U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Ura

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Ura"

Transkripcija

1 U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/00) Odrejam Objavo spodaj navedenih aktov v številki 04/2004 Uradnega lista Občine Šoštanj: 1. Odlok o UN Šoštanj spremembe in dopolnitve; 2. Odlok PUP 02 spremembe in dopolnitve; 3. Odlok PUP 08 spremembe in dopolnitve; 4. Odlok PUP 09 spremembe in dopolnitve; 5. Odlok PUP za dele mesta s Pohrastnikom; Številka: /2004 Datum: Župan Občine Šoštanj Milan KOPUŠAR, l.r.

2 Stran 2 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004

3 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran 3 OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Svet občine Šoštanj je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi 16. člena Statuta občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj, št. 10/2000- prečiščeno besedilo), na svoji 11. seji, dne sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ŠOŠTANJA 1. člen S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Ureditvenem načrtu Šoštanja, (odlok objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje, številka 7/90; v nadaljevanju kratko: odlok o UN) in odloka (2) o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Šoštanja (objavljena v Uradnem listu občine Šoštanj, številki 4/98 in 7/02). 2.člen Sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka je projekt z naslovom UREDITVENI NAČRT ŠOŠTANJA; spremembe in dopolnitve, številka projekta ap110/03-un, ki ga je izdelalo projektivno podjetje ARHENA, v maju člen Območje obravnave po tem odloku vključuje objekte in zemljišča znotraj območja urejanja z UN Šoštanja, v prostoru med Trgom bratov Mravljak, Primorsko cesto, predvidenim avtoservisom in reko Pako, oziroma zemljišča s parcelnimi številkami 719, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047 in 1048, vsa v katastrski občini Šoštanj. 4. člen Z dvema novima odstavkoma, predzadnjim in zadnjim odstavkom, se dopolni člen 6 odloka o UN in se glasita: "Predvidena je porušitev, oz. odstranitev objekta na Primorski cesti 4. Lastniku objekta in pripadajočega zemljišča se sporazumno zagotovi ustrezno nadomestilo. Predvidena je porušitev oz. odstranitev poslovnostanovanjskega dela objekta izza čelnega, s hišno št. Trg bratov Mravljak 6. Lastnik navedene nepremičnine in pripadajočega zemljišča bo investitor novega poslovno-stanovanjskega objekta. 5. člen V celoti, vključno z naslovom, se spremeni točka 7.4., člena 7 odloka o UN, ki se na novo glasi: "7.4. NOVI OBJEKTI V OBMOČJU SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT 4 Predvideni objekt z oznako 4 tvori, skupaj z obstoječim objektom Trg bratov Mravljak 6, prostorsko in funkcionalno celoto. V objektu bodo, na nivoju pritličja, prodajne in storitvene ter servisne površine, v naslednjih etažah pa poslovni prostori in stanovanja. Objekt, zunanji - obodni del v obliki črke L - bo trietažen (pritličje, nadstropje in izkoriščena podstreha). Notranja, dvoriščna površina - nivo pritličja - bo deloma ali v celoti pokrita s transparentno streho - nadstrešnico. V arhitektonskem oblikovanju veljajo načela podana z odlokom o UN, predvsem v oblikovanju volumnov s strehami naklona od 40 do 45 stopinj, oziroma skladnih s sosednjimi strehami. Višina slemena ne sme presegati višine slemena objekta h kateremu se priključuje. Dopustna je uporaba sodobnih materialov, skladno s funkcijo objekta. POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT 5 Objekt z oznako 5 je poslovno-stanovanjski. Objekt enostavne, pravokotne, tlorisne zasnove je trietažen (pritličje, nadstropje in izkoriščena podstreha). Veljajo oblikovna načela podana za objekt 4 (naklon strehe, materiali), katerega višine pa ne sme presegati.

4 Stran 4 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004 PAVILJON V MUZEJSKEM PARKU Paviljon v muzejskem parku, v funkciji prezentacije eksponatov in (ali) gostinske ponudbe, je lahka, transparentna, pritlična konstukcija, prislonjena ob zaščitni zid. STREHE NAD DVORIŠČI Dopustna je zaščita dvorišč z nadstrešnicami, ki naj bodo praviloma lahke lesene ali kovinske konstrukcije, samostojno stoječe ali obešene na fasade, (po potrebi) s transparentnimi kritinami in višin, ki ne bodo presegale višine parapeta 1. nadstropja, oziroma ne bodo zastirale pogled na objekte kulturne dediščine. 6. člen Spremeni in dopolni se točka 9.2., ki se skupaj z naslovom na novo glasi: 9.2. Prenova objektov Prenova, ali nadomestna gradnja v primeru dotrajanosti objekta, se mora izvajati v skladu s smernicami pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine ter usmeritvami podanimi v projektu, št. P-677/88-UN-P in projektu iz člena 2 tega odloka. V celoti, vključno z naslovom, se spremeni in dopolni točka 9.6., člena 9 odloka o UN, ki se na novo glasi: "9.6. Muzej tehnične kulture - usnjarstva K ohranjenemu objektu se dozida novi, vstopni in razstavni trakt. Novi trakt, enostavne tlorisne zasnove, oziroma volumna, bo največ trietažen; po višini ne sme presegati obstoječega objekta na jugovzhodni strani. Objekt je lahko klasično zidana zgradba ali objekt paviljonskega tipa, sodobne konstrukcije in fasadni oblog, v celoti ali na delu. Funkcionalno in oblikovno povezani zunanji prostor muzeja je muzejski park, namenjen postavitvi večjih eksponatov tehnične kulture na prostem ter paviljon iz 4. člena tega odloka. Eksponati bodo, po potrebi, zaščiteni z ustrezno oblikovano nadstrešnico. 7. člen V celoti, vključno z naslovom, se spremeni točka 10.2, člena 10 odloka o UN, ki se na novo glasi: "10.2. Osrednje parkirišče Severozahodne površine območja sprememb in dopolnitev, med Primorsko cesto, novo dovozno cesto v območje (tudi do predvidenega avtoservisa) in predvidenimi objekti, oziroma peš površinami z dveh strani, so namenjene osrednjemu parkirišču. Predvidenih je 106 parkirnih mest za osebna vozila in dve mesti za parkiranje avtobusov. Parkirišče je predvideno na dveh nivojih in ga je mogoče izvesti v dveh etapah ( ). Višinska razlika na vzdolžni povezovalni pešpoti je premoščena s stopnicami in klančino. Parkirišče je neposredno povezano s Trgom bratov Mravljak po pešcem namenjenih površinah vzdolž Primorske ceste in, preko novooblikovanega trga, skozi prehod v objektu Trg bratov Mravljak 4. Širši pasovi med parkirišči omogočajo zasaditev dreves, ob predvidenih visokih zaščitnih zidovih pa zasaditev popenjalk. 8. člen Dopolni se člen člen 11 odloka o UN z novim, zadnjim odstavkom, ki se glasi: "Za obravnavano območje po tem odloku so izhodišča za pripravo izvedbene dokumentacije podane v projektu iz člena 2 tega odloka." 9. člen Spremeni in dopolni se zadnji odstavek podpoglavja z naslovom Prometna ureditev, člena 12 odloka o UN, in se na novo glasi: "Osrednje parkirišče izza trga bratov Mravljak bo priključeno na novo dovozno cesto iz Primorske ceste, ki bo napajala tudi predvideni servis motornih vozil. Po tej cesti in preko dovozov na parkirišča bodo dostopni objekti za dostavna, servisna in intervencijska vozila." Manipulacijski dvorišči objekta 4 (pokrito) in Trg bratov Mravljak 2 bosta dostopni, v omejenem dostavnem času, preko peščevih površin."

5 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran člen Spremeni in dopolni se 1. odstavek člena 14 odloka o UN in se, v celoti, na novo glasi: "Pri projektiranju in izvedbi inrastrukturnega omrežja so, za zagotovitev optimalnih rešitev, dopustne smiselne in strokovno utemeljene tolerance v poteku tras in njih dimenzioniranju." Doda se novi, 3. odstavek, ki se glasi: "Za obravnavano območje je idejna zasnova infrastrukturnega omrežja razvidna v projektu iz člena 2 tega odloka." 11. člen Dopolni se 1. odstavek člena 16, ki se na novo glasi: "Etapnost izgradnje objektov ter ureditev posameznih delov mesta je razvidna v projektu 677/88-UN-P, ter za obravnavano območje v tekstualnem delu projekta iz člena 2 tega odloka." 12. člen Ta odlok začne veljati osmi dan (8) po objavi v Uradnem listu občine Šoštanj. Številka: /2003 Datum: Župan Občine Šoštanj Milan KOPUŠAR, l.r. OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 10/00-prečiščeno besedilo) je Svet Občine Šoštanj na svoji 11. seji dne sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE člen S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, ki vključuje ureditveni območji naselij Ravne in Gaberke z razloženimi deli, objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 16/1988, Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, krajevne skupnosti Ravne in Gaberke objavljene v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 9/93 ter Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02 (za del območja v občini Šoštanj), objavljene v Uradnem listu Občine Šoštanj št. 7/ člen Dopolni se 1. člen odloka tako, da se na koncu doda nov (tretji) odstavek, ki se glasi:»za območje razširitve, ki zajema nova območja urejanja K2/11, K2/12 in G2/15, je sestavni del odloka prostorska dokumentacija, PUP 02 / Ravne, Gaberke, spremembe in dopolnitve št. Piano/60/2003-PUP, april 2004.«

6 Stran 6 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april člen Dopolni se 3. člen odloka tako, da se na koncu tabele dodajo nova območja urejanja in spremenjene površine. Dopolnitev je naslednja: 6. člen Pred 19. členom se dopolni podnaslov»ureditveno območje naselja Ravne.. tako, da se pravilno glasi: Oznaka Prevladujoča območja namembnost Območje razširitve K2/11 eksploatacijsko območje + kmetijska K2/12 eksploatacijsko območje + kmetijska G2/15 eksploatacijsko območje + gozd Površina v ha 34,49 137,45 84,43»IV./1 Merila in pogoji glede vrste posegov v ureditvenem območju Ravne z razloženimi deli naselja Zaselki Zg. Ravne in Pristava«7. člen Pred 23. člen se dopolni podnaslov»ureditveno območje naselja Gaberke tako, da se pravilno glasi:»iv./2. Merila in pogoji glede vrste posegov v ureditvenem območju Gaberke«4. člen V celoti se razveljavi 4. člen., ostali členi se preštevilčijo. 5. člen Za 10. členom se doda nov 10.a. člen, ki se glasi:»skladno s prostorskim planom Občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 7/2000) se v postopku pridobivanja potrebnih dovoljenj štejejo kot zazidana stavbna zemljišča tudi vsa tista pozidana zemljišča izven ureditvenih območij naselij in območij stavbnih zemljišč označenih v prostorskem planu, ki so bila pozidana na dan uveljavitve Zakona o stavbnih zemljiščih ( ) in za katere je bila izdana pravnomočna odločba o parcelaciji. Vsako tovrstno spremembo je potrebno posebej evidentirati in jo vnesti v nov prostorski plan. Na tovrstnih stavbiščih so dovoljene le legalizacije ter nadomestne gradnje, dozidave in nadzidave pod splošnimi pogoji, vendar le v območju gradbene parcele. Če na stavbišču ni obstoječih objektov oz. so samo objekti, ki se po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. list RS, št. 114/2003) uvrščajo med enostavne objekte, to določilo ne velja.«8. člen 23. člen se dopolni tako, da e dopolni podnaslov, ki se pravilno glasi: Območje urejanja S2/4a del; Gaberke, morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4, 1A/5, 1A/6, 1A/8, 1A/10, 3A/1 in 5A/1. Na koncu se doda nova alinea, ki se glasi: d) Stanovanjska gradnja (novogradnje, dozidave in nadzidave) je dovoljena v območju morfološke enote 1A/1 1A/4, 1A/6, 3A/1 in 5A/1 pod splošnimi pogoji in s smiselnim upoštevanjem smernic iz zazidalnega načrta ZN Gaberke spremembe in dopolnitve, P- 361/IZN (odlok objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje, št. 10/83 in 1/85).«9. člen Za 26. členom se doda novo poglavje z naslednjo vsebino in novimi členi:»iv./3. Merila in pogoji glede vrste posegov v območju razširitve«26. A člen Območje urejanja K2/11 a) Za vse posege skladne s tem odlokom je potrebno predhodno soglasje Ministrstva za okolje, prostor in energijo. b) Novogradnje na območju niso dovoljene.

7 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran 7 c) Rekonstrukcija obstoječih objektov in nadomestna gradnja je možna na območju ugotovljenih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji. d) Dovoljena je postavitev začasnih pomožnih objektov za potrebe kmetijstva pod splošnimi pogoji. 26. B člen Območje urejanja K2/12 a) Za vse posege skladne s tem odlokom je potrebno predhodno soglasje Ministrstva za okolje, prostor in energijo. b) Novogradnje na območju niso dovoljene. c) Rekonstrukcija obstoječih objektov in nadomestna gradnja je možna na območju ugotovljenih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji. d) Dovoljena je postavitev začasnih pomožnih objektov za potrebe kmetijstva pod splošnimi pogoji. 11. člen Spremeni se druga alineja 77. člena tako, da se pravilno glasi: - V celoti določila Odloka o ZN Gaberke - spremembe in dopolnitve, P 361/IZN (odlok objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje št. 10/83 in 1/85). 12. člen Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj. Številka: /2003 Datum: Župan Občine Šoštanj Milan KOPUŠAR, l.r. 26. C člen Območje urejanja G2/15 a) Za vse posege skladne s tem odlokom je potrebno predhodno soglasje Ministrstva za okolje, prostor in energijo. b) Dovoljeni so posegi za potrebe gospodarjenja z gozdom. c) Novogradnje na območju niso dovoljene. d) Rekonstrukcija obstoječih objektov in nadomestna gradnja je možna na območju ugotovljenih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji. 10. člen V celoti se razveljavita 75. in 76. člen, ostali členi se preštevilčijo.

8 Stran 8 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004 OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 10/00-prečiščeno besedilo) je Svet Občine Šoštanj na svoji 11. seji dne sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 08, PRETEŽNEGA DELA KS SKORNO FLORJAN IN DELA KS BELE VODE 1. člen S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 08, pretežnega dela KS Skorno Florjan in dela KS Bele vode, objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 8/1991 ter spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 08, pretežnega dela KS Skorno Florjan in dela KS Bele vode objavljene v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 9/93 ter v Uradnem listu Občine Šoštanj št. 7/ člen Dopolni se 1. člen odloka tako, da se na koncu doda nov (tretji) odstavek, ki se glasi:»za območje razširitve, ki zajema nova območja urejanja K8/6, K8/7, G8/7 ter G8/8a in G8/8b ter razširitev obstoječih območij K8/3 in G8/3 je sestavni del odloka prostorska dokumentacija, PUP 08 / Skorno, Florjan, spremembe in dopolnitve št. Piano/58/2003-PUP, april 2004.«3. člen Dopolni se 3. člen odloka tako, da se v tabelo v ustreznem vrstnem redu dodajo nova območja urejanja in spremenjene površine. Dopolnitve so naslednje: Oznaka območja Prevladujoča Površina v ha namembnost K8/3 kmetijska 58,37 = stara površina 56,80 + nova površina 1,57 K8/6 kmetijska 21,89 K8/7 kmetijska 26,26 G8/3 gozd 68,14 = stara površina 63,25 + nova površina 4,89 G8/7 gozd 14,17 G8/8a, b gozd 2,57 4. člen Dopolni se 5. člen tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:»skladno s prostorskim planom Občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 7/2000) se v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj štejejo kot zazidana stavbna zemljišča tudi vsa tista pozidana zemljišča izven ureditvenih območij naselij in območij stavbnih zemljišč označenih v prostorskem planu, ki so bila pozidana na dan uveljavitve Zakona o stavbnih zemljiščih ( ) in za katere je bila izdana pravnomočna odločba o parcelaciji oziroma je to razvidno iz zemljiškega katastra. Vsako tovrstno spremembo je potrebno posebej evidentirati in jo vnesti v nov prostorski plan. Na tovrstnih stavbiščih so dovoljene le legalizacije ter nadomestne gradnje, dozidave in nadzidave pod splošnimi pogoji, vendar le v območju gradbene parcele. Če na stavbišču ni obstoječih objektov oz. so samo objekti, ki se po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. list RS, št. 114/2003) uvrščajo med enostavne objekte, to določilo ne velja. 5. člen V 15. členu se spremeni prvi stavek točke g, ki se pravilno glasi:»novogradnje samostojnih stanovanjskih objektov niso dopustne v morfoloških enotah 13A/1, 13A/2, 13A/3, 13A/4 in 13A/5.«

9 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran 9 6. člen V 16. členu se spremeni točka c tako, da se pravilno glasi:»c) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, pomožni objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena v območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij. Na območju stavbnih zemljišč izven območja obstoječih kmetij je možna gradnja nove kmetije vendar le, če to omogoča velikost parcele, če so zagotovljeni zadostni odmiki od sosednjih objektov ter ustrezen prostor za delovanje kmetije.«doda se nova točka e, ki se glasi:»e) Gradnja delavnic ali objektov za namene storitvene obrti je možna le izjemoma na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč na podlagi predhodne ocene vplivov na okolje ter soglasja vseh sosedov, upraviteljev infrastrukturnih vodov in Občine Šoštanj, pod splošnimi pogoji.«7. člen Za 20. členom se dodata dva nova člena 20.a in 20.b člen. 20.a člen se glasi:»območje urejanja K8/6: Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov in objektov kmetij ter sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena po merilih in pogojih iz točk a, b, c in d 16. člena tega odloka. Na pozidanem delu parcele št. 112 k.o. Florjan pri Šoštanju so možni posegi iz prejšnjega odstavka pod enakimi pogoji.«20.b člen se glasi:»območje urejanja K8/7: Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov in objektov kmetij ter sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena po merilih in pogojih iz točk a, b, c in d 16. člena tega odloka.«8. člen Za 26. členom se dodata dva nova člena 26.a in 26. b člen. 26.a člen se glasi:»območje urejanja G8/7: a) Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov in objektov kmetij je dovoljena po merilih in pogojih iz točk a, b in c 16. člena tega odloka. b) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanje je dovoljena v območjih ugotovljenih stavbnih zemljišč izven območja gozda.«c) Gradnja znotraj območja gozda ni dopustna. 26.b člen se glasi:»območje urejanja G8/8a: Znotraj območja niso dopustni nobeni posegi. Območje urejanja G8/8b a) Stanovanjska gradnja je dovoljena po merilih in pogojih iz točke a16. člena tega odloka. b) Gradnja pomožnega objekta v sklopu športnega igrišča je dovoljena pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč.«9. člen Dopolni se 38. člen. Doda se nova alineja f, ki se glasi:» Del zemljišča na parcelah št. 254 in 255/1, k.o. Florjan pri Šoštanju je zaradi naravnih danosti primeren za plezališče za športne plezalce in turistične alpiniste. Vadbeno plezalni prostor se lahko uredi pod splošnimi pogoji«. 10. člen V celoti se razveljavita 43. in 44. člen, ostali členi se preštevilčijo. 11. člen Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj. Številka: /2003 Datum: Župan Občine Šoštanj Milan KOPUŠAR, l.r.

10 Stran 10 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004 OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 10/00-prečiščeno besedilo) je Svet Občine Šoštanj na svoji 11. seji dne sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 09, KI VKLJUČUJE UREDITVENO OBMOČJE NASELJA TOPOLŠICA, ZASELKA IN LETALIŠČA LAJŠE TER BOLNIŠNICE V RAVNAH 1. člen S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 09, ki vključuje ureditveno območje naselja Topolšica, zaselka in letališča Lajše ter bolnišnice v Ravnah objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 11/1988, Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 09, v Krajevni skupnosti Topolšica in Ravne objavljene v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 9/93 ter Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 09, ki vključuje ureditveno območje naselja Topolšica, zaselka in letališča Lajše ter bolnišnice v Ravnah, objavljene v Uradnem listu Občine Šoštanj št. 6/2000 in št. 7/ člen Dopolni se 1. člen odloka tako, da se na koncu doda nov (tretji) odstavek, ki se glasi:»za območje razširitve, ki zajema nova območja urejanj S9/6, S9/7, S9/8, K9/11, K9/12, K9/13, G9/9, G9/10, G9/10 ter G9/11a in G9/11b, je sestavni del odloka prostorska dokumentacija, PUP 09 / Topolšica, spremembe in dopolnitve št. Piano/59/2003-PUP, april 2004.«3. člen Dopolni se 3. člen odloka tako, da se na koncu tabele dodajo nova območja urejanja in spremenjene površine. Dopolnitev je naslednja: Oznaka območja Prevladujoča namembnost Površina v ha Območje razširitve S9/6 stanovanjska 2,19 S9/7 centralne dejavnosti, 1,46 stanovanjska S9/8 stanovanjska 1,94 K9/11 kmetijska 21,91 K9/12 kmetijska 89,00 K9/13 kmetijska 40,54 G9/9 gozd 19,53 G9/10 gozd 14,31 G9/10 gozd 56,46 G9/11a, b gozd 2,19 4. člen V 5.členu se popravi tabela tako, da je jasno, kaj pomeni oznaka A in kaj oznak B; besedilo se glasi:»a = prostostoječa gradnja, B = strnjena gradnja.«5. člen Za 10. členom se doda nov 10.A. člen, ki se glasi:»skladno s prostorskim planom Občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 7/2000) se v postopku pridobivanja potrebnih dovoljenj štejejo kot zazidana stavbna zemljišča tudi vsa tista pozidana zemljišča izven ureditvenih območij naselij in območij stavbnih zemljišč označenih v prostorskem planu, ki so bila pozidana na dan uveljavitve Zakona o stavbnih zemljiščih ( ) in za katere je bila izdana pravnomočna odločba o parcelaciji. Vsako tovrstno spremembo je potrebno posebej evidentirati in jo vnesti v nov prostorski plan. Na tovrstnih stavbiščih so dovoljene le legalizacije ter nadomestne gradnje, dozidave in nadzidave pod splošnimi pogoji, vendar le v

11 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran 11 območju gradbene parcele. Če na stavbišču ni obstoječih objektov oz. so samo objekti, ki se po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. list RS, št. 114/2003) uvrščajo med enostavne objekte, to določilo ne velja. 6. člen Pred 19. členom se dopolni podnaslov»ureditveno območje naselja Topolšica tako, da se pravilno glasi:»iv./1 Merila in pogoji glede vrste posegov v ureditvenem območju Topolšica«Spremeni se 19. člen. 7. člen V prvem stavku se namesto besede»1b41«pravilno zapiše morfološka enota 1B/1. V celoti se črta točka b). Na koncu točk c) in d) se za besedo»1a/2«pred piko doda»ter 1B/1«. Točke se ustrezno preštevilčijo. Spremeni se 20. člen. 8.člen V celoti se črta točka b). Točka c) se spremeni, tekst se pravilno glasi:»območje z oznako 5A/4 je zeleni pas naselja oziroma rezervat za rekreacijske dejavnosti. Novogradnje, niso dopustne razen na parcelah številka 708/2 in 708/3, k.o. Topolšica pod splošnimi pogoji. Dovoljena je le ureditev Toplice, pešpoti in komunalne infrastrukture.«9.člen V 28. členu se spremeni besedilo točke d), ki se pravilno glasi:»d) V območju z oznako 10A/1 je možno na parceli številka 710/2, ob predhodno izdelani strokovni oceni vplivov na okolje in drugih pozitivnih soglasjih urediti parkirišče ter ob upoštevanju vrednot turističnega kraja..«10.člen Pred 29. členom se doda podnaslov, ki se glasi:»iv./2. Merila in pogoji glede vrste posegov v ureditvenem območju Lajše«Spremeni se 29. člen. 11.člen V točki g) se za besedilom»1a/6«doda morfološka enota» in 1A/7«. V celoti se črta točka i). 12.člen V 30. členu se doda podnaslov, ki se glasi:»območje urejanja G9/4«. 13.člen V celoti se premeni 32. člen, nov tekst se glasi:»območje urejanja M9/1 a in b Dovoljeni so posegi za potrebe nemotenega delovanja letališke in gostinske dejavnosti v skladu s splošnimi pogoji.«14.člen Pred 33. členom se doda podnaslov, ki se glasi:»iv./3. Merila in pogoji glede vrste posegov v ostalih območjih urejanja«15.člen Za 45. členom se pred začetkom poglavja V. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj, doda novo podpoglavje, ki se glasi:»iv./4. Merila in pogoji glede vrste posegov v območju razširitve«45.a člen Območje urejanja S9/6, morfološke enote 1A/1, 1A/2 in 1A/3. a) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, dozidave in nadzidave)

12 Stran 12 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004 je dovoljena pod splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/2 in 1A/3. b) Obstoječe objekte je možno funkcionalno dopolnjevati po merilih za gradnjo izven območij urejanja v stanovanjske namene. c) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma in v skladu s splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/1, 1A/2 in 1A/3. d) Gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetovalcev je dovoljena znotraj morfološke enote 1A/1 vendar le, če to omogoča velikost parcele in da so zagotovljeni zadostni odmiki od sosednjih objektov ter ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.. e) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji. 45.B člen Območje urejanja S9/7, morfološke enote 1A/1, 1A/2 in 3 a) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena pod splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/1 in 1A/2. b) Gradnja objektov (nadomestne gradnje, novogradnje, dozidave in nadzidave) pod splošnimi pogoji je dovoljena samo za potrebe centralnih dejavnosti v morfološki enoti 3. c) Obstoječe objekte je možno funkcionalno dopolnjevati po merilih za gradnjo izven območij urejanja za stanovanja. d) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma in v skladu s splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/1 in 1A/2. e) Gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetovalcev je dovoljena znotraj morfološke enote 1A/1 vendar le, če to omogoča velikost parcele in da so zagotovljeni zadostni odmiki od sosednjih objektov ter ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo. f) Sprememba namembnosti objektov je dovoljena samo za potrebe drugih centralnih dejavnosti ali za stanovanja pod splošnimi pogoji v morfološki enoti 3. g) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji v morfološki enoti 1A/1 in 1A/2. 45.C člen Območje urejanja S9/8 a) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena pod splošnimi pogoji. b) Obstoječe objekte je možno funkcionalno dopolnjevati po merilih za gradnjo izven območij urejanja za stanovanja. c) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma in v skladu s splošnimi pogoji. d) Gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetovalcev ter gradnja objektov za potrebe obstoječe žage je dovoljena le, če to omogoča velikost parcele in da so zagotovljeni zadostni odmiki od sosednjih objektov ter ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo. e) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena v območjih obstoječih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji. 45.D člen Območje urejanja K9/11 a) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. b) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji. c) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, pomožni objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena v območju stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev pod splošnimi pogoji. Na območju stavbnih zemljišč izven območja obstoječih kmetij je možna gradnja nove kmetije vendar le, če to omogoča velikost parcele, če so zagotovljeni zadostni odmiki od sosednjih objektov ter ustrezen prostor za delovanje kmetije.

13 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran 13 d) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena v območjih ugotovljenih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji. 45.E člen Območje urejanja K9/12 a) Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov in objektov kmetij ter sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena po merilih in pogojih iz točk a, b, c in d 45.D člena tega odloka. b) Znotraj območja je evidentirana naravna dediščina, Napočki hrast, ki jo je potrebno ohraniti. Za vse posege v njegovi okolici je potrebno soglasje pristojne naravovarstvene službe. 45.F člen Območje urejanja K9/13 Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov in objektov kmetij ter sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena po merilih in pogojih iz točk a, b, c in d 45.D člena tega odloka. 45.G člen Območje urejanja G9/9 a) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji. b) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, pomožni objekti, dozidave, nadzidave) je dovoljena v območju stavbnih zemljišč obstoječe kmetiji oz. gospodarstva pod splošnimi pogoji. c) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena v območjih ugotovljenih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji. Območje urejanja G9/11b Območje je širše zaledje vile Široko. Del gozda je zavarovan kot gozd s posebnim pomenom. Znotraj območja so dovoljeni samo posegi za potrebe vzdrževanja gozda. 16.člen V celoti se črtajo 59., 60. in 61. člen, ostali členi se preštevilčijo. 17.člen Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj. Novogradnje znotraj območja niso dopustne. 45.H člen Območje urejanja G9/10 Novogradnje znotraj območja niso dopustne. 45.I člen Območje urejanja G9/10 Novogradnje znotraj območja niso dopustne. 45.J člen Območje urejanja G9/11a Številka: /2003 Datum: Župan Občine Šoštanj Milan KOPUŠAR, l.r.

14 Stran 14 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004 OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj št. 10/00-prečiščeno besedilo) je Svet Občine Šoštanj na svoji 11. seji dne sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PUP ZA DELE MESTA ŠOŠTANJ S POHRASTNIKOM 1. člen S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Šoštanj s Pohrastnikom, objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 4/1993 ter Spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 9/1993 in v Uradnem listu Občine Šoštanj št. 7/96, 2/01, 7/ člen Dopolni se naslov dokumenta tako, da se v njem navedejo vsa nova območja urejanja. 3. člen Dopolni se 1. člen odloka tako, da se na koncu doda nov (tretji) odstavek, ki se glasi:»za območje razširitve, ki zajema nova območja urejanja S4/I., S4/II., I4/I., K4/I., K4/II., D4/I., G4/I. (a, b, c, d), G4/II., G4/III. in G4/IV., je sestavni del odloka prostorska dokumentacija, PUP za dele mesta Šoštanj s Pohrastnikom, spremembe in dopolnitve št. Piano/61/2003-PUP, april 2004.«4. člen Dopolni se 3. člen odloka tako, da se na koncu prvega odstavka dodajo nove alineje, ki se glasijo:»s4/i., stanovanjsko centralna dejavnost; S4/II., obrtno-proizvodno (stanovanjsko) območje; I4/I., infrastruktura; K4/I., območje zelenih površin v ekstenzivni kmetijski rabi; K4/II., območje zelenih površin, manj intenzivna kmetijska raba, pasivna rekreacija; K4/III., območje zelenih površin v ekstenzivni kmetijski rabi; D4/I., območje kulturne dediščine Vila Široko; G4/I. a, b, c, d, območja gozdov s posebnim pomenom primestni gozdovi; G4/II., gozd s kmetijskimi površinami; G4/III., gozd, pretežno gozdovi s posebnim pomenom; G4/IV., gozd. 5. člen Dopolni se 4. člen, tako da se v poglavje Morfološka opredelitev območij oziroma objektov doda za črko A4 oznaka AB z besedilom, ki se glasi:»ab območje prostostoječe ali strnjene pozidave.«6. člen Dopolni se 7. člen. Na koncu se doda nov odstavek, ki se glasi:»znotraj območja urejanja S4/I., D4/I. in K4/III. se varuje koridor predvidenih preureditev obstoječih cest kot je opredeljeno v Urbanistični zasnovi.«7. člen Spremeni se 9.člen, ki se glasi:»razglašena kulturna dediščina je: - rojstna hiša Karla Destovnika Kajuha z reliefno ploščo, ki jo je izdelal I. Napotnik, v območju urejanja C 4/8 v morfološki enoti 12A; - rojstna hiša bratov Mravljak s spominsko ploščo, ki jo je izdelal I. Napotnik, v območju urejanja S 4/29, v morfološki enoti 12 A1; - Vila Široko, profana stavbna dediščina in Vrt ob vili Široko, vrtnoarhitekturna dediščina v območju urejanja D4/I.«8. člen Za 40. členom se dodajo novi 40.A,B,C,D,E,F,G, H, I,J,K,L,M,N, O in P, ki se glasijo: 40. A člen Območje urejanja S4/I., morfološka enota 1AB/1 Znotraj območja so dovoljeni posegi, kot so opredeljeni v Urbanistični zasnovi. Do izdelave

15 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran 15 Lokacijskega načrta (LN Hliš) so na obstoječih objektih dovoljena samo vzdrževalna dela. 40. B člen Območje urejanja S4/I., morfološka enota 1A/1 a) Znotraj območja so dovoljeni posegi, kot so opredeljeni v Urbanistični zasnovi. V koridorju krožne cestne povezave (obstoječe ceste Metleče Topolšica in nove ceste Metleče - Pohrastnik) do izdelave ustreznih projektov niso dovoljeni nobeni posegi. b) Dovoljene so dozidave, nadzidave in novogradnje stanovanjskih objektov pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. c) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji. d) Dovoljenja je novogradnja za potrebe storitvenih in pisarniških dejavnosti, ki ne smejo biti moteče za okolico pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. e) Dovoljena je sprememba namembnosti v storitvene in pisarniške dejavnosti pod pogoji iz alineje d). 40. C člen Območje urejanja S4/I., morfološke enote 1A/2-6, 2A/1 ter 4A/1a in 4A/1b a) Znotraj območja so dovoljeni posegi, kot so opredeljeni v Urbanistični zasnovi. V koridorju krožne cestne povezave (obstoječe ceste Metleče Topolšica in nove ceste Metleče - Pohrastnik) do izdelave ustreznih projektov niso dovoljeni nobeni posegi. b) Dovoljene so dozidave, nadzidave in novogradnje stanovanjskih objektov pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč v morfoloških enotah 1A/2, 1A/4, 1A/5 in 1A/6. c) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/2, 1A/4, 1A/5 in 1A/6. d) Dovoljenja je novogradnja za potrebe storitvenih in pisarniških dejavnosti, ki ne smejo biti moteče za okolico pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč v morfoloških enotah 1A/2, 1A/4, 1A/5 in 1A/6. e) Dovoljena je sprememba namembnosti v storitvene in pisarniške dejavnosti pod pogoji iz alineje d) v morfoloških enotah 1A/2, 1A/4, 1A/5 in 1A/6. f) Dovoljena je sprememba namembnosti v storitvene in pisarniške dejavnosti pod pogoji iz alineje d) v pritličnih prostorih blokov v morfološki enoti 2A/1. g) V morfoloških enotah 1A/3, 4A/1a in 4A/1b do izdelave Lokacijskega načrta (LN Metleče 1) niso dovoljeni nobeni posegi. 40. D člen Območje urejanja S4/I., morfološki enoti 1AB/2 in 5 Znotraj območja so dovoljeni posegi, kot so opredeljeni v Urbanistični zasnovi. Do izdelave Lokacijskega načrta (LN Metleče 3) so na obstoječih objektih dovoljena samo vzdrževalna dela, drugi posegi niso dovoljeni. V koridorju krožne cestne povezave (obstoječe ceste Metleče Topolšica in nove ceste Metleče - Pohrastnik) do izdelave ustreznih projektov niso dovoljeni nobeni posegi. 40. E člen Območje urejanja S4/I., morfološke enote 1A/7 9, 2B/1 in 4A/2. a) Znotraj območja so dovoljeni posegi, kot so opredeljeni v Urbanistični zasnovi. V koridorju krožne cestne povezave (obstoječe ceste Metleče Topolšica in nove ceste Metleče - Pohrastnik) do izdelave ustreznih projektov niso dovoljeni nobeni posegi. b) Dovoljene so dozidave, nadzidave in novogradnje stanovanjskih objektov pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč v morfoloških enotah 1A/7, 1A/8 in 1A/9. c) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/7, 1A/8 in 1A/9. d) Dovoljenja je novogradnja za potrebe storitvenih in pisarniških dejavnosti, ki ne smejo biti moteče za okolico pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč v morfoloških enotah 1A/7, 1A/8 in 1A/9. e) Dovoljena je sprememba namembnosti v storitvene in pisarniške dejavnosti pod pogoji iz alineje d) v morfoloških enotah 1A/7, 1A/8 in 1A/9.

16 Stran 16 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004 f) V morfoloških enotah 2B/1 in 4A/2 do izdelave Lokacijskega načrta (LN Metleče 2) niso dovoljeni nobeni posegi razen legalizacije obstoječega objekta na parcelah 439/2, 441/2, 442 v k.o. Šoštanj brez spremembe namembnosti. 40. F člen Območje urejanja S4/I., morfološke enote 1A/10 14, 2B/2-3 in 8 a) Znotraj območja so dovoljeni posegi, kot so opredeljeni v Urbanistični zasnovi. V koridorju krožne cestne povezave (obstoječe ceste Metleče Topolšica in nove ceste Metleče - Pohrastnik) do izdelave ustreznih projektov niso dovoljeni nobeni posegi. b) Dovoljene so dozidave, nadzidave in novogradnje stanovanjskih objektov pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč v morfoloških enotah 1A/10, 1A/11, 1A/12, 1A/13 in 1A/14. c) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/10, 1A/11, 1A/12, 1A/13 in 1A/14. d) Dovoljenja je novogradnja za potrebe storitvenih in pisarniških dejavnosti, ki ne smejo biti moteče za okolico pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč v morfoloških enotah 1A/10, 1A/11, 1A/12, 1A/13 in 1A/14. e) Dovoljena je sprememba namembnosti v storitvene in pisarniške dejavnosti pod pogoji iz alineje c) v morfoloških enotah 1A/10, 1A/11, 1A/12, 1A/13 in 1A/14. f) V morfoloških enotah 2B/2, 2B/3 in 8 do izdelave Lokacijskega načrta (LN Metleče 4) niso dovoljeni nobeni posegi Možna je gradnja kolesarske in pešpoti s spremljajočimi ureditvami skladno z Urbanistično zasnovo. 40. G člen Območje urejanja S4/II. Dovoljene so novogradnje za potrebe storitvenih, obrtnih in proizvodnih dejavnosti, ki ne smejo biti moteče za širšo okolico pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Za umestitev enega ali več objektov je potrebno izdelati strokovne podlage. 40. H člen Območje urejanja I4/I. Znotraj območja je dovoljena rekonstrukcija ceste Šoštanj Penk skladno s splošnimi pogoji. 40. I člen Območje urejanja K4/I., območje zelenih površin v ekstenzivni kmetijski rabi; Znotraj območja je dovoljena ekstenzivna kmetijska raba in uporaba površin za rekreacijo brez posebnih objektov in naprav. Možna je gradnja kolesarske in pešpoti s spremljajočimi ureditvami skladno z Urbanistično zasnovo. 40.J člen Območje urejanja K4/II., morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4, 1A/5, 2B, 3, 8, 13 a) Dovoljene so dozidave, nadzidave in novogradnje stanovanjskih objektov pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč v morfoloških enotah 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4 in 1A/5. b) Dovoljenja je novogradnja za potrebe storitvenih in pisarniških dejavnosti, ki ne smejo biti moteče za okolico pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč v morfoloških enotah 1A/10, 1A/11, 1A/12, 1A/13 in 1A/14. c) Dovoljena je sprememba namembnosti v storitvene in pisarniške dejavnosti pod pogoji iz alineje b) v morfoloških enotah 1A/3 in 1A/5. d) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanja je dovoljena v območjih ugotovljenih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4 in 1A/5. e) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji v morfoloških enotah 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4 in 1A/5. f) V morfoloških enotah 2B in 3 niso dovoljeni nobeni posegi. g) V morfoloških enotah 8 in 13 je dovoljeno sonaravno urejanje obstoječih poti ter posegi za potrebe urejanja gozda in kmetijskih površin. Drugi posegi niso dovoljeni.

17 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran K člen Območje urejanja K4/III. Znotraj območja so dovoljeni posegi, kot so opredeljeni v Urbanistični zasnovi. Do izdelave Lokacijskega načrta je znotraj območja dovoljena ekstenzivna kmetijska raba in uporaba površin za rekreacijo brez posebnih objektov in naprav. Možna je gradnja kolesarske in pešpoti s spremljajočimi ureditvami skladno z Urbanistično zasnovo. 40. L člen Območje urejanja D4/I., Vila Široko Znotraj območja so dovoljeni posegi, kot so opredeljeni v Urbanistični zasnovi. Do izdelave Lokacijskega načrta so na obstoječih objektih dovoljena samo vzdrževalna dela, drugi posegi niso dovoljeni. 40. M člen Območje urejanja G4/I. a, b, c, d, Znotraj območja niso dovoljeni nobeni posegi razen posegi za potrebe vzdrževanja gozda in ureditev obstoječih poti. 40. N člen Območje urejanja G4/II. a) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. b) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji. c) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, pomožni objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena v območju stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev pod splošnimi pogoji. Na območju stavbnih zemljišč izven območja obstoječih kmetij je možna gradnja nove kmetije vendar le, če to omogoča velikost parcele, če so zagotovljeni zadostni odmiki od sosednjih objektov ter ustrezen prostor za delovanje kmetije. d) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena v območjih ugotovljenih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji. e) Posegi v gozd in spremembe namembnosti gozda niso dovoljene. 40. O člen Območje urejanja G4/III Znotraj območja niso dovoljeni nobeni posegi razen posegi za potrebe vzdrževanja gozda, ureditev obstoječih poti ter gradnja z veljavnim planom načrtovanih visokonapetostnih daljnovodov in vzdrževanje koridorjev obstoječih daljnovodov. 40. P člen Območje urejanja G4/IV a) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena pod splošnimi pogoji na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. b) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je dovoljena le izjemoma, na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji. c) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, pomožni objekti, dozidave in nadzidave) je dovoljena v območju stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev pod splošnimi pogoji. Na območju stavbnih zemljišč izven območja obstoječih kmetij je možna gradnja nove kmetije vendar le, če to omogoča velikost parcele, če so zagotovljeni zadostni odmiki od sosednjih objektov ter ustrezen prostor za delovanje kmetije. d) Sprememba namembnosti gospodarskih objektov je dovoljena v območjih ugotovljenih stavbnih zemljišč pod splošnimi pogoji. e) Posegi v gozd in spremembe namembnosti gozda niso dovoljene. 9. člen V celoti se spremeni 41.člen, ki se pravilno glasi:»do sprejetja urbanistične zasnove se kot strokovna podlaga uporablja Urbanistična zasnova Šoštanja s Pohrastnikom in Metlečami, Zasnova razvoja s programsko zasnovo, ki ga je izdelal Piano, atelje krajinske arhitekture v marcu 2002 (št. projekta Piano/11/2001-UZ).«10. člen Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj. Številka: /2003 Datum: Župan Občine Šoštanj Milan KOPUŠAR, l.r.

18 Stran 18 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004

19 28. april 2004 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/2004 Stran 19

20 Stran 20 Uradni list Občine Šoštanj številka 04/ april 2004 KAZALO OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Objava aktov Občine Šoštanj... 1 OBČINA ŠOŠTANJ SVET OBČINE ŠOŠTANJ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šoštanja...3 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 08, pretežnega dela KS Skorno Florjan in dela KS Bele vode...8 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 09, ki vključuje ureditveno območje naselja Topolšica, zaselka in letališča Lajše ter bolnišnice v Ravnah...10 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za dele mesta Šoštanj s Pohrastnikom...14 URADNI LIST OBČINE ŠOŠTANJ Izdajatelj: Občina Šoštanj / Naklada 100 izvodov Grafična priprava in razmnoževanje: DILING d.o.o., Velenje. Po 7. točki 25. člena Zakona o DDV, se plačuje DDV po stopnji 8,5 %.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft Word Logatec_NPB.doc

Microsoft Word Logatec_NPB.doc Številka: 007-28/2010-4 Datum: 20.07.2010 N E U R A D N O P R E Č I Š Č E N O B E S E D I L O Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec OPOZORILO: Gre za neuradno prečiščeno

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

(1)

(1) PRLGA PREGLED PDATKV PSAMEZNH CNAH Z GRAFiČNM PRKAZM 1. Poslovna cona Podbreznik Tehnološki park Podbreznik Poslovna cona Podbreznik - Tehnološki park Podbreznik se nahaja znotraj območja ZN Podbreznik

Prikaži več

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros Št. 48 Maribor, petek 21.9.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) Občinski

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o PUP Cerklje na Gorenjskem ZA OBJAVO doc

Microsoft Word - Odlok o PUP Cerklje na Gorenjskem ZA OBJAVO doc Na podlagi 27., 31., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03-popravek), 7. in 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje

Prikaži več

Uradni list RS - 4/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 4/2004, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. Ljubljana, ponedeljek Cena 1320 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIV 4 19. 1. 2004 MINISTRSTVA 191. Pravilnik

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28.

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Datum:

Datum: Datum: 02.02.2009 Številka: 011-01/2009 G:\A USERS\1 organi občine\1 občinski svet\1 seje\2006-10\2008\14. Redna seja\oppn Gradiška III. Beranič - 2. branje.doc OBČINSKEMU SVETU 14. REDNA SEJA Točka Predlog

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 SP za območje enote OPPN Škocjan Hrastulje II, Osnutek, Acer Novo mesto, november 2015 Naloga: Strokovna podlaga

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Uradni list RS - 16/2006, Uredbeni del

Uradni list RS - 16/2006, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 16 Ljubljana, četrtek Cena 110 SIT ISSN 1318-0576 Leto XVI 16. 2. 2006 MINISTRSTVA OBČINE Ivančna Gorica

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek OSNUTEK Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Microsoft Word - Priloga_1in2_SD_OPN_8

Microsoft Word - Priloga_1in2_SD_OPN_8 PRILOGA 1: SEZNAM ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA S PODROBNIMI PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI POGOJI Z USMERITVAMI ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBMOČJA NASELIJ 1. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA POSTOJNA S STARO VASJO,

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27., 31., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 08/03-popravek), 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT Na podlagi 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče Slivnica (MUV, št. 6/10) je Občinski

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT Na podlagi 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče Slivnica (MUV, št. 6/10) je Občinski 427 Na podlagi 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče Slivnica (MUV, št. 6/10) je Občinski svet Občine Hoče Slivnica na svoji 8. redni seji z dne 28. oktobra 2011 sprejel uradno prečiščeno

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

Tukaj vpiši naslov, ki se pojavi v glavi strani

Tukaj vpiši naslov, ki se pojavi v glavi strani 1 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV V OBČINI KUNGOTA 1.1 Namen naloge Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika, Acer Novo mesto d.o.o., 2015 DOPOLNJEN OSNUTEK Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list

Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika, Acer Novo mesto d.o.o., 2015 DOPOLNJEN OSNUTEK Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US: U- I-43/13-8)

Prikaži več

Microsoft Word - javna obravnava - drugič - dolgoročni plan.doc

Microsoft Word - javna obravnava - drugič - dolgoročni plan.doc OBČINA MEDVODE Cesta komandanta Staneta 12 1215 MEDVODE Datum: 15.9.2003 ZAPISNIK javne obravnave osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 Z

DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 Z DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12,

Prikaži več

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME)

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME) Naročnik KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA Partizanska cesta 22 1380 Cerknica Investitor OBČINA CERKNICA Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica Objekt ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 Številka: 3521-32/2004-4 Datum: 28. 11. 2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA:

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran 1 2 3 4 5 A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: Večstanovanjski

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-11/2017 (617) Datum: 30. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA JAKČEVI V NOVEM MESTU 1. obravnava

Prikaži več

1

1 1. Razvrščanje objektov 1.1 Razvrščanje objektov 1 2. Zahtevni in manj zahtevni objekti 2.1 Zahtevni in manj zahtevni objekti 7 3. Nezahtevni in enostavni objekti 3.1 Primeri (ne) objektov po ZGO-1 9 3.2

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več