(II. Posebni del prora\350una)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(II. Posebni del prora\350una)"

Transkripcija

1 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa OBČINSKI SVET ,2 14,9 1 POLITIČNI SISTEM ,4 13, 11 Politični sistem ,4 13, 1191 Dejavnost občinskega sveta ,8 13, 11 Sejnine svetnikov in odbornikov ,7 11,1 429Drugi operativni odhodki ,7 11,1 12 Pisarniški material in materialni stroški sej obči , Pisarniški in splošni material in storitve , Financiranje političnih strank , 58,4 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 58,4 113 Nakup alnikov in licenčne opreme , Tekoče vzdrževanje ,7 625,1 422Nakup opreme Izvedba in nadzor volitev in referendumov 13.2, Občinska volilna komisija 7.5, Drugi operativni odhodki 7.5, Volitve župana in občinskega sveta 5.7, Pisarniški in splošni material in storitve 1.5, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.2, Drugi operativni odhodki 3., SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , 197, 41 Kadrovska uprava , 197, 4191 Vodenje kadrovskih zadev , 197, 41 Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v z , 197, 42Pisarniški in splošni material in storitve , 197, 6 LOKALNA SAMOUPRAVA , 1, 61 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , 1, 6192 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti , 1, 61 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti , 1, 429Drugi operativni odhodki , 1, 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , 19,1 183 Programi v kulturi , 19, Mediji in avdiovizualna kultura , 19, Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM) , 19,1 412Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , 19,1 Stran: 1 od 26

2 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219 Stran: 2 od 26

3 2 - NADZORNI ODBOR proa 1 aprilproa NADZORNI ODBOR , 131,6 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , 131,6 23 Fiskalni nadzor , 131, Dejavnost nadzornega odbora , 131,6 23 Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za , 131,6 429Drugi operativni odhodki , 131,6 Stran: 3 od 26

4 3 - ŽUPAN proa 1 aprilproa ŽUPAN ,2 111, 1 POLITIČNI SISTEM ,7 13,9 11 Politični sistem ,7 13, Dejavnost župana in podžupanov ,7 13,9 13 Nagrada podžupana ,7 1,3 424Izdatki za službena potovanja , Drugi operativni odhodki ,8 9,3 17 Plača poklicnega funkcionarja - župan , 11,4 4 Plače in dodatki , 97,9 41Regres za letni dopust , 1, 42 Povračila in nadomestila , 116, 49Drugi izdatki zaposlenim , 41 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , 98,3 411Prispevek za zdravstveno zavarovanje , 98,3 412Prispevek za zaposlovanje , 98,3 413Prispevek za starševsko varstvo , 98,3 415 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , 333,5 424Izdatki za službena potovanja , 186,9 18 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezent , 128,5 42Pisarniški in splošni material in storitve , 17,8 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6 6 1, Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , 163,9 19 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila ,3 19,7 42Pisarniški in splošni material in storitve ,3 19,7 114 Nakup opreme , 176,8 425 Tekoče vzdrževanje , Nakup opreme , 147,3 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,7 299,3 43 Druge skupne administrativne službe ,7 299, Izvedba protokolarnih dogodkov ,7 299,3 46 Promocija in pokroviteljstvo ,, 42Pisarniški in splošni material in storitve 5, Drugi operativni odhodki ,, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 41 Poslovna in druga darila ,2 792,9 42Pisarniški in splošni material in storitve ,9 451,1 429Drugi operativni odhodki , Promocija in pokroviteljstvo-županova sredstva , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , 183 Programi v kulturi , Ljubiteljska kultura , 181 Donacija društvom - županova sredstva , 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Stran: 4 od 26

5 3 - ŽUPAN proa 1 aprilproa Šport in prostočasne aktivnosti , Programi športa , 1828 Nagrade posameznikom - županova sredstva , 4119Drugi transferi posameznikom , 1829 Dotacije društvom - županova sredstva , 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Stran: 5 od 26

6 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa OBČINSKA UPRAVA - enovita ,2 91, 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , 122,1 22 Urejanje na področju fiskalne politike , 131, Urejanje na področju fiskalne politike , 131,4 21 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke S , 113,7 429Drugi operativni odhodki , 113,7 27 Izvajanje javnih pooblastil , 168,8 429Drugi operativni odhodki , 168,8 23 Fiskalni nadzor , 1, 2391 Dejavnost nadzornega odbora , 1, 24 Izvedba notranje revizije , 1, 42Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,7 166,7 32 Mednarodno sodelovanje in udeležba ,7 166, Mednarodno sodelovanje občin ,7 166,7 31 Sodelovanje z občinami v tujini ,7 166,7 42Pisarniški in splošni material in storitve ,7 163,3 429Drugi operativni odhodki , 285,7 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,2 23,9 42 Informatizacija uprave , Informacijska infrastruktura , Vzdrževanje baze podatkov NUSZ , Pisarniški in splošni material in storitve , Druge skupne administrativne službe ,2 18, Obveščanje domače in tuje javnosti , 111,4 42 Objava občinskih predpisov , 111,4 42Pisarniški in splošni material in storitve , 111, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ,5 189,1 47 Sodni postopki, notarske storitve in stroški izvržb , 174,9 429Drugi operativni odhodki , 174,9 48 Pravno zastopanje in svetovanje , 1, 429Drugi operativni odhodki , 1, 49 Cenitve nepremičnin za prodajo in nakup , 245,9 421Posebni material in storitve , 245,9 411 Poslovni prostori na naslovu Na Žago 5, Straža ,2 81,8 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,2 93,9 425 Tekoče vzdrževanje ,7 93,4 422Nakup opreme ,, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 82,3 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 1., --- Stran: 6 od 26

7 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Dom partizana , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 271,2 425 Tekoče vzdrževanje , 124,2 422Nakup opreme , Investicijsko vzdrževanje in obnove , LOKALNA SAMOUPRAVA ,1 19,4 63 Dejavnost občinske uprave ,1 19, Administracija občinske uprave ,8 17,7 62 Priprava vlog na razpise in ostalo svetovanje ,3 253,6 42Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , 23,6 63 Plače zaposlenih v občinski upravi ,1 15,7 4 Plače in dodatki , 14,3 41Regres za letni dopust , 96,8 42 Povračila in nadomestila , 124, 43 Sredstva za delovno uspešnost , 1, 44 Sredstva za nadurno delo , 75,8 49Drugi izdatki zaposlenim , 2, 41 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , 14,2 411Prispevek za zdravstveno zavarovanje , 16,1 412Prispevek za zaposlovanje , 95,7 413Prispevek za starševsko varstvo , 99,3 415 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , 287,9 424Izdatki za službena potovanja , 381,6 429Drugi operativni odhodki , 17,9 65 Pisarniški material in storitve ,7 112,3 42Pisarniški in splošni material in storitve ,7 112,3 66 Čistilni material in storitve , 1,8 42Pisarniški in splošni material in storitve , 1,8 67 Časopisi, revije, knjige in strok.liter , 112, 42Pisarniški in splošni material in storitve , 112, 68 Stroški objav in oglaševalskih storitev , 134, 42Pisarniški in splošni material in storitve , 134, 69 Računalniške storitve , 683,1 42Pisarniški in splošni material in storitve , 683,1 61 Drugi splošni material in storitve ,7 148,4 42Pisarniški in splošni material in storitve ,7 148,4 611 Električna energija in ostali obrat. stroški - občina , 96,3 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 96,3 613 Telefon, faks in e-pošta ,3 116,3 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,3 116,3 614 Poštnina in kurirske storitve , 114,8 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 114,8 617 Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih , 137,6 429Drugi operativni odhodki , 137,6 618 Plačilo za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso , Pisarniški in splošni material in storitve 5 2 4, Drugi operativni odhodki , Založniške in tiskarske storitve , 118,8 42Pisarniški in splošni material in storitve , 118,8 Stran: 7 od 26

8 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Plačilo po pogodbi o delu ,6 95,1 429Drugi operativni odhodki ,6 95,1 638 Nakup telefonskih aparatov - občinska uprava , 8,8 422Nakup opreme , 8,8 641 Nakup pisarniškega pohištva 5 1 2, Nakup opreme 5 1 2, Zavarovanje odgovornosti , Tekoče vzdrževanje , Dejavnost skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat in redarstvo ,7 86,3 413Tekoči transferi občinam ,7 86,3 648 Zdravniški pregledi , 89,5 421Posebni material in storitve , 89,5 658 Varnost in zdravje pri delu , 583,8 42Pisarniški in splošni material in storitve , 166,8 421Posebni material in storitve , Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ,2 123,2 621 Zavarovalne premije za objekte , 97,2 425 Tekoče vzdrževanje , 97,2 622 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov , 225,9 425 Tekoče vzdrževanje , 225,9 623 Tekoče vzdrževanje komunik.opr. in alnikov ,4 147,4 425 Tekoče vzdrževanje ,4 147,4 624 Zavarovalna premija za opremo občinske uprave , 78,4 425 Tekoče vzdrževanje , 78,4 625 Nakup druge opreme in napeljave , 475,3 42Pisarniški in splošni material in storitve , Nakup opreme , 1, 627 Najemnine , 114,7 426 Poslovne najemnine in zakupnine , 114,7 628 Nakup alnikov in programske opreme ,1 94,4 422Nakup opreme , 87,4 427Nakup nematerialnega premoženja ,2 158,8 631 Varovanje zgradb in prostorov ,3 1,9 42Pisarniški in splošni material in storitve ,3 1,9 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,2 87, 73 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,2 87, 7391 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,1 244,6 71 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite , Drugi operativni odhodki , Opremljanje enot in služb civilne zaščite , 8,6 421Posebni material in storitve ,6 71,8 422Nakup opreme ,3 16,8 73 Refundaicja plač udeležencev izobraževanj , 798,6 4119Drugi transferi posameznikom , 798,6 716 Vzdrževanje javnih zaklonišč , 135, 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 112,5 425 Tekoče vzdrževanje 5 5 1, --- Stran: 8 od 26

9 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Novo mesto Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,4 78,2 76 Zavarovanje objektov (gasilski domovi) , 13,6 425 Tekoče vzdrževanje , 13,6 77 Zavarovanje članov operativnih gasilskih enot , 54,3 425 Tekoče vzdrževanje , 54,3 78 PGD - sofinanciranje redne dejavnosti ,4 117,9 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,4 117,9 79 Investicijski transferji (sofinanciranje nakupa opreme) ,3 122,5 431Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,3 122,5 71 Refundacija plač udeležencem , 144,8 4119Drugi transferi posameznikom , 144,8 711 Preventivni pregledi članov PGD 5 5 1, Drugi operativni odhodki 5 5 1, Ureditev hidrantne omarice , Nakup opreme , Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ-izobraževanje , 3,6 42Pisarniški in splošni material in storitve , 3,6 714 Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti , 13,2 425 Tekoče vzdrževanje , 13,2 715 Zavarovanje , 11, 423Prevozni stroški in storitve , 11, 717 GRC financiranje dejavnosti , 12,8 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 12,8 718 Refundacija stroškov-požar Ekosistemi , 42Pisarniški in splošni material in storitve , 4119Drugi transferi posameznikom , 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 431Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,9 814,3 82 Policijska in kriminalistična dejavnost ,9 814, Prometna varnost , 51,1 81 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu , 51,1 42Pisarniški in splošni material in storitve , Drugi operativni odhodki , Nakup opreme , 8292 Notranja varnost , Videonadzorni sistem , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki 5 5 1, --- Stran: 9 od 26

10 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , 15,8 112 Program reforme kmetijstva in živilstva , 96, Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu , 89,9 111 Investicije na kmetijskih gospodarstvih za primarno kmet. Proizvodnjo , 85,4 412Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , 85,4 115 Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih , 112,2 412Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , 112,2 111 Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij , 122,6 412Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , 122, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , 62, 112 Varstvo tradicionalne krajine in stavb 5 5 1, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5 5 1, Pomoč za izobraževanje dijakov in študentov v kmet. Izobraž. programih , 12, 412Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , 12, 1116 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Zemljiške operacije 5 5 1, Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč 5 5 1, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5 5 1, Splošne storitve v kmetijstvu , 261, Delovanje služb in javnih zavodov , Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Zdravstveno varstvo rastlin in živali , 186,8 118 Zavetišča (azil) za živali , 149, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki , 149, Sofinanciranje kastracij in sterilizacij muc , Drugi transferi posameznikom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1., Gozdarstvo , 1, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , 1,6 119 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest , 1,6 425 Tekoče vzdrževanje , 1,6 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,3 12,5 132 Cestni promet in infrastruktura , 1, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ,4 35, 1321 Odškodnine , Tekoče vzdrževanje , Ureditev kombiniranih pločnikov ,, 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.5, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,, Stran: 1 od 26

11 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,3 251, 132 Preplastitve , 133,2 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 133,2 134 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest , 149,5 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 149, Investicijsko vzdrževanja lesenega mostu - Loke ,9 656,6 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,3 864,4 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 93, Ureditev centra Straže ,, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 1335 Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec (LC 29553) ,, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 29543) ,7 6,5 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,8 59,2 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 1362 Ureditev ceste s površino za pešce v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom , 135, , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Obnova pločnikov ob regionalnih cestah Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Urejanje cestnega prometa ,2 1, 136 Urejanje mirujočega prometa , 14, 426 Poslovne najemnine in zakupnine , 14, 1313 Avtobusna postajališča , Tekoče vzdrževanje , Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest , 112,7 42Pisarniški in splošni material in storitve , 112, Postavitev novih avtobusnih postajališč ,6 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Cestno omrežje v GC Zalog ,6 5,1 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,5 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 41, Zajem geolociranih podatkov o občinskih cestah , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Cestna razsvetljava ,1 119,8 133 Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije ,6 89, 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 44,5 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 4.3, --- Stran: 11 od 26

12 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa JR Straža-Hruševec (LC 29553) , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , JR Gospodarska cona Zalog ,, 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,, 1354 Ureditev centra Straže - JR ,, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,, 136 JR Podgora ,1 124,6 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,3 115,1 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , JR v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 55 29, Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ,3 28, 131 Rekonstrukcija RC R2-419/123 Straža-Novo mesto km 4.78 do km , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Rekonstrukcija križišča in ceste v naselju Potok (Rekonstrukcija ceste R2-419/123 v naselju Potok od km 735 do km 855) 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , , Rekonstrukcija ceste Vavta vas-jurka vas-potok (R2-419/123) ,4 78,9 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,5 75,5 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Ureditev površin za pešce in kolesarje v naselju Potok (LC29581) 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 1342 Rekonstrukcija ceste R2-419/123 skozi naselje Vavta vas od km 5.4 do km Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , , , , Letalski promet in infrastruktura , Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb , Letališče Straža , Tekoče vzdrževanje , Drugi operativni odhodki 8 8 1, Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Telekomunikacije in pošta , 13, Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje , 13, Odprto širokopasovno omrežje , 9,1 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 9, Postavitev WI-FI cone , 247,4 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 247,4 Stran: 12 od 26

13 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa GOSPODARSTVO ,5 96,4 142 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ,1 132, Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ,1 132,1 141 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo m ,7 131,9 429Drugi operativni odhodki , 1, 4133Tekoči transferi v javne zavode ,1 137,4 142 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dol ,9 11,2 429Drugi operativni odhodki ,9 11,2 143 Stroški delovanja Garancijske sheme ,5 15,4 4133Tekoči transferi v javne zavode ,5 15,4 146 Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetn , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu , 114,4 429Drugi operativni odhodki Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,, 1432 Izvajanje, svetovanje, informiranje in e-vem postopkov ,, 429Drugi operativni odhodki ,, 1436 Hiša podjetništva v Občini Straža ,1 226,2 42Pisarniški in splošni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 244,3 425 Tekoče vzdrževanje , 197,3 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,1 12,4 143 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ,8 89, Promocija občine , 128,1 148 Tiskanje promocijskega gradiva , Pisarniški in splošni material in storitve , Celostna podoba Občine ,6 93,6 42Pisarniški in splošni material in storitve ,2 77,3 429Drugi operativni odhodki ,3 442, Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ,8 77, Sofinanciranje turističnih programov , 1, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, 1414 Projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih, učnih, zgodovinskih, kulturnih in vinogradniških poti , 168,1 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Projekt kolesarskih poti "Sava-Krka bike" , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Ureditev prireditvenega prostora ,5 15,5 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,5 15,5 143 Mreža postajališč za avtodome , Tekoči transferi občinam , Izgradnja trim steze z napravami , 8,1 425 Tekoče vzdrževanje , Nakup opreme , 1433 CLLD in priprava razvojnih programov , 1, 4133Tekoči transferi v javne zavode , 1, Stran: 13 od 26

14 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov , 244,6 4133Tekoči transferi v javne zavode , 244, Pomoli in dostopi na reki Krki , 814,1 427 Kazni in odškodnine , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 1439 Strategija Občine Straža , 124,6 429Drugi operativni odhodki , 124, Evropski teden mobilnosti , 935,7 429Drugi operativni odhodki , 935,7 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,4 131, 151 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve , 96, Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike , 96, Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali NM , 11,4 42Pisarniški in splošni material in storitve , 11,4 154 Subvencioniranje cen GJS , 95,5 41Subvencije javnim podjetjem , 95,5 152 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ,6 119, Zbiranje in ravnanje z odpadki ,5 551,6 152 Ekološki otoki - gradbena dela ,7 82,4 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,7 82,4 153 Nakup zabojnikov in kompostnikov , 8,5 422Nakup opreme , 8, Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD ,6 233,2 429Drugi operativni odhodki Nakup opreme , 119,6 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 198, Sanacija črnih odlagališč , Pisarniški in splošni material in storitve , Zbirno-reciklažni center , 426 Poslovne najemnine in zakupnine , 1523 Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije , 24,5 42Pisarniški in splošni material in storitve , 24, Financiranje izgradnje CEROD II , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove 1 1 1, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 7 7 1, Ravnanje z odpadno vodo ,9 1,2 156 Provizija za nakazilo in obr. takse za obremenjevanje voda , 121,8 429Drugi operativni odhodki , 121,8 151 Rekonstrukcija kanalizacije ,8 98,5 425 Tekoče vzdrževanje , 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,8 115, Čistilna naprava Straža , Investicijsko vzdrževanje in obnove , --- Stran: 14 od 26

15 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Kanalizacija Straža-Hruševec (LC 29553) , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas ,, 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,, 1548 Kanalizacija v Gospodarski coni Zalog ,4 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,6 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih črpališč ,8 535,3 4119Drugi transferi posameznikom ,8 535, Ureditev centra Straže - kanalizacija ,, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,, 1554 Kanalizacija Podgora ,6 179,1 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 167,9 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Izgradnja sekundarne kanalizacije ,5 93,2 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,7 77,9 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,4 57, Izgradnja kanalizacije v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Upravljanje in nadzor vodnih virov , 148, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda , 148, Vodenje katastra GJI , 148,6 42Pisarniški in splošni material in storitve , 148,6 155 Pomoč in podpora ohranjanju narave , 678, Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot , 678, Urejanje biotopov , 678,3 425 Tekoče vzdrževanje , 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Splošne okoljevarstvene storitve ,8 231, Informacijski sistem varstva okolja in narave ,8 231, Dejavnost Zavoda za varstvo okolja ,8 231,6 42Pisarniški in splošni material in storitve ,8 231,6 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,4 49,4 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ,3 28, Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.5, Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov 2.5, Drugi operativni odhodki 2.5, --- Stran: 15 od 26

16 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave , Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 5 5 1, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 5 5 1, Analize in ostali stroški po požaru-ekosistemi , Posebni material in storitve , Prostorsko načrtovanje ,1 184,1 165 Občinski prostorski načrt ,7 67, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,7 67, 169 Občinski podrobni prostorski načrti-oppn , 34,3 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 34, Okoljsko poročilo za OPN in OPPN , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Strokovne podlage in študije pri prostorskem načrtovanju ,9 92,9 429Drugi operativni odhodki ,9 92, Izdelava projektne dokumentacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Komunalna dejavnost ,7 4, Oskrba z vodo ,8 41, Regresiranje prevozov pitne vode , 93,8 412Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , 93, Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave ,4 25,1 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,8 19,3 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 176,6 164 Rekonstrukcije vodovodov ,9 212,7 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,9 212, Vzdrževanje hidrantnega in vodovodnega omrežja , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Vodovod Straža-Hruševec (LC 29553) , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Vodovod v Gospodarski coni Zalog , 424Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 1672 Ureditev centra Straže - vodovod ,, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,, 1674 Izgradnja sekundarnih vodovodov , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Vodovod Podgora Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Stran: 16 od 26

17 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,, 1675 Ureditev travnatega parkirišča pri pokopališču v Vavti vasi , 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 1677 Obnova obzidja na pokopališču Dolenja Straža 15., Investicijsko vzdrževanje in obnove 15., Objekti za rekreacijo , Postavitev strelišča z električnimi tarčami v Domu partizana , Nakup opreme , Investicijsko vzdrževanje in obnove 48.1, Balinišče v Športnem parku Breza , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Spodbujanje stanovanjske gradnje , 31, Spodbujanje stanovanjske gradnje , 31, Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov , 25,9 425 Tekoče vzdrževanje , 295,1 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 8, Stroški upravljanja s stanovanji in poslovnimi pr , 253,9 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 253,9 166 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ,9 131, Urejanje občinskih zemljišč , 25, Gospodarska cona Zalog - GJI ,9 329,7 421Posebni material in storitve , 16,2 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 789, Urejanje občinskih zemljišč ,2 69,8 42Pisarniški in splošni material in storitve , 425 Tekoče vzdrževanje ,2 74, Nakup zemljišč , 19, Nakup zemljišč v Občini Straža , 149,6 426Nakup zemljišč in naravnih bogastev , 149, Urejanje geodetskih evidenc (postavitev mejnikov, stroški parcelacije, urejanje ZK stanja) , 67,6 421Posebni material in storitve , 67, Urejanje statusa kategoriziranih cest po zasebnih zemljiščih , 117,9 421Posebni material in storitve , 56,1 429Drugi operativni odhodki , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ZDRAVSTVENO VARSTVO ,9 117,7 172 Primarno zdravstvo ,6 144, Dejavnost zdravstvenih domov ,6 144,5 171 Zdravstveni dom ,6 144,5 42Pisarniški in splošni material in storitve ,3 124,8 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,1 136, 425 Tekoče vzdrževanje , 189,4 Stran: 17 od 26

18 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Drugi programi na področju zdravstva ,2 13, Nujno zdravstveno varstvo ,6 96,4 176 Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavarovane osebe ,6 96, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja ,6 96, Mrliško ogledna služba ,6 124,5 177 Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško službo ,6 124,5 429Drugi operativni odhodki ,6 124,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,4 14,3 182 Ohranjanje kulturne dediščine ,1 141, Nepremična kulturna dediščina ,1 141, Obnova cerkva in spremljajočih objektov v občini , 1, 431Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, 185 Mlin v Vavti vasi ,8 325,9 421Posebni material in storitve , 78,5 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 138,4 427 Kazni in odškodnine , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 37, 183 Programi v kulturi ,3 92, Knjižničarstvo in založništvo ,1 14,1 182 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM , 12,5 4133Tekoči transferi v javne zavode , 12,5 183 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM , 99,9 4133Tekoči transferi v javne zavode , 99,9 185 Sofinanciranje revije RAST , 5, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 5, 1811 Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži ,3 19,8 4133Tekoči transferi v javne zavode ,3 11,5 4323Investicijski transferi javnim zavodom , 1818 Hiša kulture ,4 111,1 42Pisarniški in splošni material in storitve 1 1 1, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5 1 2, Poslovne najemnine in zakupnine , 1, Umetniški programi , 73,1 186 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada , 1, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, 1816 Prireditve v Občini Straža , 72,4 42Pisarniški in splošni material in storitve , 66,2 426 Poslovne najemnine in zakupnine , 1,8 429Drugi operativni odhodki , 13, Ljubiteljska kultura , 1, 187 Sofinanciranje programov društev na področju kulture , 1, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, 1843 Kulturne prireditve , 1, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, Stran: 18 od 26

19 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Drugi programi v kulturi ,5 87, Kulturni dom v Straži ,1 119,1 42Pisarniški in splošni material in storitve , 129,8 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 17,8 425 Tekoče vzdrževanje , 149,7 422Nakup opreme , 124, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 125, Vaški dom Drganja sela ,4 37,7 422Nakup opreme , 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,4 43,6 184 Podpora posebnim skupinam , 99, Programi drugih posebnih skupin , 99, Pomoč posameznikom, društvom (invalidi, ) , 96, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 96, 1823 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij , 1, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, 185 Šport in prostočasne aktivnosti ,1 125, Programi športa ,9 11, Športna dejavnost kot preventivni program zdravja , Drugi operativni odhodki , Sofinanciranje programov na področju športa , 1, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, Programi za mladino ,7 288, Novoletna obdaritev otrok , 144,4 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 144, Sofinanciranje dejavnosti društev (delo z mladimi) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Projektno delo z mladimi - sofinanciranje Agencije , 14, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 14, 1847 Mladinski dom Prapreče ,9 55,7 425 Tekoče vzdrževanje , 337,1 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , Mladinski dom Rumanja vas ,3 554,8 422Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 425 Tekoče vzdrževanje ,7 623,1 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , IZOBRAŽEVANJE ,4 18,5 192 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ,2 121, Vrtci ,2 121, 191 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev , 117,2 4119Drugi transferi posameznikom , 117,2 192 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev (vrtci izven občine) , 14,4 4119Drugi transferi posameznikom , 14,4 193 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih ,1 138,1 4133Tekoči transferi v javne zavode ,1 138,1 Stran: 19 od 26

20 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Nabava opreme za vrtec , 387,6 422Nakup opreme ,, 4323Investicijski transferi javnim zavodom Rekonstrukcija vrtca pri OŠ 5., Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 5., Gradnja novega vrtca Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Primarno in sekundarno izobraževanje ,4 66, Osnovno šolstvo ,3 64,8 196 Materialni stroški - OŠ Vavta vas ,4 12,5 423Prevozni stroški in storitve , 13,7 425 Tekoče vzdrževanje , 13,1 4133Tekoči transferi v javne zavode ,8 128,4 197 Dodatni program , 128,8 4133Tekoči transferi v javne zavode , 128, Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto , 159, 4133Tekoči transferi v javne zavode , 159, 1912 OŠ - investicijsko vzdrževanje , Tekoči transferi v javne zavode 11., Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Rekonstrukcija in posodobitev športnega parka , 1, 425 Tekoče vzdrževanje , Investicijsko vzdrževanje in obnove , 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 1918 Tekmovanja učencev v znanju , 1, 4133Tekoči transferi v javne zavode , 1, 1919 Sofinanciranje kulturnih dni in naravoslovnih dni ,9 99,7 4133Tekoči transferi v javne zavode ,9 99,7 192 Računalniška oprema , Investicijski transferi javnim zavodom , Program pospeševanja izobraževanja dejavnosti , 4133Tekoči transferi v javne zavode , 1924 Nabava opreme in sredstev za delo , Tekoči transferi v javne zavode , Nakup opreme , 1925 Financiranje šole v naravi , 91,7 4133Tekoči transferi v javne zavode , 91, Dozidava in rekonstrukcija OŠ s telovadnico , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 127.5, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas 5.861, Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.861, Sofinanciranje nakupa smučarskih kart , Tekoči transferi v javne zavode , Glasbeno šolstvo ,8 79, Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo ,8 79,8 4133Tekoči transferi v javne zavode ,8 79,8 Stran: 2 od 26

21 4 - OBČINSKA UPRAVA - enovita proa 1 aprilproa Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju , 1, 1914 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše , 1, 4133Tekoči transferi v javne zavode , 1, 196 Pomoči šolajočim ,7 134, Pomoči v osnovnem šolstvu ,5 141,3 198 Regresiranje prevozov v šolo ,5 148, 4119Drugi transferi posameznikom ,5 148, 199 Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami , 112,8 4119Drugi transferi posameznikom , 112, Štipendije , 1, 193 Vplačila v sklad za štipendiranje , 1, 493 Sredstva za posebne namene , 1, 2 SOCIALNO VARSTVO ,8 1,6 22 Varstvo otrok in družine ,7 85, Drugi programi v pomoč družini ,7 85,4 21 Prispevek družinam novorojencev ,7 85, Družinski prejemki in starševska nadomestila ,7 85,4 24 Izvajanje programov socialnega varstva ,3 11, Socialno varstvo invalidov , 1,4 22 Financiranje družinskega pomočnika , 1,4 4133Tekoči transferi v javne zavode , 1, Socialno varstvo starih ,7 18,5 23 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni zavodi , 19,2 4119Drugi transferi posameznikom , 19,2 24 Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu , 11,2 4133Tekoči transferi v javne zavode , 11,2 217 Program oskrbe starejših občanov v občini Straža , 49,9 42Pisarniški in splošni material in storitve , 429Drugi operativni odhodki , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , Financiranje brezplačnih prevozov za starejše in org. srečanja Pisarniški in splošni material in storitve Prevozni stroški in storitve Socialno varstvo materialno ogroženih , 111,3 25 Sofinanciranje stanarin , 1, 4119Drugi transferi posameznikom , 1, 29 Sofinanciranje letovanja otrok , 1, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, 21 Enkratna socialna denarna pomoč občanom , 153, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , 153, Socialno varstvo drugih ranljivih skupin , 53,9 27 Sodelov.z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto) , 1, 412Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , 1, Stran: 21 od 26

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

NRP19_22_2RBP

NRP19_22_2RBP Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2019-2022, usklajen z 2. rebalansom 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 0004 Občinska uprava 8.129.241 3.142.519 4.136.555 6.815.121 4.666.688 620.000

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98,2 97 70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.900 3.146.400 3.146.800 97 97 700

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

ZBOR KRAJANOV KS VOJSKO

ZBOR  KRAJANOV KS VOJSKO VOJSKO Plani, cilji 2019 2022 Pripravil : B. Lapajne Program razvoja 2019-2022 Strateški dokument ( osnutek ), ki ga je Svet KS Vojsko sprejel na 22. redni seji 4. 12. 2017 Turizem kot panoga Kmetijska

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več