Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p"

Transkripcija

1 Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o. Datum izdaje: Veljavnost certifikata: Št. certifikata:

2 OSNOVNI PODATKI O IMETNIKU CERTIFIKATA : Naziv: Sedež: KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna številka: Dejavnost: G Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo Datum vpisa subjekta v poslovni register: Vpisna številka : Registrski organ: Osnovni kapital subjekta: Okrožno sodišče Ljubljana 8.763,00 EUR Velikost subjekta po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah: Majhne enote Zakoniti zastopniki subjekta na datum izdaje certifikata: Jakob Puc - direktor CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI: Datum izdaje certifikata: Veljavnost certifikata do: Zadnja bilanca subjekta ob datumu izdaje certifikata je za obdobje: do *Certifikat velja do navedenega datuma pod pogojem, da pri imetniku certifikata, v času pred iztekom veljavnosti certifikata, ne nastopi dogodek, ki je po Splošnih pogojih izdaje certifikata nedopusten. O IZDAJATELJU CERTIFIKATA PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o. družba za oceno in izdelavo bonitetnih informacij, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 9 A, 1000 Ljubljana, Podružnica Limbuš, Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, Matična številka : Prva bonitetna agencija d.o.o. v okviru svoje osnovne registrirane dejavnosti zbira in preko svoje spletne aplikacije EBONITETE.SI, podaja uporabnikom finančne podatke in številne druge informacije za vse gospodarske subjekte v Sloveniji. Stran št.: 2

3 CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI je listina, ki jo izdaja Prva bonitetna agencija tistim gospodarskim subjektom, za katere na podlagi strokovnih kriterijev presodi, da njihovi računovodski izkazi in nekatera druga dejstva ekonomske narave kažejo, da gre za gospodarski subjekt, katerega finančni položaj je takšen, da je na njegovi podlagi mogoče z visoko stopnjo verjetnosti oceniti, da gre za finančno zanesljivega poslovnega partnerja, pri poslovanju s katerim je, v bodočem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, nastop dogodka plačilne nesposobnosti praktično ničeln. Statistične obdelave podatkovnih baz izdajatelja certifikata potrjujejo, da sta finančni položaj in poslovanje imetnikov Certifikata finančne zanesljivosti izrazito nadpovprečna, imetniki Certifikata finančne zanesljivosti pa uvrščeni med 6,81 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjektov v Sloveniji. Za imetnike Certifikata finančne zanesljivosti je verjetnost nastopa dogodka insolventnosti ali blokade transakcijskega računa v določenem obdobju po zadnji bilanci, na podlagi katere je Certifikat izdan, izjemno nizka, in sicer : 1. Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka začetka postopka stečaja, prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je v prvem letu 0,022 %; v prvih dveh letih 0,070 % in v prvih treh letih 0,122 %. 2. Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka blokade transakcijskega računa za več kot 60 dni v celotnem prvem letu 0,13 %; za več kot 90 dni v celotnem prvem letu 0,09 %; za več kot 60 dni v prvih dveh letih 0,37 %; za več kot 60 dni v prvih treh letih 0,64 %; za več kot 2 dni v celotnem prvem letu 0,76 %. Stran št.: 3

4 CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI imetnika uvršča v elitno skupino gospodarskih subjektov v Sloveniji, za katere lahko izdajatelj Certifikata Prva bonitetna agencija d.o.o. z vso strokovno skrbnostjo potrjuje, da: gre za subjekte, pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna; svoje poslovanje financirajo z ustrezno strukturo virov financiranja, ki zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njihovega solventnega finančnega položaja v bodoče; lahko njihovi obstoječi in bodoči poslovni partnerji pri poslovanju z njimi predpostavljajo visoko stopnjo finančne zanesljivosti. IMETNIK CERTIFIKATA FINANČNE ZANESLJIVOSTI je gospodarski subjekt vpisan v poslovni register v Republiki Sloveniji, katerega zadnji računovodski izkazi kažejo, da posluje z dobičkom pri primerni stopnji donosnosti sredstev in kapitala pri tem pa svoje poslovanje financira z ustreznim deležem lastnega kapitala in ima takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje subjekta in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju. Imetnik certifikata finančne zanesljivosti, glede na lastno strukturo sredstev in virov sredstev, ni prezadolžen in je sposoben redno poravnavati svoje zapadle obveznosti. Po strokovni presoji izdajatelja certifikata Prve bonitetne agencije d.o.o. je imetnik certifikata finančne zanesljivosti, s stališča njegovega premoženjsko-finančnega stanja in tekočega poslovanja, zanesljiv gospodarski subjekt, pri katerem lahko njegovi obstoječi in bodoči poslovni partnerji z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da pri njem, v bodočem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, ne bodo nastopile okoliščine, ki bi po Zakonu o finančnem poslovanja, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) terjale začetek kateregakoli insolvenčnega postopka in da subjekt v istem obdobju ne bo imel trajnejših ali pogostejših blokad na svojih transakcijskih računih, ki bi terjale ukrepe po ZFPPIPP. Stran št.: 4

5 KRITERIJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA FINANČNE ZANESLJIVOSTI Gospodarski subjekt mora za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti kumulativno izpolnjevati vse pogoje, kot so podani v nadaljevanju: Subjekt je gospodarski subjekt, ki je vpisan v poslovni register Republike Slovenije in nad njim ni začet katerikoli postopek prenehanja subjekta; Subjekt ima javno objavljene podatke iz letnih poročil oziroma računovodske izkaze za najmanj zadnja 3 zaporedna poslovna leta; Lastni kapital subjekta skupaj z rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami po zadnji bilanci stanja mora dosegati vrednost najmanj *; Skupni letni prihodki subjekta po zadnji bilanci morajo dosegati vrednost najmanj ; Subjekt ima, ob izdaji certifikata, po kriterijih za določitev bonitetne ocene v aplikaciji izdajatelja certifikata EBONITETE. SI, bonitetno oceno 7, 8, 9 ali 10; Dejanske finančne obveznosti subjekta po zadnji bilanci ne presegajo zadolžitvenega potenciala subjekta po izračunu v okviru aplikacije EBONITETE.SI za več kot 5 % (če se zadolžitveni potencial po kriterijih aplikacije izračunava). Zadolžitveni potencial je, na podlagi obsega in dinamike denarnega toka subjekta ter njegove strukture virov financiranja premoženja, ocenjeni maksimalni znesek finančnih obveznosti subjekta, pri katerem bi ta še bil sposoben, ob predpostavki nadaljnjega poslovanja v danih obsegih, redno poravnavati svoje obveznosti v srednjeročnem obdobju; Subjekt po zadnjih dveh bilancah posluje z dobičkom; Po zadnji bilanci subjekta morajo vsa kratkoročna sredstva skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami presegati 80 % vseh kratkoročnih obveznosti skupaj s pasivnimi časovnimi razmejitvami; Lastni viri financiranja ( lastni kapital z vsemi njegovimi sestavinami povečan za oblikovane rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve ) morajo po zadnji bilanci dosegati vsaj 30 % celotne pasive*. Ob tem subjekt ni pod domnevo insolventnosti po kriteriju kapitala; Donosnost sredstev, merjena kot primerjava čistega poslovnega izida s povprečnimi sredstvi, mora po zadnji bilanci dosegati vsaj 0,4 %*; Celotni prihodki po zadnji bilanci morajo vsaj za 100 % presegati povprečne kratkoročne obveznosti; Subjekt ob izdaji Certifikata nima blokiranih transakcijskih računov in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo Certifikata ni imel blokiranega kateregakoli od svojih transakcijskih računov v Sloveniji niti za 1 dan; Subjekt ob izdaji Certifikata po evidenci FURS ni na seznamu davčnih neplačnikov ali na seznamu nepredlagateljev REKobrazcev in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo Certifikata ni bil na nobenem od navedenih seznamov; V primeru, da je subjekt zavezan k reviziji računovodskih izkazov po določilih Zakona o gospodarskih družbah mora biti za zadnje računovodske izkaze podano mnenje pooblaščenega revizorja»brez pridržka«ali s pridržkom z obrazložitvijo iz katere izhaja, da pridržek v pomembni meri ne vpliva na pošteno predstavitev finančnega stanja in poslovnega izida subjekta. * V primeru, da je subjekt samostojni podjetnik, morebitne izkazane terjatve do podjetnika v kriterijih popravljajo vrednost kapitala na eni in vrednost sredstev na drugi strani. PREDPOSTAVKA OB IZDAJI CERTIFIKATA Računovodski izkazi imetnika Certifikata podajajo pošteno predstavitev finančnega stanja in poslovnega izida in so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, še posebej v delu, ki določa pravila pripoznavanja, vrednotenja, prevrednotenja in oslabitve sredstev ter pripoznavanja obveznosti in njihovega razvrščanja glede na ročnost. V poslovanju imetnika Certifikata, po datumu zadnjih javno objavljenih računovodskih izkazov ni prišlo do poslabšanja, ki bi pomembno vplivalo na njegov obseg poslovanja, strukturo in obseg njegovega premoženja ali obveznosti oziroma njegov finančni položaj. Stran št.: 5

6 IZVLEČKI IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV SUBJEKTA: Podatki iz BILANCE STANJA Povprečje v celotni dejavnosti SREDSTVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA B. KRATKOROČNA SREDSTVA od tega Kratkoročne poslovne terjatve C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Podatki iz IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA Povprečje v celotni dejavnosti CELOTNI PRIHODKI PRIHODKI OD PRODAJE IN DRUGI POSLOVNI PRIHODKI FINANČNI PRIHODKI DRUGI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI STROŠKI BLAGA MATERIALA IN STORITEV STROŠKI DELA ODPISI VREDNOSTI DRUGI POSLOVNI ODHODKI FINANČNI ODHODKI DRUGI ODHODKI DAVEK OD DOBIČKA/ODLOŽENI DAVKI ČISTI POSLOVNI IZID Stran št.: 6

7 IZVLEČKI IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV SUBJEKTA: Izbrane KATEGORIJE IN KAZALNIKI Povprečje v celotni dejavnosti 1. Delež dolgov v financiranju (%) 30,13 35,34 29,15 47,63 2. Stopnja dolgoročnosti financiranja (%) 69,78 60,89 68,41 57,95 3. Kratkoročni koeficient likvidnosti (k) 2,93 2,45 2,89 1,84 4. Pospešeni koeficient likvidnosti (k) 2,10 1,78 2,00 1,39 6. Stopnja donosnosti sredstev - ROA (%) 4,43 5,00 3,24 6,71 7. Celotna ekonomičnost (k) 1,042 1,037 1,029 1, EBIT - izid iz poslovanja ( ) EBITDA 1 - denarni tok iz poslovanja (+ amortizacija) ( ) EBITDA 2 - denarni tok iz poslovanja (+ vsi odpisi sredstev) ( ) Dodana vrednost ( ) Stran št.: 7

8 GRAFIČNI PRIKAZ POMEMBNEJŠIH KATEGORIJ BILANCA STANJA v Dolgoročna sredstva Dolgoročni viri v Kratkročna sredstva Kratkoročni viri v Lastni kapital Dolgovi Stran št.: 8

9 GRAFIČNI PRIKAZ POMEMBNEJŠIH KATEGORIJ IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Prihodki v Izid v 000 Celotni prihodki Čisti poslovni izid v Mat.,blago in storitve Stroški dela Odpisi vrednosti Drugi stroški v Finančni prihodki Finančni odhodki Stran št.: 9

10 PRIMERJAVA S POPULACIJO V DEJAVNOSTI ZA ZADNJE BILANČNO LETO 48% 68% 58% 29% Delež dolgov v financiranju (%) Stopnja dolgor.financiranja (%) Subjekt Dejavnost 2,89 1,84 2,00 1,39 Kratkoročni koeficient likvidnosti (k) Subjekt Pospešeni koeficient likvidnosti (k) Dejavnost 6,71% 3,24% 1,03% 1,05% Stopnja donosnosti sredstev - ROA (%) Subjekt Dejavnost Celotna ekonomičnost (k) Stran št.: 10

11 IZPOLNJEVANJE KRITERIJEV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA 1.) 2.) 3.) Kriterij Subjekt je gospodarski subjekt, ki je vpisan v poslovni register Republike Slovenije in nad njim ni začet katerikoli postopek prenehanja subjekta. Subjekt ima javno objavljene podatke iz letnih poročil oziroma računovodske izkaze za najmanj zadnja 3 zaporedna poslovna leta. Lastni kapital subjekta skupaj z rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami po zadnji bilanci stanja mora dosegati vrednost najmanj *. Vrednost pri subjektu ) Skupni letni prihodki subjekta po zadnji bilanci morajo dosegati vrednost najmanj ) Subjekt ima, ob izdaji certifikata, po kriterijih za določitev bonitetne ocene v aplikaciji izdajatelja certifikata EBONITETE.SI, bonitetno oceno 7, 8, 9 ali ) V primeru, da se za subjekt, po kriterijih aplikacije EBONITETE.SI, izračunava zadolžitveni potencial, dejanske finančne obveznosti subjekta po zadnji bilanci ne smejo presegati zadolžitvenega potenciala subjekta za več kot 5 %. Potencial se izračunava 7.) Subjekt po zadnjih dveh bilancah posluje z dobičkom. 8.) Po zadnji bilanci subjekta morajo vsa kratkoročna sredstva skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami presegati 80 % vseh kratkoročnih obveznosti skupaj s pasivnimi časovnimi razmejitvami. 266,93 % 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) Lastni viri financiranja ( lastni kapital z vsemi njegovimi sestavinami povečan za oblikovane rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve ) morajo po zadnji bilanci dosegati vsaj 30 % celotne pasive*. Ob tem subjekt ni pod domnevo insolventnosti po kriteriju kapitala. Donosnost sredstev, merjena kot primerjava čistega poslovnega izda s povprečnimi sredstvi, mora po zadnji bilanci dosegati vsaj 0,4 %*. Celotni prihodki po zadnji bilanci morajo vsaj za 100 % presegati povprečne kratkoročne obveznosti. Subjekt ob izdaji Certifikata nima blokiranih transakcijskih računov in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo Certifikata ni imel blokiranega kateregakoli od svojih transakcijskih računov v Sloveniji niti za 1 dan. Subjekt ob izdaji certifikata po evidenci FURS ni na seznamu davčnih neplačnikov ali na seznamu nepredlagateljev REK-obrazcev in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo certifikata ni bil na nobenem od navedenih seznamov. 68,36 % 3,24 % 437,04 % 14.) V primeru, da je subjekt zavezan reviziji računovodskih izkazov po določilih Zakona o gospodarskih družbah mora biti za zadnje računovodske izkaze podano mnenje pooblaščenega revizorja»brez pridržka«ali s pridržkom z obrazložitvijo, iz katere izhaja, da pridržek ne vpliva v pomembni meri na pošteno predstavitev finančnega stanja in poslovnega izida subjekta. Ni zavezan reviziji * V primeru, da je subjekt samostojni podjetnik, morebitne izkazane terjatve do podjetnika v kriterijih popravljajo vrednost kapitala na eni in vrednost sredstev na drugi strani. Stran št.: 11

12 SPLOŠNI POGOJI IZDAJE CERTIFIKATA FINANČNE ZANESLJIVOSTI 1. Uporaba izrazov V teh splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi sledeč pomen: 1.1. Certifikat: je Certifikat finančne zanesljivosti, ki ga izda izdajatelj Certifikata Prva bonitetna agencija d.o.o. v obliki listine e-certifikat: je Certifikat, ki ga izda izdajatelj Certifikata Prva bonitetna agencija d.o.o. v elektronski obliki e-znak Certifikata: je elektronski znak Certifikata ki ga v elektronski obliki izda izdajatelj in ga imetnik uporablja na svojih spletnih straneh ob nadzoru izdajatelja Poročilo k Certifikatu: je listina s podatki o Certifikatu in imetniku Certifikata, ki jo sestavi izdajatelj in jo prejme imetnik Certifikata skupaj s Certifikatom Izdajatelj: je izdajatelj Certifikata finančne zanesljivosti Prva bonitetna agencija d.o.o Naročnik: je gospodarski subjekt vpisan v poslovni register Republike Slovenije, ki pri izdajatelju naroči presojo svoje ustreznosti za pridobitev Certifikata Imetnik Certifikata: je subjekt, ki je pridobil Certifikat Presoja: je postopek ocenjevanja gospodarskih subjektov s strani izdajatelja, s katerim izdajatelj oceni ali subjekt izpolnjuje pogoje za pridobitev Certifikata Monitoring: je spremljanje poslovanja imetnikov Certifikata s strani izdajatelja, s katerim izdajatelj, v obdobju veljavnosti Certifikata, preverja ali imetnik Certifikata še vedno ustreza določenim pogojem za pridobitev Certifikata Kriteriji: so pogoji, ki jih določi izdajatelj in jih mora gospodarski subjekt izpolnjevati, da bi pridobil Certifikat. 2. Splošno o izdaji Certifikata 2.1. Izdajatelj lahko izda Certifikat gospodarskim subjektom na lastno pobudo, ob soglasju prejemnika, in brez obveznosti povračila stroškov s strani prejemnika Certifikata. V tem primeru prejemnik Certifikata nima do izdajatelja nikakršnih obveznosti, izdajatelj pa je dolžan v postopku izdaje Certifikata in po tem ravnati v skladu s točko 3., smiselno v skladu s točko 5.1. in v skladu s točko 6. teh splošnih pogojev Izdajatelj izda Certifikat naročiniku v skladu z določili teh splošnih pogojev. 3. Kriteriji za pridobitev Certifikata: 3.1. Subjekt mora za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti kumulativno izpolnjevati sledeče pogoje: 1.) Subjekt je gospodarski subjekt, ki je vpisan v poslovni register Republike Slovenije in nad njim ni začet katerikoli postopek prenehanja subjekta; 2.) Subjekt ima javno objavljene podatke iz letnih poročil oziroma računovodske izkaze za najmanj zadnja 3 zaporedna poslovna leta; 3.) Lastni kapital subjekta skupaj z rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami po zadnji bilanci stanja mora dosegati vrednost najmanj ; 4.) Skupni letni prihodki subjekta po zadnji bilanci morajo dosegati vrednost najmanj ; 5.) Subjekt ima, ob izdaji certifikata, po kriterijih za določitev bonitetne ocene v aplikaciji izdajatelja Certifikata EBONITETE.SI, bonitetno oceno 7, 8, 9 ali 10; 6.) Dejanske finančne obveznosti subjekta po zadnji bilanci ne presegajo zadolžitvenega potenciala subjekta po izračunu v okviru aplikacije EBONITETE.SI za več kot 5 % (če se zadolžitveni potencial po kriterijih aplikacije izračunava). Zadolžitveni potencial je, na podlagi obsega in dinamike denarnega toka subjekta ter njegove strukture virov financiranja premoženja, ocenjeni maksimalni znesek finančnih obveznosti subjekta, pri katerem bi ta še bil sposoben, ob predpostavki nadaljnjega poslovanja v danih obsegih, redno poravnavati svoje obveznosti v srednjeročnem obdobju; 7.) Subjekt po zadnjih dveh bilancah posluje z dobičkom; 8.) Po zadnji bilanci subjekta morajo vsa kratkoročna sredstva skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami presegati 80 % vseh kratkoročnih obveznosti skupaj s pasivnimi časovnimi razmejitvami; 9.) Lastni viri financiranja ( lastni kapital z vsemi njegovimi sestavinami povečan za oblikovane rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve ) morajo po zadnji bilanci dosegati vsaj 30 % celotne pasive. Ob tem subjekt ni pod domnevo insolventnosti po kriteriju kapitala; Stran št.: 12

13 10.) Donosnost sredstev, merjena kot primerjava čistega poslovnega izda s povprečnimi sredstvi, mora po zadnji bilanci dosegati vsaj 0,4 %; 11.) Celotni prihodki po zadnji bilanci morajo vsaj za 100 % presegati povprečne kratkoročne obveznosti; 12.) Subjekt ob izdaji Certifikata nima blokiranih transakcijskih računov in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo Certifikata ni imel blokiranega kateregakoli od svojih transakcijskih računov niti za 1 dan; 13.) Subjekt ob izdaji Certifikata po evidenci FURS ni na seznamu davčnih neplačnikov ali na seznamu nepredlagateljev REK-obrazcev in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo Certifikata ni bil na nobenem od navedenih seznamov; 14.) V primeru, da je subjekt zavezan k reviziji računovodskih izkazov po določilih Zakona o gospodarskih družbah mora biti za zadnje računovodske izkaze podano mnenje pooblaščenega revizorja»brez pridržka«ali s pridržkom z obrazložitvijo, iz katere izhaja, da pridržek ne vpliva v pomembni meri na pošteno predstavitev finančnega stanja in poslovnega izida subjekta V primeru, da je subjekt samostojni podjetnik, morebitne izkazane terjatve do podjetnika v kriterijih popravljajo vrednost kapitala na eni in vrednost sredstev na drugi strani Pri presoji izpolnjevanja kriterijev pod točkami 12., 13. in 14., je na zaprosilo naročnika dopustna individualna presoja izpolnjevanja kriterijev, če naročnik dokaže, da formalna neizpolnitev kriterijev ni posledica njegovega premoženjskega stanja ali trenutne plačilne nesposobnosti Kriteriji za pridobitev Certifikata so javni in objavljeni na spletni strani izdajatelja. Izdajatelj si, ob primerni strokovnosti, pridržuje pravico spremembe kriterijev, pri čemer mora poskrbeti, da so vsakokrat veljavni kriteriji objavljeni tudi na njegovi spletni strani in ažurirani v teh» Splošnih pogojih izdaje Certifikata finančne zanesljivosti«. 4. Naročilo presoje 4.1. Naročnik poda izdajatelju naročilo presoje s podpisom naročilnice, ki je objavljena na spletnih straneh izdajatelja. Naročnik posreduje podpisano naročilnico izdajatelju na njegov naslov ali na enega od njegovih elektronskih naslovov Z naročilom presoje: naročnik izdajatelju naroča izvedbo same presoje, izdajo Certifikata, izdelavo poročila k Certifikatu, e-certifikat in e-znak Certifikata; naročnik poda izdajatelju izjavo, da njegovi letni računovodski izkazi za zadnja tri poslovna leta pred podpisom naročilnice podajajo pošteno predstavitev finančnega stanja in poslovnega izida in so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, še posebej v delu, ki določa pravila pripoznavanja, vrednotenja, prevrednotenja in oslabitev sredstev ter pripoznavanja obveznosti in njihovega razvrščanja glede na ročnost in hkrati izjavlja, da v njegovem poslovanju, po datumu zadnjih javno objavljenih računovodskih izkazov, ni prišlo do poslabšanja, ki bi pomembno vplivalo na njegov obseg poslovanja, strukturo in obseg njegovega premoženja ali obveznosti oziroma njegov finančni položaj; se naročnik zaveže izdajatelju izpolniti svojo obveznost plačila za presojo naročnika in izdajo Certifikata. V primeru, da izdajatelj v postopku presoje ugotovi, da naročnik ne izpolnjuje kriterijev za pridobitev Certifikata, naročnik nima do izdajatelja nobenih obveznosti; naročnik izdajatelju dovoljuje, da ta na svojih spletnih straneh po lastni presoji objavi ime naročnika v povezavi z imetništvom Certifikata Cena izvedbe presoje in izdaje Certifikata je predmet dogovora med izdajateljem in naročnikom. Cenik izvedbe presoje in izdaje Certifikata lahko izdajatelj objavi na svojih spletnih straneh. 5. Presoja in izdaja Certifikata 5.1. Po prejemu naročila izdajatelj izvede presojo naročnika. V postopku presoje izdajatelj preveri ali naročnik ustreza vsem kriterijem za pridobitev Certifikata. Na podlagi podatkov, informacij in drugih strokovnih podlag, s katerimi razpolaga, presodi primernost naročnika in sprejme odločitev o izdaji Certifikata naročniku ali o zavrnitvi naročnikovega naročila V primeru, da izdajatelj odloči, da se naročniku Certifikat izda, izstavi naročniku račun za izvedbo postopkov pridobitve Certifikata in, po plačilu računa, naročniku izroči Certifikat v obliki listine, poročilo k Certifikatu v pisni in/ ali elektronski obliki ter mu posreduje programsko kodo za uporabo e-znaka Certifikata in sicer najkasneje v roku 8 delovnih dni od prejema plačila s strani naročnika V primeru, da izdajatelj odloči, da naročnikovo naročilo zavrne, o tem obvesti naročnika najkasneje v roku 8 delovnih dni od prejema naročila presoje. Stran št.: 13

14 6. Veljavnost Certifikata in monitoring imetnika Certifikata 6.1. Certifikat velja eno leto od dneva izdaje Certifikata. Izdajatelj lahko določi, da Certifikat velja za obdobje, ki je krajše od enega leta. Datum, do katerega Certifikat velja, mora biti naveden na samem Certifikatu, v poročilu k Certifikatu in na e-znaku Certifikata Izdajatelj Certifikata je dolžan izvajati monitoring poslovanja imetnikov veljavnih Certifikatov, in sicer tako, da najmanj 1 krat na mesec preveri ali imetnik Certifikata v obdobju veljavnosti Certifikata še vedno smiselno izpolnjuje pogoje navedene pod točkami in teh splošnih pogojev Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje pogojev iz prejšnje točke, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven. 7. Obveznosti imetnika Certifikata glede njegove uporabe 7.1. Po poteku veljavnosti Certifikata ali po prejemu obvestila, da Certifikat ni več veljaven, imetnik Certifikata, ob svoji firmi, kakršnikoli predstavitvi svojega imena ali kakorkoli drugače v odnosu do tretjih oseb, več ne sme uporabljati Certifikata, e- znaka Certifikata, poročila k Certifikatu ali kopije navedenih. 8. Končne določbe 8.1. Morebitne spore, ki bi izhajali iz pravnega razmerja med naročnikom in izdajateljem po teh splošnih pogojih bosta stranki skušali reševati sporazumno, sicer se šteje, da je za reševanje sporov dogovorjena pristojnost sodišča v Mariboru Splošni pogoji veljajo od Stran št.: 14

15 Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta 2016 Prva bonitetna agencija, d.o.o. - Vse pravice pridržane Kontakt Prva bonitetna agencija d.o.o. Splet : Naslov : Cesta Ljubljanske brigade 9A, 1000 Ljubljana Telefon :

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA Pravne osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 18.03.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Leasingojemalec: (Ime podjetja) Naslov: (ulica, kraj, poštna ) : Kontaktna

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več