SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih"

Transkripcija

1 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES) št. 2023/2006 (Besedilo velja za EGP) KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, (4) Odpadna embalaža iz plastične mase lahko vsebuje ostanke iz prejšnje uporabe, onesnaževala zaradi napačne uporabe in onesnaževala iz neodobrenih snovi. Zato je treba določiti posebne zahteve za zagotovitev, da materiali in izdelki, proizvedeni iz reciklirane plastične mase in namenjeni za stik z živili, izpolnjujejo zahteve iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004. ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS ( 1 ), in zlasti člena 5(1) Uredbe, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane ( Agencija ), (5) Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili ( 4 ), določa pravila o dobri proizvodni praksi za skupine materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1935/2004, ter kombinacije teh materialov in izdelkov ali recikliranih materialov in izdelkov, uporabljenih v proizvodnji navedenih materialov in izdelkov. ob upoštevanju naslednjega: (1) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži ( 2 ) spodbuja predelavo in sežiganje v sežigalnicah odpadkov z energetsko predelavo in recikliranje odpadne embalaže. (2) Uredba (ES) št. 1935/2004 določa splošna načela za odpravo razlik med zakonodajo držav članic glede materialov in izdelkov v stiku z živili ter v členu 5(1) določa sprejetje posebnih ukrepov za skupine materialov in izdelkov. Navedena uredba določa, da je treba dati prednost usklajevanju pravil o recikliranih materialih in izdelkih iz plastične mase. (6) Polimerni odpadki se lahko mehansko obdelajo, pri čemer se proizvedejo reciklirani materiali in izdelki, ali se s kemično depolimerizacijo razgradijo v monomere in oligomere. Monomeri in oligomeri, pridobljeni s kemično depolimerizacijo, se ne smejo obdelati drugače kot monomeri, proizvedeni s kemično sintezo. Zato so vključeni na seznam odobrenih monomerov in aditivov iz Direktive 2002/72/ES ter morajo izpolnjevati specifikacije in merila čistosti, ki jih določa navedena direktiva in niso predmet te uredbe. (3) Direktiva Komisije 2002/72/ES z dne 6. avgusta 2002 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili ( 3 ), določa pravila za polimerne materiale in izdelke, namenjene za stik z živili. ( 1 ) UL L 338, , str. 4. ( 2 ) UL L 365, , str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/20/ES (UL L 70, , str. 17). ( 3 ) UL L 220, , str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/19/ES (UL L 91, , str. 17). ( 4 ) UL L 384, , str. 75. (7) Odrezki in ostanki iz proizvodnje polimernih materialov za stik z živili, ki niso bili v stiku z živili ali drugače onesnaženi in se v prostorih pretopijo v nove izdelke ali prodajo tretji stranki kot del sistema nadzora kakovosti v skladu s pravili za dobro proizvodno prakso iz Uredbe (ES) št. 2023/2006, se obravnavajo kot primerni za stik z živili in se ne smejo vključiti v področje uporabe te uredbe. Vse druge odrezke in ostanke iz proizvodnje polimernih materialov za stik z živili je treba vključiti v področje uporabe te uredbe.

2 L 86/10 Uradni list Evropske unije (8) Reciklirani polimeri, ki se uporabljajo za polimerno funkcionalno pregrado, kakor je opredeljeno v Direktivi 2002/72/ES, se ne smejo vključiti v postopek odobritve iz te uredbe. Pravila iz Direktive 2002/72/ES glede snovi, ki se uporabljajo za polimerno funkcionalno pregrado, se obravnavajo kot zadostna za zagotovitev varnosti tudi recikliranih polimerov, ki se uporabljajo za funkcionalno pregrado. (9) Direktiva 2002/72/ES določa seznam snovi, odobrenih za uporabo v proizvodnji polimernih materialov ali izdelkov za stik z živili. Za te snovi je bila izvedena ocena varnosti in za njihovo varno uporabo so se določile mejne vrednosti migracije. Za zagotovitev enake ravni varnosti recikliranih polimernih materialov in izdelkov se lahko recikliranim polimerom dodajo le dovoljeni monomeri in aditivi, reciklirani polimerni materiali za stik z živili pa morajo prav tako upoštevati zadevne mejne vrednosti migracije. (10) Direktiva 2002/72/ES določa izjavo o skladnosti in vodenje evidence za zagotovitev, da se pomembne informacije o varni uporabi polimernih materialov posredujejo nosilcem dejavnosti in pristojnim organom. Ta splošna pravila veljajo tudi za reciklirane polimere, zato se morajo uporabljati tudi za reciklirane polimerne materiale in izdelke za stik z živili. Direktive 2002/72/ES, uporabljajo za vnos pri postopku recikliranja. To je mogoče doseči s sortiranjem polimernih izdelkov pred recikliranjem. Za nekatere materiale, kot so poliolefini, je zaradi njihovih fizikalnokemičnih lastnosti morda potrebna 100-odstotna učinkovitost sortiranja, da se zagotovi usklajenost recikliranih polimerov z zahtevami iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004. Ta učinkovitost sortiranja se lahko doseže v zaprtih in nadzorovanih verigah izdelkov. Pri drugih materialih, na primer polietilen tereftalatu (PET), se lahko varnost recikliranih polimerov zagotovi z manjšo učinkovitostjo sortiranja glede na njihovo prejšnjo uporabo v materialih za stik z živili, kar je realno uresničljivo s sistemom ločenega zbiranja odpadkov. Učinkovitost sortiranja, ki je potrebna za posamezen material, je treba določiti za vsak primer posebej. (14) Polimerni odpadki so lahko onesnaženi s snovmi iz prejšnje uporabe ali nenamerne napačne uporabe polimernih materialov ali s snovmi iz polimernih materialov, ki niso namenjeni za stik z živili. Ker ni mogoče poznati vseh mogočih vrst onesnaženosti in ker različne vrste polimernih materialov različno zadržujejo in sproščajo onesnaževala, ni mogoče določiti značilnosti končnega izdelka, ki veljajo za vse vrste recikliranih polimerov. Zato je za nadzor nad varnostjo končnega izdelka potrebna kombinacija značilnosti vnosa skupaj z ustreznim postopkom za odpravo morebitne onesnaženosti. (11) Varnost recikliranih polimernih materialov in izdelkov se lahko zagotovi le z ustrezno kombinacijo vnešene surovine, učinkovitostjo sortiranja in učinkovitostjo postopka za zmanjšanje onesnaženosti skupaj z opredeljeno uporabo recikliranih polimerov. Odvisni so od vrste polimernega materiala in uporabljenega postopka recikliranja. Te vidike je mogoče oceniti le skupaj v posameznih ocenah postopkov recikliranja, ki jim sledijo posamezne odobritve. (12) Varnost recikliranih polimerov se lahko zagotovi le, če postopek recikliranja omogoča ponovljivo kakovost recikliranih polimerov. To se lahko nadzira ob uporabi učinkovitega sistema zagotavljanja kakovosti. Zato se lahko v promet dajo le reciklirani polimeri, pridobljeni s postopkom recikliranja, ki se upravlja v okviru učinkovitega sistema zagotavljanja kakovosti. (15) Pri mehanski obdelavi, pri kateri se polimerni odpadki zmeljejo v majhne kose in prečistijo, je treba posebno pozornost nameniti odstranjevanju teh onesnaževal. Postopek recikliranja mora pokazati, da lahko učinkovito zmanjša možno onesnaženje na raven, ki ne ogroža zdravja ljudi. Onesnaževala lahko migrirajo le na ravneh, ki so primerljive z ravnmi ali znatno nižje od ravni, prikazanih v izzivnih preskusih zadevnega postopka recikliranja ali v drugih ustreznih analitičnih preskusih, ter morajo izpolnjevati zahteve iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004. Z oceno varnosti je treba preveriti, ali postopek recikliranja izpolnjuje te pogoje. Pri materialih in izdelkih, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, na primer zaboji in palete, ki se uporabljajo v zaprtih in nadzorovanih verigah izdelkov, v katerih se nadzirajo vse stopnje proizvodnje, distribucije in uporabe, je lahko dovolj dokazati, da je onesnaženje mogoče izključiti, če se uporabljajo le v stiku s suhimi živili, kot sta sadje in zelenjava. (13) Direktiva 2002/72/ES določa seznam monomerov in izhodnih snovi, ki se lahko uporabljajo, ob izključitvi vseh ostalih (pozitiven seznam), pri proizvodnji polimernih materialov ali izdelkov za stik z živili, zato se lahko le materiali in izdelki, ki izpolnjujejo določbe iz (16) Nekatere vrste polimernih materialov in izdelkov, proizvedenih iz recikliranih polimerov, so lahko primerne le za stik z določenimi vrstami živil pod določenimi pogoji. Te materiale in izdelke ter ustrezne pogoje glede stika je treba opredeliti z oceno varnosti.

3 Uradni list Evropske unije L 86/11 (17) Razlike med nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi glede ocene varnosti in odobritve postopkov recikliranja, ki se uporabljajo pri proizvodnji materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, lahko ovirajo prosti pretok teh materialov in izdelkov ter tako ustvarjajo pogoje za neenako in nelojalno konkurenco. Zato je treba postopek odobritve določiti na ravni Skupnosti na podlagi postopka odobritve iz členov 9 do 12 Uredbe (ES) št. 1935/2004. (23) O odobrenih postopkih recikliranja je treba obvestiti javnost. V ta namen je treba ustanoviti register Skupnosti, kakor navaja člen 5(1)(m) Uredbe (ES) št. 1935/2004, o postopkih recikliranja, odobrenih v okviru te uredbe, vključno z opisom področja uporabe polimerov, recikliranih po odobrenem postopku. (18) Postopek odobritve iz členov 9 do 12 Uredbe (ES) št. 1935/2004 je namenjen za odobritev snovi. V tej uredbi je treba uvesti spremembe tega postopka, da se postopek odobritve prilagodi odobritvi postopkov recikliranja. Te spremembe so posebna postopkovna pravila, kakor je navedeno v členu 5(1)(n) Uredbe (ES) št. 1935/2004. (19) Evropska agencija za varnost hrane ( Agencija ) mora izvesti oceno varnosti postopka recikliranja. Da se vlagatelja obvesti o podatkih, ki jih mora predložiti za oceno varnosti, mora Agencija objaviti podrobna navodila glede priprave in vložitve vloge. (24) Države članice morajo v obratih za recikliranje in obratih za predelavo izvajati inšpekcijske preglede ter jih nadzirati. Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali ( 1 ), prav tako vključuje uradni nadzor nad materiali za stik z živili. Najučinkovitejši način nadzora nad tem, ali se postopek recikliranja uporablja, kakor je določeno v odobritvi, in ali se izvaja učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti, je revizija obrata za recikliranje, ki jo izvajajo pristojni organi. Zato mora uradni nadzor, ki se izvaja za zagotavljanje skladnosti s to uredbo, vključevati revizije, kakor določa člen 10 Uredbe (ES) št. 882/2004. Revizije je treba izvajati stroškovno čim bolj učinkovito, da je upravno in gospodarsko breme pristojnih organov ter malih in srednje velikih podjetij čim manjše. (20) Oceni varnosti postopka recikliranja mora slediti odločitev o obvladovanju tveganja v zvezi s tem, ali naj se ta postopek recikliranja odobri. Navedeno odločitev je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom iz člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1935/2004, tako da se zagotovi tesno sodelovanje med Komisijo in državami članicami. (25) Za zagotovitev učinkovitega nadzora je treba države članice in Komisijo obvestiti o obratih za recikliranje ali proizvodnih obratih, v katerih se uporablja odobreni postopek recikliranja. (21) Postopek recikliranja je glede na uporabljeno tehnologijo in parametre postopka značilen za posamezno podjetje. Zato je treba te posebne postopke odobriti. Postopek odobritve iz členov 9 do 12 Uredbe (ES) št. 1935/2004 je treba v skladu s tem prilagoditi. (22) Omogočiti je treba uporabo postopka v različnih proizvodnih obratih, dokler se upoštevajo tehnologija in parametri postopka, kakor so opisani v vlogi in odobritvi. (26) Industriji je treba omogočiti označevanje, da embalaža vsebuje reciklirane polimere. Vendar se potrošnikov z označevanjem glede reciklirane vsebine ne sme zavajati. Standard EN ISO določa pravila za označevanje recikliranih polimerov glede na vsebnost recikliranih polimerov. Za zagotovitev ustreznih informacij potrošniku pri označevanju recikliranih polimerov je treba upoštevati pregledna pravila, kot so tista iz standarda EN ISO 14021, ali enakovredna pravila. ( 1 ) UL L 165, , str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 180/2008 (UL L 56, , str. 4).

4 L 86/12 Uradni list Evropske unije (27) Člen 16 Uredbe (ES) št. 1935/2004 zahteva izjavo o skladnosti materialov in izdelkov. Predelovalec recikliranih polimernih materialov in izdelkov mora izjaviti, da uporablja le reciklirane polimere iz odobrenega postopka in da je končni izdelek v skladu z določbami Skupnosti in nacionalnimi določbami, ki zanj veljajo, zlasti z Uredbo (ES) št. 1935/2004 in Direktivo 2002/72/ES. Izvajalec postopka recikliranja mora predelovalcu predložiti informacije, da so reciklirani polimeri pridobljeni z odobrenim postopkom, in opredeliti njihovo področje uporabe. Zato je treba končnim recikliranim polimernim materialom in izdelkom ter recikliranim polimerom priložiti izjavo o skladnosti. Splošne informacije, ki jih je treba vključiti v izjavo, so že določene v Direktivi 2002/72/ES. Zato je treba v tej uredbi opredeliti le dodatne informacije v zvezi z vsebnostjo recikliranih polimerov v recikliranih polimernih materialih in izdelkih. členu 1 Direktive 2002/72/ES, ki vsebujejo reciklirane polimere (v nadaljevanju reciklirani polimerni materiali in izdelki ). 2. Ta uredba se ne uporablja za naslednje reciklirane polimerne materiale in izdelke, če so bili izdelani v skladu z dobro proizvodno prakso, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2023/2006: (a) reciklirane polimerne materiale in izdelke iz monomerov in izhodnih snovi, dobljenih s kemično depolimerizacijo polimernih materialov in izdelkov; (28) Ker so reciklirani materiali in izdelki v državah članicah že na trgu, je treba zagotoviti, da je potek prehoda k postopku odobritve Skupnosti nemoten in da ne povzroča motenj na obstoječem trgu z recikliranimi polimernimi materiali in izdelki. Vlagateljem je treba omogočiti dovolj časa, da dajo Agenciji na voljo podatke, potrebne za oceno varnosti recikliranih polimerov, ki se uporabljajo v teh izdelkih. Zato je treba določiti časovno obdobje ( začetno obdobje odobritev ), v katerem morajo vlagatelji Agenciji predložiti informacije o obstoječih postopkih recikliranja. Med prvo stopnjo postopka odobritve se lahko vložijo tudi vloge za odobritev novih postopkov recikliranja. Agencija mora nemudoma oceniti vse vloge za obstoječe in nove postopke recikliranja, za katere so bile med prvo stopnjo postopka odobritve predložene zadostne informacije. (b) reciklirane polimerne materiale in izdelke iz neuporabljenih odrezkov pri proizvodnji plastike in/ali ostankov pri postopku v skladu z Direktivo 2002/72/ES, ki se reciklirajo v proizvodnem obratu ali se uporabijo v drugem obratu; (c) reciklirane polimerne materiale in izdelke, v katerih se reciklirani polimeri uporabljajo za polimerno funkcionalno pregrado, kakor je določeno v Direktivi 2002/72/ES. 3. Za polimerne materiale in izdelke, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, se še naprej uporablja Direktiva 2002/72/ES. (29) Določiti je treba posebne zahteve glede sistema zagotavljanja kakovosti, ki se uporablja pri postopkih recikliranja. Ker je zagotavljanje kakovosti del dobre proizvodne prakse, ki jo zajema Uredba (ES) št. 2023/2006, je treba posebne zahteve glede sistema zagotavljanja kakovosti vključiti v Prilogo k navedeni uredbi. Člen 2 Opredelitve 1. V tej uredbi se uporabljajo opredelitve iz Uredbe (ES) št. 1935/2004 in Direktive 2002/72/ES. (30) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali SPREJELA NAEDNJO UREDBO: 2. Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve: (a) postopek recikliranja pomeni postopek, pri katerem se polimerni odpadki reciklirajo v skladu z opredelitvijo recikliranja iz člena 3(7) Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži; v tej uredbi je ta izraz omejen na postopke, pri katerih se izdelujejo reciklirani polimeri; Člen 1 Vsebina in področje uporabe 1. Ta uredba se uporablja za polimerne materiale in izdelke ter njihove dele, namenjene za stik z živili, kakor je navedeno v (b) vneseni polimeri pomeni zbrane in sortirane odrabljene polimerne materiale in izdelke, ki se uporabijo kot vnos v postopku recikliranja;

5 Uradni list Evropske unije L 86/13 (c) zaprte in nadzorovane verige izdelkov pomenijo proizvodne in distribucijske cikle, v katerih izdelki krožijo ob nadzorovanih sistemih ponovne uporabe in distribucije ter v katerih reciklirani material izhaja le iz teh enot verige, tako da je nenameren vnos zunanjega materiala najmanjši, kot je tehnično izvedljivo; (b) vneseni polimeri morajo izhajati iz polimernih materialov in izdelkov, ki so bili proizvedeni v skladu z zakonodajo Skupnosti o polimernih materialih in izdelkih za stik z živili, zlasti z Direktivo Sveta 78/142/EGS ( 1 ) z dne 30. januarja 1978 o približevanju zakonodaje držav članic o materialih in izdelkih, ki vsebujejo monomere vinilklorida in so namenjeni za stik z živili, ter Direktivo 2002/72/ES; (d) izzivni preskus pomeni prikaz učinkovitosti postopka recikliranja pri odpravljanju kemične onesnaženosti v polimernih materialih ali izdelkih; (e) predelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, ki je pristojna za zagotovitev, da podjetje pod njenim nadzorom izpolnjuje zahteve te uredbe glede recikliranih polimernih materialov in izdelkov; (c) (i) vneseni polimeri morajo izhajati iz zaprte in nadzorovane verige izdelkov, kar zagotavlja, da se uporabljajo le materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, in se lahko izključi vsaka onesnaženost; ali (ii) je treba z izzivnim preskusom ali drugim ustreznim znanstvenim spoznanjem dokazati, da se lahko s postopkom vsaka onesnaženost vnesenih polimerov zmanjša toliko, da ne ogroža zdravja ljudi; (f) izvajalec postopka recikliranja pomeni fizično ali pravno osebo, ki je pristojna za zagotovitev, da podjetje pod njenim nadzorom izpolnjuje zahteve te uredbe glede postopka recikliranja. Člen 3 Zahteve glede recikliranih polimernih materialov in izdelkov 1. Reciklirani polimerni materiali in izdelki se dajo v promet le, če vsebujejo reciklirane polimere, pridobljene s postopkom recikliranja, ki je odobren v skladu s to uredbo. (d) kakovost recikliranih polimerov mora biti opredeljena in nadzorovana v skladu z vnaprej določenimi merili, ki zagotavljajo skladnost končnih recikliranih polimernih materialov in izdelkov s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004; (e) določiti je treba pogoje uporabe recikliranih polimerov, s katerimi se lahko zagotovi skladnost recikliranih polimernih materialov in izdelkov s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/ Odobreni postopek recikliranja iz odstavka 1 tega člena se upravlja z ustreznim sistemom zagotavljanja kakovosti, ki zagotavlja, da reciklirani polimeri izpolnjujejo zahteve iz odobritve. Navedeni sistem zagotavljanja kakovosti je v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2023/2006. Člen 5 Vloga za odobritev postopkov recikliranja in mnenje Agencije 1. Postopek odobritve iz členov 9 do 10 Uredbe (ES) št. 1935/2004 se uporablja mutatis mutandis za odobritev postopkov recikliranja, ob upoštevanju posebnih določb iz odstavkov 2 do 4 tega člena. Člen 4 Pogoji za odobritev postopkov recikliranja Preden se odobri, mora postopek recikliranja izpolnjevati naslednje pogoje: 2. Tehnična dokumentacija vsebuje informacije, opredeljene v navodilih za oceno varnosti postopka recikliranja, ki jih Agencija objavi najpozneje šest mesecev po datumu objave te uredbe. (a) kakovost vnesenih polimerov mora biti opredeljena in nadzorovana v skladu z vnaprej določenimi merili, ki zagotavljajo skladnost končnih recikliranih polimernih materialov in izdelkov s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004; 3. Agencija v šestih mesecih po prejemu veljavne vloge predloži mnenje o tem, ali postopek recikliranja izpolnjuje pogoje iz člena 4. ( 1 ) UL L 44, , str. 15.

6 L 86/14 Uradni list Evropske unije Če mnenje Agencije podpira odobritev ocenjenega postopka recikliranja, potem vsebuje naslednje podatke: (e) kakršne koli pogoje ali omejitve v zvezi s postopkom recikliranja; (a) kratek opis postopka recikliranja; (b) po potrebi kakršna koli priporočila glede pogojev ali omejitev v zvezi z vnesenimi polimeri; (c) po potrebi kakršna koli priporočila glede pogojev ali omejitev v zvezi s postopkom recikliranja; (d) po potrebi kakršna koli merila za opredelitev recikliranih polimerov; (f) kakršno koli opredelitev recikliranih polimerov; (g) kakršne koli pogoje na področju uporabe recikliranih polimerov, proizvedenih s postopkom recikliranja; (h) kakršne koli zahteve glede spremljanja skladnosti postopka recikliranja s pogoji odobritve; (e) po potrebi kakršna koli priporočila glede pogojev na področju uporabe recikliranih polimerov; (i) datum, ko začne odobritev veljati. (f) po potrebi kakršna koli priporočila glede spremljanja skladnosti postopka recikliranja s pogoji odobritve. 4. Odločba, ki podeljuje ali zavrača odobritev, se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Člen 6 Odobritev postopkov recikliranja 1. Komisija sprejme odločbo, naslovljeno na vlagatelja, o podelitvi ali zavrnitvi odobritve postopka recikliranja. 5. Odobritev, ki se podeli imetniku odobritve, velja po vsej Skupnosti. Odobreni postopek recikliranja se vpiše v register iz člena 9(1). Uporablja se člen 11(3) Uredbe (ES) št. 1935/ Odločba upošteva mnenje Agencije, ustrezne določbe zakonodaje Skupnosti in druge zakonite dejavnike, ki so pomembni za obravnavano zadevo. Če se odločba ne ujema z mnenjem Agencije, Komisija pojasni razloge za odstopanje. 3. Odločba, ki podeljuje odobritev, vsebuje naslednje informacije: (a) ime postopka recikliranja; Člen 7 Obveznosti, ki izhajajo iz odobritve 1. Po odobritvi postopka recikliranja v skladu s to uredbo imetnik odobritve ali kateri koli drug nosilec dejavnosti, ki na podlagi odobritve uporablja odobreni postopek recikliranja, upošteva vse pogoje ali omejitve, priložene zadevni odobritvi. Vsak predelovalec, ki uporablja reciklirane polimere, pridobljene z odobrenim postopkom recikliranja, ali vsak nosilec dejavnosti, ki uporablja materiale ali izdelke, ki vsebujejo reciklirane polimere, pridobljene z odobrenim postopkom recikliranja, upošteva vse pogoje ali omejitve, priložene zadevni odobritvi. (b) ime in naslov imetnika(-ov) odobritve; (c) kratek opis postopka recikliranja; 2. Imetnik odobritve ali kateri koli drug nosilec dejavnosti, ki licenčno uporablja odobreni postopek recikliranja, nemudoma sporoči Komisiji kakršne koli nove znanstvene ali tehnične informacije, ki lahko vplivajo na oceno varnosti postopka recikliranja v zvezi z zdravjem ljudi. (d) kakršne koli pogoje ali omejitve v zvezi z vnesenimi polimeri; V tem primeru Agencija po potrebi pregleda oceno.

7 Uradni list Evropske unije L 86/15 3. Podelitev odobritve ne vpliva na splošno civilno in kazensko odgovornost katerega koli nosilca dejavnosti v zvezi z odobrenim postopkom recikliranja, materiali ali izdelki, ki vsebujejo reciklirane polimere, pridobljene z odobrenim postopkom recikliranja, ter živili, ki so v stiku s temi materiali ali izdelki. Člen 8 Sprememba, začasna prekinitev in preklic odobritve postopka recikliranja 1. Imetnik odobritve lahko v skladu s postopkom iz člena 5(1) zaprosi za spremembo obstoječe odobritve. Člen 10 Uradni nadzor 1. Uradni nadzor nad obratom za recikliranje in predelovalcem se izvaja v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 882/2004 in kot nadzorno tehniko vključuje zlasti revizije, kakor to določa člen 10 Uredbe (ES) št. 882/ Z uradnim nadzorom se preverja, ali je postopek recikliranja v skladu z odobrenim postopkom in ali se izvaja učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z Uredbo (ES) št. 2023/ Vlogi iz odstavka 1 so priloženi: (a) sklic na prvotno vlogo; (b) tehnična dokumentacija, ki vsebuje nove informacije v skladu z navodili iz člena 5(2); 3. Imetnik odobritve obvesti pristojni organ v državi članici o obratu za recikliranje ali proizvodnem obratu, v katerem se uporablja odobreni postopek recikliranja. Države članice posredujejo navedeno informacijo Komisiji. (c) nov popoln povzetek tehnične dokumentacije v standardizirani obliki. Komisijo se obvesti o proizvodnih obratih ali obratih za recikliranje v tretjih državah. 3. Agencija na lastno pobudo ali na predlog države članice ali Komisije oceni, ali je mnenje ali odobritev še vedno v skladu s to uredbo, po potrebi na podlagi postopka iz člena 5. Komisija da na voljo in posodablja register obratov za recikliranje v Skupnosti in tretjih državah. 4. Komisija nemudoma preuči mnenje Agencije in po potrebi pripravi osnutek odločbe, ki se bo sprejela. 5. V osnutku odločbe, ki spreminja odobritev, so opredeljene vse potrebne spremembe pogojev uporabe in morebitne spremembe omejitev, ki so priložene navedeni odobritvi. Člen 11 Označevanje recikliranih polimernih materialov in izdelkov Prostovoljno označevanje reciklirane vsebine v recikliranih polimernih materialih in izdelkih je v skladu s pravili iz standarda ISO 14021:1999 ali enakovrednimi pravili. 6. Po potrebi se odobritev spremeni, začasno prekine ali prekliče v skladu s postopkom iz člena 6. Člen 9 Register Skupnosti 1. Komisija ustanovi in vzdržuje register Skupnosti odobrenih postopkov recikliranja. Člen 12 Izjava o skladnosti in vodenje evidence 1. Poleg zahtev iz člena 9 Direktive 2002/72/ES izjava o skladnosti recikliranih polimernih materialov in izdelkov vsebuje informacije iz dela A Priloge I k tej uredbi. 2. Register se da na voljo javnosti. 3. Vsak vnos v register vsebuje informacije iz člena 6(3). 2. Poleg zahtev iz člena 9 Direktive 2002/72/ES izjava o skladnosti recikliranih polimerov vsebuje informacije iz dela B Priloge I k tej uredbi.

8 L 86/16 Uradni list Evropske unije Člen 13 Prehodni ukrepi za odobritev postopkov recikliranja 1. Za začetno obdobje odobritev recikliranja se uporablja postopek iz členov 5, 6 in 7 v skladu z odstavki 2 do 6 tega člena. 2. V 18 mesecih po objavi navodil Agencije za oceno varnosti postopka recikliranja, kakor določa člen 5(2), nosilci dejavnosti, ki zaprosijo za odobritev, vložijo vlogo v skladu s členom Komisija da javnosti na voljo register postopkov recikliranja, za katere je bila vložena veljavna vloga v skladu z odstavkom 2. Člen 14 Prehodni ukrepi za trgovanje z recikliranimi polimeri in njihovo uporabo 1. Trgovanje z recikliranimi polimeri in uporaba recikliranih polimerov, pridobljenih s postopkom recikliranja, ki se na datum začetka veljavnosti te uredbe že izvaja in za katerega je bila zavrnjena odobritev ali za katerega ni bila vložena veljavna vloga v skladu s členom 13, sta dovoljena še šest mesecev od datuma sprejetja odločb izčlena 13(6). 2. Trgovanje z recikliranimi polimernimi materiali in izdelki, ki vsebujejo reciklirane polimere, in uporaba recikliranih polimernih materialov in izdelkov, ki vsebujejo reciklirane polimere, pridobljene s postopkom recikliranja, ki se na datum začetka veljavnosti te uredbe že izvaja in za katerega je bila zavrnjena odobritev ali za katerega ni bila vložena veljavna vloga v skladu s členom 13, sta dovoljena do izčrpanja zalog. 4. Agencija izda mnenje o vsakem postopku recikliranja, za katerega je bila vložena veljavna vloga v obdobju iz odstavka 2 tega člena. Šestmesečni rok za izdajo mnenja, kakor je naveden v členu 5(3), se ne uporablja. Člen 15 Sprememba Uredbe (ES) št. 2023/2006 Priloga k Uredbi (ES) št. 2023/2006 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi. 5. Vloge, za katere Agencija ni mogla izdati mnenja, ker vlagatelj ni upošteval rokov za predložitev dodatnih informacij v skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1935/2004, se izključijo iz obravnave na prvi stopnji odobritve. Člen 16 Začetek veljavnosti Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 6. V šestih mesecih po prejemu vseh mnenj iz odstavka 4 Komisija Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali predloži osnutke odločb, ki podeljujejo ali zavračajo odobritev postopkov recikliranja iz odstavka 1, da o njih izrazi mnenje. Vendar se členi 3, 9, 10 in 12 uporabljajo od datuma sprejetja odločb iz člena 13(6). Do navedenega datuma se v državah članicah še naprej uporabljajo veljavni nacionalni predpisi v zvezi z recikliranimi polimernimi materiali in izdelki ter recikliranimi polimeri. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 27. marca 2008 Za Komisijo Androulla VASSILIOU Članica Komisije

9 Uradni list Evropske unije L 86/17 PRILOGA I DEL A Dodatne informacije v izjavi o skladnosti recikliranih polimernih materialov in izdelkov Pisna izjava iz člena 12(1) vključuje naslednje dodatne informacije: izjavo, da so se uporabljali le reciklirani polimeri, pridobljeni z odobrenim postopkom recikliranja, vključno s številko registra ES odobrenega postopka recikliranja. DEL B Dodatne informacije v izjavi o skladnosti recikliranih polimerov Pisna izjava iz člena 12(2) vključuje naslednje dodatne informacije: 1. izjavo, da je bil postopek recikliranja odobren, vključno s številko registra ES odobrenega postopka recikliranja; 2. izjavo, da vneseni polimeri, postopek recikliranja in reciklirani polimeri izpolnjujejo specifikacije, za katere je bila podeljena odobritev; 3. izjavo, da se izvaja sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z oddelkom B Priloge k Uredbi (ES) št. 2023/2006.

10 L 86/18 Uradni list Evropske unije PRILOGA II Priloga k Uredbi (ES) št. 2023/2006 se spremeni: 1. Za naslovom se vstavi naslednji naslov oddelka: A. Tiskarske barve 2. Doda se naslednji oddelek: B. Sistem zagotavljanja kakovosti postopkov recikliranja plastike, ki jih zajema Uredba (ES) št. 282/2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2023/ Sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga izvaja izvajalec postopka recikliranja, mora ustrezno potrjevati zmožnost postopka recikliranja za zagotovitev, da reciklirani polimeri izpolnjujejo zahteve iz odobritve. 2. Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih sprejme izvajalec postopka recikliranja za svoj sistem zagotavljanja kakovosti, morajo biti sistematično in urejeno dokumentirani v obliki zapisanih izjav in postopkov o pravilih. Dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati enotno razumevanje pravil in postopkov glede kakovosti, kot so programi, načrti, priročniki, evidence in ukrepi kakovosti, ki se sprejmejo za zagotavljanje sledljivosti. Vključevati mora zlasti: (a) priročnik pravil glede kakovosti, ki vsebuje jasno opredelitev ciljev izvajalca postopka recikliranja glede kakovosti, organizacijo poslovanja in zlasti organizacijske strukture, pristojnosti vodstvenega osebja in njihova organizacijska pooblastila v zvezi s proizvodnjo recikliranih polimerov; (b) načrte za nadzor kakovosti, vključno s tistimi v zvezi z vnesenimi polimeri in opredelitvijo recikliranih polimerov, ustreznost dobaviteljev, postopke sortiranja, pranja, globinskega čiščenja, ogrevanja ali kateri koli drug del postopka, ki je pomemben za kakovost recikliranih polimerov, vključno z izborom točk, ki so ključne za nadzor kakovosti recikliranih polimerov; (c) postopke upravljanja in operativne postopke, ki se izvajajo pri spremljanju in nadzoru celotnega postopka recikliranja, vključno z inšpekcijskim pregledom in tehnikami zagotavljanja kakovosti na vseh stopnjah proizvodnje, zlasti vzpostavitev kritičnih omejitev na točkah, ki so ključne za kakovost recikliranih polimerov; (d) metode spremljanja učinkovitosti delovanja sistema kakovosti in zlasti njegove sposobnosti, da zagotovi želeno kakovost recikliranih polimerov, vključno z nadzorom nad izdelki, ki ne izpolnjujejo zahtev; (e) preskuse in analitske protokole ali katera koli druga znanstvena spoznanja, ki se bodo uporabljala pred proizvodnjo recikliranih polimerov, med njo in po njej, njihovo pogostost ter uporabljeno opremo za preskuse; omogočena mora biti ustrezna sledljivost kalibracije opreme za preskuse; (f) sprejete dokumente za evidentiranje.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen 1.10.2018 L 245/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1461 z dne 28. septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.9.2014 COM(2014) 556 final 2014/0255 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke 31.10.2018 SL L 272/23 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1632 z dne 30. oktobra 2018 o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke iz kravjega mleka kot novega živila v skladu z Uredbo

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in 12.12.2014 L 355/59 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 5. decembra 2014 o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in vozil v skladu z direktivama 2008/57/ES in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direkti

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direkti 24.11.2009 Uradni list Evropske unije L 309/1 I (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna) UREDBE UREDBA (ES) št. 1107/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21.

Prikaži več

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami  mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, december 2018 Glavni cilj živilske zakonodaje je zagotoviti varovanje

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS ponaša z mednarodno priznanim certifikatom GMP. Vsi

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta L 92/16 Uradni list Evropske unije 30.3.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

untitled

untitled 2004R0552 SL 04.12.2009 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (ES) 552/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o kliničnem preskušanju zdravil

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o kliničnem preskušanju zdravil EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 17.7.2012 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstven

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstven 26.2.2011 Uradni list Evropske unije L 54/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ z dne 19. decembra o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ z dne 19. decembra o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev L 59/8 27.2.2019 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2017 C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.3.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 9 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik januar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Obvestilo o za

Uradni list Evropske unije L 9 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik januar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Obvestilo o za Uradni list Evropske unije L 9 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 11. januar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o gospodarskem partnerstvu

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov. 2012 MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje

Prikaži več

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekate

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekate KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 11.2.2008 COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več