V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica"

Transkripcija

1 V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: , davčna številka: SI (v nadaljevanju: SID banka) in Komitent, Naslov_komitenta, Postna_st Posta_komitenta, ki ga zastopa ime in priimek ter funkcija zakonitega zastopnika, matična številka: matična številka, davčna številka: davcna_st (v nadaljevanju: kreditojemalec) 1. člen - Uvodna določila 1.1 Pogodbeni stranki soglasno ugotavljata, da: (a) je kreditojemalec dne Datum oddaje vloge za financiranje. v okviru Program SID banke. (v nadaljevanju program SID banke) posredoval SID banki vlogo za financiranje; (b) skladno s programom SID banke zapadlost zadnjega obroka kredita ne more biti kasnejša od , črpanje kredita pa ne more biti kasnejše od ; (c) je organ odločanja SID banke dne Datum sklepa organa odločanja SID banke. sprejel sklep, s katerim je odobril kredit pod pogoji, kot izhajajo iz nadaljevanja; (d) se kredit financira iz sredstev posojilnega sklada, ki ga SID banka kot ukrep finančnega inženiringa upravlja na podlagi»pogodbe o financiranju in izvajanju Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij«med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in SID banko (v nadaljevanju: posojilni sklad). Sredstva za delovanje posojilnega sklada so zagotovljena v višini 24 % s strani MGRT in v višini 76 % s strani SID banke, ki je del sredstev v ta namen pridobila s sklenitvijo kreditne pogodbe z Evropsko investicijsko banko (v nadaljevanju: EIB); (e) je EIB finančna institucija Evropske unije, ustanovljena z Rimsko pogodbo leta EIB sodeluje z lokalnimi finančnimi institucijami pri financiranju naložbenih programov, ki so skladni s cilji Evropske unije. Kredit izpolnjuje vsa merila, kot jih za financiranje določa EIB. SID banka z ugodno obrestno mero kredita na kreditojemalca prenaša finančno prednost, ki izhaja iz kreditne pogodbe z EIB. Tovrstna finančna prednost je najmanj 0,25 % (petindvajset bazičnih točk) letno v primerjavi z obrestno mero, ki bi jo SID banka za tak kredit zaračunala brez udeležbe EIB pri financiranju. 1.2 Na podlagi ugotovitev iz člena 1.1 pogodbeni stranki sklepata to kreditno pogodbo (v nadaljevanju: kreditna pogodba) kot sledi v nadaljevanju. 1/12

2 2. člen - Znesek kredita 2.1 Pod pogoji, dogovorjenimi s kreditno pogodbo ter na podlagi Posebnih pogojev financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: posebni pogoji), ki so Priloga 1 in sestavni del kreditne pogodbe, SID banka daje kreditojemalcu kredit v znesku: Znesek kredita. EUR (z besedo: Znesek kredita z besedo. 00/100), (v nadaljevanju: kredit) kreditojemalec pa pod temi pogoji kredit sprejme in se ga zaveže z obrestmi in stroški vrniti. 2.2 Kreditojemalec je na dan iz točke (c) člena 1.1 kreditne pogodbe prejel pomoč de minimis v višini EUR. Pomoč de minimis je bila odobrena skladno s Posebnimi pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (PPfpMSP) (št. priglasitve M , M /I). 3. člen - Črpanje kredita 3.1 Pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji za črpanje kredita, bo SID banka v roku osmih delovnih dni od dneva izpolnitve pogojev izplačala znesek kredita na račun kreditojemalca IBAN:, odprt pri 3.2 Skrajni rok za črpanje kredita je 45 dni od sklenitve kreditne pogodbe. Če kredit ni bil črpan v roku za črpanje se šteje, da je kreditna pogodba prenehala veljati. 3.3 Pogoji za črpanje kredita so: (a) veljavna kreditna pogodba, (b) kreditojemalec je SID banki predložil ustrezno izpolnjene in podpisane obrazce, ki jih SID banka potrebuje v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, (c) ustanovljena zavarovanja kredita skladno s členom 13 kreditne pogodbe in o tem predložena ustrezna dokazila, (d) kreditojemalec je SID banki izročil tri bianco podpisane menice z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic, v obliki in vsebini kot to izhaja iz Priloge 2 h kreditni pogodbi, (e) ne obstajajo okoliščine ali razlogi za odpoklic ali odpoved kreditne pogodbe. 4. člen - Namen porabe kredita 4.1 Sredstva kredita se lahko porabijo skladno z določili posebnih pogojev. 5. člen - Odplačilo kredita 5.1 Kreditojemalec se zaveže črpani znesek kredita odplačati SID banki v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo 10. dan v koledarskem mesecu, pri čemer prvi obrok kredita zapade v plačilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je kredit bil črpan, zadnji obrok pa zapade v plačilo na datum končne zapadlosti kreditne pogodbe, to je mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe. 5.2 Morebitne razlike nastale zaradi zaokroževanja na dve decimalni mesti natančno, se poračunajo pri zadnjem obroku. 6. člen - Pogodbene obresti, zamudne obresti, penalne obresti 2/12

3 6.1 Kreditojemalec se zavezuje za črpani in neodplačani znesek kredita plačati SID banki pogodbene obresti. Pogodbena obrestna mera je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka: 6-mesečni EURIBOR + Nespremenljivi pribitek. % p.a. (z besedo: šestmesečni EURIBOR plus Nespremenljivi pribitek z besedo. odstotka letno). 6.2 Za namene kreditne pogodbe EURIBOR pomeni letno medbančno obrestno mero za šestmesečne depozite v evrih, kot jo ugotovi SID banka in je objavljena na informacijskem sistemu Bloomberg, stran Evropskega monetarnega instituta (European Money Markets Institute EMMI; ali naslednici take strani ali na podobni strani drugega informacijskega sistema, ki ga bančno združenje Evropske unije (Banking Federation of the European Union) izbere za objavljanje medbančne obrestne mere za depozite v evrih), ali če za tako šestmesečno obdobje ni objavljena, za obdobje, ki je temu najbližje približno ob uri na dan določitve obrestne mere EURIBOR, ki je dva delovna dneva pred pričetkom relevantnega obrestnega obdobja. V primeru, da je EURIBOR negativen, se za namen te kreditne pogodbe šteje, da je EURIBOR enak nič. 6.3 Če na dan določitve obrestne mere približno ob uri SID banka ne bo mogla določiti referenčne obrestne mere EURIBOR na način, določen v členu 6.2 kreditne pogodbe, bo obrestna mera za pogodbene obresti v obrestnem obdobju, za katerega ni bilo mogoče določiti obrestne mere na način določen v členu 6.2 kreditne pogodbe, enaka seštevku marže in letne obrestne mere, ki bo odražala povprečne stroške SID banke za vzdrževanje kredita (v nadaljnjem besedilu: nadomestna pogodbena obrestna mera). SID banka se nadomestno pogodbeno obrestno mero zaveže nemudoma sporočiti kreditojemalcu. 6.4 Obrestno obdobje, za katero se določi EURIBOR ali nadomestna pogodbena obrestna mera, je šestmesečno. Prvo obrestno obdobje se prične na dan črpanja kredita in se konča čez šest mesecev po dnevu črpanja. Naslednje obrestno obdobje se prične na zadnji dan predhodnega in konča čez šest mesecev od tega dneva in tako naprej s tem, da se zadnje obrestno obdobje konča na dan končne dospelosti kredita. 6.5 Pogodbene obresti se obračunavajo mesečno na zadnji dan posameznega meseca in zapadajo v plačilo 10 dni od datuma obračuna. 6.6 Kreditojemalec je v primeru zamude s plačilom zapadlih terjatev iz naslova kreditne pogodbe, z izjemo zapadlih terjatev iz naslova neplačanih pogodbenih obresti, dolžan plačati SID banki poleg zneska zapadlih terjatev tudi zamudne obresti obračunane na tak znesek. Obrestna mera zamudnih obresti je enaka zakonski zamudni obrestni meri v Republiki Sloveniji. 6.7 Če kreditojemalec zamudi s plačilom zapadlih terjatev po kreditni pogodbi, SID banka poviša pogodbeno obrestno mero na nezapadli del kredita tako, da je enaka seštevku vsakokrat veljavne pogodbene obrestne mere in ene odstotne točke letno (v nadaljevanju: penalna obrestna mera). Penalna obrestna mera se obračunava od dneva zamude s plačilom do dneva, ko je zapadla terjatev plačana. 6.8 Če kreditojemalec zamudi s posredovanjem poročil in finančnih izkazov določenih v členu 11.1 kreditne pogodbe, SID banka kreditojemalcu pošlje opomin z dodatnim rokom za izpolnitev. V primeru, da tudi v tem dodatnem roku kreditojemalec ne izpolni svojih obveznosti, SID banka za vsako koledarsko četrtletje, v katerem je kršitev nastala oziroma se nadaljuje, kreditojemalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,50 % od pogodbenega zneska kredita. Pogodbeno kazen mora kreditojemalec plačati v osmih dneh od dneva računa. 7. člen - Nadomestila in drugi stroški 7.1 Kreditojemalec je za odobritev kredita dolžan plačati SID banki nadomestilo za vodenje in obdelavo kredita v višini 0,00 % (z besedo: nič celih nič odstotka) od zneska odobrenega kredita. 7.2 Kreditojemalec je SID banki dolžan plačati morebitna nadomestila, ki niso zajeta z nadomestilom iz prejšnjega odstavka 7.1, ter dejanske stroške in druge stroške, ki so SID banki nastali pri pripravi in izvajanju kreditne pogodbe ali njenih spremembah, pri zavarovanju terjatve po kreditni pogodbi, kakor tudi stroške nastale pri uveljavljanju pravic SID banke po kreditni pogodbi ter morebitne obstoječe ali bodoče davke oziroma druge javne dajatve, ki jih je ali jih bo SID banka zavezana plačati v zvezi s kreditno pogodbo. Višina tovrstnih stroškov se določi v skladu s Tarifo nadomestil in stroškov SID banke, katere izvleček je objavljen na spletni strani SID banke in ki je veljavna ob nastanku stroška ali ob nastanku razlogov za obračun nadomestil. Kreditojemalec je takšna nadomestila in stroške dolžan plačati v osmih 3/12

4 (8) dneh od dneva izstavitve računa s strani SID banke, slednja pa si bo s potrebno skrbnostjo prizadevala višino dejanskih stroškov čim bolj znižati. 8. člen - Predčasno odplačilo kredita 8.1 Kreditojemalec lahko predčasno odplača kredit po kreditni pogodbi brez stroškov, v celoti ali delno, če znaša predčasno odplačani znesek najmanj ,00 EUR. 8.2 Če kreditojemalec predčasno odplača kredit po kreditni pogodbi, v celoti ali delno, v nasprotju s pogoji iz člena 8.1 kreditne pogodbe, je dolžan plačati SID banki nadomestilo za predčasno odplačilo kredita v višini 2,00 % od zneska predčasno odplačane glavnice kredita, v enkratnem znesku, ki zapade v plačilo 8 dni od datuma obračuna. 8.3 Pri delnem predčasnem odplačilu kredita se poplačajo najprej neplačani obroki kredita, ki zapadejo najprej. Pri predčasnem poplačilu kredita do celote je kreditojemalec dolžan plačati poleg neodplačanega dela kredita tudi obresti, natekle do dneva predčasnega odplačila kredita, in vsa nadomestila ter druge stroške po kreditni pogodbi. 9. člen - Izjave in jamstva kreditojemalca 9.1 Kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe SID banki izjavlja in jamči, da: (a) je predhodno pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja, ki so po njegovih ustanovitvenih in drugih internih aktih ter po predpisih Republike Slovenije potrebna za veljavno sklenitev in izpolnjevanje kreditne pogodbe, (b) so kreditno pogodbo in vse druge listine in dokumente v zvezi s kreditno pogodbo podpisale osebe, ki so vpisane v sodni register kot zastopniki kreditojemalca, ali z njihove strani ustrezno pooblaščene osebe, (c) so njegove obveznosti, ki izhajajo iz kreditne pogodbe, zakonite in veljavne ter izvršljive v skladu z določbami kreditne pogodbe, (d) njegove obveznosti iz kreditne pogodbe niso v nasprotju z njegovimi že obstoječimi obveznostmi do tretjih oseb, (e) na dan iz točke (c) člena 1.1 kreditne pogodbe in ob sklenitvi kreditne pogodbe ni v postopku zaradi insolventnosti in niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, (f) [če kapitalska družba] v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred odobritvijo kredita po kreditni pogodbi razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom kreditojemalca ni bilo večje od 0,5, [če osebna družba] se je, zaradi nakopičenih izgub, kapital kreditojemalca zmanjšal za največ polovico, (g) pred sklenitvijo kreditne pogodbe ni prejel pomoči za reševanje oziroma je prejel pomoč za reševanje in je posojilo že vrnil ali že prekinil jamstva ali ni več predmet načrta prestrukturiranja, (h) na dan iz točke (c) člena 1.1 kreditne pogodbe ni povezan z osebo, za katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin: je v postopku zaradi insolventnosti ali so izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju oziroma nacionalne zakonodaje po sedežu takšne osebe, v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom te osebe manjše ali enako 0,5 oziroma zaradi nakopičenih izgub v osebni družbi se je kapital zmanjšal za več kot polovico, v zadnjih dveh zaključenih poslovnih letih pred odobritvijo kredita oziroma sklenitvijo kreditne pogodbe je razmerje med dolgom in kapitalom te osebe večje od 7,5 ter razmerje med poslovnim izidom iz poslovanja, povečanim za odpise vrednosti, in finančnimi odhodki iz finančnih 4/12

5 obveznosti te osebe manjše od 1,0. Pogoj ne velja za povezane osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014, je prejemnica pomoči za reševanje in posojila še ni vrnila ali prekinila jamstva ali je še vedno predmet načrta prestrukturiranja, (i) za iste primerne izdatke ni in ne bo prejel drugih državni pomoči in/ali pomoči de minimis, (j) primerni izdatki izpolnjujejo vse pogoje, ki so določeni v 1. členu posebnih pogojev, (k) je seznanil SID banko z vsemi okoliščinami, dejstvi in podatki, ki so mu znani ali bi mu morali biti znani (pri čemer je opravil vsa ustrezna preverjanja, da bi to ugotovil) in ki bi lahko vplivali na odločitev SID banke o sklenitvi kreditne pogodbe, ter da so vsi podatki, ki jih je posredoval SID banki s tem v zvezi resnični, popolni, točni, nespremenjeni, polno veljavni in niso zavajajoči, (l) so terjatve in zahtevki SID banke do kreditojemalca po kreditni pogodbi najmanj enakovredne (pari passu) s terjatvami katerega koli drugega upnika kreditojemalca, (m) posluje po predpisih Republike Slovenije in ne krši nobenega sklepa, odločbe, sporazuma, pogodbe ali druge obveznosti, ki ga zavezujejo v obsegu in na način, ki bi lahko pomembno negativno vplival na njegov status, poslovanje, finančno stanje ali izpolnjevanje obveznosti po kreditni pogodbi, da ne posluje v izključenem sektorju, kot so opredeljeni v posebnih pogojih, da nima neporavnanih zapadlih javnopravnih obveznosti (davki, prispevki, takse in podobno) ter da nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, (n) zoper njega ni bil sprožen in mu tudi ne grozi kakršen koli sodni, arbitražni, upravni ali drug postopek, ki bi lahko pomembno negativno vplival na njegov status, poslovanje, finančno stanje ali izpolnjevanje drugih obveznosti po kreditni pogodbi, (o) zoper njega ali člana organa vodenja in/ali nadzora kreditojemalca ni pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem bi bila ugotovljena odgovornost oziroma krivda kreditojemalca oziroma člana organa vodenja in/ali nadzora kreditojemalca za kaznivo dejanje v zvezi s (poslovno) goljufijo, korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in drugih državnih organov, zlorabo (monopolnega) položaja, pranjem denarja in financiranjem terorizma, (p) ima v Republiki Sloveniji plačane vse zapadle javnopravne obveznosti (davke, prispevke, takse in podobno), (q) po njegovem najboljšem vedenju sredstva povezana s poslovanjem kreditojemalca niso nezakonitega izvora, ter niso povezana s pranjem denarja in financiranjem terorizma, (r) po najboljšem vedenju tako poslovodni delavci, kot zaposleni in tudi katerekoli tretje osebe, ki so oziroma bodo delovale v njegovem imenu in za njegov račun pri dogovarjanju, sklepanju in izpolnjevanju kreditne pogodbe niso in ne bodo izvajali ali sodelovali pri dejanjih, ki jih Kazenski zakonik (KZ-1, Ur.l. RS, št. 55/2008 in nadaljnje spremembe) opredeljuje kot nedovoljeno sprejemanje oziroma dajanje daril, jemanje oziroma dajanje podkupnine ali kot sprejemanje koristi oziroma dajanje daril za nezakonito posredovanje, (s) je v zadnjem zaključenem poslovnem letu in vsaj še enem od zadnjih treh oziroma dveh zaključenih poslovnih let pred dnem iz točke c) člena 1.1. kreditne pogodbe opravljal dejavnost z manj kot 250 zaposlenimi (v letnih delovnih enotah, kot jih določa 5. člen Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014) na letni ravni in ali letnim prometom, ki ni presegal 50 milijonov evrov, ali imel letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov, pri čemer se ugotavljanje pragov presoja skladno s 3., 4., 5. in 6. členom Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014, (t) v primeru izvedene statusne spremembe (npr. pripojitev, spojitev) po zaključku zadnjega poslovnega leta pred dnem iz točke c) člena 1.1 kreditne pogodbe ne presega pragov iz prejšnje točke, (u) na dan iz točke c) člena 1.1 kreditne pogodbe oziroma sklenitve kreditne pogodbe nima konkretnih načrtov za statusno spremembo, zaradi katerih bi presegal pragove iz točke (s) tega člena kreditne pogodbe, 5/12

6 (v) ni nastopil in ne pričakuje, da bo nastopil razlog za odpoklic ali odpoved kredita po členu 15 kreditne pogodbe, (w) kredita ne bo uporabil za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, (x) je seznanjen s pravili o državni pomoči in posledicami kršitev teh pravil. 9.2 Kreditojemalec SID banki zagotavlja, da v kolikor ne bo sporočil drugače, obvelja domneva, da so vse izjave, zagotovila in jamstva po členu 9.1 kreditne pogodbe ponovno podana, polno veljavna, resnična, popolna, točna in niso zavajajoča tudi ob črpanju kredita, odplačilu kredita, plačilu obresti in vsakem drugem plačilu po kreditni pogodbi ter ob posredovanju poročil, finančnih in drugih kreditojemalčevih izkazov. 10. člen - Obveznosti kreditojemalca glede obveščanja SID banke in poslovanja 10.1 V času od dneva sklenitve kreditne pogodbe do poravnave vseh svojih obveznosti iz kreditne pogodbe se kreditojemalec zavezuje, da: (a) bo SID banko obvestil o statusnih spremembah, spremembah firme, poslovnega naslova, sedeža, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, v roku petih delovnih dni od takšne spremembe, (b) bo SID banko obvestil o vsaki pomembnejši odločitvi povezani s svojim premoženjem, predvsem glede njegovega zmanjševanja, najemanja in dajanja novih kreditov, pristopa k drugim oblikam zadolževanja, nakupa lastnih delnic, prevzemanja obveznosti za tretje osebe, izplačevanja udeležbe na dobičku, izvajanja investicij, kapitalskih udeležb v drugih gospodarskih družbah ter glede sprememb narave ali področja svojega poslovanja, v roku petih delovnih dni od takšne odločitve, (c) bo SID banko v roku petih delovnih dni obvestil o sklenitvi ali spremembi dolgoročne kreditne pogodbe z drugim upnikom, s katero bi se zavezal k predložitvi dodatnih zavarovanj ali pristal na pravico kreditodajalca do odpoklica kredita zaradi padca svoje bonitetne ocene ali neizpolnjevanja svoje obveznosti v zvezi s finančno-premoženjskim položajem ali v zvezi s kapitalsko ustreznostjo, če bi bile te določbe strožje od tovrstnih določb po kreditni pogodbi, in na zahtevo SID banke zagotovil enako stroge obveznosti tudi v korist SID banke, (d) bo SID banko v roku petih delovnih dni obvestil o vseh drugih dejanjih, dejstvih ali okoliščinah, ki bi utegnile kakorkoli negativno vplivati na pravice ali terjatve SID banke iz kreditne pogodbe ali kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje drugih obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, (e) bo SID banko v roku petih delovnih dni obvestil o vsakršnem sporu ali kazenskem postopku, ki je ali bi utegnil nastati v zvezi s poslovanjem kreditojemalca ter o vseh drugih dejanjih, dejstvih ali okoliščinah, ki bi utegnile kakorkoli negativno vplivati na pravice ali terjatve SID banke iz kreditne pogodbe ali kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje drugih obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, 10.2 V času od sklenitve kreditne pogodbe do končne izpolnitve vseh obveznosti po kreditni pogodbi kreditojemalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja SID banke ustanavljal hipotek in drugih zastavnih pravic ali kakorkoli drugače obremenjeval svojega premoženja za zavarovanje terjatev upnikov, s katerimi je imel sklenjene kreditne pogodbe že ob sklenitvi te kreditne pogodbe in jim s tem, v primerjavi s SID banko, omogočil boljši položaj, razen če ne bo istočasno zagotovil SID banki brez kakršnih koli stroškov najmanj enak položaj. Ta prepoved ne velja za nove kreditne pogodbe V času od dneva sklenitve kreditne pogodbe do poravnave vseh svojih obveznosti iz kreditne pogodbe se kreditojemalec zavezuje: (a) oddajati naročila za nabavo blaga ali opravljanje storitev po nabavnih postopkih, ki izpolnjujejo kriterije ekonomičnosti in učinkovitosti (npr. mednarodni konkurenčni razpisi), oziroma če se za 6/12

7 kreditojemalca uporabljajo predpisi o javnem naročanju, izvesti javna naročila v skladu s temi predpisi, (b) poslovati in delovati v skladu z vsemi, za kreditojemalca in njegovo poslovanje veljavnimi predpisi Republike Slovenije in predpisi EU, vključno z okoljevarstvenimi predpisi in Uredbami EU s področja varčevanja z energijo, zdravja in varnosti, (c) računovodsko evidentirati vse transakcije, povezane s porabo kredita, in o njih hraniti dokazila, (d) nemudoma obvestiti SID banko o ugotovitvi, da so sredstva povezana s poslovanjem kreditojemalca nezakonitega izvora ali povezana s pranjem denarja in financiranjem terorizma, (e) sprejeti ustrezne ukrepe, da bo član organa vodenja in/ali nadzora kreditojemalca, zoper katerega je pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem je bil spoznan za krivega za kaznivo dejanje v zvezi z opravljanjem dejavnosti kreditojemalca, izključen iz aktivnosti z zvezi s kreditno pogodbo, in o teh ukrepih obvestiti banko. 11. člen - Obveznosti poročanja in pravica do nadzora 11.1 V času od dneva sklenitve kreditne pogodbe do poravnave vseh svojih obveznosti iz kreditne pogodbe bo kreditojemalec posredoval na e-naslov: (ali na drug način, kot ga določi SID banka in o tem obvesti kreditojemalca): (a) do vsakega koledarskega leta SID banki posredoval finančne izkaze, kot jih je dolžan posredovati Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), z dodatnimi pojasnili posameznih postavk, skupaj z obrazcem»izjava za ugotavljanje skupine povezanih oseb«, ki je objavljen na spletni strani SID banke, (b) do vsakega koledarskega leta, za preteklo koledarsko leto SID banki posredoval (konsolidirana in nekonsolidirana) revidirana letna poročila, če ga k izdelavi teh poročil zavezuje zakon ali drug predpis, na zahtevo SID banke pa še: (c) nerevidirane medletne finančne izkaze v standardizirani AJPES obliki s pojasnili posameznih postavk, (d) poročilo o namenski rabi kredita poročal SID banki v skladu z Navodilom o poročanju v primeru samostojnega neposrednega financiranja, ki je objavljeno na spletni strani SID banke, in sicer na obrazcu P18, ki je priloga teh navodil, (e) drugo dokumentacijo in podatke, vse v rokih in na način, ki jih določi SID banka. Kreditojemalec se v zvezi z namensko rabo kredita zavezuje, da bo omogočil SID banki in/ali MGRT in/ali EIB, po potrebi pa tudi Računskemu sodišču, Evropski komisiji ali drugi pristojni instituciji: (a) nadzor nad namensko porabo kredita s pregledom in izdelavo kopij knjig, evidenc in drugih dokumentov povezanih s svojim poslovanjem in z izvajanjem kreditne pogodbe, (b) opraviti druge poizvedbe in razgovore po lastni presoji in jim v ta namen omogočiti in pomagati pridobiti vse potrebne informacije in dokumentacijo SID banka ima v času od sklenitve kreditne pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe pravico preveriti resničnost, pravilnost in popolnost vseh izjav in jamstev ter podatkov in listin, ki jih je kreditojemalec dal SID banki, ter izpolnjevanje vseh drugih obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi Kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe dovoljuje SID banki, da za namen preverjanja njegove likvidnosti, bonitete, finančnega stanja, namenske porabe kredita ali za katerikoli drug namen v okviru uveljavljanja pravic SID banke po kreditni pogodbi, posreduje tretjim osebam njegove podatke, podatke o kreditni pogodbi in o njenem izvajanju ter podatke, ki jih je kreditojemalec predložil SID banki v okviru obravnave vloge za odobritev kredita. Ravno tako kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe pooblašča 7/12

8 osebe, ki zanj opravljajo plačilni promet, državne organe ali druge tretje osebe, da SID banki posredujejo vse informacije, za katere SID banka zaprosi v okviru uveljavljanja svojih pravic po kreditni pogodbi Kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe dovoljuje, da se katera koli informacija v zvezi z uporabo sredstev kredita, ki jih je SID banka dolžna posredovati MGRT, Ministrstvu za finance (MF), EIB in/ali Evropski komisiji, lahko posredujejo MGRT, MF, EIB oziroma Evropski komisiji ter da se katerikoli dokument v zvezi s kreditom in/ali projektom vključno s kreditno pogodbo lahko posreduje MGRT, MF, EIB, Evropski komisiji ali drugi pristojni instituciji. 12. člen - Informiranje javnosti 12.1 Kreditojemalec soglaša z objavo informacije o udeležbi SID banke, MGRT in EIB pri financiranju kreditojemalca po kreditni pogodbi ter informacije o prejeti državni pomoči v zvezi s kreditno pogodbo na spletnih straneh SID banke, MF, MGRT in EIB ali v sredstvih javnega obveščanja in se zavezuje, da bo ob vsakokratnem obveščanju javnosti o financiranju kreditojemalca na ustrezen način posredoval informacijo o financiranju s sredstvi SID banke, MGRT in EIB in izvedel vse aktivnosti, ki jih s tem v zvezi določi SID banka, vključno z upoštevanjem navodil SID banke o komuniciranju ali MGRT ali EIB o komuniciranju ter označevanju in informiranju v zvezi s financiranjem projekta. 13. člen - Zavarovanje kredita Kreditojemalec bo na zahtevo SID banke takoj nadomestil ali ponovno izdal menice, ki so bile unovčene v skladu s pooblastilom za njihovo izpolnitev ali uničene Kreditojemalec se zavezuje, da bo v primeru statusnih sprememb in/ali v primeru sprememb podatkov, razvidnih iz menic in/ali menične izjave, menice in menično izjavo takoj zamenjal z novimi, če zaradi navedenih sprememb unovčenje obstoječih menic ne bi bilo mogoče Po dokončnem poplačilu vseh obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi bo SID banka kreditojemalcu vrnila vse menice, ki jih je prejela po kreditni pogodbi, če jih ni uporabila za poplačilo terjatev SID banke po kreditni pogodbi, ter sprostila ostala zavarovanja in izdala ustrezna izbrisna dovoljenja Vsi stroški, davki in dajatve, ki izvirajo iz ustanovitve, pridobitve, spremembe, unovčenja ali sprostitve zavarovanj po kreditni pogodbi, bremenijo kreditojemalca Kreditojemalec je dolžan skrbeti za veljavnost in ustreznost zavarovanj iz kreditne pogodbe ves čas njenega trajanja. Če vrednost zavarovanja pade pod raven, kot je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe ali morebitnega dodatka k njej, z izjemo padca vrednosti zaradi obračunane amortizacije, in v primeru sprememb predpisov glede ustreznosti instrumentov zavarovanj ter drugih okoliščin, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na ustreznost zavarovanj kredita, je na zahtevo SID banke kreditojemalec dolžan na lastne stroške predložiti dodatno zavarovanje do ustrezne vrednosti zavarovanja terjatev po kreditni pogodbi. 14. člen - Odpoklic ali odpoved kredita 14.1 SID banka lahko kredit odpokliče ali odpove kreditno pogodbo in s tem zahteva takojšnje vračilo vseh črpanih in neodplačanih zneskov kredita, skupaj s pogodbenimi obrestmi, penalnimi in zamudnimi obrestmi, nadomestili in pogodbenimi kaznimi ter povračilo vseh stroškov povezanih s kreditom, če nastopi katerakoli od naslednjih okoliščin ali dogodkov: (a) kreditojemalec ne izpolni pravilno katerekoli denarne obveznosti po kreditni pogodbi, (b) kreditojemalec ne izpolni pravilno katerekoli druge obveznosti po kreditni pogodbi, niti v roku 14 dni po opominu SID banke, če je tako nepravilno izpolnjeno obveznost v tem dodatnem roku mogoče izpolniti in s tem kršitev odpraviti, 8/12

9 (c) kreditojemalec po katerikoli drugi pogodbi ni izpolnil svojih denarnih obveznosti ali je njegova obveznost po katerikoli drugi pogodbi predčasno zapadla v plačilo ali katerikoli upnik kreditojemalca pridobi pravico od njega zahtevati predčasno poravnavo dolga, (d) katerokoli jamstvo ali izjava po členu 9.1 kreditne pogodbe ali informacija posredovana na podlagi drugih obvez kreditojemalca po kreditni pogodbi je ali se izkaže, da je bila netočna, nepopolna, napačna, zavajajoča ali ni bila polno veljavna, ko je bila dana ali ko se je štelo, da je bila ponovno podana, (e) sredstva kredita se ne porabljajo za namen in na način določen v kreditni pogodbi, (f) kreditojemalec sprejme sklep o svojem prenehanju ali preneha z dejanskim poslovanjem, (g) SID banka, neodvisno od postopkov zaradi insolventnosti, oceni, da je kreditojemalec insolventen ali da obstojijo drugi razlogi, na podlagi katerih se lahko utemeljeno sklepa, da kreditojemalec ob zapadlosti ne bo mogel izpolniti katerekoli svoje obveznosti po kreditni pogodbi, (h) finančno-premoženjski položaj kreditojemalca se po oceni SID banke bistveno poslabša, (i) zoper kreditojemalca je uveden ali mu grozi kakršenkoli sodni, arbitražni, upravni ali drug postopek, ki bi po mnenju SID banke lahko bistveno vplival na pravilno izpolnjevanje obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi, (j) zoper člana organa vodenja in/ali nadzora kreditojemalca je pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem je bil član organa vodenja in/ali nadzora spoznan za krivega za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo ali poslovanjem kreditojemalca, (k) zoper kreditojemalca je pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem je bil kreditojemalec spoznan za odgovornega za kaznivo dejanje v zvezi s svojo dejavnostjo ali poslovanjem, (l) izpolnjevanje katerekoli obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi postane nezakonito ali katerakoli njegova obveza po kreditni pogodbi ni pravno veljavno izvršljiva, (m) kreditojemalec objavi ali sporoči namero o statusnem preoblikovanju, če bi bilo po oceni SID banke zaradi takih sprememb lahko kakorkoli ogroženo pravilno izpolnjevanje obvez kreditojemalca po kreditni pogodbi, (n) pri kreditni pogodbi kdorkoli v imenu ali na račun katerekoli pogodbene stranke obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist z namenom, da: pridobi posel ali sklene kreditno pogodbo pod ugodnejšimi pogoji ali opusti dolžen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti po kreditni pogodbi ali drugače s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzroči škodo ali pa omogoči pridobitev nedovoljene koristi kakšni pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. (o) druga okoliščina ali dogodek, zaradi katerega bi bilo po mnenju SID banke ogroženo ali onemogočeno nadaljnje pravilno izpolnjevanje obvez kreditojemalca po kreditni pogodbi, (p) [samo če pomoč de minimis] kreditojemalec zlorabi pomoč de minimis oziroma jo uporabi v nasprotju s kreditno pogodbo oziroma veljavnimi predpisi Z dnem, ko kreditojemalec prejme obvestilo SID banke o odpoklicu kredita ali odpovedi kreditne pogodbe, zapadejo v plačilo vse obveznosti iz kreditne pogodbe. Od tega dne kreditojemalec dolguje SID banki tudi zakonske zamudne obresti, do plačila [Člen se uporabi, če ima kredit status pomoči de minimis] Ne glede na določila člena 14.1 kreditne pogodbe lahko SID banka v primeru zlorabe državne pomoči ali v nasprotju s kreditno pogodbo oziroma veljavnimi predpisi od kreditojemalca zahteva vračilo prednosti, kot je to določeno v členu 1.6 posebnih pogojev. 9/12

10 15. člen - Pošiljanje obvestil in skrbnik pogodbe 15.1 Vsa pisanja v zvezi s kreditno pogodbo bosta pogodbeni stranki pošiljali na naslednje naslove: Za SID banko: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Oddelek za podjetja Ulica Josipine Turnograjske Ljubljana Poslovni skrbnik: G. ali ga.: Ime in priimek. Tel.: Telefonska številka. Fax: E-naslov: Pisanja v zvezi s poročanjem po členu 11 kreditne pogodbe: Pisanja v zvezi z zavarovanji kredita: Za kreditojemalca: Naslov. Skrbnik kreditne pogodbe: G. ali ga.: Ime in priimek. Tel.: Telefonska številka. Fax: Telefax številka. E-naslov: E-naslov Šteje se, da so vsa obvestila v zvezi s kreditno pogodbo prejeta z dnem osebne vročitve ali dnem oddaje telefaksa ali elektronskega sporočila, če je obvestilo bilo posredovano na zgornje naslove v običajnem delovnem času med 8. in 16. uro, sicer se šteje, da je bilo prejeto naslednji delovni dan. V primeru priporočenih pošiljk se šteje, da je bila pošiljka vročena z iztekom osmega dne od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošto, če je pošiljka bila poslana na zadnji posredovani naslov. 16. člen - Izpolnjevanje plačilnih obveznosti po kreditni pogodbi 16.1 Za namene kreditne pogodbe»delovni dan«pomeni vsak dan, razen sobot, nedelj in drugih dni, na katere banke v Republiki Sloveniji ne poslujejo in/ali ne opravljajo plačilnega prometa. V zvezi s plačili v evrih ali določitvijo EURIBOR»delovni dan«pomeni vsak dan, ko je mogoče poravnavati plačila v evrih preko sistema TARGET 2 (sistem za medbančne prenose sredstev v evrih v Evropski uniji) Vse plačilne obveznosti po kreditni pogodbi bo kreditojemalec plačeval v evrih na poravnalni račun SID banke IBAN SI ali na katerikoli drug račun v skladu z navodili SID banke, pri čemer bo vedno uporabil sklic, ki ga bo SID banka navedla na obračunu obresti Kot datum vračila obroka glavnice kredita in datum plačila obresti oziroma katerega koli dolžnega zneska po kreditni pogodbi se šteje dan, ko SID banka do ure dopoldne prejme dolgovani znesek na svoj račun Vsa plačila SID banki po kreditni pogodbi morajo biti izvršena v celoti, v prosto in takoj razpoložljivih sredstvih, brez uveljavljanja ali sklicevanja na kakršen koli pobot ali nasprotne terjatve in brez odbitkov ali odtegljajev iz naslova davkov, pristojbin ali drugih izdatkov podobnega značaja ali zmanjšana za morebitne provizije, stroške in podobno. Če bo kreditojemalec na podlagi zakona ali drugega predpisa dolžan odbiti ali odtegniti kakšen znesek iz naslova davkov, pristojbin ali drugih izdatkov podobnega značaja, bo dolžan vsak znesek plačila povečati tako, da bo SID banka prejela in obdržala znesek, ki bi ga prejela, če ne bi bil izvršen tak odbitek ali odtegljaj ali dana taka zahteva. 10/12

11 16.5 Iz zneskov, ki jih SID banka prejme od kreditojemalca po kreditni pogodbi, se najprej poplačajo zapadli stroški, nato obresti in nazadnje glavnica kredita. Kreditojemalec se odpoveduje pravici pobotanja svojih terjatev iz kateregakoli naslova do SID banke z njenimi terjatvami po kreditni pogodbi Vsak znesek iz naslova obresti, nadomestil ali odškodnin, ki se ga obračunava za določeno obdobje, se obračunava na proporcionalni način, po metodi navadnega obrestnega računa ter upoštevaje (i) dejansko število pretečenih dni v takem obdobju, ki prvi dan takšnega obdobja vključuje, zadnjega pa ne in (ii) leto s 360 dnevi. Če v skladu s kreditno pogodbo kakšna obveznost zapade na dan, ki ni delovni dan, zapade takšna obveznost na prvi predhodni delovni dan. 17. člen - Končne določbe 17.1 Neizvršitev ali zamuda pri izvršitvi katere koli pravice, zahtevka ali pravnega sredstva SID banke po ali v zvezi s to pogodbo se ne šteje za umik ali odpoved takim pravicam, zahtevkom ali pravnim sredstvom, niti ne bo posamezna ali delna uveljavitev pravice, zahtevka ali pravnega sredstva preprečila nadaljnje ali drugačne uporabe katerekoli druge pravice, zahtevka ali pravnega sredstva po tej ali v zvezi s kreditno pogodbo. Pravice, zahtevki ali pravna sredstva zagotovljena s kreditno pogodbo ne izključujejo uveljavljanja katerih koli drugih pravic, zahtevkov ali pravnih sredstev, ki jih zagotavlja zakon ali podzakonski akti Morebitna neveljavnost katere od določb (ali njenega dela) kreditne pogodbe, nemožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost ali pomanjkljiva urejenost posameznega vprašanja v kreditni pogodbi ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih določb kreditne pogodbe kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja take določbe ali njenega dela ali neurejenosti posameznega vprašanja v kreditni pogodbi bo takšno določbo ali pogodbeno praznino nadomestila razlaga ali druga določba, ki je najbližja namenu pogodbenih strank in gospodarskemu namenu kreditne pogodbe v času sklenitve kreditne pogodbe, če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače Kreditojemalec ne more odstopiti pravic oziroma prenesti svojih pravic in obveznosti iz kreditne pogodbe na tretjo osebo Kreditojemalec je dolžan za namen naknadnega nadzora namenske porabe kredita vso dokumentacijo, vezano na kredit, hraniti še deset let od dokončnega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi O deležu oziroma znesku vira EIB v kreditu bo SID banka kreditojemalca obvestila po alokaciji vira EIB na kreditno pogodbo Kreditna pogodba se lahko spremeni le ob soglasju obeh pogodbenih strank, s sklenitvijo pisnega dodatka h kreditni pogodbi Kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe potrjuje, da je posebne pogoje, ki so Priloga 1 kreditne pogodbe, prejel in se z njimi podrobno seznanil ter da se z vsebino v celoti strinja Priloge h kreditni pogodbi so njen sestavni del Kreditna pogodba je sestavljena in se presoja po pravu Republike Slovenije Za reševanje morebitnih sporov nastalih iz ali v zvezi s kreditno pogodbo, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na to lahko SID banka svoje pravice iz ali v zvezi s to pogodbo uveljavlja pri vsakem drugem za kreditojemalca pristojnem sodišču Kreditna pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih kreditojemalec prejme en izvod, SID banka pa tri izvode Kreditna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. 11/12

12 Ljubljana, dne SID banka, d.d., Ljubljana Kreditojemalec 12/12

Vzorec kreditne pogodbe KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turno

Vzorec kreditne pogodbe KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turno KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: SI82155135

Prikaži več

KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan

KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: 82155135

Prikaži več

Microsoft Word - 2-KREDITNA POGODBA RRI_ _glede na sklep uprave .docx

Microsoft Word - 2-KREDITNA POGODBA RRI_ _glede na sklep uprave .docx KREDITNA POGODBA»EKP posojila za RRI (2014-2020)«za Zahod/Vzhod št. [Številka kreditne pogodbe] ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6,

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti  MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI V OBČINI KOMEN V LETU 2017 1. PODATKI O VLAGATELJU Naziv vlagatelja: Sedež: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Telefon: Naslov elektronske

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA Pravne osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 18.03.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Leasingojemalec: (Ime podjetja) Naslov: (ulica, kraj, poštna ) : Kontaktna

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več