Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februa

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februa"

Transkripcija

1 Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februar 2017 Izjava o omejitvi odgovornosti Namen tega dokumenta je pomagati vložnikom vlog za sredstva v okviru programa Obzorje Vsebuje vse možne določbe, ki se lahko uporabljajo v tovrstnih sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev, in je zgolj informativen. Pravno zavezujoč sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev bo sporazum, ki ga bosta stranki podpisali za posamezni ukrep.

2 ZGODOVINA SPREMEMB Različic a Datum objave Spremembe Ni relevantno 2.0 in Prvotna različica, ki vključuje tudi naslednji določbi vzorca posebnega sporazuma za okvirna partnerstva: člen 16.6 Valuta računovodskih izkazov in preračunavanje v eure : da se partnerjem, katerih računovodski izkazi so v valuti, ki ni euro, omogoči, da preračunajo v eure vse nastale stroške ne glede na valuto, v kateri so nastali (podobno kot pri projektih 7. OP); člen 17.2 Plačilo predhodnega financiranja znesek znesek, ki se zadrži za jamstveni sklad : da se konzorciju omogoči prejetje zgodnejšega plačila predhodnega financiranja, in sicer 10 dni pred datumom začetka ukrepa. Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami Glavne spremembe glede na različico 2.1 vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev so: člen 5.2.A Neposredni stroški za osebje : da se v večji meri upoštevajo običajne prakse stroškovnega računovodstva upravičencev, tako da se jim omogoči izračun urne postavke ne samo na celotno poslovno leto, temveč tudi na mesec; člen 16.3 Redna poročila zahtevki za vmesna plačila : v tehničnem poročilu, ki ga predloži koordinator, morajo biti navedene tudi dejavnosti obveščanja. Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami Glavne spremembe glede na različico 3.0 vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev so v: členu 5.2.A Neposredni stroški za osebje ; členu 5.2.A.2 Stroški fizičnih oseb, ki delajo na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene z upravičencem ; členu 5.2.D.5 Notranje zaračunani neposredni stroški ; členu 5.2.E Posredni stroški ; novem členu 12 a Izvajanje nalog ukrepa s strani mednarodnih partnerjev. Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami. 2

3 EVROPSKA KOMISIJA GD/IZVAJALSKA AGENCIJA [Direktorat] [Enota][Direktor] VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE (POSEBNI SPORAZUM Z ENIM PARTNERJEM) Ta vzorec je namenjen zgolj ukrepom na področju raziskav in inovacij, ukrepom na področju inovacij ter usklajevalnim in podpornim ukrepom (tj. ukrepom, za katere se običajno uporablja vzorec splošnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev). Treba ga je nadalje prilagoditi za ukrepe v okviru sheme ERA-NET, predkomercialnega naročanja in javnega naročanja inovativnih rešitev, skupnih evropskih programov, Evropskega raziskovalnega sveta, dejavnosti Marie Skłodowska-Curie in instrumenta za MSP. Modre opombe pod črto se ne bodo pojavile v besedilu, ki ga informacijski sistem ustvari za podpis (gre zgolj za interna navodila). Besedilo v sivi barvi pomeni, da se besedilo, ki se pojavlja v posebnem sporazumu z več partnerji, ne uporablja v tem sporazumu. Za možnosti [v poševnem tisku v oglatih oklepajih]: možnost, ki se uporablja, je treba izbrati v informacijskem sistemu. Možnost, ki ni izbrana, se samodejno ne prikaže ali se prikaže kot možnost ni relevantno. Izbrane možnosti se prikažejo v poševnem tisku brez oklepajev in brez naslova možnosti (da bi upravičenec lahko zlahka opazil, da se uporablja posebno pravilo). V polja [sive barve v oglatih oklepajih] (tudi če so del možnosti, kot je navedeno v prejšnji alineji): vnesite ustrezne podatke v informacijski sistem. Informacijski sistem bo ustvaril podatkovni list, na katerem bodo potrjene izbrane možnosti in vneseni podatki. Priloge: Nekatere priloge so iz vzorca splošnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej priloge 3a izjava o solidarni odgovornosti povezanih tretjih oseb, 5 vzorec potrdila o računovodskih izkazih in 6 vzorec potrdila o metodologiji), vendar so prilagojene potrebam okvirnega oz. posebnega sporazuma. V navedenih prilogah je treba vsa sklicevanja na upravičenca razumeti kot sklicevanja na partnerja. POSEBNI SPORAZUM ŠTEVILKA [vstavite številko] [vstavite okrajšavo] Ta posebni sporazum skleneta naslednji stranki: 1 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije ( ) Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba št. 1291/2013 o okvirnem programu Obzorje 2020) (UL L 347, str. 104). 3

4 na eni strani [MOŽNOST 1: Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU), ki jo zastopa Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) 2,] [MOŽNOST 2: Evropska skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Euratom), ki jo zastopa Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) 3,] [MOŽNOST 3: [Izvajalska agencija za raziskave (REA)] [Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)] [Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)] [Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)] (v nadaljnjem besedilu: agencija) s pooblastili, ki jih nanjo prenese Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) 4,] ki jo za namene podpisa tega posebnega sporazuma zastopa [položaj, [generalni direktorat, direktorat, enota] [oddelek]], [ime in priimek], 5 in na drugi strani partner : [polno uradno ime (kratko ime)], s sedežem [polni uradni naslov], [MOŽNOST za partnerje, ki so zavezanci za DDV: identifikacijska številka za DDV [vstavite številko],] [MOŽNOST za partnerje, ki ne prejemajo sredstev EU: kot partner, ki ne prejema sredstev EU (glej člen 7),] ki ga za namene podpisa tega posebnega sporazuma zastopa [položaj, ime in priimek]. Partner s sklenitvijo posebnega sporazuma sprejme nepovratna sredstva in se strinja, da bo posebni ukrep izvedel na lastno odgovornost in v skladu z okvirnim sporazumom o partnerstvu in tem posebnim sporazumom ter vsemi obveznostmi in pogoji, ki so v njiju določeni. Posebni sporazum sestavljajo: Pogoji Priloga 1 Opis ukrepa Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se uporabljajo za ta sporazum. Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se uporabljajo za ta sporazum. Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se uporabljajo za ta sporazum. Oseba, ki zastopa Komisijo/agencijo, mora biti odredbodajalec (na podlagi prenosa ali nadaljnjega prenosa pooblastil), določen v skladu z dokumentom št z dne 22. februarja 2001 Mise en place de la Charte des ordonnateurs (Izvajanje listine o odredbodajalcih). 4

5 Priloga 2 Ocena proračuna ukrepa 2a Dodatne informacije o oceni proračuna Priloga 3 Priloga 4 Vzorec računovodskega izkaza Vzorec potrdila o računovodskih izkazih 5

6 KAZALO POGOJI POGLAVJE 1 SPLOŠNO... 9 ČLEN 1 PREDMET SPORAZUMA... 9 POGLAVJE 2 UKREP... 9 ČLEN 2 NAČRTOVANI UKREP... 9 ČLEN 3 TRAJANJE IN DATUM ZAČETKA UKREPA... 9 POGLAVJE 3 POSAMEZNA NEPOVRATNA SREDSTVA... 9 ČLEN 4 ZNESEK IN OBLIKA NEPOVRATNIH SREDSTEV, STOPNJE POVRAČILA IN OBLIKE STROŠKOV Najvišji znesek nepovratnih sredstev Oblika nepovratnih sredstev, stopnje povračila in oblike stroškov ČLEN 5 UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI Splošni pogoji za upravičenost stroškov Posebni pogoji za upravičenost stroškov Pogoji za upravičenost stroškov povezanih tretjih oseb Pogoji za upravičenost prispevkov v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo brezplačno Neupravičeni stroški Posledice prijavljanja neupravičenih stroškov POGLAVJE 4 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK ODDELEK 1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POSEBNEGA UKREPA ČLEN 6 SREDSTVA ZA IZVAJANJE UKREPA TRETJE OSEBE, KI SODELUJEJO PRI UKREPU ČLEN 7 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PARTNERJA, KI NE PREJEMA SREDSTEV EU [MOŽNOST 2, če partner ne prejema sredstev EU, vendar ima povezano tretjo osebo, ki prejema sredstva EU: Posledice neskladnosti ČLEN 8 NABAVA BLAGA, GRADENJ ALI STORITEV Pravila za nabavo blaga, gradenj ali storitev Posledice neskladnosti ČLEN 9 UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE OSEBE ZAGOTOVIJO ZA PLAČILO Pravila za uporabo prispevkov v naravi za plačilo Posledice neskladnosti ČLEN 10 UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE OSEBE ZAGOTOVIJO BREZPLAČNO Pravila za uporabo brezplačnih prispevkov v naravi Posledice neskladnosti Pravila za izvajanje n 6

7 ČLEN 11 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PODIZVAJALCEV Pravila za oddajanje podizvajalskih naročil za izvajanje nalog ukrepa Posledice neskladnosti ČLEN 12 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI POVEZANIH TRETJIH OSEB [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 19 okvirnega sporazuma: 12.1 Pravila za zaupanje izvajanja dela ukrepa povezanim tretjim osebam Posledice neskladnosti ČLEN 12 a IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI MEDNARODNIH PARTNERJEV [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 19a okvirnega sporazuma: 12a.1 Pravila za zaupanje izvajanja dela ukrepa mednarodnim partnerjem a.2 Posledice neskladnosti ČLEN 13 FINANČNA PODPORA TRETJIM OSEBAM Pravila za zagotavljanje finančne podpore tretjim osebam Finančna podpora v obliki nagrad Posledice neskladnosti ČLEN 13a PODPORA ZA NADNACIONALNE PROJEKTE ALI NJIHOVO IZVAJANJE ČLEN 14 ZAGOTAVLJANJE NADNACIONALNEGA ALI VIRTUALNEGA DOSTOPA DO RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE Pravila za zagotavljanje nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture Pravila za zagotavljanje virtualnega dostopa do raziskovalne infrastrukture Posledice neskladnosti ODDELEK 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM NEPOVRATNIH SREDSTEV ČLEN 15 PREDLOŽITEV KONČNIH REZULTATOV Obveznost predložitve končnih rezultatov Posledice neskladnosti ČLEN 16 POROČANJE ZAHTEVKI ZA PLAČILO Obveznost predložitve poročil Obdobja poročanja Redna poročila zahtevki za vmesna plačila Končno poročilo zahtevek za plačilo razlike Informacije o nastalih skupnih izdatkih Valuta računovodskih izkazov in preračunavanje v eure Jezik poročil Posledice neskladnosti ČLEN 17 PLAČILA IN UREDITEV PLAČIL Plačila, ki jih je treba izvršiti Plačilo predhodnega financiranja znesek znesek, ki se zadrži za jamstveni sklad Vmesna plačila znesek izračun Plačilo razlike znesek izračun sprostitev zneska, ki se zadrži za jamstveni sklad

8 17.5 Obvestilo o zapadlih zneskih Valuta plačil Plačila partnerju Bančni račun za plačila Stroški nakazila plačil Datum plačila Posledice neskladnosti ODDELEK 3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z OBSTOJEČIM ZNANJEM IN REZULTATI ČLEN 18 DODATNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z OBSTOJEČIM ZNANJEM IN REZULTATI Obstoječe znanje Rezultati POGLAVJE 5 PARTNERJEVE VLOGE IN ODGOVORNOSTI ODNOSI Z DOPOLNILNIMI UPRAVIČENCI ODNOSI Z UDELEŽENCI SKUPNEGA UKREPA ČLEN 19 PARTNERJEVE VLOGE IN ODGOVORNOSTI ODNOSI Z DOPOLNILNIMI UPRAVIČENCI ODNOSI Z UDELEŽENCI SKUPNEGA UKREPA Odnosi z dopolnilnimi upravičenci sporazum o sodelovanju Odnosi s partnerji pri skupnem ukrepu sporazum o usklajevanju POGLAVJE 6 ZAVRNITEV STROŠKOV ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV IZTERJAVA SANKCIJE ODŠKODNINA USTAVITEV IN PREKINITEV ODPOVED VIŠJA SILA ČLEN 20 DODATNI RAZLOGI ZA ODPOVED POGLAVJE 7 KONČNE DOLOČBE ČLEN 21 ZAČETEK VELJAVNOSTI POSEBNEGA SPORAZUMA

9 POGLAVJE 1 SPLOŠNO ČLEN 1 PREDMET SPORAZUMA Ta sporazum določa posebne pogoje ter pravice in obveznosti, ki se uporabljajo za posamezna nepovratna sredstva, dodeljena partnerju za izvedbo posebnega ukrepa v okviru okvirnega sporazuma o partnerstvu št. [vstavite številko] ([vstavite okrajšavo]) (v nadaljnjem besedilu: okvirni sporazum). POGLAVJE 2 UKREP ČLEN 2 NAČRTOVANI UKREP Načrtovani posebni ukrep se imenuje [vstavite naslov ukrepa v krepkem tisku] [vstavite okrajšavo] (v nadaljnjem besedilu: ukrep) in je opisan v Prilogi 1. [MOŽNOST za dopolnilna nepovratna sredstva, če so predvidena v delovnem programu: Nepovratna sredstva so dopolnilna nepovratna sredstva k [sporazumu(-om) o dodelitvi nepovratnih sredstev na podlagi razpisa(-ov) za zbiranje predlogov [identifikacijska(-e) oznaka(-e) razpisa: Obzorje 2020 tema ]] [naslednjemu(-im) dopolnilnemu(-im) sporazumu(-om) o dodelitvi nepovratnih sredstev št.: - [vstavite številko] [vstavite okrajšavo] - [vstavite številko] [vstavite okrajšavo]].] [MOŽNOST za skupne ukrepe (skupni razpis s tretjo državo ali mednarodno organizacijo): Ukrep je skupno financiran ukrep, ki ga je treba usklajevati s skupnim ukrepom, imenovanim [vstavite ime ukrepa tretje države ali mednarodne organizacije], kot je opisan v Prilogi 1.] ČLEN 3 TRAJANJE IN DATUM ZAČETKA UKREPA Posebni ukrep bo trajal [vstavite številko] mesecev od [privzeta MOŽNOST 1: prvega dne v mesecu po datumu začetka veljavnosti posebnega sporazuma (glej člen 21)] [MOŽNOST 2, če je potrebno za ukrep: [vstavite datum]] 6 (v nadaljnjem besedilu: datum začetka ukrepa). POGLAVJE 3 POSAMEZNA NEPOVRATNA SREDSTVA ČLEN 4 ZNESEK IN OBLIKA NEPOVRATNIH SREDSTEV, STOPNJE POVRAČILA IN OBLIKE STROŠKOV 6 Ta datum mora biti prvi dan v mesecu in mora nastopiti po datumu začetka veljavnosti sporazuma, razen če odredbodajalec odredi drugače, če vložnik lahko izkaže potrebo po tem, da se ukrep začne izvajati pred začetkom veljavnosti posebnega sporazuma ali na dan, ki ni prvi dan v mesecu. V vsakem primeru datum začetka ne sme biti pred datumom vložitve vloge za posamezna nepovratna sredstva (člen 130 finančne uredbe). 9

10 4.1 Najvišji znesek nepovratnih sredstev Najvišji znesek nepovratnih sredstev za posamezna nepovratna sredstva je [vstavite znesek (vstavite znesek z besedo)] EUR. 4.2 Oblika nepovratnih sredstev, stopnje povračila in oblike stroškov Z nepovratnimi sredstvi se povrne [MOŽNOST 1 za ukrepe na področju raziskav in inovacij:100 % upravičenih stroškov ukrepa] [MOŽNOST 2 za ukrepe na področju inovacij 7, [100% upravičenih stroškov, če [je][so] partner [ali povezane tretje osebe 8 ] [nepridobitni pravni subjekt 9 ] [nepridobitni pravni subjekti]], [in] [70 % upravičenih stroškov, če [je][so] partner [ali povezane tretje osebe] [pridobitni pravni subjekt] [pridobitni pravni subjekti]]] [MOŽNOST 3 za izjemne primere, če so predvideni v delovnem programu: [MOŽNOST A za ukrepe na področju raziskav in inovacij: [ %] upravičenih stroškov ukrepa] [MOŽNOST B za ukrepe na področju inovacij: [ %] upravičenih stroškov, če [je][so] partner [ali povezane tretje osebe][nepridobitni pravni subjekt 10 ] [nepridobitni pravni subjekti], [in] [ %] upravičenih stroškov, če [je][so] partner [ali povezane tretje osebe] [pridobitni pravni subjekt] [pridobitni pravni subjekti]]] (glej člen 5) ( nepovratna sredstva za povračilo upravičenih stroškov ) (glej Prilogo 2). Ocenjeni upravičeni stroški ukrepa znašajo [vstavite znesek (vstavite znesek z besedo)] EUR. Upravičene stroške (glej člen 5) je treba prijaviti v naslednjih oblikah ( oblike stroškov ): (a) za neposredne stroške za osebje [(z izjemo neposrednih stroškov za osebje, ki jih krijejo stroški na enoto [/ pavšalni znesek] iz točke (f))] 11 : - kot dejansko nastale stroške (v nadaljnjem besedilu: dejanski stroški) ali - na podlagi zneska na enoto, ki ga izračuna partner v skladu s svojimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva (v nadaljnjem besedilu: stroški na enoto). 7 Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(6) Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije ( ) Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov (v nadaljnjem besedilu: uredba št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje) (UL L 347, , str. 81): ukrep na področju inovacij pomeni ukrep, ki vključuje zlasti dejavnosti, neposredno namenjene izdelavi načrtov in ureditev ali zasnov za nove, spremenjene ali izboljšane izdelke, postopke ali storitve. V ta namen lahko vključuje izdelavo prototipov, testiranje, prikazovanje, poskusno izvajanje, obsežno potrjevanje izdelkov in replikacijo trga. 8 Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(14) uredbe (EU) št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje: nepridobitni pravni subjekt pomeni pravni subjekt, ki je po svoji pravni obliki nepridobitne narave ali ima pravno ali statutarno obveznost, da dobička ne deli svojim delničarjem ali posameznim članom. 9 Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(14) uredbe (EU) št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje: nepridobitni pravni subjekt pomeni pravni subjekt, ki je po svoji pravni obliki nepridobitne narave ali ima pravno ali statutarno obveznost, da dobička ne deli svojim delničarjem ali posameznim članom. 10 Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(14) uredbe (EU) št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje: nepridobitni pravni subjekt pomeni pravni subjekt, ki je po svoji pravni obliki nepridobitne narave ali ima pravno ali statutarno obveznost, da dobička ne deli svojim delničarjem ali posameznim članom. 11 Samo če se uporablja možnost iz točke (f). 10

11 Stroške za osebje za lastnike MSP ali partnerja, ki je fizična oseba in ne prejema plače (glej točki A.4 in A.5 člena 5.2), je treba prijaviti na podlagi zneska na enoto, ki je določen v Prilogi 2a (stroški na enoto); (b) za neposredne stroške oddajanja podizvajalskih naročil [(z izjemo stroškov oddajanja podizvajalskih naročil, ki jih krijejo stroški na enoto [/ pavšalni znesek] iz točke (f))] 12 : kot dejansko nastale stroške (dejanski stroški); (c) za neposredne stroške zagotavljanja finančne podpore tretjim osebam [(z izjemo stroškov zagotavljanja finančne podpore, ki jih krijejo stroški na enoto [/ pavšalni znesek] iz točke (f))] 13 : [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 13: kot dejansko nastale stroške (dejanski stroški);][možnost 2: ni relevantno;] (d) za druge neposredne stroške [(z izjemo drugih stroškov, ki jih krijejo stroški na enoto [/ pavšalni znesek] iz točke (f))] 14 : - za stroške notranje zaračunanih blaga in storitev: na podlagi zneska na enoto, ki ga izračuna partner v skladu s svojimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva (v nadaljnjem besedilu: stroški na enoto); - za vse druge stroške: kot dejansko nastale stroške (dejanski stroški); (e) za posredne stroške [(z izjemo posrednih stroškov, ki jih krijejo stroški na enoto [/ pavšalni znesek] iz točke (f))] 15 : na podlagi pavšalne stopnje, ki se uporablja v skladu s točko E člena 6.2 (v nadaljnjem besedilu: stroški na podlagi pavšalne stopnje); (f) [MOŽNOST 1a za posebne stroške na enoto (če so stroški na enoto predvideni v sklepu Komisije in se uporabljajo za nepovratna sredstva): za [vstavite poimenovanje posebne(-ih) stroškovne(-ih) kategorije(-ij) 16 ]: na podlagi zneska(-ov) na enoto, določenega(-ih) v Prilogi 2a 17 (stroški na enoto).] [MOŽNOST 1b za posebne stroške v pavšalnem znesku (če je pavšalni znesek predviden v sklepu Komisije in se uporablja za nepovratna sredstva): za [vstavite poimenovanje posebne(-ih) stroškovne(-ih) kategorije(-ij)]: kot pavšalni znesek, določen v Prilogi 2 (v nadaljnjem besedilu: stroški v pavšalnem znesku).] [MOŽNOST 2: posebna(-e) stroškovna(-e) kategorija(-e): ni relevantno.] ČLEN 5 UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI Samo če se uporablja možnost iz točke (f). Samo če se uporablja možnost iz točke (f). Samo če se uporablja možnost iz točke (f). Samo če se uporablja možnost iz točke (f). Vstavite natančno poimenovanje stroškov (kot je navedeno v sklepu Komisije o odobritvi uporabe stroškov na enoto/pavšalnega zneska). Na primer: stroški zagotavljanja nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture, stroški kliničnih študij, stroški ukrepov za energijsko učinkovitost stavb. V Prilogi 2 morajo biti za partnerja (in vsako zadevno povezano tretjo osebo) jasno navedeni vsi parametri za stroške na enoto (tj. enota(-e), znesek(-ski) na enoto, raziskovalni objekt/infrastruktura, za katerega/katero se uporabljajo, klinična študija, za katero se uporabljajo, itn.). 11

12 5.1 Splošni pogoji za upravičenost stroškov Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo naslednja merila: (a) za dejanske stroške: (i) (ii) morajo biti stroški, ki jih je partner dejansko imel; morajo nastati v obdobju, določenem v členu 3, z izjemo stroškov, povezanih s predložitvijo rednega poročila za zadnje obdobje poročanja in končnega poročila (glej člen 16); (iii) morajo biti navedeni v oceni proračuna, določeni v Prilogi 2; (iv) (v) (vi) (vii) morajo nastati v povezavi s posebnim ukrepom, kot je opisan v Prilogi 1, in biti potrebni za njegovo izvajanje; morajo biti določljivi in preverljivi ter zlasti knjiženi v partnerjevih računovodskih izkazih v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer ima partner sedež, in v skladu s partnerjevimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva; morajo biti skladni z nacionalnim davčnim in delovnim pravom ter pravom socialne varnosti, ki se uporabljajo, ter morajo biti smotrni, utemeljeni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti; (b) za stroške na enoto: (i) te stroške je treba izračunati, kot sledi: {zneski na enoto, ki so določeni v Prilogi 2a ali ki jih izračuna partner v skladu s svojimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva (glej točko A člena 5.2 in člen 5.2.D.5)}, pomnoženo s {številom dejanskih enot}; (ii) število dejanskih enot mora izpolnjevati naslednje pogoje: - enote morajo biti dejansko uporabljene ali proizvedene v obdobju, določenem v členu 3; - enote morajo biti potrebne za izvajanje posebnega ukrepa ali proizvedene v okviru posebnega ukrepa in 12

13 - število enot mora biti določljivo in preverljivo, zlasti pa podprto z dokumenti in dokazili (glej člen 24 okvirnega sporazuma); (c) za stroške na podlagi pavšalne stopnje: (i) (ii) te stroške je treba izračunati z uporabo pavšalne stopnje, določene v Prilogi 2, in stroški (dejanski stroški ali stroški na enoto [ali stroški v pavšalnem znesku]), pri katerih se uporablja pavšalna stopnja, morajo izpolnjevati pogoje za upravičenost, ki so določeni v tem členu[;][.] (d) [MOŽNOST, če člen 4.2 predvideva pavšalni znesek: za stroške v pavšalnem znesku: (i) (ii) upravičeni znesek je enak znesku iz Priloge 2 in ustrezne naloge ali dele posebnega ukrepa je bilo treba pravilno izvajati v skladu s Prilogo 1.] 5.2 Posebni pogoji za upravičenost stroškov Stroški so upravičeni, če izpolnjujejo splošne pogoje (glej zgoraj) in posebne pogoje, ki so določeni spodaj za vsako od naslednjih proračunskih kategorij: A. neposredni stroški za osebje; B. neposredni stroški oddajanja podizvajalskih naročil; C. [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 13: neposredni stroški zagotavljanja finančne podpore tretjim osebam;] [MOŽNOST 2: ni relevantno;] D. drugi neposredni stroški; E. posredni stroški; F. [MOŽNOST 1 za posebne stroške na enoto[/v pavšalnem znesku]: [vstavite poimenovanje posebne(-ih) stroškovne(-ih) kategorije(-ij) 18 ]][MOŽNOST 2: ni relevantno]. Neposredni stroški so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa in jih je zato mogoče neposredno pripisati ukrepu. Ti stroški ne smejo vključevati nobenih posrednih stroškov (glej točko E spodaj). Posredni stroški so stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem posebnega ukrepa in jih zato ni mogoče neposredno pripisati posebnemu ukrepu. A. Neposredni stroški za osebje [(ki niso vključeni v točko F)] Vrste upravičenih stroškov za osebje 18 Vstavite natančno poimenovanje stroškovne kategorije (kot je navedeno v sklepu Komisije o odobritvi uporabe stroškov na enoto/pavšalnega zneska). Na primer: stroški zagotavljanja nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture, stroški kliničnih študij, stroški ukrepov za energijsko učinkovitost stavb. 13

14 A.1 Stroški za osebje so upravičeni, če so povezani z osebjem, ki dela za partnerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi (ali enakovrednega akta o imenovanju) in je dodeljeno ukrepu (v nadaljnjem besedilu: stroški za zaposlene (ali osebje z enakovrednim statusom)). Stroški morajo biti omejeni na plače (tudi med starševskim dopustom), prispevke za socialno varnost, davke in druge stroške, vključene v prejemke osebja, če izhajajo iz nacionalnega prava ali pogodbe o zaposlitvi (ali enakovrednega akta o imenovanju). Če je partner nepridobitni pravni subjekt 19, lahko kot stroške za osebje prijavi tudi dodatne prejemke osebja, dodeljenega posebnemu ukrepu (vključno s plačili na podlagi dopolnilnih pogodb ne glede na njihovo vrsto), če: (a) se dodatni prejemki izplačujejo v skladu s partnerjevimi običajnimi praksami glede prejemkov in dosledno vsakič, ko se zahteva isto delo ali strokovno znanje; (b) so merila, ki se uporabljajo za izračun dopolnilnih plačil, objektivna in jih partner uporablja na splošno ne glede na uporabljeni vir financiranja. Dodatni prejemki pomenijo kateri koli del prejemkov, ki presega znesek, ki bi bil izplačan osebi za delo na projektih, financiranih v okviru nacionalnih shem. Za dodatne prejemke za osebje, dodeljeno ukrepu, je upravičen naslednji znesek: (a) če oseba dela celo leto s polnim delovnim časom izključno na ukrepu: do EUR; (b) če oseba dela izključno na ukrepu, vendar ne s polnim delovnim časom ali ne celo leto: do ustreznega sorazmernega zneska od EUR ali (c) če oseba ne dela izključno na ukrepu: do sorazmernega zneska, ki se izračuna, kot sledi: {{8 000 EUR, deljeno s številom letnih produktivnih ur (glej spodaj)}, pomnoženo s številom delovnih ur, ki jih je oseba med letom opravila na ukrepu}. A.2 Stroški fizičnih oseb, ki delajo na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene s partnerjem, ki ni pogodba o zaposlitvi, so upravičeni stroški za osebje, če: (a) oseba dela pod podobnimi pogoji kot zaposleni (zlasti kar zadeva način organizacije dela, naloge, ki se izvajajo, ter prostore, kjer se te naloge izvajajo); 19 Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(14) uredbe št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje: nepridobitni pravni subjekt pomeni pravni subjekt, ki je po svoji pravni obliki nepridobitne narave ali ima pravno ali statutarno obveznost, da dobička ne deli svojim delničarjem ali posameznim članom. 14

15 (b) rezultati opravljenega dela pripadajo partnerju (če ni izjemoma dogovorjeno drugače) in (c) se stroški ne razlikujejo bistveno od stroškov za osebje, ki opravlja podobne naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s partnerjem. A.3 Stroški za osebje, ki ga začasno napoti tretja oseba za plačilo, so upravičeni stroški za osebje, če so izpolnjeni pogoji iz člena 9.1. A.4 Če je partner malo ali srednje podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP), so stroški lastnika, ki dela na ukrepu in ne prejema plače, upravičeni stroški za osebje, če ustrezajo znesku na enoto iz Priloge 2a, pomnoženemu s številom dejanskih delovnih ur, opravljenih na posebnem ukrepu. A.5 Če je partner fizična oseba, ki ne prejema plače, so njegovi stroški upravičeni stroški za osebje, če ustrezajo znesku na enoto iz Priloge 2a, pomnoženemu s številom dejanskih delovnih ur, opravljenih na ukrepu. [A.6 [MOŽNOST, ki se uporabi za nadnacionalni dostop do raziskovalne infrastrukture: Stroški za osebje za zagotavljanje nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture so upravičeni samo, če so izpolnjeni tudi pogoji iz člena ][MOŽNOST, ki se uporabi za virtualni dostop do raziskovalne infrastrukture: Stroški za osebje za zagotavljanje virtualnega dostopa do raziskovalne infrastrukture so upravičeni samo, če so izpolnjeni tudi pogoji iz člena 14.2.]] Izračun Stroške za osebje mora partner izračunati, kot sledi: {{urna postavka, pomnoženo s številom dejanskih delovnih ur, opravljenih na posebnem ukrepu}, ki se jim prištejejo za nepridobitne pravne subjekte: dodatni prejemki osebja, dodeljenega ukrepu, pod zgoraj določenimi pogoji (točka A.1)}. Število dejanskih ur, prijavljenih za osebo, mora biti določljivo in preverljivo (glej člen 24 okvirnega sporazuma). Skupno število ur, prijavljenih v okviru nepovratnih sredstev EU ali Euratoma, za osebo za leto ne more biti višje od števila letnih produktivnih ur, ki se uporabijo za izračun urne postavke. Zato je največje število ur, ki se lahko prijavijo v okviru nepovratnih sredstev: {število letnih produktivnih ur za leto (glej spodaj), od česar se odšteje 15

16 skupno število ur, ki jih partner za navedeno osebo za navedeno leto prijavi v okviru nepovratnih sredstev EU ali Euratoma}. Urna postavka je ena od naslednjih: (a) za stroške za osebje, ki so prijavljeni kot dejanski stroški (tj. proračunske kategorije A.1, A.2, A.3 [in A.6]): urna postavka se izračuna za celotno poslovno leto, kot sledi: {dejanski letni stroški za osebje (z izjemo dodatnega prejemka) za osebo, deljeno s številom letnih produktivnih ur}, pri čemer se uporabijo stroški za osebje in število produktivnih ur za vsako celotno poslovno leto, ki ga zajema zadevno obdobje poročanja. Če poslovno leto na koncu obdobja poročanja ni zaključeno, mora partner uporabiti urno postavko zadnjega razpoložljivega zaključenega poslovnega leta. Partner lahko za število letnih produktivnih ur uporabi eno od naslednjih možnosti: (i) (ii) nespremenljivo število ur : ur za osebe s polnim delovnim časom (ali ustrezno sorazmerno število ur za osebe, ki ne delajo s polnim delovnim časom); letne produktivne ure posameznika : skupno število delovnih ur, ki jih oseba opravi v tem letu za partnerja in ki se izračuna, kot sledi: {letne delovne ure osebe (na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne pogodbe ali nacionalnega prava, ki se uporabljata), ki se jim prištejejo opravljene nadure, od česar se odšteje odsotnost (na primer bolniški in izredni dopust)}. Letne delovne ure pomenijo obdobje, v katerem mora osebje delati, biti na voljo delodajalcu in izvajati svoje dejavnosti ali naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne pogodbe ali nacionalne zakonodaje o delovnem času, ki se uporabljata. Te možnosti ni mogoče uporabiti, če pogodba o zaposlitvi (ali kolektivna pogodba ali nacionalna zakonodaja o delovnem času, ki se uporabljata) ne omogoča določitve letnih delovnih ur; (iii) standardne letne produktivne ure : standardno število letnih ur, ki ga na splošno uporablja partner za svoje osebje v skladu s svojimi običajnimi 16

17 praksami stroškovnega računovodstva. To število mora obsegati vsaj 90 % standardnih letnih delovnih ur. Te možnosti ni mogoče uporabiti, če ni veljavne reference za standardne letne delovne ure. Pri vseh možnostih se dejanski čas starševskega dopusta osebe, dodeljene ukrepu, lahko odšteje od števila letnih produktivnih ur. Alternativno lahko partner izračuna urno postavko na mesec, kot sledi: {dejanski mesečni stroški za osebje (brez dodatnih prejemkov) za osebo, deljeno s {številom letnih produktivnih ur / 12}}, pri čemer se uporabijo stroški za osebje za vsak mesec in letne produktivne ure (dvanajstina) v skladu z možnostjo (i) ali (iii) zgoraj, tj. - nespremenljivim številom ur; - standardnimi letnimi produktivnimi urami. Čas starševskega dopusta se pri izračunu urne postavke na mesec ne sme odšteti. Vendar lahko partner prijavi stroške za osebje, nastale v obdobjih starševskega dopusta, sorazmerno s časom, ki ga je oseba porabila za ukrep v navedenem poslovnem letu. Če se deli osnovnih prejemkov ustvarijo v obdobju, ki je daljše od enega meseca, lahko partner vključi le delež, ustvarjen v zadevnem mesecu (ne glede na znesek, ki je bil dejansko plačan za navedeni mesec). Partner mora v vsakem celotnem poslovnem letu uporabiti le eno možnost (na celotno poslovno leto ali na mesec); (b) za stroške za osebje, ki so prijavljeni na podlagi stroškov na enoto (tj. proračunske kategorije A.1, A.2, A.4, A.5 [in A.6]): urna postavka je ena od naslednjih: (i) (ii) za lastnika MSP ali partnerja, ki je fizična oseba: urna postavka iz Priloge 2a (glej točki A.4 in A.5 zgoraj); ali za stroške za osebje, ki so prijavljeni v skladu s partnerjevimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva: urna postavka, ki jo partner izračuna v skladu s svojimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva, če: - se uporabljene prakse stroškovnega računovodstva uporabljajo dosledno, na podlagi objektivnih meril in ne glede na vir financiranja; 17

18 - se urna postavka izračuna z uporabo dejanskih stroškov za osebje, ki so knjiženi v partnerjevih računovodskih izkazih, z izjemo vseh neupravičenih stroškov ali stroškov, vključenih v druge proračunske kategorije. in Partner lahko prilagodi dejanske stroške za osebje na podlagi elementov, predvidenih v proračunu, ali ocenjenih elementov. Navedeni elementi morajo biti relevantni za izračun stroškov za osebje in razumni ter morajo ustrezati objektivnim in preverljivim informacijam; - se urna postavka izračuna z uporabo števila letnih produktivnih ur (glej zgoraj). B. Neposredni stroški oddajanja podizvajalskih naročil [(ki niso vključeni v točko F)] (vključno s povezanimi dajatvami, davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača partner) so upravičeni, če so izpolnjeni pogoji iz člena [MOŽNOST, ki se uporabi za nadnacionalni dostop do raziskovalne infrastrukture: Stroški oddajanja podizvajalskih naročil za zagotavljanje nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture so upravičeni samo, če so izpolnjeni tudi pogoji iz člena ] [MOŽNOST, ki se uporabi za virtualni dostop do raziskovalne infrastrukture: Stroški oddajanja podizvajalskih naročil za zagotavljanje virtualnega dostopa do raziskovalne infrastrukture so upravičeni samo, če so izpolnjeni tudi pogoji iz člena 14.2.] C. Neposredni stroški zagotavljanja finančne podpore tretjim osebam [(ki niso vključeni v točko F)] [MOŽNOST 1a, če se uporablja člen 13.1: C.1 Neposredni stroški zagotavljanja finančne podpore so upravičeni, če so izpolnjeni pogoji iz člena ] [MOŽNOST 1b, če se uporablja člen 13.2: C.2 Neposredni stroški zagotavljanja finančne podpore v obliki nagrad so upravičeni, če so izpolnjeni pogoji iz člena ] [MOŽNOST 2: Ni relevantno.] D. Drugi neposredni stroški [(ki niso vključeni v točko F)] D.1 Potni stroški in z njimi povezana nadomestila (vključno s povezanimi dajatvami, davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača partner) so upravičeni, če so v skladu s partnerjevimi običajnimi praksami glede potovanj. [MOŽNOST, ki se uporabi za nadnacionalni dostop do raziskovalne infrastrukture: Potni stroški za zagotavljanje nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture so upravičeni samo, če so izpolnjeni tudi pogoji iz člena ] D.2 [Privzeta MOŽNOST 1: Stroški amortizacije opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (novih ali rabljenih), kot so knjiženi v partnerjevih računovodskih izkazih, so upravičeni, če 18

19 so bila sredstva nabavljena v skladu s členom ter odpisana v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in partnerjevimi običajnimi računovodskimi praksami. Stroški najema ali zakupa opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (vključno s povezanimi dajatvami, davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača partner) so tudi upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne opreme, infrastrukture ali sredstev in ne vključujejo nobenih provizij. Stroški opreme, infrastrukture ali drugih sredstev, ki se prispevajo v naravi za plačilo, so upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne opreme, infrastrukture ali sredstev in ne vključujejo nobenih provizij ter če so izpolnjeni pogoji iz člena 9.1. Edini del stroškov, ki se bo upošteval, je tisti del, ki ustreza trajanju ukrepa in stopnji dejanske uporabe za namene ukrepa.] [MOŽNOST 2 (namesto zgornje možnosti), ki se uporabi, če je predvidena v delovnem programu 20 : Stroški nabave opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (novih ali rabljenih) (kot so knjiženi v partnerjevih računovodskih izkazih) so upravičeni, če so bili oprema, infrastruktura ali druga sredstva nabavljeni v skladu s členom Stroški najema ali zakupa opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (vključno s povezanimi dajatvami, davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača partner) so tudi upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne opreme, infrastrukture ali sredstev in ne vključujejo nobenih provizij. Stroški opreme, infrastrukture ali drugih sredstev, ki se prispevajo v naravi za plačilo, so upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne opreme, infrastrukture ali sredstev in ne vključujejo nobenih provizij ter če so izpolnjeni pogoji iz člena 9.1.] [MOŽNOST (poleg ene od obeh prvih zgornjih možnosti) za nadnacionalni dostop do raziskovalne infrastrukture: Izjema od tega pravila je, da partner ne sme prijaviti takšnih stroškov (tj. stroškov najema, zakupa, nabave opreme, infrastrukture in drugih sredstev, ki se amortizirajo) za zagotavljanje nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture (glej člen 14.1).] [MOŽNOST (poleg ene od obeh prvih zgornjih možnosti) za virtualni dostop do raziskovalne infrastrukture, razen če delovni program izrecno dovoljuje kapitalske naložbe za virtualni dostop do raziskovalne infrastrukture: Izjema od tega pravila je, da partner ne sme prijaviti takšnih stroškov (tj. stroškov najema, zakupa, nabave opreme, infrastrukture in drugih sredstev, ki se amortizirajo) za zagotavljanje virtualnega dostopa do raziskovalne infrastrukture (glej člen 14.2).] D.3 Stroški drugega blaga in storitev (vključno s povezanimi dajatvami, davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača partner) so upravičeni, če: 20 Ta možnost se uporabi kot izjema le, če jo upravičuje narava ukrepa in namen uporabe opreme ali sredstev, pod pogojem, da je predvidena v delovnem programu. 19

20 (a) se blago in storitve nabavijo izrecno za ta posebni ukrep in v skladu s členom ali (b) če se prispevajo v naravi za plačilo in v skladu s členom 9.1. Takšno blago in storitve vključujejo na primer potrošni material in zaloge, razširjanje rezultatov (vključno z odprtim dostopom), zaščito rezultatov, potrdila o računovodskih izkazih (če jih zahteva sporazum), potrdila o metodologiji, prevode in objave. [MOŽNOST, ki se uporabi za nadnacionalni dostop do raziskovalne infrastrukture: Stroški drugega blaga in storitev za zagotavljanje nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture so upravičeni samo, če so izpolnjeni tudi pogoji iz člena ] [MOŽNOST, ki se uporabi za virtualni dostop do raziskovalne infrastrukture: Stroški drugega blaga in storitev za zagotavljanje virtualnega dostopa do raziskovalne infrastrukture so upravičeni samo, če so izpolnjeni tudi pogoji iz člena 14.2.] D.4 Usredstveni in operativni stroški velike raziskovalne infrastrukture 21 [Privzeta MOŽNOST 1:, ki se neposredno uporablja za ukrep, so upravičeni, če: (a) vrednost velike raziskovalne infrastrukture predstavlja vsaj 75 % skupnih osnovnih sredstev (po zgodovinski vrednosti v zadnji zaključeni bilanci stanja pred datumom podpisa sporazuma ali kot je določeno na podlagi stroškov najema in zakupa raziskovalne infrastrukture 22 ); (b) Komisija pozitivno oceni partnerjevo metodologijo za prijavo stroškov za velike raziskovalne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: predhodna ocena); (c) partner kot neposredne upravičene stroške prijavi samo tisti del stroškov, ki ustreza trajanju ukrepa in stopnji dejanske uporabe za namene ukrepa, in (d) izpolnjujejo pogoje, ki so podrobneje navedeni v opombah k sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020.] [MOŽNOST 2 za vse teme v okviru razpisov iz dela Raziskovalna infrastruktura (razen za teme, povezane z e-infrastrukturo): Ni relevantno.] [MOŽNOST 3, ki se uporablja, če je predvidena v delovnem programu: Ni relevantno.] Velika raziskovalna infrastruktura pomeni raziskovalno infrastrukturo v skupni vrednosti vsaj 20 milijonov EUR za partnerja, izračunani kot seštevek zgodovinskih vrednosti sredstev posamezne raziskovalne infrastrukture tega partnerja, kot so izkazane v njegovi zadnji zaključeni bilanci stanja pred datumom podpisa sporazuma ali kot je določeno na podlagi stroškov najema in zakupa raziskovalne infrastrukture. Za opredelitev pojma glej člen 2(6) uredbe št. 1291/2013 o okvirnem programu Obzorje 2020: raziskovalna infrastruktura pomeni objekte, vire in storitve, ki jih uporabljajo raziskovalne skupnosti za raziskave in spodbujanje inovacij na svojih področjih. Po potrebi se lahko uporabljajo izven področja raziskav, na primer pri izobraževanju ali javnih storitvah. Zajemajo glavno znanstveno opremo ali sklope instrumentov, kognitivne vire, kot so zbirke, arhivi ali znanstveni podatki, e-infrastrukturo, kot so podatki, računalniški sistemi in komunikacijska omrežja, ter vso drugo infrastrukturo edinstvene narave, ki je bistvena za doseganje odličnosti pri raziskavah in inovacijah. Takšna infrastruktura je lahko na enem mestu, virtualna ali razpršena. 20

21 D.5 Stroški notranje zaračunanih blaga in storitev, ki se neposredno uporabljajo za ukrep, so upravičeni, če: (a) so prijavljeni na podlagi stroškov na enoto, izračunanih v skladu s partnerjevimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva; (b) se uporabljene prakse stroškovnega računovodstva uporabljajo dosledno, na podlagi objektivnih meril in ne glede na vir financiranja; (c) Stroški na enoto se izračunajo z uporabo dejanskih stroškov blaga ali storitev, ki so knjiženi v partnerjevih računovodskih izkazih, z izjemo vseh neupravičenih stroškov ali stroškov, vključenih v druge proračunske kategorije. Partner lahko prilagodi dejanske stroške na podlagi elementov, predvidenih v proračunu, ali ocenjenih elementov. Navedeni elementi morajo biti relevantni za izračun stroškov in razumni ter morajo ustrezati objektivnim in preverljivim informacijam; (d) stroški na enoto ne vključujejo stroškovnih postavk, ki niso neposredno povezane s proizvodnjo oziroma zagotavljanjem zaračunanih blaga ali storitev. Notranje zaračunani blago in storitve pomenijo blago ali storitve, ki jih partner zagotavlja neposredno za ukrep in jih vrednoti na podlagi svojih običajnih praks stroškovnega računovodstva. E. Posredni stroški [(ki niso vključeni v točko F)] Posredni stroški so upravičeni, če so prijavljeni na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih neposrednih stroškov (glej člen 4.2 in točke A do D zgoraj), ki izključujejo: (a) stroške oddajanja podizvajalskih naročil [in][;] (b) stroške prispevkov v naravi, ki jih zagotovijo tretje osebe in se ne uporabljajo v partnerjevih prostorih [, in][;] (c) [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 15: stroške zagotavljanja finančne podpore tretjim osebam [in][;]][možnost 2: ni relevantno;] (d) [MOŽNOST, če se uporablja točka F in posebni stroški na enoto [/ v pavšalnem znesku] vključujejo posredne stroške: [stroške na enoto na podlagi člena 5.2(f) in točke F spodaj][stroške v pavšalnem znesku na podlagi člena 4.2(f) in točke F spodaj]][možnost: ni relevantno]. Če partner prejema nepovratna sredstva za poslovanje 23, ki se financirajo iz proračuna EU ali Euratoma, ne more prijaviti posrednih stroškov za obdobje, v katerem prejema nepovratna 23 Za opredelitev pojma glej člen 121(1)(b) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 21

22 sredstva za poslovanje, razen če lahko dokaže, da nepovratna sredstva za poslovanje ne krijejo nobenih stroškov ukrepa. F. [MOŽNOST 1: [Vstavite poimenovanje posebne(-ih) stroškovne(-ih) kategorije(- ij) 24 ]][MOŽNOST 2, če se za nepovratna sredstva ne uporablja nobena posebna stroškovna kategorija: Posebna(-e) stroškovna(-e) kategorija(-e)] [MOŽNOST 1a za posebne stroške na enoto (če so stroški na enoto predvideni v sklepu Komisije in se uporabljajo za nepovratna sredstva): [Vstavite poimenovanje posebne stroškovne kategorije] so upravičeni, če ustrezajo znesku na enoto iz Priloge 2a, pomnoženemu s številom dejanskih enot[, in če [vstavite morebitne pogoje za upravičenost]].] [MOŽNOST 1b za posebne stroške v pavšalnem znesku (če je pavšalni znesek predviden v sklepu Komisije in se uporablja za nepovratna sredstva): [Vstavite poimenovanje posebne stroškovne kategorije] so upravičeni, če ustrezajo pavšalnemu znesku iz Priloge 2 in če so se ustrezne naloge ali deli ukrepa pravilno izvedli v skladu s Prilogo 1.] [enako za vsako posebno stroškovno kategorijo] [MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 5.3 Pogoji za upravičenost stroškov povezanih tretjih oseb [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 19 okvirnega sporazuma: Stroški, ki so jih imele povezane tretje osebe, so upravičeni, če smiselno izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za upravičenost, ki so določeni v tem členu (člen 5.1 in 5.2) in členu ] [MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 5.4 Pogoji za upravičenost prispevkov v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo brezplačno Prispevki v naravi, ki se zagotovijo brezplačno, so upravičeni neposredni stroški (za partnerja [ali povezano tretjo osebo]), če stroški, ki so jih imele tretje osebe, smiselno izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za upravičenost, ki so določeni v tem členu (člen 5.1 in 5.2) in členu Neupravičeni stroški Neupravičeni stroški so: (a) stroški, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev (člen 5.1 do 5.4), zlasti: 24 razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba št. 966/2012) (UL L 218, , str. 1): nepovratna sredstva za poslovanje so neposredni finančni prispevki v obliki nepovratnih sredstev iz proračuna za financiranje delovanja organa, ki si prizadeva za cilj v splošnem interesu EU ali ima cilj, ki je del politike EU in jo podpira. Vstavite natančno poimenovanje stroškovne kategorije (kot je navedeno v sklepu Komisije o odobritvi uporabe stroškov na enoto/pavšalnega zneska). Na primer: stroški zagotavljanja nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture, stroški kliničnih študij, stroški ukrepov za energijsko učinkovitost stavb. 22

23 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) stroški v zvezi z donosom od kapitala; dolgovi in stroški servisiranja dolga; rezervacije za prihodnje izgube ali dolgove; dolgovane obresti; dvomljivi dolgovi; negativne tečajne razlike; bančni stroški, ki jih zaračuna partnerjeva banka za nakazila [Komisije][agencije]; prekomerni ali nepremišljeni izdatki; odbitni DDV; stroški, ki nastanejo med prekinitvijo izvajanja ukrepa (glej člen 55 okvirnega sporazuma); (b) stroški, ki so prijavljeni v okviru drugih nepovratnih sredstev EU ali Euratoma (vključno z nepovratnimi sredstvi, ki jih dodeli država članica in se financirajo iz proračuna EU ali Euratoma, in nepovratnimi sredstvi, ki jih dodelijo drugi organi, ki niso [Komisija][agencija], za izvajanje proračuna EU ali Euratoma); zlasti posredni stroški, če partner v istem obdobju že prejema nepovratna sredstva za poslovanje, ki se financirajo iz proračuna EU ali Euratoma, razen če lahko dokaže, da nepovratna sredstva za poslovanje ne krijejo nobenih stroškov ukrepa[;][.] [(c) MOŽNOST za stroškovne kategorije, ki so v delovnem programu izrecno izključene: [vstavite poimenovanje izključene stroškovne kategorije]]. 5.6 Posledice prijavljanja neupravičenih stroškov Prijavljeni stroški, ki so neupravičeni, bodo zavrnjeni (glej člen 48 okvirnega sporazuma). To je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v oddelku 5 poglavja 3 okvirnega sporazuma. POGLAVJE 4 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK ODDELEK 1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POSEBNEGA UKREPA ČLEN 6 SREDSTVA ZA IZVAJANJE UKREPA TRETJE OSEBE, KI SODELUJEJO PRI UKREPU 23

24 Partner mora imeti ustrezna sredstva za izvajanje posebnega ukrepa. Če je potrebno za izvedbo posebnega ukrepa, lahko partner: - nabavi blago, gradnje in storitve (glej člen 8); - uporabi prispevke v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo za plačilo (glej člen 9); - uporabi prispevke v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo brezplačno (glej člen 10); - izvajanje nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1, zaupa podizvajalcem (glej člen 11); - izvajanje nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1, zaupajo povezanim tretjim osebam (glej člen 12); - - izvajanje nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1, zaupajo mednarodnim partnerjem (glej člen 12a). Partner v teh primerih ohrani izključno odgovornost do [Komisije][agencije] za izvedbo posebnega ukrepa. ČLEN 7 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PARTNERJA, KI NE PREJEMA SREDSTEV EU [Privzeta MOŽNOST 1: Ni relevantno.] [MOŽNOST 2, če partner ne prejema sredstev EU, vendar ima povezano tretjo osebo, ki prejema sredstva EU: 7.1 Pravila za izvajanje nalog ukrepa s strani partnerja, ki ne prejema sredstev EU Če partner [ni upravičen do sredstev EU][ne zahteva sredstev] (v nadaljnjem besedilu: partner, ki ne prejema sredstev EU), mora naloge posebnega ukrepa, ki so mu dodeljene v Prilogi 1, izvajati v skladu s členom 12 okvirnega sporazuma. Njegovi stroški so ocenjeni v Prilogi 2, vendar: - ne bodo povrnjeni in - ne bodo upoštevani pri izračunu posameznih nepovratnih sredstev (glej člena 4 in 17 posebnega sporazuma ter člen 10 okvirnega sporazuma). Člena 4 in 5, členi 8 do 13 in člen 16.6 posebnega sporazuma ter člena 29a in 46 okvirnega sporazuma se ne uporabljajo za partnerja. Člen 32.4, člen 33.2, člen 34.1 [MOŽNOST: (z izjemo dodatnih obveznosti izkoriščanja rezultatov)], člen 34.2, člen 36.3 in člen 37.5 okvirnega sporazuma se ne uporabljajo za rezultate, ki so bili ustvarjeni brez sredstev EU. 24

Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica oktober

Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica oktober Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica 5.0 18. oktober 2017 2 ZGODOVINA SPREMEMB Različic a Datum objave 1.0 11.

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 10. maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju Priloga k p

Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju Priloga k p Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 2020 Priloga k pogodbam z upravičenci dr. Jernej Pikalo minister Številka:

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več