Uradni list Evropske unije L 79 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik marec 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Sklep Sveta (E

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list Evropske unije L 79 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik marec 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Sklep Sveta (E"

Transkripcija

1 Uradni list Evropske unije L 79 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik marec 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Sklep Sveta (EU) 2019/453 z dne 19. marca 2019 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori... 1 UREDBE Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/454 z dne 20. marca 2019 o izdaji dovoljenja za pripravke iz alfa-amilaze iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB ali Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 kot tudi za pripravek iz endo-1,4-betaglukanaze iz Trichoderma reesei ATCC PTA kot silirne dodatke za vse živalske vrste ( 1 ) 4 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/455 z dne 20. marca 2019 o uvedbi obvezne registracije za uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike... 9 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/456 z dne 20. marca 2019 o odobritvi spremembe specifikacij novega živila olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum) v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 ) SKLEPI Sklep Sveta (EU) 2019/457 z dne 19. marca 2019 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije ( 1 ) Besedilo velja za EGP. (Nadaljevanje na naslednji strani) SL Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje. Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

2 Sklep Sveta (EU) 2019/458 z dne 19. marca 2019 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja centralne banke Banque centrale du Luxembourg... 17

3 SL L 79/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA (EU) 2019/453 z dne 19. marca 2019 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori SVET EVROPSKE UNIJE JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti točk (b) in (d) člena 77(2) ter točke (c) člena 79(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, ob upoštevanju naslednjega: (1) V skladu s členom 54(4) Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta Unija ( 1 ) v primerih, ko je predvideno, da bodo evropske skupine mejne in obalne straže napotene v tretjo državo zaradi izvajanja ukrepov, pri katerih bodo člani skupin imeli izvršilna pooblastila, ali kadar izvajanje drugih ukrepov v tretji državi zahteva takšno pooblastilo, z zadevno tretjo državo sklene sporazum o statusu. Ta sporazum o statusu bi moral zajeti vse vidike, potrebne za izvajanje teh ukrepov. (2) Svet je 16. oktobra 2017 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s Črno goro za sporazum o statusu glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). (3) Pogajanja so se uspešno zaključila dne 5. februarja 2019 s parafiranjem Sporazuma. (4) Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES ( 2 ) ne sodeluje; Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja. (5) Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES ( 3 ) ne sodeluje; Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja. (6) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja. Ker ta sklep nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme ta sklep, odloči, ali ga bo prenesla v svoje nacionalno pravo. ( 1 ) Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, , str. 1). ( 2 ) Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, , str. 43). ( 3 ) Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, , str. 20).

4 L 79/2 SL (7) Zato bi bilo treba Sporazum podpisati in odobriti priloženo skupno izjavo SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: Člen 1 Podpis, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma ( 4 ). Člen 2 Skupna izjava, priložena temu sklepu, se odobri v imenu Unije. Člen 3 Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije. Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. Člen 4 V Bruslju, 19. marca 2019 Za Svet Predsednik G. CIAMBA ( 4 ) Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o sklenitvi Sporazuma.

5 L 79/3 SL PRILOGA SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE, NORVEŠKE, ŠVICE IN LIHTENŠTAJNA Pogodbenici sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Evropsko unijo ter Norveško, Islandijo, Švico in Lihtenštajnom, zlasti na podlagi sporazumov z dne 18. maja 1999 in 26. oktobra 2004 o pridružitvi navedenih držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna na eni strani ter organi Črne gore na drugi brez odlašanja sklenejo dvostranske sporazume o ukrepih, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori, in sicer z določbami, ki so podobne določbam tega sporazuma.

6 L 79/4 SL UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/454 z dne 20. marca 2019 o izdaji dovoljenja za pripravke iz alfa-amilaze iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB ali Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 kot tudi za pripravek iz endo-1,4-beta-glukanaze iz Trichoderma reesei ATCC PTA kot silirne dodatke za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ( 1 ) in zlasti člena 9(2) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljenje za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. V členu 10(7) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 10(1) do (4) navedene uredbe so določene posebne določbe za oceno proizvodov, ki se uporabljajo v Uniji kot silirni dodatki. (2) V skladu s členom 10(1)(b) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili pripravki iz alfa-amilaze (ES ), ki jo proizvajajo sevi Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB ali Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, kot tudi pripravek iz endo-1,4-beta-glukanaze (ES ), ki jo proizvaja Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, vneseni v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi iz funkcionalne skupine silirnih dodatkov za vse živalske vrste. (3) V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za tri pripravke iz alfa-amilaze (ES ) in pripravek iz endo-1,4-beta-glukanaze (ES ) kot krmne dodatke za vse živalske vrste. (4) Zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za pripravke iz alfa-amilaze (ES ), ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB ali Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, kot tudi za pripravek iz endo-1,4-beta-glukanaze (ES ), ki jo proizvaja Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, kot silirne dodatke za vse živalske vrste in njihovo uvrstitev v kategorijo dodatkov tehnološki dodatki. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti. (5) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 7. marca 2018 ( 2 ) navedla, da zadevni pripravki pod predlaganimi pogoji uporabe nimajo škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Ugotovila je tudi, da lahko zadevni pripravki izboljšajo proizvodnjo silaže iz posamičnih krmil, ki se preprosto, srednje težko ali težko silirajo. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003. (6) Ocena pripravkov iz alfa-amilaze (ES ), ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB ali Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, kot tudi za pripravek iz endo-1,4-beta-glukanaze (ES ), ki jo proizvaja Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, kaže, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih pripravkov, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi. ( 1 ) UL L 268, , str. 29. ( 2 ) EFSA Journal (2018); 16(4):5224.

7 L 79/5 SL (7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Pripravki iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov tehnološki dodatki in funkcionalno skupino silirni dodatki, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge. Člen 2 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 20. marca 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

8 Identifikacijska številka dodatka Dodatek Tehnološki dodatki: silirni dodatki 1k101 alfa-amilaza (ES ) Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda Sestava dodatka pripravek iz alfa-amilaze, ki jo proizvaja: Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, z najmanjšo aktivnostjo DNS ( 1 )/g dodatka v trdni obliki Lastnosti aktivne snovi alfa-amilaza, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) Analizna metoda ( 2 ) Za določanje alfa-amilaze v krmnem dodatku: kolorimetrična metoda (DNS), ki temelji na encimski hidrolizi škroba pri ph 4,5 in 37 C Vrsta ali kategorija živali vse živalske vrste PRILOGA Najvišja starost Najnižja vsebnost Najvišja vsebnost Enote aktivnosti dodatka/kg sveže snovi Druge določbe 1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 2. Najmanjši odmerek alfa-amilaze, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi encimi ali mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 40 DNS/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala. Datum poteka veljavnosti dovoljenja 11. april 2029 L 79/6 SL 1k102 alfa-amilaza (ES ) Sestava dodatka pripravek iz alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, z najmanjšo aktivnostjo DNS/g dodatka v trdni obliki vse živalske vrste 1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 2. Najmanjši odmerek alfa-amilaze, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi encimi ali mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 10 DNS/kg sveže snovi. 11. april

9 Identifikacijska številka dodatka 1k103 Dodatek alfa-amilaza (ES ) Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda Lastnosti aktivne snovi alfa-amilaza, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (NCIMB 30251) Analizna metoda ( 2 ) Za določanje alfa-amilaze v krmnem dodatku: kolorimetrična metoda (DNS), ki temelji na encimski hidrolizi škroba pri ph 4,5 in 37 C Sestava dodatka pripravek iz alfa-amilaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, z najmanjšo aktivnostjo DNS/g dodatka v trdni obliki Lastnosti aktivne snovi alfa-amilaza, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae ATTC SD-5374 Analizna metoda ( 2 ) Za določanje alfa-amilaze v krmnem dodatku: kolorimetrična metoda (DNS), ki temelji na encimski hidrolizi škroba pri ph 4,5 in 37 C Vrsta ali kategorija živali vse živalske vrste Najvišja starost Najnižja vsebnost Najvišja vsebnost Enote aktivnosti dodatka/kg sveže snovi Druge določbe 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala. 1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 2. Najmanjši odmerek alfa-amilaze, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi encimi ali mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 23 DNS/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala. Datum poteka veljavnosti dovoljenja 11. april SL L 79/7

10 Identifikacijska številka dodatka 1k104 Dodatek endo-1,4-betaglukanaza (ES ) Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda Sestava dodatka pripravek iz endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, z najmanjšo aktivnostjo DNS ( 3 )/g dodatka v trdni obliki Lastnosti aktivne snovi endo-1,4-beta-glukanaza, ki jo proizvaja Trichoderma reesei ATCC PTA Analizna metoda ( 2 ) Za določanje endo-1,4-beta-glukanaze v krmnem dodatku: kolorimetrična metoda (DNS), ki temelji na encimski hidrolizi karboksimetil celuloze (CMC) pri ph 4,5 in 37 C Vrsta ali kategorija živali vse živalske vrste Najvišja starost Najnižja vsebnost Najvišja vsebnost Enote aktivnosti dodatka/kg sveže snovi Druge določbe 1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 2. Najmanjši odmerek endo-1,4-beta-glukanaze, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi encimi ali mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 7 DNS/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala. Datum poteka veljavnosti dovoljenja 11. april 2029 L 79/8 SL ( 1 ) 1 enota DNS (3,5-dinitrosalicilne kisline) je količina reducirajočega sladkorja, ki se sprosti kot ekvivalent maltoze v μmol na g na minuto pri ph 4,5 in 37 C iz škroba pod posebnimi pogoji preskusa ( 2 ) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: ( 3 ) 1 enota DNS (3,5-dinitrosalicilne kisline) je količina reducirajočega sladkorja, ki se sprosti kot ekvivalent glukoze v μmol na g na minuto pri ph 4,5 in 37 C iz karboksimetil celuloze (CMC) pod posebnimi pogoji preskusa

11 SL L 79/9 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/455 z dne 20. marca 2019 o uvedbi obvezne registracije za uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije ( 1 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2018/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 ( 2 ) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 14(5a) Uredbe, po obvestitvi držav članic, ob upoštevanju naslednjega: (1) Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je po pritožbi, ki jo je 29. junija 2018 vložilo združenje Fertilizers Europe (v nadaljnjem besedilu: pritožnik) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje raztopin sečnine in amonijevega nitrata v Uniji, 13. avgusta 2018 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije ( 3 ) (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o začetku protidampinškega postopka), napovedala začetek protidampinškega postopka v zvezi z uvozom mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike v Unijo. 1. IZDELEK, ZA KATEREGA VELJA OBVEZNA REGISTRACIJA (2) Izdelek, za katerega velja obvezna registracija (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek), so mešanice sečnine in amonijevega nitrata v vodni in amoniakalni raztopini, ki se trenutno uvrščajo pod oznako KN RAZLOGI ZA REGISTRACIJO (3) Komisija mora v skladu s členom 14(5a) osnovne uredbe carinskim organom odrediti, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v obdobju predhodnega razkritja na podlagi člena 19a, da se od datuma take registracije proti navedenemu uvozu lahko uporabijo ukrepi, razen če ima dovolj dokazov, da pogoji iz člena 10(4)(c) oziroma člena 10(4)(d) niso izpolnjeni. (4) Komisija je preverila, ali so bili uvozniki seznanjeni z dampingom oziroma bi s tem morali biti seznanjeni, in sicer kar zadeva obseg dampinga in domnevno ali ugotovljeno škodo. Prav tako je analizirala, ali je prišlo do nadaljnje znatne rasti uvoza, kar bi z vidika časovnega okvira, obsega in drugih okoliščin verjetno resno ogrozilo popravljalne učinke dokončne protidampinške dajatve, ki bi se uporabila. (5) Komisija je zato proučila dokaze, ki jih je imela na voljo, v skladu s členom 10(4) osnovne uredbe. Pri tej analizi se je oprla na statistične podatke o uvozu pod oznako KN , ki jih je imela na voljo. (6) Poleg tega je Komisija 30. januarja 2019 pozvala zainteresirane strani, naj predložijo pripombe glede njenih predhodnih ugotovitev v zvezi s trendi uvoza po začetku preiskave, te pripombe pa je nato vključila v svojo analizo. 2.1 Seznanjenost uvoznikov z dampingom, njegovim obsegom in domnevno škodo (7) Komisija ima na voljo zadostne dokaze, da se zadevni izdelek iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike uvaža po dampinških cenah. ( 1 ) UL L 176, , str. 21. ( 2 ) UL L 143, , str. 1. ( 3 ) UL C 284, , str. 9.

12 L 79/10 SL (8) V obvestilu o začetku tega postopka, ki je bilo objavljeno 13. avgusta 2018, je bilo poudarjeno, da so bile za vse države izračunane znatne stopnje dampinga. Na splošno in glede na domnevne stopnje dampinga v višini med 43 % in 83 % je iz dokazov v pritožbi na tej stopnji dovolj razvidno, da proizvajalci izvozniki izvajajo damping. (9) Pritožba je vsebovala tudi zadostne dokaze o domnevni škodi za industrijo Unije, vključno z upadom tržnega deleža in negativnim razvojem drugih ključnih kazalnikov uspešnosti industrije Unije. (10) To obvestilo o začetku postopka je z objavo v Uradnem listu Evropske unije postalo javni dokument, ki je dostopen vsem uvoznikom. Poleg tega imajo uvozniki kot zainteresirane strani v preiskavi dostop do nezaupne različice pritožbe in nezaupne dokumentacije. Zato je Komisija menila, da so bili uvozniki na podlagi tega seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z domnevnimi dampinškimi praksami, njihovim obsegom in domnevno škodo. (11) Več proizvajalcev izvoznikov je trdilo, da zahteva iz člena 10(4)(c) ni bila izpolnjena, ker ni bilo opaziti dampinga. Vendar člen 10(4)(c) določa, da mora biti damping opažen ali pa bi se bilo treba zavedati dampinga, kar zadeva obseg dampinga in domnevno škodo. Kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah(7) do (10), je Komisija na podlagi obvestila o začetku in informacij iz pritožbe menila, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati domnevnih dampinških praks, njihovega obsega in domnevne škode. (12) Na podlagi navedenega je Komisija sklenila, da ni dokazov, da zahteva iz člena 10(4)(c) osnovne uredbe ni bila izpolnjena. 2.2 Nadaljnja znatna rast uvoza (13) Komisija je na podlagi statističnih podatkov, povzetih v preglednici 1, ugotovila, da se je obseg uvoza sečnine in amonijevega nitrata v vodni in amoniakalni raztopini iz zadevnih držav v Unijo v obdobju od septembra 2018 do decembra 2018, tj. po začetku postopka, povečal za 23 % v primerjavi z obdobjem od septembra 2017 do decembra 2017, tj. v enakem obdobju prejšnjega leta in v delu obdobja preiskave (obdobje med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2018). Poleg tega je bil povprečni mesečni obseg uvoza iz zadevnih držav v Unijo v obdobju med septembrom 2018 in decembrom 2018 za 34 % višji od povprečnega mesečnega obsega uvoza v Unijo v obdobju preiskave. Glede na to nadaljnjo znatno rast uvoza iz zadevnih držav je Komisija zato sklenila, da ni dokazov, da ta zahteva ni bila izpolnjena. Preglednica 1 Obseg uvoza (v tonah) Poreklo Od septembra 2017 do decembra 2017 Od septembra 2018 do decembra 2018 Δ Mesečno povprečje v obdobju preiskave Povprečje od septembra 2018 do decembra 2018 Δ Rusija ,5 % ,3 % Trinidad in Tobago ,5 % ,8 % ZDA ,1 % ,8 % Vsi skupaj ,6 % ,0 % Vir: Eurostat. 2.3 Ogrožanje popravljalnega učinka dajatve (14) Kot je bilo ugotovljeno v oddelku 2.2, se je uvoz zadevnega izdelka od začetka sedanje preiskave nadalje znatno povečal. Ta obseg pomeni več kot dodatnih metričnih ton mesečno v primerjavi z obsegom uvoza iz zadevnih držav v obdobju preiskave. Samo to povečanje pomeni 10 % potrošnje Unije v letu 2017.

13 L 79/11 SL (15) V skladu s statističnimi podatki o uvozu, povzetimi v preglednici 2, je bila povprečna cena v EUR na metrično tono za uvoz iz zadevnih držav v Unijo v obdobju od septembra 2018 do decembra 2018 za 19,5 % višja od povprečne uvozne cene iz teh držav, ki je bila opažena v obdobju preiskave. Pri uvozu iz posameznih držav, ki so predmet preiskave, je bilo mogoče opaziti strmo naraščanje uvoznih cen. Preglednica 2 Uvozne cene (povprečje, EUR/tono) Poreklo Od septembra 2017 do decembra 2017 Od septembra 2018 do decembra 2018 Δ Mesečno povprečje v obdobju preiskave Povprečje od septembra 2018 do decembra 2018 Δ Rusija 129,1 160,1 + 24,0 % 125,9 160,1 + 27,2 % Trinidad in Tobago 136,0 175,4 + 28,9 % 139,8 175,4 + 25,4 % ZDA 118,0 136,6 + 15,7 % 124,5 136,6 + 9,7 % Vsi skupaj 127,1 153,3 + 20,6 % 128,3 153,3 + 19,5 % Vir: Eurostat. (16) Nekateri proizvajalci izvozniki in uvozniki so navedli, da znatno zvišanje cen uvoza iz zadevnih držav pomeni, da ta uvoz ne bo negativno vplival na cene na trgu. Ti proizvajalci izvozniki so navedli tudi, da od začetka preiskave ni bilo kopičenja zalog, zaradi česar popravljalni učinek dokončne protidampinške dajatve, če bi se ta uporabljal, ne bi bil resno ogrožen. (17) Pritožnik pa je predložil dovolj dokazov, iz katerih je razvidno, da je bilo zvišanje cen zmerno v primerjavi z zvišanjem stroškov (zlasti plina poleti in jeseni leta 2018). Čeprav ni prepričljivih dokazov o kopičenju zalog od začetka preiskave, je pritožnik poleg tega zagotovil dodatne dokaze, da je strmo naraščanje obsega uvoza od začetka preiskave nadalje poglobilo slab položaj proizvajalcev Unije (vključno s povečanjem izgub po obdobju preiskave). (18) Na podlagi navedenega je Komisija sklenila, da glede na dokaze iz dokumentacije ni mogoče sklepati, da ta zahteva ni bila izpolnjena. 2.4 Sklep (19) Glede na navedeno je Komisija ugotovila, da ni prepričljivih dokazov, da registracija uvoza zadevnega izdelka v obdobju predhodnega razkritja v tem primeru ni upravičena. Od objave obvestila o začetku, kadar so se proizvajalci izvozniki zavedali ali bi se morali zavedati domnevnega dampinga in škode, se je uvoz zadevnega izdelka nadalje povečal tako, da bi lahko to resno ogrozilo popravljalne učinke protidampinških dajatev tudi v obdobju predhodnega razkritja. (20) Ugotovitve ostajajo enake tudi na podlagi najnovejših statističnih podatkov, ki so na voljo Komisiji. (21) Zato mora Komisija v skladu s členom 14(5a) osnovne protidampinške uredbe registrirati uvoz zadevnega izdelka v obdobju predhodnega razkritja. 3. REGISTRACIJA (22) V skladu s členom 14(5a) osnovne protidampinške uredbe se mora za uvoz zadevnega izdelka zahtevati uvedba registracije v obdobju predhodnega razkritja v skladu s členom 19a osnovne uredbe, razen če obstaja dovolj dokazov, da zahteve iz člena 10(4)(c) in (d) niso izpolnjene.

14 L 79/12 SL (23) Vsaka prihodnja obveznost mora izhajati iz dokončnih ugotovitev te protidampinške preiskave. (24) Po ocenah iz pritožbe, s katero se zahteva začetek preiskave, stopnja dampinga za zadevni izdelek znaša med 43 % in 83 %, povprečna stopnja odprave škode pa največ 13 %. Znesek morebitnih prihodnjih obveznosti je ocenjen na navedenih ravneh, ocenjenih na podlagi pritožbe, in sicer na 13 % do 83 % kot delež uvozne vrednosti CIF zadevnega izdelka. 4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV (25) Vsi osebni podatki, zbrani v okviru te registracije, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ) SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 1. Carinskim organom se odredi, da v skladu s členom 14(5a) Uredbe (EU) 2016/1036 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza mešanic sečnine in amonijevega nitrata v vodni in amoniakalni raztopini, ki se trenutno uvrščajo pod oznako KN , ter s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike v Unijo. 2. Registracija se zaključi tri tedne po datumu začetka veljavnosti te uredbe. Člen 2 Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 20. marca 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER ( 4 ) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, , str. 39).

15 SL L 79/13 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/456 z dne 20. marca 2019 o odobritvi spremembe specifikacij novega živila olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum) v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 ( 1 ) in zlasti člena 12 Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg v Uniji lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije. (2) V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 ( 2 ) o oblikovanju seznama Unije odobrenih novih živil. (3) Komisija se v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2015/2283 odloči o odobritvi novega živila in dajanju tega živila na trg Unije ter o posodobitvi seznama Unije. (4) Z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/155/EU ( 3 ) je bilo v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ) odobreno dajanje na trg semenskega olja koriandra (Coriandrum sativum) kot nove živilske sestavine za uporabo v prehranskih dopolnilih. (5) Družba Ovalie Innovation (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 17. maja 2018 Komisiji predložila zahtevek za spremembo specifikacij olja iz semen koriandra (Coriandrum sativum) v smislu člena 10(1) Uredbe (EU) 2015/2283. Vložnik je zahteval zmanjšanje spodnje vrednosti umiljenja s sedanjih 186 mg KOH/g na 179 mg KOH/g. (6) Vložnik zahtevek utemeljuje z navedbo, da je sprememba nujna zaradi upoštevanja različnih vrednosti umiljenja v postopku proizvodnje olja iz semen koriandra med procesom prečiščevanja za uporabo v prehranskih dopolnilih. (7) Komisija meni, da ocena varnosti trenutne uporabe s strani Evropske agencije za varnost hrane v skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) 2015/2283 ni potrebna, saj je predlagano zmanjšanje vrednosti umiljenja olja iz semen koriandra omejeno, medtem ko s tem povezano povečanje vsebnosti neumiljive snovi, ki bi se lahko štelo za relevantno za varnost novega živila, ostaja v okviru odobrenih mejnih vrednosti. (8) Predlagana sprememba vrednosti umiljenja olja iz semen koriandra (Coriandrum sativum) ne spremeni varnostnih vidikov, s katerimi je bila podprta njegova odobritev. Zato je primerno spremeniti specifikacije novega živila olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum) na predlagano raven vrednosti umiljenja. (9) Informacije v zahtevku vsebujejo dovolj dokazov za ugotovitev, da so predlagane spremembe specifikacij novega živila olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum) v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2015/2283. ( 1 ) UL L 327, , str. 1. ( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, , str. 72). ( 3 ) Izvedbeni sklep Komisije 2014/155/EU z dne 19. marca 2014 o odobritvi dajanja na trg semenskega olja koriandra kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 85, , str. 13). ( 4 ) Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, , str. 1).

16 L 79/14 SL (10) Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. (11) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Vnos na seznamu Unije odobrenih novih živil, kot je določen v členu 6 Uredbe (EU) 2015/2283 in vključen v Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470, ki se nanaša na novo živilo olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum), se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 20. marca 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

17 PRILOGA Vnos za Olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum) v tabeli 2 (Specifikacije) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se nadomesti z naslednjim: Odobreno novo živilo Olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum) Specifikacije Opis/opredelitev: Olje iz semen koriandra vsebuje gliceride maščobnih kislin, proizvaja pa se iz semen koriandra (Coriandrum sativum L.). rumenkaste barve, medlega okusa št. CAS: sestava maščobnih kislin: palmitinska kislina (C16:0): 2 5 % stearinska kislina (C18:0): < 1,5 % petroselinska kislina (cis-c18:1(n-12)): % oleinska kislina (cis-c18:1(n-9)): 8 15 % linolna kislina (C18:2): % α-linolenska kislina (C18:3): < 1,0 % transmaščobne kisline: 1,0 % Čistost: lomni količnik (20 C): 1,466 1,474 kislinsko število: 2,5 mg KOH/g peroksidno število (PV): 5,0 meq/kg jodno število: enot vrednost umiljenja: mg KOH/g neumiljiva snov: 15 g/kg SL L 79/15

18 L 79/16 SL SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2019/457 z dne 19. marca 2019 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije SVET EVROPSKE UNIJE JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe, ob upoštevanju predloga španske vlade, ob upoštevanju naslednjega: (1) Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 ( 1 ), (EU) 2015/190 ( 2 ) in (EU) 2015/994 ( 3 ) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja (2) Zaradi konca mandata Susane DÍAZ PACHECO se je sprostilo mesto člana Odbora regij SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: Člen 1 Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se za člana Odbora regij imenuje: Juan Manuel MORENO BONILLA, Presidente de la Junta de Andalucía. Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. Člen 2 V Bruslju, 19. marca 2019 Za Svet Predsednik G. CIAMBA ( 1 ) Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, , str. 42). ( 2 ) Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, , str. 25). ( 3 ) Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, , str. 70).

19 SL L 79/17 SKLEP SVETA (EU) 2019/458 z dne 19. marca 2019 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja centralne banke Banque centrale du Luxembourg SVET EVROPSKE UNIJE JE ob upoštevanju Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter zlasti člena 27.1 Protokola, ob upoštevanju Priporočila Evropske centralne banke z dne 14. februarja 2019 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6) ( 1 ), ob upoštevanju naslednjega: (1) Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in odobri Svet Evropske unije. (2) Mandat sedanjega zunanjega revizorja centralne banke Banque centrale du Luxembourg, družbe Deloitte Audit SARL, je potekel po reviziji za poslovno leto Zaradi tega je treba imenovati zunanjega revizorja od poslovnega leta (3) Centralna banka Banque centrale du Luxembourg je za svojega zunanjega revizorja za poslovna leta od 2019 do 2023 izbrala družbo Ernst & Young SA. (4) Svet ECB je priporočil, naj se za zunanjega revizorja centralne banke Banque centrale du Luxembourg za poslovna leta od 2019 do 2023 imenuje družba Ernst & Young SA. (5) Glede na priporočilo Sveta ECB bi bilo treba Sklep Sveta 1999/70/ES ( 2 ) ustrezno spremeniti SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: Člen 1 V členu 1 Sklepa 1999/70/ES se odstavek 7 nadomesti z naslednjim: 7. Ernst & Young SA se odobri kot zunanji revizor centralne banke Banque centrale du Luxembourg za poslovna leta od 2019 do Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve. Ta sklep je naslovljen na ECB. Člen 2 Člen 3 V Bruslju, 19. marca 2019 Za Svet Predsednik G. CIAMBA ( 1 ) UL C 67, , str. 1. ( 2 ) Sklep Sveta 1999/70/ES z dne 25. januarja 1999 o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank (UL L 22, , str. 69).

20

21

22

23

24 ISSN (elektronska različica) ISSN (tiskana različica) Urad za publikacije Evropske unije 2985 Luxembourg LUKSEMBURG SL

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen 1.10.2018 L 245/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1461 z dne 28. septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke 31.10.2018 SL L 272/23 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1632 z dne 30. oktobra 2018 o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke iz kravjega mleka kot novega živila v skladu z Uredbo

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 156 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Uredba Komisije (EU) 2019/9

Uradni list Evropske unije L 156 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Uredba Komisije (EU) 2019/9 Uradni list Evropske unije L 156 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 13. junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Uredba Komisije (EU) 2019/962 z dne 12. junija 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske 26.6.2014 SL Uradni list Evropske unije C 196/9 V (Objave) POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE EVROPSKA KOMISIJA Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz b

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz b L 122/12 Uradni list Evropske unije 11.5.2011 IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 444/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 599/2009 za uvoz biodizla

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.9.2014 COM(2014) 556 final 2014/0255 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 492/2010 z dne 3. junija 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz natrijevega ciklamata s poreklom iz Lju

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 492/2010 z dne 3. junija 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz natrijevega ciklamata s poreklom iz Lju L 140/2 Uradni list Evropske unije 8.6.2010 UREDBE IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 492/2010 z dne 3. junija 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz natrijevega ciklamata s poreklom iz Ljudske

Prikaži več

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami  mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, december 2018 Glavni cilj živilske zakonodaje je zagotoviti varovanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta L 92/16 Uradni list Evropske unije 30.3.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani,

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 102 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik april 2018 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Izvedbena uredba Komisije (

Uradni list Evropske unije L 102 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik april 2018 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Izvedbena uredba Komisije ( Uradni list Evropske unije L 102 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 61 23. april 2018 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/613 z dne 20. aprila 2018 o odobritvi PHMB

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne junija o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/ Evropskega parla

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne junija o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/ Evropskega parla 22.6.2017 L 160/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1105 z dne 12. junija 2017 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 9 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik januar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Obvestilo o za

Uradni list Evropske unije L 9 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik januar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Obvestilo o za Uradni list Evropske unije L 9 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 11. januar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o gospodarskem partnerstvu

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Uradni list Evropske unije ISSN L 174 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI

Uradni list Evropske unije ISSN L 174 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Uradni list Evropske unije ISSN 1977-0804 L 174 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek 55 4. julij 2012 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Sporočilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma med

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Uradni list C 347 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 28. september 2018 Vsebina II Sporočila SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 347 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 28. september 2018 Vsebina II Sporočila SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 347 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 28. september 2018 Vsebina II Sporočila SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Evropska komisija

Prikaži več

PROTIDAMPINŠKI VPRAŠALNIK - Uvoznike

PROTIDAMPINŠKI VPRAŠALNIK - Uvoznike EVROPSKA KOMISIJA Generalni direktorat za trgovino Direktorat H Trgovinska zaščita #Enota IZPOLNITE TA DEL (označite ustrezno okence in vpišite ime družbe) ZAUPNA RAZLIČICA ( LIMITED ) (*) NEZAUPNA RAZLIČICA

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

SANTE/10281/2018-EN Rev, 2

SANTE/10281/2018-EN Rev, 2 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 8.4.2019 C(2019) 12 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 8.4.2019 o vzorcih uradnih spričeval za nekatere živali in blago ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 8. januar 2015 (OR. en) 15880/1/14 REV 1 PUBLIC 169 INF 334 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Zadeva: MESEČN

Svet Evropske unije Bruselj, 8. januar 2015 (OR. en) 15880/1/14 REV 1 PUBLIC 169 INF 334 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Zadeva: MESEČN Svet Evropske unije Bruselj, 8. januar 2015 (OR. en) 15880/1/14 REV 1 PUBLIC 169 INF 334 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Zadeva: MESEČNI PREGLED AKTOV SVETA, JUNIJ 2014 V tem dokumentu so

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

60 Uradni list Evropske unije SL 03/Zv R2316 L 289/4 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2316/98 z dne 26. ok

60 Uradni list Evropske unije SL 03/Zv R2316 L 289/4 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2316/98 z dne 26. ok 60 SL 03/Zv. 24 318R2316 L 28/4 URADNI LIST EVRPSKIH SKUPNSTI 28.10.18 UREDBA KMISIJE (ES) št. 2316/8 z dne 26. oktobra 18 o dovolitvi novih dodatkov in spremembi pogojev za dovolitev več dodatkov, ki

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E 21.6.2005 SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija V skladu s členom 2 Pogodbe o pristopu

Prikaži več

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi upo

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi upo 7.4.2017 SL Uradni list Evropske unije L 95/1 I (Zakonodajni akti) UREDBE UREDBA (EU) 2017/625 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več