Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica"

Transkripcija

1 Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica

2 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje.

3 Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica Številka: /2012/41 Ljubljana, 14. januarja 2014

4 4 OBČINA ŠKOFLJICA Povzetek Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica v letu Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2011 v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter zadolževanje. Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Škofljica v letu 2011 izreklo negativno mnenje, ker Občina Škofljica ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih: v dveh postopkih menjave prodaje zemljišč in postopku prodaje zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe; v postopku menjave zemljišč in postopku prodaje zemljišč ni imenovala skrbnika pravnega posla; v štirih primerih oddaje poslovnih prostorov v najem ni pripravila posamičnega programa upravljanja, v treh primerih je sklenila neposredno najemno pogodbo, čeprav za to ni bil izpolnjen potrebni pogoj; poslovni prostor je oddala v najem, ne da bi sklenila najemno pogodbo v pisni obliki; dodatnih in spremenjenih del v skupnem znesku evrov ni oddala po predpisanem postopku javnega naročanja; za dodatna dela v znesku evrov ni izvedla ustreznega postopka javnega naročanja; z izvajalcem ni sklenila aneksa k pogodbi zaradi spremembe roka dokončanja del, izvajalcu pa tudi ni obračunala pogodbene kazni za prekoračitev roka dokončanja del; aneks v vrednosti evrov je bil sklenjen potem, ko so bila dela že opravljena; v dveh primerih je pridobila finančno zavarovanje, ki se glasi na manjši znesek od zahtevanega; v odloku o proračunu za leto 2011 ni določila obsega zadolževanja vseh pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine; nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ni izvajala v celoti. Računsko sodišče je Občini Škofljica podalo priporočili za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo to mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

5 Povzetek OBČINA ŠKOFLJICA 5

6 6 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo KAZALO 1. UVOD OPREDELITEV REVIZIJE PREDSTAVITEV OBČINE Temeljni podatki o organizaciji in poslovanju Podatki iz zaključnega računa proračuna Informacije o sprejetih proračunskih aktih Odgovorna oseba OBRAZLOŽITEV REVIZIJE UGOTOVITVE PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA IN ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM Prodaje nepremičnega premoženja Menjava zemljišča s parcelno številko 669/69 za zemljišči s parcelnima številkama 809/2 in 810/ Menjava zemljišča s parcelno številko 2357/11 za zemljišče s parcelno številko 557/ Prodaja zemljišč Oddaje poslovnih prostorov v najem Oddaja poslovnega prostora za opravljanje lekarniške dejavnosti Oddaja poslovnega prostora za opravljanje splošne zdravstvene dejavnosti Oddaja poslovnega prostora za opravljanje patronažne zdravstvene nege Oddaja poslovnega prostora za opravljanje zobne dejavnosti JAVNA NAROČILA PRI INVESTICIJSKIH ODHODKIH Investicijski odhodki Gradnja vrtca Gradnja kanalizacije Ureditev pločnika Preplastitev ceste ZADOLŽEVANJE Zadolževanje, odplačilo obveznosti in izdaja poroštev občine Zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine Primerjava stanja dolga... 25

7 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA 7 3. MNENJE ODZIVNO POROČILO PRIPOROČILI 29

8 8 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo 1. UVOD Revizijo pravilnosti dela poslovanja Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica (v nadaljevanju: občina) v letu 2011 smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču 1 (v nadaljevanju: ZRacS-1) in Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije 2. Sklep o izvedbi revizije 3 je bil izdan Naša pristojnost je, da izrečemo mnenje o pravilnosti poslovanja na podlagi revizije. Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij 4. Revizija je vključevala izvajanje postopkov za pridobivanje revizijskih dokazov o pravilnosti poslovanja. Izbrani postopki vključujejo tudi ocenjevanje tveganj za nastanek nepravilnosti. Pri ocenjevanju teh tveganj smo proučili notranje kontroliranje, povezano z zagotavljanjem pravilnosti poslovanja, da bi določili okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazili mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja občine. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja. 1.1 Opredelitev revizije Načrtovali smo, da bomo revizijo izvedli na štirih podsegmentih, in sicer: prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje ter projekti javno-zasebnega partnerstva. Občina od uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 5 do konca leta 2011 ni sklenila pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma izvedla projekta, ki je po vsebini javno-zasebno partnerstvo. Predmet revizije je bilo poslovanje občine v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter zadolževanje. Obdobje, za katero smo preverili pravilnost dela poslovanja občine, je leto Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2011 v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter zadolževanje. Podlago za revidiranje je predstavljal realiziran proračun občine za leto Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 2 Uradni list RS, št. 91/01. 3 Št /2012/2. 4 Uradni list RS, št. 43/13. 5 Uradni list RS, št. 127/06.

9 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA Predstavitev občine Temeljni podatki o organizaciji in poslovanju Podatki o velikosti in organih občine so prikazani v tabeli 1. Tabela 1: Podatki o velikosti in organih občine Število prebivalcev Ustanovitev 1995 Premoženjskopravna razmerja urejena Organi občine: župan poklicno opravljanje funkcije podžupan 7 2 (nepoklicno opravljanje funkcije) občinski svet 15 članov nadzorni odbor 5 članov Občina ima tri krajevne skupnosti, ki niso pravne osebe javnega prava. Je ustanoviteljica javnega zavoda in soustanoviteljica dveh javnih zavodov ter ima poslovni delež v javnem podjetju Podatki iz zaključnega računa proračuna Podatki iz zaključnega računa proračuna občine za leto 2011 in primerjava z letom 2010 so prikazani v tabeli 2. 6 Statistični urad Republike Slovenije, SI-Stat podatkovni portal: [URL: stanje na dan ], Podžupan v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ni organ občine, a zaradi popolnosti predstavitve občine navajamo tudi ta podatek.

10 10 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo Tabela 2: Primerjava prejemkov in izdatkov iz zaključnega računa proračuna občine za leto 2011 in zaključnega računa proračuna občine za leto 2010 Postavka Realizacija v letu 2011 Realizacija v letu 2010 Indeks v evrih v odstotkih v evrih v odstotkih (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)/(4)*100 A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO) Davčni prihodki , ,3 105 Nedavčni prihodki , ,9 76 Kapitalski prihodki , ,9 75 Prejete donacije / Transferni prihodki , ,9 122 Prejeta sredstva iz Evropske unije / Vsi prihodki BPO , ,0 97 Tekoči odhodki , ,0 103 Tekoči transferi , ,6 103 Investicijski odhodki , ,9 150 Investicijski transferi , ,5 77 Vsi odhodki BPO , ,0 118 Proračunski presežek, primanjkljaj ( ) / / / B. Račun finančnih terjatev in naložb Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev C. Račun financiranja 0 / 0 / / 0 / 0 / / 0 / 0 / / Zadolževanje / 0 / / Odplačila dolga 0 / 0 / / Saldo računa financiranja / 0 / / Sprememba stanja na računih / / / Vira: Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto , Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto Uradni list RS, št. 33/11. 9 Uradni list RS, št. 26/12.

11 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA Informacije o sprejetih proračunskih aktih Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto je bil sprejet , Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica 12 je bil sprejet ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica 13 je bil sprejet Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2011 je bil sprejet Odgovorna oseba Za pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. Ta odgovornost vključuje tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja. V obdobju, na katero se nanaša revizija, ter med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba Ivan Jordan, župan občine. 1.3 Obrazložitev revizije Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2011 smo revidirali tako, da smo preverili pravilnost izvršitve proračuna za leto 2011 na treh podsegmentih: prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih in zadolževanje. Podrobne revizijske programe smo uporabili na nestatistično določenem vzorcu vplačil in izplačil. V vzorec so bili vključeni poslovni dogodki, ki so se začeli v letu 2011, ter tudi poslovni dogodki, ki so se začeli pred letom, na katero se nanaša revizija, a so vplivali na poslovanje občine v letu Pri preizkušanju posameznih zneskov je bilo vplačilo ali izplačilo obravnavano kot zadnje dejanje v zaporedju med seboj povezanih dejanj. Če je bilo v zaporedju dejanj, ki se je končalo s preizkušenim vplačilom ali izplačilom, kakšno dejanje v nasprotju s predpisi, smo preizkušeno vplačilo ali izplačilo šteli za nepravilno. 10 Uradni list RS, št. 11/ Uradni list RS, št. 48/ Uradni list RS, št. 80/ Uradni list RS, št. 97/11.

12 12 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo 2. UGOTOVITVE 2.1 Prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem Prodaje nepremičnega premoženja Prihodki od prodaje nepremičnega premoženja so v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2011 izkazani v skupnem znesku evrov, kar predstavlja 0,6 odstotka vseh izkazanih prihodkov občine v letu Menjava zemljišča s parcelno številko 669/69 za zemljišči s parcelnima številkama 809/2 in 810/1 Občina je s fizično osebo sklenila menjalno pogodbo, s katero je odsvojila zemljišče s parcelno številko 669/69, k. o. Lanišče, v izmeri kvadratnih metrov in vrednosti evrov in pridobila zemljišči s parcelnima številkama 809/2 in 810/1, k. o. Lanišče, v skupni izmeri kvadratnih metrov in skupni vrednosti evrov a Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 14 (v nadaljevanju: uredba o premoženju iz leta 2007) je v četrtem odstavku 48. člena določala, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na enotnem spletnem portalu najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe (do vzpostavitve enotnega spletnega portala se objavi na svetovnem spletu 72. člen uredbe o premoženju iz leta 2007). Občina v postopku menjave zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe, kar je bilo v neskladju s četrtim odstavkom 48. člena v povezavi z 72. členom uredbe o premoženju iz leta Menjava zemljišča s parcelno številko 2357/11 za zemljišče s parcelno številko 557/12 Občina je s tremi fizičnimi osebami sklenila menjalno pogodbo, s katero je odsvojila zemljišče s parcelno številko 2357/11, k. o. Lanišče, v izmeri 59 kvadratnih metrov v vrednosti evrov in pridobila zemljišče s parcelno številko 557/12, k. o. Lanišče, v izmeri 67 kvadratnih metrov v vrednosti evrov. 14 Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10.

13 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA a Uredba o premoženju iz leta 2007 je v četrtem odstavku 48. člena določala, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na enotnem spletnem portalu najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe (do vzpostavitve enotnega spletnega portala se objavi na svetovnem spletu 72. člen uredbe o premoženju iz leta 2007). Občina v postopku menjave zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe, kar je bilo v neskladju s četrtim odstavkom 48. člena v povezavi z 72. členom uredbe o premoženju iz leta b Uredba o premoženju iz leta 2007 je v drugem odstavku 31. člena določala, da za spremljanje pravilne in celovite realizacije pravnega posla imenuje predstojnik upravljavca skrbnika posameznega pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem, če skrbnik ni določen že v pogodbi. Občina v postopku menjave zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi, kar je bilo v neskladju z drugim odstavkom 31. člena uredbe o premoženju iz leta Pojasnilo občine Skrbnik pogodbe ni bil naveden na pogodbi, je bil pa naveden na obrazcu za pregled pogodb Prodaja zemljišč Občina je s fizično osebo sklenila pogodbo o prodaji zemljišč s parcelnima številkama 1785/8 in 1790/10, obe k. o. Pijava Gorica, v skupni izmeri 208 kvadratnih metrov v vrednosti evrov a Uredba o premoženju iz leta 2007 je v četrtem odstavku 48. člena določala, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na enotnem spletnem portalu najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe (do vzpostavitve enotnega spletnega portala se objavi na svetovnem spletu člen uredbe o premoženju iz leta 2007). Občina v postopku prodaje zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe, kar je bilo v neskladju s četrtim odstavkom 48. člena v povezavi z 72. členom uredbe o premoženju iz leta b Uredba o premoženju iz leta 2007 je v drugem odstavku 31. člena določala, da za spremljanje pravilne in celovite realizacije pravnega posla imenuje predstojnik upravljavca skrbnika posameznega pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem, če skrbnik ni določen že v pogodbi. Občina v postopku prodaje zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi, kar je bilo v neskladju z drugim odstavkom 31. člena uredbe o premoženju iz leta Pojasnilo občine Skrbnik pogodbe ni bil naveden na pogodbi, je bil pa naveden na obrazcu za pregled pogodb.

14 14 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo Oddaje poslovnih prostorov v najem Prihodki od najemnin za poslovne prostore so v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2011 izkazani v znesku evrov, kar predstavlja 0,4 odstotka vseh izkazanih prihodkov občine v letu Oddaja poslovnega prostora za opravljanje lekarniške dejavnosti Občina je z lekarno Moja lekarna, Staša Marija Kastelic, mag. farm. spec., Škofljica sklenila neposredno najemno pogodbo za poslovni prostor za opravljanje lekarniške dejavnosti v izmeri 116,71 kvadratnega metra za nedoločen čas oziroma do izteka koncesijskega razmerja. Najemnina je bila določena v znesku 700,26 evra mesečno oziroma evre letno. V pogodbi o koncesiji je določeno, da se koncesija daje za določen čas sedmih let in lahko preneha v roku šestih mesecev po odpovedi, če nobena od strank v obdobju trajanja koncesijske pogodbe ne poda odpovedi oziroma pred iztekom sedemletnega obdobja ne sporoči, da z iztekom obdobja pogodba preneha, se pogodba avtomatično podaljša za nedoločen čas. Najemnica je zaprosila za najem dodatnega prostora za lekarniško dejavnost. Občina je z dopisom najemnici izdala soglasje za najem dodatnega prostora, ni pa zanj sklenila pogodbe o najemu ali aneksa k pogodbi iz leta V letu 2011 je najemnica plačevala mesečno najemnino v znesku 790 evrov, od tega 90 evrov za dodatni prostor. Najemnica je v letu 2011 plačala najemnino v skupnem znesku evrov. Najemno razmerje je prenehalo a Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 15 (v nadaljevanju: uredba o premoženju iz leta 2003) je v 59. členu določala, da se stvarno premoženje, ki ga ne potrebuje noben od drugih upravljavcev in ga upravljavec ni predvidel za postopek razpolaganja, lahko odda v najem. V ta namen se mora pripraviti posamičen program upravljanja, ki mora vsebovati namen in cilj oddaje v najem stvarnega premoženja, razloge za oddajo v najem, navedbo in opis stvarnega premoženja, dokumentacijo, ki izkazuje lastništvo stvarnega premoženja (pravni pregled stvarnega premoženja), predlog pravnega posla in sklep Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlade), znesek najemnine oziroma zakupnine in način, po katerem je bila izračunana oziroma določena, ter druge za odločanje pomembne okoliščine in podatke. Občina za postopek oddaje nepremičnega premoženja v najem, začet v letu 2004, po katerem je bila sklenjena najemna pogodba, ki je v letu 2011 še vedno veljala, ni pripravila posamičnega programa upravljanja, kar je bilo v neskladju z 59. členom uredbe o premoženju iz leta b Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 16 v 12. členu določa, da najem poslovne stavbe ali poslovnih prostorov nastane s pogodbo med najemodajalcem in najemnikom (najemno pogodbo). Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, ni veljavna. 15 Uradni list RS, št. 12/03, 77/ Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in Uradni list RS, št. 32/00.

15 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA 15 Občina je z oddajo dodatnega poslovnega prostora v najem za mesečno najemnino 90 evrov (1.080 evrov letno), za najem katerega ni sklenila aneksa k najemni pogodbi iz leta 2004 ali nove najemne pogodbe, ravnala v neskladju z 12. členom Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih Oddaja poslovnega prostora za opravljanje splošne zdravstvene dejavnosti Občina je z Ordinacijo splošne medicine, Tatjana Jezerc Križanič, dr. med., Ljubljana sklenila neposredno najemno pogodbo za poslovni prostor za opravljanje zasebne splošne zdravstvene dejavnosti v izmeri 111,89 kvadratnega metra za nedoločen čas oziroma do izteka koncesijskega razmerja. Pogodba o koncesiji z dne je bila prav tako sklenjena za nedoločen čas. Najemnina je bila določena v znesku 671,34 evra mesečno oziroma evrov letno. Najemnica je v letu 2011 plačala najemnino v znesku evrov a Uredba o premoženju iz leta 2003 je v 59. členu določala, da se stvarno premoženje, ki ga ne potrebuje noben od drugih upravljavcev in ga upravljavec ni predvidel za postopek razpolaganja, lahko odda v najem. V ta namen se mora pripraviti posamičen program upravljanja, ki mora vsebovati namen in cilj oddaje v najem stvarnega premoženja, razloge za oddajo v najem, navedbo in opis stvarnega premoženja, dokumentacijo, ki izkazuje lastništvo stvarnega premoženja (pravni pregled stvarnega premoženja), predlog pravnega posla in sklep vlade, znesek najemnine oziroma zakupnine in način, po katerem je bila izračunana oziroma določena, ter druge za odločanje pomembne okoliščine in podatke. Občina za postopek oddaje nepremičnega premoženja v najem, izveden v letu 2007, po katerem je bila sklenjena najemna pogodba, ki je v letu 2011 še vedno veljala, ni pripravila posamičnega programa upravljanja, kar je bilo v neskladju z 59. členom uredbe o premoženju iz leta b Uredba o premoženju iz leta 2003 je v 60. členu tudi določala, da se pri oddaji stvarnega premoženja države v najem uporabi metoda javne ponudbe. V drugem odstavku 60. člena uredbe o premoženju iz leta 2003 so podrobneje določeni pogoji za oddajo stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo, in sicer se oddaja v najem na podlagi neposredne pogodbe po 6. točki lahko opravi, če se stvarno premoženje odda osebi, ki ji je podeljena koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od dvajsetih let. Občina je s tem, ko je sklenila neposredno najemno pogodbo, čeprav za to ni bil izpolnjen potrebni pogoj, ravnala v neskladju s 6. točko drugega odstavka 60. člena uredbe o premoženju iz leta Oddaja poslovnega prostora za opravljanje patronažne zdravstvene nege Občina je s Patronažnim zdravstvenim varstvom, Marija Zalar, viš. med. sestra, spec. patronaže zdravstvene nege, Škofljica sklenila neposredno najemno pogodbo za poslovni prostor za opravljanje zasebne patronažne zdravstvene nege v izmeri 14,83 kvadratnega metra za nedoločen čas oziroma do izteka koncesijskega razmerja. Pogodba o koncesiji je bila sklenjena za nedoločen čas. Najemnina je bila določena v znesku 88,98 evra mesečno oziroma evrov letno. Občina in najemnica sta sklenila aneks k najemni pogodbi zaradi zamenjave najetih prostorov. Z aneksom se je povečala najeta površina na 15,23 kvadratnega metra in znesek najemnine na 91,38 evra mesečno oziroma evrov letno.

16 16 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo Najemnica je v letu 2011 plačala najemnino v znesku evrov a Uredba o premoženju iz leta 2003 je v 59. členu določala, da se stvarno premoženje, ki ga ne potrebuje noben od drugih upravljavcev in ga upravljavec ni predvidel za postopek razpolaganja, lahko odda v najem. V ta namen se mora pripraviti posamičen program upravljanja, ki mora vsebovati namen in cilj oddaje v najem stvarnega premoženja, razloge za oddajo v najem, navedbo in opis stvarnega premoženja, dokumentacijo, ki izkazuje lastništvo stvarnega premoženja (pravni pregled stvarnega premoženja), predlog pravnega posla in sklep vlade, znesek najemnine oziroma zakupnine in način, po katerem je bila izračunana oziroma določena, ter druge za odločanje pomembne okoliščine in podatke. Občina za postopek oddaje nepremičnega premoženja v najem, izveden v letu 2007, po katerem je bila sklenjena najemna pogodba, ki je v letu 2011 še vedno veljala, ni pripravila posamičnega programa upravljanja, kar je bilo v neskladju z 59. členom uredbe o premoženju iz leta b Uredba o premoženju iz leta 2003 je v 60. členu tudi določala, da se pri oddaji stvarnega premoženja države v najem uporabi metoda javne ponudbe. V drugem odstavku 60. člena uredbe o premoženju iz leta 2003 so podrobneje določeni pogoji za oddajo stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo, in sicer se oddaja v najem na podlagi neposredne pogodbe po 6. točki lahko opravi, če se stvarno premoženje odda osebi, ki ji je podeljena koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od dvajsetih let. Občina je s tem, ko je sklenila neposredno najemno pogodbo, čeprav za to ni bil izpolnjen potrebni pogoj, ravnala v neskladju s 6. točko drugega odstavka 60. člena uredbe o premoženju iz leta Oddaja poslovnega prostora za opravljanje zobne dejavnosti Občina je z Zasebno zobno ordinacijo, Darinka Marič, dr. dent. med., Škofljica sklenila neposredno najemno pogodbo za poslovni prostor za opravljanje zasebne zobne dejavnosti v izmeri 66,43 kvadratnega metra za nedoločen čas oziroma do izteka koncesijskega razmerja. Pogodba o koncesiji z dne je bila sklenjena za nedoločen čas. Najemnina je bila določena v znesku 398,58 evra mesečno oziroma evrov letno. Najemnica je v letu 2011 plačala najemnino v znesku evrov a Uredba o premoženju iz leta 2003 je v 59. členu določala, da se stvarno premoženje, ki ga ne potrebuje noben od drugih upravljavcev in ga upravljavec ni predvidel za postopek razpolaganja, lahko odda v najem. V ta namen se mora pripraviti posamičen program upravljanja, ki mora vsebovati namen in cilj oddaje v najem stvarnega premoženja, razloge za oddajo v najem, navedbo in opis stvarnega premoženja, dokumentacijo, ki izkazuje lastništvo stvarnega premoženja (pravni pregled stvarnega premoženja), predlog pravnega posla in sklep vlade, znesek najemnine oziroma zakupnine in način, po katerem je bila izračunana oziroma določena, ter druge za odločanje pomembne okoliščine in podatke. Občina za postopek oddaje nepremičnega premoženja v najem, izveden v letu 2007, po katerem je bila sklenjena najemna pogodba, ki je v letu 2011 še vedno veljala, ni pripravila posamičnega programa upravljanja, kar je bilo v neskladju z 59. členom uredbe o premoženju iz leta 2003.

17 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA b Uredba o premoženju iz leta 2003 je v 60. členu tudi določala, da se pri oddaji stvarnega premoženja države v najem uporabi metoda javne ponudbe. V drugem odstavku 60. člena uredbe o premoženju iz leta 2003 so podrobneje določeni pogoji za oddajo stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo, in sicer se oddaja v najem na podlagi neposredne pogodbe po 6. točki lahko opravi, če se stvarno premoženje odda osebi, ki ji je podeljena koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od dvajsetih let. Občina je s tem, ko je sklenila neposredno najemno pogodbo, čeprav za to ni bil izpolnjen potrebni pogoj, ravnala v neskladju s 6. točko drugega odstavka 60. člena uredbe o premoženju iz leta Ukrep občine Občinski svet je sprejel Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem.

18 18 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo 2.2 Javna naročila pri investicijskih odhodkih V tabeli 3 prikazujemo podatke o javnih naročilih v letu 2011 glede na vrsto objave. Tabela 3: Podatki o javnih naročilih v letu 2011 glede na vrsto objave Brez objave Objava na portalu javnih naročil Seznanitev Urada za uradne objave Evropskih skupnosti Sklenjene pogodbe in naročilnice Število Vrednost v evrih Število Vrednost v evrih Število Vrednost v evrih Blago in storitve Pogodbe Odstotek od skupnega števila / vrednosti 11,4 38, ,7 / / Naročilnice Odstotek od skupnega števila / vrednosti 85,4 43,9 0 0 / / Gradnje Pogodbe Odstotek od skupnega števila / vrednosti 1,1 13, ,3 / / Naročilnice Odstotek od skupnega števila / vrednosti 2,1 4,7 0 / / / Skupaj Vir: podatki občine. Po podatkih občine je bilo od skupno 291 izvedenih postopkov javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljenih 10 postopkov v skupni vrednosti evrov, kar predstavlja 53,1 odstotka vrednosti vseh izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb. Preostalih 281 postopkov javnega naročanja v skupnem znesku evrov ni preseglo praga 17, ki ga za obvezno objavo na portalu javnih naročil določa drugi odstavek 12. člena Zakona o javnem naročanju 18 (v nadaljevanju: ZJN-2) evrov (brez DDV) za blago in storitve in evrov (brez DDV) za gradnje. 18 Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11.

19 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA Investicijski odhodki Investicijski odhodki brez odhodkov za nakup nepremičnega premoženja so v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2011 izkazani v skupnem znesku evrov, kar predstavlja 29,2 odstotka vseh izkazanih odhodkov občine v letu V tabeli 4 so prikazani načrtovani in realizirani zneski v letu 2011 ter pogodbene vrednosti javnih naročil pri investicijskih odhodkih, vključenih v preveritev. Tabela 4: Načrtovani in realizirani zneski ter pogodbene vrednosti javnih naročil Naziv javnega naročila Načrtovani znesek 19 v letu 2011 v evrih Realizirani znesek v letu 2011 v evrih Vrednost po osnovni pogodbi v evrih vrednost v evrih Aneksi 20 delež 21 v odstotkih Skupna vrednost pogodbe v evrih Gradnja vrtca , Obnovitvena dela na gradu , Gradnja kanalizacije , Gradnja zidu in odvodnjavanje / / Ureditev pločnika / / Preplastitev ceste , Ureditev ceste / / Viri: Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2011, pogodbe, aneksi k pogodbam, naročilnice, konto kartice Gradnja vrtca Občina je v letu 2010 izvedla postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za projektiranje in gradnjo nove enote osem-oddelčnega vrtca na Lavrici in s ponudnikom Marles hiše Maribor, d. o. o., Limbuš, ki je ponudil najnižjo ceno, sklenila pogodbo v vrednosti evrov 22 in z rokom dokončanja del do konca avgusta K osnovni pogodbi so bili do sklenjeni štirje aneksi, in sicer: aneks št. 1, s katerim se je pogodbena vrednost zaradi manj del zmanjšala za evrov, zaradi spremenjenih in dodatnih del (namesto predvidene razdelilne kuhinje bo urejena centralna kuhinja) pa povečala za evrov na evrov in podaljšal rok dokončanja del do ; 19 Rebalans proračuna za leto Sklenjeni do Delež glede na osnovno vrednost pogodbe. 22 Od tega je vrednost 1. faze projektiranje evrov, vrednost 2. faze izvedba gradbeno-obrtniških del pa evrov.

20 20 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo aneks št. 2, s katerim se je pogodbena vrednost zaradi spremenjenih in dodatnih del (dodatne terase in spremenjeno senčenje teras) povečala za evrov na evrov in podaljšal rok dokončanja del do ; aneks št. 3, s katerim se je pogodbena vrednost zaradi dodatnih del (sprememba strojnih instalacij zaradi spremembe zakonodaje na področju učinkovite rabe energije) povečala za evrov na evrov in še aneks št. 4, s katerim se je pogodbena vrednost zaradi dodatnih del (dodatna protipožarna protidimna zaščita oken ter naročilo dodatnih del 23 za doseganje pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev na razpisu Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada) povečala za evrov na evrov. V letu 2011 je občina za izvršena dela plačala izvajalcu evrov. Investicija v letu 2011 še ni bila zaključena a Občina se je s štirimi aneksi, ki so bili sklenjeni do , z izvajalcem dogovorila za dodatna in spremenjena dela v skupnem znesku evrov. Dodatna in spremenjena dela po aneksih št. 1, 2 in 4 (namesto razdelilne kuhinje centralna kuhinja, izvedba dodatnih teras in sprememba predvidenega senčenja teras, dodatna protipožarna protidimna zaščita oken ter dodatna dela zaradi doseganja pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada) niso nastala zaradi nepredvidenih okoliščin, ampak zaradi spremembe projekta na željo naročnika med izvedbo projekta. Občina je oddala dodatna in spremenjena dela iz aneksov št. 1, 2, 3 in 4 v skupnem znesku evrov na podlagi pridobljenih ponudb izvajalca. Občina se z izbranim izvajalcem ni pogajala o ceni dodatnih oziroma spremenjenih del, je pa za ta dela pridobila ponudbe drugih ponudnikov na trgu. Občina dodatnih in spremenjenih del v skupnem znesku evrov, s katerimi je spremenila obseg javnega naročila in tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, ni oddala po enem od predpisanih postopkov javnega naročanja, kar je v neskladju s prvim odstavkom 24. člena ZJN-2, ki opredeljuje vrste postopkov, po katerih naročnik izvede javno naročanje. Pojasnilo občine Ker je bilo smotrno in gospodarno osnovni projekt spremeniti, je izvajalec posredoval specifikacijo nujnih dodatnih del. Strokovne službe občine so skupaj z nadzornikom preverile ustreznost in ceno vsake posamezne postavke, občina pa je pridobila tudi konkurenčne ponudbe Gradnja kanalizacije Občina je v letu 2011 izvedla postopek oddaje naročila male vrednosti za gradnjo kanalizacije po Albrehtovi ulici in s ponudnikom Komunalne gradnje, d. o. o., Grosuplje, ki je ponudil najnižjo ceno, sklenila pogodbo v vrednosti evrov. Pogodbeni stranki sta na podlagi ponudbenega 23 Zamenjava obstoječih stekel za doseganje toplotne prehodnosti in zamenjava vhodnih vrat z boljšo toplotno izolativnostjo, zamenjava izolacije v estrihu pritličja, dodatna izolacija zunanjih sten, dodatna dela za zagotovitev ustrezne zrakotesnosti, povečanje kapnih napuščev.

21 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA 21 predračuna izvajalca sklenili aneks št. 1 k pogodbi, s katerim se je zaradi dodatnih del pogodbena vrednost povečala za evrov na evrov. V letu 2011 je občina za izvršena dela plačala izvajalcu evrov a V 14. členu pogodbe je določeno, da je rok za dokončanje del 40 koledarskih dni od podpisa pogodbe in uvedbe izvajalca v delo. Določeno je, da datum uvedbe v delo občina in izvajalec pisno potrdita z vpisom v gradbeni dnevnik. V 15. členu pogodbe je določeno, da mora izvajalec s pisno obrazložitvijo obvestiti naročnika o nastanku pogojev, ki vplivajo na podaljšanje roka dokončanja del. V 18. členu pogodbe pa je določeno, da mora izvajalec, če po svoji krivdi ne izvede pogodbenih del, plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 odstotka skupne pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan prekoračitve roka dokončanja del, vendar skupno največ v višini 10 odstotkov skupne pogodbene vrednosti z DDV. Občina ni predložila dokazila, iz katerega bi bilo razvidno, da je izvajalec s pisno obrazložitvijo obvestil naročnika o nastanku pogojev, ki vplivajo na podaljšanje roka dokončanja del. Izvajalec je v gradbenem dnevniku, iz katerega je razvidno, da je bil uveden v delo , z deli pa zaključil , navedel le, da se za trideset dni podaljša pogodbeni rok 24. Izvajalec je dela zaključil 82 dni kasneje, kot je bil pogodbeni rok za dokončanje del. Občina izvajalcu zaradi zamude pri prekoračitvi roka dokončanja del ni zaračunala pogodbene kazni v znesku evrov, kar je v neskladju s pogodbenimi določili Ureditev pločnika Občina je v letu 2011 izvedla postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za ureditev pločnika ob Šmarski cesti in s ponudnikom Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak (v nadaljevanju: družba Mapri Proasfalt), ki je ponudil najnižjo ceno, sklenila pogodbo v vrednosti evrov. V letu 2011 je občina za izvršena dela plačala izvajalcu evro. Investicija v letu 2011 še ni bila zaključena a V 5. členu pogodbe je določeno, da se izvajalec zavezuje najkasneje v roku 8 delovnih dni od podpisa pogodbe izročiti občini finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 odstotkov vrednosti pogodbenih del z DDV, ki mora biti brezpogojno, nepreklicno in mora glasiti na prvi poziv ter veljati ves čas trajanja pogodbe in še 90 dni po njenem preteku. Občina je pridobila menično izjavo v znesku evrov, kar je za evrov manjši znesek od zahtevanega in zato v neskladju s pogodbenimi določili Preplastitev ceste Občina je v letu 2011 izvedla postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za preplastitev ceste Želimlje Podturjak in z družbo Mapri Proasfalt, ki je ponudila najnižjo ceno, sklenila pogodbo v vrednosti evrov. Pogodbeni stranki sta k pogodbi sklenili še dva aneksa. Na podlagi ponudbe izvajalca sta sklenili aneks št. 1, s katerim se je zaradi dodatnih del pogodbena vrednost 24 Zaradi izvedbe predhodnih del, trasa ni bila dostopna in zato dela niso bila mogoča.

22 22 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo povečala za evrov na evrov, in še aneks št. 2, s katerim se je zaradi dodatnih del pogodbena vrednost povečala za evrov na evrov. V letu 2011 je občina za izvršena dela plačala izvajalcu evrov a V 5. členu pogodbe je določeno, da se izvajalec zavezuje najkasneje v roku 8 delovnih dni od podpisa pogodbe izročiti občini finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 odstotkov vrednosti pogodbenih del z DDV, ki mora biti brezpogojno, nepreklicno in mora glasiti na prvi poziv ter veljati ves čas trajanja pogodbe in še 90 dni po njenem preteku. Občina je pridobila menično izjavo v znesku evrov, kar je za evrov manjši znesek od zahtevanega in zato v neskladju s pogodbenimi določili b V 14. členu pogodbe je določeno, da bo v primeru dodatnih del naročnik izvedel postopek po 1. točki šestega odstavka 29. člena ZJN-2 in z njim sklenil aneks po cenah, ki se bodo oblikovale na podlagi kalkulativnih osnov iz ponudbe in pod enakimi pogoji kot v osnovni pogodbi. Občina je oddala dodatna dela iz aneksa št. 1 in aneksa št. 2 v skupnem znesku evrov na podlagi pridobljene ponudbe izvajalca. Oddajo dodatnih gradbenih del pod določenimi pogoji dopušča peti odstavek 29. člena ZJN-2, vendar na način, da naročnik ta dela odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Tega občina ni storila, zato je ravnala v neskladju z 29. členom ZJN-2, ki opredeljuje oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave c V 142. členu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 25 je določeno, da morajo neposredni uporabniki skleniti pogodbo pred začetkom opravljanja storitve ali nabave blaga. Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da so bila dela za preplastitev ceste Želimlje Podturjak zaključena , aneks št. 2 pa je bil sklenjen Občina in izvajalec sta aneks št. 2 v vrednosti evrov sklenila 18 dni po zaključku del, kar je v neskladju s 142. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 2.3 Zadolževanje Zadolževanje občin urejata Zakon o javnih financah 26 (v nadaljevanju: ZJF) in Zakon o financiranju občin 27 (v nadaljevanju: ZFO-1), ki določata predvsem način, namen in pogoje zadolžitve občine, največji možni obseg zadolževanja občine ter izdajo poroštev občine za zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. 25 Uradni list RS, št. 50/07, 61/ Uradni list RS, št. 11/11-UPB4. 27 Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11.

23 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA Zadolževanje, odplačilo obveznosti in izdaja poroštev občine Občina se je v letu 2011 dolgoročno zadolžila v znesku evrov. V letu 2011 je na podlagi soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročno posojilo za financiranje izgradnje vrtca in z UniCredit Banka Slovenija, d. d., Ljubljana sklenila kreditno pogodbo v vrednosti evrov za obdobje petnajstih let. Občina v letu 2011 ni odplačevala obveznosti iz dolgoročnih posojil in obresti, ni sklepala pogodb o dolgoročnem finančnem najemu in ni prevzemala obveznosti za blagovne kredite. Na dan ni izkazovala potencialnih obveznosti iz izdanih poroštev ter v letu 2011 ni izdajala poroštev za zadolževanje posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine Podatki o dolgoročni zadolžitvi pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan in odplačilih obveznosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine v letu 2011 so prikazani v tabeli 5. Tabela 5: Zadolžitev pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan in odplačila obveznosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine v letu 2011 v evrih Vrsta zadolžitve Stanje Odplačila v letu 2011 Zadolžitev na podlagi soglasja občine Zadolžitev brez soglasja občine Izdana poroštva 0 0 Skupaj zadolžitev pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine Vir: podatki o zadolženosti občine. Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine je na dan znašalo evrov. Zadolžena so bila javna podjetja, povezana v Javni holding Ljubljana, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Javni holding Ljubljana), v skupnem znesku evrov 28, od tega v znesku 28 Celotno stanje zadolženosti javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana, je na dan znašalo evrov, od česar se na občino v skladu s solastniškim deležem v Javnem holdingu Ljubljana nanaša 1,80 odstotka celotnega dolga (zmanjšanega za posojila, za katera je Mestna občina Ljubljana kot največja solastnica Javnega holdinga Ljubljana izdala poroštva k zadolžitvi).

24 24 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo evrov s soglasjem občine 29 in v znesku evrov brez soglasja občine. Stanje zadolženosti izhaja iz neodplačanih kratkoročnih posojil, najetih v letih 2010 in 2011, v skupnem znesku evrov ter neodplačanih dolgoročnih posojil, najetih v letih od 2001 do 2005, v skupnem znesku evrov. Javna podjetja, povezana v Javni holding Ljubljana, so se v letu 2011 kratkoročno zadolžila v skupnem znesku evrov (na občino se nanaša zadolžitev v znesku evrov), od tega v znesku evrov s soglasjem občin soustanoviteljic in v znesku evrov brez soglasja občin soustanoviteljic a ZFO-1 v četrtem odstavku 10.g člena določa, da se obseg zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. Občina v odloku o proračunu za leto 2011 ni določila obsega zadolževanja javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana. Občina v odloku o proračunu za leto 2011 ni določila obsega zadolževanja vseh pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, kar je v neskladju s četrtim odstavkom 10.g člena ZFO b ZJF v prvem odstavku 88. člena določa, da se javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin, to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Na podlagi prvega odstavka 10.g člena ZFO-1 se javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet, in če imajo zagotovljena sredstva za odplačevanje dolga iz neproračunskih virov. Občina ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, saj kljub temu da so se javna podjetja v letu 2011 zadolževala, občinski svet ni določil pogojev, pod katerimi se ta lahko zadolžujejo, zato ni poslovala v skladu s prvim odstavkom 71. člena ZJF, ki določa, da organ občinske uprave, pristojen za finance, izvaja tudi nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb c V letu 2011 sta kratkoročni posojili brez soglasja občine najela: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: JP LPP) pri Javnem holdingu Ljubljana v znesku evrov 30 (od tega se na občino nanaša evrov) in družba BUS, d. o. o., Ljubljana (v lasti JP LPP) pri JP LPP v znesku evrov (od tega se na občino nanaša evrov). ZJF v prvem odstavku 88. člena določa, da se javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin, to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Na 29 Občinski sveti občin ustanoviteljic Javnega holdinga Ljubljana so z Aktom o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o. (Uradni list RS, št. 82/04) prenesli svojo pristojnost za izdajo soglasij za zadolžitev javnih podjetij iz 10.g člena ZFO-1 na skupni organ občin svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev). Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic Javnega holdinga Ljubljana. 30 Svet ustanoviteljev je izdal soglasje za to zadolžitev šele

25 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA 25 podlagi prvega odstavka 10.g člena ZFO-1 se javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet, in če imajo zagotovljena sredstva za odplačevanje dolga iz neproračunskih virov. Soglasje na podlagi tretjega odstavka 10.g člena ZFO-1 izda občinski svet 31. Občina ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, saj svet ustanoviteljev v letu 2011 ni izdal soglasja za zadolžitev javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je občina, in za zadolžitev druge pravne osebe, v kateri ima občina skupaj z ostalimi občinami soustanoviteljicami posredno prevladujoč vpliv na poslovanje, zato ni poslovala v skladu s prvim odstavkom 71. člena ZJF, ki določa, da organ občinske uprave, pristojen za finance, izvaja tudi nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb. Pojasnilo občine Občina je soustanoviteljica Javnega holdinga Ljubljana zgolj v deležu 1,8 odstotka in tako na odločitve skupščine oziroma sveta ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana skoraj nima vpliva. Občina je tako Javni holding Ljubljana kot tudi Mestno občino Ljubljana večkrat zaprosila za podatke o izdanih poroštvih oziroma soglasjih za kredite, ki so jih najemala javna podjetja v okviru Javnega holdinga Ljubljana. Po ugovoru občine, tako njenih strokovnih služb kot župana, na svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana, je občina dosegla, da se je v uradnih evidencah izbrisal znesek dolga, ki naj bi se glede na delež nanašal na občino Primerjava stanja dolga V tabeli 6 je nekaj kazalnikov, ki prikazujejo stanje dolga občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan in primerjavo s stanjem dolga vseh občin v Republiki Sloveniji. 31 Tako kot opomba 29.

26 26 OBČINA ŠKOFLJICA Revizijsko poročilo Tabela 6: Stanje dolga občine na dan in primerjalni podatki za vse občine v Republiki Sloveniji Občina Vse občine v Republiki Sloveniji Delež v odstotkih (1) (2) (3) (4)=(2/3)*100 Dolg občin/-e, v evrih ,3 Dolg občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin/e, v evrih Število prebivalcev ,5 Dolg občine na prebivalca občin/-e, v evrih / Dolg občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na prebivalca občin/-e, v evrih Prihodki BPO, v evrih ,4 Dolg občin/-e glede na prihodke BPO proračuna tekočega leta, v odstotkih 22,2 30,3 Viri: podatki občine, podatki Ministrstva za finance, podatki Statističnega urada Republike Slovenije 32. Iz kazalnikov zadolžitve je razvidno: zadolženost občine na dan pomeni 0,3 odstotka zadolženosti vseh občin v Republiki Sloveniji, prihodki BPO občine pa 0,4 odstotka prihodkov BPO vseh občin v Republiki Sloveniji; dolg občine na prebivalca občine na dan je za 134 evrov oziroma 44 odstotkov nižji od dolga vseh občin v Republiki Sloveniji na prebivalca; dolg občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na prebivalca občine na dan je za 177 evrov oziroma 45 odstotkov nižji od dolga vseh občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin na prebivalca v Republiki Sloveniji; delež dolga občine v prihodkih BPO proračuna je na dan za 26,7 odstotka manjši od povprečja tega kazalca za vse občine v Republiki Sloveniji. 0,3 / / 32 SI-Stat podatkovni portal: [ stanje na dan ],

27 Revizijsko poročilo OBČINA ŠKOFLJICA MNENJE Revidirali smo pravilnost poslovanja Občine Škofljica v letu 2011 v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter zadolževanje. Negativno mnenje Ugotovili smo, da Občina Škofljica pri poslovanju v letu 2011 v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter zadolževanje, ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih: v dveh postopkih menjave prodaje zemljišč in postopku prodaje zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe; v postopku menjave zemljišč in postopku prodaje zemljišč ni imenovala skrbnika pravnega posla, kar je v neskladju z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin točke a, a, a, b in b; v štirih primerih oddaje poslovnih prostorov v najem ni pripravila posamičnega programa upravljanja, v treh primerih je sklenila neposredno najemno pogodbo, čeprav za to ni bil izpolnjen potrebni pogoj, kar je v neskladju z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin točke a, a, a, a, b, b in b; oddala je v najem poslovni prostor, ne da bi sklenila najemno pogodbo v pisni obliki, kar je v neskladju z Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih točka b; dodatnih in spremenjenih del v skupnem znesku evrov ni oddala po enem od predpisanih postopkov javnega naročanja; za dodatna dela v znesku evrov ni izvedla ustreznega postopka javnega naročanja, kar je v neskladju z Zakonom o javnem naročanju točki a in b; z izvajalcem ni sklenila aneksa k pogodbi zaradi spremembe roka dokončanja del, izvajalcu pa tudi ni obračunala pogodbene kazni za prekoračitev roka dokončanja del, kar je v neskladju s pogodbenimi določili točka a; v dveh primerih je pridobila finančno zavarovanje, ki se glasi na manjši znesek od zahtevanega, kar je v neskladju s pogodbenimi določili točki a in a; aneks v vrednosti evrov je bil sklenjen potem, ko so bila dela že opravljena, kar je v neskladju s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije točka c; v odloku o proračunu za leto 2011 ni določila obsega zadolževanja vseh pravnih oseb javnega sektorja na ravni Občine Škofljica, kar je v neskladju z Zakonom o financiranju občin točka a; ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, zato ni poslovala v skladu z Zakonom o javnih financah točki b in c. Menimo, da je bilo poslovanje Občine Škofljica v letu 2011 v delu, ki se nanaša na prodaje nepremičnega premoženja in oddaje poslovnih prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter zadolževanje, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki jih navajamo v prejšnjem odstavku, v pomembnem neskladju s predpisi in usmeritvami.

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ajdovščina v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec

Revizijsko poročilo: Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ajdovščina v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec Revizijsko poročilo Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ajdovščina v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

DARS_predstavitev

DARS_predstavitev Revizijsko poročilo o smotrnosti izvajanja in financiranja programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji v letih od 2004 do 2007 Ljubljana, marec 2009 Osnovni podatki o reviziji Cilj revizije: izreči

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: 26.7.2018 Številka: 032-0014/2014-157 Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB 1 št. 43/14, 7/15) in 31. člena

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;   Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več