OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201"

Transkripcija

1 OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /-3 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO - REBALANS HITRI POSTOPEK PREDLAGATELJ: - Berto Menard, ţupan POROČEVALKA: - Mojca Igličar, vodja oddelka za finance in računovodstvo PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Logatec za leto - rebalans, v predloženem besedilu, po hitrem postopku. Ţig: Berto Menard ŢUPAN Priloga: - Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Logatec za leto - rebalans TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

2 OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA Zakon o javnih financah (Uradni list RS, štev. 11/11) določa, da postopek sprejemanja proračuna določi občinski svet s poslovnikom. 94. člen Poslovnika Občine Logatec (Logaške novice št. 12/08, v nadaljevanju: Poslovnik) določa, da ţupan med letom lahko predlaga rebalans proračuna občine, katerega obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave, ter da Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna. Nadalje sedmi in osmi odstavek 92. člena Poslovnika določa, da če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora ţupan predloţiti nov predlog proračuna, le-ta pa se obravnava in o njem odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 83. člen Poslovnika določa, da se pri hitrem postopku zdruţita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji. Ţupan Občine Logatec, skladno z navedenimi določbami predlaga sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu občine Logatec za leto rebalans, po hitrem postopku, saj gre za uravnoteţenje proračunskih prihodkov z izdatki, kar predstavlja orodje, ki ga drţava in občine uporabljajo za finančno vzdrţno delovanje. Pripravila: Mojca Igličar, vodja oddelka za finance in računovodstvo Berto MENARD ŢUPAN TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

3 .

4 UVOD Priprava rebalansa proračuna Občine Logatec za leto temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo), upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10) ter Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00). Občinski svet Občine Logatec je na svoji 4. redni seji, dne sprejel Odlok o proračunu Občine Logatec za leto. Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerimi župan lahko v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov proračuna. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. Razlogi za predlagani rebalans: Izvršba s strani podjetja Petrol d.d. Izpad nekaterih načrtovanih prihodkov (sredstva EU, SVLR) Racionalizacija stroškov Izvedeni javni razpisi (znane vrednosti investicij) Zmanjšanje sredstev na proračunskih postavkah zaradi ne pridobljenih soglasij, gradbenih dovoljenj, sklepom resornih ministrstev Priprava rebalansa po proračunskih uporabnikih (novi oddelki) 2

5 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo), in 16. člena statuta Občine Logatec (LN št. 7-8/2008) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO - REBALANS 1. člen V odloku o proračunu Občine Logatec za leto (Logaške novice št. 1-2/) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR: A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Proračun I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davek na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve

6 41 TEKOČI TRANSFERJI Subvencije Transferji posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERJI Investicijski transferi Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Proračun IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Proračun VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta Splošni sklad za drugo stanje

7 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: 2. člen Spremeni se 8. člen Odloka o proračunu Občine Logatec za leto, in sicer tako, da se v drugem odstavku številka» EUR«nadomesti s številko» EUR«. 3. člen Ta odlok začne veljati dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec, uporablja pa se za leto. Številka: /-2 Datum: ŽUPAN OBČINE LOGATEC Berto Menard l.r. 5

8 I. SPLOŠNI DEL PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO Z OBRAZLOŽITVAMI 6

9 PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO (REBALANS) I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , , ,38 86,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , , ,14 100,8 70 DAVČNI PRIHODKI , , , ,00 100,2 700 Davki na dohodek in dobiček , , , ,00 99, Dohodnina , , , ,00 99,6 703 Davki na premoženje , , , ,00 104, Davki na nepremičnine , , , ,00 102, Davki na premičnine 1.300,00 624, ,00 10,00 100, Davki na dediščine in darila , , , ,00 466, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , , ,00 83,4 704 Domači davki na blago in storitve , , , ,00 101, Davki na posebne storitve 5.000, , , Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , , ,00 101,5 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , , ,14 102,1 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , , ,00 102, Prihodki od obresti 6.711, , , ,00 29, Prihodki od premoženja , , , ,00 102,6 711 Takse in pristojbine , , , Upravne takse in pristojbine , , , Globe in druge denarne kazni , , ,00 600,00 102, Globe in druge denarne kazni , , ,00 600,00 102,7 Stran 1 od 8

10 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA Prihodki od prodaje blaga in storitev , , , ,00 159, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , , ,00 159,6 714 Drugi nedavčni prihodki , , , ,14 100, Drugi nedavčni prihodki , , , ,14 100,3 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , , ,20 49,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , , , ,00 63, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , , , ,00 63,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , , ,20 48, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , , ,20 48,2 73 PREJETE DONACIJE ,00 0, , Prejete donacije iz domačih virov ,00 0, , Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ,00 0, ,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , , ,32 24,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , , ,65 39, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , , ,65 39,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije , , , ,67 1, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike , , , ,00 3, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada ,67 0,00 0, ,67 0,0 Stran 2 od 8

11 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , , ,89 85,9 40 TEKOČI ODHODKI , , , ,46 126,5 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , , Plače in dodatki , , , Regres za letni dopust , , , Povračila in nadomestila , , , Sredstva za nadurno delo 3.000, , , Drugi izdatki zaposlenim , , , Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , , Prispevek za zaposlovanje 480,00 275,90 480, Prispevek za starševsko varstvo 782,00 459,61 782, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , , , Izdatki za blago in storitve , , , ,69 131, Pisarniški in splošni material in storitve , , , ,94 98, Posebni material in storitve , , , ,00 52, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , , ,84 104, Prevozni stroški in storitve , , ,04-60,00 99, Izdatki za službena potovanja 2.570, , , Tekoče vzdrževanje , , , ,00 97, Poslovne najemnine in zakupnine , , , Kazni in odškodnine , , , ,72 179, Drugi operativni odhodki , , , ,93 86,7 403 Plačila domačih obresti , , , ,00 56, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , , , ,00 56,0 Stran 3 od 8

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA Rezerve , , , ,77 283, Splošna proračunska rezervacija 7.335,23 0, , , Proračunska rezerva , , , ,00 185,2 41 TEKOČI TRANSFERI , , , ,00 99,9 410 Subvencije , , , ,00 75, Subvencije javnim podjetjem , , , ,00 71, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , , Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , , ,00 104, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , , ,00 75, Drugi transferi posameznikom , , , ,00 104,3 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 101, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 101,8 413 Drugi tekoči domači transferi , , , ,00 94, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , , ,00 107, Tekoči transferi v javne sklade , , , ,00 107, Tekoči transferi v javne zavode , , , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , , ,00 87,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , , ,35 55,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , , ,35 55, Nakup zgradb in prostorov , , , ,83 136, Nakup opreme , , , Nakup drugih osnovnih sredstev 3.700,00 0, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,18 43, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , ,00 82, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , , ,50 61, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , , ,50 76,4 Stran 4 od 8

13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA INVESTICIJSKI TRANSFERI , , , ,00 83,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , , , ,00 66, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 62, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom ,00 0, , Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , , Investicijski transferi javnim zavodom , , ,21 Stran 5 od 8

14 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA , , , ,51 104,5 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) , , ,65-264,49 99,9 (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , , ,32 77,7 Stran 6 od 8

15 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 0,00 0,00 0,00 0, PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 0, Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00 0,00 0, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 0,00 0, VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 0,00 0,00 0, Stran 7 od 8

16 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VELJAVNI REALZACIJA PREDLOG PRORAČUN PRORAČUNA REBALANSA VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,00 0, ,00 50 ZADOLŽEVANJE ,00 0, , Domače zadolževanje ,00 0, , Najeti krediti pri poslovnih bankah ,00 0, ,00 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) , , , ,00 105,7 55 ODPLAČILA DOLGA , , , ,00 105,7 550 Odplačila domačega dolga , , , ,00 105, Odplačila kreditov poslovnim bankam , , , ,00 105,7 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) , , ,65 2,51 100,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , , ,00 83,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , , ,51 104,5 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LE , , ,65 Stran 8 od 8

17 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.1 PRIHODKI Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. Tabela 1: Pregled prihodkov Veljavni proračun Rebalans Indeks (rebalans/veljavni) Davčni ,23 Nedavčni ,08 Kapitalski ,05 Donacije ,00 Transferni ,62 Skupaj ,27 Vir: Lasten Slika 1: Primerjava med planiranimi prihodki in predlogom rebalansa za leto Predlog prihodkov Davčni Nedavčni Kapitalski Donacije Transferni Veljavni proračun Rebalans Vir: Lasten Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v predlaganem rebalansu proračuna Občine Logatec za leto zmanjšujejo za 12,73 % oziroma za EUR. Znižujejo se transferni prihodki in sicer za 75,55% oziroma za 7

18 EUR, kapitalski prihodki se zmanjšujejo za 50,95% oziroma za EUR Davčni prihodki Davčni prihodki zajemajo: davki na dohodek in dobiček (dohodnina), davki na premoženje (davki na nepremičnine in premičnine, dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje), domači in drugi davki na blago in storitve (na posebne storitve in drugi davki na blago in storitve). V rebalansu proračuna je skupaj načrtovanih EUR davčnih prihodkov, kar pomeni, da se njihova višina glede na veljavni proračun praktično ne spreminja. Nekaj sprememb je pri dohodnini (obvestilo Ministrstva za finance), nekaj več pa bo prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila in davka na promet nepremičnin fizične osebe, nekaj manj pa davka na promet nepremičnin pravne osebe. Tabela 2: Pregled davčnih prihodkov Veljavni proračun Rebalans Indeks (rebalans/veljavni) Dohodnina ,60 Davki na premoženje ,46 Domači davki ,47 Skupaj ,23 Vir: Lasten Slika 2: Primerjava davčnih prihodkov Davčni prihodki Dohodnina Davki na premoženje Domači davki Veljavni proračun Rebalans Vir: Lasten 8

19 1.1.2 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki zajemajo: udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so predlagani v višini EUR, kar pomeni da se povečujejo za 2,4%, v primerjavi z sprejetim oz. veljavnim proračunom. Tabela 3: Nedavčni prihodki Veljavni proračun Rebalans Indeks (rebalans/veljavni) Udeležba na dobičku ,43 Takse in pristojbine ,00 Globe in denarne kazni ,73 Prodaja blaga ,61 Drugi davčni prihodki ,33 Skupaj ,08 Vir: Lasten Povečujejo se prihodki iz naslova koncesij. V letu smo namreč prejeli koncesijo iz naslova sečnje gozdov v lasti države, ki pa so na območju Občine Logatec in koncesijo za trajnostjo gospodarjenje z divjadjo. Prav tako pa smo prejeli koncesije iz leta 2010, ki niso bile plačane v preteklem letu Kapitalski prihodki Kapitalski prihodki se zmanjšujejo za EUR, kar predstavlja tudi največji izpad predvidenih prihodkov. Pri sprejemanju proračuna je bilo predlagano, da se bodo zemljišča v obrtni coni prodala, vendar se je spremenila predvidena lokacija za izgradnjo objekta CERO NIK, in sedaj so ta zemljišča namenjena za tovrstno dejavnost. Iz tega razloga se teh zemljišč ne prodaja več Transferni prihodki Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javno finančnih blagajn državnega proračuna ali državnih skladov. Navedeni prihodki so planirani v predlaganem rebalansu v višini EUR, kar pomeni za 64,4% zmanjšanje glede na sprejeti proračuna za leto. Sredstva, ki so bila predvidena iz proračuna EU in državnega proračuna iz naslova regionalnih spodbud za kanalizacijo in čistilno napravo v Rovtah, iz proračuna EU iz kohezijskih skladov ne bodo realizirana. Pri izvajanju projekta kanalizacija in ČN Rovte je prišlo do težav pri izbiri izvajalca gradbenih del, tako da 9

20 se je začetek izgradnje prestavil v jesenski čas. Prav tako še ni prejeto soglasje Ministrstva za okolje in prostor k začetku del pri projektu Čista Ljubljanica. Iz naslova prejetih sredstev SVLR regionalna infrastruktura na podlagi Zakona o financiranju občin, občina še ni prejela pogodbe za sofinanciranje, vendar vseeno pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti vsa sredstva, ki jih bomo uporabili za pokrivanje stroškov izgradnje kanalizacije v Rovtah. Vsa navedena sredstva, ki jih ne bomo prejeli letos se prenesejo v naslednje leto. Delež najpomembnejših kategorij prihodkov v rebalansu občinskega proračuna za leto Slika 3: Delež najpomembnejših prihodkov v rebalansu občinskega proračuna za leto Delež prihodkov za leto Dohodnina Davki na premoženje Domači davki Udeležba na dobičku Takse in pristojbine Globe in denarne kazni Prodaja blaga Drugi davčni prihodki Prodaja OS Prihodki od zemljišč Donacije Transferni prihodki 0% 1% 8% 3% 0% 0% 10% 0% 51% 18% 7% 2% Vir: Lasten 10

21 1.2 ODHODKI Odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere. Tabela 4: Primerjava odhodkov Veljavni proračun Rebalans Indeks (rebalans/veljavni) Tekoči odhodki ,47 Tekoči transferi ,90 Investicijski odhodki ,69 Investicijski transferi ,04 Skupaj ,87 Vir: lasten Slika 4: Primerjava odhodkov v veljavnem proračunu in predlaganem rebalansu za leto Pregled odhodkov Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Veljavni proračun Rebalans Vir: Lasten Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se odhodki v predlaganem rebalansu zmanjšujejo za 13% oziroma EUR v primerjavi z veljavnim proračunom za leto. Največji delež zmanjšanja izhaja iz investicijskih odhodkov in sicer za 42,3% oziroma EUR glede na veljavni proračun. Povečujejo se tekoči odhodki za 26% iz naslova plačila odškodnine družbi Petrol d.d. Povečujejo se sredstva za proračunsko rezervo, ki je bila v celoti porabljena za odpravo posledic poplav Tekoči odhodki Tekoči odhodki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in sredstva izločena v rezerve. 11

22 Tekoči odhodki se povečujejo za 26,5% in sicer iz naslova: Predvideno je bilo, da bomo v letu plačali družbi Petrol EUR iz naslova tožbe, vendar v mesecu marcu je prišlo do realizirane izvršbe s strani podjetja Petrol d.d. Dogovor s podjetjem Petrol ni bil podpisan, tako se je do 30.9 poravnal celotni dolg (glavnica, obresti in sodni stroški) v celotni vrednosti ,72 EUR Tekoči transferi Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere in se v primerjavi s veljavnim proračunom zmanjšujejo za 0,01% oziroma za EUR. Spremembe tekočih transferov se nanašajo na: Povečujejo se sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev v višini EUR za Vrtec Kurirček zaradi odpiranja novih oddelkov v enoti Pod Košem in enoti v Lazah. Zmanjšujejo se sredstva za subvencijo k ceni storitev Komunalnemu podjetju za EUR. Zmanjšujejo se sredstva za vzdrževanje cest Investicijski odhodki Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme v občinski upravi, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, ki vključujejo projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Predlagani investicijski odhodki v rebalansu proračuna za leto so nižji za EUR in predstavljajo 42,3% zmanjšanje v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom. Povečujejo oziroma zmanjšujejo se naslednji investicijski odhodki: Nakup zgradb in prostorov. Zmanjšujejo se sredstva namenjena za nakup stanovanj iz sredstev stanovanjskega sklada. Hkrati pa so dodana sredstva za nakup dveh stanovanj delno za izredne razmere. 12

23 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Sredstva se zmanjšujejo za 57%. Na posameznih proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna so razvidne posamezne prerazporeditev sredstev za investicije. Nakup zemljišč in naravnih bogastev. Sredstva se zmanjšujejo za nakup zemljišč. Kupili bomo le zemljišča, ki bodo nujno potrebna Investicijski transferi Investicijski transferi se v predlaganem rebalansu zmanjšujejo za EUR. Zmanjšajo se sredstva za nakup opreme za gasilska društva. Delež najpomembnejših kategorij odhodkov v predlaganem rebalansu občinskega proračuna Občine Logatec za leto Slika 5: Deleži najpomembnejših odhodkov Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve Subvencije Transferi posameznikom Transferi neprofitinim org. Drugi domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1% 1% 1% 5% 29% 25% 11% 21% 0% 2% 1% 3% Vir: lasten 13

24 3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Za leto ni predvidenih prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev. 4. RAČUN FINANCIRANJA V rebalansu proračuna Občine Logatec je namenjenih EUR za odplačilo dolga iz leta 2008 in novo najetega kredita v letu. V mesecu oktobru je predvideno zadolževanje v višini EUR z dobo vračila dveh let. 5. OCENA PREDLAGANEGA REBALANSA Iz navedenega predloga rebalansa proračuna Občine Logatec lahko povzamemo, da bomo ustvarili proračunski presežek (prihodki minus odhodki) v višini EUR, tekoči presežek (tekoči prihodki minus tekoči transferji) v višini EUR, neto zadolževanje v višini EUR in spremembo na računu EUR, ker mora proračun pokriti negativni prenos stanja iz preteklega leta. Tako smo dosegli, da je predlagani rebalans proračuna Občine Logatec za leto uravnotežen. Pregled sprememb pri predlogu rebalansa: Predlog Sprememba predloga Razlika Skupaj prihodki Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Donacije Transferni prihodki Skupaj Odhodki Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi

25 II. POSEBNI DEL PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC Z OBRAZLOŽITVAMI ZA LETO 15

26 PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO (REBALANS) II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LOGATEC za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA 1000 OBČINSKI SVET , , , ,00 91,7 01 POLITIČNI SISTEM , , , ,00 91, Politični sistem , , , ,00 91, Dejavnost občinskega sveta , , , ,00 91, Financiranje političnih strank in svetniških skupin , , , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki , , , Drugi operativni odhodki , , , Stroški snemanja občinskih sej 3.000, , , Pisarniški in splošni material in storitve 3.000, , , Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije , , , Drugi operativni odhodki , , , Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 820,00 0,00 820, Pisarniški in splošni material in storitve 240,00 0,00 240, Izdatki za službena potovanja 120,00 0,00 120, Drugi operativni odhodki 460,00 0,00 460, Financiranje svetniških klubov , , , ,00 46, Pisarniški in splošni material in storitve 3.400,00 86, , Poslovne najemnine in zakupnine 360,00 0,00 360, Drugi operativni odhodki 9.773,50 180, , ,00 18, Nakup opreme 1.466, , ,50 Stran: 1 od 45

27 A. Bilanca odhodkov NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA 2000 NADZORNI ODBOR 8.450, , ,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.450, , , Fiskalni nadzor 8.450, , , Dejavnost nadzornega odbora 8.450, , , Materialni stroški nadzornega odbora 450,00 0,00 450, Drugi operativni odhodki 450,00 0,00 450, Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 8.000, , , Drugi operativni odhodki 8.000, , ,00 Stran: 3 od 45

28 A. Bilanca odhodkov ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA 3000 ŽUPAN , , ,00 01 POLITIČNI SISTEM , , , Politični sistem , , , Dejavnost župana in podžupanov , , , Plače, prispevki, davek na izpl. plače in drugi izdatki zaposlenim-župan , , , Plače in dodatki , , , Regres za letni dopust 692,00 692,00 692, Povračila in nadomestila 830,00 472,85 830, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.700, , , Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.690, , , Prispevek za zaposlovanje 35,00 18,47 35, Prispevek za starševsko varstvo 58,00 30,81 58, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 630,00 269,98 630, Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan , , , Drugi operativni odhodki , , , Stroški reprezentance , , , Pisarniški in splošni material in storitve , , , Pokroviteljstva župana in podžupana , , , Pisarniški in splošni material in storitve , , , Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/ja , , , Plače in dodatki , , , Regres za letni dopust 692,00 634,33 692, Povračila in nadomestila 980,00 535,98 980, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.000, , , Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.380, , , Prispevek za zaposlovanje 20,00 11,05 20, Prispevek za starševsko varstvo 34,00 18,44 34, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 850,00 182,70 850,00 Stran: 4 od 45

29 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA 4000 OBČINSKA UPRAVA , , , ,87 147,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , , Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , , , Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.600, , , Članarine v organih lokalne samouprave v državi 3.600, , , Drugi operativni odhodki 3.600, , , Povezovanje lokalnih skupnosti 8.400, , , Sofinanciranje programov v RRA 7.900, , , Drugi operativni odhodki 7.900, , , Sofinanciranje programov Notranjsko - Kraške regije 500,00 0,00 500, Drugi operativni odhodki 500,00 0,00 500, Dejavnost občinske uprave , , , Administracija občinske uprave , , , Plače, prispevki, davek na izpl. plače in drugi izdatki zaposlenim-delavci , , , Plače in dodatki , , , Regres za letni dopust , , , Povračila in nadomestila , , , Sredstva za nadurno delo 3.000, , , Drugi izdatki zaposlenim 1.785, , , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , , Prispevek za zaposlovanje 360,00 211,49 360, Prispevek za starševsko varstvo 610,00 352,25 610, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , , ,00 Stran: 5 od 45

30 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju , , , Plače in dodatki , , , Regres za letni dopust 1.326, , , Povračila in nadomestila 3.360, , , Drugi izdatki zaposlenim 8.628, , , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.620, , , Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.950, , , Prispevek za zaposlovanje 50,00 24,52 50, Prispevek za starševsko varstvo 50,00 40,81 50, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 440,00 352,27 440, Materialni stroški delovanja občinske uprave , , , Povračila in nadomestila 100,00 33,57 100, Pisarniški in splošni material in storitve , , , ,00 106, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , , Prevozni stroški in storitve 2.100,00 0, , Izdatki za službena potovanja 1.850, , , Tekoče vzdrževanje 4.200, , , Poslovne najemnine in zakupnine 340,00 103,68 340, Drugi operativni odhodki , , , ,00 90, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.000, , , Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 3.300, , , Drugi operativni odhodki 3.300, , , Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , , , Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme 6.000,00 780, , Nakup opreme 3.000,00 780, , Nakup drugih osnovnih sredstev 3.000,00 0, , Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr , , , Nakup opreme , , , Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr. 500,00 198,00 500, Nakup opreme 500,00 198,00 500,00 Stran: 6 od 45

31 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava , , , Prevozni stroški in storitve , , , Tekoče vzdrževanje 5.000,00 885, , Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS , , , Tekoče vzdrževanje , , , Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA 1.000,00 538, , Tekoče vzdrževanje 1.000,00 538, , Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI 6.500, , , Tekoče vzdrževanje 6.500, , , Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi , , , Tekoče vzdrževanje , , , Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM 1.000,00 307, , Tekoče vzdrževanje 1.000,00 307, , Vzdrževanje občinske spletne strani 3.500, , , Tekoče vzdrževanje 3.500, , , Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC , , , Pisarniški in splošni material in storitve , , , Posebni material in storitve 1.000,00 0, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , , Tekoče vzdrževanje , , , Drugi operativni odhodki 383,33 0,00 383, Nakup drugih osnovnih sredstev 700,00 0,00 700, Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT , , , Tekoče vzdrževanje , , , Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO 8.000, , , Tekoče vzdrževanje 8.000, , ,00 Stran: 7 od 45

32 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , , Aktivna politika zaposlovanja , , , Povečanje zaposljivosti , , , Javna dela - storški plač delavcev , , , Plače in dodatki , , , Regres za letni dopust 2.076,00 692, , Povračila in nadomestila 2.800, , , Drugi izdatki zaposlenim 1.300,00 0, , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.000, , , Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.650, , , Prispevek za zaposlovanje 15,00 10,37 15, Prispevek za starševsko varstvo 30,00 17,30 30, Posebni material in storitve 1.000,00 0, , Ostali stroški pri izvajanju javnih del 4.500, , , Posebni material in storitve 500,00 424,04 500, Drugi operativni odhodki 4.000, , ,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , , ,87 193, Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00 0, , , Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00 0, , , Nakup stanovanj - začasno reševanje stanovanjskih potreb 0,00 0, , , Nakup zgradb in prostorov 0,00 0, , , Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) , , , ,72 180, Nakup zemljišč , , , ,72 180, Odškodnina (tožba)ze zemljišče-petrol , , , ,72 180, Kazni in odškodnine , , , ,72 180,0 Stran: 8 od 45

33 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA 4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO , , , ,18 56,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , , ,00 85, Program reforme kmetijstva in živilstva , , , Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , , , Občinske pomoči v kmetijstvu , , , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , , Splošne storitve v kmetijstvu 4.000,00 0, , Delovanje služb in javnih zavodov 4.000,00 0, , Sofinanciranje kmetijsko svetovalne službe 1.000,00 0, , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.000,00 0, , Zagotavljanje tehnične podpore - Kmetijsko svetovalna služba Logatec 3.000,00 0, , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.000,00 0, , Gozdarstvo , , , ,00 76, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , , , ,00 76, Vzdrževanje gozdnih cest , , , ,00 76, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , ,00 76,9 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , , ,93 75, Cestni promet in infrastruktura , , , ,93 75, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , , , ,58 84, Redno vzdrževanje lokalnih cest , , , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , , Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko , , , ,00 88, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , , ,00 88,7 Stran: 9 od 45

34 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA Vzdrževanje občinskih cest - zimsko , , , ,00 84, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , , ,00 84, Redno vzdrževanje občinski cest - letno , , , ,00 66, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , , ,00 66, Sofinanciranje obnove poljskih poti 5.000,00 0,00 0, ,00 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 0,00 0, ,00 0, Obnova mostov - KS ZAPLANA , , , ,58 59, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,58 59, Obnova cest - posledica poplav v septembru , , , ,00 86, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 86, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , , ,35 63, Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO , , , ,00 110, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 110, Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR , , , ,00 20, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 14, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.520, , , Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE , , , ,00 52, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 52, Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS HOTEDRŠICA , , , ,00 35, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 35, Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH ,53 0,00 0, ,53 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,53 0,00 0, ,53 0, Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS LOG - ZAPLANA 7.083,00 0,00 0, ,00 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.083,00 0,00 0, ,00 0,0 Stran: 10 od 45

35 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 VELJAVNI PRORAČUN REALZACIJA PRORAČUNA PREDLOG REBALANSA Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest ,00 0,00 0, ,00 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove ,00 0,00 0, ,00 0, Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE , , , ,82 92, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,82 92, Postavitev zaščitnih odbojnih ograj , , , ,00 47, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , ,00 47, Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hrib del ,00 0,00 0, ,00 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0,00 0, ,00 0, Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici , , , ,00 116, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 180, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , , Izdelava projekta za povezovalno cesto IOC Logatec - OC Zapolje ,00 0, , ,00 16, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0, , ,00 16, Mordernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje-Žiri , , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , Gradnja hodnika za pešce GORENJSKA CESTA , , , ,00 14, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 14, Asfaltacija IOC Logatec - stari del , , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , Obnova Režiške ceste (cesta, vodovod, kanalizacija) 0,00 0, , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0, , , Cestna razsvetljava , , , ,00 94, Novogradnja - javna razsvetljava v KS NAKLO , , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 Stran: 11 od 45

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več