3

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "3"

Transkripcija

1 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010

2 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE RAČUNOVODSKO POROČILO RAČUNOVODSKE USMERITVE POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA POROČILO OREVIDIRANJU 36 2 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

3 1. POSLOVNO POROČILO 1.1. UVOD Konsolidirano letno poročilo se nanaša poslovno leto 2014, ki je trajalo od do Pripravljeno je z namenom predstavitve poslovanja v poslovnem letu 2014 in stanja ob koncu poslovnega leta 2014, namenjeno je pa lastnikom, zunanjim institucijam, institucijam, ki kreditirajo poslovanje družbe, in drugim poslovnim partnerjem SPLOŠNO O SKUPINI Skupino Sivent sestavljata matična družba Sivent, d.d., Ljubljana in odvisna družba GP Ljubljana, d.d. Skladno z računovodskimi standardi je družba Sivent, d.d., Ljubljana pripravila konsolidirane izkaze za Skupino Sivent, d.d., Ljubljana, ki upoštevajo računovodske izkaze odvisno družbo GP Ljubljana, d.d., v kateri je družba Sivent, d.d., Ljubljana imetnica 98,48% vseh izdanih delnic te družbe. Dejavnost družbe Sivent, d.d., Ljubljana je investiranje sredstev družbe v druga podjetja, pri katerih ima družba Sivent, d.d., Ljubljana različne lastniške deleže, upravljanje z naložbami v portfelju družbe ter sodelovanje pri upravljanju v posameznih družbah znotraj portfelja družbe. Dejavnost družbe GP Ljubljana d.d. je izvajanje storitev na področju turizma (hotel in kamp Ljubljana Resort, letno kopališče Laguna), gostinstva (Gostilna Štern, gostinstvo na Laguni) ter oddajanje lastnih nepremičnin v najem. OSNOVNI PODATKI O MATIČNI DRUŽBI SIVENT, D.D., LJUBLJANA Firma: SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.,ljubljana Skrajšana firma: SIVENT, d.d., Ljubljana Sedež: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, Slovenija Datum ustanovitve: Šifra dejavnosti: dejavnost holdingov Organizacijska oblika: delniška družba Matična številka: Davčna številka: SI Osnovni kapital: ,19 EUR Št. navadnih imenskih kosovnih delnic: Zastopnik družbe: Bojana Vinkovič, univ. dipl. ekon. izvršna direktorica Upravni odbor: Tomaž Lahajner, predsednik Majna Šlih, namestnica predsednika Bojana Vinkovič, izvršna direktorica 3 Največjih 10 delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan : Delničar Št. delnic Odstotek Eerste Niedering Fonds B.V ,04% I.M.2000 d.o.o. Koper ,56% Štern Blaž ,44% Fortunat Miloš ,36% Gracar Gordana ,31% Argonos d.o.o ,14% Erste Group Bank AG - client account 542 0,04% Cvetko Stanislav 425 0,03% Iskra Anton 425 0,03% Kuretič Zvonko 400 0,03% Ostali ,01% Skupaj ,00% Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

4 Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPid) so delnice družbe uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vstopna kotacija. Upravni odbor družbe je na podlagi sklepa skupščine z dne pooblaščen povečati osnovni kapital družbe v petih letih za največ ,59 EUR. Organi matične družbe Sivent, d.d., Ljubljana Organi družbe so: Skupščina Upravni odbor Upravljanje družbe je enotirno. Družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor. Skupščina delničarjev matične družbe Skupščino družbe predstavljajo delničarji, ki so skladno z določili statuta družbe Sivent, d.d., Ljubljana in veljavnimi zakonskimi določili imetniki delnic družbe na presečni dan. V letu 2014 se je skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana sestala enkrat:, dne , in odločila o naslednjem: - seznanila se je z Letnim poročilom za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja, višini prejemkov članov upravnega odbora v letu 2013 in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila za poslovno leto 2013, - podelila je razrešnico Upravnemu odboru in izvršni direktorici, s katero je potrdila in odobrila njuno delo v poslovnem letu 2013, - za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 je imenovala družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, - seznanila se je s potekom mandata članice Upravnega odbora Bojane Vinkovič in jo ponovno imenovala za članico Upravnega odbora z mandatom 4 let. Upravni odbor matične družbe Sivent, d.d., Ljubljana 4 Družba ima tričlanski upravni odbor: Tomaž Lahajner, predsednik Majna Šilih, namestnica predsednika Bojana Vinkovič, izvršna direktorica. Člani upravnega odbora so bili izvoljeni s strani skupščine delničarjev s štiriletnim mandatom. Dejavnost družbe in temelji naložbene politike družbe Sivent, d.d., Ljubljana Družba Sivent, d.d., Ljubljana je delniška družba, ki svoja sredstva investira skladno z načeli sprejete investicijske politike, katere glavni namen je udeležba v kapitalu drugih družb in upravljanje s takšnimi naložbami ter tako združevanje tveganega kapitala z novimi poslovnimi idejami in tehnološkimi znanji. Temeljni in strateški cilj delovanja družbe je povečanje vrednosti premoženja družbe z doslednim izvajanjem strategije delovanja, investiranja in upravljanja ter stabilno poslovno politiko. Družba si prizadeva lastnikom, ob srednje do visokem tveganju, prinašati stabilno rast vrednosti naložbe. Vrste tveganj, ki jim je družba izpostavljena so: deželno tveganje, panožno tveganje, projektno tveganje, managersko tveganje, tveganje obrestnih mer in valutno tveganje. Notranje okolje matične družbe Sivent, d.d., Ljubljana - Zaposleni Družba je na dan imela 1 zaposleno osebo. Izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja: na dan na dan Izobrazba Število Število Struktura zaposlenih zaposlenih Struktura Visoka 1 100,00% 1 50,00% Srednja 0 0,00% 1 50,00% Skupaj 1 100,00% 2 100,00% Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

5 Podružnice Matična družba in podjetja v Skupini nimajo podružnic v Republiki Sloveniji niti v tujini. Drugi podatki Družbi v Skupini Sivent v letu 2014 nista izplačali dividend. Obvladujoča družba bo pripravila konsolidirano računovodsko poročilo, v katero sta vključeni obvladujoča družba Sivent, d.d., Ljubljana in hčerinska družba GP Ljubljana d.d POSLOVANJE MATIČNE DRUŽBE SIVENT, D.D., LJUBLJANA V LETU 2014 V letu 2014 je družba izvajala aktivnosti na področju upravljanja z naložbami ter prilagoditvami strukture sredstev in obveznosti glede na splošno gospodarsko situacijo s poudarkom na obvladovanju vseh tveganj, povezanih s poslovanjem družbe. Z navedenimi aktivnostmi si je družba prizadevala ohranjati likvidnost in stabilnost svojega poslovanja. Družba je nadaljevala tudi z aktivnostmi skladno s sklepom Upravnega odbora, ki ga je le-ta sprejel v letu 2008 kot odziv na globalno gospodarsko krizo in ki se kaže predvsem v prodajnih aktivnostih v zvezi s posameznimi naložbami, predvsem iz vidika zmanjšanja izpostavljenosti do finančnih institucij. V letu 2014 smo tako prodali del naložb, s tako pridobljenimi likvidnimi srestvi smo odplačevali posojila pri banki. Poslovanje družbe ni odvisno od sezonskih vplivov. Stroški poslovanja družbe Sivent, d.d., Ljubljana so v letu 2014 znašali EUR in so za 34 % nižji kot v letu Družba je iz poslovanja ustvarila izgubo v višini EUR. V letu 2014 je družba prihodke ustvarila na področju financiranja in sicer iz naslova prodaje naložb. Finančni odhodki iz naslova obresti so v 2014 znašali EUR in so nižji glede na leto 2013 za 31 % kot posledica zmanjšanja najetih posojil pri banki. Celotni dobiček družbe v letu 2014 tako znaša EUR. Sredstva družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan znašajo EUR in so se zmanjšala glede na leto 2013 za 1,6 % zaradi prodaje naložb. Dolgoročna sredstva predstavljajo 84,1 % vseh sredstev, kratkoročna sredstva pa 15,9 %. Vse naložbe družbe so knjižene med dolgoročnimi sredstvi. Kapital družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan znaša EUR in je višji glede na leto 2013 za 5,3 %. Na povečanje kapitala je vplivalo prevrednotenje tržnih vrednostnih papirjev na njihovo tržno vrednost ob koncu leta. Del posojila pri banki, ki zapade v letu 2015, smo knjižili med kratkoročne finančne obveznosti, s tem pa so se na drugi strani znižale dolgoročne finančne obveznosti. V obravnavanem obdobju so se tako skupaj obveznosti družbe znižale za 4,8 %, finančne obveznosti pa za 5,9 %. Poslovne obveznosti so se v letu 2014 znižale za 58,6 %. Knjigovodska vrednost delnice na dan znaša 4,01 EUR in se je povečala glede na zadnji dan leta 2013 za 5,3 %. 5 Ključni podatki o poslovanju obvladujoče družbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 2014 v evrih Indeks Čisti prihodki od prodaje Kosmati donos Poslovni odhodki stroški blaga, materiala, storitev stroški dela odpisi vrednosti drugi poslovni odhodki Rezultat iz poslovanja Finančni prihodki Finančni odhodki Rezultat iz rednega delovanja Drugi prihodki Drugi odhodki Rezultat poslovnega leta Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

6 v evrih Indeks Struktura 2014 Struktura 2013 Sredstva % 100% Dolgoročna sredstva % 84% od tega: opredmetena osnovna sredstva % 0% dolgoročne finančne naložbe % 84% Kratkoročna sredstva % 17% od tega: kratkoročne poslovne terjatve % 16% denarna sredstva % 0% Obveznosti do virov sredstev % 100% Kapital % 64% knjigovodska vrednost delnice 4,01 3, Dolgoročne obveznosti % 16% Kratkoročne obveznosti % 21% kratkoročne finančne obveznosti % 20% kratkoročne poslovne obveznosti % 0% ODVISNA DRUŽBA: GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D. Firma: GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA, d.d. Skrajšana firma: GP Ljubljana, d.d., Sedež: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, Slovenija Datum vpisa subjekta v SRG: Glavna dejavnost: dejavnost restavracij in gostiln Organizacijska oblika: delniška družba Matična številka: Davčna številka: SI Osnovni kapital: ,52 EUR Št. navadnih imenskih kosovnih delnic: Zastopnik družbe: Tomaž Lahajner izvršni direktor 6 Družba Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. ima v svoji lasti nepremičnine v Ljubljani in sicer na lokaciji Ljubljana Ježica, Dunajska cesta 270, kjer se nahaja turistični kompleks Ljubljana Resort in mestna plaža Laguna v skupni površini zemljišč m2 in skupni površini objektov 5.318,34 m2. Ljubljana Resort združuje turistično, rekreativno in gostinsko dejavnost (hotel in kamp Ljubljana Resort, Laguna mestna plaža, Gostilna Štern in večnamenska športna dvorana, ki je oddana v najem za fitnes Fitnes Sokol). V letu 2014 je družba iz svojega poslovanja uspela odplačati dobršen del posojil in obveznosti za leasing in sicer banki EUR glavnice in EUR obresti ter iz naslova leasinga EUR. Čisti prihodki iz prodaje so se v letu 2014 zmanjšali za 30 %, predvsem kot posledica slabega vremena v času poletne sezone. Poslovni odhodki brez upoštevanja amortizacije in odpisov so se v tem obdobju zmanjšali za 33 %. Rezultat iz poslovanja (EBITDA) je tako znašal EUR. Čisti poslovni izid leta 2014 je po upoštevanju amortizacije, odpisov, prihodkov in stroškov financiranja ter drugih prihodkov in odhodkov EUR. Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

7 Ključni podatki o poslovanju družbe v letu 2014 Izkaz poslovnega izida: Indeks Čisti prihodki od prodaje Kosmati donos Poslovni odhodki stroški blaga, materiala, storitev stroški dela odpisi vrednosti drugi poslovni odhodki Rezultat iz poslovanja Finančni prihodki Finančni odhodki Rezultat iz rednega delovanja Drugi prihodki Drugi odhodki Rezultat poslovnega leta Bilanca stanja: Indeks Struktura 2014 Struktura 2013 Sredstva ,42 100% 100% Dolgoročna sredstva ,54 90% 89% od tega: opredmetena osnovna sredstva ,52 90% 88% dolgoročne finančne naložbe ,65 0% 0% Kratkoročna sredstva ,46 10% 11% od tega: sredstva za prodajo ,00 2% 2% zaloge ,76 0% 0% kratkoročne finančne naložbe ,26 6% 5% kratkoročne poslovne terjatve ,72 1% 1% denarna sredstva ,34 2% 3% Obveznosti do virov sredstev ,42 100% 100% Kapital ,40 50% 50% knjigovodska vrednost delnice 112,49 120,44 93,40 0% 0% Dolgoročne obveznosti ,09 20% 23% dolgoročne finančne obveznosti ,09 20% 23% Kratkoročne obveznosti ,61 31% 27% kratkoročne finančne obveznosti ,80 29% 25% kratkoročne poslovne obveznosti ,27 2% 2% 7 Struktura zaposlenih na odvisni družbi GP Ljubljana d.d. V podjetju GP Ljubljana d.d. je bilo v začetku leta 2014 redno zaposlenih 7 oseb. V letu 2014 se število zaposlenih ni spremenilo. Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

8 na dan na dan Izobrazba Število Število Struktura zaposlenih zaposlenih Struktura visoka 2 29% 1 14% višja 0 0% 0 0% srednja 2 29% 2 29% poklicna 2 29% 3 43% osnovna 1 14% 1 14% Skupaj 7 100% 7 100% 1.4. PRIČAKOVANI RAZVOJ SKUPINE Matična družba Sivent, d.d., Ljubljana bo tudi v prihodnje nadaljevala s svojo primarno dejavnostjo, t.j. bo investirala svoja sredstva skladno z naložbeno strategijo ter ob upoštevanju investicijskih priložnosti. Prav tako bo družba v prihodnje iz določenih naložb, kjer ocenjuje, da je opravila načrtovani investicijski cikel, izstopila ter tako sproščala denarna sredstva, vezana v teh naložbah z namenom zmanjševanja finančne izpostavljenosti ter nadaljnjega investiranja po sprejetih naložbenih kriterijih. Odvisna družba GP Ljubljana d.d. bo v prihodnjih obdobjih nadaljevala z dejavnostjo turizma, kopališča, gostinske dejavnosti in rekreativnih ter športnih aktivnosti ter tem podpornih aktivnosti na lokaciji Ljubljana Resorta. Razvoj družbe predstavlja predvsem vsakokratno prilagajanje ponudbe potrebam naših gostov ter identificiranje poslovnih priložnosti na področju obstoječe lokacije in dejavnosti. Intenzivnejše aktivnosti na področju razvoja dejavnosti bo družba izvajala predvsem v povezavi z umestitvijo Ljubljana Resorta v najučinkovitejše trženjske poti ter v prepoznavnost Ljubljana Resorta in Lagune tako v tujini kot tudi na domačem tržišču. Družba bo tako v prihodnjih obdobjih investirala predvsem v prodajne poti ter v tekoče vzdrževanje obstoječih objektov z namenom maksimirati prihodek ob najnižjih vložkih AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 8 Sama dejavnost družbe Sivent, d.d., Ljubljana usmerja aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja v raziskovanje tehnik upravljanja družb in premoženja ter investiranja sredstev družbe. Odvisna družba GP Ljubljana d.d. izvaja predvsem aktivnosti na področju razvoja turističnih in gostinskih storitev v svojih enotah EKOLOGIJA Družbe v Skupini Sivent se ne ukvarjajo z dejavnostjo, ki bi glede na okoljevarstveno zakonodajo, zahtevala dodatne ukrepe ali odhodke za te namene DRUŽBENA ODGOVORNOST Družbe v Skupini Sivent si prizadevajo za motivirano in zadovoljno delovno okolje, ki se odraža tako v zadovoljstvu zaposlenih, kot tudi pri naših pogodbenih partnerjih. Družbe namenjajo določen del svojih sredstev za razvoj športa pri otrocih in mladostnikih ter s tem pripomorejo h kvalitetnejšemu in zadovoljnejšemu razvoju populacije v Republiki Sloveniji DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA Ocenjujemo, da se po datumu izkaza niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na računovodske izkaze Skupine Sivent na dan Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

9 1.9. IZJAVA POSLOVODSTVA OBVLADUJOČE DRUŽBE SIVENT, D.D., LJUBLJANA Izvršna direktorica potrjuje računovodske izkaze družbe Sivent,d.d., Ljubljana za leto 2014, končano na dan 31. decembra 2014 ter računovodske izkaze Skupine Sivent za enako obdobje. Izvršna direktorica potrjuje, da so bile pri izdelavi skupinskih računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2014 v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Izvršna direktorica je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Izvršna direktorica družbe izjavlja, da je po njenem najboljšem vedenju - računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe in drugih družb, vključenih v konsolidacijo kot celote, in - v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim družba in druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene. 9 Na podlagi 545. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja izvršna direktorica družbe naslednje Poročilo o odnosih do povezanih družb: Med povezanimi podjetji v letu 2014 ni bilo nobenih poslov. Med obvladujočo in odvisnimi družbami v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila, sklenjenega pravnega posla. Družba GP Ljubljana d.d. Ljubljana je dala nepremičnine v zavarovanje za kredit družbe Sivent d.d.. Družba Sivent d.d. nastopa kot porok za posojilo družbe GP Ljubljana d.d. Izvršna direktorica družbe tako skladno z določili 545. Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila odvisne družbe do tega, da bi zase opravila škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo. Na podlagi 13. točke 1. odstavka 69. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) družba pojasnjuje, da so vse transakcije s povezanimi osebami bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

10 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE Poslovodstvo družbe Sivent, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana izjavlja, da je bilo upravljanje družbe v letu 2014 skladno z veljavno zakonodajo, Pravili Ljubljanske borze in drugimi veljavnimi predpisi ter je v letu 2014 sledilo usmeritvam Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb z dne (v nadaljevanju: Kodeks), katerega celotna vsebina je v slovenskem in angleškem jeziku dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. ( Izjava o upravljanju družbe je sestavni del Letnega poročila družbe za poslovno leto 2014 in je dostopna na spletnih straneh družbe za obdobje najmanj pet let od njene objave. Prav tako so podatki, vsebovani v Letnem poročilu za leto 2014, sestavni del te Izjave o upravljanju IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Poslovodstvo družbe Sivent, d.d., Ljubljana podaja izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb z dne , ki so ga sprejeli Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Združenje nadzornikov in Združenje Manager, ter v nadaljevanju razkriva in pojasnjuje odstopanja od posameznih določb Kodeksa. OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB Točka 1 Kodeksa: Statut družbe ne opredeljuje ciljev družbe. Pri svojem delovanju in poslovanju družba zasleduje cilj maksimiranja vrednosti družbe. Točka 2 Kodeksa: Upravni odbor izvaja aktivnosti upravljanja družbe skladno z zakonskimi določili, določili aktov družbe ter sklepov Upravnega odbora z ozirom na dejavnost družbe ter poslovne dogodke. Glede na organiziranost delovanja družbe se do sedaj ni pojavila potreba po oblikovanju in sprejetju posebnega dokumenta, ki bi te aktivnosti posebej opredeljeval. Upravni odbor družbe bo, v kolikor se bo pokazala potreba po tem, sprejel Politiko upravljanja družbe in jo objavil na spletnih straneh družbe. RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI Točka 4.2 Kodeksa: Družba ni spodbujala večjih delničarjev, institucionalnih vlagateljev ali države, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi, saj meni, da je to v pristojnosti posameznega delničarja, ki na podlagi svojih internih pravil, meril in preferenc določa in izvaja svojo politiko upravljanja z naložbami. Točka 5.5 Kodeksa: V letu 2014 je skupščina na svoji redni seji za članico upravnega odbora ponovno imenovala Bojano Vinkovič. Ker je šlo za ponovno imenovanje članice, družba drugih informacij ni posebej podajala, saj ni bilo nobenih novih okoliščin v zvezi z navedeno članico upravnega odbora. Točka 5.9 Kodeksa: Družba je na redno letno skupščino delničarjev v letu 2014 povabila predstavnika pooblaščenega revizorja družbe, ki je revidiral računovodske izkaze za leto 2013, t.j. revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. NADZORNI SVET Pojasnilo: Družba ima enotirni sistem upravljanja, zato pristojnosti nadzornega sveta, ki jih opredeljuje Kodeks, smiselno veljajo in se uporabljajo za upravni odbor. Točka 7.2 Kodeksa: Upravi odbor nima oblikovane komisije za imenovanje in je do sedaj samostojno izvajal postopke, ki so za delo komisije priporočeni v točki B.3 priloge B Kodeksa. V kolikor se bo v prihodnje pokazala potreba po oblikovanju komisije za imenovanje, jo bo upravni odbor tudi oblikoval. Točka 8 Kodeksa: Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le-ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa, ter jih zato tudi ni objavila na svojih spletnih straneh. Člane upravnega odbora je skupščina imenovala skladno z veljavnimi zakonskimi določili ter pogoji, ki jih predpisujejo zakonski predpisi. Družba je bila v letu 2008 prevzeta na podlagi in skladno z Zakonom o prevzemih, zato so nekateri člani upravnega odbora tesneje povezani z družbo. 10 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

11 Točka 8.1 Kodeksa: Poslovnik o delu upravnega odbora ne vsebuje kriterijev za presojo nasprotja interesov članov upravnega odbora ter postopkov v primeru potencialnih nasprotij interesov. Le- ta se po potrebi presojajo sproti in posamično. Točka 8.7. Kodeksa: Upravni odbor glede javnosti ali zaupnosti sprejetih sklepov odloča sproti pri sprejemanju sklepov. Upravni odbor se pri tem ravna po načelu, da so vsi sklepi upravnega odbora zaupne narave, razen sklepov, ki jih ustrezni zakon opredeljuje kot informacije, za katere je potrebno javno razkritje. Točka 8.12 kodeksa: Upravni odbor poročilo o svojem delu za skupščino pripravlja skladno z zakonom in vanj vključi vsebine, ki so opredeljene z zakonom, ter vsebine, ki jih oceni kot pomembne, da se z njimi seznanijo delničarji družbe in zainteresirana javnost. Točka 9 Kodeksa: Glede na organiziranost delovanja družbe (enotirni sistem) upravni odbor sproti ocenjuje sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in njihovo sodelovanje v organu upravljanja ter komisijah ter sproti in pravočasno sprejema ustrezne ukrepe glede delovanja upravnega odbora in komisij. Točka 10.1 Kodeksa: Glede na to, da bila družba prevzeta v skladu z Zakonom o prevzemih, so nekateri člani upravnega odbora tesneje povezani z družbo. Upravni odbor je predsednika upravnega odbora izvolil skladno z veljavnimi predpisi ter na osnovi osebnostnih karakteristik, organizacijskih sposobnosti ter znanja in izkušenj iz dejavnosti poslovanja družbe. Točka 12.1 Kodeksa: Skladno s smiselno uporabo 284. člena Zakona o gospodarskih družbah je plačilo za delo članov upravnega odbora določila skupščina delničarjev. Člani upravnega odbora, ki niso zaposleni v družbi, so upravičeni do sejnine. Točka 13.1 Kodeksa: Upravni odbor ni oblikoval kadrovske komisije in komisije za imenovanja, saj do sedaj za to ni bilo potrebe. Če bo v bodoče potreba po teh komisijah nastala, bo upravni odbor upošteval priporočila Kodeksa. UPRAVA Točka 16.1 Kodeksa Pogodba izvršne direktorice ne predvideva variabilnega dela plačila za delo. NEODVISNOST IN LOJALNOST Točka 17.2 Kodeksa: Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le-ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa. TRANSPARENTNOST POSLOVANJA Točka 20 Kodeksa: Upravni odbor izvaja aktivnosti komuniciranja skladno z zakonskimi določili, določili aktov družbe ter sklepov Upravnega odbora z ozirom na dejavnost družbe ter poslovne dogodke. Glede na organiziranost delovanja družbe se do sedaj ni pojavila potreba po oblikovanju in sprejetju posebnega dokumenta, ki bi te aktivnosti posebej opredeljeval. Upravni odbor družbe bo, v kolikor se bo pokazala potreba po tem, sprejel poseben dokument, ki bo opredeljeval strategijo komuniciranja družbe. Točka 20.3 Kodeksa: Družba nima posebnega pravilnika, ki bi omejeval trgovanje z delnicami družbe za člane upravnega odbora, z njimi povezane fizične osebe in pravne osebe ter druge osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, saj podrobneje poročanje članov upravnega odbora o trgovanju z delnicami družbe ureja Sklep o informacijah o pomembnih deležih ter določila Zakona o trgu finančnih instrumentov. Družba je sestavila seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije in ga ustrezno ažurira. 11 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

12 Točka 20.4 Kodeksa: Družba ne izdeluje in objavlja finančnega koledarja, saj zagotavlja svoje objave o premoženju družbe skladno z zakonskimi predpisi (mesečne, vmesne, polletne, letne). Vse druge pomembne informacije, ki pa jih ni možno predvideti vnaprej, družba objavlja v najkrajšem možnem roku v sistemu SEOnet in na svoji spletni strani ter tako zagotavlja ažurno in trasparentno obveščanje javnosti. Točka 21.3 Kodeksa: Družba javne objave zagotavlja v slovenskem jeziku, prav tako letna poročila. Delničarji do sedaj niso izrazili potrebe po zagotavljanju javnih objav ali letnega poročila v angleškem ali kakšnem drugem tujem jeziku. V kolikor se bo pojavila potreba oziroma interes delničarjev po tem, bo družba to zagotovila. Točka 22.5 Kodeksa: Družba v letnem poročilu ni razkrivala članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani upravnega odbora družbe, saj družba meni, da gre za osebne funkcije posameznih članov in je zato odločitev o takšnih članstvih v njihovi pristojnosti ter ni povezana s samim poslovanjem družbe POJASNILA SKLADNO S 70. ČLENOM ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH: Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja: Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi zajema politiko in postopke obravnavanja in obdelave poslovnih dogodkov tako, da omogočajo pravočasno, resnično in pošteno poročanje o finančnem stanju družbe in njenih sredstvih. Družba redno spremlja svoje poslovanje in spremembe svojih sredstev ob hkratnem preučevanju okolja družbe z namenom pravočasnega razpoznavanja sprememb v tveganjih in izpostavljenosti. Podatki o pomembnem neposrednem ali posrednem imetništvu vrednostnih papirjev: Družba Eerste Niedering Fonds B.V. je v letu 2008 uspešno opravila ponudbo za prevzem delnic družbe, ki jih še ni imela v lasti, in je na dan bila imetnica delnic družbe, kar predstavlja 77,04% vseh izdanih delnic družbe. Podatki o imetnikih vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice: Družba ni izdala delnic s posebnimi kontrolnimi pravicami. Podatki o vseh omejitvah glasovalnih pravic: Vse izdane delnice družbe so enakega razreda in imajo enake glasovalne pravice: ena delnica, en glas. Ne obstajajo nobene omejitve glasovalnih pravic na določen delež ali določeno število glasov, prav tako ne obstajajo roki za izvajanje glasovalnih pravic, kot tudi ne dogovori, pri katerih bi bile s sodelovanjem družbe finančne pravice, ki izhajajo iz delnic, ločene od lastništva delnic. Pravila družbe imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta: Družba nima posebnih pravil o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta. Imenovanje in zamenjava članov organov vodenja ali nadzora in spremembe statuta se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo in statutom družbe. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic: Člani poslovodstva nimajo pooblastil za izdajo ali nakup lastnih delnic družbe. Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavljanja: Delovanje skupščine ureja poslovnik o delu skupščine. Ključne pristojnosti skupščine so: - sprejema statut in odloča o njegovih spremembah in dopolnitvah, - sklepa o razporeditvi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora, - podeljuje razrešnico upravnemu odboru, - odloča o imenovanju članov upravnega odbora, - odloča o odpoklicu članov upravnega odbora, - odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, - odloča o imenovanju revizorja na predlog upravnega odbora, - odloča o prenehanju družbe in statusnih spremembah, 12 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

13 - druge pristojnosti skladno z zakonom in statutom družbe. Vsak delničar lahko na skupščini odloča s številom glasov, ki mu pripadajo na osnovi imetništva delnic družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij: Družba ima enotirni sistem upravljanja. Upravni odbor družbe sestavljajo: Tomaž Lahajner, predsednik, Majna Šilih, namestnica predsednika, Bojana Vinkovič, izvršna direktorica. Struktura osnovnega kapitala družbe: Družba je izdala navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice so uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vstopna kotacija. Vse delnice družbe so enakega razreda in zagotavljajo delničarjem enake pravice. Omejitve prenosa delnic: Za prenos delnic družbe ne obstaja nobena omejitev, prav tako ne obstajajo omejitve imetništva delnic. Ne obstajajo nobene potrebe po pridobitvi dovoljenja družbe ali drugih imetnikov delnic za prenos delnic družbe. Delniške sheme za delavce: V družbi ne obstajajo delniške sheme za delavce. Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic: Družbi niso znani dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic. Dogovori z učinkom v primeru spremembe kontrole v družbi: Družba ni sklenila nobenega dogovora, ki bi pričel učinkovati, bi se spremenil ali prenehal na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme. Dogovori med družbo in člani upravnega odbora ali delavci o nadomestilu v primeru ponudbe na osnovi zakona, ki ureja prevzeme: Družba s člani upravnega odbora ali delavci ni sklenila nobenega dogovora, ki bi predvideval nadomestilo, če bi ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopili, bili odpuščeni brez utemeljenega razloga ali bi njihovo delovno razmerje prenehalo. 13 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

14 3. RAČUNOVODSKO POROČILO 3.1. KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA (v EUR) Pojasnilo SREDSTVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Naložbe razpoložljive za prodajo Dolgoročna posojila Dolgoročne poslovne terjatve Odložene terjatve za davek 0 0 B. KRATKOROČNA SREDSTVA Sredstva za prodajo Zaloge Poslovne terjatve in druge terjatve 5.8., Kratkoročna posojila Naložbe razpoložljive za prodajo Denarna sredstva OBVEZNOSTI IN KAPITAL A. KAPITAL Osnovni kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja Zadržani čisti poslovni izid Ćisti poslovni izid poslovnega leta Kapital lastnikov obvladujoče družbe Neobvladujoči deleži kapitala B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Rezervacije Dolgoročna posojila Obveznosti za finančni najem Odložene obveznosti za davek C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Kratkoročna posojila Kratkoročne poslovne obveznosti Druge kratkoročne obveznosti Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

15 3.2. KONSOLIDIRAN IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA za obdobje do KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (v EUR) Pojasnilo Prihodki od prodaje Sprememba vrednosti zalog Drugi poslovni prihodki Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela Amortizacija Drugi poslovni odhodki 5.19., Poslovni izid iz poslovanja ( ) Finančni prihodki Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov Poslovni izid pred davkom ( ) Davek iz dobička / Odložena terjatev za davek 0 0 Čista poslovni izid obdobja ( ) KONSOLIDIRAN DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS (v EUR) Čisti poslovni izid obdobja Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme Prenos presežka iz prevrednotenja v finančne prihodke Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih naložb Oblikovanje odloženih obveznosti za davek 0 0 Celotni vseobsegajoči donos za obdobje Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

16 3.3. KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA za obdobje do (V EUR) Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti dobiček/izguba Tekoči poslovni izid Kapital lastnikov obvladujoče družbe Neobvladujoči deleži kapitala Skupaj kapital Stanje Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta Vnos presežka iz prevrednotenja finančnih naložb Drug vseobsegajoči donos 0 Razporeditev čistega poslovnega izida 0 Končno stanje Konsolidiran izkaz gibanja kapitala za obdobje do : (V EUR) Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti dobiček/izguba Tekoči poslovni izid Kapital lastnikov obvladujoče družbe Neobvladujoči deleži kapitala Skupaj kapital Stanje Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta Vnos presežka iz prevrednotenja finančnih naložb Druge spremembe kapitala Prenos poslovnega izida na pretekli poslovni izid Kritje pretekle izgube Končno stanje Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010

17 3.4. KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV za obdobje do Leto 2014 Leto 2013 Denarni tokovi pri poslovanju Postavke izkaza poslovnega izida Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Sprem. čistih obratnih sredstev (in časovnih rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 0 97 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0 Začetne manj končne zaloge Začetna manj končna sredstva za prodajo Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije Končne manj začetne odložene obveznosti za davek Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) Denarni tokovi pri naložbenju Prejemki pri naložbenju Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje Prejemki od odtujitve neopredmetenih osnovnih sredstev 0 0 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb Izdatki pri naložbenju Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 0 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) Denarni tokovi pri financiranju Prejemki pri financiranju Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) Končno stanje denarnih sredstev X) Denarni izid v obdobju (sešt. Prebitkov Ac, Bc, Cc) Y) Začetno stanje denarnih sredstev Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010

18 4. RAČUNOVODSKE USMERITVE Poročujoča družba Sivent d.d. je delniška družba s sedežem na Dunajski cesti 270, Ljubljana, v Sloveniji. Družba je obvladujoča družba družbi GP Ljubljana d.d. (Ljubljana, Slovenija). Glavna dejavnost skupine je dejavnost holdingov ter turizma. Konsolidirane računovodske izkaze za celotno skupino Sivent sestavlja poročujoča družba Sivent d.d.. Družba je pripravila tudi posamične računovodske izkaze v skladu s SRS. Konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent je na voljo na sedežu družbe Sivent d.d. in na njenih spletnih straneh PODLAGA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Izjava o skladnosti Računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah Podlage za merjenje Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen finančnih inštrumentov, ki so na razpolago za prodajo, pri katerih je upoštevana poštena vrednost Funkcijska in predstavitvena valuta Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, v funkcijski valuti družbe Sivent, d.d., Ljubljana. Vse računovodske informacije predstavljene v evrih so zaokrožene na 1 enoto (1 EUR) Uporaba ocen in presoj in popravki bistvene napake V skladu z MSRP mora poslovodstvo pri pripravi računovodskih izkazov podati presoje, ocene in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev kot tudi na izkazane vrednosti sredstev in obveznosti ter prihodkov in odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. Ocene in navedene predpostavke je treba redno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocene popravijo, če vplivajo zgolj na to obdobje, in za prihodnja obdobja, na katera vplivajo Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo Družba pri pripravi računovodskih izkazov ni upoštevala sledečih dopolnitev standardov, ki za leto, ki se je končalo , še ne veljajo : Dopolnila k MRS 19 Zaslužki zaposlencev: Prispevki zaposlenih (Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.) Spremembe so pomembne zgolj za programe z določenimi zaslužki oziroma izpolnjevanje zahtev, ki se nanašajo na prispevke zaposlenih ali tretjih oseb. Gre za prispevke, ki: jih določajo formalne določbe programa; so povezani z opravljeno storitvijo; in so neodvisni od števila let delovne dobe. Skupina predvideva, da dopolnilo ne bo vplivalo na računovodske izkaze, saj nima programov z določenimi zaslužki, ki se nanašajo na zaposlene ali tretje osebe. OPMSRP 21 Dajatve (Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.) Pojasnilo daje smernice k opredelitvi obvezujočega dogodka, na podlagi katerega nastane obveznost ter določitvi časovnega okvirja za pripoznanje obveznosti plačila dajatve. V skladu s pojasnilom je obvezujoči dogodek tisti, ki sproži plačilo dajatve, kot je opredeljen z zakonodajo, obveznost plačila dajatve pa se pripozna ob nastanku tega dogodka.

19 Obveznost plačila dajatve se pripozna postopoma, če obvezujoči dogodek nastopi v določenem časovnem obdobju. Če je obvezujoči dogodek doseganje najnižjega praga dejavnosti (kot so najnižji znesek ustvarjenih prihodkov ali prodaje ali proizvedenih outputov), se ustrezna obveznost pripozna, ko je dosežen ta najnižji prag dejavnosti. Pojasnilo nadalje določa da, družba nima posredne obveze plačati dajatve, ki se sproži s poslovanjem v prihodnjem obdobju, če mora zaradi gospodarskih razlogov nadaljevati poslovanje v navedenem prihodnjem obdobju. Skupina predvideva, da pojasnilo na dan prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na računovodske izkaze, saj ne zahteva spremembe računovodskih usmeritev glede dajatev. MSRP 3 Poslovne združitve Dopolnilo k MSRP 3 Poslovne združitve (posledično vključujejo spremembe ostalih standardov) pojasnjuje ko gre pri finančnem instrumentu za pogojno nadomestilo; v tem primeru se skladno z MRS 32 instrument razvrsti kot obveznost ali kapital. Nadalje dopolnilo pojasnjuje, da je pogojno nadomestilo razvrščeno kot sredstvo ali obveznost potrebno na dan poročanja meriti po pošteni vrednosti. Skupina ne izkazuje pogojnih nadomestil v zvezi z odvisnimi družbami, zato ne vpliva na računovodske izkaze Konsolidacija Odvisne družbe, kjer ima obvladujoča družba neposredno ali posredno več kot polovico glasovalnih pravic ali ima kako drugače moč izvajati kontrolo nad njihovim poslovanjem, so v konsolidirane računovodske izkaze vključene po metodi popolne konsolidacije. Odvisna družba je popolno konsolidirana od dneva pridobitve kontrole in je izključena iz konsolidacije z datumom izgube kontrole. V primeru spremembe deleža v lastniškem kapitalu obvladujoče družbe, ki ne povzročijo izgube obvladovanja, se spremembe deleža obračunajo kot transakcije z lastniškim kapitalom. Razlika med zneskom, za katerega se prilagodijo neobvladujoči deleži in pošteno vrednostjo plačanih ali prejetih nadomestil, se pripozna neposredno v lastniškem kapitalu in se pripiše lastnikom obvladujoče družbe. V primeru izgube obvladovanja odvisne družbe, se odpravi pripoznanje sredstev (vključno z dobrim imenom) in obveznosti odvisne družbe po knjigovodski vrednosti na dan izgube obvladovanja ter odpravi pripoznanje knjigovodske vrednosti neobvladujočih deležev. V postopkih konsolidacije so izločene vse medsebojne terjatve in obveznosti med družbami Skupine, prav tako pa so izločeni tudi prihodki, odhodki in morebitne dividende ter dobički in izgube, ki so ustvarjeni znotraj Skupine. Odvisna družba uporablja pri pripravi računovodskih izkazov v pretežni meri enake računovodske usmeritve kot matična družba. V primerih, ko računovodske usmeritve odstopajo od usmeritev matične družbe, so narejeni preračuni oz. prilagoditve na računovodske usmeritve matične družbe. Neobvladujoči deleži so v konsolidiranem izkazu finančnega položaja prikazani v okviru kapitala ločeno od lastniškega kapitala lastnikov obvladujoče družbe. V izkazu sprememb lastniškega kapitala ter izkazu poslovnega izida je posebej prikazan tudi čisti poslovni izid neobvladujočih lastnikov. 19 Sivent d.d. ima najmanj 20 % lastniški delež v naslednjih družbah: 2014: Naložba Kratk./Dolg. % lastništva Poslovni izid leta 2014 v evrih Kapital na GPL d.d. D 98,48% Moneta AD, Črna Gora D 36,53% V konsolidirane računovodske izkaze je po metodi popolne konsolidacije vključena družba GP Ljubljana, d.d. Družba Moneta a.d., Podgorica v konsolidacijo ni vključena, ker matična družba Sivent, d.d. Ljubljana, nima pomembnega vpliva na poslovanje navedene družbe, saj bodisi nima zastopnikov v organih upravljanja in nadzora teh družb, bodisi nima položaja, da bi lahko prevladujoče odločala o pomembnih poslovnih odločitvah te družbe Posli v tuji valuti Posli (transakcije in stanja), izraženi v tuji valuti, se preračunajo v evre (funkcijsko valuto družbe) po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v evre po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Nedenarne postavke in obveznosti, katerih izvirna vrednost je izražena v tuji valuti, se pretvorijo v evre po menjalnem tečaju na dan posla. Nedenarne postavke in obveznosti, izražene v tuji valuti in vrednotene po pošteni vrednosti, se pretvorijo v evre po menjalnem tečaju na dan, ko je

20 bila poštena vrednost določena. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih inštrumentov, razvrščenih na razpolago za prodajo. Družba je dosledno uporabila v nadaljevanju opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so predstavljena v priloženih računovodskih izkazih. 4.2 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Pripoznanje in merjenje Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po modelu nabavne vrednosti. V nabavno vrednost so všteti nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. Po začetnem pripoznanju so osnovna sredstva merjena po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Poznejši stroški Nadaljnja vlaganja, ki povečujejo prihodnje gospodarske koristi, povečujejo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev. Stroški vzdrževanja in popravil se pripoznajo v izkazu poslovnega izida v obdobju, ko nastanejo. Amortiziranje Pri obračunu amortizacije se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so navedene v nadaljevanju. Amortizacijske stopnje 2014 gradbeni objekti 2 % - 5 % motorna vozila 12,5 % - 16,5 % računalniška oprema 25 % - 50 % druga oprema 10 % - 33,3 % Sredstva se začnejo amortizirati, ko so na voljo za uporabo. Amortizacija posameznega obdobja je izkazana v izkazu poslovnega izida. Osnovno sredstvo se preneha amortizirati, ko se odpravi njegovo pripoznanje. Preostalo vrednost in dobo koristnosti sredstva se pregleduje na datum poročanja in ustrezno prilagodi, v kolikor so pričakovanja drugačna od prejšnjih ocen. 20 Odprava pripoznanja opredmetenih sredstev Pripoznanje opredmetenega sredstva se odpravi ob odtujitvi. Dobički ali izgube, ki nastanejo ob odtujitvi posameznega opredmetenega osnovnega sredstva, se določijo glede na razliko med prodajno vrednostjo ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo sredstva ter vplivajo na poslovni izid. Računovodske usmeritve v zvezi z oslabitvami in odpravo oslabitev so opisane v točkah 4.9 in NEOPREDMETENA SREDSTVA Kot neopredmetena sredstva se pripoznavajo nakupi programske opreme, dolgoročno pridobljeni patenti, licence. Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. Dejansko nabavno vrednost sestavlja nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo. Amortizacija Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev. Amortizacija neopredmetenih sredstev se začne, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo.

21 Uporabljene amortizacijske stopnje so naslednje: Amortizacijske stopnje 2014 licenčnine, programska oprema, patenti 20 % - 50 % Odprava pripoznanja neopredmetenih sredstev Pripoznanje neopredmetenega sredstva se odpravi ob odtujitvi ali kadar se ne pričakuje prihodnja gospodarska korist iz njegove uporabe ali odtujitve. Dobički ali izgube, ki izhajajo iz odprave pripoznanja neopredmetenega sredstva, se ugotovijo kot razlika med morebitnimi čistimi donosi ob odtujitvah in knjigovodsko vrednostjo sredstva. Pripoznajo se v poslovnem izidu, ko se odpravi pripoznanje sredstva. Računovodske usmeritve v zvezi z oslabitvami in odpravo oslabitev so opisane v točkah 4.9 in FINANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI Naložbene nepremičnine Za merjenje naložbenih nepremičnin po pripoznaju uporabljamo model nabavne vrednosti. Po sistemu nabavne vrednosti se naložbene nepremičnine merijo kot opredmetena osnovna sredstva, kar je opisano v točki 4.2. Finančne naložbe razpoložljive za prodajo Finančne naložbe razpoložljive za prodajo, so prikazane po pošteni vrednosti oziroma po nabavni vrednosti, če poštene vrednosti ni mogoče določiti. Dobički in izgube zaradi spremembe vrednosti se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu kot neto nerealizirani kapitalski dobički iz finančnih naložb razpoložljivih za prodajo, dokler naložba ni prodana ali odtujena. Dana posojila Dana posojila se ob začetnem pripoznanju izkazujejo po pošteni vrednosti, po začetnem pripoznanju pa po odplačni vrednosti. Morebitne razlike med izvirno in odplačno vrednostjo se izkazujejo v izkazu poslovnega izida v obdobju odplačevanja posojila. Poslovne terjatve Terjatve se merijo po odplačni vrednosti. Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo na domačo valuto, učinek pa vpliva na finančne prihodke ali odhodke. Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo pri terjatvi, izkazani po odplačni vrednosti, do izgube zaradi oslabitve, se izguba izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo terjatve in pričakovano udenarljivo vrednostjo in se pripozna v poslovnem izidu kot finančni odhodek. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, je treba šteti za dvomljive; če se zaradi njih začne sodni postopek, pa za sporne. Terjatve se pripoznajo v vrednosti izdanih računov, zmanjšane za morebitne popravke vrednosti. Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev individualno na osnovi izkušenj iz preteklih let, in sicer na pričakovano poplačljivost. Popravek vrednosti terjatev se oblikuje na koncu leta. Popravkov vrednosti terjatev družba ne oblikuje do povezanih oseb DENAR IN DENARNI USTREZNIKI Denar in denarni ustrezniki vključujejo denarna sredstva v blagajni in prosto razpoložljiva sredstva na računih pri bankah. 4.6 PREJETA POSOJILA Prejeta kratkoročna in dolgoročna posojila se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin in merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Povečujejo se za pripisane obresti in zmanjšujejo za odplačane zneske. Stroški izposojanja so finančni odhodki razen v primeru, da se pripišejo nabavni vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v fazi priprave za uporabo. Del dolgoročnega dolga, ki je že zapadel v plačilo in del dolgoročnega dolga, ki bo zapadel v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne dolgove.

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Ljubljana,

SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Ljubljana, SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO 30.06.2018 Ljubljana, 12.10.2018 1 Konsolidirano poročilo za obdobje 1. januarja do 30. junija 2018 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Konsolidirano letno poroĊilo

Konsolidirano letno poroĊilo Nerevidirano skupinsko polletno poročilo, Ljubljana na dan 30.6.2017 1 KAZALO 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. PREDSTAVITEV PODJETIJ V SKUPINI... 4 1.1.1. Obvladujoča druţba... 4 1.1.2. Odvisna podjetja...

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec 2010 1 Vsebina stran 1 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ------------------------------------------------------ 3 1.1 KONSOLIDIRAN IZKAZ

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

TRIGLAV,

TRIGLAV, KAZALO 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 3 1.1. ORGANIZIRANOST TRIGLAV, ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE, D.D.... 4 1.2. KADRI... 5 1.3. ORGANI UPRAVLJANJA... 5 1.4. DELNIŠKI KAPITAL IN DELNIČARJI... 6 2. SPLOŠNO GOSPODARSKO

Prikaži več

LP IFRS 2008_v25.doc

LP IFRS 2008_v25.doc LETNO POROČILO 2008 Kazalo 1 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 5 1.1 BILANCA STANJA... 5 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA... 6 1.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA... 7 1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV... 8 2 SPLOŠNE INFORMACIJE... 9 3

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, julij 2016 MATIJA MOHAR IZJAVA O AVTORSTVU Podpisani

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več