Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica oktober

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica oktober"

Transkripcija

1 Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica oktober

2 ZGODOVINA SPREMEMB Različic a Datum objave Ni relevantno Spremembe 2.0 in Prvotna različica, ki vključuje tudi naslednjo določbo okvirnega sporazuma o partnerstvu: člen Informacije o sredstvih EU obveznost in pravica do uporabe emblema EU : za večjo prepoznavnost sredstev EU za vsako dejavnost obveščanja, povezano s kakršno koli infrastrukturo, uporabljeno opremo in pomembnimi rezultati ukrepa v okviru programa Obzorje Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami Glavne spremembe glede na različico 2.1 vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev so: člen 9.2 Proračunske prerazporeditve : večja proračunska prožnost za partnerje, ki lahko prerazporedijo zneske med oblikami stroškov znotraj proračunske kategorije neposrednih stroškov za osebje brez spremembe sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, tudi če niso predvideli navedene oblike stroškov v Prilogi 2; člen 40.1 Obveznost spoštovanja etičnih načel in načel raziskovalne integritete : da se poudarijo standardi raziskovalne integritete, ki jih morajo upoštevati partnerji; člen 40.2 Dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja : da se za partnerje poenostavijo obveznosti poročanja o etiki pred začetkom dejavnosti, ki odpira etična vprašanja; člen 42.1 Splošna obveznost ohranjanja zaupnosti : da se omogoči širši dostop do zaupnih informacij osebju Komisije/agencije ter drugim institucijam in organom EU; člen 56.3 Odpoved sporazuma s strani [Komisije][agencije] : Komisija/agencija lahko odpove sporazum partnerja, če ni zahteval spremembe sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, da bi odpovedal sodelovanje z njim povezane tretje osebe, za katero veljajo enaki pogoji kot za partnerja, za katerega se lahko odpove sporazum; na primer, če je povezana tretja oseba v stečaju. Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami Glavne spremembe glede na različico 3.0 vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev so v: novem členu 19 a Izvajanje nalog ukrepa s strani mednarodnih partnerjev ; členu 58.1 Načini in sredstva komuniciranja. Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami Glavne spremembe glede na različico 4.0 vzorca sporazuma o 3

3 dodelitvi nepovratnih sredstev so v: členu 40 Etika in raziskovalna integriteta, da se določbe o etičnih načelih in načelih raziskovalne integritete uskladijo z novim Evropskim kodeksom za raziskovalno integriteto, ki ga je sprejela ALLEA (Zveza evropskih akademij). Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami. 4

4 EVROPSKA KOMISIJA GD/Izvajalska agencija [Direktorat] [Enota][Direktor] VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA O PARTNERSTVU V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE (OKVIRNI SPORAZUM Z ENIM PARTNERJEM) Ta vzorec je namenjen zgolj ukrepom na področju raziskav in inovacij, ukrepom na področju inovacij ter usklajevalnim in podpornim ukrepom (tj. ukrepom, za katere se običajno uporablja vzorec splošnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev). Treba ga je nadalje prilagoditi za ukrepe v okviru sheme ERA-NET, predkomercialnega naročanja in javnega naročanja inovativnih rešitev, skupnih evropskih programov, Evropskega raziskovalnega sveta, dejavnosti Marie Skłodowska-Curie in instrumenta za MSP. Modre opombe pod črto se ne bodo pojavile v besedilu, ki ga informacijski sistem ustvari za podpis (gre zgolj za interna navodila). Besedilo v sivi barvi pomeni, da se besedilo, ki se pojavlja v okvirnem sporazumu z več partnerji, ne uporablja v tem sporazumu. Za možnosti [v poševnem tisku v oglatih oklepajih]: možnost, ki se uporablja, je treba izbrati v informacijskem sistemu. Možnost, ki ni izbrana, se samodejno ne prikaže ali se prikaže kot možnost ni relevantno. Izbrane možnosti se prikažejo v poševnem tisku brez oklepajev in brez naslova možnosti (da bi upravičenec lahko zlahka opazil, da se uporablja posebno pravilo). V polja [sive barve v oglatih oklepajih] (tudi če so del možnosti, kot je navedeno v prejšnji alineji): vnesite ustrezne podatke v informacijski sistem. Informacijski sistem bo ustvaril podatkovni list, na katerem bodo potrjene izbrane možnosti in vneseni podatki. Priloge: Nekatere priloge so iz vzorca splošnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej priloge 3a izjava o solidarni odgovornosti povezanih tretjih oseb, 5 vzorec potrdila o računovodskih izkazih in 6 vzorec potrdila o metodologiji), vendar so prilagojene potrebam okvirnega oz. posebnega sporazuma. V navedenih prilogah je treba vsa sklicevanja na upravičenca razumeti kot sklicevanja na partnerja. OKVIRNI SPORAZUM O PARTNERSTVU ŠTEVILKA [vstavite številko] [vstavite okrajšavo] Ta okvirni sporazum o partnerstvu skleneta naslednji stranki: 1 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije ( ) Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba št. 1291/2013 o okvirnem programu Obzorje 2020) (UL L 347, str. 104). 1

5 na eni strani [MOŽNOST 1: Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU), ki jo zastopa Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) 2,] [MOŽNOST 2: Evropska skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Euratom), ki jo zastopa Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) 3,] [MOŽNOST 3: [Izvajalska agencija za raziskave (REA)] [Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)] [Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)] [Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)] (v nadaljnjem besedilu: agencija) s pooblastili, ki jih nanjo prenese Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) 4,] ki jo za namene podpisa tega okvirnega sporazuma o partnerstvu zastopa [položaj, [generalni direktorat, direktorat, enota] [oddelek]], [ime in priimek] 5, in na drugi strani partner : [polno uradno ime (kratko ime)], s sedežem [polni uradni naslov], [MOŽNOST za partnerje, ki so zavezanci za DDV: identifikacijska številka za DDV [vstavite številko],] [MOŽNOST za partnerje, ki ne prejemajo sredstev EU: kot partner, ki ne prejema sredstev EU (glej člen 14),] ki ga za namene podpisa tega okvirnega sporazuma o partnerstvu zastopa [položaj, ime in priimek]. Zgoraj navedeni stranki sta se dogovorili, da skleneta okvirni sporazum o partnerstvu pod spodaj navedenimi pogoji. Okvirni sporazum o partnerstvu sestavljajo: Pogoji Priloga 1 Akcijski načrt 6 2 Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se uporabljajo za ta sporazum. 3 Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se uporabljajo za ta sporazum. 4 Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se uporabljajo za ta sporazum. 5 Oseba, ki zastopa Komisijo/agencijo, mora biti odredbodajalec (na podlagi prenosa ali nadaljnjega prenosa pooblastil), določen v skladu z dokumentom št z dne 22. februarja 2001 Mise en place de la Charte des ordonnateurs (Izvajanje listine o odredbodajalcih). 6 Akcijski načrt mora vključevati skupne cilje strank ter vrste dejavnosti iz tega okvirnega partnerstva, ki prispevajo k doseganju navedenih ciljev. 2

6 Priloga 2 Vzorec posebnega sporazuma Priloga 1 Priloga 2 Priloga 3 Priloga 4 Opis posebnega ukrepa Ocena proračuna posebnega ukrepa Vzorec računovodskega izkaza Vzorec potrdila o računovodskih izkazih Priloga 3 Ni relevantno [MOŽNOST, če se uporablja člen 19 in je [Komisija][agencija] zahtevala solidarno odgovornost: 3a Izjava o solidarni odgovornosti povezanih tretjih oseb] Priloga 4 Vzorec potrdila o metodologiji 3

7 KAZALO POGOJI POGLAVJE 1 SPLOŠNO...10 ČLEN 1 PREDMET SPORAZUMA...10 POGLAVJE 2 OKVIRNO PARTNERSTVO...10 ČLEN 2 AKCIJSKI NAČRT DODELITEV POSAMEZNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV POSEBNI SPORAZUMI Akcijski načrt Dodelitev posameznih nepovratnih sredstev za posebne ukrepe posebni sporazumi...10 ČLEN 3 TRAJANJE IN DATUM ZAČETKA OKVIRNEGA PARTNERSTVA...11 ČLEN 4 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V OKVIRU OKVIRNEGA PARTNERSTVA Obveznost pravilnega izvajanja okvirnega partnerstva ČLEN 5 PREKINITEV IZVAJANJA OKVIRNEGA PARTNERSTVA...11 ČLEN 6 ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA O PARTNERSTVU Odpoved sporazuma Odpoved sodelovanja enega ali več partnerjev...12 POGLAVJE 3 POSAMEZNA NEPOVRATNA SREDSTVA...12 ODDELEK 1 POSEBNI UKREPI...12 ČLEN 7 NAČRTOVANI POSEBNI UKREPI DOPOLNILNA NEPOVRATNA SREDSTVA SKUPNO FINANCIRANI UKREPI...12 ČLEN 8 TRAJANJE POSEBNIH UKREPOV...12 ČLEN 9 OCENA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE Ocena proračuna Proračunske prerazporeditve...13 ODDELEK 2 POSAMEZNA NEPOVRATNA SREDSTVA...13 ČLEN 10 ZNESEK IN OBLIKA NEPOVRATNIH SREDSTEV, STOPNJE POVRAČILA IN OBLIKE STROŠKOV Najvišji znesek nepovratnih sredstev Oblika nepovratnih sredstev, stopnje povračila in oblike stroškov Končni znesek nepovratnih sredstev izračun Popravljen končni znesek nepovratnih sredstev izračun...15 ČLEN 11 UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI Upravičeni stroški Neupravičeni stroški Posledice prijavljanja neupravičenih stroškov...16 ODDELEK 3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK PRI POSAMEZNIH NEPOVRATNIH SREDSTVIH...16 PODODDELEK 1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POSEBNIH UKREPOV...16 ČLEN 12 SPLOŠNA OBVEZNOST PRAVILNEGA IZVAJANJA POSEBNIH UKREPOV Splošna obveznost pravilnega izvajanja ukrepov Posledice neskladnosti

8 ČLEN 13 SREDSTVA ZA IZVAJANJE POSEBNIH UKREPOV TRETJE OSEBE, KI SODELUJEJO PRI UKREPU...16 ČLEN 14 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PARTNERJA, KI NE PREJEMA SREDSTEV EU...16 ČLEN 15 NABAVA BLAGA, GRADENJ ALI STORITEV...16 ČLEN 16 UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE OSEBE ZAGOTOVIJO ZA PLAČILO...17 ČLEN 17 UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE OSEBE ZAGOTOVIJO BREZPLAČNO...17 ČLEN 18 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PODIZVAJALCEV...17 ČLEN 19 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI POVEZANIH TRETJIH OSEB...17 ČLEN 19 a IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI MEDNARODNIH PARTNERJEV...18 [MOŽNOST 1: Naslednji mednarodni partnerji lahko izvajajo naloge ukrepa, ki so jim dodeljene v Prilogi 1 k posebnemu sporazumu:...18 ČLEN 20 FINANČNA PODPORA TRETJIM OSEBAM...18 ČLEN 21 PODPORA ZA NADNACIONALNE PROJEKTE ALI NJIHOVO IZVAJANJE...18 ČLEN 22 ZAGOTAVLJANJE NADNACIONALNEGA ALI VIRTUALNEGA DOSTOPA DO RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE...18 PODODDELEK 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM NEPOVRATNIH SREDSTEV...18 ČLEN 23 SPLOŠNE OBVEZNOSTI OBVEŠČANJA Splošna obveznost posredovanja informacij na zahtevo Obveznost dopolnjevanja informacij in obveščanja o dogodkih in okoliščinah, ki bi verjetno vplivali na sporazume Posledice neskladnosti...19 ČLEN 24 HRANJENJE DOKUMENTOV DOKAZILA Obveznost hranjenja dokumentov in drugih dokazil Posledice neskladnosti...21 ČLEN 25 PREDLOŽITEV KONČNIH REZULTATOV...21 ČLEN 26 POROČANJE ZAHTEVKI ZA PLAČILO...21 ČLEN 27 PLAČILA IN UREDITEV PLAČIL...22 ČLEN 28 PREVERJANJA, PREGLEDI, REVIZIJE IN PREISKAVE RAZŠIRITEV UGOTOVITEV Preverjanja, pregledi in revizije s strani [agencije in] Komisije Preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) Preverjanja in revizije Evropskega računskega sodišča Preverjanja, pregledi, revizije in preiskave za mednarodne organizacije Posledice ugotovitev preverjanj, pregledov, revizij in preiskav razširitev ugotovitev Posledice neskladnosti...27 ČLEN 29 OCENA UČINKA POSEBNIH UKREPOV Pravica do ocene učinka posebnih ukrepov Posledice neskladnosti...27 PODODDELEK 3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z OBSTOJEČIM ZNANJEM IN REZULTATI POSEBNIH UKREPOV...27 ČLEN 29a UPRAVLJANJE INTELEKTUALNE LASTNINE a.1 Obveznost sprejemanja ukrepov za izvajanje priporočila Komisije o upravljanju intelektualne lastnine pri dejavnostih prenosa znanja a.2 Posledice neskladnosti...28 ČLEN 30 SPORAZUM O OBSTOJEČEM ZNANJU

9 [MOŽNOST 1, če se uporablja možnost iz člena 31.6: 30.1 Sporazum o obstoječem znanju Posledice neskladnosti...28 ČLEN 31 PRAVICE DOSTOPA DO OBSTOJEČEGA ZNANJA Uveljavljanje pravic dostopa opustitev pravic dostopa nepodeljevanje podlicenc Pravice dostopa za druge partnerje za izvajanje lastnih nalog v okviru posebnega ukrepa Pravice dostopa za druge partnerje za izkoriščanje lastnih rezultatov posebnega ukrepa Pravice dostopa za druge partnerje, za druge posebne ukrepe Pravice dostopa za pridružene subjekte Pravice dostopa za tretje osebe Posledice neskladnosti...29 ČLEN 32 LASTNIŠTVO REZULTATOV Lastništvo partnerja, ki rezultate ustvari Skupno lastništvo več partnerjev Pravice tretjih oseb (vključno z osebjem) Lastništvo [EU][Euratoma][agencije] za zaščito rezultatov Posledice neskladnosti...31 ČLEN 33 ZAŠČITA REZULTATOV PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU Obveznost zaščite rezultatov Lastništvo [EU][Euratoma][agencije] za zaščito rezultatov Informacije o sredstvih EU Posledice neskladnosti...32 ČLEN 34 IZKORIŠČANJE REZULTATOV Obveznost izkoriščanja rezultatov Rezultati, ki bi lahko prispevali k evropskim ali mednarodnim standardom informacije o sredstvih EU Posledice neskladnosti...33 ČLEN 35 RAZŠIRJANJE REZULTATOV PROST DOSTOP PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU Obveznost razširjanja rezultatov Prost dostop do znanstvenih objav Prost dostop do podatkov iz raziskav Informacije o sredstvih EU obveznost in pravica do uporabe emblema EU Izjava o omejitvi odgovornosti [Komisije][agencije] Posledice neskladnosti...35 ČLEN 36 PRENOS REZULTATOV IN PODELJEVANJE LICENC ZANJE Prenos lastništva Podelitev licenc Pravica [Komisije][agencije], da nasprotuje prenosom lastništva ali podelitvam licenc Posledice neskladnosti...36 ČLEN 37 PRAVICE DOSTOPA DO REZULTATOV Uveljavljanje pravic dostopa opustitev pravic dostopa nepodeljevanje podlicenc Pravice dostopa za druge partnerje za izvajanje lastnih nalog v okviru posebnega ukrepa Pravice dostopa za druge partnerje za izkoriščanje lastnih rezultatov Pravice dostopa za druge partnerje, za druge posebne ukrepe Pravice dostopa za pridružene subjekte

10 37.6 Pravice dostopa za institucije in organe EU ter države članice EU Pravice dostopa za tretje osebe Posledice neskladnosti...37 PODODDELEK 4 DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI...37 ČLEN 38 POGOJI ZAPOSLOVANJA IN DELOVNI POGOJI ZA RAZISKOVALCE Obveznost sprejetja ukrepov za izvajanje Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev Posledice neskladnosti...37 ČLEN 39 ENAKOST SPOLOV Obveznost prizadevanja za enakost spolov Posledice neskladnosti...38 ČLEN 40 ETIKA IN RAZISKOVALNA INTEGRITETA Obveznost spoštovanja etičnih načel in načel raziskovalne integritete Dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja Dejavnosti, ki vključujejo človeške zarodke ali človeške zarodne matične celice Posledice neskladnosti...39 ČLEN 41 NAVZKRIŽJE INTERESOV Obveznost izogibanja navzkrižju interesov Posledice neskladnosti...40 ČLEN 42 ZAUPNOST Splošna obveznost ohranjanja zaupnosti Posledice neskladnosti...41 ČLEN 43 OBVEZNOSTI GLEDE VARNOSTI Rezultati z varnostnim priporočilom Zaupne informacije Dejavnosti, ki vključujejo blago z dvojno rabo ali nevarne materiale in snovi Posledice neskladnosti...42 ČLEN 44 PROMOVIRANJE UKREPA PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU Partnerjeve dejavnosti na področju obveščanja Dejavnosti [agencije in] Komisije na področju obveščanja Posledice neskladnosti...45 ČLEN 45 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV Dejavnosti [agencije in] Komisije na področju obdelave osebnih podatkov Partnerjeve dejavnosti na področju obdelave osebnih podatkov Posledice neskladnosti...46 ČLEN 46 ODSTOP TERJATEV ZA PLAČILA OD [KOMISIJE][AGENCIJE]...46 ODDELEK 4 PARTNERJEVE VLOGE IN ODGOVORNOSTI ODNOSI Z DOPOLNILNIMI UPRAVIČENCI ODNOSI Z UDELEŽENCI SKUPNEGA UKREPA...46 ČLEN 47 PARTNERJEVE VLOGE IN ODGOVORNOSTI ODNOSI Z DOPOLNILNIMI UPRAVIČENCI ODNOSI Z UDELEŽENCI SKUPNEGA UKREPA Vloge in odgovornosti do [Komisije][agencije] Notranja razdelitev vlog in odgovornosti Notranji dogovori konzorcijska pogodba Odnosi z dopolnilnimi upravičenci sporazum o sodelovanju Odnosi z udeleženci skupnega ukrepa sporazum o usklajevanju...47 ODDELEK 5 ZAVRNITEV STROŠKOV ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV IZTERJAVA SANKCIJE ODŠKODNINA USTAVITEV IN PREKINITEV ODPOVED VIŠJA SILA

11 PODODDELEK 1 ZAVRNITEV STROŠKOV ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV IZTERJAVA SANKCIJE...47 ČLEN 48 ZAVRNITEV NEUPRAVIČENIH STROŠKOV Pogoji Neupravičeni stroški, ki se zavrnejo izračun postopek Učinki...48 ČLEN 49 ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV Pogoji Zmanjšanje zneska izračun postopek Učinki...49 ČLEN 50 IZTERJAVA NEUPRAVIČENIH ZNESKOV Znesek za izterjavo izračun postopek...49 ČLEN 51 UPRAVNE SANKCIJE...52 PODODDELEK 2 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST...52 ČLEN 52 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST Odgovornost [Komisije][agencije] Partnerjeva odgovornost...52 PODODDELEK 3 USTAVITEV, PREKINITEV IN ODPOVED...52 ČLEN 53 PREKINITEV ROKA ZA PLAČILO Pogoji Postopek...52 ČLEN 54 USTAVITEV PLAČIL Pogoji Postopek...53 ČLEN 55 PREKINITEV IZVAJANJA UKREPA Prekinitev izvajanja ukrepa s strani partnerja Prekinitev izvajanja ukrepa s strani [Komisije][agencije]...55 ČLEN 56 ODPOVED POSEBNIH SPORAZUMOV Odpoved posebnih sporazumov s strani partnerja Odpoved sodelovanja enega ali več partnerjev s strani partnerjev Odpoved posebnih sporazumov s strani [Komisije][agencije]...57 PODODDELEK 4 VIŠJA SILA...59 ČLEN 57 VIŠJA SILA...59 POGLAVJE 4 KONČNE DOLOČBE...60 ČLEN 58 KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA Načini in sredstva komuniciranja Datum sporočanja Naslovi za sporočanje...61 ČLEN 59 RAZLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA O PARTNERSTVU IN POSEBNIH SPORAZUMOV Prednost pogojev pred prilogami Prednost pogojev posebnih sporazumov pred okvirnim sporazumom o partnerstvu Privilegiji in imunitete...62 ČLEN 60 IZRAČUN OBDOBIJ, DATUMOV IN ROKOV...62 ČLEN 61 SPREMEMBE OKVIRNEGA SPORAZUMA O PARTNERSTVU IN POSEBNIH SPORAZUMOV Pogoji

12 61.2 Postopek...63 ČLEN 62 PRISTOP K OKVIRNEMU SPORAZUMU O PARTNERSTVU IN POSEBNIM SPORAZUMOM...63 ČLEN 63 PRAVO, KI SE UPORABLJA, IN REŠEVANJE SPOROV Pravo, ki se uporablja Reševanje sporov...63 ČLEN 64 ZAČETEK VELJAVNOSTI OKVIRNEGA SPORAZUMA O PARTNERSTVU

13 POGLAVJE 1 SPLOŠNO ČLEN 1 PREDMET SPORAZUMA Ta sporazum vzpostavlja dolgoročno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: okvirno partnerstvo) ter določa pogoje tega sodelovanja ter splošne pogoje ter pravice in obveznosti, ki se uporabljajo za posamezna nepovratna sredstva, ki jih lahko dodeli [Komisija][agencija] za posebne ukrepe v okviru okvirnega partnerstva. POGLAVJE 2 OKVIRNO PARTNERSTVO ČLEN 2 AKCIJSKI NAČRT DODELITEV POSAMEZNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV POSEBNI SPORAZUMI 2.1 Akcijski načrt Cilji in dejavnosti v okviru okvirnega partnerstva so določeni v akcijskem načrtu v Prilogi Dodelitev posameznih nepovratnih sredstev za posebne ukrepe posebni sporazumi [Komisija][Agencija] lahko dodeli posamezna nepovratna sredstva za ukrepe, ki naj bi se izvedli v okviru okvirnega partnerstva (v nadaljnjem besedilu: posebni ukrepi). [Privzeta MOŽNOST 1: [Komisija][Agencija] bo pridobila predloge za posamezna nepovratna sredstva s posvetovanjem s partnerjem na podlagi [razpisa za zbiranje predlogov][povabila k oddaji predlogov] 7 [razpisa za zbiranje predlogov ali povabila k oddaji predlogov], v katerem bodo določena merila za [izbor in] 8 dodelitev, ki se bodo uporabljala. [Ta razpis bo [odprt vsem partnerjem, za katere je tovrstna dejavnost vključena v akcijski načrt okvirnega sporazuma] [odprt vsem vložnikom vlog za nepovratna sredstva, ki izpolnjujejo objavljena merila].] Partnerju se v taka posvetovanja ni treba vključiti in se lahko odloči, da ne predloži nobenega predloga.] [MOŽNOST 2, če je predvidena v delovnem programu: Partner mora predložiti predloge za posamezna nepovratna sredstva (ki vključujejo [navedite dokumente, ki jih je treba priložiti predlogu]) [za [vstavite naziv(-e) dejavnosti]] do [datuma, določenega v akcijskem načrtu][vstavite datum].] 7 Možnost povabila k oddaji predlogov je pridržana za: - primere monopola ali partnerje, navedene v osnovnem aktu, - primere, ko se delo izvaja v mreži z vnaprej določenimi partnerji pod pogoji, določenimi v osnovnem aktu, ali - ukrepe s posebnostmi, ki zahtevajo točno določeno vrsto organa zaradi njegove tehnične usposobljenosti, visoke specializiranosti ali upravnih pristojnosti, če zadevni ukrep ne spada na področje uporabe razpisa za zbiranje predlogov. 8 To možnost uporabite, če se odločite za odprt razpis za zbiranje predlogov (razpis za zbiranje predlogov, odprt vsem vložnikom vlog za nepovratna sredstva, ki izpolnjujejo objavljena merila). 10

14 [Komisija][Agencija] se bo odločila o dodelitvi posameznih nepovratnih sredstev po oceni predloga [in konkurenčnem pregledu partnerjev iz različnih okvirnih partnerstev]. Če se [Komisija][agencija] odloči dodeliti posamezna nepovratna sredstva, bo partnerju predlagala sklenitev posebnega sporazuma (glej Prilogo 2). Partner s sklenitvijo posebnega sporazuma sprejme posamezna nepovratna sredstva in se strinja, da bo posebni ukrep izvedel na lastno odgovornost in v skladu z okvirnim sporazumom o partnerstvu in posebnim sporazumom ter vsemi obveznostmi in pogoji, ki so v njiju določeni. Posebne sporazume je treba skleniti pred koncem okvirnega partnerstva (glej člen 3). Po koncu okvirnega partnerstva ali njegovi odpovedi se okvirni sporazum o partnerstvu še naprej uporablja za posebne ukrepe, ki se izvajajo v okviru posebnih sporazumov, ki so začeli veljati pred koncem trajanja okvirnega partnerstva. ČLEN 3 TRAJANJE IN DATUM ZAČETKA OKVIRNEGA PARTNERSTVA Okvirni sporazum o partnerstvu se sklene za [vstavite število] mesecev ([ ] let) 9 od začetka svoje veljavnosti (glej člen 64). Tega obdobja ni mogoče podaljšati. ČLEN 4 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V OKVIRU OKVIRNEGA PARTNERSTVA 4.1 Obveznost pravilnega izvajanja okvirnega partnerstva Partner mora spoštovati cilje okvirnega partnerstva in ga izvajati, kot je opisano v Prilogi 1, ter si prizadevati za doseganje navedenih ciljev tudi v posebnih ukrepih. Partner mora vzdrževati odnos medsebojnega sodelovanja ter redne in pregledne izmenjave informacij [s][z] [Komisijo][agencijo] o: - izvajanju akcijskega načrta in izvrševanju posameznih nepovratnih sredstev ter nadaljnjih ukrepih po tem ter - drugih zadevah v skupnem interesu v zvezi z okvirnim sporazumom o partnerstvu. Partner mora okvirno partnerstvo izvajati v skladu s členi 39, 40, 41, 42, 44, 45 in 52 z ustreznimi prilagoditvami. 4.2 Konzorcijska pogodba Ni relevantno. ČLEN 5 PREKINITEV IZVAJANJA OKVIRNEGA PARTNERSTVA 9 Največ štiri leta, razen v ustrezno utemeljenih izrednih primerih (npr. zaradi uskladitve s trajanjem okvirnega programa) (člen 178 pravil uporabe finančne uredbe). 11

15 Stranki lahko prekineta izvajanje okvirnega partnerstva iz razlogov in v skladu s postopkom, ki so določeni v členu 55, z ustreznimi prilagoditvami. Če se izvajanje okvirnega partnerstva prekine, se z dnem prekinitve okvirnega partnerstva prekinejo tudi vsi posebni ukrepi (glej člen 55). ČLEN 6 ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA O PARTNERSTVU 6.1 Odpoved sporazuma Okvirni sporazum o partnerstvu lahko stranki kadar koli odpovesta. Stranka, ki odpove okvirni sporazum o partnerstvu, mora drugo stranko uradno obvestiti o odpovedi in navesti datum, ko odpoved začne učinkovati. Obvestilo mora biti poslano pred tem datumom. Odpoved okvirnega sporazuma o partnerstvu strank ne razreši njunih obveznosti iz posebnih sporazumov, ki so začeli veljati pred dnem začetka učinkovanja odpovedi, razen če so bili tudi oni odpovedani. Nobena stranka zaradi odpovedi s strani druge stranke ne more zahtevati odškodnine. 6.2 Odpoved sodelovanja enega ali več partnerjev Ni relevantno. POGLAVJE 3 POSAMEZNA NEPOVRATNA SREDSTVA ODDELEK 1 POSEBNI UKREPI ČLEN 7 NAČRTOVANI POSEBNI UKREPI DOPOLNILNA NEPOVRATNA SREDSTVA SKUPNO FINANCIRANI UKREPI Načrtovani posebni ukrepi (in če gre za dopolnilna nepovratna sredstva ali skupno financirane ukrepe) so določeni v posebnih sporazumih (glej člen 2 in Prilogo 1 k posebnim sporazumom). ČLEN 8 TRAJANJE POSEBNIH UKREPOV Trajanje posebnih ukrepov je določeno v posebnih sporazumih (glej člen 3 posebnih sporazumov). ČLEN 9 OCENA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE 9.1 Ocena proračuna Ocena proračuna posebnih ukrepov je navedena v Prilogi 2 k posebnim sporazumom. 12

16 Vsebuje ocenjene upravičene stroške in oblike stroškov, razčlenjene po partnerju in [povezani tretji osebi ter] proračunski kategoriji (glej člena 4 in 5 posebnih sporazumov [ter člen 19 okvirnega sporazuma]. Po potrebi prikazuje tudi ocenjene stroške mednarodnih partnerjev (glej člen 12a posebnih sporazumov). 9.2 Proračunske prerazporeditve Razčlenitev ocene proračuna, ki je navedena v Prilogi 2 k posebnim sporazumom, se lahko prilagodi brez spremembe sporazuma (glej člen 61) s prerazporeditvami zneskov med proračunskimi kategorijami in/ali oblikami stroškov iz Priloge 2 k posebnim sporazumom, če se ukrep izvaja, kot je opisano v Prilogi 1 k posebnim sporazumom. Vendar partner ne sme dodati stroškov v zvezi s podizvajalskimi naročili, ki niso določena v Prilogi 1 k posebnim sporazumom, razen če so takšna dodatna podizvajalska naročila odobrena s spremembo sporazuma ali v skladu s členom 11 posebnih sporazumov. Poleg tega se pavšalni zneski, določeni v Prilogi 2 k posebnim sporazumom, nikoli ne smejo prilagajati. ODDELEK 2 POSAMEZNA NEPOVRATNA SREDSTVA ČLEN 10 ZNESEK IN OBLIKA NEPOVRATNIH SREDSTEV, STOPNJE POVRAČILA IN OBLIKE STROŠKOV 10.1 Najvišji znesek nepovratnih sredstev Najvišji znesek posameznih nepovratnih sredstev je določen v posebnih sporazumih (glej člen 4 posebnih sporazumov) Oblika nepovratnih sredstev, stopnje povračila in oblike stroškov Oblika nepovratnih sredstev, stopnja(-e) povračila, ocenjeni upravičeni stroški in oblika(-e) stroškov posameznih nepovratnih sredstev so določeni v posebnih sporazumih (glej člen 4 posebnih sporazumov) Končni znesek nepovratnih sredstev izračun Končni znesek posameznih nepovratnih sredstev je odvisen od dejanskega obsega, v katerem se izvaja posebni ukrep v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma o partnerstvu in zadevnega posebnega sporazuma. Ta znesek izračuna [Komisija][agencija] ob plačilu razlike (glej člen 17 posebnih sporazumov), pri čemer uporabi naslednje korake: korak 1 uporaba stopenj povračila pri upravičenih stroških korak 2 omejitev na najvišji znesek nepovratnih sredstev 13

17 korak 3 zmanjšanje zaradi pravila neprofitnosti korak 4 zmanjšanje zaradi resnih napak, nepravilnosti ali goljufij ali resnih kršitev obveznosti Korak 1 uporaba stopenj povračila pri upravičenih stroških Stopnja(-e) povračila (glej člen 4 posebnih sporazumov) se uporablja(-jo) pri upravičenih stroških (dejanskih stroških, stroških na enoto, stroških na podlagi pavšalne stopnje in stroških v pavšalnem znesku; glej člen 5 posebnih sporazumov), ki jih prijavi[jo] partner [in povezane tretje osebe] (glej člen 16 posebnih sporazumov) in jih odobri [Komisija][agencija] (glej člen 17 posebnih sporazumov) Korak 2 omejitev na najvišji znesek nepovratnih sredstev Če je znesek, izračunan na podlagi koraka 1, višji od najvišjega zneska nepovratnih sredstev (glej člen 4 posebnih sporazumov), se omeji na slednji znesek Korak 3 zmanjšanje zaradi pravila neprofitnosti Posamezna nepovratna sredstva ne smejo ustvariti dobička. Dobiček pomeni tisti del zneska, izračunanega na podlagi korakov 1 in 2, h kateremu se dodajo še skupni prejemki posebnega ukrepa, ki presega skupne upravičene stroške posebnega ukrepa. Skupni upravičeni stroški posebnega ukrepa so konsolidirani skupni upravičeni stroški, ki jih odobri [Komisija][agencija]. Skupni prejemki posebnega ukrepa so konsolidirani skupni prejemki, ustvarjeni v času trajanja posebnega ukrepa (glej člen 3 posebnih sporazumov). Prejemki so: a) prihodek, ki ga ustvari posebni ukrep; če se prihodek ustvari s prodajo opreme ali drugih sredstev, kupljenih v okviru posebnega sporazuma, prejemek ne presega zneska, ki je na podlagi posebnega sporazuma prijavljen kot upravičen; b) finančni prispevki tretjih oseb partnerju [ali povezani tretji osebi], ki se izrecno uporabljajo za ta posebni ukrep, in c) prispevki v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo brezplačno in se izrecno uporabljajo za ta posebni ukrep, če so prijavljeni kot upravičeni stroški. Prejemki pa niso: (a) prihodek, ki se ustvari z izkoriščanjem rezultatov posebnega ukrepa (glej člen 34); 14

18 (b) finančni prispevki tretjih oseb, če jih je mogoče uporabiti za kritje stroškov, ki niso upravičeni stroški (glej člen 5 posebnih sporazumov); (c) finančni prispevki tretjih oseb, za katere ne velja obveznost odplačila zneska, ki na koncu obdobja iz člena 3 posebnih sporazumov ostane neporabljen. Morebitni dobiček se odšteje od zneska, izračunanega na podlagi korakov 1 in Korak 4 zmanjšanje zaradi resnih napak, nepravilnosti ali goljufij ali resnih kršitev obveznosti zmanjšani znesek nepovratnih sredstev izračun Če se posamezna nepovratna sredstva zmanjšajo (glej člen 49), bo [Komisija][agencija] izračunala zmanjšani znesek nepovratnih sredstev tako, da bo znesek zmanjšanja (izračunan sorazmerno z resnostjo napak, nepravilnosti ali goljufij ali kršitev obveznosti v skladu s členom 49.2) odštela od najvišjega zneska nepovratnih sredstev (glej člen 4 posebnih sporazumov). Končni znesek nepovratnih sredstev bo tisti od spodaj navedenih, ki je nižji: - znesek, izračunan na podlagi korakov 1 do 3, ali - zmanjšani znesek nepovratnih sredstev na podlagi koraka Popravljen končni znesek nepovratnih sredstev izračun Če [Komisija][agencija] po plačilu razlike (zlasti po preverjanjih, pregledih, revizijah ali preiskavah; glej člen 28) zavrne stroške (glej člen 48) ali zmanjša posamezna nepovratna sredstva (glej člen 49), izračuna popravljen končni znesek nepovratnih sredstev. [Komisija][Agencija] ta znesek izračuna na podlagi ugotovitev, kot sledi: - v primeru zavrnitve stroškov: z uporabo stopnje povračila pri popravljenih upravičenih stroških, ki jih odobri [Komisija][agencija]; - v primeru zmanjšanja posameznih nepovratnih sredstev: sorazmerno z resnostjo napak, nepravilnosti ali goljufij ali kršitev obveznosti (glej člen 49.2). V primeru zavrnitve stroškov in zmanjšanja posameznih nepovratnih sredstev je popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev tisti od zgoraj navedenih, ki je nižji. ČLEN 11 UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 11.1 Upravičeni stroški Splošni in posebni pogoji za upravičenost stroškov pri posameznih nepovratnih sredstvih so določeni v posebnih sporazumih (glej člen 5 posebnih sporazumov) Neupravičeni stroški 15

19 Pogoji, pod katerimi se bodo stroški pri posameznih nepovratnih sredstvih šteli za neupravičene, so določeni v posebnih sporazumih (glej člen 5 posebnih sporazumov) Posledice prijavljanja neupravičenih stroškov Prijavljeni stroški, ki so neupravičeni, bodo zavrnjeni (glej člen 48). To je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v oddelku 5. ODDELEK 3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK PRI POSAMEZNIH NEPOVRATNIH SREDSTVIH PODODDELEK 1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POSEBNIH UKREPOV ČLEN 12 SPLOŠNA OBVEZNOST PRAVILNEGA IZVAJANJA POSEBNIH UKREPOV 12.1 Splošna obveznost pravilnega izvajanja ukrepov Partner mora izvajati posebne ukrepe, kot je opisano v Prilogi 1 k posebnim sporazumom in v skladu z določbami okvirnega sporazuma o partnerstvu in posebnih sporazumov ter vsemi pravnimi obveznostmi v okviru prava EU ter mednarodnega in nacionalnega prava, ki se uporabljajo Posledice neskladnosti Če partner prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se posamezna nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 49). Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v oddelku 5. ČLEN 13 SREDSTVA ZA IZVAJANJE POSEBNIH UKREPOV TRETJE OSEBE, KI SODELUJEJO PRI UKREPU Pravila o sredstvih za izvajanje posebnih ukrepov in sodelovanju tretjih oseb pri ukrepu so določena v posebnih sporazumih (glej člen 6 posebnih sporazumov). ČLEN 14 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PARTNERJA, KI NE PREJEMA SREDSTEV EU Pravila za izvajanje nalog ukrepa, če partner ne prejema sredstev EU, ima pa povezane tretje osebe, ki prejemajo sredstva EU, so določena v posebnih sporazumih (glej člen 7 posebnih sporazumov). ČLEN 15 NABAVA BLAGA, GRADENJ ALI STORITEV 16

20 Pravila za nabavo blaga, gradenj ali storitev so določena v posebnih sporazumih (glej člen 8 posebnih sporazumov). ČLEN 16 UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE OSEBE ZAGOTOVIJO ZA PLAČILO Pravila za uporabo prispevkov v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo za plačilo, so določena v posebnih sporazumih (glej člen 9 posebnih sporazumov). ČLEN 17 UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE OSEBE ZAGOTOVIJO BREZPLAČNO Pravila za uporabo prispevkov v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo brezplačno, so določena v posebnih sporazumih (glej člen 10 posebnih sporazumov). ČLEN 18 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PODIZVAJALCEV Pravila za oddajanje podizvajalskih naročil za izvajanje nalog ukrepa so določena v posebnih sporazumih (glej člen 11 posebnih sporazumov). ČLEN 19 IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI POVEZANIH TRETJIH OSEB [MOŽNOST 1: Naslednji pridruženi subjekti 10 in tretje osebe, ki so pravno povezane s partnerjem 11 (v nadaljnjem besedilu: povezane tretje osebe), lahko izvajajo naloge ukrepa, ki so jim dodeljene v Prilogi 1 k posebnemu sporazumu: - [vstavite ime subjekta (kratko ime)], pridružen partnerju ali povezan z njim [MOŽNOST, če se zahteva solidarna odgovornost:, če sprejme solidarno odgovornost s partnerjem (glej Prilogo 3a)] - [vstavite ime subjekta (kratko ime)], pridružen partnerju ali povezan z njim [MOŽNOST, če se zahteva solidarna odgovornost:, če sprejme solidarno odgovornost s partnerjem (glej Prilogo 3a)] 10 Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(2) Uredbe št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije ( ) Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov (v nadaljnjem besedilu: uredba št. 1290/2013 o pravi lih za sodelovanje) (UL L 347, , str. 81): pridruženi subjekt pomeni vsak pravni subjekt, ki: je pod neposrednim ali posrednim nadzorom udeleženca ali je pod istim neposrednim ali posrednim nadzorom kot udeleženec ali neposredno ali posredno nadzoruje udeleženca. Nadzor je lahko v kateri koli od naslednjih oblik: (a) neposredni ali posredni več kot 50-odstotni delež nominalne vrednosti emisijskega osnovnega kapitala v zadevnem pravnem subjektu ali večina glasovalnih pravic delničarjev ali družabnikov navedenega subjekta ali (b) dejanska ali pravna neposredna ali posredna pristojnost odločanja v zadevnem pravnem subjektu. Vendar naslednji odnosi med pravnimi subjekti sami po sebi ne štejejo za nadzorni odnos: (a) ista javna investicijska korporacija, institucionalni vlagatelj ali družba tveganega kapitala ima neposredni ali posredni več kot 50-odstotni delež nominalne vrednosti emisijskega osnovnega kapitala ali večino glasovalnih pravic delničarjev ali družabnikov; (b) zadevne pravne subjekte ima v lasti ali jih nadzira isti javni organ. 11 Tretja oseba, ki je pravno povezana s partnerjem je vsak pravni subjekt, ki je pravno povezan s partnerjem, kar vključuje sodelovanje, ki ni omejeno na ukrep. 17

21 [enako za druge povezane tretje osebe] Pravila za zaupanje izvajanja nalog ukrepa povezanim tretjim osebam so določena v posebnih sporazumih (glej člen 12 posebnih sporazumov).] [MOŽNOST 2: Ni relevantno.] ČLEN 19 a IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI MEDNARODNIH PARTNERJEV [MOŽNOST 1: Naslednji mednarodni partnerji 12 lahko izvajajo naloge ukrepa, ki so jim dodeljene v Prilogi 1 k posebnemu sporazumu: - [ime subjekta (kratko ime)], mednarodni partner partnerja - [ime subjekta (kratko ime)], mednarodni partner partnerja [enako za druge mednarodne partnerje] Pravila za zaupanje izvajanja nalog ukrepa mednarodnim partnerjem so določena v posebnih sporazumih (glej člen 12a posebnih sporazumov).] [MOŽNOST 2: Ni relevantno.] ČLEN 20 FINANČNA PODPORA TRETJIM OSEBAM Pravila za zagotavljanje finančne podpore tretjim osebam so določena v posebnih sporazumih (glej člen 13 posebnih sporazumov). ČLEN 21 PODPORA ZA NADNACIONALNE PROJEKTE ALI NJIHOVO IZVAJANJE Pravila za podpiranje nadnacionalnih projektov so določena v posebnih sporazumih (glej člen 13a posebnih sporazumov). ČLEN 22 ZAGOTAVLJANJE NADNACIONALNEGA ALI VIRTUALNEGA DOSTOPA DO RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE Pravila za zagotavljanje nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture so določena v posebnih sporazumih (glej člen 14 posebnih sporazumov). PODODDELEK 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM NEPOVRATNIH SREDSTEV ČLEN 23 SPLOŠNE OBVEZNOSTI OBVEŠČANJA 23.1 Splošna obveznost posredovanja informacij na zahtevo 12 Mednarodni partner je vsak pravni subjekt s sedežem v nepridruženi tretji državi, ki ni upravičen do sredstev v skladu s členom 10 uredbe št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje. 18

22 Partner mora med izvajanjem posebnih ukrepov ali pozneje posredovati vse informacije, ki se zahtevajo zaradi preverjanja upravičenosti stroškov, pravilnega izvajanja posebnih ukrepov in izpolnjevanja katerih koli drugih obveznosti iz okvirnega sporazuma o partnerstvu in posebnih sporazumov Obveznost dopolnjevanja informacij in obveščanja o dogodkih in okoliščinah, ki bi verjetno vplivali na sporazume Partner mora dopolnjevati informacije, ki so shranjene v registru upravičencev na portalu za udeležence (prek elektronskega sistema komunikacije; glej člen 58), zlasti informacije o imenu, naslovu, pravnih zastopnikih, pravni obliki in vrsti organizacije. Partner mora [Komisijo][agencijo] nemudoma obvestiti o čemer koli od naslednjega: (a) o dogodkih, ki bi verjetno znatno vplivali na izvajanje posebnega ukrepa ali finančne interese EU ali povzročili zamudo pri izvajanju posebnega ukrepa, zlasti: (i) (ii) spremembah njegovih pravnih, finančnih, tehničnih, organizacijskih ali lastniških okoliščin [ali okoliščin z njim povezanih tretjih oseb in spremembah imena, naslova, pravne oblike in vrste organizacije z njim povezanih tretjih oseb;] (b) o okoliščinah, ki vplivajo na: (i) (ii) odločitev o dodelitvi posameznih nepovratnih sredstev in okvirni sporazum o partnerstvu ali izpolnjevanje zahtev iz okvirnega sporazuma o partnerstvu ali posebnih sporazumov Posledice neskladnosti Če partner prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se posamezna nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 49). Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v oddelku 5. ČLEN 24 HRANJENJE DOKUMENTOV DOKAZILA 24.1 Obveznost hranjenja dokumentov in drugih dokazil Partner mora za vsaka posamezna nepovratna sredstva pet let (za posamezna nepovratna sredstva nizke vrednosti 13 pa tri leta) po plačilu razlike hraniti dokumente in druga dokazila, 13 Za opredelitev pojma glej člen 185 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki 19

23 da bi lahko dokazal pravilno izvajanje posebnega ukrepa in upravičenost stroškov, ki jih je prijavil. Predložiti jih mora na zahtevo (glej člen 23) ali v okviru preverjanj, pregledov, revizij ali preiskav (glej člen 28). Če na podlagi posebnega sporazuma potekajo preverjanja, pregledi, revizije, preiskave, pravdni postopki ali druge izterjave zahtevkov (vključno z razširitvijo ugotovitev; glej člen 28), mora partner dokumente in druga dokazila hraniti do konca teh postopkov. Partner mora hraniti izvirnike dokumentov. Digitalni in digitalizirani dokumenti se štejejo za izvirnike, če jih dovoljuje nacionalno pravo, ki se uporablja. [Komisija][Agencija] lahko sprejme dokumente, ki niso izvirniki, če meni, da nudijo primerljivo zagotovilo Dokumenti in druga dokazila o znanstvenem in tehničnem izvajanju Partner mora hraniti dokumente in druga dokazila o znanstvenem in tehničnem izvajanju posebnega ukrepa v skladu s sprejetimi standardi na zadevnem področju Dokumenti in druga dokazila za utemeljitev prijavljenih stroškov Partner mora hraniti dokumente in dokazila za utemeljitev prijavljenih stroškov, in sicer: (a) za dejanske stroške: ustrezne dokumente in druga dokazila, kot so pogodbe, podizvajalske pogodbe, računi in računovodske evidence, s katerimi dokaže prijavljene stroške. Poleg tega morajo partnerjeve običajne prakse stroškovnega računovodstva in postopki notranjega kontroliranja omogočati neposredno uskladitev prijavljenih zneskov z zneski, knjiženimi v njegovih računovodskih izkazih, ter zneski, navedenimi v dokazilih; (b) za stroške na enoto: ustrezne dokumente in druga dokazila o številu prijavljenih enot. V primeru nadnacionalnega dostopa do raziskovalne infrastrukture morajo biti v tej dokumentaciji navedena imena, državljanstva in matične institucije uporabnikov ter narava in obseg dostopa, ki jim je bil zagotovljen. Partnerju ni treba opredeliti dejanskih kritih upravičenih stroškov ali hraniti ali predložiti dokazil (na primer računovodskih izkazov), da dokaže znesek, prijavljen na enoto. Partner mora za stroške na enoto, izračunane v skladu s partnerjevimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva, hraniti tudi ustrezne dokumente in dokazila o tem, da uporabljene prakse stroškovnega računovodstva izpolnjujejo pogoje za upravičenost, ki so določeni v posebnih sporazumih (glej člen 5 posebnih sporazumov). Partner [in povezane tretje osebe] lahko Komisiji v odobritev predloži[jo] potrdilo (sestavljeno v skladu s Prilogo 4), v katerem je navedeno, da [njegove][njihove] običajne prakse stroškovnega računovodstva izpolnjujejo te pogoje (v nadaljnjem se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, , str. 1) (v nadaljnjem besedilu: uredba št. 1268/2012 o pravilih uporabe): nepovratna sredstva nizke vrednosti ne presegajo EUR. 20

24 besedilu: potrdilo o metodologiji). Če je potrdilo odobreno, se stroški, ki so prijavljeni v skladu s to metodologijo, naknadno ne bodo več izpodbijali, razen če partner prikrije informacije za namen odobritve; (c) za stroške na podlagi pavšalne stopnje: ustrezne dokumente in druga dokazila o upravičenosti stroškov, pri katerih se uporablja pavšalna stopnja. Partnerju ni treba opredeliti kritih stroškov ali predložiti dokazil (na primer računovodskih izkazov), da dokaže znesek, prijavljen na podlagi pavšalne stopnje; (d) za stroške v pavšalnem znesku: ustrezne dokumente in druga dokazila o tem, da so se ustrezne naloge ali del posebnega ukrepa, kot je opisano v Prilogi 1 k zadevnemu posebnemu sporazumu, izvajali pravilno. Partnerju ni treba opredeliti dejanskih kritih upravičenih stroškov ali predložiti dokazil (na primer računovodskih izkazov), da dokaže znesek, prijavljen kot pavšalni znesek. Poleg tega mora partner za stroške za osebje (ki so prijavljeni kot dejanski stroški ali na podlagi stroškov na enoto) voditi časovne evidence za število prijavljenih ur. Časovne evidence morajo biti v pisni obliki, najmanj enkrat mesečno pa jih morajo potrditi osebe, ki delajo na posebnem ukrepu, ter njihovi nadzorniki. Če zanesljivih časovnih evidenc, v katerih so navedene ure, opravljene na posebnem ukrepu, ni, lahko [Komisija][agencija] sprejme drugačna dokazila o številu prijavljenih ur, če meni, da nudijo ustrezno zagotovilo. Izjema od tega pravila je, da za osebe, ki delajo izključno na posebnem ukrepu, časovnih evidenc ni treba voditi, če partner podpiše izjavo, s katero potrdi, da zadevne osebe delajo izključno na tem ukrepu. [MOŽNOST, če se uporablja člen 19: Za stroške, ki jih prijavijo povezane tretje osebe (glej člen 19), mora izvirnike računovodskih izkazov in potrdil o računovodskih izkazih povezanih tretjih oseb hraniti partner.] 24.2 Posledice neskladnosti Če partner prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se bodo stroški, ki niso bili dovolj utemeljeni, šteli za neupravičene (glej člen 5 posebnih sporazumov) in bodo zavrnjeni (glej člen 48), posamezna nepovratna sredstva pa se lahko zmanjšajo (glej člen 49). Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v oddelku 5. ČLEN 25 PREDLOŽITEV KONČNIH REZULTATOV Pravila o predložitvi končnih rezultatov za posamezna nepovratna sredstva so določena v posebnih sporazumih (glej člen 15 posebnih sporazumov). ČLEN 26 POROČANJE ZAHTEVKI ZA PLAČILO Pravila o poročanju in zahtevkih za plačilo za posamezna nepovratna sredstva so določena v posebnih sporazumih (glej člen 16 posebnih sporazumov). 21

25 ČLEN 27 PLAČILA IN UREDITEV PLAČIL Pravila o plačilih in ureditvi plačil za posamezna nepovratna sredstva so določena v posebnih sporazumih (glej člen 17 posebnih sporazumov). ČLEN 28 PREVERJANJA, PREGLEDI, REVIZIJE IN PREISKAVE RAZŠIRITEV UGOTOVITEV 28.1 Preverjanja, pregledi in revizije s strani [agencije in] Komisije Pravica do izvajanja preverjanj [Agencija ali] Komisija bo med izvajanjem posebnih ukrepov ali pozneje preverila pravilno izvajanje posebnih ukrepov in izpolnjevanje obveznosti iz okvirnega sporazuma o partnerstvu in posebnih sporazumov, vključno z oceno končnih rezultatov in poročil. V ta namen lahko [agenciji ali] Komisiji pomagajo zunanje osebe ali organi. [Agencija ali] Komisija lahko zahteva tudi dodatne informacije v skladu s členom 23. Posredovane informacije morajo biti točne, natančne in popolne ter v zahtevani obliki, vključno z elektronsko obliko Pravica do izvajanja pregledov [Agencija ali] Komisija lahko med izvajanjem posebnih ukrepov ali pozneje opravi preglede pravilnega izvajanja posebnih ukrepov (vključno z oceno končnih rezultatov in poročil), izpolnjevanja obveznosti iz okvirnega sporazuma o partnerstvu in posebnih sporazumov ter stalne znanstvene ali tehnološke ustreznosti posebnih ukrepov. Pregledi se lahko začnejo do dveh let po plačilu razlike. O njih se uradno obvesti partnerja, šteje pa se, da so se začeli na dan uradnega obvestila. Če se pregled opravi pri tretji osebi (glej člene 15 do 22), mora partner o tem obvestiti tretjo osebo. [Agencija ali] Komisija lahko preglede opravi neposredno (s svojim osebjem) ali posredno (z zunanjimi osebami ali organi, ki so za to imenovani). Identiteto zunanjih oseb ali organov sporoči partnerju. Slednji ima pravico, da nasprotuje imenovanju na podlagi poslovne zaupnosti. Partner mora v zahtevanem roku poleg že predloženih končnih rezultatov in poročil predložiti vse druge morebitne informacije in podatke (vključno z informacijami o uporabi sredstev). Od partnerja se lahko zahteva, da sodeluje na sestankih, med drugim tudi z zunanjimi strokovnjaki. Partner mora pri pregledih na kraju samem dovoliti dostop do svojih lokacij in prostorov, tudi zunanjim osebam ali organom, ter zagotoviti, da so informacije nemudoma na voljo. 22

26 Posredovane informacije morajo biti točne, natančne in popolne ter v zahtevani obliki, vključno z elektronsko obliko. Na podlagi ugotovitev pregleda se sestavi poročilo o pregledu. [Agencija ali] Komisija bo o poročilu o pregledu uradno obvestila partnerja, ki mora v 30 dneh uradno sporočiti svoje pripombe ( kontradiktorni postopek pregleda ). Pregledi (in poročila o pregledih) so v jeziku posebnih sporazumov Pravica do izvajanja revizij [Agencija ali] Komisija lahko med izvajanjem posebnih ukrepov ali pozneje izvede revizije pravilnega izvajanja posebnih ukrepov in izpolnjevanja obveznosti iz okvirnega sporazuma o partnerstvu in posebnih sporazumov. Revizije se lahko začnejo do dveh let po plačilu razlike. O njih se uradno obvesti partnerja, šteje pa se, da so se začele na dan uradnega obvestila. Če se revizija opravi pri tretji osebi (glej člene 15 do 22), mora partner o tem obvestiti tretjo osebo. [Agencija ali] Komisija lahko revizije izvede neposredno (s svojim osebjem) ali posredno (z zunanjimi osebami ali organi, ki so za to imenovani). Identiteto zunanjih oseb ali organov sporoči partnerju. Slednji ima pravico, da nasprotuje imenovanju na podlagi poslovne zaupnosti. Partner mora v zahtevanem roku predložiti vse informacije (vključno z zaključenimi računovodskimi izkazi, posameznimi plačilnimi listi ali drugimi osebnimi podatki) za preverjanje skladnosti z okvirnim sporazumom o partnerstvu in posebnimi sporazumi. Partner mora pri revizijah na kraju samem dovoliti dostop do svojih lokacij in prostorov, tudi zunanjim osebam ali organom, ter zagotoviti, da so informacije nemudoma na voljo. Posredovane informacije morajo biti točne, natančne in popolne ter v zahtevani obliki, vključno z elektronsko obliko. Na podlagi ugotovitev revizije se sestavi osnutek revizijskega poročila. [Agencija ali] Komisija bo o osnutku revizijskega poročila uradno obvestila partnerja, ki mora v 30 dneh uradno sporočiti svoje pripombe ( kontradiktorni postopek revizije ). [Agencija ali] Komisija lahko to obdobje v upravičenih primerih podaljša. Partnerjeve pripombe se bodo upoštevale v končnem revizijskem poročilu. Partnerja se o poročilu uradno obvesti. Revizije (in revizijska poročila) so v jeziku posebnih sporazumov. 23

Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februa

Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februa Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica 4.0 27. februar 2017 Izjava o omejitvi odgovornosti Namen tega dokumenta

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 10. maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Skupnega podjetja

Poročilo o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Skupnega podjetja 12.12.2017 SL Uradni list Evropske unije C 426/31 POROČILO o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Skupnega podjetja (2017/C

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov EAC/S16/2013: Evropski projekti sodelovanja EAC/S18/2013: Evropske mreže EAC/S17/2013: Evropske platforme EAC/S19/2013: Projekti

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 2 Vsebina I. Izjava o upravljanju družbe in izjava o skladnosti s kodeksom... 5 II. Pomen kakovostnih razkritij odstopanj

Prikaži več