Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: / Ljubljana, 15. januar 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: / Ljubljana, 15. januar 2018"

Transkripcija

1 Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: / Ljubljana, 15. januar 2018 EVA GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZADEVA: Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (EVA ) predlog za obravnavo Novo gradivo št Predlog sklepov vlade: Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko... sprejela sklep: Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (EVA ) in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem zakonodajnem postopku. Mag. Lilijana Kozlovič GENERALNA SEKRETARKA Sklep prejmejo: Ministrstvo za javno upravo RS Služba Vlade RS za zakonodajo Urad Vlade RS za komuniciranje Generalni sekretariat Vlade RS Priloga: predlog Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (EVA ) 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: / 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: - mag. Bojan Križ, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, - Jasna Močnik, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo,

2 - Tina Bizjak Ahačič, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo. 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: Ministrstvo za javno upravo je v okviru javnega naročila povabilo k sodelovanju pri pripravi osnutka Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zunanjega izvajalca. Naročilo je bilo oddano Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor. Vrednost naročila je znašala 6.690,72 EUR z DDV. 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: - Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, - mag. Ksenija Klampfer, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, - dr. Nejc Brezovar, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, - mag. Bojan Križ, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, - Tina Bizjak Ahačič, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo. 5. Kratek povzetek gradiva: Predlog zakona ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij znotraj javnega sektorja. Namen zakona je zagotoviti dostopnejša spletišča in mobilne aplikacije za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Hkrati se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Z uveljavitvijo zakona bo uporabnikom omogočen lažji dostop do bistvenih informacij in storitev javnega sektorja in lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar posledično pomeni večjo digitalno vključenost zlasti za skupine prebivalstva z različnimi oblikami oviranosti. 6. Presoja posledic za: a) javnofinančna sredstva nad EUR v tekočem in naslednjih treh letih b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije c) administrativne posledice NE č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE e) socialno področje f) dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad EUR: (Samo če izberete pod točko 6.a.)

3 I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) prihodkov državnega proračuna Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) prihodkov občinskih proračunov Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) odhodkov državnega proračuna Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) odhodkov občinskih proračunov Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) obveznosti za druga javnofinančna sredstva II. Finančne posledice za državni proračun Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 / / / / / / / / / , / / / / / / II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Ime proračunskega uporabnika Šifra in naziv ukrepa, projekta Šifra in naziv proračunske postavke Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 SKUPAJ II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Ime proračunskega uporabnika Ministrstvo za javno upravo Ministrstvo za javno upravo SKUPAJ Šifra in naziv ukrepa, projekta Šifra in naziv proračunske postavke Znesek za tekoče leto (t) Plače / Plače / Znesek za t + 1 II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 SKUPAJ OBRAZLOŽITEV: S predlogom zakona bodo nastale finančne posledice za državni proračun in občinske proračune, in sicer za zavezance po tem zakonu. Uveljavitev zakona je za uporabnike zlasti za skupine z različnimi oblikami oviranosti (po navedbah SURS-a je v Sloveniji do invalidov) izredno pomembna, saj jim bo omogočen lažji dostop do bistvenih informacij in storitev javnega

4 sektorja ter s tem enakopravno uveljavljanje pravic in posledično večjo digitalno vključenost. Skladno s predlogom zakona morajo zavezanci prilagoditi spletišča in mobilne aplikacije. Stroški za prenovo in urejanje spletnih strani vsebujejo preverjanje skladnosti spletišč s standardom SIST EN V1.1.2 Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi. Ocena stroškov prilagoditve spletnih strani je razdeljena v tri glavne sklope, glede na vrsto stroškov, ki so potrebni za prilagoditev in vzdrževanje dostopnosti: - analiza in validacija spletišč, - programiranje in prilagoditev dostopnosti vsebine spletišč, - vzdrževanje in urejanje spletišč. Prenova spletnih strani je odvisna od več dejavnikov, kot so starost spletišča, velikosti spletišč in tehnologij, na podlagi katerih so spletne strani izdelane. Spletne strani se nenehno razvijajo, pogosto pa se dodajajo nove vsebine. To pomeni, da je potrebno redno spremljanje in urejanje njihovih vsebin. Zakon predvideva tudi usposabljanje zaposlenih pri zavezancih in drugih pripravljavcev spletnih strani in mobilnih aplikacij. Ocenjeni povprečni stroški prilagoditve spletišč za posameznega zavezanca: - stroški analize in validacije EUR - stroški prenove in preoblikovanja EUR - stroški usposabljanja EUR SKUPAJ: EUR - stroški vzdrževanja (letno) EUR Ocenjeni povprečni stroški za vzpostavitev in prilagoditev mobilnih aplikacij za posameznega zavezanca: - stroški analize in validacije EUR - stroški prenove in preoblikovanja EUR SKUPAJ: EUR - stroški vzdrževanja (letno) EUR Predlog zakona predvideva tudi nadzor nad izvajanjem tega zakona. Nadzor bodo opravljali inšpektorji za informacijsko družbo. Za nadzor sta predvidoma potrebna dva inšpektorja, ki bosta v letu 2019 zaposlena od septembra naprej. Presoja zagotovitve dodatnih zaposlitev bo izvedena v skladu s 60. členom sprejetega Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019 ter sprejetimi sklepi Vlade RS o kadrovskih načrtih organov državne uprave. Vzpostavitev organa, pristojnega za informacijsko varnost, je predvidena v predlogu Zakona o informacijski varnosti. Kot izhaja iz 15. člena predloga zakona, bo vlada v treh mesecih od uveljavitve zakona uredbo, ki ureja organe v sestavi ministrstev, uskladila z določbami tega zakona. Za delovanje Uprave RS za informacijsko varnost (organ v sestavi ministrstva pristojnega za informacijsko varnost) za namene nadzora tega zakona se - v letu 2019 predvidi v Upravi RS za informacijsko varnost 2 novo zaposlena, - v letu 2020 in letu 2021 pa ohrani število zaposlenih inšpektorjev.

5 MJU / Uprava RS za informacijsko varnost: t t + 1 t + 2 t + 3 Kategorija/Leto Število zaposlitev kumulativno 0 2* 2 2 *opomba: v letu t+1 (2019) sta inšpektorja zaposlena od septembra do decembra Letni bruto 2 strošek plače zaposlenega, skupaj s povračili stroškov in drugimi prejemki iz delovnega razmerja, znaša eurov ter enkraten strošek vzpostavitve posameznega delovnega mesta eurov in letni strošek kasnejšega delovanja eurov na posamezno delovno mesto. V oceni je prav tako upoštevan strošek službenih poti in izobraževanja EUR na zaposlenega. Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (MJU), za leti 2019 in 2020, ko se vzpostavi Uprava RS za informacijsko varnost priskrbi redno proračunsko postavko v sklopu razreza proračuna na nivoju ministrstva. Zakon se začne uporabljati od: septembra 2019 za spletišča, ki bodo objavljena pred 23. septembrom 2018; septembra 2020 za prilagoditev spletišč, ki niso zajeta v prejšnji alineji; junija 2021 za mobilne aplikacije. Skupni ocenjeni stroški vzpostavitve in prilagoditve spletišč in mobilnih aplikacij: t t + 1 t + 2 t + 3 Kategorija/Leto Stroški vzpostavitve/delovanja delovnih mest Stroški plač in nadomestil (bruto 2) Stroški vzpostavitve/prilagoditve spletišč 0 4. Stroški vzdrževanja spletišč (letno) Stroški prilagoditve mobilnih aplikacij Skupaj Glede na navedeno v letu: predvidevamo zmanjšanje državnega proračuna le za sorazmerni delež plač in stroškov delovanja dveh inšpektorjev v višini EUR. - Za leto 2019 ni predvidenih stroškov za vzpostavitev novih spletišč, ki ne bi obstajale pred , ko se začne ta zakon uporabljati. - V letu 2020 pa zmanjšanje državnega proračuna in občinskih proračunov za prilagoditev spletišč ter stroške celoletnih plač in delovanja dveh inšpektorjev v skupni višini EUR ob predpostavki, da je občin in drugih zavezancev, ki morajo prilagoditi svoja spletišča. - Stroške za prilagoditev spletišč in vzpostavitev oziroma prilagoditev mobilnih aplikacij ter letne stroške vzdrževanja bodo plačali posamezni zavezanci po tem zakonu. Opomba: skladno s predlogom zakona v oceni stroškov niso zajeti vrtci in osnovne šole.

6 - V letu se predvidevajo le stroški vzdrževanja in morebitnega usposabljanja. - Za prilagoditev mobilnih aplikacij se začne zakon uporabljati od 23. junija Tako v letu 2021 ocenjujemo zmanjšanje državnega proračuna in občinskih proračunov za prilagoditev mobilnih aplikacij (ob predpostavki, da bo 5 odstotkov zavezancev po tem zakonu v letu 2021 imelo tudi mobilne aplikacije) ter - stroške celoletnih plač in delovanje dveh inšpektorjev v skupni višini EUR. Stroški vzpostavitve in prilagoditve spletišč in mobilnih aplikacij nastanejo le na začetku, kasneje pa nastajajo le stroški vzdrževanja in morebitnega usposabljanja. Ocenjujemo, da bi se finančno breme zavezancev lahko zelo zmanjšalo, če bi bilo izvedeno skupno javno naročilo za izvedbo analize, validacije, prenove in preoblikovanja spletišč ter mobilnih aplikacij 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije (SOS): Združenju občin Slovenije (ZOS): Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS): Vsa tri združenja občin so bila obveščena o javni obravnavi predloga zakona. Pripomb nismo prejeli. 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: Osnutek predloga zakona je bil predložen v javno obravnavo na državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost je bila pozvana, da poda predloge in pripombe o zakonskem osnutku v 30 dneh od objave, to je do Novica o javni obravnavi je bila objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Dne je bil izveden tudi javni posvet v zvezi z osnutkom predloga zakona. Na javno obravnavo osnutka predloga in javni posvet smo še posebej opozorili organizacije. invalidske V razpravo so bili vključeni: - predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij - predstavniki zainteresirane javnosti - predstavniki zainteresirane strokovne javnosti

7 Mnenja, pripombe in predloge so v okviru javne obravnave predložili: - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZDSSS) - Inštitut za upravljanje komunikacij - skupno mnenje Beletrine, zavoda za založniško dejavnost in Inštituta za digitalno družbo Digitas (v nadaljnjem besedilu: Beletrina in Digitas) - Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljnjem besedilu: NSIOS) - Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p. (v nadaljnjem besedilu: Zveza društev Sonček) - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AKOS) - Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (mnenje brez pripomb). Mnenja, predlogi ter pripombe so bili upoštevani delno, kot je razvidno iz spodnje obrazložitve. Glede na to, da je AKOS svoje pripombe podal z vidika bodočega zavezanca, preostali pripombodajalci pa predstavljajo interese uporabnikov, zlasti uporabnikov z različnimi oblikami oviranosti, se do pripomb AKOS opredeljujemo ločeno na koncu prikaza. K splošnim pripombam V zvezi s splošno pripombo NSIOS, da Ministrstvo za javno upravo (MJU) ni že na začetku v delovno skupino povabilo reprezentativnih predstavnikov invalidov ter, da ne sodeluje s člani ekspertne skupine WADEX in konzorcijem W3C, uvodoma pojasnjujemo, da je MJU pred pripravo osnutka predloga zakona v okviru javnega naročila k sodelovanju povabilo zunanjega izvajalca. Naročilo je bilo oddano Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Izbrani zunanji izvajalec je strokovnjak s področja dostopnosti in razumevanja potreb oseb z različnimi oviranostmi. Hkrati so bile reprezentativne invalidske organizacije pozvane, naj na naključno izbranih spletiščih preverijo dostopnost glede na njihove omejitve oziroma oviranosti in sporočijo svoje uporabniške izkušnje. V času javne obravnave osnutka predloga zakona je bil organiziran tudi javni posvet, na katerem so imeli predstavniki strokovne, zainteresirane in druge javnosti možnost podati svoja videnja in predloge za izboljšanje osnutka zakona. Predstavnik MJU je tudi član Ekspertne skupine za področje dostopnosti pri Evropski komisiji (WADEX) in se redno udeležuje sestankov skupine, kjer se izmenjujejo mnenja in izkušnje. Treba je sicer izpostaviti, da primerljivih izkušenj glede prenosa Direktive 2016/2102/EU v pravne rede držav članic za zdaj žal še ni. Predlog Beletrine in Digitas za nadomestitev izraza»uporabniki invalidi«z izrazom»uporabniki z različnimi oblikami oviranosti«je bil upoštevan. K 3. členu predloga Pripombe iz javne obravnave so v pretežni meri usmerjene k razširitvi kroga zavezancev in višji ravni zagotavljanja dostopnosti v korist uporabnikov (razširitev nabora vsebin, glede katerih je treba zagotoviti dostopnost), zlasti tistih z različnimi oblikami oviranosti. Iz pripomb je tako mogoče razbrati težnjo po preseganju minimalnih zahtev, kot so opredeljene v Direktivi 2016/2102/EU. Strinjamo se s pripombodajalci, da je Direktiva 2016/2102/EU direktiva minimalne harmonizacije, ki predpisuje le minimalen nabor zahtev, ki jim morajo slediti države članice, hkrati pa menimo, da mora biti naložitev dodatnih obveznosti zavezancem premišljena in postopna. Zavedamo se pomembnosti zagotavljanja večje dostopnosti za uporabnike z oviranostmi, ki jim bo omogočala lažji dostop do storitev javnega sektorja in lažje uveljavljanje njihovih pravic ter posledično večjo digitalno vključenost. Na drugi strani pa je treba upoštevati tudi obveznosti, ki se jih s tem nalaga zavezancem, kar za njih predstavlja veliko finančno breme. V primeru naložitve prevelikega bremena obstaja bojazen pred umikom določenih vsebin s spletišč in mobilnih aplikacij. O tem pričajo tudi izkušnje iz tujine, ko je npr. Univerza v Kaliforniji lani s svojih spletnih strani umaknila brezplačnih izobraževalnih videov, ker niso mogli zadostiti zahtevam glede dostopnosti. Glede na navedeno predlog zakona v pretežni meri temelji na izhodiščih iz Direktive 2016/2102/EU, pri čemer se s predlogom zakona zavezuje ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, da spodbuja tudi lastnike spletišč in mobilnih aplikacij, ki niso zavezanci po tem zakonu, k čim večjem upoštevanju zahtev glede dostopnosti. Prepričani smo, da bodo tudi lastniki spletišč prepoznali koristi zagotavljanja dostopnosti v zvezi z izvajanjem

8 njihovih storitev ter tako glede na svoje zmožnosti vzpostavili tudi višji nivo zagotavljanja dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, kot je zahtevan s predlogom zakona. Sicer že predlog zakona na določenih mestih presega minimalne zahteve, določene z direktivo. Tako je na primer določena obveznost zavezancev, da za vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev zagotovijo dostopnost tudi v slovenskem znakovnem jeziku, predviden je inšpekcijski nadzor in sankcioniranje odgovornih oseb zavezancev. Glede na zgoraj navedeno ni bilo mogoče upoštevati predlogov društva Sonček in NSIOS za razširitev obveznosti na nevladne organizacije. Te delujejo v javnem interesu z nepridobitnim namenom. Naložitev dodatnih obveznosti bi jim lahko povzročila nesorazmerno breme in otežila uresničevanje njihovega poslanstva. Navedeno je pripoznala že Direktiva 2016/2102/EU, ki je v tem delu predvidela izjemo. Na ravni EU je bilo ocenjeno, da bi razširitev obveznosti na nevladni sektor že v prvih korakih zagotavljanja izboljšane dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij pomenila prekomerno breme. Podobno velja glede predlogov Beletrine in Digitas, NSIOS, ZDSSS in Inštituta za upravljanje komunikacij za razširitev obveznosti na spletišča in mobilne aplikacije javne radiotelevizije in drugih organov, ki opravljajo službo javne radiotelevizije ter s tem za črtanje prve alineje prvega odstavka 3. člena predloga. Kot je navedeno v uvodnem recitalu 23 k Direktivi 2016/2102/EU, se direktiva ne bi smela uporabljati za spletišča in mobilne aplikacije javnih radiotelevizij. NSIOS, Zveza društev Sonček, Beletrina in Digitas, Inštitut za upravljanje komunikacij ter ZDSSS so se v pripombah zavzeli za črtanje izjeme iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena predloga (spletišča in mobilne aplikacije vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, glasbenih šol, višjih strokovnih šol, visokošolskih zavodov in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov). Direktiva 2016/2102/EU dopušča, da države članice iz uporabe izključijo spletišča in mobilne aplikacije šol, vrtcev ali jasli, razen vsebine, ki se nanaša na bistvene spletne upravne funkcije. Šole imajo v prvi vrsti vzgojnoizobraževalno funkcijo, v okviru katere na svojih spletiščih objavljajo razne vrste gradiv, tudi gradiva, ki jih pripravljajo učitelji in drugi pedagoški delavci. Gre torej za vsebino, namenjeno udeležencem izobraževalnega procesa in ne vsebino, ki bi bila bistvena za širšo javnost. Kot je bilo pojasnjeno že zgoraj, obstaja tudi bojazen, da bi se zaradi prekomernih zahtev s spletišč pričele umikati izobraževalne vsebine, kar bi pomenilo prikrajšanost za vse uporabnike. Pripombe so bile delno upoštevane, tako da v predlogu zakona izjema ostaja le še za vrtce in osnovne šole. Tudi glede izvzetih zavodov pa se zavedamo pomembnosti argumentacije pripombodajalcev v tem delu, zato bo ministrstvo, pristojno za izobraževanje, spodbujalo izvzete zavode, da v čim večji meri in po lastnih zmožnostih upoštevajo zahteve glede dostopnosti iz predloga zakona. V ta namen bo skušalo zavodom ponuditi takšne informacijske rešitve (content managment system), ki bodo omogočale dostopnost spletišč vsem skupinam uporabnikov. Zadevna alineja predloga zakona pa je bila dopolnjena, tako da je nedvoumno, da izjema ne velja za vsebino spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanaša na bistvene spletne upravne funkcije (kot so na primer osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku, šolskem koledarju in urnikih). Tudi izključitev posameznih vsebin na ravni Direktive 2016/2102/EU ima vsebinske razloge. Prekomerno nalaganje obveznosti, ki glede na dejansko stanje niso realne, bi lahko privedlo do splošnega umika vsebin s spletišč in mobilnih aplikacij, kar bi bilo v škodo vseh njihovih uporabnikov in hkrati tudi v nasprotju z namenom zakona. V zvezi s pripombo NSIOS k 3. členu predloga glede izključitve intranetnih in ekstranetnih vsebin, objavljenih pred , in pripombo Beletrine in Digitas k drugemu odstavku 3. člena v zvezi z izključitvijo časovnih medijskih vsebin tako pojasnjujemo, da je izključitev teh vsebin v celoti povzeta po direktivi, vključno z določitvijo roka. K 5. členu predloga V zvezi s predlogom Inštituta za upravljanje komunikacij, naj se v prvi alineji prvega odstavka 5. člena predloga zakona dodajo konkretnejše opredelitve iz standardov WCAG 2.0, pojasnjujemo, da se predlog zakona v nadaljevanju 5. člena glede izpolnjevanja zahtev glede dostopnosti sklicuje na

9 nacionalni standard SIST EN V Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi, v katerem so opredeljene zahteve glede dostopnosti, ki jih bodo morali zavezanci upoštevati pri vzpostavitvi oziroma prilagoditvi svojih spletišč in mobilnih aplikacij. Podlaga za evropski standard EN V1.1.2., na katerega se sklicuje Direktiva 2016/2102/EU, in iz katerega izhaja slovenski standard, izhaja iz mednarodnih smernic Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). WCAG 2.0 predstavlja sklop priporočil za izdelavo dostopnejših spletnih vsebin in predstavlja mednarodni standard ISO/IEC 40500:2012. V okviru tega so priporočila organizirana po štirih načelih (zaznavnost, operabilnost, razumljivost in robustnost). Konkretnejše zahteve so tako opredeljene v samem standardu, ki predstavlja obsežen dokument izrazito tehnične narave, zato ni primerno, da se konkretne prilagoditve navajajo v samem zakonu. Vsekakor pa bodo morali zavezanci vse zahteve iz standarda, na katerega se sklicuje zakon, upoštevati. K 6. členu predloga Zaradi pripomb ZDSSS, Beletrine in Digitas, Inštituta za upravljanje komunikacij in NSIOS, ki izražajo bojazen, da bodo zavezanci oceno nesorazmernega bremena izkoriščali kot možnost za izogibanje zagotavljanju dostopnosti svojih spletišč in mobilnih aplikacij, je bilo izboljšano besedilo 6. člena predloga ter obenem dopolnjena pripadajoča obrazložitev. Zavezanci morajo vsekakor upoštevati le legitimne razloge in okoliščine za oceno nesorazmernega bremena, pri čemer neprednostna obravnava ali pomanjkanje časa ali znanja ne moreta biti uvrščena med legitimne razloge. Izjeme pri izpolnjevanju zahtev glede dostopnosti zaradi nesorazmernega bremena tudi ne smejo presegati tistega, kar je nujno potrebno za omejitev tega bremena pri določenih vsebinah v vsakem primeru posebej. Če zavezanec uporabi izjemo na podlagi ocene nesorazmernega bremena, mora uporabniku tudi omogočiti, da se z vsebino, če je to mogoče, seznani na drug način. Dodatno je v novem četrtem odstavku 6. člena določena izjema od možnosti izključitve dostopnosti, in sicer ne glede na oceno nesorazmernega bremena ne morejo biti izključene vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev zavezanca. Ni pa bilo mogoče upoštevati predloga Inštituta za upravljanje komunikacij za splošno črtanje možnosti izjem, saj je treba zavezancem dopustiti nekaj manevrskega prostora, kar je pripoznala tudi že Direktiva 2016/2102/EU. Nalaganje prekomernih bremen zavezancem bi namreč, kot obrazloženo zgoraj, lahko privedlo do opustošenja objavljenih vsebin. Glede predloga NISOS, da se določi rok v primeru nadomestnih možnosti, pojasnjujemo, da morajo biti nadomestne možnosti že vnaprej predvidene v izjavi o dostopnosti. K 9. členu predloga Pripombe Beletrine in Digitas ter ZDSSS k 9. členu predloga v zvezi z usposabljanjem pripravljavcev spletišč in mobilnih aplikacij in ozaveščanjem so bile v pretežni meri upoštevane na način, kot je razviden iz dopolnjenega 9. člena predloga. Tako je izrecno določeno, da ministrstvo, pristojno za javno upravo, pri pripravi in izvedbi programov usposabljanja sodeluje z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami (enako velja pri spodbujanju večje ozaveščenosti, kar je naloga ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo, v sodelovanju z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami). Ob tem še dodatno pojasnjujemo, da predlog zakona z obveznostjo izvedbe usposabljanja, ki ga mora zagotoviti pristojno ministrstvo, v ničemer ne posega v morebitna druga izobraževanja in usposabljanja, ki bi jih o spletni dostopnosti organizirali drugi subjekti na trgu. Zavezanci se usposabljanj preko Upravne akademije tudi niso dolžni udeležiti; gre le za možnost, ki jim mora biti ponujena. Menimo sicer, da bi se skupni stroški za zavezance v primeru, da bi vsak zavezanec sama zase preko javnega naročila samostojno izvajal naročilo programov usposabljanja za svoje potrebe, kot predlagata Beletrina in Digitas, močno povečali, Pripomba Beletrine in Digitas glede spodbujanja procesov promocije, informiranja in tehničnega razvoja tako pri organih javnega sektorja kot pri nevladnih in gospodarskih subjektih je bil upoštevan tudi v tretjem odstavku 9. člena predloga z določbo, da se za spodbujanje lastnikov spletišč in mobilnih aplikacij, ki niso zavezanci po tem zakonu, lahko oblikuje koordinacija z udeleženci iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, reprezentativnih invalidskih organizacij, civilne

10 družbe in javnega sektorja. Takšna koordinacija bi se lahko odvijala v okviru že delujoče Slovenske digitalne koalicije. K 10. in 11. členu predloga Pripombe ZDSSS, NSIOS in Beletrine in Digitas k 10. in 11. členu predloga, ki urejata inšpekcijski nadzor, se nanašajo na vključenost reprezentativnih invalidskih organizacij v nadzorni postopek, ustrezno usposobljenost oziroma certificiranost pristojnih inšpektorjev in ustanovitev medresorske delovne skupine za spremljanje uresničevanja zakona. Pripomb v tem delu nismo mogli upoštevati, saj so inšpektorji neodvisni in samostojno opravljajo svoje naloge. Zunanji nadzor s strani invalidskih organizacij nad zavezanci javnega sektorja ni mogoč. Ob tem dodajamo, da si ravno z vzpostavitvijo inšpekcijskega nadzora na način, kot je predlagan, prizadevamo za večjo učinkovitost izvajanja zakona. Vzporedno pa je predlagano tudi sankcioniranje odgovornih oseb zavezancev. Zavedamo se, da bodo inšpektorji morali biti ustrezno usposobljeni, kar se bo upoštevalo v okviru razpisnih postopkov za njihovo zaposlitev znotraj organa, pristojnega za informacijsko varnost. Pozdravljamo idejo o ustanovitvi medresorske delovne skupine za spremljanje uresničevanja zakona, ki bi vključevala tako javni sektor kot predstavnike civilne družbe, vendar pa to ni predmet zakonskega urejanja. V zvezi s pripombo NSIOS, da bi morale biti reprezentativne invalidske organizacije vključene v spremljanje in poročanje (glede na to, da prvo poročilo obsega tudi opis mehanizmov za posvetovanje z udeleženimi o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij) pojasnjujemo, da so bile reprezentativne invalidske organizacije vključene že v javno posvetovanje v okviru javne obravnave, sodelovale pa bodo tudi pri usposabljanju in promoviranju (tudi v okviru Digitalne koalicije), o čemer bo pristojni organ poročal Evropski komisiji. K 12. členu predloga Predlog Inštituta za upravljanje komunikacij, da se črta druga alineja 12. člena predloga ni bila upoštevana, ker ni bil upoštevan predlog za črtanje določbe o izdelavi ocene nesorazmernega bremena in možnosti izjem na podlagi te ocene (glej obrazložitev zgoraj). Glede predloga, da se zadnji stavek člena dopolni z besedilom»ter kazen zaradi zamude izpolnitve zakonskih obveznosti«, pojasnjujemo, da predlog zakona predvideva tako inšpekcijski nadzor in ukrepe kot prekrškovni postopek (kazenske določbe). Postopka se vodita v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakonom, ki ureja prekrške. K 13. členu predloga Predlogi Inštituta za upravljanje komunikacij in NSIOS za dvig globe nista bila upoštevana. Ocenjujemo, da je predpisana višina globe za odgovorno osebo primerna in primerljiva z drugimi zakoni. Upoštevati je treba, da ne gre za sankcioniranje pravne osebe, temveč odgovorne osebe zavezanca, zato morajo biti kazni temu primerno nižje. Ob tem pojasnjujemo, da Direktiva 2016/2102/EU sploh ne predvideva kazenskih sankcij za zavezance. Na pripombo NSIOS, da bi moral zakon predpisati kazen ne le za odgovorno osebo, ampak tudi za pravno osebo, pojasnjujemo, da zakon, ki ureja prekrške, določa, da Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti ne odgovarjajo za prekršek, zato pravne osebe po tem zakonu ne morejo biti kaznovane. Lahko pa drug zakon določi sankcioniranje odgovorne osebe. Glede na navedeno je bil enak pristop kot za državne in lokalne organe in uprave uporabljen tudi za osebe javnega prava. Predlog Inštituta za upravljanje komunikacij za črtanje druge alineje prvega odstavka 13. člena ni bil upoštevan, saj obveznost izdelave ocene nesorazmernega bremena ostaja v predlogu zakona. K 16. členu predloga Predlog Inštituta za upravljanje komunikacij, da se zakon za vse kategorije spletišč in mobilnih aplikacij prične uporabljati hkrati, in sicer septembra 2019, ni bil upoštevan. Roki za začetek uporabe zakona izvirajo iz direktive in upoštevajo prehodno obdobje, ki ga zavezanci potrebujejo za ustrezne prilagoditve. Te se bodo izvajale postopno po posameznih kategorijah spletišč in mobilnih aplikacij. Nenazadnje je treba upoštevati, da npr. tehnične specifikacije za mobilne aplikacije sploh še niso bile

11 izdane. Na uvodno pripombo AKOS, da iz predloga zakona ni dovolj jasno razviden njegov namen oziroma razmejitev glede na cilje, ki jih želi doseči (ali je cilj uporabnikom cilj zagotoviti preprosta, uporabnikom prijazna spletišča, ali zagotoviti dostopnost spletišč tudi uporabnikom s posebnimi potrebami), pojasnjujemo, da je namen zakona v skladu s cilji Direktive 2016/2102/EU zagotoviti dostopnost za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, pri čemer so prilagoditve, ki jih morajo zavezanci upoštevati, razvidne iz standarda, na katerega se predlog zakona sklicuje. Na pripombo, da je standard šele v prevajanju, odgovarjamo, da je postopek prevajanja v zaključni fazi, zato menimo, da je bojazen, da ne bi bil prevod pravočasno pripravljen, odveč. Ob tem še dodajamo, da je bila določba o namenu zakona iz nomotehničnih razlogov črtana iz predloga zakona, je pa ta opredeljen v obrazložitvah k predlogu zakona in razvidne iz preostalega gradiva k predlogu zakona. Glede na navedeno je tudi predlog za črtanje drugega stavka prvega odstavka 2. člena brezpredmeten. V zvezi s pripombami glede vsebin, ki so izključene iz uporabe zakona, pojasnjujemo, da so bile v celoti upoštevane relevantne določbe Direktive 2016/2102/EU. Izvzete vsebine so deloma pojasnjene v pripadajoči obrazložitvi. Na tem mestu dodajamo, da morajo biti v dostopni obliki objavljeni na primer različni obrazci za potrebe upravnega postopka. Upoštevana je bila pripomba, da v slovenskem pravnem redu ne poznamo delitve na časovne in nečasovne medijske vsebine, zato je bila črtana beseda»časovne«. V zvezi s pripombo, da izjeme ne pokrivajo vseh izjem v zvezi z zemljevidi, zbiranjem geografskih podatkov in kartiranjem pojasnjujemo, da so po našem mnenju vse vsebine, na katere opozarja pripombodajalec, v 4. točki drugega odstavka 3. člena predloga izključene. Menimo, da spletna GIS aplikacija sodi pod kartiranje in je tako izključena po samem zakonu, zato v tem delu ocena nesorazmernega bremena ni potrebna. Glede vsebine, objavljene na intranetu ali ekstranetu, je bila pri izključitvi upoštevan četrti odstavek 1. člena Direktive 2016/2102/EU pod točko g. Glede pomislekov o uporabljenih izrazih v prvem odstavku 5. člena predloga se sklicujemo na pojasnilo k pripombam Inštituta za upravljanje komunikacij k 5. členu predloga. Vse zahteve glede dostopnosti so namreč podrobno opredeljene v standardu, na katerega se zakon sklicuje. Predlog, da bi se izjava o dostopnosti posodabljala najmanj enkrat na dve leti namesto enkrat letno, ni bila upoštevana. Menimo, da je enkrat letno primerno obdobje, kar izhaja tudi iz dosedanje razprave v WADEX skupini na ravni EU. Predlog za črtanje obveznosti vključitve informacij o inšpekcijskem nadzoru v izjavo o dostopnosti ni bil upoštevan. Določba o vzpostavitvi učinkovitega izvršilnega postopka bo v pravni red RS prenesena z vzpostavitvijo inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona, zato mora tudi izjava o dostopnosti v skladu s 7. členom, 1.c točko Direktive 2016/2102/EU vsebovati informacije o inšpekcijskem nadzoru. Predlog za nadomestitev 8- dnevnega roka za odgovor v okviru mehanizma za zagotavljanje povratnih informacij s 15-dnevnim ni bil upoštevan. Zahtevane informacije bodo različne narave in bodo od zavezanca terjale različen napor oziroma čas za pripravo ustreznega odgovora. Menimo, da bi bil 15-dnevni rok v primeru osnovnih informacij, ki jih uporabnik potrebuje čim prej, predolg. V primeru odgovorov, katerih priprava terja več časa, pa ima zavezanec možnost uporabnika v roku obvestiti o zakasnitvi odgovora z ustrezno utemeljitvijo. Glede dodatnih pripomb AKOS menimo, da je bojazen AKOS, da izvedbeni akti ne bodo sprejeti pravočasno, odveč. Evropska komisija mora namreč izvedbene akte sprejeti najkasneje do decembra 2018, zakon pa se bo za prvo kategorijo spletišč (nova spletišča) pričel uporabljati šele septembra AKOS v pripombah izpostavlja tudi nekaj izvedbenih vprašanj v okviru inšpekcijskega nadzora glede na to, da bo ustanovljen nov organ v sestavi ministrstva in praksa še ni vzpostavljena. V postopkovnem delu se bo uporabljal zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor. Zavedamo pa se, da gre za novo področje nadziranja in da praksa v tem delu še ni vzpostavljena. 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

12 Boris Koprivnikar MINISTER

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 510-17/2018/140 Ljubljana, 27. december 2018 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Vladno gradivo za ZVI

Vladno gradivo za ZVI PRILOGA 1 (spremni dopis 1. del): Ministrstvo za javno upravo RS gp.mju@gov.si Številka: 007-644/2017-63 Ljubljana, 10. 1. 2018 EVA 2017-3130-0029 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Številka:

Številka: Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01-369-6600 F: 01-369-6609 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si Številka: 007-218/2019/5 Ljubljana, 9.4.2019 EVA 2019-1611-0032 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: /2016/80 Ljubljana, EVA G

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E:  Številka: /2016/80 Ljubljana, EVA G Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 F: 01 478 60 58 E: gp.mz@gov.si www.mz.gov.si Številka: 4110-47201680 Ljubljana, 24. 7. 2018 EVA GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11 F: 01 433 10 31 E: gp.mgrt@gov.si www.mgrt.gov.si Številka: 007-32/2014-8

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si PRILOGA 1 (spremni dopis 1. del): Številka: 6263-1/2014/10 Ljubljana, 18. marec 2014 EVA 2014-3340-0003 GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami  mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, december 2018 Glavni cilj živilske zakonodaje je zagotoviti varovanje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več