(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)"

Transkripcija

1 II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE

2 K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu je uporabljen pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki proračun razdeli na področja proračunske porabe (PPP), ta naprej na glavne programe (GPR) in le-te na podprograme (PPR). K 3. členu Tretji člen določa, da se proračun izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavka in konto. K 4. členu V tem členu so opredeljeni namenski prihodki proračuna občine. Zakon o javnih financah v 43. členu določa, da so namenski prejemki: -donacije, -namenski prejemki proračunskega sklada, -prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, -prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, -prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, -prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in -odškodnine iz naslova zavarovanj. Kot namenski prihodek je opredeljen tudi komunalni prispevek v skladu z 2. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007). K 5. členu Peti člen opredeljuje predlagatelje finančnih načrtov. To so občinski svet, nadzorni odbor, kabinet župana, posamezni oddelki v okviru občinske uprave za področja iz svoje pristojnosti, Medobčinski inšpektorat skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica in pa krajevne skupnosti kot neposredni proračunski uporabniki. K 6. členu Ta člen določa, da se vsi med letom naknadno pridobljeni namenski prihodki razporedijo na ustrezno postavko, ali če te ni se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka. Za tako pridobljena sredstva se poveča tudi obseg proračuna, kot je to določeno v drugem odstavku 43. člena ZJF. V primeru, da se med letom pridobijo dodatna sredstva iz državnega proračuna, lahko župan med letom odpre novo postavko. Obveznosti v breme naknadno pridobljenih namenskih sredstev, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa če je izdan sklep oziroma odločba pristojnega organa ali je podpisana pogodba o dodelitvi sredstev. Župan lahko med letom odpre novo postavko tudi za izvajanje politik in programov, ki se financirajo iz državnega proračuna ali iz proračuna EU. Pravice porabe se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziroma iz naslova večjih prihodkov proračuna od načrtovanih. K 7. členu Tu je opredeljena možnost, da občinski svet lahko neomejeno prerazporeja pravice porabe v okviru posebnega dela proračuna. K 8. členu Določena so pooblastila in omejitve županu pri prerazporeditvah. K 9. členu 2

3 V členu je dano pooblastilo predlagateljem finančnih načrtov, da lahko prerazporejajo pravice porabe med posameznimi konti v okviru iste proračunske postavke. Pri tem pa se ne sme spreminjati vrednosti posameznih projektov, ki se financirajo iz te proračunske postavke. K 10. členu V členu je dano pooblastilo županu, da na predlog vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do EUR z DDV, ter potrjuje investicijsko dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise. Župan dvakrat letno o tem poroča Občinskemu svetu, t.j. pri polletnem poročilo in pri zaključnemu računu. Glede na to, da se pri samem izvrševanju proračuna včasih pojavijo potrebe po prerazporeditvi v okviru projektov zajetih v načrtu, je s tem členom dana možnost, da župan lahko spremeni vrednost posameznih projektov v okviru NRP do 20 % vrednosti celotnega projekta ali programa. O spremembah projektov mora dvakrat letno poročati občinskemu svetu. O spremembah, ki presegajo 20 % vrednosti posameznih projektov, odloča Občinski svet. Župan, lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odobri spremembo vira financiranja projekta, v kolikor to ne posega na uravnoteženost proračuna. Župan ima tudi pooblastilo, da lahko usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj glavnega programa sprejetega načrta za posamezno leto. K 11. členu V 11.členu je določeno prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let. Vsebina člena je smiselno povzeta po zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Tako je določeno, da se v letu 2018 lahko prične postopek za prevzem obveznosti za celotno vrednost projekta. Obveznost pa se lahko prevzame na način, da predobremenitve investicijskih kontov v letu 2019 skupaj znašajo največ 60% sredstev zagotovljenih za investicije v letu 2018 in v letu 2020 največ 40% sredstev zagotovljenih za investicije v letu Za prevzem obveznosti, ki bremenijo proračun prihodnjega leta, za izdatke tekočih odhodkov in transferov pa je določeno, da le-te lahko znašajo največ 25% pravic porabe za te namene v letu K 12. členu V 12. členu je določeno kakšni so plačilni roki za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna ter v kakšnih primerih je možno predčasno plačilo. K 13. členu Člen določa, da je kot proračunski sklad opredeljen podračun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Prav tako določa višino, do katere se proračunska rezerva obračuna. Ta za leto 2018 znaša 0,75% od realiziranih prihodkov proračuna, maksimalna dovoljena višina pa je 1,5% prejemkov proračuna. V členu je tudi dano pooblastilo županu, da lahko v posameznem primeru odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v primeru naravne ali druge nesreče v skupni višini , sicer pa o porabi odloča občinski svet z odlokom. K 14. členu V tem členu je vsebovano pooblastilo županu in svetu krajevne skupnosti za odpis dolga dolžniku, kadar bi stroški izterjave bili večji kot pa bi znašalo poplačilo dolga. Določeno je, da lahko župan v proračunskem letu skupno odpiše največ dolga. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga. Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine 800 EUR odpiše oziroma deloma odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. O odpisih župan in svet krajevne skupnosti dvakrat letno obvesti Občinski svet. K 15. členu Člen določa obseg možnega zadolževanja občine v letu V letu 2018 se Občina Krško namerava dolgoročno zadolževati le pri državnem proračunu in izdajati soglasja posrednim uporabnikom občinskega proračuna. Župan lahko odloči o najetju likvidnostnega posojila, v kolikor je zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna neuravnovešeno, vendar za največ 5% sprejetega proračuna. 3

4 K 16. členu Člen določa obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje. Posredni uporabniki občinskega proračuna se v letu 2018 lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva do višine določene v odloku in s soglasjem občinskega sveta. Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega zavoda ureja 10. g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 ZUUJFO). Na podlagi tega člena se lahko posredni proračunski uporabniki (mednje sodijo tudi javni zavodi), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Soglasje izda občinski svet. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine, določen v 10. b členu ZFO-1. Obseg zadolževanja in izdanih poroštev se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun. Zadolževanje skladno z 18. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) pomeni črpanje posojila ali izdajo vrednostnih papirjev. Finančni najemi v tej definiciji zadolževanja niso zajeti. Javnemu zavodu, katerega ustanoviteljica je občina, tako za sklenitev poslov iz naslova finančnih najemov ni potrebno pridobiti soglasja občine, imeti pa mora zagotovljene neproračunske vire za odplačilo dolga. Posledično se ti finančni najemi tudi ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine, določen v 10. b členu ZFO-1. Javni zavod mora o finančnem najemu poročati skladno s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/2013 z dne ). K 17. členu Člen določa višino sredstev, ki se v proračunu zadržijo za potrebe pokrivanja premalo predvidenih oz. nepredvidljivih izdatkov proračuna. Na ta način se zagotavlja nemoteno izvrševanje proračuna. Zakon sicer določa, da znaša lahko maksimalni obseg splošne proračunske rezervacije 2% proračunskih prihodkov, v členu pa je določena višina nominalno in znaša (kar je 0,25 % planiranih prihodkov proračuna za leto 2018). K 18., 19., 20. členu V navedenih členih je določen način financiranja krajevnih skupnosti. Predvsem so pomembna določila o finančnih načrtih (18. člen), ki pravi, da se obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti določi na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško. V 19. členu so določbe o pravicah prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti ter o spremembah načrtov krajevnih skupnosti. 20. člen določa v katerem primeru je posamični pravni posel veljaven, kateri posli so izvzeti iz tega člena ter podrobneje opredeli pristojnost predsednika sveta krajevne skupnosti, v kolikor svet krajevne skupnosti ne določi drugače. K 21. členu V 21. členu je opredeljen nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna. K 22. členu V kolikor bo v letu 2019 potrebno začasno financiranje, ta člen določa, da se uporablja ta odlok in sklep župana. K 23. členu Določa, da ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 4

5 I. SPLOŠNI DEL 5

6 TEMELJNA EKOMOMSKA IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE ZA PRIPRAVO PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 6

7 1 OSNOVNI MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA LETO 2018 Pri pripravi gradiva smo upoštevali Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017, ki ga je Ministrstvo za finance RS objavilo na svoji spletni strani dne , št. dopisa /2015/1, ter Pomladansko napoved (marec 2016) glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije za leta 2016, 2017 in 2018, ki je bila na spletni strani UMAR objavljena dne, Glavni makroekonomski agregati za obdobje 2017 do 2018 so povzeti v tabeli 1: Tabela 1: Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov (realne stopnje rasti v %, kjer ni drugače navedeno) Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije 2015 Pomladanska napoved (marec 2016) BRUTO DOMAČI PROIZVOD BDP, realna rast v % 2,9 1,7 2,4 2,3 BDP, v mio EUR, tekoče cene ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST Zaposlenost, statistika nacionalnih računov, rast v % Št. registriranih brezposelnih, povprečje leta, v tisoč Stopnja registrirane brezposelnosti v % Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili v % Bruto plače na zaposlenega, realna rast v % - dejavnosti zasebnega sektorja - dejavnosti javnih storitev Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast v % 1,4 0,9 0,9 0,7 112,7 107,4 101,0 94,7 12,3 11,7 11,0 10,3 9,0 8,6 8,1 7,5 1,2 2,0 0,7 0,7 1,0 0,9 0,5 0,9 1,7 3,8 1,1 0,6 1,4 0,8 1,5 1,7 MENJAVA S TUJINO 7

8 Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v % 5,2 3,7 4,8 4,9 Izvoz proizvodov 5,1 3,5 4,9 5,0 Izvoz storitev 5,4 4,3 4,2 4,2 Uvoz proizvodov in storitev, realna rast v % 4,4 3,0 5,1 5,0 Uvoz proizvodov 4,9 2,9 5,3 5,1 Uvoz storitev 1,8 3,7 4,3 4,4 PLAČILNO BILANČNA STATISTIKA SALDO tekočega računa plačilne bilance v mio EUR - v primerjavi z BDP v % Saldo blagovnostoritvene menjave s tujino v mio EUR - v primerjavi z BDP v % ,3 7,5 6,8 6, ,5 10,5 9,5 9,2 DOMAČE POVPRAŠEVANJE Domača potrošnja, realna rast v % 2,1 1,0 2,3 2,1 v tem: Zasebna potrošnja 1,7 2,1 1,7 1,7 Državna potrošnja 0,7 0,9 0,2 0,1 Investicije v osnovna sredstva Sprememba zalog, prispevek k rasti BDP v o.t. 0,5-3,0 6,0 5,0 0,8 0,2 0,0 0,0 TEČAJ IN CENE Razmerje USD za 1 EUR Realni efektivni tečaj - deflator CPI 1,110 1,111 1,114 1,114-3,8-0,1-0,4-0,4 Inflacija (dec./dec.) -0,5 0,6 1,2 1,4 Inflacija (povprečje leta) -0,5-0,3 1,3 1,3 8

9 Cena nafte Brent v USD / sodček 52,4 35,0 41,5 45,1 Vir: Leto 2015 SURS, BS, ECB, EIA, napoved UMAR. Pri pripravi Pomladanske napovedi so bili upoštevani statistični podatki, informacije in sprejeti ukrepi, znani do 3. marca Vir: a_2016_splet-18marec.pdf, Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2017 in leto Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost in davek na plače v letu 2017 in letu 2018 (podskupina kontov 400, 401) Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13 ZIPRS1314- A, 56/13 ZŠtip-1, 63/13 ZOsn-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15), za vse proračunske uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje. 2.2 Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402) Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13 ZIPRS1314- A, 56/13 ZŠtip-1, 63/13 ZOsn-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15), za vse proračunske uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje. Pri materialnih stroških se naj ne upoštevajo indeksi rasti življenjskih potrebščin. 2.3 Subvencije (podskupina kontov 410) Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13 ZIPRS1314- A, 56/13 ZŠtip-1, 63/13 ZOsn-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15), za vse proračunske uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje. 2.4 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411) in transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (podskupina kontov 412) Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13 ZIPRS1314- A, 56/13 ZŠtip-1, 63/13 ZOsn-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 9

10 101/13 ZDavNepr, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15), za vse proračunske uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje. Upoštevati je potrebno tudi: 1. valorizacijo osnov za posamezne vrste prejemkov in 2. predvideno gibanje števila prejemnikov. 2.5 Drugi domači transferi (podskupina kontov 413) Sem spadajo izdatki proračuna, ki jih ni možno opredeliti v nobeno od prej navedenih vrsto odhodkov. Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13 ZIPRS1314- A, 56/13 ZŠtip-1, 63/13 ZOsn-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15), za vse proračunske uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje. 2.6 Investicijski odhodki in investicijski transferi (konti skupine 42 in 43) Pri načrtovanju sredstev namenjenih za investicije je potrebno planirati izdatke v okviru dodeljenih možnosti. Upoštevati pa je potrebno naslednje prioritete: 1. prenos predobremenitev iz predhodnega leta, 2. sofinanciranje in financiranje iz namenskih sredstev, 3. zagotavljanje zakonsko določenih programov in 4. novi programi. 2.7 Transferi krajevnim skupnostim Skupna ocenjena vrednost sredstev, namenjenih za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2017 in leto 2018 znaša EUR 3 OPIS NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE 3.1. Uvod Politiko občine Krško gradimo na osnovnih nalogah, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati. Pri njenem oblikovanju sledimo uravnoteženemu razvoju občine. Podlaga za njeno oblikovanje so strateški dokumenti Evropske unije, Slovenije in Regije Posavje. Na njihovi podlagi so oblikovane samostojne politike, ki posameznim vodjem dajejo osnovo za samostojno predlaganje odločitev v okviru zastavljenih strategij posameznega področja. V preteklem letu so bile razvojne usmeritve v zagotavljanju kvalitetne infrastrukture na področju komunalnih storitev, prometa, športa, kulture in izobraževanja. Spodbujali smo gospodarski razvoj z zagotovitvijo ustreznega prostora za gospodarske subjekte, z izgradnjo poslovnih con, z izobraževanjem človeških virov po meri gospodarstva ter z ustrezno prostorsko politiko 10

11 3.2. Glavni cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge Srednjeročne cilje in prioritete svojega delovanja je občina opredelila skupaj z ostalimi občinami regije Posavje v Regionalnem razvojnem programu za leta 2014 do 2020, ki so: 1. Omogočiti razvoj gospodarstva na podlagi lastnih potencialov za ustvarjanje produktov z visoko dodano vrednostjo v povezavi z razvojno raziskovalnimi produkti iz domačega okolja. 2. Zagotoviti visoko kvaliteto bivanja v občini Krško na osnovi uravnoteženega razvoja tako mesta kot tudi podeželja, varnosti, racionalnega gospodarjenja s prostorom, trajne mobilnosti in izboljšanja kakovosti okolja ter ustrezne komunalne infrastrukture. 3. Izboljšati bilanco med prilivom in odlivom kadrov v korist prilivov visoko izobraženih kadrov. 4. Zagotoviti kvalitetno, socialno, zdravstveno in kulturno strpno družbeno okolje. Ključne prioritete delovanja občine za doseganje zastavljenih ciljev so: - gospodarski razvoj na osnovi novih prostorskih in kadrovskih potencialov ter javnih vlaganj v občinski prostor, - ustvarjanje institucij znanja in njihova povezava z gospodarstvom, - učinkovita družbena infrastruktura, - večja zaposlenost na osnovi enakih možnosti, - križno povezovanje za dosego trajnostnega razvoja, - pridobivanja sredstev iz centralnih skladov EU. V letih 2017 in 2018 bo občina sodelovala pri črpanju EU sredstev v novi finančnem okviru Prednostne naloge Gospodarski razvoj Nekateri inštrumenti pospeševanja razvoja gospodarstva tako državni kot evropski so omogočili izvajanje prijaznega okolja za razvoj podjetništva. Pravilne usmeritve v preteklem obdobju z nakupi zemljišč v Vrbini, Drnovem in zemljišč ob Vipapu ter s sprejetjem prostorske dokumentacije za ta področja že dajejo rezultate. Poslovne cone se počasi polnijo z domačimi gospodarskimi družbami, ki širijo svojo dejavnost. Tekoča naloga občine iz tega področja je razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje poslovnih con in tudi priprave prostorskih izvedbenih aktov ter razvijanje podpornega modela za razvoj gospodarstva in za privabljanje različnih investitorjev. Ključnega pomena za to področje je sodelovanje občine pri pripravi državnih strateških dokumentov tako razvojnega programa kot tudi državnih prostorskih načrtov, kateri so že v izdelavi to je DPN Vrbinska cesta in tretja razvojna os. S predvidenimi kmetijskimi operacijami, komasacije in namakanje ter z ukrepi subvencioniranja kmetijskih ukrepov se bodo izboljšali pogoji za kmetijstvo. Družbene dejavnosti Na področju družbenih dejavnostih bomo nadaljevali z aktivnostim za izboljšanje pogojev osnovnega šolstva, z obnovo objektov, v skladu s sprejetim načrtom investicij tega področja. Pri obnovah bomo zasledovali cilj energetske sanacije in si prizadevali pridobiti tudi druge vire financiranja. S pomočjo demografske študije bomo preučili potrebe po dodatnih prostorih in po potrebi pristopili k spremembi šolskih okolišev. Nujnost teh aktivnosti je v neustreznih in nezadostnih prostorih za izvajanje dejavnosti in energetsko potratnih javnih zgradb. Pričeli bomo z nizom investicij energetske sanacije javnih stavb, ki so 11

12 potrebne celovite prenove zaradi starosti in dosedanjega vlaganja v te objekte (OŠ Podbočje, Vrtec Brestanica, telovadnica in vrtec pri OŠ Senovo). Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi za pripravo vseh pogojev za izgradnjo nove knjižnice v Krškem. Na področju varovanja kulturne dediščine bomo nadaljevali s prenovo starega mestnega jedra v Krškem. Kapucinski samostan bo še naprej ostal prostor za centralno knjižnico v Krškem, ki bo skupaj z novim prizidkom, še en dosežek več na področju varovanja kulturne dediščine. Z aktivnim sodelovanjem z Ministrstvom za kulturo pa si bomo prizadevali, da se pristopi k izdelavi dokumentacije za celovito prenovo gradu Šrajberski turn. Nadaljevali bomo z zagotavljanjem boljših bivalnih pogojev romski populaciji z izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture v Kerinovem grmu in ostalih naseljih kjer živijo Romi. Gospodarska infrastruktura Ključne naloge na tem področju so se začele že v preteklih letih. Po zaključku projekta Hidravlični model vodovodnega sistema Posavja bodo poudarki na izgradnji sekundarnega omrežja. Nadaljevali bomo z izgradnjo komunalne infrastrukture na Senovem, v Leskovcu, v Brestanici in v Krškem. Pričeli bomo s pridobivanjem dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture in ureditve trga na Raki. S programom izgradnje infrastrukture v okviru DPN HE Krško smo se vključili tudi v sofinanciranje obvoznice in mostu. Eden večjih projektov izgradnje infrastrukture je tudi nova medmestna povezava Krško Brežice, za katero teče priprava državnega prostorskega načrt. Nadaljevali bomo z izgradnjo širokopasovnih povezav. V mestu Krškem in na Senovem ter Zdolah bomo nadaljevali z izgradnjo pločnikov ter ureditvijo posameznih ulic. Cestni program bomo izvajali v skladu s sprejetim štiriletnim programom izgradnje cest v občini. Poskrbeli bomo za pospešeno kvalitetno sanacijo cestnega omrežja, ki je v pristojnosti občine. Širitev in obnovo JR se bo izvajala v skladu s sprejetim programom obnove in širitve javne razsvetljave, s ciljem zmanjšanjem porabe energije na prebivalca. Red pa želimo vzpostaviti na področju vizualne komunikacije in preprečiti onesnaževanje okolja z neurejenim plakatiranjem. Zaradi neustreznih pogojev za izvajanje pokopališke dejavnost v mestu Krškem, se bo pričelo s celovito obnovo pokopališča. Urejanje mirujočega prometa bomo izvajali tudi na Vidmu in ostalih večjih središčih KS. S subvencioniranjem avtobusnega prevoza v Krškem in okolici pa bomo spodbujali javni potniški prevoz in ter si prizadevali k širitvi mreže lokalnega avtobusnega prometa, pešpoti, kolesarskih poti s postajami za izposojo koles ter na ta način spodbujali trajnostno mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti s CO2. Stanovanjsko gospodarstvo Zasledovali bomo cilj, pridobiti čim več stanovanj za mlade družine in perspektivne kadre, ter cilj zagotavljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo v strnjenih naseljih predvsem v starem mestnem jedru Krškega. Nadaljevali bomo s komunalno opremljanjem območja, ki so predvidena za stanovanjsko gradnjo. Skupaj s podjetjem Rudar bomo poskušali pripraviti pogoje za energetsko sanacijo večstanovanjskih skupnosti in za določitev pripadajočih zemljišč tem objektov. 12

13 1. SPLOŠNI DEL Uvod SPLOŠNO Pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocenjene realizacije za leto 2016 tako na prihodkovni kakor odhodkovni strani. Osnova za planiranje je vzeta tudi iz dopisa Ministrstva za finance z dne, , št /2015/4, v katerem je izračunana primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2017 in 2018 predhodni podatki ter iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018, z dne , ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. Upoštevali smo ocene oddelkov, ki so ocenili namenske in druge prihodke iz svojega delovnega področja (kot so: kapitalski prihodki, okoljske dajatve, komunalni prispevek, nadomestilo za omejeno rabo prostora, transferni prihodki, ). Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF), - Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), - Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), - Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05- popr.,138/06 in 108/08) in - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer: - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14). V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta, pa morajo občine upoštevati: - Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM), - Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI- A, 69/08- ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15) 13

14 A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna 70 - DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki je za leto 2018 ocenjena na V strukturi celotnega proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež 43,03 %. Dne, je Ministrstvo za finance na svojih spletni strani objavilo predhodne podatke o izračunih primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneske finančne izravnave za leti 2017 in Po predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017 je upoštevana povprečnina v višini 530 evrov in za leto 2018 v višini 536 evrov ( Vir: Dopis MF, /2015/4, ). Izračun temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površin občin, v skladu s 13.členom ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6.člena ZFO Davki na premoženje Davki na premoženje naj bi po planu za leto 2018 znašali , kar je v primerjavi z oceno 2016 za 8,40% manj. Največji delež v sklopu z predstavljajo davki na nepremičnine, ki obsegajo 90,60% davkov na premoženje, v okviru le-teh pa je največji vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb, z višino in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb v višini V okviru davkov na nepremičnine so še zajeti, davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo V okviru davkov na nepremičnine imamo planirane tudi zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini Davki na premičnine so ocenjeni v višini in predstavljajo davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premičnine. V okviru davkov na premoženje so še zajeti davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so za leto 2018 načrtovani v višini V strukturi celotnih prihodkov proračuna znaša njihov delež 1,61%. Tu so zajeti davki na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki so načrtovani v višini in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 50. V okviru domačih davkov na blago in storitve so zajeti tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini , kar je v primerjavo z oceno za leto ,3 % več. V sklopu slednjih pa so izkazani: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda , turistična taksa 4.500, občinske takse od pravnih oseb 4.000, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 250 in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

15 706 - Drugi davki Drugi davki so načrtovani v skupni višini Drugi davki predstavljajo pozneje plačane odložene davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo davkov v višini 30, ter druge davke, ki so načrtovani v višini Skupaj davčni prihodki v letu 2018 po vrstah, s primerjavo na zaključni račun za leto 2015 ter oceno realizacije za leto 2016: K3 K3 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 %(PRE_18,ORE_2016) 700 Davki na dohodek in dobiček , Davki na premoženje , Domači davki na blago in storitve , Drugi davki ,00 SKUPAJ ,26 Predstavitev davčnih prihodkov za leto 2018 po vrstah v deležih: 703 Davki na premoženje; ; 14% 704 Domači davki na blago in storitve; ; 3% PREDLOG Drugi davki; 2.030; 0% 700 Davki na dohodek in dobiček 703 Davki na premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 700 Davki na dohodek in dobiček; ; 83% 706 Drugi davki 71 - NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja V okviru te vrste prihodkov so pomembnejši viri: udeležba na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupni obseg predvidenih prihodkov od premoženja naj bi znašal , kar je v primerjavi z oceno za leto 2016 za 8,1 % več. Prihodki od udeležbe na dobičku predstavljajo dividende nefinančnih družb in so ocenjeni v višini Prihodki iz naslova obresti sestavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled ter drugih prihodkov od obresti. V letu 2018 bodo obresti skupaj predvidoma realizirane v višini 8.070, kar je glede na oceno za leto 2016 manj za 6,70 %. Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov letu 2018 predstavljajo prihodki od premoženja, kamor spadajo najemnine za stanovanja, poslovne prostore in upravne zgradbe ter najemnine od komunalne infrastrukture. Skupno so ti prihodki ocenjeni na , kar je za 8,4 % več kot naj bi znašali za leto Po posameznih podskupinah so prihodki od premoženja predvideni v naslednjih višinah: 15

16 Prihodki iz naslova najemnin za kmet. zemlj. In gozdove Prihodki od najemnin za poslovne prostore Prihodki od najemnin za stanovanja Prihodki od najemnin za opremo Prihodki od drugih najemnin Prihodki od zakupnin Prihodki iz naslova podeljenih koncesij Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico Prihodki od nadom.za dodelitev služ.pravice in ust.stavbne prav Drugi prihodki od premoženja SKUPAJ Takse in pristojbine Pri določanju višine upravnih taks in pristojbin, ki pripadajo občinskemu proračunu, je za leto 2018 upoštevana nekoliko višja ocena, kot je ocena realizacije za leto Skupno naj bi bilo v letu 2018 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za prihodkov Globe in druge denarne kazni Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za degradacijo in uzrpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. V letu 2018 naj bi bili ti prihodki realizirani v skupni višini , kar je glede na oceno za leto 2016 za 26,1 % več Prihodki od prodaje blaga in storitev V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti občinske uprave in prihodki od počitniške dejavnosti. Višina doseženih prihodkov v letu 2018 naj bi znašala V primerjavi z oceno za leto 2016 se prihodki od prodaje blaga in storitev zvišujejo za 6 % Drugi nedavčni prihodki Med druge nedavčne prihodke štejejo prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od prispevkov občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta in ostali nedavčni prihodki. Največji delež v tej skupini prihodkov predstavlja nadomestilo za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, ki so načrtovani v višini , kar je v primerjavi z oceno za leto 2016 več za 1,7 %. Med drugimi nedavčnimi prihodki predstavljajo 91,04% delež. Komunalni prispevek je planiran v višini Doplačila občanov za oskrbnine v domovih so ocenjena v višini Drugi izredni nedavčni prihodki so planirani v skupni višini kar predstavlja planiran prihodek iz naslova odškodnine v poravnavi med Občino Krško in HPG Brežice d.o.o. ter družbo Kostak d.d. Skupno višina drugih nedavčnih prihodkov znaša V strukturi proračunskih prihodkov to pomeni 25,33%. V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 so ti prihodki nižji za 8,4%. Skupaj nedavčni prihodki v letu 2018 po vrstah, s primerjavo na zaključni račun za leto 2015 ter oceno realizacije za leto 2016: 16

17 K3 K3 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 %(OSN_18, PRE_2016) 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Takse in pristojbine , Globe in druge denarne kazni , Prihodki od prodaje blaga in storitev , Drugi nedavčni prihodki ,61 SKUPAJ ,75 Predstavitev nedavčnih prihodkov za leto 2018 po vrstah v deležih: 714 Drugi nedavčni prihodki; ; 79% PREDLOG Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja; ; 20% 711 Takse in pristojbine; ; 0% 712 Globe in druge denarne kazni; ; 0% 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev; ; 1% 72 - KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so planirani v višini (prodaja cestnih motornih vozil) Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so za leto 2018 načrtovani v višini Njihov delež v prihodkih proračuna znaša 0,25%. V letu 2018 naj bi bili ti prihodki realizirani iz: - prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov prodaje stavbnih zemljišč

18 73 - PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz domačih virov so za leto 2018 načrtovane v višini in predstavljajo nepovratna sredstva, ki jih občani ali pa delovne organizacije nepovratno namenijo za sofinanciranje določenih proračunskih nalog. Glede na oceno za leto 2016 so nižje za 91,40 %. Šifra proračunskega uporabnika Naziv proračunskega uporabnika Naziv konta OSNUTEK KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 2.000, KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 3.000,00 SKUPAJ DONACIJE V LETU , TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki iz drugih finančnih institucij predstavljajo del prihodkov, ki jih Občina Krško pridobi tako za tekočo kakor tudi investicijsko porabo iz državnega proračuna. Za leto 2018 so ti prihodki planirani v višini Njihov delež v prihodkih proračuna za leto 2018 znaša 15,3 %. PU NAZIV PU PP Naziv PP Konto Naziv konta NRP NRP Naziv Vir fin. ODDELEK ZA DRUŽBENE Materialni DEJAVNOST stroški v 3000 I 3621 osnovnih šolah ODDELEK ZA GOSPODAR SKE DEJAVNOST I 5069 Urejanje kmetijskih zemljišč Sredstva za SKUPNI 1400 ORGANI materialne 1421 stroške SPO ODDELEK ZA Urejanje DRUŽBENE infrastrukture DEJAVNOST v romskih 3000 I 3862 naseljih Sofinanciranje gasilske in reševalne KABINET opreme iz 1002 ŽUPANA 2091 požarnih taks SKUPNI ORGANI 1421 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOST I 3667 ODDELEK ZA DRUŽBENE 3466 Sredstva za materialne stroške SPO Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah- sredstva DP Investicije in invest.vzdržev Naziv vira fin. PREDLOG 2018 Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo NI V NRP Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije OB Komasacija Veliki Podlog 2 PV - Transfer iz državnega proračuna Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora NI V NRP Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije OB OB Urejanje infrastrukture v romskih naseljih 2 Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks 2 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Transfer iz državnega proračuna Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo NI V NRP SOF.SPO Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije Prejeta sred.iz javnih skladov za investicije OB OB Energetska sanacija OŠ Podbočje 2 Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama 2 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Transfer iz

19 DEJAVNOST I ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOST I 3464 ODDELEK ZA GOSPODAR SKO INFRASTRU KTURO 4410 anje v vrtcih - sredstva DP Investicije in invest. vzdrževanje v vrtcih člen ZFO -1- nepovratna sredstva Ostala prometna infrastruktura Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije OB Bohoriča Brestanica Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica 12 NI V NRP državnega proračuna PV člen ZFO- 1, nepovratn a sredstva PROTOK OLI SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INST Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev iz Evropske unije zajemajo sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov iz evropskih kohezijskih skladov. Za leto 2018 so ta sredstva načrtovana v višini Njihov delež v prihodkih proračuna za leto 2018 znaša 0,17%, glede na oceno realizacije za leto 2016 pa so višji za 3,8%. Šifra proračunskega uporabnika 5000 Naziv proračunskega uporabnika PP Naziv PP NRP NRP Naziv ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5069 Urejanje kmetijskih zemljišč OB Komasacija Veliki Podlog 3 Vir financiranja Naziv vira financiranja Priprava proračuna 2018 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU) Opomba: Transferni prihodki v skupni višini so planirani na osnovi podatkov, ki so jih dostavili predlagatelji finančnih načrtov. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij V letu 2018 ni planiranih prihodkov od drugih evropskih institucij. 19

20 Odhodki proračuna Pri pripravi občinskega proračuna je bilo potrebno upoštevati obstoječo javnofinančno situacijo. Za konsolidacijo javnih financ v prihodnjih letih je nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občine občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato se je potrebno pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov zavedati omejitev, ki veljajo za celotne javne finance, in jih načrtovati restriktivno. V proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018 glede sestave proračuna ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Vir: Dopis MF, /2016/1, z dne TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2018 znašajo EUR in so v primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 višja za 3%. Delež sredstev za plače v proračunu za leto 2018 znaša 4,98% Prispevki delodajalcev za socialno varnost Prispevki delodajalca v proračunu predstavljajo 0,83 %-ni delež, v letu 2018 so planirani v višini Obračunani so v skladu z veljavnimi predpisi. V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 so višji za 6,3% Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so v proračunu za leto 2018 planirani v skupni višini , kar v strukturi proračuna predstavlja 16,10%. Največji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja v skupni višini Tu so zajeti stroški vzdrževanja objektov in opreme, stroški vzdrževanja cest - redno vzdrževanje in zimska služba. K4 K4 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 %(PRE_18, ORE_2016) Pisarniški in splošni 4020 material in storitve ,75 Posebni material in 4021 storitve ,77 Energija, voda, komunalne storitve in 4022 komunikacije ,07 Prevozni stroški in 4023 storitve ,51 Izdatki za službena 4024 potovanja , Tekoče vzdrževanje ,18 Poslovne najemnine in 4026 zakupnine , Kazni in odškodnine , Drugi operativni odhodki ,19 SKUPAJ ,48 Med posebni material in storitve so zajeti izdatki za uniforme in službeno obleko, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, protokolarna darila, promocijski ogledi, organiziranje proslav in podobne storitve, geodetske 20

21 storitve, parcelacije, cenitve ter drugi posebni material in storitve. V letu 2018 so ti izdatki planirani v višini EUR. Drugi operativni odhodki obsegajo 11,49 % izdatkov za blago in storitve, kar nominalno pomeni Tu pa so med drugim zajeti tudi izdatki za nakup zemljišč, ki so po opremljanju predvidena za nadaljnjo prodajo in pa del stroškov projektne in druge dokumentacije, ki se ne nanaša na določene znane projekte in zato ne predstavlja investicijskega odhodka proračuna. Drugi operativni odhodki predstavljajo tudi stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemih pogodbah, plačila preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, posebni davki na določene prejemke, članarine, plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih ter drugi operativni odhodki Plačila domačih obresti Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih posojil, kakor tudi od posojil za premostitev likvidnostnih težav proračuna. V letu 2018 je za obresti skupno predvideno , kar pomeni, da so obresti v primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 zvišale za 1,8 % (najet bo nov kredit v letu 2016) Rezerve Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv in sicer splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo. Skupno je za rezerve predvideno Splošna proračunska rezervacija je določena v nominalnem znesku in znaša in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna. Rezerva za naravne nesreče je obračunana v višini 0,75 % predvidenih proračunskih prihodkov in znaša Zaradi potrebe sredstev za odpravo posledic neurja je rezerva obračunana znotraj meje, ki je predvidena z zakonom o javnih financah, makismalni možni obsega pa znaša 1,5% prejemkov proračuna. Skupaj tekoči odhodki v letu 2018 po vrstah, s primerjavo na zaključni račun za leto 2015 ter oceno realizacije za leto 2016: K3 K3 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 %(PRE_18,ORE_2016) 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , Prispevki delodajalcev za socialno varnost , Izdatki za blago in storitve , Plačila domačih obresti , Rezerve ,81 SKUPAJ ,12 Predstavitev tekočih odhodkov za leto 2018 po vrstah v deležih: 21

22 403 Plačila domačih obresti; ; 3% PREDLOG Rezerve; ; 4% 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim; ; 21% 402 Izdatki za blago in storitve; ; 68% 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost; ; 4% 41 - TEKOČI TRANSFERI Subvencije Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom predvsem za področje malega gospodarstva in kmetijstva. Za subvencije v proračunu za leto 2018 predvidevamo , kar dejansko pomeni za 0,1 % več kot znaša ocena realizacije za leto V strukturi proračuna ta sredstva pomenijo 2,52 %. Na področju gospodarske infrastrukture so sredstva namenjena za subvencioniranje mestnega avtobusnega prevoza in sofinanciranje individualnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav. Na gospodarskih dejavnostih pa so predvidene subvencije na področju kmetijstva, malega gospodarstva in turizma Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni večini nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo razlik v ceni v vrtcih) ter doplačila prevozov otrok v šole. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu za leto 2018 predvidenih V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 so transferi nižji za 2,9 %. Njihov delež v proračunu občine znaša 21,91%. Največji del transferov posameznikom in gospodinjstvom je razporejen za področje družbenih dejavnosti, in sicer za predšolsko vzgojo, za socialno varstvo in za prevoze šolskih otrok Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa, požarnega varstva, dela z mladino in drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank. V proračunu za leto 2018 za to ekonomsko področje proračuna namenjamo Glede na oceno realizacije za leto 2016 so predvideni odhodki višji za 3,6 %, njihov delež v proračunu pa znaša 3,23 %. 22

23 413 - Drugi tekoči domači transferi V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj je Občina Krško in jim je občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. V okviru drugih domačih transferov so izkazana sredstva za plače in materialne stroške zavodov in agencij. Prav tako so tu vodeni transferi v javne sklade in sredstva za pokrivanje določenih stroškov gospodarskih javnih služb v povezavi s sredstvi danimi v upravljanje. Skupno je v letu 2018 predvideno za drugih domačih transferov. Glede na oceno za leto 2016 so nižji za 7,10%. V strukturi proračuna znaša delež drugih domačih transferov 10,49 %. Skupaj tekoči transferi v letu 2018 po vrstah, s primerjavo na zaključni račun za leto 2015 ter oceno realizacije za leto 2016: K4 K4 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 %(PRE_18, ORE_2016) 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Družinski prejemki in starševska nadomestila , Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , Štipendije , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , Tekoči transferi v javne sklade , Tekoči transferi v javne zavode ,04 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 4135 posredni proračunski uporabniki , Drugi tekoči transferi v tujino ,00 SKUPAJ ,62 Predstavitev tekočih transferov za leto 2018 po vrstah v deležih: PREDLOG Subvencije; ; 7% 413 Drugi tekoči domači transferi; ; 28% 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam; ; 8% 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom; ; 57% 23

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več