LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1"

Transkripcija

1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

2

3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA ,5 PO OBRAČUNSKEM NAČELU: 2 SKUPNI PRIHODKI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU) ,0 3 DELEŽ PRIHODKOV IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU) 67,4% 65,0% 103,7 4 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ,7 5 POKRITOST ODHODKOV S PRIHODKI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU) 102,0% 102,6% 99,4 6 STROŠKI BLAGA IN MATERIALA / VSI PRIHODKI 33,4% 31,3% 107,0 7 STROŠKI STORITEV / VSI PRIHODKI 30,3% 29,7% 101,9 8 STROŠKI DELA ,1 9 STROŠKI DELA / VSI PRIHODKI 28,4% 28,4% 100,1 PO NAČELU DENARNEGA TOKA: 10 SKUPNI PRIHODKI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA) ,7 11 DELEŽ PRIHODKOV IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA) 28,5% 35,8% 79,5 12 PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD (POD) ODHODKI ,5 13 POKRITOST ODHODKOV S PRIHODKI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA) 107,9% 78,5% 137,4 IZBRANE KATEGORIJE IZ BILANCE STANJA: 14 OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE ,3 15 DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI ,5 16 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV, MOL, ZZZS ,6 17 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV / VSI PRIHODKI (PO OBR.NAČELU) 67,3% 70,5% 95,5 18 ZALOGE , KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV, ZAPOSLENIH IN DAVKOV KRATKOROČNE OBV. DO DOB. / STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV ,1 20,1% 20,6% 97,8 8

9 9

10 10

11 ŠPORT LJUBLJANA LETO 2013 LETO 2012 I 12/11 TEKOČI TRANSFERI IZ PRORAČUNA SKUPAJ , VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR , VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE ŠPORTNEGA CENTRA STOŽICE TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR ,7 DRUGI PRIH. MOL (PLAVANJE, ČETRTNE SKUPNOSTI, ŠPORTNE PRIREDITVE) TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR ,3 INVESTICIJSKI TRANSFERI IZ PRORAČUNA SKUPAJ , OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV MOL INVESTICIJSKI TRANSFERI ,8 11

12 12

13 13

14 ENOTA št. OBISKOVALCEV na prireditvah v letu 2013 ŠTEVILO REKREATIVCEV PRIREDITVE I 13/12 HALA TIVOLI ,5 CKT ,3 KODELJEVO ,7 ŠIŠKA ,3 BEŽIGRAD ,4 KRIM ,7 ZALOG ,8 STRELIŠČE ,5 CENTER STOŽICE ,7 VIČ - SVOBODA ,0 SKUPAJ VSE ENOTE ,2 14

15 ŠPORT LJUBLJANA LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 % 2013 % PRIHODKI OD ŠPORTA ,2 21,9% 26,5% 2 PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI ,6 16,0% 17,4% 3 PRIHODKI OD NAJEMNIN ,6 14,6% 16,0% 4 PRIHODKI REKREACIJA - SAVNA, TENIS, FITNES ,4 19,8% 15,4% 5 PRIHODKI OD PRIREDITEV ,4 7,1% 6,9% 6 PRIHODKI OD REKLAME ,2 2,3% 2,1% 7 PRIHODKI PLAVANJA ,9 1,4% 1,5% 8 PRIHODKI TRŽENJSKIH STORITEV ,3 3,8% 3,0% 9 PRIHODKI OSTALIH STORITEV ,9 8,3% 8,6% 10 FINANČNI PRIHODKI ,2 4,7% 2,5% PRIHODKI OD POSLOVANJA ,6 100,0% 100,0% 15

16 16

17 NAZIVI - PODSKUPINE LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA ,6 PRIHODKI OD ŠPORTA ,1 PRIHODKI OD ŠPORTNIH PRIREDITEV ,5 PRIHODKI OD NAJEMNIN ,8 PRIHODKI OD PRIREDITEV ,4 PRIHODKI OD REKLAME ,2 PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI ,6 PRIHODKI REKREACIJA - SAVNA, TENIS, FITNES ,4 PRIHODKI OD TRŽENJSKIH STORITEV ,3 PROGRAM PLAVANJA ,9 OSTALI PRIHODKI ,6 FINANČNI PRIHODKI ,2 B) PRIHODKI FINANCIRANJA MOL ,2 PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE MOL ,5 1) ZA CENTER STOŽICE ,7 2) ZA OSTALE OBJEKTE ,0 PRIHODKI MOL + ČETRTNE SKUPNOSTI ,8 ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNE DEJAVN PROGRAM PLAVANJA - SREDSTVA MOL ,5 NADOMESTILO ZA PRAVICO STVARNE SLUŽNOSTI ODSTRANJEVANJE AMBROSIJE C) CELOTNI PRIHODKI ,0 17

18 NE uvedene so začetne aktivnosti DA na posameznih področjih poslovanja DA - na pretežnem delu poslovanja DA na celotnem poslovanju Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 1. NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE: Notranje okolje je temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega 'kulturo (vzdušje)', ki je značilno za MOL in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev MOL, do upravljanja s tveganji in do notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki. še niso opredeljena a b c d e x 2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI: Proračunski uporabnik mora določiti jasne in usklajene ter merljive cilje poslovanja, ugotoviti vsa tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določiti ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj. 3. KONTROLNE DEJAVNOSTI: Kontrolne dejavnosti so usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da obvladuje tveganja. 4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE: omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja. 5. NADZIRANJE: proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju PU oziroma v zunanjem okolju. x x x x 18

19 o o o o o o 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 NAZIVI - PODSKUPINE LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 D) STROŠKI BLAGA IN MATERIALA ,8 STROŠKI MATERIALA ,6 STROŠKI PORABLJENEGA POMOŽNEGA MAT ,5 ELEKTRIČNA ENERGIJA ,9 STROŠKI OGREVANJA ,4 STROŠKI MATERIALA ZA ČIŠČENJE ,8 OSTALI MATERIALNI STROŠKI ,4 E) STROŠKI STORITEV ,8 VODOVOD IN KANALIZACIJA ,4 SNAGA ,7 STROŠKI NEPROIZVODNIH STORITEV ,9 STROŠKI STORITEV - ŠTUDENSKI SERVIS IN DELO PO POGODBI ,0 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - REDNO ,6 OSTALO ,0 STORITVE VAROVANJA ,5 VARSTVO PRI DELU ,3 STORITVE ČIŠČENJA ,1 STROŠKI ANALIZE VODE ,6 STROŠEK POPRAVILA DELOVNIH STROJEV ,7 F) STROŠKI DELA ,1 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ ,8 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV ,3 DRUGI STROŠKE DELA ,8 G) AMORTIZACIJA ,8 H) DRUGI STROŠKI ,3 31

32 I) STROŠKI PRODANIH ZALOG ,5 J) FINANČNI ODHODKI ,2 K) IZREDNI ODHODKI ,4 SKUPAJ STROŠKI ,6 PRESEŽEK PRIHODKOV ,7 32

33 NAZIVI - PODSKUPINE LETO 2013 LETO 2012 I 13/ : 2 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA ,6 Prihodki trženjske dejavnosti ,8 Prihodki z izvajanjem javne službe ,7 B) PRIHODKI FINANCIRANJA MOL ,2 CELOTNI PRIHODKI ,0 SKUPAJ STROŠKI ,6 PRESEŽEK PRIHODKOV ,7 33

34 34

35 35

36 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/ DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA 003 DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE ,2 004 USREDSTVENI STROŠKI NALOŽB V TUJA OPREDMETENA OSN.SRED. 005 DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA 006 TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA VLAGANJ 007 NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA V GRADNJI ALI IZDELAVI 00 SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA (AOP 002) ,2 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV (AOP 003) , SEDANJA VREDNOST NEOPREDMETENIH SREDSTEV ,4 36

37 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/ ZEMLJIŠČA ,0 021 ZGRADBE ,6 022 TERJATVE ZA PREDUJME ZA NEPREMIČNINE 023 NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI ,7 029 NEPREMIČNINE TRAJNO ZUNAJ UPORABE 02 SKUPAJ NEPREMIČNINE (AOP 004) ,8 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN (AOP 005) , SEDANJA VREDNOST NEPREMIČNIN ,6 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/ OPREMA ,3 041 DROBNI INVENTAR ,9 042 BIOLOŠKA SREDSTVA 045 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA ,4 046 TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREMO IN DRUGA OPR.OSN.SRED. 047 OPREMA IN DRUGA OPR.OSN.SRED., KI SE PRIDOBIVAJO OPREMA IN DRUGA OPR.OSN.SRED. TRAJNO ZUNAJ UPORABE 04 SKUPAJ OPREMA IN DRUGA OPR.OSN.SRED. (AOP 006) ,0 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPR.OSN.SRED. (AOP 007) , SEDANJA VREDNOST OPREME IN DRUGIH OPR.OSN.SRED ,1 37

38 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/ DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI ,0 110 DENARNA SREDSTVA NA RAČUNU ,3 111 DENARNA SREDSTVA NA ODPOKLIC ,3 120 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI ,0 129 POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV DO KUPCEV ,7 140 KRATK.TERJ.DO NEPOSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE ,7 38

39 141 KRATK.TERJ.DO NEPOSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE ,8 142 KRATK.TERJ.DO POSRED.UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE ,7 143 KRATK.TERJ.DO POSRED.UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE ,7 144 KRATK. TERJATVE DO ZZZS ,2 145 KRATKOROČNE TERJATVE DO DO UPORABNIKOV EKN ,0 12 SKUPAJ TERJATVE DO KUPCEV ,6 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/ KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA - DROBIŽNI FOND ,4 170 KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ TERJATVE ZA VSTOPNI DAVEK NA DODANO VREDNOST ,0 175 OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE ,6 190 KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI SKUPAJ DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE ,6 39

40 KONTO VRSTA ZALOGE LETO 2013 LETO 2012 I 13/ ZALOGA MATERIALA V SKLADIŠČU ,9 320 ZALOGA DROBNEGA INVENTARJA ,2 360 ZALOGA PRODAJNEGA MATERIALA ,6 3 SKUPAJ ZALOGE ,4 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME ,0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH ,1 220 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV ,0 221 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI 0 0,80 0,0 230 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA DAJATVE ,9 231 OBVEZNOSTI ZA DDV ,6 234 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ,1 240 KRATK.OBV.DO NEPOSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE ,9 241 KRATK.OBV.DO NEPOSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE ,1 40

41 242 KRATK.OBV.DO POSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE ,5 243 KRATK.OBV.DO POSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE ,9 245 KRATK. OBVEZNOSTI ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA EKN , SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ,1 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/ VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI 291 KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI ,8 299 DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 29 SKUPAJ PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ,8 41

42 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/ DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - DONACIJE , NOVA LB D.D HYPO ALPE ADRIA BANK D.D , DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI IN PČR ,5 KONTO NAZIV KONTA LETO 2013 LETO 2012 I 13/ SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE - OPREDMETENA OSN.SRED , SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE - NEOPREDMETENA OSN.SRED ,4 952 NERAZPOREJEN PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE ,3 STANJE OZ. SPREMEMBA LETO 2013 STANJE OBV. ZA OPR.OSN.SRED. NA DAN PREJETA OPR.OSN.SRED. V UPRAVLJANJE S STANI USTANOVITELJA 0 + PREJETA NAMENSKA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE, KI SE NADOMEŠČA V BREME OBV.DO VIR STANJE OBV. ZA OPR.OSN.SRED. NA DAN

43 STANJE OZ. SPREMEMBA LETO 2013 STANJE KUM. PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI NA DAN ZMANJŠANJE ZA IZPLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI V LETU PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2012 pred obdavčitvijo DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB STANJE KUM. PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI NA DAN

44 VRSTA PRIHODKOV LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 % 10 PRIHODKI OD POSLOVANJA ,6 0,674 PRIHODKI IZ JAVNE SLUŽBE - sredstva MOL ,2 0,326 PRIHODKI OD NAJEMNIN ,8 0,098 PRIHODKI OD ŠPORTA ,8 0,148 PRIHODKI IZ PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ,8 0,333 FINANČNI PRIHODKI ,029 OSTALI PRIHODKI ,2 0,056 SKUPAJ PRIHODKI ,0 1,000 VRSTA ODHODKOV LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 % 10 ODHODKI OD POSLOVANJA ,1 0,998 + STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN STORITEV ,1 0,650 + STROŠKI DELA ,1 0,290 + ODPISI VREDNOSTI - AMORTIZACIJA ,8 0,055 + DRUGI POSLOVNI ODHODKI ,6 0,003 FINANČNI ODHODKI ,0 0,002 IZREDNI ODHODKI ,0 0,001 SKUPAJ ODHODKI ,6 1,000 44

45 45

46 NAZIVI - PODSKUPINE LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 I. SKUPAJ PRIHODKI ,7 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ,0 A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC ,1 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ,1 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo ,5 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije ,1 Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe ,9 2) PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ,6 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ,9 Prejete obresti ,5 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe ,0 II. SKUPAJ ODHODKI ,4 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ,7 A. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM ,3 B. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST ,3 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ,3 D. PLAČILA DOMAČIH OBRESTI ,9 J. INVESTICIJSKI ODHODKI ,0 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU ,4 A. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM ,7 B. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST ,7 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ,7 III/1 RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (I-II) ,5 46

47 PRIHODKI ODHODKI RAZLIKA PRIHODKI ODHODKI RAZLIKA JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ ŠPORT LJUBLJANA

48 48

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN Poslovni dogodki v letu 2014 Zgledi računovodskih izkazov določenih uporabnikov V zgledih prikazujemo pregled poslovnih dogodkov in knjiženja za leto 2014, pojasnila

Prikaži več

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE LETNO POROČILO za leto 2017 Februar 2018 MAO - Letno poročilo 2017 Stran 1 KAZALO stran 1. RAČUNOVODSKO POROČILO... 3 1.1. Računovodski izkazi... 3 2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2017...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Microsoft Word - crnec-sandra.doc

Microsoft Word - crnec-sandra.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO VPLIV PREOBLIKOVANJA JAVNEGA SKLADA V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO NA KNJIGOVODSKE EVIDENCE INFLUENCE OR REMODELING LEGAL FOUND

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31.

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31. DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg 17 1000 Ljubljana Matična številka: 1207024000 Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015 Podatki so v EUR 2015 2014 SREDSTVA 42.800

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Bolnišnica Sežana BOLNIŠNICA SEŽANA RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Alda Čehovin, dipl. ekon.

Bolnišnica Sežana BOLNIŠNICA SEŽANA RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Alda Čehovin, dipl. ekon. BOLNIŠNICA SEŽANA RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Alda Čehovin, dipl. ekon. Odgovorna oseba zavoda: mag. Silvana Šonc Sežana, 28.02.2019 RAČUNOVODSKO

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČI

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČI ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU za leto 2018 Ljubljana, 27.02.2019

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Občina Postojna Zaključni račun 2017 Bilanca stanja je določena v 7. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in je enotna za druge in določene

Občina Postojna Zaključni račun 2017 Bilanca stanja je določena v 7. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in je enotna za druge in določene Bilanca stanja je določena v 7. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in je enotna za druge in določene uporabnike EKN. Obvezne priloge k bilanci stanja so: pregled stanja in gibanja neopredmetenih

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Letno poročilo 2014.pdf

Letno poročilo 2014.pdf Novo mesto, Pripravili: mag. Claudia Ja Novo mesto, februar 201 Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja. Pripravili: mag. Claudia Ja Novo mesto, februar 2012 Skozi stara mestna

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26.

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26. KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne 28.11.2009, 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PETRA PERKO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JAVNE FINANCE V SLOVENIJI OD LETA 2000 Ljubljana, junij 2010 PETRA PERKO IZJAVA

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Revizijsko poročilo: Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan Revizijsko poročilo Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Računovodenje proizvodnje

Računovodenje proizvodnje Tatjana Černač Stupar RAČUNOVODENJE PROIZVODNJE Program: EKONOMSKI TEHNIK Modul: Materialno knjigovodstvo Vsebinski sklop: RAČUNOVODENJE PROIZVODNJE Ljubljana, november 2010 I Srednje strokovno izobraževanje

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K P R A V I L N I K O R A Č U N O V O D S T V U ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA (Skrajšano ime: ŠC PET) Ljubljana, november 2013 0 Na podlagi 52. člena Zakona o računovodstvu

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO ZA JZZ CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Odgovorna oseba: Magdalena Urbančič,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2004

Revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2004 REVIZIJSKO POROCILO O RACUNOVODSKIH IZKAZIH IN PRAVILNOSTI POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA V LETU 2004 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019

2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019 2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019 1 1 UVOD 1.1 OSNOVNI PODATKI Firma Smučarsko turistični center STC Stari vrh d. o. o. Skrajšana firma STC Stari vrh d. o. o. Sedež Sv. Lenart 51 Pošta

Prikaži več

(Microsoft Word - Povzetek poro\350ila 2014-ob\350ina.docx)

(Microsoft Word - Povzetek poro\350ila 2014-ob\350ina.docx) LETNO POROČILO 2014 JAVNEGA ZAVODA VRTEC TRBOVLJE POVZETEK ZA OBČINSKI SVET NATALIJA JERŠIN, ekon. vodja računovodstva GORDANA VRANEŠIČ, dipl.vzg. ravnateljica POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA VRTCA TRBOVLJE

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več