skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011; v nadaljevanju: ZGJS) se cene storitev gospodarskih javnih služb lahko subvencionirajo. Uredba MEDO v 3. členu določa, da se pristojni občinski organ ob potrditvi cene lahko odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine, za razliko pa mora oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008) in Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008) v 12. členu določata, da koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje gospodarske javne službe tudi iz subvencij. Subvencioniranje v 21. členu dopušča tudi Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007). V skladu s členom 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL EU C 115, ; v nadaljevanju: Pogodba) morajo podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, oziroma podjetja, ki imajo značaj dohodkovnega monopola, ravnati po pravilih iz Pogodbe, zlasti po pravilih o konkurenci. Zaradi navedenega je lahko kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z notranjim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami. Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko C( ) (UL L 7/2012; v nadaljevanju: Sklep Komisije) določa pogoje, pod katerimi za državno pomoč v obliki nadomestila za storitve splošnega gospodarskega pomena ne velja obveznost predhodne priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj se lahko šteje, da je združljiva s členom 106(2) Pogodbe. Ker se akt o pooblastitvi koncesionarja za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so predmet subvencioniranja, izrecno ne sklicuje na Sklep Komisije, se Sklep o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2019 v predlagani vsebini sklicuje tudi na ta sklep. 9

10 Na območju Občine Hrastnik se kot izbirni lokalni gospodarski javni službi na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016) ter Odloka o tržnem redu javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009, 23/2011) in Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010) v zvezi s 6. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) izvajata tudi plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje transparentov in izobešanje zastav ter upravljanje javne tržnice v Hrastniku. Tudi ceno storitev teh gospodarskih javnih služb predlaga izvajalec gospodarske javne službe. Ceno storitev gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav potrdi občinski svet, cenik upravljanja javne tržnice pa župan, zaradi česar se občinski svet s cenami te gospodarske javne službe le seznani. Izvajalec gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav ter upravljanja javne tržnice je na območju Občine Hrastnik izbrani koncesionar KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik. 2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 Uredba MEDO določa, da je treba cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oblikovati v skladu s to uredbo. V cene storitev izbirnih gospodarskih javnih služb plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav ter upravljanja javne tržnice v Hrastniku so v skladu s predpisi s področja teh gospodarskih javnih služb in sklenjeno koncesijsko pogodbo vključeni le stroški, ki jih z opravljanjem javne službe mogoče povezati, in vključujejo naslednje skupine stroškov: neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca. Cene so v skladu z Uredbo MEDO in sklenjeno koncesijsko pogodbo predlagane s strani izvajalca KSP Hrastnik d.d. v Elaboratih o oblikovanju cen storitev obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik, marec 2019, ki so zaradi obsežnosti gradiva objavljeni na spletni strani Občine Hrastnik v rubriki Seje občinskega sveta, in so dostopni na naslednji povezavi: Elaborati so priloga tega gradiva, v katerem pojasnjujemo oblikovanje cen storitev posamezne gospodarske javne službe, njihove spremembe ter zaračunavanje storitev teh gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) uporabnikom. 10

11 2.1. CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 V skladu z Uredbo MEDO je predračunska cena storitve javne službe sestavljena iz omrežnine in cene storitve javne službe, pri izvajanju GJS odvajanja komunalne odpadne vode pa tudi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Občina za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvajalcem zaračunava najemnino za vso gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna za izvajanje posamezne gospodarske javne službe, in je v njeni lasti, najmanj v višini obračunane amortizacije. Cena opravljanja storitev GJS se obračunava na podlagi opravljanja storitev posamezne javne službe, izvajalec pa za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev. Izvajalec elaborat pripravi enkrat letno in v njem ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje, in jo upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Če se uvede nova storitev, se predračunska cena izračuna na podlagi ocene stroškov in prihodkov ter količine opravljene storitve za prvo leto opravljanja storitve, ki jo izdela izvajalec v skladu z Uredbo MEDO. Tako oblikovano ceno je treba v štirih mesecih po prvem končanem poslovnem letu oblikovati na podlagi dejanskih podatkov OSKRBA S PITNO VODO Letna višina najemnine gospodarske javne infrastrukture (GJI) za izvajanje oskrbe s pitno vodo se v delu, ki se nanaša na amortizacijo GJI, v letu 2019 v primerjavi s stroškom upoštevanim v trenutno veljavni ceni znižuje za 2,66 %, in sicer iz ,69 na ,55. Gospodarska javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo obsega celoten sistem za oskrbo s pitno vodo, ki je zaradi razpršene poselitve razdeljen na 6 vodooskrbovalnih sistemov, ki omogočajo oskrbo stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda. V okviru javne vodooskrbe se na območju Občine Hrastnik zagotavlja oskrba s pitno vodo prebivalcev. V primerjavi z letom 2018 se za 8,65% (+131,25 ) povečuje strošek zavarovanja javne infrastrukture, zaradi povečevanja števila odpravljenih okvar na vodovodnih priključkih pa se za 7,22% (+2.217,30 ) povečuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov. Predlagana cena za osnovni vodomer DN 20 se znižuje za 4,20% oziroma iz 3,6497 na 3,4964 (-0,1534 ) na mesec. Predlagana cena vključuje tudi razliko med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (+0,0421 ), ki izhaja iz višjega stroška obnove in vzdrževanja priključkov, zaradi večje količine odpravljenih okvar. Zaradi znižanja stroška omrežnine se predlaga znižanje subvencije omrežnine v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, za uporabnike, ki so gospodinjstva, iz dosedanjih 60% na 50%. Število vodomerov, na podlagi katerih je določen letni znesek subvencij, je ocenjeno povprečno število vodomerov za gospodinjstva v letu 2019, in temelji na povprečnem številu vodomerov v letu 2018 (januar-december). 11

12 vodomer cena omrežnine, ki se nanaša na UPORABO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 50% subvencija omrežnine oskrbe s pitno vodo št. vodomerov gospodinjstva Znesek v DN < 20 2,9643 1, ,79 20 < DN < 40 8,8929 4, ,16 40 < DN < 50 29, , < DN < 65 44, , < DN < 80 88, , < DN < , , < DN < , , < DN 592, , SKUPAJ ,95 SKUPAJ z 9,5% DDV 5.823,16 SKUPAJ z 9,5% DDV ,44 Tabela 1: Izračun subvencije oskrbe s pitno vodo po posameznih vodomerih (DN) za gospodinjstvo za obdobje od uveljavitve nove cene ( ) oziroma do spremembe cen. Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo, koncesionarju poravnala 50 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo, vključno z 9,5 % DDV. Višina mesečnega stroška je odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo znašala 5.317,95 brez 9,5% DDV oziroma 5.823,16 z 9,5% DDV. OMREŽNINA OSKRBE S PITNO VODO MESEČNI STROŠEK UPORABNIKA v brez DDV GOSPODINJSTVO DN trenutni stroški s 60% subvencijo predlog 2019 s 50% subvencijo INDEKS RAZLIKA v DN 20 1,7568 2, ,66 0, < DN < 40 5,2703 6, ,66 0, < DN < 50 17, , ,66 2, < DN < 65 26, , ,66 3, < DN < 80 52, , ,66 7, < DN < , , ,66 12, < DN < , , ,66 25, < DN 351, , ,66 51,4980 UPORABNIKI, KI NISO GOSPODINJSTVO 12

13 DN trenutni stroški predlog 2019 INDEKS RAZLIKA v DN 20 3,6497 3, ,80-0, < DN < 40 10, , ,80-0, < DN < 50 36, , ,80-1, < DN < 65 54, , ,80-2, < DN < , , ,80-4, < DN < , , ,80-7, < DN < , , ,80-15, < DN 729, , ,80-30,6600 Tabela 2: Prikaz spremembe stroška omrežnine za uporabnike zaradi spremembe cene omrežnine, z upoštevano 50% subvencijo omrežnine oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture. Na višino stroškov izvajanja javne službe vpliva predvsem prostorska urejenost oskrbovalnih območij (razpršena poselitev), tehnično-tehnološki pogoji (vodovodni sistem obsega 16 črpališč in prečrpališč, 43 akumulacij in 51 večjih in manjših zajetij) ter zanesljivost in kakovost izvajanja oskrbe s pitno vodo (na kar vpliva tudi kakovost in vrsta vodnih virov - dezinfekcija se izvaja na celotnem vodooskrbovalnem območju). Za 12% ( ) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje povišani stroški izvajanja GJS, od česar skoraj polovico povišanja predstavljajo višji neposredni stroški materiala in storitev (predvsem višji stroški električne energije in pogonskih goriv zaradi višjih cen), 32% pa stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe in dodatnega delavca). Zaradi zniževanja količine prodane pitne vode je v kalkulaciji upoštevana za 2,75% nižja količina prodane pitne vode od količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene. Predlagana cena vodarine se povečuje za 12,18%, in sicer iz 0,6013 /m 3 na 0,6745 /m 3 (+0,0732 ), in vključuje tudi razliko med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (-0,0179 ), ki je posledica višje količine prodane vode. Predlagana cena vodarine za leto 2019 dosega 94% povprečne obračunske cene vodarine za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca vodooskrbe za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska cena za leto 2017 je dosegala 80,65%, in ne vključuje donosa, ki v povprečju pri analiziranih izvajalcih predstavlja 0,9% stroškov izvajanja javne službe. OSKRBA S PITNO VODO omrežnina ( /DN) vodomer Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško Litija DN20 3,4964 3,6703 3,4486 1, ,4700 8,2374 vodarina ( /m 3 ) 0,6745 0,6499 0,6283 0,6329 0,5506 0,7321 Tabela 3: Primerjava cen oskrbe s pitno vodo v nekaterih občinah (cene so brez DDV). 13

14 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE Letna višina najemnine GJI za izvajanje čiščenja komunalne odpadne vode se v delu, ki se nanaša na amortizacijo GJI, v primerjavi s stroškom upoštevanim v trenutno veljavni ceni znižuje za 0,32 %, in sicer iz ,94 na ,42. Gospodarska javna infrastruktura za čiščenje komunalne odpadne vode obsega centralno čistilno napravo projektirano za PE, črpališče in pripadajočo opremo, ki omogoča terciarno stopnjo čiščenja. Na CČN se izvaja čiščenje v javno kanalizacijo odvedene komunalne odpadne vode in celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ter obdelava blata iz obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. V primerjavi z letom 2018 se za 12,10% (+449,79 ) povečuje strošek zavarovanja javne infrastrukture, število vodomerov se glede na osnovo povečuje za 0,92%. Predlagana cena za osnovni vodomer DN 20 se znižuje za 4,98% oziroma iz 2,7600 na 2,6227 (-0,1373 ) na mesec, in vključuje tudi razliko med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (- 0,0055 ), ki izhaja iz nižjega stroška obračunane amortizacije in višjega števila obračunskih vodomerov. Zaradi znižanja stroška omrežnine se predlaga znižanje subvencije omrežnine v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, za uporabnike, ki so gospodinjstva, iz dosedanjih 45% na 35%. Število vodomerov, na podlagi katerih je določen letni znesek subvencij, je ocenjeno povprečno število vodomerov za gospodinjstva v letu 2019, in temelji na povprečnem številu vodomerov v letu 2018 (januar-december). vodomer cena omrežnine 35% subvencija omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode št. vodomerov gospodinjstva Znesek v DN < 20 2,6227 0, ,76 20 < DN < 40 7,8681 2, ,34 40 < DN < 50 26,2270 9, < DN < 65 39, , < DN < 80 78, , < DN < , , < DN < , , < DN 524, , SKUPAJ ,10 SKUPAJ z 9,5% DDV 3.943,20 SKUPAJ z 9,5% DDV ,82 Tabela 4: Izračun subvencije čiščenja komunalne odpadne vode po posameznih vodomerih (DN) za gospodinjstvo za obdobje od uveljavitve nove cene ( ) do oziroma do spremembe cen. Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo, koncesionarju poravnala 35 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode, vključno z 9,5 % DDV. Višina 14

15 mesečnega stroška je odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo znašala 3.601,10 brez 9,5% DDV oziroma 3.943,20 z 9,5% DDV. OMREŽNINA ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE MESEČNI STROŠEK UPORABNIKA v brez DDV GOSPODINJSTVO DN trenutni stroški s 45% subvencijo predlog 2019 s 35% subvencijo INDEKS RAZLIKA v DN 20 1,5180 1, ,30 0, < DN < 40 4,5540 5, ,30 0, < DN < 50 15, , ,30 1, < DN < 65 22, , ,30 2, < DN < 80 45, , ,30 5, < DN < , , ,30 9, < DN < , , ,30 18, < DN 303, , ,30 37,3510 UPORABNIKI, KI NISO GOSPODINJSTVO DN trenutni stroški predlog 2019 INDEKS RAZLIKA v DN 20 2,7600 2, ,02-0, < DN < 40 8,2800 7, ,02-0, < DN < 50 27, , ,02-1, < DN < 65 41, , ,02-2, < DN < 80 82, , ,02-4, < DN < , , ,02-6, < DN < , , ,02-13, < DN 552, , ,02-27,4600 Tabela 5: Prikaz spremembe stroška omrežnine za uporabnike zaradi spremembe cene omrežnine, z upoštevano 35% subvencijo omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za gospodinjstva v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture. Stroški izvajanja dejavnosti čiščenja odpadne vode posameznega izvajalca so odvisni od karakteristik in stroškovne zahtevnosti čiščenja čistilne naprave v upravljanju (stopnja čiščenja, projektirana velikost in izkoriščenost), obremenitve (onesnaženja) odpadne vode, ki jo je treba očistiti, ter kakovosti in zanesljivosti oskrbe. Za 7,9% ( ) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje povišani stroški izvajanja GJS, od česar 70% povišanja predstavljajo višji neposredni stroški materiala in storitev (predvsem višji stroški električne energije, pogonskih goriv in oddaje mulja, zaradi višjih cen), ostalo pa predvsem stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe). Zaradi zniževanja količine prodane pitne vode, ki se čisti na Čistilni napravi Hrastnik, je v kalkulaciji upoštevana za 14,02% nižja količina prodane pitne vode od 15

16 količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene, kar na spremembo cene na m 3 bistveno vpliva. Predlagana cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se povečuje za 25,49%, in sicer iz 0,4630 /m 3 na 0,5811 /m 3 (+0,1181 /m 3 ). Zaradi racionalizacije poslovanja ter znižanja tudi tistih stroškov, ki z izvajanjem GJS niso neposredno povezani, ter pozitivno zaključenega poslovanja Stroškovnega mesta čiščenje odpadne vode v letu 2017 (Letno poročilo KSP Hrastnik d.d. za leto 2017), pristojna služba občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (+0,0241 ) v predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva. Predlagana cena izvajanja javne službe za leto 2019 dosega 94% povprečne obračunske cene izvajanja javne službe za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca čiščenja komunalne odpadne vode za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska cena za leto 2017 je dosegala 78% (najnižja cena v primerljivi skupini), in ne vključuje donosa, ki v povprečju pri analiziranih izvajalcih predstavlja 0,8% stroškov izvajanja javne službe. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE omrežnina ( /DN) vodomer Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško Litija DN20 2,6227 2,9021 4,0576 5,0098 / 4,9880 izvajanje GJS ( /m 3 ) 0,5811 0,7551 0,5676 0,5748 0,7800 0,6606 Tabela 6: Primerjava cen čiščenja komunalne odpadne vode v nekaterih občinah (cene so brez DDV) ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE Letna višina najemnine GJI za izvajanje odvajanja komunalne odpadne vode se v delu, ki se nanaša na amortizacijo GJI, zaradi novih aktivacij investicij v to GJI v letu 2019 v primerjavi s stroškom upoštevanim v trenutno veljavni ceni povečuje za 0,64 %, in sicer iz ,40 na ,48. Gospodarska javna infrastruktura za odvajanje komunalne odpadne vode obsega primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, preko katerega se komunalne odpadne vode odvajajo na Čistilno napravo Hrastnik. Ker se infrastruktura še ne uporablja s polnimi zmogljivostmi, je amortizacija te GJI v skladu z 9. odstavkom 19. člena Uredbe MEDO izračunana po metodi časovnega amortiziranja glede na 70% stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe, kar pomeni obračun po ustrezno nižjih amortizacijskih stopnjah. V primerjavi z letom 2018 se za 4,5% (+36,74 ) povečuje strošek zavarovanja javne infrastrukture, število vodomerov se glede na osnovo zmanjšuje za 0,023%. Predlagana cena za osnovni vodomer DN 20 se povečuje za 0,02% oziroma iz 2,5014 na 2,5018 (+0,0004 ) na mesec, in vključuje tudi razliko med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (- 0,0015 ), ki izhaja iz višjega števila obračunskih vodomerov. 16

17 Zaradi minimalne spremembe stroška omrežnine se predlaga znižanje subvencije omrežnine v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, za uporabnike, ki so gospodinjstva, iz dosedanjih 80% na 70%. Število vodomerov, na podlagi katerih je določen letni znesek subvencij, je ocenjeno povprečno število vodomerov za gospodinjstva v letu 2019, in temelji na povprečnem številu vodomerov v letu 2018 (januar-december). vodomer cena omrežnine 70% subvencija omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode št. vodomerov gospodinjstva Znesek v DN < 20 2,5018 1, ,32 20 < DN < 40 7,5054 5, ,05 40 < DN < 50 25, , < DN < 65 37, , < DN < 80 75, , < DN < , , < DN < , , < DN 500, , SKUPAJ ,37 SKUPAJ z 9,5% DDV 5.887,12 SKUPAJ z 9,5% DDV ,11 Tabela 7: Izračun subvencije odvajanja komunalne odpadne vode po posameznih vodomerih (DN) za gospodinjstvo za obdobje od uveljavitve nove cene ( ) do oziroma do spremembe cen. Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo, koncesionarju poravnala 70 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode, vključno z 9,5 % DDV. Višina mesečnega stroška je odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo znašala 5.376,37 brez 9,5% DDV oziroma 5.887,12 z 9,5% DDV. OMREŽNINA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE MESEČNI STROŠEK UPORABNIKA v brez DDV DN trenutni stroški z 80% subvencijo GOSPODINJSTVO predlog 2019 s 70% subvencijo INDEKS RAZLIKA v DN 20 0,5003 0, ,02 0, < DN < 40 1,5008 2, ,02 0, < DN < 50 5,0028 7, ,02 2, < DN < 65 7, , ,02 3, < DN < 80 15, , ,02 7, < DN < , , ,02 12,

18 100 < DN < , , ,02 25, < DN 100, , ,02 50,0520 UPORABNIKI, KI NISO GOSPODINJSTVO DN trenutni stroški predlog 2019 INDEKS RAZLIKA v DN 20 2,5014 2, ,02 0, < DN < 40 7,5042 7, ,02 0, < DN < 50 25, , ,02 0, < DN < 65 37, , ,02 0, < DN < 80 75, , ,02 0, < DN < , , ,02 0, < DN < , , ,02 0, < DN 500, , ,02 0,0800 Tabela 8: Prikaz spremembe stroška omrežnine za uporabnike zaradi spremembe cene omrežnine, z upoštevano 70% subvencijo omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za gospodinjstva v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture. Stroški izvajanja dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode posameznega izvajalca so odvisni od prostorske urejenosti oskrbovalnega območja, značilnosti in stroškovne zahtevnosti kanalizacijskega sistema, gostote in strukture odjema ter kakovosti in zanesljivosti oskrbe. Za 3,49% ( ) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje povišani stroški izvajanja GJS, od česar pretežni del povišanja predstavljajo stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe), nekaj pa tudi višji neposredni stroški materiala in storitev (predvsem višji stroški električne energije in pogonskih goriv, zaradi višjih cen). Zaradi zniževanja količine prodane pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je v kalkulaciji upoštevana za 9,43% nižja količina prodane pitne vode od količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene, kar vpliva na spremembo cene na m 3. Predlagana cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode se povečuje za 14,27%, in sicer iz 0,1486 /m 3 na 0,1698 /m 3 (+0,0212 /m 3 ). Zaradi racionalizacije poslovanja in znižanja tudi tistih stroškov, ki z izvajanjem GJS niso neposredno povezani, ter pozitivno zaključenega poslovanja Stroškovnega mesta odvajanje odpadne vode v letu 2017 (Letno poročilo KSP Hrastnik d.d. za leto 2017), pristojna služba občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (+0,0033 ) v predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva. Predlagana cena izvajanja javne službe za leto 2019 dosega 54% povprečne obračunske cene izvajanja javne službe za leto 2017 oziroma 63% cene primerljive skupine, kot izhaja iz analize reprezentativnega vzorca izvajalcev odvajanja komunalne odpadne vode za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska cena za leto 2017 je dosegala 49% povprečne cene oziroma 58% cene primerljive skupine, in ne vključuje donosa, ki v povprečju pri analiziranih izvajalcih predstavlja 1,6% stroškov izvajanja javne službe. 18

19 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE omrežnina ( /DN) vodomer Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško Litija DN20 2,5018 2,7477 5,4028 3,2113 / 4,9188 izvajanje GJS ( /m 3 ) 0,1698 0,2832 0,2799 0,2511 0,6000 0,3481 Tabela 9: Primerjava cen odvajanja komunalne odpadne vode v nekaterih občinah (cene so brez DDV) STORITVE VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN Uredba MEDO je za uporabnike nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN uvedla sistem zaračunavanja enotne cene uporabe storitev vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN (prevzem vsebine in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzem blata in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN) mesečno glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN. Do razlike v stroških med uporabniki kljub enotni ceni storitev vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN prihaja zaradi različnega stroška okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V primerih nepretočne greznice in MKČN se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s skupno čistilno napravo s terciarnim čiščenjem oziroma malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, zaradi česar se pri višini okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90%, kar pomeni zmanjšanje takse za 90%. Bistveno razliko v strošku uporabnika predstavlja torej taksa, ki jo uporabniki obstoječih greznic plačujejo v višini 100% (0,5283 /m 3 ), uporabniki nepretočnih greznic, MKČN (in uporabniki javne kanalizacije) pa le v znesku 10% (0,0528 /m 3 ). Stroški izvajanja storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN so odvisni predvsem od prostorske urejenosti oskrbovalnega območja, gostote in strukture odjema ter kakovosti in zanesljivosti oskrbe. Za 5,42% ( ) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje povišani stroški izvajanja GJS, od česar skoraj 30% povišanja predstavljajo višji neposredni stroški materiala in storitev (predvsem višji stroški električne energije in pogonskih goriv), ostalo pa predvsem stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe). Zaradi zniževanja količine prodane pitne vode, ki se odvaja v nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN, je v kalkulaciji predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje upoštevana za 1,96 % nižja količina prodane pitne vode od količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene. Predlagana cena opravljanja storitev vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN se povečuje za 7,53%, in sicer iz 0,2484 /m 3 na 0,2671 /m 3 (+0,0187 ), po vključitvi razlike med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (-0,0187 ), ki je posledica višje količine prodane vode, pa se bo v letu 2019 zaračunavala v višini trenutno veljavne cene opravljanja storitve, ki znaša 0,2484 /m 3. Predlagana cena storitev vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN za leto 2019 dosega 69% povprečne obračunske cene storitev vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska cena za leto 2017 je dosegala 62%, in ne vključuje donosa. 19

20 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE storitve vezane na MKČN, nepretočne in obstoječe greznice ( /m 3 ) omrežnina ( /DN) vodomer Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško Litija DN 20 / / / / 1,1700 0,4320 0,2484 izvajanje GJS ( /m 3 ) Ni Ni primerljivo primerljivo Ni primerljivo 0,2820 0,2450 Tabela 10: Primerjava cen storitev vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN v nekaterih občinah (cene so brez DDV) RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Pri GJS ravnanja s komunalnimi odpadki se v skladu z Uredbo MEDO ločeno oblikujejo cene za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov), zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cene zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se v skladu z Uredbo MEDO oblikujejo na kg odpadkov, uporabnikom pa zaračunajo sorazmerno na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. Na enak način se oblikujejo cene zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, s tem da se pri zaračunavanju upošteva prostornina zabojnika za biološko razgradljive odpadke. Predmet tega gradiva so zgolj cene zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Stroški izvajanja dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov posameznega izvajalca so odvisni od prostorske urejenosti oskrbovalnega območja (manjša naselja, razpršena poselitev), tehnično-tehnoloških pogojev in načina izvajanja storitev (velikost oskrbovalnega območja, frekvenca odvoza, število prevzemnih mest, število ekoloških otokov, potrebno število angažiranih smetarskih vozil in spremljajočih delovnih ekip), ter kakovosti in zanesljivosti oskrbe. Za 15,67% ( ) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje povišani stroški izvajanja GJS, od česar 67% ( ) predstavljajo neposredni stroški materiala in storitev na račun vključitve stroškov delovanja zbirnega centra Unično med stroške javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 33/17, 60/18)), ostalo pa predvsem stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe) in pogonskih goriv. Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je v kalkulaciji predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje upoštevana v 0,6% nižji količini od količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene. Predlagana cena opravljanja storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se povečuje za 18,21%, in sicer iz 0,1131 /kg na 0,1337 /kg (+0,0206 /kg), od tega skoraj 12% zaradi vključitve stroška zbirnega centra med stroške izvajanja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (0,0129 /kg). 20

21 Zaradi optimizacije izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in vzpostavitve ustreznega upravljanja tveganj v podjetju ter zmanjšanja njihovega vpliva na izvajanje GJS, pristojna služba občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (+0,0098 ) v predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva. Predračunska cena za prihodnje obračunsko obdobje enako kot trenutno veljavna cena temelji na vseh stroških zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in celotni količini zbranih mešanih komunalnih odpadkov, ne glede na skupino uporabnika te GJS. Zaradi nekoliko zmanjšane količine mešanih komunalnih odpadkov se spreminja sodilo zaračunavanja cene zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, in sicer se zmanjšuje iz trenutnih 110,74 kg/m 3 na 110,08 kg/m 3. Zaradi povečanja števila uporabnikov storitev te GJS za 1,45% (iz na 8.798) se zmanjšuje prostornina zabojnika za mešane komunalne odpadke na osebo, in sicer iz 0,1576 m 3 na 0,1553 m 3 na osebo na mesec (-1,43%). Mesečni strošek zbiranja mešanih komunalnih odpadkov na osebo bo po novem znašal 2,2857 (+0,1322 ), mesečni strošek za uporabnika, ki ni gospodinjstvo, pa pri zabojniku v velikosti 120l in frekvenci odvoza 4-krat mesečno 7,0645 (+1,0526 ). Količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov je v kalkulaciji predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje za 13,53% višja od količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene, stroški izvajanja te GJS so višji za 16,58% ( ). Polovico povišanja predstavljajo višji neposredni stroški materiala in storitev (višji strošek pogonskih goriv), ostalo pa predvsem stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe). Predlagana cena opravljanja storitve javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov se povečuje za 2,68%, in sicer iz 0,0748 /kg na 0,0768 /kg (+0,0020 /kg). Zaradi optimizacije izvajanja javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in vzpostavitve ustreznega upravljanja tveganj v podjetju ter zmanjšanja njihovega vpliva na izvajanje GJS, pristojna služba občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (+0,0047 ) v predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva. Zaradi povečanja količine ločeno zbrani biološko razgradljivih odpadkov se spreminja sodilo zaračunavanja cene zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, in sicer se povečuje iz trenutnih 54,81 kg/m 3 na 62,22 kg/m 3. Zaradi povečanja števila uporabnikov storitev te GJS za 2% (iz na 5.865) se zmanjšuje prostornina zabojnika za biološko razgradljive odpadke na osebo, in sicer iz 0,1633 m 3 na osebo na mesec na 0,1601 m 3 na osebo na mesec (-1,96%). Mesečni strošek zbiranja biološko razgradljivih odpadkov na osebo bo po novem znašal 0,7650 (+0,1322 ). Predlagana cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (zmanjšana za prihodke posebnih storitev) za leto 2019 dosega 94% povprečne obračunske cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska cena za leto 2017 je dosegala 90%, in ne vključuje donosa, ki v povprečju pri analiziranih izvajalcih predstavlja 2,4% stroškov izvajanja javne službe. Predlagana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov pa za leto 2019 dosega 46% povprečne obračunske cene zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 21

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka : 354-75/2013-5 Datum : 28.10.2013

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 29. 3. 2016 Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. marca 2016

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta -

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP Investitor/Naročnik OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 SI-5213 Kanal Odgovorna

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče Številka: /

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče   Številka: / OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: obcina@moravce.si Številka: 9000-0002/2019-10 Datum: 21.2.2019 Občina Moravče OBČINSKI SVET K TOČKI:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/ uradno prečiščeno besedilo)

Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/ uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 7. februar2018 Številka: 1/2018 ISSN 1318-1327 OBJAVLJAM

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več