KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan"

Transkripcija

1 KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: , davčna številka: (v nadaljevanju: SID banka) in Komitent, Naslov_komitenta, Postna_st Posta_komitenta, ki ga zastopa ime in priimek ter funkcija zakonitega zastopnika, matična številka: matična številka, davčna številka: davcna_st (v nadaljevanju: kreditojemalec) 1. člen - Uvodna določila 1.1 Pogodbeni stranki soglasno ugotavljata, da: (a) (b) (c) (d) je kreditojemalec SID banki dne Datum oddaje vloge za financiranje. (v nadaljevanju: dan oddaje vloge za financiranje) v okviru»razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje MSP«(z oznako»msp8«, v nadaljevanju: progam SID banke) posredoval vlogo za financiranje (v nadaljevanju: vloga za financiranje); je organ odločanja SID banke dne Datum sklepa organa odločanja SID banke. (v nadaljevanju: dan odobritve kredita) sprejel sklep, s katerim je odobril kredit pod pogoji, kot izhajajo iz nadaljevanja; je kredit odobren na podlagi Protokola o oblikovanju pogojev za pridobitev kredita iz virov SID banke na podlagi uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, št. priglasitve M , ki velja do se kredit financira iz sredstev posojilnega sklada, ki ga SID banka kot ukrep finančnega inženiringa upravlja na podlagi pogodbe št.» /131049«(v nadaljevanju: posojilni sklad) med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in SID banko. Sredstva za delovanje posojilnega sklada so zagotovljena v višini 24% s strani MGRT in v višini 76% s strani SID banke. 1.2 Na podlagi ugotovitev iz člena 1.1 kreditne pogodbe pogodbeni stranki sklepata kreditno pogodbo (v nadaljevanju: kreditna pogodba), kot sledi v nadaljevanju. 2. člen - Znesek kredita in pomoč de minimis 2.1 Pod pogoji, dogovorjenimi s kreditno pogodbo, ter na podlagi»posebnih pogojev financiranja MSP«(v nadaljevanju: posebni pogoji), ki so Priloga 1 in sestavni del kreditne pogodbe, SID banka daje kreditojemalcu kredit v znesku: Znesek kredita. (z besedo: Znesek kredita z besedo. 00/100), (v nadaljevanju: kredit), kreditojemalec pa pod temi pogoji kredit sprejme in se ga zaveže z obrestmi in stroški vrniti. 2.2 [če pomoč de minimis] Kreditojemalec je na dan odobritve kredita prejel pomoč de minimis v višini Znesek pomoči de minimis. 3. člen - Namen kredita 3.1 Sredstva kredita so namenska in se smejo uporabiti le za kritje stroškov posla, ki ga je kreditojemalec v vlogi za financiranje natančno in določno opisal in katerega celotni stroški znašajo Znesek celotnih stroškov EUR. 1 / 13

2 3.2 Lokacija posla je na območju Republike Slovenije. 3.3 [če se v zavarovanje dajejo stvari, ki so predmet financiranja, se jih, in samo njih, navede tu] V okviru izvedbe posla bo kreditojemalec, med drugim, kupil naslednja Vrsta sredstev. sredstva (v nadaljevanju: predmet financiranja): a) [če nepremičnina] - Definicija nepremičnine v naravi., [vpisana v zemljiško knjigo, parcela Št. parcele., katastrska občina Katastrska občina.,] ALI [posamezen del z identifikacijsko številko Identifikacijska številka.,] v vrednosti Ocenjena tržna vrednost. EUR (priznana kupnina), kot izhaja iz cenitve, opravljene po MSOV, z dne Datum cenitve.. b) [če premičnina] - Definicija premičnine, kaj predstavlja v naravi., [če identifikacijska številka obstaja, sicer drug identifikator] z identifikacijsko oznako Identifikacijska oznaka., v vrednosti Tržna vrednost. EUR (kupnina), kot izhaja iz [predračuna Identifikacija dobavitelja/prodajalca. (v nadaljevanju: dobavitelj/prodajalec) z oznako Oznaka računa. z dne Datum računa.] ALI ČE RABLJENO OPREDMETENO SREDSTVO [iz cenitvenega poročila cenilca Identifikacija cenilca. z dne Datum cenitvenega poročila.].; -. c) [če neopredmeteno sredstvo]. 3.4 Skladnost porabe sredstev kredita s kreditno pogodbo se ugotavlja na podlagi informacij, ki jih SID banka prejme od kreditojemalca ali jih pridobi sama iz javno dostopnih registrov. Če na podlagi teh informacij primerna poraba sredstev kredita ni izkazana, se šteje, da gre za nenamensko porabo sredstev kredita in s tem lahko tudi za zlorabo pomoči de minimis. 4. člen - Črpanje kredita 4.1 Kreditojemalec lahko črpa kredit Način črpanja kredita.v roku do Datum Pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji za črpanje Kredita ali posamezne tranše kredita., bo SID banka v roku osmih delovnih dni od dneva izpolnitve pogojev Kredita ali posamezne tranše kredita. izplačala: a) [če se v zavarovanje dajejo stvari, ki so predmet financiranja in se kredit oziroma tranša kredita kot del kupnine nakaže neposredno dobavitelju/prodajalcu] znesek: - Znesek črpane tranše ali znesek kredita. EUR dobavitelju/prodajalcu, t.j. Naziv ali ime in priimek., Naslov, poštna številka in kraj., Matična številka ali enotna matična številka občana.: Matična številka ali EMŠO., davčna številka: Davčna številka. na račun pri finančni instituciji v Država finančne institucije. IBAN: Številka bančnega računa., odprt pri Naziv banke. SWIFT SWIFT koda., -. b) [za del kredita ali celotni kredit, ko se predmet financiranja ne daje v zavarovanje ali ko se v zavarovanje daje predmet financiranja, kredit oziroma tranša kredita pa se nakazuje kreditojemalcu] znesek Kredita ali črpane tranše kredita. EUR na račun kreditojemalca pri finančni instituciji v [za rezidenta] Republiki Sloveniji IBAN: SI56 Številka bančnega računa., odprt pri Naziv banke., ali na katerikoli drugi račun kreditojemalca pri finančni instituciji v Republiki Sloveniji, ki ga kreditojemalec sporoči SID banki. [za nerezidenta] Država sedeža kreditojemalca ali Republika Slovenija. IBAN: Številka bančnega računa., odprt pri Naziv banke., ali na katerikoli drugi račun kreditojemalca pri finančni instituciji v državi posla ali kreditojemalca, ki ga kreditojemalec sporoči SID banki. 4.3 Pogoji za črpanje Kredita ali tranše kredita. so: (a) kreditna pogodba je veljavna, (b) [če več kot eno črpanje] kreditojemalec je predložil SID banki zahtevek za črpanje tranše kredita, z vsemi podatki kot to izhaja iz Priloge 4 h kreditni pogodbi, (c) [če več kot eno črpanje] črpani znesek, skupaj z vsemi predhodno črpanimi zneski, ne presega zneska kredita, 2 / 13

3 (d) kreditojemalec nima neplačanih obveznosti po kreditni pogodbi, (e) po podatkih iz registra transakcijskih računov pri AJPES kreditojemalec od vključno dneva predložitve zahtevka za črpanja do dneva črpanja nima blokiranih transakcijskih računov, (f) [če se v zavarovanje daje premičnina, ki je predmet financiranja in se kredit oziroma tranša kredita kot del kupnine nakaže neposredno dobavitelju/prodajalcu] izpolnjeni so naslednji posebni pogoji za črpanje kredita: (i) kreditojemalec je predložil dobaviteljev/prodajalčev račun za nakup premičnin, ki so predmet financiranja, (ii) kreditojemalec je predložil dobaviteljevo/prodajalčevo potrdilo, da je kreditojemalec kot kupec že poravnal Odstotek. % kupnine po prej navedenem računu, ter (iii) kreditojemalec je predložil dobaviteljevo/prodajalčevo izjavo, da sprejema nakazilo zneska Kredita ali črpane tranše kredita. kot preostalih Odstotek. % kupnine po prej navedenem računu s strani SID banke, s čimer bo dobavitelj/prodajalec prejel 100 % kupnino in (iv) [če je prodajalec lastnik in zastavitelj premičnine] v registru zastavnih pravic na premičninah pri AJPES je vpisana zastavna pravica v korist SID banke na premičnini, ki še ni v lasti kreditojemalca, na podlagi neposredno izvršljivega tripartitnega sporazuma o zavarovanju terjatve iz kreditne pogodbe, sklenjenega med prodajalcem/dobaviteljem kot zastaviteljem, ter kreditojemalcem kot kupcem in SID banko kot kreditodajalcem in v katerem je SID banka podala soglasje za prenos lastninske pravice na zastavljeni premičnini (po plačilu celotne kupnine) iz prodajalca/dobavitelja na kreditojemalca, (g) [če se v zavarovanje daje premičnina, ki je predmet financiranja, pri čemer pa se kredit v celoti nakaže kreditojemalcu] izpolnjeni so naslednji posebni pogoji za črpanje kredita: (i) kreditojemalec je predložil dobaviteljev/prodajalčev račun za nakup premičnin, ki so predmet financiranja, (ii) kreditojemalec je predložil dobaviteljevo/prodajalčevo dokazilo, da je prodajalec/dobavitelj na kreditojemalca kot kupca v celoti in nepreklicno prenesel lastninsko pravico in posest nad premičnino oziroma sredstvom, ki je predmet financiranja tako, da jo kreditojemalec lahko veljavno zastavi, (iii) [če je kreditojemalec lastnik in zastavitelj premičnine] v registru zastavnih pravic na premičninah pri AJPES je vpisana zastavna pravica v korist SID banke na premičnini, ki je predmet financiranja in je že v lasti in posesti kreditojemalca, na podlagi neposredno izvršljivega sporazuma o zavarovanju terjatve iz kreditne pogodbe, sklenjenega med kreditojemalcem in SID banko, (h) [če se v zavarovanje daje nepremičnina, ki je predmet financiranja] izpolnjeni so naslednji posebni pogoji za črpanje kredita: (i) kreditojemalec je predložil prodajno pogodbo, sklenjeno s prodajalcem, v notarskem zapisu za nakup nepremičnine, ki je predmet financiranja (v nadaljevanju: prodajna pogodba), (ii) v zemljiški knjigi je na nepremičnini vpisana plomba za vpis hipoteke v korist SID banke na podlagi tripartitnega, neposredno izvršljivega sporazuma o zavarovanju terjatve iz kreditne pogodbe, sklenjenega med prodajalcem kot zastaviteljem in kreditojemalcem kot kupcem ter SID banko kot kreditodajalcem in upnikom, (iii) kreditojemalec je predložil prodajalčevo izjavo, da sprejema nakazilo zneska kredita kot preostalih Odstotek. % kupnine po prodajni pogodi s strani SID banke, s čimer bo prodajalec prejel 100 % kupnino, in (iv) kreditojemalec je predložil potrdilo notarja, da je deponirano zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice iz prodajalca na kreditojemalca kot kupca ob izpolnitvi pogoja plačila celotne kupnine. (i) [če so predvidena druga zavarovanja] ustanovljena zavarovanja kredita skladno s členom 13 kreditne pogodbe in o tem predložena ustrezna dokazila, (j) kreditojemalec je SID banki izročil 10 bianco podpisanih menic z nepreklicnimi meničnimi izjavami in nalogi za njihovo izpolnitev v obliki in vsebini, kot to izhaja iz Priloge 2 h kreditni pogodbi, (k) kreditojemalec je pred sklenitvijo kreditne pogodbe SID banki predložil ustrezno izpolnjene in podpisane obrazce, ki jih SID banka potrebuje v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, (l) ne obstajajo okoliščine ali razlogi iz člena 14.1 kreditne pogodbe, na podlagi katerih bi imela SID banka pravico kredit odpoklicati ali odpovedati kreditno pogodbo, 3 / 13

4 (m) [če več kot eno črpanje] Zahtevek za črpanje kredita, ki ga prejme SID banka po kreditni pogodbi, sme kreditojemalec preklicati ali umakniti zgolj s predhodnim pisnim soglasjem SID banke. 4.5 Kreditojemalec ne more ponovno črpati odplačanih zneskov kredita. 5. člen - Odplačilo kredita 5.1 Kreditojemalec se zaveže črpani znesek kredita odplačati SID banki v Število obrokov enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo 10. dan v koledarskem mesecu, pri čemer prvi obrok kredita zapade v plačilo v mesecu Mesec. leta Leto., zadnji obrok pa zapade v plačilo na datum končne zapadlosti kreditne pogodbe, to je Datum končne zapadlosti. mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe. 5.2 Morebitne razlike, nastale zaradi zaokroževanja na dve decimalni mesti natančno, se poračunajo pri zadnjem obroku. 5.3 Datumi odplačila kredita bodo zapisani v načrtu odplačila, ki ga SID banka pošlje kreditojemalcu po izvršenem Črpanju kredita ali zadnjem črpanju kredita.. 6. člen - Pogodbene obresti, zamudne obresti, penalne obresti 6.1 Kreditojemalec se zavezuje za črpani in neodplačani znesek kredita plačati SID banki pogodbene obresti. Pogodbena obrestna mera je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka: 6-mesečni EURIBOR + Nespremenljivi pribitek. % p.a. (z besedo: šestmesečni EURIBOR plus Nespremenljivi pribitek z besedo. odstotka letno). 6.2 Za namene kreditne pogodbe EURIBOR pomeni letno medbančno obrestno mero za šestmesečne depozite v evrih, kot jo ugotovi SID banka in je objavljena na informacijskem sistemu Bloomberg, stran Evropskega monetarnega instituta (European Money Markets Institute EMMI (ali naslednici take strani ali na podobni strani drugega informacijskega sistema, ki ga bančno združenje Evropske unije (Banking Federation of the European Union) izbere za objavljanje medbančne obrestne mere za depozite v evrih), ali če za tako šestmesečno obdobje ni objavljena, za obdobje, ki je temu najbližje približno ob uri na dan določitve obrestne mere EURIBOR, ki je dva delovna dneva pred pričetkom relevantnega obrestnega obdobja. V primeru, da je EURIBOR negativen, se za namen kreditne pogodbe šteje, da je EURIBOR enak nič. 6.3 Če na dan določitve obrestne mere približno ob uri SID banka ne bo mogla določiti referenčne obrestne mere EURIBOR na način, določen v členu 6.2 kreditne pogodbe, bo obrestna mera za pogodbene obresti v obrestnem obdobju, za katerega ni bilo mogoče določiti obrestne mere na način, določen v členu 6.2 kreditne pogodbe, enaka seštevku marže in letne obrestne mere, ki bo odražala povprečne stroške SID banke za vzdrževanje kredita (v nadaljnjem besedilu: nadomestna pogodbena obrestna mera). SID banka se nadomestno pogodbeno obrestno mero zaveže nemudoma sporočiti kreditojemalcu. 6.4 Obrestno obdobje, za katero se določi EURIBOR ali nadomestna pogodbena obrestna mera, je šestmesečno. Prvo obrestno obdobje se prične na dan Črpanja kredita ali prvega črpanja kredita. in se konča čez šest mesecev po dnevu Črpanja ali prvega črpanja.. Naslednje obrestno obdobje se prične na zadnji dan predhodnega obrestnega obdobja in konča čez šest mesecev od tega dneva in tako naprej do končne dospelosti kredita. 6.5 Pogodbene obresti se obračunavajo mesečno na zadnji dan posameznega meseca in zapadajo v plačilo 10 dni od datuma obračuna. 6.6 Kreditojemalec je v primeru zamude s plačilom zapadlih terjatev iz naslova kreditne pogodbe, z izjemo zapadlih terjatev iz naslova neplačanih pogodbenih obresti, dolžan plačati SID banki poleg zneska zapadlih terjatev tudi zamudne obresti obračunane na tak znesek. Obrestna mera zamudnih obresti je enaka zakonski zamudni obrestni meri v Republiki Sloveniji. 6.7 Če kreditojemalec zamudi s plačilom zapadlih terjatev po kreditni pogodbi, SID banka od dneva nastopa zamude do dneva, ko je zapadla terjatev plačana, poviša pogodbeno obrestno mero na nezapadli del kredita 4 / 13

5 tako, da je enaka seštevku vsakokrat veljavne pogodbene obrestne mere in ene odstotne točke letno (v nadaljevanju: penalna obrestna mera). 6.8 Če kreditojemalec na poziv SID banke ne pošlje poročil o namenski porabi kredita v skladu z vsakokrat veljavnim Navodilom o poročanju po programih»de minimis«, kot je to določeno v členu 11.2(e) kreditne pogodbe, SID banka kreditojemalcu pošlje opomin z dodatnim rokom za izpolnitev. V primeru, da tudi v tem dodatnem roku kreditojemalec ne izpolni svojih obveznosti, SID banka za tekoče koledarsko četrtletje, v katerem je kršitev nastala, ter vsa nadaljnja do odprave kršitve kreditojemalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% od zneska kredita, pri čemer je najnižji znesek pogodbene kazni 500,00 EUR in najvišji znesek pogodbene kazni pa 3.500,00 EUR. Pogodbeno kazen mora kreditojemalec plačati v osmih dneh od dneva izdaje računa. 7. člen - Nadomestila in drugi stroški 7.1 Kreditojemalcu se ne zaračuna nadomestila za odobritev kredita in nadomestila za nečrpani znesek kredita. 7.2 Kreditojemalec je SID banki dolžan plačati morebitna nadomestila ter dejanske stroške in druge stroške, ki so SID banki nastali pri pripravi in izvajanju kreditne pogodbe ali njenih spremembah, pri zavarovanju terjatve po kreditni pogodbi, kakor tudi stroške nastale pri uveljavljanju pravic SID banke po kreditni pogodbi ter morebitne obstoječe ali bodoče davke oziroma druge javne dajatve, ki jih je ali jih bo SID banka zavezana plačati v zvezi s kreditno pogodbo. Višina tovrstnih stroškov se določi v skladu s Tarifo nadomestil in stroškov SID banke, katere izvleček je objavljen na spletni strani SID banke in ki je veljavna ob nastanku stroška ali ob nastanku razlogov za obračun nadomestil. Kreditojemalec je takšna nadomestila in stroške dolžan plačati v osmih dneh od dneva izdaje računa s strani SID banke, slednja pa si bo s potrebno skrbnostjo prizadevala višino dejanskih stroškov čim bolj znižati. 7.3 Za znižanje obrestne mere se zaračuna nadomestilo za spremembo kreditnih pogojev, razen če je izvedeno v skladu s členoma 3.13 in 3.14 posebnih pogojev. 8. člen - Predčasno odplačilo kredita 8.1 Kreditojemalec lahko predčasno odplača kredit po kreditni pogodbi v celoti ali delno, pod pogojem, da: (a) o tem pisno obvesti SID banko najmanj 30 dni pred predvidenim dnevom predčasnega odplačila kredita, (b) je najmanjši predčasno odplačani znesek 10 % (deset odstotkov) kredita. 8.2 Vsako obvestilo kreditojemalca o predčasnem odplačilu kredita, ki ga prejme SID banka, je nepreklicno in ga kreditojemalec ne more preklicati ali umakniti brez predhodnega pisnega soglasja SID banke in zavezuje kreditojemalca, da tako napovedano predčasno odplačilo kredita izvrši v predvidenem roku in znesku. 8.3 Če kreditojemalec predčasno odplača kredit po kreditni pogodbi, v celoti ali delno, v nasprotju s pogoji iz člena 8.1 kreditne pogodbe ali v nasprotju s pogoji iz člena 8.2 kreditne pogodbe ne izvede najavljenega delnega ali celotnega predčasnega odplačila kredita, je dolžan plačati SID banki nadomestilo za predčasno odplačilo kredita, ki se določi v skladu s Tarifo nadomestil in stroškov SID banke, katere izvleček je objavljen na spletni strani SID banke in ki je veljavna ob nastanku razloga za obračun nadomestila, in ki zapade v plačilo najkasneje na dan (najavljenega) predčasnega delnega ali celotnega odplačila kredita. 8.4 Pri delnem predčasnem odplačilu kredita se poplačajo najprej neplačani obroki kredita, ki zapadejo najprej. Pri celotnem predčasnem odplačilu kredita je kreditojemalec dolžan poleg še neodplačanega dela kredita plačati tudi obresti, natekle do dneva predčasnega odplačila kredita, in vsa nadomestila ter druge stroške po kreditni pogodbi. 8.5 V primerih obveznega predčasnega odplačila kredita v skladu s členom 14 kreditne pogodbe se določbe členov 8.1 do 8.4 kreditne pogodbe ne uporabljajo. 9. člen - Izjave in jamstva kreditojemalca 9.1 Kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe SID banki izjavlja in jamči, da: a) je pred podpisom kreditne pogodbe pridobil in SID banki predložil vsa potrebna dovoljenja in soglasja, ki so po njegovih ustanovitvenih in drugih internih aktih ter po predpisih Republike Slovenije potrebna 5 / 13

6 za veljavno sklenitev in izpolnjevanje kreditne pogodbe in izvajanje posla, in da so ta soglasja in dovoljenja veljavna, b) so kreditno pogodbo in vse druge listine in dokumente v zvezi s kreditno pogodbo podpisale osebe, ki so vpisane v sodni register kot zastopniki kreditojemalca ali z njihove strani ustrezno pooblaščene osebe, c) so njegove obveznosti, ki izhajajo iz kreditne pogodbe, zakonite in veljavne ter izvršljive v skladu z določbami kreditne pogodbe ter niso v nasprotju z njegovimi že obstoječimi obveznostmi do tretjih oseb, d) ima zagotovljena sredstva oziroma vire za financiranje posla do višine celotnih stroškov, e) [za isti posel ni in ne bo prejel drugih državnih pomoči in/ali pomoči de minimis v zvezi z istimi stroški,] ALI [za isti posel je oziroma bo prejel največ Znesek drugih državnih pomoči in/ali pomoči de minimis. EUR drugih državnih pomoči in/ali pomoči de minimis v zvezi z istimi stroški,] f) so izpolnjeni pogoji iz členov 2.1 (1)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, posebnih pogojev, g) so (bili) izpolnjeni pogoji iz člena 2.1(2) posebnih pogojev na dan oddaje vloge za financiranje, dan odobritve kredita in ob prvem in vsakem naslednjem črpanju kredita, h) so (bili) izpolnjeni pogoji iz člena 2.1(3) posebnih pogojev na dan oddaje vloge za financiranje in na dan odobritve kredita, i) na dan odobritve kredita in na dan sklenitve kreditne pogodbe nima konkretnih načrtov za statusno spremembo, zaradi katerih bi presegal pragove iz člena 2 Priloge 1 k Priporočilu Komisije 2003/361/ES 1, j) je seznanil SID banko z vsemi okoliščinami, dejstvi in podatki, ki so mu znani ali bi mu morali biti znani (pri čemer je opravil vsa ustrezna preverjanja, da bi to ugotovil) in ki bi lahko vplivali na odločitev SID banke o sklenitvi kreditne pogodbe, ter da so vsi podatki, ki jih je posredoval SID banki s tem v zvezi (še zlasti pa vloga za financiranje in opis posla) resnični, popolni, točni, nespremenjeni, polno veljavni in niso zavajajoči, k) so terjatve in zahtevki SID banke do kreditojemalca po kreditni pogodbi glede zavarovanj najmanj enakovredne terjatvam njegovih drugih upnikov, z izjemo tistih terjatev, katerih zavarovanje je bilo predhodno sporočeno SID banki in kot tako zanjo sprejemljivo, l) posluje po predpisih Republike Slovenije in EU in ne krši nobenega sklepa, odločbe, sporazuma, pogodbe ali druge obveznosti, ki ga zavezujejo v obsegu in na način, ki bi lahko pomembno negativno vplival na njegov status, poslovanje, finančno stanje ali izpolnjevanje obveznosti po kreditni pogodbi, m) zoper njega ni bil sprožen in mu tudi ne grozi kakršen koli sodni, arbitražni, upravni ali drug postopek, ki bi lahko pomembno negativno vplival na njegov status, poslovanje, finančno stanje ali izpolnjevanje drugih obveznosti po kreditni pogodbi, n) zoper njega ali člana organa upravljanja in/ali nadzora kreditojemalca ni pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem bi bila ugotovljena odgovornost oziroma krivda kreditojemalca oziroma člana organa upravljanja in/ali nadzora kreditojemalca za kaznivo dejanje v zvezi s (poslovno) goljufijo, korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in drugih državnih organov, zlorabo (monopolnega) položaja, pranjem denarja in financiranjem terorizma, o) po njegovem najboljšem vedenju sredstva povezana s financiranjem posla in poslom niso nezakonitega izvora ter niso povezana s pranjem denarja in financiranjem terorizma, p) po najboljšem vedenju tako poslovodni delavci, kot zaposleni in tudi katerekoli tretje osebe, ki so oziroma bodo delovale v njegovem imenu in za njegov račun pri dogovarjanju, sklepanju in izpolnjevanju kreditne pogodbe niso in ne bodo izvajali ali sodelovali pri dejanjih, ki jih Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo, 6/16 popr., 54/15, 38/16 in 27/17) opredeljuje kot nedovoljeno sprejemanje oziroma dajanje daril, jemanje oziroma dajanje podkupnine ali kot sprejemanje koristi oziroma dajanje daril za nezakonito posredovanje, 1 UL L 124, , str / 13

7 q) bo za potrebe poročanja o porabi sredstev kredita predložil vse knjigovodske listine, ki se bodo nanašale na celotne stroške, r) ni nastopil in ne pričakuje, da bo nastopil razlog za odpoklic ali odpoved kredita po členu 14.1 kreditne pogodbe in s) je seznanjen s pravili o državni pomoči, vključno s pomočjo de minimis in posledicami kršitev teh pravil. 9.2 Kreditojemalec SID banki zagotavlja, da v kolikor ne bo sporočil drugače, obvelja domneva, da so vse izjave, zagotovila in jamstva po členu 9.1 kreditne pogodbe, razen če iz posamezne izjave izhaja drugače, ponovno podana, polno veljavna, resnična, popolna, točna in niso zavajajoča tudi ob črpanju kredita, odplačilu kredita, plačilu obresti in vsakem drugem plačilu po kreditni pogodbi ter ob posredovanju poročil, finančnih in drugih kreditojemalčevih izkazov. 10. člen Finančne zaveze in druge zaveze kreditojemalca člen - Obveznosti kreditojemalca (obveščanje SID banke, poročanje, soglasja) 11.1 Kreditojemalec se zavezuje, da: (a) bo SID banko obvestil o statusnih spremembah, spremembah firme, poslovnega naslova, sedeža, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, v roku petih delovnih dni od takšne spremembe, (b) bo SID banko obvestil o vsaki pomembnejši odločitvi povezani s svojim premoženjem, predvsem glede njegovega zmanjševanja, najemanja in dajanja novih kreditov, pristopa k drugim oblikam zadolževanja, nakupa lastnih delnic, prevzemanja obveznosti za tretje osebe, izplačevanja udeležbe na dobičku, izvajanja investicij, kapitalskih udeležb v drugih gospodarskih družbah ter glede sprememb narave ali področja svojega poslovanja, v roku petih delovnih dni od takšne odločitve, (c) bo SID banko v roku petih delovnih dni obvestil o sklenitvi ali spremembi dolgoročne kreditne pogodbe z drugim upnikom, s katero bi se zavezal k predložitvi dodatnih zavarovanj ali pristal na pravico kreditodajalca do odpoklica kredita zaradi padca svoje bonitetne ocene ali neizpolnjevanja svoje obveznosti v zvezi s finančno-premoženjskim položajem ali v zvezi s kapitalsko ustreznostjo, če bi bile te določbe strožje od tovrstnih določb po kreditni pogodbi, in na zahtevo SID banke zagotovil enako stroge obveznosti tudi v korist SID banke, (d) bo SID banko v roku petih delovnih dni obvestil o vseh drugih dejanjih, dejstvih ali okoliščinah, ki bi utegnile kakorkoli negativno vplivati na pravice ali terjatve SID banke iz kreditne pogodbe ali kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje drugih obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, (e) bo SID banko v roku petih delovnih dni obvestil o vsakršnem sporu ali kazenskem postopku, ki je ali bi utegnil nastati v zvezi s poslovanjem kreditojemalca ter o vseh drugih dejanjih, dejstvih ali okoliščinah, ki bi utegnile kakorkoli negativno vplivati na pravice ali terjatve SID banke iz kreditne pogodbe ali kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje drugih obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, (f) ne bo brez predhodnega pisnega soglasja SID banke ustanavljal hipotek in drugih zastavnih pravic ali kakorkoli drugače obremenjeval svojega premoženja za zavarovanje drugih upnikov in jim s tem v primerjavi s SID banko omogočil boljši položaj, razen če ne bo istočasno zagotovil SID banki brez kakršnih koli stroškov najmanj enak položaj. Ta prepoved ne velja za nove kreditne pogodbe, ki bodo morebiti sklenjene po tej kreditni pogodbi Nadalje se kreditojemalec zavezuje, da bo: (a) do vsakega koledarskega leta SID banki posredoval finančne izkaze, v vsebini in obliki kot jih je dolžan posredovati AJPES, z dodatnimi pojasnili posameznih postavk, skupaj z obrazcem»izjava za ugotavljanje skupine povezanih oseb«, ki je objavljen na spletni strani SID banke, 7 / 13

8 (b) do vsakega koledarskega leta, za preteklo koledarsko leto SID banki posredoval (konsolidirana in nekonsolidirana) revidirana letna poročila, če ga k izdelavi teh poročil zavezujejo predpisi ali če kreditojemalec takšna poročila pripravlja ne glede na to, da k temu ni zavezan., (c) do vsakega koledarskega leta na zahtevo SID banke posredoval nerevidirane polletne finančne izkaze v standardizirani AJPES obliki s pojasnili posameznih postavk, (d) do vsakega koledarskega leta (in do vsakega koledarskega leta v primeru iz točke (b) zgoraj) SID banki posredoval potrdilo o izpolnjevanju finančnih zavez (v nadaljevanju: potrdilo o skladnosti) v obliki kot to izhaja iz Priloge 3 h kreditni pogodbi. Potrdilo o skladnosti mora biti podpisano s strani poslovodstva, v primeru, da kreditojemalec pripravlja revidirana letna poročila, pa tudi s strani revizorja, (e) SID banki o namenski porabi kredita poročal v skladu z vsakokrat veljavnim Navodilom o poročanju po programih»de minimis«, ki je objavljeno na spletni strani SID banke. Kreditojemalec se zavezuje poročati SID banki tudi v primeru predčasnega odplačila kredita, (f) na posebno zahtevo SID banke posredoval tudi drugo dokumentacijo in podatke, vse v rokih in na način, ki jih določi SID banka Kreditojemalec izrecno soglaša: (a) da se katera koli informacija v zvezi z uporabo sredstev kredita, ki jih je SID banka dolžna posredovati MGRT, Ministrstvu za finance (v nadaljevanju: MF), Evropski komisiji, lahko posredujejo MGRT, MF, Evropski komisiji ter da se katerikoli dokument v zvezi s kreditom in/ali poslom, vključno s kreditno pogodbo, lahko posreduje MGRT, MF, Evropski komisiji ali drugi pristojni instituciji, (b) da ima SID banka v času od sklenitve kreditne pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe pa tudi v obdobju 10 let od poteka roka za končanje posla pravico preveriti resničnost pravilnost in popolnost vseh izjav in jamstev ter podatkov in listin, ki jih je kreditojemalec dal SID banki, ter izpolnjevanje vseh drugih obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi, (c) da lahko SID banka za namen preverjanja njegove likvidnosti, bonitete, finančnega stanja, namenske porabe kredita, sklenitve pogodbe o odstopu oziroma prodaji kreditnih terjatev, prenosa kreditne pogodbe ali za katerikoli drug namen v okviru uveljavljanja pravic SID banke po kreditni pogodbi, posreduje tretjim osebam njegove podatke, podatke o kreditni pogodbi in o njenem izvajanju ter podatke, ki jih je kreditojemalec predložil SID banki v okviru obravnave vloge za odobritev kredita. Nadalje kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe dovoljuje SID banki, da za namen sklenitve pogodbe o odstopu oziroma prodaji kreditnih terjatev ali prenosa kreditne pogodbe javno objavi podatke o izpostavljenosti SID banke do kreditojemalca, deležu morebitnega lastništva SID banke v kreditojemalcu ter javno dostopne podatke o poslovanju kreditojemalca. Ravno tako kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe pooblašča osebe, ki zanj opravljajo plačilni promet, državne organe ali druge tretje osebe, da SID banki posredujejo vse informacije, za katere SID banka zaprosi v okviru uveljavljanja svojih pravic po kreditni pogodbi, (d) z objavo informacije o udeležbi SID banke in MGRT pri financiranju kreditojemalca po kreditni pogodbi ter informacije o prejeti državni pomoči/pomoči de minimis v zvezi s kreditno pogodbo na spletnih straneh SID banke, MF ali v sredstvih javnega obveščanja in se zavezuje, da bo ob vsakokratnem obveščanju javnosti o financiranju kreditojemalca na ustrezen način posredoval informacijo o financiranju s sredstvi SID banke in MGRT in izvedel vse aktivnosti, ki jih s tem v zvezi določi SID banka, vključno z upoštevanjem navodil SID banke ali MGRT o komuniciranju ter označevanju in informiranju v zvezi s financiranjem posla. 12. člen - Obveznosti kreditojemalca glede posla 12.1 Kreditojemalec se zavezuje, da: (a) bo izvedel posel v skladu z vlogo za financiranje in da bo porabil sredstva kredita izključno za namen, določen s 3.1 členom kreditne pogodbe, (b) bo omogočil SID banki, Evropski komisiji, Evropskemu računskemu sodišču, MGRT, MF ali drugi pristojni instituciji nadzor nad namensko porabo kredita, še zlasti: 8 / 13

9 (i) s pregledom in izdelavo kopij knjig, evidenc in drugih dokumentov povezanih s kreditom in poslom in z izvajanjem kreditne pogodbe, (ii) tako, da bo omogočil vse druge poizvedbe in razgovore s katerokoli osebo, povezano s poslom po lastni presoji zgoraj navedenih institucij in jim v ta namen pomagal pridobiti vse potrebne informacije in dokumentacijo. ne bo spreminjal posla brez predhodnega pisnega soglasja SID banke ter da bo predhodno obveščal SID banko o vsakršni spremembi posla v skladu s členom 7 posebnih pogojev, (c) bo posel in obveznosti v zvezi s poslom in poročanjem o njem izpolnjeval tudi v primeru predčasnega vračila kredita (d) bo črpana sredstva kredita računovodsko evidentiral na način, ki zagotavlja ločevanje med sredstvi kredita in drugimi sredstvi kreditojemalca in časovno in vsebinsko evidenco uporabe črpanih sredstev kredita, (e) bodo celotni stroški prepoznavni, preverljivi in da jih bo kot take ustrezno knjižil, (f) bo vse prejete račune v zvezi s celotnimi stroški brez nepotrebnega odlašanja plačal in njihovo plačilo dokazoval z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva, podrobna in posodobljena, (g) bo s skrbnostjo dobrega gospodarja vzdrževal in ohranjal premoženje, ki predstavlja sestavni del posla (sredstva posla), v stanju, ki omogoča običajno delovanje sredstev posla, (h) bo zavaroval sredstva posla pri ugledni in znani zavarovalnici na njihovo dejansko vrednost, proti rizikom in pod pogoji, ki so običajni v Republiki Sloveniji pri zavarovanju tovrstnih sredstev, (i) ne bo brez pisnega soglasja SID banke odsvojil ali kako drugače izgubil posesti nad sredstvi posla ter da se bo posel uporabljal in izvajal v skladu z njegovim prvotnim namenom, (j) bo oddajal naročila za nabavo blaga ali opravljanje storitev v zvezi s poslom v skladu s predpisi o javnem naročanju, oziroma, po nabavnih postopkih, ki izpolnjujejo kriterije ekonomičnosti in učinkovitosti, če se pravila o javnem naročanju ne uporabljajo, (k) bo deloval in izvajal posel v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (vključno z EU predpisi, ki se neposredno uporabljajo v Republiki Sloveniji), še zlasti okoljskimi in pridobil vsa potrebna dovoljenja ali soglasja za posel (še zlasti okoljska), deloval v skladu s temi dovoljenji in soglasji ter jih vzdrževal ves čas trajanja kredita, (l) bo brez nepotrebnega odlašanja obvestil SID banko o vsakršnem sporu ali kazenskem postopku, ki je ali bi utegnil nastati v zvezi z izvedbo posla ter o vsakršnem drugem dejstvu, ki bi utegnil vplivati na izvedbo posla, (m) bo o ugotovitvi, da so sredstva, povezana s financiranjem posla, nezakonitega izvora ali povezana s pranjem denarja in financiranjem terorizma, nemudoma obvestil SID banko, (n) bo sprejel ustrezne ukrepe, da bo član organa upravljanja in/ali nadzora kreditojemalca, zoper katerega je pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem je bil pri svojem delu spoznan za krivega za kaznivo dejanje v zvezi s (poslovno) goljufijo, korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in drugih državnih organov, zlorabo (monopolnega) položaja, pranjem denarja in financiranjem terorizma, izključen iz aktivnosti z zvezi s kreditno pogodbo in poslom, in o teh ukrepih obvestil SID banko Kreditojemalec se na zahtevo SID banke zavezuje predložiti dokazila o izpolnjevanju obveznosti iz člena 12.1 kreditne pogodbe in drugih obveznosti, ki izhajajo iz kreditne pogodbe ali posebnih pogojev. 13. člen - Zavarovanje kredita Kreditojemalec bo, na zahtevo SID banke, takoj nadomestil ali ponovno izdal menice, ki so bile uničene ali unovčene v skladu s pooblastilom za njihovo izpolnitev. 9 / 13

10 13.3 Kreditojemalec se zavezuje, da bo v primeru statusnih sprememb in/ali v primeru sprememb podatkov, razvidnih iz menic in/ali menične izjave, le-te takoj zamenjal z novimi, če njihovo unovčenje zaradi navedenih sprememb ne bi bilo mogoče Po dokončnem poplačilu vseh obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi bo SID banka kreditojemalcu vrnila vse menice, ki jih je prejela po kreditni pogodbi, če jih ni uporabila za poplačilo terjatev SID banke po kreditni pogodbi, ter sprostila ostala zavarovanja in izdala ustrezna izbrisna dovoljenja Vsi stroški, davki in dajatve, ki izvirajo iz ustanovitve, pridobitve, spremembe, unovčenja ali sprostitve zavarovanj po kreditni pogodbi bremenijo kreditojemalca Kreditojemalec je dolžan skrbeti za veljavnost in ustreznost zavarovanj iz kreditne pogodbe do poplačila vseh terjatev iz kreditne pogodbe. Če vrednost zavarovanja pade pod raven, kot je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe ali morebitnega dodatka k njej, z izjemo padca vrednosti zaradi obračunane amortizacije, in v primeru sprememb predpisov glede ustreznosti instrumentov zavarovanj ter drugih okoliščin, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na ustreznost zavarovanj kredita, je na zahtevo SID banke kreditojemalec dolžan na lastne stroške predložiti dodatno zavarovanje do ustrezne vrednosti zavarovanja terjatev po kreditni pogodbi. 14. člen - Odpoklic ali odpoved kredita 14.1 SID banka lahko kredit odpokliče ali odpove kreditno pogodbo in s tem zahteva takojšnje vračilo vseh črpanih in neodplačanih zneskov kredita, skupaj s pogodbenimi obrestmi, penalnimi in zamudnimi obrestmi, nadomestili in pogodbenimi kaznimi ter povračilo vseh stroškov povezanih s kreditom, če nastopi katerakoli od naslednjih okoliščin ali dogodkov: (a) kreditojemalec ne izpolni pravilno katerekoli denarne obveznosti po kreditni pogodbi, (b) kreditojemalec ne izpolni pravilno katerekoli druge obveznosti po kreditni pogodbi, niti v roku 14 dni po opominu SID banke, če je takšno nepravilno izpolnjeno obveznost v tem dodatnem roku mogoče izpolniti in s tem kršitev odpraviti, (c) kreditojemalec po katerikoli drugi pogodbi ni izpolnil svojih denarnih obveznosti ali je njegova obveznost po katerikoli drugi pogodbi predčasno zapadla v plačilo ali katerikoli upnik kreditojemalca pridobi pravico od njega zahtevati predčasno poravnavo dolga, (d) katerokoli jamstvo ali izjava po členu 9 kreditne pogodbe ali informacija posredovana na podlagi drugih obvez kreditojemalca po kreditni pogodbi je ali se izkaže, da je bila netočna, nepopolna, napačna, zavajajoča ali ni bila polno veljavna, ko je bila dana ali ko se je štelo, da je bila ponovno podana, (e) sredstva kredita se ne porabljajo za namen in na način določen v kreditni pogodbi, (f) kreditojemalec sprejme sklep o svojem prenehanju ali preneha z dejanskim poslovanjem, (g) SID banka, neodvisno od postopkov zaradi insolventnosti, oceni, da je kreditojemalec insolventen ali da obstojijo drugi razlogi, na podlagi katerih se lahko utemeljeno sklepa, da kreditojemalec ob zapadlosti ne bo mogel izpolniti katerekoli svoje obveznosti po kreditni pogodbi (npr. finančno-ekonomski položaj kreditojemalca se bistveno poslabša glede na stanje ob odobritvi kredita), (h) zoper kreditojemalca je uveden ali mu grozi kakršenkoli sodni, arbitražni, upravni ali drug postopek, ki bi po mnenju SID banke lahko bistveno vplival na pravilno izpolnjevanje obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi, (i) zoper člana organa upravljanja in/ali nadzora kreditojemalca je pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem je bil član organa upravljanja in/ali nadzora pri svojem delu spoznan za krivega za kaznivo dejanje v zvezi s (poslovno) goljufijo, korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in drugih državnih organov, zlorabo (monopolnega) položaja, pranjem denarja in financiranjem terorizma, (j) zoper kreditojemalca je pravnomočno končan kazenski postopek v katerem je bil kreditojemalec spoznan za odgovornega za kaznivo dejanje v zvezi s (poslovno) goljufijo, korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in drugih državnih organov, zlorabo (monopolnega) položaja, pranjem denarja in financiranjem terorizma, 10 / 13

11 (k) izpolnjevanje katerekoli obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi postane nezakonito ali katerakoli njegova obveza po kreditni pogodbi ni pravno veljavno izvršljiva, (l) kreditojemalec objavi ali sporoči namero o statusnem preoblikovanju, če bi bilo po oceni SID banke zaradi takih sprememb lahko kakorkoli ogroženo pravilno izpolnjevanje obvez kreditojemalca po kreditni pogodbi, (m) pri kreditni pogodbi kdorkoli v imenu ali na račun katerekoli pogodbene stranke obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist z namenom, da: (i) pridobi posel ali (ii) sklene kreditno pogodbo pod ugodnejšimi pogoji ali (iii) opusti dolžen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti po kreditni pogodbi ali (iv) drugače s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzroči škodo ali pa omogoči pridobitev nedovoljene koristi kakšni pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, (n) druga okoliščina ali dogodek, zaradi katerega bi bilo po mnenju SID banke ogroženo ali onemogočeno nadaljnje pravilno izpolnjevanje obvez kreditojemalca po kreditni pogodbi, (o) kreditojemalec zlorabi pomoč de minimis oziroma jo uporabi v nasprotju s kreditno pogodbo oziroma veljavnimi predpisi Z dnem, ko kreditojemalec prejme obvestilo banke o odpoklicu kredita ali odpovedi kreditne pogodbe, zapadejo v plačilo vse obveznosti iz kreditne pogodbe. Od tega dne kreditojemalec dolguje SID banki tudi zakonske zamudne obresti od dneva zamude do plačila SID banka v primeru zlorabe pomoči de minimis ali njene uporabe v nasprotju s kreditno pogodbo oziroma veljavnimi predpisi od kreditojemalca zahteva njeno vračilo v višini, ki jo izračuna SID banka, s pripadki. Terjatve iz naslova zlorabljene državne pomoči zapadejo v plačilo na dan, ko kreditojemalec prejme zahtevek za vračilo. 15. člen - Pošiljanje obvestil in skrbnik pogodbe 15.1 Vsa pisanja v zvezi s kreditno pogodbo bosta pogodbeni stranki pošiljali na naslednje naslove: Za SID banko: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Oddelek za podjetja Ulica Josipine Turnograjske Ljubljana Poslovni skrbnik: G. ali ga.: Poslovni skrbnik Tel.: Telefonska številka. Fax: E-naslov: Skrbnik spremljave kreditne pogodbe: G. ali ga.: Skrbnik spremljave Tel.: Telefonska številka. Fax: E-naslov: Pisanja v zvezi s poročanjem po členu 11.2 kreditne pogodbe in v zvezi s poročanjem o zavarovanjih kredita bo kreditojemalec SID banki posredoval prek spletne programske rešitve»izmenjava poročil s komitenti in poročanje (IPKP)«, v skladu z vsakokrat veljavnimi uporabniškimi navodili»izmenjava poročil s komitenti (Aplikacija IPKP)«, ki so objavljena na spletni strani SID banke. Za kreditojemalca: pogodbena stranka naslov 11 / 13

12 poštna številka, pošta Skrbnik kreditne pogodbe: G. ali ga.: Ime in priimek. Tel.: Telefonska številka. Fax: Telefax številka. E-naslov: E-naslov Šteje se, da so vsa obvestila v zvezi s kreditno pogodbo prejeta z dnem osebne vročitve ali vročitve po pošti ali prejema elektronskega sporočila, če je obvestilo bilo posredovano na zgornje naslove v običajnem delovnem času med 8. in 16. uro, sicer se šteje, da je bilo prejeto naslednji delovni dan. V primeru priporočenih pošiljk se šteje, da je bila pošiljka vročena z iztekom osmega dne od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošto, če je pošiljka bila poslana na zadnji posredovani naslov. 16. člen - Izpolnjevanje plačilnih obveznosti po kreditni pogodbi 16.1 Za namene kreditne pogodbe»delovni dan«pomeni vsak dan, razen sobot, nedelj in drugih dni, na katere banke v Republiki Sloveniji ne poslujejo in/ali ne opravljajo plačilnega prometa. V zvezi s plačili v evrih ali določitvijo EURIBOR, pa»delovni dan«pomeni vsak dan, ko je mogoče poravnavati plačila v evrih preko sistema TARGET 2 (sistem za medbančne prenose sredstev v evrih v Evropski uniji) Vse plačilne obveznosti po kreditni pogodbi bo kreditojemalec plačeval v evrih na poravnalni račun SID banke IBAN SI ali na katerikoli drug račun v skladu z navodili SID banke Kot datum vračila obroka glavnice kredita in datum plačila obresti oziroma katerega koli dolžnega zneska po kreditni pogodbi se šteje dan, ko SID banka prejme dolgovani znesek na svoj račun Kreditojemalec, ne glede na ostala določila kreditne pogodbe, soglaša, da se morebitna preplačila plačilnih obveznosti po kreditni pogodbi ne vračajo, ne obrestujejo in ne revalorizirajo, ampak se porabijo za poravnavo prve naslednje plačilne obveznosti po kreditni pogodbi, ob njeni zapadlosti. Za preplačila po kreditni pogodbi se štejejo izključno zneski, ki so manjši od vsote dveh obrokov glavnice kredita Vsa plačila SID banki po kreditni pogodbi morajo biti izvršena v celoti, v prosto in takoj razpoložljivih sredstvih, brez uveljavljanja ali sklicevanja na kakršen koli pobot ali nasprotne terjatve in brez odbitkov ali odtegljajev iz naslova davkov, pristojbin ali drugih izdatkov podobnega značaja ali zmanjšana za morebitne provizije, stroške in podobno. Če bo kreditojemalec na podlagi zakona ali drugega predpisa dolžan odbiti ali odtegniti kakšen znesek iz naslova davkov, pristojbin ali drugih izdatkov podobnega značaja, bo dolžan vsak znesek plačila povečati tako, da bo SID banka prejela in obdržala znesek, ki bi ga prejela, če ne bi bil izvršen tak odbitek ali odtegljaj ali dana taka zahteva Iz zneskov, ki jih SID banka prejme od kreditojemalca po kreditni pogodbi, tudi v primeru predčasnega odplačila kredita, se najprej poplačajo stroški, nato nadomestila, nato zamudne obresti, nato pogodbene obresti in nazadnje glavnica kredita. Kreditojemalec se odpoveduje pravici pobotanja svojih terjatev iz kateregakoli naslova do SID banke z njenimi terjatvami po kreditni pogodbi Vsak znesek iz naslova obresti, nadomestil ali odškodnin, ki se ga obračunava za določeno obdobje, se obračunava na proporcionalni način, po metodi navadnega obrestnega računa ter upoštevaje (i) dejansko število pretečenih dni v takem obdobju, ki prvi dan takšnega obdobja vključuje, zadnjega pa ne in (ii) leto s 360 dnevi Ne glede na določbo člena kreditne pogodbe se v primeru zlorabe pomoči de minimis pri izračunu obresti upošteva obrestna mera kot je določena v členu 5.10 posebnih pogojev in se prvič določi glede na datum posameznega črpanja. Nato pa se obrestna mera vsakega na novo določi. Hkrati se izračunane obresti preteklega leta pripišejo osnovi, ki predstavlja novo osnovo za tekoče leto (obrestno obrestni račun) Če v skladu s kreditno pogodbo kakšna obveznost zapade na dan, ki ni delovni dan, zapade takšna obveznost na prvi predhodni delovni dan. 12 / 13

13 17. člen Poslovna skrivnost 17.1 Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta varovali vse podatke iz kreditne pogodbe ali podatke, ki sta jih pridobili v zvezi z njo ali v zvezi s poslom, v skladu s pravili o varovanju poslovne skrivnosti, ter preprečili, da bi se s podatki seznanile tretje osebe ali, da bi se podatki javno objavili, razen če: - je to predpisano z vsakokrat veljavnimi zakoni ali na njihovi podlagi sprejetimi predpisi, - je izrecno dogovorjeno drugače s to kreditno pogodbo, - je druga pogodbena stranka podala predhodno pisno soglasje za posredovanje podatkov, ki se varujejo kot poslovna skrivnost v skladu s predpisi oziroma kateremkoli sklepu ali dogovoru o varovanju poslovne skrivnosti Kreditojemalec izrecno soglaša in dovoljuje SID banki, da vse podatke o kreditni pogodbi ali podatke, pridobljene v zvezi z njo ali v zvezi s poslom in podatke o kreditojemalcu, ki jih je kadarkoli pridobila v zvezi z izvrševanjem kreditne pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja s kreditojemalcem nasploh, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben, njenim povezanim družbam, ter drugim osebam, ki morajo biti seznanjene z vsebino te kreditne pogodbe zaradi narave storitve, ki jih opravljajo zanjo ali za njene povezane družbe Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena je SID banka upravičena na primeren način objaviti podatke o višini, roku in namenu kredita ter kreditojemalcu. 18. člen - Končne določbe 18.1 Neizvršitev ali zamuda pri izvršitvi katere koli pravice, zahtevka ali pravnega sredstva SID banke po ali v zvezi s kreditno pogodbo se ne šteje za umik ali odpoved pravici, zahtevku ali pravnemu sredstvu, niti ne bo posamezna ali delna uveljavitev pravice, zahtevka ali pravnega sredstva preprečila nadaljnje ali drugačne uporabe katerekoli druge pravice, zahtevka ali pravnega sredstva po tej ali v zvezi s kreditno pogodbo. Pravice, zahtevki ali pravna sredstva zagotovljena s kreditno pogodbo ne izključujejo uveljavljanja katerih koli drugih pravic, zahtevkov ali pravnih sredstev, ki jih zagotavlja zakon ali podzakonski akti Morebitna neveljavnost katere od določb (ali njenega dela) kreditne pogodbe, nemožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost ali pomanjkljiva urejenost posameznega vprašanja v kreditni pogodbi ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih določb kreditne pogodbe kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja take določbe ali njenega dela ali neurejenosti posameznega vprašanja v kreditni pogodbi, bo takšno določbo ali pogodbeno praznino nadomestila razlaga ali druga določba, ki je najbližja namenu pogodbenih strank in gospodarskemu namenu kreditne pogodbe v času sklenitve kreditne pogodbe, če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače Kreditojemalec ne more odstopiti pravic oziroma prenesti svojih pravic in obveznosti iz kreditne pogodbe na tretjo osebo Kreditna pogodba se lahko spremeni le ob soglasju obeh pogodbenih strank, s sklenitvijo pisnega dodatka h kreditni pogodbi. Priloge h kreditni pogodbi so njen sestavni del, vključno z vsemi spremembami, dogovorjenimi med pogodbenima strankama Kreditna pogodba je sestavljena in se presoja po pravu Republike Slovenije Za reševanje morebitnih sporov nastalih iz ali v zvezi s kreditno pogodbo, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na to lahko SID banka svoje pravice iz ali v zvezi s kreditno pogodbo uveljavlja pri vsakem drugem za kreditojemalca pristojnem sodišču Kreditna pogodba je sestavljena v Treh ali štirih. enakih izvodih, od katerih kreditojemalec prejme en izvod, SID banka pa Dva ali tri. izvode Kreditna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Ljubljana, dne SID banka, d.d., Ljubljana Komitent 13 / 13

14 Priloga 1 Posebni pogoji

15 Priloga 2 Menična izjava in nalog za plačilo menic [pisemska glava kreditojemalca] (firma/ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje izjave in naloga) MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENIC 1. MENIČNA IZJAVA (v nadaljevanju: kreditojemalec) in SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) sta dne sklenila kreditno pogodbo št. (v nadaljevanju: kreditna pogodba), s katero nam je SID banka odobrila kredit v znesku EUR. V skladu s kreditno pogodbo moramo znesek kredita EUR vrniti SID banki v skladu z načrtom odplačil kredita v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo 10. dan v koledarskem mesecu, pri čemer prvi obrok kredita zapade v plačilo v mesecu Mesec. leta Leto., zadnji obrok pa zapade v plačilo na datum končne zapadlosti kreditne pogodbe, to je Datum končne zapadlosti. mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe. Za zavarovanje naše obveznosti iz prejšnjega odstavka te izjave izročamo SID banki 10 (z besedo: deset) bianco menic, ki jih je podpisal: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis zakonitega zastopnika) Podpisnik je pooblaščen za podpisovanje - izdajanje menic. S podpisom te menične izjave pooblaščamo SID banko: - da do višine naših zapadlih in neporavnanih obveznosti iz naslova zapadlih in neplačanih obveznosti po kreditni pogodbi, izpolni posamezno bianco menico brez poprejšnjega obvestila, - da na menico vpiše klavzulo»brez protesta«in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom, - da menico domicilira pri banki ali katerikoli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun, - v primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom, - izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo bo SID banka izpolnila in uporabila za poplačilo skladno s tem pooblastilom, nadomestili z novo/novimi bianco menicami. 2. NALOG ZA PLAČILO MENIC S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo SID banko: - da menico domicilira pri katerikoli poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun, - da menico uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz naslova zapadlih in neplačanih obveznosti po kreditni pogodbi, in jo unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu št. pri banki. Če na našem transakcijskem računu pri banki ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska, pooblaščamo SID banko, da jo unovči iz našega dobroimetja na našem transakcijskem računu št., odprtem pri poslovni banki ali na našem transakcijskem računu, ki ga bomo odprli pri katerikoli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji. S podpisom te izjave dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo SID banki. SID banka nam je dolžna menice, skupaj z meničnimi izjavi in nalogi za plačilo menic, ki jih ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz naslova zapadlih in neplačanih obveznosti po kreditni pogodbi. Ta menična izjava z nalogom za plačilo menice je podpisana v enem izvodu, ki se izroči SID banki. Priloga: 10 menic (podpis zakonitega zastopnika / pooblaščene osebe za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu)

V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica

V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka:

Prikaži več

Vzorec kreditne pogodbe KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turno

Vzorec kreditne pogodbe KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turno KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: SI82155135

Prikaži več

Microsoft Word - 2-KREDITNA POGODBA RRI_ _glede na sklep uprave .docx

Microsoft Word - 2-KREDITNA POGODBA RRI_ _glede na sklep uprave .docx KREDITNA POGODBA»EKP posojila za RRI (2014-2020)«za Zahod/Vzhod št. [Številka kreditne pogodbe] ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6,

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več