(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)"

Transkripcija

1 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega naročila: / Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil. Datum pošiljanja: Stran: 1/56

2 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE A. TEKSTUALNI DEL: stran: I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 5 III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 8 IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV 16 V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE 19 VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 20 B. OSTALA DOKUMENTACIJA Popisi opreme je sestavni del te razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo in popis opreme v excelu ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil oz. na spletni strani naročnika UL, Biotehniška fakulteta Ogled objeka, na katerem se bodo izvajala razpisana dela, in vpogled v projektno dokumentacijo je OBVEZEN. Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije priložiti izpolnjen in s strani naročnika potrjen obrazec o opravljenem ogledu objekta. Obrazec je obvezni del razpisne dokumentacije. Brez le-tega je ponudba nepopolna in se jo avtomatsko izloči. Termin ogleda je možno uskladiti pri Ajdi Martinuč, tel.: 01/ , fax: 01/ , e-pošta: Stran: 2/56

3 I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 1. NAROČNIK: UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva LJUBLJANA 2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Pogodbena dela se izvedejo po sistemu»ključ v roke«. Ponudba izdelana po sistemu»ključ v roke«pomeni, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, in da je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno. V skupnem znesku določena cena obsega tudi vrednost»nepredvidenih del«, za katere je ponudnik ob sklenitvi pogodbe vedel ali moral vedeti, da jih je potrebno izvesti. 3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. 4. VRSTA POSTOPKA: Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, št. 16/08, 19/10 in 18/11) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku. 5. ROKI: začetek del: takoj po podpisu pogodbe zaključek del : najkasneje do ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik skladno s 5. odstavkom 80. člena ZJN- 2 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. Stran: 3/56

4 7. ZMANJŠANJE OBSEGA NAROČILA: Naročnik si pridružuje pravico, da zmanjša obseg nabave in montaže opreme, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. 8. PREDLOŽITEV PONUDBE: Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom PONUDBA NE ODPIRAJ, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila»nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta«. Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika. V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti oštevilčeni. Zahtevana oblika ponudbe: Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja. Vsi listi morajo biti s strani ponudnika podpisani in žigosani. Če listi ne bodo povezani z vrvico, si naročnik pridržuje pravico do odprave pomanjkljivosti take ponudbe na javnem odpiranju, tako da jo bo sam preluknjal in povezal z vrvico. V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen bančne garancije in izjav banke, s tem, da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Veljajo samo brezpogojne bančne garancije in izjave bank ali zavarovalnic, ki so skladne z zahtevami in obrazci v tej razpisni dokumentaciji. 9. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do do 9:00 ure na naslov UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v vložišču. 10. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB: Na naslovu UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, dne ob 10:00 uri, v sejni sobi. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. Stran: 4/56

5 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih (EUR). Opozorilo: Vse navedene vrednosti v razpisni dokumentaciji (podane s strani naročnika) so brez DDV. 2. Ponudbena vrednost mora biti izražena v evrih in mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. 3. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in originalno bančno garancijo za resnost ponudbe ter originalni izjavi banke. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe oziroma zakonitega zastopnika (ob popravku). Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 6 navesti skupno število strani v ponudbi. Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. 4. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili: - Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 128/2006, št. 16/2008, št. 19/2010 in 18/2011), v nadaljnjem besedilu ZJN-2; - Uredba komisije (ES) št. 1564/2005, z dne , o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št.43/2011); - Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112, Ur. l. RS št. 96/2010, 4/2011 in 45/2011); - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št. 50/2007 in 61/2008, 99/09 -ZIPRS1011) - Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS, 102/04, 126/07, 108/09); - Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 3/03, 50/04, 62/04 in 34/08); - Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05); - Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06); - Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1 Ur.l. RS, št. 97/07); Stran: 5/56

6 - Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011); - vsa pozitivna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in EU (zakoni, pravilniki, uredbe, direktive, ). 5. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na naslovu: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Ajda Martinuč ali po elektronski pošti na osnovi pisnih vprašanj oz. vprašanj po elektronski pošti, ki bodo prispela najpozneje do do ure. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil. Razpisno dokumentacijo in popis del v excelu ponudniki dobijo na Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne obvezujejo naročnika. Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila. Sestanka s ponudniki ne bo. 6. Sprememba razpisne dokumentacije: Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Sprememba bo pisno posredovana vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. 7. Variante ponudb: Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba. 8. Preveritev ponudb: Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-2. V primeru, da ponudba ne bo popolna, bo zavrnjena. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. in 77. a členom ZJN Dopustne dopolnitve ponudb: Naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN-2. Stran: 6/56

7 10. Neobičajno nizka ponudba: Naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN Veljavnost ponudbe: Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 12. Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe. Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancijo za resnost ponudbe. 13. Izločitev ponudbe: Pri javnem odpiranju ponudb: - kot nepravočasno, če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravočasno, - kot nepravilno, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot nepopolne: - če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2 ni popolna, - če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, - če je ponudba neobičajno nizka, - če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila, - če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke, - če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. 14. Pravno varstvo: Pravno varstvo izvajalcev v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 ZPVPJN). Stran: 7/56

8 III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 1. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja. 2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene praviloma v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku in izvajalcih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1). V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi izvajalci v skupnem poslu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti izvajalci v skupnem poslu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1a) s priloženimi vsemi kopijami sklenjenih pogodb z njimi, s tem da lahko ponudnik dele pogodbe, ki se smatrajo kot poslovna tajnost, prekrije. Priložene morajo biti podpisane pogodbe z vsemi navedenimi podizvajalci. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani tudi v pogodbi z naročnikom! Naročnik si pridržuje pravico zahtevati spremembo podizvajalca brez navedbe razloga. V tem primeru ponudnika pisno pozove k zamenjavi. Za novega podizvajalca prav tako veljajo vsa pravila in zahteve iz tega razpisa. Ponudnik mora za novega podizvajalca naročniku predložiti v roku 8 dni vsa zahtevana potrdila, dokumente in reference. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ( člen ZJN-2) 1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (t.j. ponudnik, podizvajalci in morebitni izvajalci v skupnem poslu nadalje»ponudnik«za točko D). 2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. 3. Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (potrdila od d.1) do d.4)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. 4. Kot to določa trinajsti odstavek 71. člena ZJN-2 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Stran: 8/56

9 d.1) Podatki o osnovni sposobnosti (42. člen ZJN-2) Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 popr. in 39/09): - hudodelsko združevanje; - sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; - goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, - pranje denarja. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno ni bil obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. d.2) Potrdilo, da ponudnik: - ni v stečajnem postopku; - na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika; - na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. d.3) Potrdilo, da: - proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; - ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; - ponudniku ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil; - ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v Stran: 9/56

10 kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. d.4) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2) Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše in izpolni izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti (v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše in izpolni izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2) Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki F) e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti: Pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: BON- 2 Ponudniki s sedežem v tujini predložijo: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem poslovnem letu ter potrdila o svoji plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost, če zadosti naslednjim pogojem: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi; na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. e.2) Ponudnik mora predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja in na poziv naročnika navedbe v izjavi tudi dokazati z ustreznimi dokazili. Stran: 10/56

11 Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). e.3) Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). e.4) Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). e.5) Ponudnik zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). e.6) Spisek referenc ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih petih letih s področja dobav in montaž laboratorijske opreme v podobnih prostorih (šole, fakultete, zdravstveni domovi) (Razpisni obrazec št. 8). Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih petih letih izvedli vsaj 2 dobavi in montaži laboratorijske opreme v višini ,00 EUR brez DDV ali vsaj 1 dobavo in montažo v višini ,00 EUR brez DDV. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov kot investitorjev in sicer za vsak zahtevan objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 8a), sicer reference ne bodo priznane. F) Ponudba s podizvajalci Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalce v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 16) Stran: 11/56

12 f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti: izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1a) izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 10) dokumente o izpolnjevanju tistih pogojev iz točk od d.1) do vključno d.4) za podizvajalce, s katerimi dokazuje izpolnjevanje svojih pogojev, ter dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1) Podizvajalci predložijo podpisano izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5) ter dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1). V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in izvajalcem. izjavo ponudnika, s katero daje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 18). V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci. Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje: - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del); - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del); - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 17); - izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 17); - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 17); - izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 17); - izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika (Razpisni obrazec št. 18); - da ponudnik oz. glavni izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma s strani nadzora potrjene situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 18). Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih Stran: 12/56

13 naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem oboje s soglasjem naročnika, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo: g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: - imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe, - vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti, - izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, - izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem. g.2) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega izvajalca posamično (razen referenc). g.3) Vsi izvajalci morajo priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1). g.4) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila, ki so zahtevana v točki e.2-e.4. g.5) Izvajalci v skupnem nastopu morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.5 in e.6. Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti) enako velja za kadrovsko sposobnost. g.6) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 10). H) Izjava ponudnika o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev del v primeru, da bo ponudnik izbran kot najugodnejši ponudnik. (Razpisni obrazec št. 4). I) Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5). Stran: 13/56

14 J) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 6). K) Pisna izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 7). L) Temeljne okoljske zahteve za pohištvo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Razpisni obrazec št. 9). Ponudnik mora k izjavi priložiti: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. M) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 10). N) Izjava o posredovanju podatkov (Razpisni obrazec št. 11) O) Izpolnjen, parafiran in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 12). P) Originalna garancija banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV, izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije in temi razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 13). R) Originalna izjava banke oz. zavarovalnice, da bo izdala nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 14). Izjava banke ne sme navajati, da bo izdana bančna garancija skladno s politiko in/ali poslovanjem banke. S) Originalna izjava banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi računa. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 15). Izjava banke ne sme navajati, da bo izdana bančna garancija skladno s politiko in/ali poslovanjem banke. T) Pisna izjava o garancijskih rokih (razpisni obrazec št. 19). U) Cenik kalkulativnih elementov (ponudnik priloži cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove za plače) (Razpisni obrazec št. 20). V) Terminski plan izvedbe (Razpisni obrazec št. 21). Terminski plan izvedbe mora detaljno upoštevati vse pogodbene aktivnosti do tehničnega pregleda, pridobitve uporabnega dovoljenja, odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem in tehničnem pregledu ter primopredaje, ob upoštevanju navedenih skrajnih rokov. Z) Predračun rekapitulacija (Razpisni obrazec št. 22) s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na popisnem delu. Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisnega dela. V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške: stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča; Stran: 14/56

15 stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo; stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na objektu; stroške zaključnih del na objektu z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi. stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec; stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta; stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje; stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca; stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS; izdelava navodil za vzdrževanje ter obratovanje notranje opreme v slovenskem jeziku; stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Pravilnikom lokalne deponije; vsi ostali stroški potrebni za izvedbo del, tudi če niso predvideni z dokumentacijo; pridobitev vseh dokumentov, dokazil, izkazov, soglasij, vključno z Dokazilom o zanesljivosti objekta; stroški zavarovanja gradbišča; stroški varovanja gradbišča; izdelava PID projektov v 3 izvodih; morebitni ne našteti ostali stroški. Davek na dodano vrednost se prikaže ločeno v rekapitulaciji! Stran: 15/56

16 IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV 1. Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo izločena. A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41. in 43. člen ZJN-2): POGOJ 1. Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja. 2. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 3. Ponudnik ni v stečajnem postopku; na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika; na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. 4. Proti ponudniku ni podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju; da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; da mu ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil; da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili. 5. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana njegova dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski center. 6. Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 7. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. USTREZA DA NE Stran: 16/56

17 B. Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2) 1. Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: 1. v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, 2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni. 2. Ponudnik oz. poslovodeči ima v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja. Priložena ustrezna izjava oz. dokazilo. 3. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. 4. Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. 5. Ponudnik zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. 6. Ponudnik ima ustrezne reference s področja dobav in montaž laboratorijske opreme v podobnih prostorih (šole, fakultete, zdravstveni domovi) v zadnjih 5 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov kot investitorjev, in sicer za izvedbo vsaj 2 dobav in montaž laboratorijske opreme v višini ,00 EUR brez DDV ali vsaj 1 dobavo in montažo v višini ,00 EUR brez DDV. Obvezno priložiti potrjena potrdila naročnikov (razpisni obrazec št. 8a). 8. Ponudnik je podpisal in žigosal izjavo Temeljne okoljske zahteve za pohištvo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (razpisni obrazec št. 9) ter priložil vsa zahtevana dokazila. Stran: 17/56

18 C. Izpolnjevanje ostalih pogojev: POGOJ 1. Izpolnjen in s strani naročnika potrjen obrazec o opravljenem ogledu objekta. 2. Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razp.obr. 1) 3. Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razp. obr. 1a), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. 4. Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2) 5. Ponudbene cene so določljive (razp.obr. 3) 6. Ponudba ni neobičajno nizka (razp. obr. 3) 7. Opcija ponudbe je najmanj 90 dni (razp. obr. 3) 8. Izpolnjena in podpisana izjava o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev del v primeru, da bo ponudnik izbran kot najugodnejši ponudnik. (razp. obr. 4) 9. Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razp. obr. 5) 10. Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 6) 11. Ponudnik pristaja na plačilne pogoje naročnika (razpisni obrazec št. 7) 12. Ponudnik je predložil pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (razp. obr. 10) 13.PPonudnik je podpisal izjavo o posredovanju podatkov (razp. obr. 11) 14. Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, parafiral in žigosal (razp. obr. 12) 15. Ponudnik je priložil ustrezno garancijo banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe (razp.obr. 13) 16. Ponudnik je priložil ustrezno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del (razpisni obrazec št. 14) 17. Ponudnik je priložil ustrezno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (razpisni obrazec št. 15) 18. Ponudnik je podal pisno izjavo o garancijskih rokih (razp. obr. 19). 19. Ponudnik je predložil cenik kalkulativnih elementov (razp. obr. 20). 20. Ponudnik je predložil terminski plan izvedbe (razp. obr. 21). 21. Ponudnik je priložil izpolnjen, žigosan in podpisan predračun (razp. obr. 22) 22. Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (razp. obr. 17), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (razp. obr. 16). 23. Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (razp. obr. 18), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (razp. obr. 16). USTREZA DA NE Stran: 18/56

19 V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE 1. Naročnik opozarja ponudnika, da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena, da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije, da so v skladu z 22. členom ZJN-2 javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so cit. podatki poslovna skrivnost. 2. V primeru dvoma naročnika v ustreznost opreme, si naročnik pridružuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih pojasnitev oziroma dokazil, ki dokazujejo ustreznost opreme. 3. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 4. Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 3. Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN-2 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg del ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve zahtevkov ponudnikov. 4. Ponudnik se obvezuje tudi: da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila, da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga. 5. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona. Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/ ZPVPJN), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance. UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101, Ljubljana Stran: 19/56

20 VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI Stran: 20/56

21 Razpisni obrazec št. 1 PODATKI O PONUDNIKU (ki je poslovodeči) IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU (Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu) PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa): Naziv ponudnika Naslov in sedež ponudnika Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) Kontaktna oseba Telefon Telefax (elektronska pošta) Transakcijski račun podjetja Matična številka podjetja Identifikacijska št.za DDV PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU: Izvajalec v skupni izvedbi (firma in sedež) Vrsta del, ki jih bodo izvajali Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR z DDV) Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za zastopanje Datum: Žig: Podpis: Stran: 21/56

22 Razpisni obrazec št. 1a SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH Podizvajalec (firma in sedež) Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za zastopanje Telefon, telefaks, (elektronska pošta) Transakcijski račun družbe ali samostojnega podjetnika Matična številka/emšo Identifikacijska št. za DDV Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV) Naročnik ima pravico zahtevati spremembo posameznega podizvajalca brez posebne obrazložitve. Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Datum: Žig: Podpis: Stran: 22/56

23 Razpisni obrazec št. 2 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupnega nastopa): S polno odgovornostjo izjavljamo: 1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; 2. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah; 3. Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; 4. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila; 5. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; 6. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; 7. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu. Datum: Žig: Podpis: Stran: 23/56

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI KONGRESNI TRG 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»vključitev TP Aškerčeva 5 v SN omrežje«vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

1

1 Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Št. spisa: 430-0003/2014 Naročnik: Šmartno ob Paki 69 3327 Šmartno ob Paki Predmet

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA ČELESTE skupaj s pokrivalom in kovčkom za transport.

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ŠMIHELSKA CESTA NOVO MESTO Splet: Št.: JN0001/ Datum: 0

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ŠMIHELSKA CESTA NOVO MESTO Splet:     Št.: JN0001/ Datum: 0 8000 NOVO Št.: JN0001/2015-0003 Datum: 03.03.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto - 2. etapa: nadstropje oddelka

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več