Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol"

Transkripcija

1 Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011

2 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA ZA KAKOVOST 5.1. IZVAJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA ŠOLI.. 6. SAMOEVALVACIJA PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PODROČJA ŠOLSKA PREHRANA IN UREJENUST JEDILNICE IZBOLJŠAVE NA PODROČJU INFORMIRANJA UČENCEV IZBOLJŠAVA POGOJEV PRAKTIČNEGA DELA UREDITEV PRIROČNE UČILNICE ZA VETERINO V ŠOLSKEM HLEVU UREDITEV PREVOZA DIJAKOV NA POSESTVNO SVEČINA RAZŠIRITEV RAČUNALNIŠKE UČILNICE UČNI PRIPOMOČKI UČITELJEV 6.2. IZBIRA SKUPNEGA KAZALNIKA CILJ IZBIRE KAZALNIKA PRIPRAVA PODATKOV ZA ŠOLSKO LETO 2010/ NAČRT IN IZVEDBA ZASTAVLJENIH CILJEV REZULTATI ANALIZE PODATKOV SAMOEVALVACIJA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA 7. 1 OBLIKOVANJE IN ANALIZA VPRAŠALNIKOV ZA UDELEŽENCE IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA VPISANI 2010/ OBLIKOVANJE IN ANALIZA VPRAŠALNIKOV ZA OSTALE UDELEŽENCE IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA

3 Stran3 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE Teoretični pouk je potekal v učilnicah objekta Vrbanska cesta 30, ki je bil v denacionalizacijskem postopku vrnjen denacionalizacijskemu upravičencu in je šola najemnik. Praktični pouk za posamezna področja je potekal v večjem delu na šolskem posestvu, ki obsega površine pod Kalvarijo, na Mestnem vrhu, v Rošpohu in v Svečini. Živinorejska praksa, se je razen na posestvu v Svečini, izvaja še na posestvu Fakultete za kmetijstvo Mariboru na Pohorskem dvoru, v hlevih Agrokombinata Maribor na»ogrizkovem«ter drugih manjših kmetijah, glede na predpisane učne vsebine. Praksa veterinarskega tehnika se je izvajala v primernih institucijah (farme, veterinarske ambulante in bolnice ), v skladu s soglasji, ki smo jih prejeli ob uvedbi programa oziroma izdelavi ustrezne študije (elaborata). Del praktičnega pouka naravovarstvenega tehnika se je izvajal na različnih poligonih zunaj šolskega posestva. Športna vzgoja se je izvajala v dvorani SKALINE d.o.o. na Vrbanski cesti 30 (neposredno ob šolskem objektu). V okviru razpoložljivih finančnih sredstev je potekal stalni proces posodabljanja šolske opreme in obnove šolskega posestva. Šola ima svojo knjižnično izposojo. Knjižnica je odprta v času, ki ga dogovorita ravnatelj in knjižničarka. Čas, ko je knjižnica odprta, mora biti naveden na vratih vhoda v knjižnico. 2. KADROVSKA ZASEDBA V šolskem letu 2010/2011 je bilo na šoli v delovnem razmerju naslednje število delavcev: Ravnatelj šole 1 Svetovalna delavka 1 Učitelji teoretičnega in praktičnega pouka 32 Vodja posestva 1 Laborant 1 (delež del. časa 0,50) Tajništvo, računovodstvo 2 Hišnik 1 Snažilke 2 Ostali delavci (posestvo, avto-šola) 7 Pripravniki 2 Porodniški dopust 2 Na čakanju na delo doma 4 Preko javnih del smo zaposlili 4 delavce v programu Urejanje šolskega posestva (trije v Mariboru, eden v Svečini), eno delavko v programu Učna pomoč dijakom, eno delavko v programu Pomoč v knjižnici, dva delavca v programu Informator in eno delavko v programu Varstvo okolja. Pet delavcev šole je dopolnjevalo svojo učno obvezo na drugih šolah. Na naši šoli je dopolnjevala svojo delovno obvezo ena delavka.

4 Stran4 3. RAZREDI V šolskem letu 2010/2011 smo imeli na šoli 14 oddelkov, v katerih se je izobraževalo 380 dijakov in dijakinj, za programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehničnega izobraževanja. V programu rednega izobraževanja za poklic kmetijsko-podjetniškega tehnika je bilo vključenih 72 dijakov, za poklic hortikulturnega tehnika 10 dijakov, za poklic veterinarski tehnik 202 dijakov, za poklic mehanika kmetijskih in delovnih strojev 41 dijakov, za poklic naravovarstvenega tehnika 40 dijakov in za poklic cvetličar 15 dijakov. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA Pouk je potekal v skladu z letnim delovnim načrtom in šolskim koledarjem. Do konca šolskega leta smo realizirali vse vsebine, ki so bile predvidene v letnem delovnem načrtu. Realizirane so bile tudi vsebine po programu interesnih dejavnosti. Vsebine interesnih dejavnosti so bile realizirane v skladu s potrjenim delovnim načrtom. Izvedeni so bili vsi izpitni roki. Ob koncu pouka so dijaki opravljali poklicno maturo in zaključni izpit. Dijaki so sodelovali na različnih regijskih, občinskih in državnih tekmovanjih Sodelovanje s starši Šola je sodelovala s starši preko sveta staršev, razrednikov in učiteljev, ravnatelja in strokovne delavke. Starši so predlagali pobude predvsem v povezavi z dopolnilnim poukom, ki smo ga na šoli organizirali pri predmetih, kjer so dijaki želeli. 5. IZVAJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA ŠOLI Na Biotehniški šoli Maribor se zavedamo, da je kakovost v izobraževanju zelo pomembna. Le kakovostno delo in stalne izboljšave, ki jih bomo uvedli na podlagi samoevalvacije nas bodo pripeljale do tega, da bomo še boljši, učinkovitejši, da bodo zadovoljni dijaki, odrasli udeleženci in zaposleni, pa tudi delodajalci, ki naše absolvente zaposlujejo. Usmerjeni smo v izboljševanje na vseh področjih našega dela. K sistematični skrbi za kakovost nas zavezuje tudi Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju Ur. L. RS, št. 79/06. V šolskem letu 2010/2011 je aktivnosti na področju kakovosti vodila tričlanska komisija za kakovost v okviru zavoda: Peter Jamšek, Polona Vesenjak in Vesna Pirnat. Redno je sodelovala tudi nosilka projekta na šoli Kristina Šket. 6 SAMOEVALVACIJA 6.1. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PODROČJA V okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj, smo na BTŠ Maribor sodelovali tudi v podprojektu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij.

5 Stran5 Vse začrtane cilje, ki smo si jih postavili ob pričetku dela uspešno uresničujemo in sodelujemo pri doseganju novih ciljev in izboljšav na šoli. Tako časovno, kot vsebinsko uspešno sledimo vsem kazalnikom v okviru projekta,«biotehniška področja, za življenje in razvoj«. V letošnjem šolskem letu, smo v okviru projekta posebno pozornost namenili akcijskemu načrtu izboljšav in evalvaciji akcijskega načrta. V začetku šolskega leta je komisija za kakovost na šoli pripravila samoevalvacijsko poročilo za preteklo šolsko leto, ga dala v potrditev na svet šole in objavila na spletnih straneh šole. Samoevalvacijso poročilo smo predstavili svojim zaposlenim in ostalim, ki so vključeni v ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Na podlagi rezultatov samoevalvacije smo pripravili akcijski načrt izboljšav, ki smo ga evalvirali ob koncu šolskega leta. Cilje akcijskega načrta, smo pripravljali skupaj z ravnateljem, strokovnimi aktivi in posamezniki na šoli. Cilji so bili narejeni v skladu z letnim delovnim načrtom šole. Z izbiro ciljev smo želeli izboljšati pogoje, ki jih imajo učenci na naši šoli, tako, da bi bila kakovost izobraževanja in počutje, tako učencev, kot učiteljev na višji ravni. Akcijski načrt izboljšav zajema naslednje prioritete: Šolska prehrana in urejenost jedilnice Izboljšave na področju informiranja učencev Izboljšava pogojev praktičnega dela pouka Ureditev priročne učilnice za veterino v šolskem hlevu Ureditev prevoza dijakov na posestvo v Svečini Razširitev računalniške učilnice Učni pripomočki učiteljev Šolska prehrana in urejenost jedilnice Glede na rezultate ankete, svetovanja in podpore dijakom smo pristopili, k izboljšavam obstoječega stanja. Ker so rezultati ankete pokazali, da učenci niso bili povsem zadovoljni z prehrano oziroma urejenostjo jedilnice, smo se povezali z dijaško skupnostjo, ki se je strinjala, da je težko ustreči vsakemu posamezniku glede prehrane, vendar bo njihov vpliv na sestavo jedilnika dobrodošel. Z razredniki smo se dogovorili, da bodo na razrednih urah obravnavali problematiko zdrave prehrane. V letošnjem šolskem letu, smo tudi zamenjali ponudnika prehrane, ki je ustrezal razpisnim pogojem. V jedilnici je uvedeno dežurstvo dveh profesorjev v času malice. Učenci imajo malico raztegnjeno na čas dveh šolskih ur tako, da ni pretirane gneče. Učenci sami pospravljajo pladnje in ločujejo odpadke Izboljšave na področju informiranja učencev Izboljšava v smislu boljše informiranosti dijakov, je uvedba informacijske table v šolski avli. Posebej pa se trudimo, da so na informacijski tabli in spletni strani šole pravočasno objavljene rubrike o urniku, suplencah, športnih dnevih, ekskurzijah, aktualnih dogodkih ipd. Ugotovili smo, da je spletna stran zaradi tega bolje obiskana. Tako lahko učenci kadar koli pridejo do potrebnih informacij in jim ni potrebno iskati razrednika, na katerega se sicer najpogosteje obračajo, kadar gre za šolske zadeve Izboljšava pogojev praktičnega dela pouka Izboljšave pogojev za praktični pouk se kažejo v ureditvi nove garderobe in umivalnice za učence, ki delajo na šolskem posestvu, ali pa imajo vaje. Garderoba je v prostorih stavbe na posestvu in je dostopnejša dijakom. Dijaki pa ne prinašajo blata v šolske prostore, kar se je prej dogajalo predvsem ob slabem vremenu.

6 Stran Ureditev priročne učilnice za veterino v šolskem hlevu Za program veterine se je v šolskem hlevu v Svečini uredila nova priročna učilnica in garderoba. S tem so dijaki in profesorji veterine dobili bistveno boljše pogoje za delo Ureditev prevoza dijakov na posestvo v Svečini Urejen je tudi prevoz dijakov v hlev, saj je šola, kupila kombi, tako, da imamo, zdaj dva kombija za prevoz dijakov Razširitev računalniške učilnice V lanskem šolskem letu smo razširili računalniško učilnico z dodatno učilnico in tako povečali število računalnikov za dijake, kar je bilo vsekakor nujno glede na povečan vpis in število dijakov na šoli Učni pripomočki učiteljev Kot pomemben učni pripomoček vsakega zaposlenega učitelja na šoli je tudi prenosni računalnik, ki smo ga dobili v uporabo, kar je posebej pomembno za vpisovanje v E- dnevnik, ki se uvaja v letošnjem šolskem letu IZBIRA SKUPNEGA KAZALNIKA V okviru delovnega srečanja šol, ki so vključene v projekt,«biotehniška področja, za življenje in razvoj«, podprojekt Kakovost, ki ga vodi BIC Ljubljana, smo sodelovali pri pripravi in dopolnitvah predloga za pripravo skupnega kazalnika, ki ima naslov»uspešnost dijakov na zaključnem izpitu in poklicni maturi v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010«in zajema analizo podatkov Cilj izbire kazalnika: Z opravljeno analizo podatkov bomo lahko zaznali trend uspešnosti naših dijakov na poklicni maturi in zaključnem izpitu Priprava podatkov za šolsko leto 2010/2011 Glede na to, da je bilo šolam prepuščeno, ali izbrati tudi šolsko leto 2010/2011, smo se odločili, da ga vključimo v analizo. Nismo pa se odločili za primerjavo uspeha na poklicni maturi z številom manjkajočih ur dijakov Načrt in izvedba zastavljenih ciljev Člani skupine za kakovost, smo izdelali načrt dela za pridobitev podatkov o poklicni maturi in zaključnem izpitu. Povezali smo se z tajnico poklicne mature na šoli prof. Romano Šuman, ki nam je pomagala pri pridobitvi podatkov. Podatke smo vnesli v tabele in opravili primerjavo rezultatov Rezultati analize podatkov Tabela 1: Dijaki, ki so uspešno opravili izobraževanje v danem šolskem letu. Šol. leto Št. vseh dijakov v zaključnem Št. dijakov, ki so Delež (%) letniku (SPI + SSI + PTI) uspešno opravili izobraževanje 2006/ ,3 2007/ ,3 2008/ ,0

7 Stran7 2009/ ,5 2010/ ,1 Iz te tabele je razvidno, da se število dijakov v zaključnih letnikih znižuje, kar je v korelaciji z manjšim številom vpisanih dijakov v obravnavanih letih. Število dijakov, ki so uspešno zaključili izobraževanje se giblje med 56 in 85, kar je med 67,5 in 85,0 % glede na število vseh dijakov v določenem letu. Najslabši rezultat je v zadnjem šolskem letu, ko je šolanje zaključila prva generacija dijakov po prenovljenih programih. Koliko dijakov opravi PM ali ZI v prvem opravljanju? Tabela 2: Uspešnost na PM Šol. leto Izpitni rok Št. vseh prijavljenih Št. uspešnih Delež (%) dijakov, ki 1. pristopijo k PM 2006/07 spomladanski ,3 spomladanski + jesenski ,1 2007/08 spomladanski ,4 spomladanski + jesenski ,7 2008/09 spomladanski ,5 spomladanski + jesenski ,9 2009/10 spomladanski ,1 spomladanski + jesenski ,1 2010/11 spomladanski ,2 spomladanski + jesenski ,9 Iz zgornje tabele je razvidno, da je delež dijakov, ki so v spomladanskem roku uspešno opravili poklicno maturo od 82,4 do 92,2 %, glede na število vseh prijavljenih dijakov na ta rok. Delež uspešnih dijakov na poklicni maturi v spomladanskem in jesenskem roku se giblje med 83,1 in 93,1 %. Ugotovimo lahko, da trend uspešnosti pri prvem opravljanju PM iz leta v leto niha. Oba roka sta še najbolj uravnotežena v preteklem šolskem letu. Tabela 3: Uspešnost na ZI Šol. leto Izpitni rok Št. vseh prijavljenih Št. uspešnih Delež (%) dijakov, ki 1. pristopijo k ZI 2006/07 spomladanski spomladanski + jesenski /08 spomladanski spomladanski + jesenski /09 spomladanski spomladanski + jesenski /10 spomladanski spomladanski + jesenski /11 spomladanski spomladanski + jesenski

8 Stran8 Iz tabele je razvidno, da so v šolskih letih 2006 do 2010 bili dijaki 100% uspešni že na spomladanskem roku, zadnje šolsko leto pa je bil potreben še jesenski rok. Splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (povprečje) in uspeh na PM (v točkah) oz. ZI (ocene). Tabela 4: Učni uspeh in poklicna matura Šol. leto Izpitni rok Povprečni splošni učni uspeh v zadnjih dveh letih Povprečni učni uspeh na PM 2006/07 spomladanski 3,1 13,7 spomladanski + jesenski 3,0 13,0 2007/08 spomladanski 3,6 14,6 spomladanski + jesenski 3,6 13,7 2008/09 spomladanski 3,7 14,4 spomladanski + jesenski 3,6 13,8 2009/10 spomladanski 3,8 14,3 spomladanski + jesenski 3,6 14,0 2010/11 spomladanski 3,7 14,4 spomladanski + jesenski 3,6 14,2 Iz tabele je razvidno, da je povprečni šolski učni uspeh v zadnjih dveh letih pri dijakih 4 letnih programov, ki so v spomladanskem roku opravljali poklicno maturo 3,1 3,8. Povprečni učni uspeh na maturi je 13,7-14,6. Opazen je trend dviga splošnega učnega uspeha zadnjih dveh let in na PM. Enak trend lahko opazimo tudi na jesenskem roku, le za nekaj desetink nižji. K PM v jesenskem roku pristopijo dijaki, ki so imeli še neopravljene obveznosti iz zadnjega letnika ali pa so bili neuspešni pri enem od predmetov PM. Tabela 5: Učni uspeh in zaključni izpit Šol. leto Izpitni rok Povprečni splošni učni uspeh v zadnjem letniku Povprečni učni uspeh na ZI 2006/07 spomladanski 2,8 3,0 spomladanski + jesenski 2,8 3,0 2007/08 spomladanski 3,3 3,3 spomladanski + jesenski 3,3 3,3 2008/09 spomladanski 3,3 3,2 spomladanski + jesenski 3,3 3,2 2009/10 spomladanski 3,4 3,7 spomladanski + jesenski 3,4 3,7 2010/11 spomladanski 3,5 4,1 spomladanski + jesenski 3,3 3,8 Iz tabele vidimo trend izboljšave povprečnega šolskega učnega uspeha v zadnjem letniku pri dijakih 3 letnih programov, ki so v spomladanskem roku opravljali zaključni izpit (2,8 3,5). Enako je pri povprečnem učnem uspehu na zaključnem izpitu (3,0 4,1). Enak trend je tudi v jesenskem roku preteklega šolskega leta, le za nekaj desetink nižji.

9 Stran9 Povprečni uspeh pri SLO v 3. in 4. letniku ter ocena na PM. Tabela 6: Slovenski jezik in poklicna matura Šol. leto Izpitni rok Povprečni uspeh pri SLO v zadnjih dveh letih Uspeh na PM pri SLO Št. kandidatov 2006/07 spomladanski 2,8 3,1 51 spomladanski + jesenski 2,7 3, /08 spomladanski 2,9 3,6 51 spomladanski + jesenski 2,8 3, /09 spomladanski 3,1 3,5 59 spomladanski + jesenski 3,0 3, /10 spomladanski 3,3 3,2 44 spomladanski + jesenski 3,2 3, /11 spomladanski 3,1 4,0 51 spomladanski + jesenski 3,0 3,8 56 Iz tabele je razvidno, da je povprečni učni uspeh pri slovenskem jeziku v zadnjih dveh letnikih praviloma nižji kot je na PM, 2,8 3,3 in 3,1 4,0 na PM, spomladanski rok. Istočasno je opazen trend izboljšave povprečnih ocen pri SLO v zadnjih dveh letnikih in na PM. Enako velja tudi za jesenski rok, z nekaj desetink nižjimi rezultati. Tabela 7: Slovenski jezik in zaključni izpit Šol. leto Izpitni rok Povprečni uspeh pri SLO v zadnjem Uspeh na ZI pri SLO Št. kandidatov letniku 2006/07 spomladanski 2,4 2,7 31 spomladanski + jesenski 2,4 2, /08 spomladanski 2,5 2,7 20 spomladanski + jesenski 2,5 2, /09 spomladanski 2,7 3,3 20 spomladanski + jesenski 2,7 3, /10 spomladanski 3,4 3,6 7 spomladanski + jesenski 3,4 3, /11 spomladanski 2,6 3,5 15 spomladanski + jesenski 2,6 3,2 18 Tudi pri 3 letnih programih je povprečni učni uspeh zadnjega letnika praviloma nižji kot na ZI. Razlika ni velika, le nekaj desetink. Glede na posamezno šolsko leto je opazno nihanje povprečja ocen zadnjega letnika, pri ocenah na ZI pa trend višanja, razen preteklo šolsko leto.

10 Stran10 7 SAMOEVALVACIJA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA Glede na rezultate anketiranja udeležencev izrednega izobraževanja v šolskem letu 2009/10, kjer je več kot polovica udeležencev predlagala večje število ur izvajanja konzultacijskih predavanj, smo za šolsko leto 2010/11 povečali delež ur na minimalno 10% ur od predpisanih v programu za dijake. Ure vaj in praktičnega dela v okviru modulov so bile planirane dodatno. Zakonodaja za individualni organizacijski model, ki ga izvajamo zaradi manjšega števila udeležencev v skupinah, predpisuje minimalno pet (5) ur konzultacij za posamezno programsko enoto, ki se lahko izvajajo individualno ali skupinsko OBLIKOVANJE IN ANALIZA VPRAŠALNIKOV ZA UDELEŽENCE IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA VPISANI 2010/11 Za šolsko leto 2010/11 smo se odločili ponovno evalvirati področje organizacije in kakovosti izvajanja izrednega izobraževanja, kot v šolskem letu 2009/10: - splošno organizacijo izrednega izobraževanja, - organizacijo konzultacijskih predavanj, glede na število izvedenih ur in terminov izvajanj - ter kakovost izvajanja konzultacijskih predavanj. Anketo so izpolnjevali udeleženci, ki so se na novo vpisali v šolskem letu 2010/11. 82% anketiranih udeležencev je zadovoljnih z obstoječo obliko organiziranega izrednega izobraževanja, glede števila izvedenih ur in terminov izvajanj ter kakovostjo izvajanja pa je zadovoljnih 73% anketiranih udeležencev OBLIKOVANJE IN ANALIZA VPRAŠALNIKOV ZA OSTALE UDELEŽENCE IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA Z vsemi ostalimi udeleženci izrednega izobraževanja smo želeli ugotoviti zadovoljstvo udeležencev glede: - števila gradiv v e-obliki objavljenih na spletni strani šole, - uporabnosti gradiv v e-obliki in -kakovosti objavljenih gradiv. Večina vprašanih je bila zadovoljna s številom, uporabnostjo in kakovostjo objavljenih gradiv v e- obliki. Posamezniki so pripomnili, da je neprimerno, da morajo posebej plačati kopije za vsa ostala gradiva, ki jih pripravljajo učitelji, čeprav je bilo tako zapisano v pogodbi. To opombo smo v šolskem letu 2010/11 upoštevali in ceno kopiranja vključili v šolnino. Poročilo pripravili: Vesna PIRNAT, Peter JAMŠEK in Kristina ŠKET Maribor, september 2011 Ravnatelj šole Anton KRAJNC, univ. dipl. ing.

11 Stran11

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Analiza anket o šolski prehrani Učenci Analiza anket o šolski prehrani OŠ Medvode za učence 3. Ali doma zajtrkuješ? Razred DA, vsak dan NE, nikoli OBČ

Analiza anket o šolski prehrani Učenci Analiza anket o šolski prehrani OŠ Medvode za učence 3. Ali doma zajtrkuješ? Razred DA, vsak dan NE, nikoli OBČ Učenci OŠ Medvode za učence 3. Ali doma zajtrkuješ? Razred DA, vsak dan NE, nikoli OBČASNO Skupaj %DA, vsak %NE, %OBČAS dan nikoli NO 1 r 22 5 11 38 57,9% 13,2% 28,9% 2 r 23 5 18 46 5 10,9% 39,1% 3 r 7

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST Na podlagi 7. in 13. člena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-NPB34), 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. l. RS, št. (Uradni list RS, št. 16/07,

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

PRAVILA ŠolPreh

PRAVILA ŠolPreh ŠOLSKA PRAVILA PREHRANA Svet šole sprejel dne: 11. 10 2017 Svet staršev obravnaval dne: 10. 10. 2017 Skupnost dijakov obravnavala dne: 5. 10. 2017 Učiteljski zbor obravnaval dne: 6. 10. 2017 VSEBINA I.

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

untitled

untitled Pri pripravi priporočil so sodelovali: Darko Mali, mag. Albin Vrabič, Marija Pevec, Miran Papež, dr. Klara S. Ermenc, mag. Slava Pevec Grm. Jezikovni pregled: Tanja Modrijan Idejna zasnova: Saša Kerkoš

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 Na osnovi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 20. člen Navodil o prilagajanju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Osnovna šola

Osnovna šola Osnovna šola Vodice Pravila šolske prehrane Zakonske podlage: Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014; v nadaljnjem besedilu: ZŠolPre-1) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 Kazalo vsebine 1. UVODNE DOLOČBE... 1-2 2. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE... 2-2 2.1. Vrsta šolske prehrane... 2-2 2.2. Organizacija prehrane...

Prikaži več

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf)

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf) Na temelju 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Ur. 1. RS, št.:81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13), je na predlog ravnateljice Zavoda, pristojni organ - Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, , ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špe

ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, , ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špe ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, 2. 10. 2018, ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špehar, Jani Stepan, Lucija Papež, Tadeja Sopčič, Tanja

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več