S C E N A R I J

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "S C E N A R I J"

Transkripcija

1 OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET Številka: /2014 Datum: ZAPISNIK 28. seje Občinskega sveta z dne 5. februarja 2014 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI Od 29 članov Občinskega sveta je na seji prisotnih 25 članov. Rudolf PFAJFAR je sporočil, da bo na sejo zamudil. Sejo je vodila mag. Julijana BIZJAK MLAKAR, podžupanja. Poleg članov Občinskega sveta so se seje udeležili še: - mag. Ivan KENDA, direktor občinske uprave - Martina BAJDE, podsekretarka vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance - Maja SUŠNIK, podsekretarka vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve - dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka vodja Oddelka za urejanje prostora - Katarina ŠČETININ SEVER, višja svetovalka za družbene dejavnosti - Urša MIHELČIČ GLAVAN, višja svetovalka za prostorsko načrtovanje - Marija BERLEC, poslovna sekretarka - Lidija BOŽIČ, višja svetovalka za proračun in zaključni račun - Aleš ŠKORJANC, podsekretar za gospodarske javne službe - Mihela VETERNIK, višja svetovalka za energetiko in varstvo okolja - Lea LOGAR, poslovna sekretarka - Ines ROT in Marko FATUR, LUZ d.d. - Urška KOLAR, Katarina MARINOVIČ, Grega ZORE in Franci KRAMAR, Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik - Violeta VODLAN, ravnateljica OŠ Marije Vere - Jasna LAMPE, ravnateljica OŠ 27. julij - Rafko LAH, ravnatelj OŠ Frana Albrehta - Boris JEMEC, ravnatelj OŠ Stranje - Renata HOJS, ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik - dr. Henrik GJERKEŠ, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. - Marjeta OCEPEK ZUPIN, Agata ZUPIN in Damjan ZLATNAR - Nina KLISARIČ, LTS za Kamnik - Katja URANKAR, Kamniški občan Marjan Šarec, župan, je na začetku seje glede na pobudo svetniških skupin NSi, LDS in LTS za Kamnik poročal o stanju na terenu zaradi vremenskih razmer. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 15. JANUARJA 2014 Zapisnik je objavljen v gradivu št. 28.

2 Občinski svet sprejme zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta z dne 15. januarja Prisotno: 26; Za: 25; proti: 0. D N E V N I R E D: Katarina ŠČETININ SEVER je predlagala razširitev dnevnega reda s tč.»predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Stranje, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta in OŠ Marije Vere«, ki se jo uvrsti kot 3. tč. dnevnega reda, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Zvonimir KOLENIK je predstavil stališče svetniške skupine SD. Matej SLAPAR je podal proceduralni predlog, na katerega je odgovorila mag. Julijana BIZJAK MLAKAR, predsedujoča. Prisotno: 27; Za: 24; proti: 0. Rudi VERŠNIK je predlagal razširitev dnevnega reda s tč.»predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda»zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«hitri postopek«, ki se jo uvrsti kot 4. tč. dnevnega reda, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Prisotno: 27; Za: 22; proti: 1. Mag. Mateja POLJANŠEK je predlagala razširitev dnevnega reda s tč.»predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta skrajšani postopek«, ki se jo uvrsti na dnevni red za tč.»predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 druga obravnava«, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Stališča svetniških skupin so predstavili: Zvonimir KOLENIK SD, Robert KOKOTEC SDS in mag. Matej TONIN NSi. Za: 25; proti: 2. Martina BAJDE je predlagala, da se tč.»predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014«obravnava po hitrem postopku. Obrazložitev glasu: Zvonimir KOLENIK. Za: 26; proti: 0.

3 Rudi VERŠNIK je predlagal, da se tč.»predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda»zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«obravnava po hitrem postopku. Za: 24; proti: 3. Martina BAJDE je predlagala, da se tč.»predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik«obravnava po skrajšanem postopku. Za: 26; proti: 0. Martina BAJDE je predlagala, da se tč.»predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen«obravnava po skrajšanem postopku. Za: 27; proti: 0. Mag. Mateja POLJANŠEK je predlagala, da se tč.»predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta«obravnava po skrajšanem postopku. Zvonimir KOLENIK je predstavil stališče svetniške skupine SD. Za: 21; proti: 5. Mag. Julijana BIZJAK MLAKAR je z dnevnega reda umaknila tč.»predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta skrajšani postopek«in tč.»predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca skrajšani postopek«. Marija MOŠNIK je predlagala umik tč.»predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik«. Mag. Julijana BIZJAK MLAKAR je pojasnila stališče občinske uprave. Za: 24; proti: 0. Matej SLAPAR je predlagal spremembo vrstnega reda obravnave točk, in sicer obravnavo tč.»akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Kamnik«kot zadnjo tč. dnevnega reda. Za: 19; proti: 4.

4 dnevni red 28. seje Občinskega sveta: 1. Volitve in imenovanja 2. Vprašanja in pobude 3. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Stranje, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta in OŠ Marije Vere 4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda»zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«hitri postopek 5. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B 8 Zg. Perovo prva obravnava 7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 druga obravnava 9. Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta skrajšani postopek 10. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 hitri postopek 11. Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik skrajšani postopek 12. Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen skrajšani postopek 13. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto Seznanitev s Poročilom o delovanju športnega parka Virtus in planih za prihodnja leta 15. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2014 druga obravnava 16. Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Kamnik Za: 27; proti: 0. Ad 1) VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog sklepa je objavljen v gradivu št. 28. Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Uvodno obrazložitev je podala Marija MOŠNIK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika Občine Kamnik v Svet javnega zavoda»zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«. Za: 23; proti: 2. Marija MOŠNIK je podala proceduralni predlog, na katerega je odgovorila Kristina KURET, svetovalka za delovanje organov občine.

5 Ad 2) VPRAŠANJA IN POBUDE Na zastavljena vprašanja: Jožeta KOROŠCA SLS je odgovorila dr. Marija Tadeja JEŽEK, Marije MOŠNIK LTS - za Kamnik je odgovoril mag. Ivan KENDA in Damjana HRIBARJA SDS je odgovorila Urška KOLAR. Ad 3) PREDLOG SKLEPA O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI OŠ STRANJE, OŠ ŠMARTNO V TUHINJU, OŠ TOMA BREJCA, OŠ FRANA ALBREHTA IN OŠ MARIJE VERE Predlog sklepa je bil posredovan naknadno. Uvodno obrazložitev so podali Katarina ŠČETININ SEVER, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Rafko LAH, ravnatelj OŠ Frana Albrehta in Boris JEMEC, ravnatelj OŠ Stranje. Delovna telesa: Rudi VERŠNIK Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem. Svetniške skupine: Zvonimir KOLENIK SD. Svetnice in svetniki: Janez BALANTIČ, Matej SLAPAR, Jože ZAGORC, mag. Matej TONIN in Jože KOROŠEC. Na vprašanja iz razprave je odgovorila poročevalka Katarina ŠČETININ SEVER. Zvonimir KOLENIK in Janez BALANTIČ sta podala proceduralni predlog, na katerega je odgovorila mag. Julijana BIZJAK MLAKAR. Občinski svet NI SPREJEL naslednjega sklepa: Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Stranje, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta in OŠ Marije Vere. Obrazložitev glasu: mag. Matej TONIN, Rudolf PFAJFAR, Janez BALANTIČ, Robert KOKOTEC in Anton ISKRA. Za: 0; proti: 28. Ad 4) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK«HITRI POSTOPEK Predlog odloka je bil posredovan naknadno. Predlagatelji: Svetniške skupine SDS, LTS za Kamnik, NSi, LDS in SMS ZE. Uvodno obrazložitev je podal Rudi VERŠNIK, vodja svetniške skupine SDS.

6 Svetniške skupine: Zvonimir KOLENIK SD. Svetnice in svetniki: Jože KOROŠEC in Jože ZAGORC. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda»zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«. Obrazložitev glasu: Janez BALANTIČ. Za: 20; proti: 5. Ad 5) PREDLOG SKLEPA O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI VRTCA ANTONA MEDVEDA KAMNIK Predlog sklepa je objavljen v gradivu št. 28. Uvodno obrazložitev sta podali Katarina ŠČETININ SEVER, višja svetovalka za družbene dejavnosti in Renata HOJS, ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik. Razpravljal je Zvonimir KOLENIK Odbor za družbene dejavnosti. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik. Za: 22; proti: 0. Ad 6) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREJETJU ZAZIDALNEGA NAČRTA B 8 ZG. PEROVO PRVA OBRAVNAVA Predlog odloka je objavljen v gradivu št. 28. Uvodno obrazložitev sta podala dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka vodja Oddelka za urejanje prostora in Marko FATUR, predstavnik družbe LUZ d.d. Svetniške skupine: Zvonimir KOLENIK SD. Svetnice in svetniki: Janez STRAŽAR.

7 Na vprašanja iz razprave je odgovorila poročevalka dr. Marija Tadeja JEŽEK. 1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B 8 Zg. Perovo v prvi obravnavi. 2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Prisotno: 27; Za: 24; proti: 0. Ad 7) PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE KAMNIK ZA LETO 2014 Predlog načrta je objavljen v gradivu št. 28. Uvodno obrazložitev je podala Maja SUŠNIK, podsekretarka vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve. Delovna telesa: Rudi VERŠNIK Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem. Svetnice in svetniki: Jože ZAGORC in Jože KOROŠEC. Na vprašanja iz razprave je odgovorila poročevalka Maja SUŠNIK. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto Obrazložitev glasu: Zvonimir KOLENIK. Prisotno: 27; Za: 25; proti: 0. Ad 8) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KAMNIK ZA LETO 2014 DRUGA OBRAVNAVA Predlog odloka je objavljen v gradivu št. 28/I. Uvodno obrazložitev je podala Martina BAJDE, podsekretarka vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance.

8 Svetniške skupine: Robert KOKOTEC SDS, Rudolf PFAJFAR LTS - za Kamnik, Zvonimir KOLENIK SD in mag. Matej TONIN NSi. Svetnice in svetniki: Jože ZAGORC, Ana Marija SUHOVERŠNIK, mag. Mateja POLJANŠEK in Janez BALANTIČ. Mag. Julijana BIZJAK MLAKAR je ob uri odredila odmor. Seja se je nadaljevala ob uri, ko je bilo po ugotovitvi sklepčnosti prisotnih 28 svetnic in svetnikov. Amandmaji 1. Amandma predlagatelja proračuna na amandma svetniških skupin LTS za Kamnik, NSi, SDS, LDS in SMS ZE Predlagamo znižanje sledečih postavk: št. postavke Opis sprememba (zmanjšanje postavke) 1104 materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (župan) 6.000, odnosi z javnostmi 5.000, občinska uprava - materialni in drugi stroški , kreditiranje programov , ZTŠ - promocija in turistični programi , ZTŠ prireditve , ZTŠ - nakup kombija , Čiščenje javnih površin , ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti , Vzdrževanje in upravljanje poslovnega fonda , program opremljanja stavbnih zemljišč , ureditev Kršmančevega parka , Upravna stavba - vzdrževanje in oprema , Stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov in notarjev 7.000, Ureditev brvi preko Kamniške Bistrice , Projektna dokumentacija , Krasitev občine Kamnik , Občinski praznik 3.000, Mednarodno sodelovanje 5.000, sofinanciranje prireditev 3.000, objave prepisov in drugih aktov 4.000, usmerjevalna signalizacija občine Kamnik 2.000, komunalno cestni nadzor 5.000, sofinanciranje izdelave PIA ,00

9 5611 izvajanje energetskega koncepta 5.000, Redno vzdrževanje javnih cest , Javne prometne površine , zimska služba , OŠ 27. julij sanacija kleti , Vrtec A. Medveda doplačilo oskrbnih stroškov , sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov , davek na nepremičnine , Investicijsko vzdrževalna dela pri osnovnih šolah , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Sofinanciranje poletnega festivala , Glasbena šola požarne stopnice , Nogometni stadion Mekinje sanacija objekta , ZTŠ vzdrževanje bazena , Stroški urejanja zemljišč ,00 skupaj ,00 Istočasno predlagamo povečanje sledečih postavk: 4277 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 5, Pomoč društvom s področja turizma 3, Podpora naložbam v kmetijstvu 10, Večnamenski prostor Duplica K-9 šole Nove postavke: Ureditev ceste skozi vas Podgorje 60,000.- Javna razsvetljava Cesta treh talcev 60,000.- Sanacija usada na LC Laze Zg. Tuhinj 15,000.- Podporni zid okoli pokopališča Vranja peč 10,000.- Sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik 5,000.- Cesta Tunjice (Zadnji vrh) LC ,000.- Cesta v Rudnik od spomenika padlim partizanom do kmetije Čeren 60,000.- Rekonstrukcija križišča Potok Snovik 300,000.- Krajevni dom Motnik 15,000.- Javna blagajna 15,000.- Oporni zid ob LC Golice Zg. Tuhinj 20,000.- Postavitev obeležja za Edvarda Peperka 15,000.- Javna razsvetljava Usnjarska ulica 20,000.- Preplastitev ceste Brezje od HŠ 1B do HŠ 25 20,000.- Parkirišče na železniški postaji Kamnik Graben (parc. št. 397/45) 50,000.- Preplastitev Kovinarske ceste od krožišča pri Titanu do gostilne Vovk 40,000.- Za predlagatelja amandmaja: Martina BAJDE. Robert KOKOTEC je podal proceduralni predlog, na katerega je odgovorila Martina BAJDE.

10 Za: 28; proti: Amandma svetniških skupin LTS za Kamnik, SDS, LDS in SMS ZE Predlagamo dovoljeno prerazporejanje sredstev med posameznimi postavkami kot sledi: Za proračunske postavke v znesku do 100,000.- eur 40% ali največ 20,000.- eur Za proračunske postavke v znesku nad 100,000.- eur 20% ali največ 40,000.- eur mag. Matej TONIN, mag. Mateja POLJANŠEK, Zvonimir KOLENIK, Ana Marija SUHOVERŠNIK in Damjan HRIBAR. Stališče predlagatelja proračuna do amandmaja je predstavila Martina BAJDE. Obrazložitev glasu: Karla URH, mag. Matej TONIN in Marija MOŠNIK. Za: 12; proti: Amandma svetniških skupin LTS za Kamnik, NSi, SDS, LDS in SMS ZE Predlagamo, da se v posebnem delu proračuna pod postavko 8122 sklad za pokriti bazen brišeta 2. in 3. stavek. Le ta se po novem glasi: Predlagana sredstva so namenjena izločitvi sredstev za gradnjo pokritega olimpijskega bazena, ki ga športni klubi in društva nujno potrebujejo za izvajanje svoje dejavnosti. Za predlagatelja amandmaja: Robert KOKOTEC. Stališče predlagatelja proračuna do amandmaja je predstavila mag. Julijana BIZJAK MLAKAR. Za: 29; proti: Amandma svetniških skupin LTS za Kamnik, NSi, SDS, LDS in SMS ZE Predlagamo, da se 7. člen (proračunski skladi) dopolni z novim skladom: - sklad za izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta. Damjan HRIBAR je umaknil predlagani amandma. 5. Amandma predlagatelja proračuna na amandma svetniških skupin LTS za Kamnik, NSi, SDS, LDS in SMS ZE Peti odstavek 7. člena predloga Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2014 se spremeni, tako da se glasi: Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na področju osnovnega šolstva se v letu 2014 oblikuje v višini Sredstva v višini se lahko v sklad nakažejo šele po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje

11 investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta. Sredstva iz proračunske postavke 9288 K-9 šole se ne smejo prerazporejati na druge proračunske postavke. Za predlagatelja amandmaja: Martina BAJDE. Za: 29; proti: 0. Občinski svet je sprejel še naslednji Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto Za: 27; proti: 0. Robert KOKOTEC je podal proceduralni predlog za odmor. Mag. Julijana BIZJAK MLAKAR je ob uri odredila odmor. Seja se je nadaljevala ob uri, ko je bilo po drugi ugotovitvi sklepčnosti prisotnih 19 svetnic in svetnikov. Ad 9) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA GRADNJO OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA SKRAJŠANI POSTOPEK Predlog odloka je bil posredovan naknadno. Predlagatelji: Svetniške skupine LDS, SDS, NSi, LTS za Kamnik in SMS ZE. Mag. Mateja POLJANŠEK je z dnevnega reda umaknila Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta skrajšani postopek. Ad 10) PREDLOG ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ZA LETO 2014 HITRI POSTOPEK Predlog odloka je objavljen v gradivu št. 28. Uvodno obrazložitev je podala Martina BAJDE, podsekretarka vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance. Amandmaji 1. Amandma predlagatelja odloka 2. člen se spremeni tako, da se glasi: Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za: 1. Sanacijo zemeljskega plazu pod javno cesto JP Kamnik-Žale v višini do

12 2. Sanacijo zemeljskega usada na SV vogalu cerkve Sv. Ane v Tunjicah v višini do Intervencijske in preventivne ukrepe zaradi neurja z žledom v višini do Za predlagatelja amandmaja: Martina BAJDE. Za: 28; proti: 0. Občinski svet je sprejel še naslednji Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto Za: 25; proti: 0. Ad 11) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA UREDITEV PROSTOROV GRS KAMNIK SKRAJŠANI POSTOPEK Predlog odloka je objavljen v gradivu št. 28. Uvodno obrazložitev je podala Martina BAJDE, podsekretarka vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti. 1. obravnava Svetnice in svetniki: Zvonimir KOLENIK, Jože KOROŠEC, Rudolf PFAJFAR in mag. Mateja POLJANŠEK. Na vprašanja iz razprave je odgovorila poročevalka Martina BAJDE. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik v prvi obravnavi. Za: 28; proti: obravnava Razpravljala je Marija MOŠNIK.

13 Amandmaji 1. Amandma svetniških skupin LTS za Kamnik, NSi, SDS, LDS in SMS ZE 4. člen se spremeni in se po novem glasi: Za izvrševanje nalog proračunskega sklada je pristojen župan. Naloge proračunskega sklada določa Občinski svet na lastno pobudo ali na predlog župana. Župan poroča Občinskemu svetu o izvrševanju proračunskega sklada v polletnem poročilu ter pri zaključnem računu proračuna. Za predlagatelja amandmaja: Robert KOKOTEC. Stališče predlagatelja odloka do amandmaja je predstavila Martina BAJDE. Jože ZAGORC, Robert KOKOTEC in Zvonimir KOLENIK. Obrazložitev glasu: mag. Matej TONIN. Za: 24; proti: 1. Ana Marija SUHOVERŠNIK je podala proceduralni predlog, na katerega je odgovorila mag. Julijana BIZJAK MLAKAR. Občinski svet je sprejel še naslednji Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik. Za: 26; proti: 0. Ad 12) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA POKRITI BAZEN SKRAJŠANI POSTOPEK Predlog odloka je objavljen v gradivu št. 28. Uvodno obrazložitev je podala Martina BAJDE, podsekretarka vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance. 1. obravnava Svetniške skupine: Zvonimir KOLENIK SD in Matej SLAPAR NSi. Svetnice in svetniki: Jože ZAGORC, Zvonimir KOLENIK, Janez BALANTIČ, mag. Mateja POLJANŠEK, Vido REPANŠEK, Ivan Miroslav SEKAVČNIK, Matej SLAPAR in Rudolf PFAJFAR.

14 Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen v prvi obravnavi. Obrazložitev glasu: Janez BALANTIČ. Za: 29; proti: obravnava Amandmaji 1. Amandma svetniških skupin LTS za Kamnik, NSi, SDS, LDS in SMS ZE 4. člen se spremeni in se po novem glasi: Za izvrševanje nalog proračunskega sklada je pristojen župan. Naloge proračunskega sklada določa Občinski svet na lastno pobudo ali na predlog župana. Župan poroča Občinskemu svetu o izvrševanju proračunskega sklada v polletnem poročilu ter pri zaključnem računu proračuna. Za predlagatelja amandmaja: Robert KOKOTEC. Stališče predlagatelja odloka do amandmaja je predstavila Martina BAJDE. Jože ZAGORC in Zvonimir KOLENIK. Za: 26; proti: 0. Občinski svet je sprejel še naslednji Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen. Za: 28; proti: 0. Ad 13) PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2014 Predlog letnega programa je objavljen v gradivu št. 28. Uvodno obrazložitev je podal Grega ZORE, strokovni sodelavec za šport na Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik.

15 Dodatna pojasnila je podal poročevalec Grega ZORE. Matej SLAPAR je podal proceduralni predlog, na katerega je odgovorila mag. Julijana BIZJAK MLAKAR. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Letni program športa v občini Kamnik za leto Za: 26; proti: 0. Ad 14) SEZNANITEV S POROČILOM O DELOVANJU ŠPORTNEGA PARKA VIRTUS IN PLANIH ZA PRIHODNJA LETA Poročilo je objavljeno v gradivu št. 27. Uvodno obrazložitev je podal Franci KRAMAR, Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik. Svetniške skupine: Robert KOKOTEC SDS. Svetnice in svetniki: Zvonimir KOLENIK, mag. Barbara BESEK in Ivan Miroslav SEKAVČNIK. Na vprašanja iz razprave je odgovoril poročevalec Franci KRAMAR. Amandmaji 1. Amandma predlagatelja poročila na amandma svetniške skupine NSi V Sklepu o soglasju k nakupu nepremičnin, ki ga je Občinski svet sprejel na 24. seji, dne , se 3. dodatni sklep spremeni, tako da se glasi: (1) Najemna pogodba med upravljavcem in najemnikom športnega igrišča Virtus se lahko sklene za največ eno leto. (2) V primeru, da najemnik športnih površin odda igrišče Virtus v podnajem, potrebuje predhodno pisno soglasje upravljavca. (3) V primeru, da ima najemnik športnih površin sedež oz. stalno prebivališče zunaj Občine Kamnik, je za sklenitev najemne pogodbe za športno igrišče Virtus potrebno predhodno soglasje Občinskega sveta Občine Kamnik. Za predlagatelja amandmaja: Grega ZORE. Damjan HRIBAR, Matej SLAPAR, Zvonimir KOLENIK in Ana Marija SUHOVERŠNIK. Dodatna pojasnila je podal Grega ZORE. Obrazložitev glasu: Robert KOKOTEC, Vido REPANŠEK in mag. Mateja POLJANŠEK.

16 Prisotno: 27; Za: 6; proti: Amandma svetniške skupine NSi V Sklepu o soglasju k nakupu nepremičnin, ki ga je Občinski svet sprejel na 24. seji, dne 29. maja 2013, 3. dodatni sklep spremeni, tako da se glasi: (1) Najemna pogodba med Občino Kamnik in najemnikom športnega igrišča Virtus se lahko sklene za največ eno leto. (2) V primeru, da najemnik športnih površin, ki je sklenil najemno pogodbo za igrišče Virtus z Občino Kamnik, sklene najemno pogodbo za to igrišče z drugim najemnikom, lahko to pogodbo sklene za največ eno leto. (3) V primeru, da ima najemnik športnih površin sedež oz. stalno prebivališče zunaj Občine Kamnik, je za sklenitev najemne pogodbe za športno igrišče Virtus potrebno predhodno soglasje Občinskega sveta Občine Kamnik. Prisotno: 27; Za: 17; proti: 4. Občinski svet je sprejel še naslednji Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o delovanju športnega parka Virtus in planih za prihodnja leta. Prisotno: 27; Za: 26; proti: 0. Ad 15) PREDLOG OKVIRNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2014 PRVA OBRAVNAVA Predlog okvirnega programa je objavljen v gradivu št. 28. Uvodno obrazložitev je podala Kristina KURET, svetovalka za delovanje organov občine. Svetniške skupine: Nina MAVRIN NSi. Svetnice in svetniki: Rudolf PFAJFAR in Jože ZAGORC. Dodatna pojasnila je podala poročevalka Kristina KURET. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2014.

17 Obrazložitev glasu: Robert KOKOTEC. Prisotno: 27; Za: 26; proti: 0. Ad 16) AKCIJSKI NAČRT ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO (SEAP) OBČINE KAMNIK Izvlečki iz akcijskega načrta so objavljeni v gradivu št. 28, celoten akcijski načrt pa je objavljen na spletni strani Občine Kamnik. Uvodno obrazložitev sta podala Mihela VETERNIK, višja svetovalka za energetiko in varstvo okolja in dr. Henrik GJERKEŠ, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Razpravljal je Zvonimir KOLENIK SD. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Kamnik. Prisotno: 25; Za: 25; proti: 0. Seja je bila zaključena ob uri. Zapisnik vodila: Kristina Kuret Predsedujoča: mag. Julijana Bizjak Mlakar PODŽUPANJA

S C E N A R I J

S C E N A R I J OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET Številka: 0322-0005/2013 Datum: 30. 5. 2013 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI ZAPISNIK 24. seje Občinskega sveta z dne 29. maja 2013 Od 29 članov Občinskega sveta je na seji prisotnih

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/51-12-305, e-pošta: ks@skofja-loka.si Datum: 11.02.2015 Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki je bila v ponedeljek, 09.02.2015, s pričetkom ob 18.

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Številka: /

Številka: / OBČINA LOGATEC OBČINSKI SVET www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2017-43 Datum: 27. 3. 2016 Z A P I S N I K 16.

Prikaži več

ZAPISNIK 18. redne seje

ZAPISNIK 18. redne seje Številka: 032-3/2010-19 ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18. uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine,

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2017-6/5 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAV

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2017-6/5 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAV OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 300-360-1/2017-6/5 Datum: 29. 5. 2017 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0) fax: +386 (0) OBČINSKEMU

OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0) fax: +386 (0) OBČINSKEMU OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ ZADEVA: PRAVNA PODLAGA: NAMEN:

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. apr Številka: 9000-4/2019-15 Datum: 10.4.2019 Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2014 Datum: 14.2.2014 P R E G L E D SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29.1.2014 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več