Microsoft Word - pravilnik_zavarovanje_osebnih_podatkov_koncni.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - pravilnik_zavarovanje_osebnih_podatkov_koncni.doc"

Transkripcija

1 Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04 in 113/05), (xy. člena) Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Ur. l. RS, št. 23/92, 38/02 in 65/05, v nadaljevanju: Arnes), in Statuta Akademske in raziskovalne mreže izdaja direktor mag. Marko Bonač (v nadaljevanju: direktor) PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 1. SPLOŠNE DOLOČBE S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v Akademski in raziskovalni mreži Slovenije z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo ali posredovanje osebnih podatkov Zaposleni in zunanji sodelavci, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, morajo biti seznanjeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, s področno zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela ter z vsebino tega pravilnika Pomen izrazov V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 1. ZVOP-1 - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo). 2. Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. 3. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa. 4. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. 5. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje

2 ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave). 6. Upravljavec osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave. 7. Občutljivi osebni podatki - so podatki o rasnem narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali prekrškovne evidence ter biometrične značilnosti. 8. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki. 9. Nosilec podatkov - so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno s magnetni, optični ali drugi računalniški mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.). 10. Informacijski sistem je programska, strojna, komunikacijska in druga oprema v upravljanju Arnes, ki deluje samostojno ali v omrežju in je namenjena zbiranju, procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi obdelavi podatkov v elektronski obliki. 11. Škodljiva programska oprema so računalniški virusi, črvi, trojanski konji in podobna programska oprema, ki se namesti v informacijski sistem ali njegov del brez vednosti lastnika ali upravljalca in posega v integriteto informacijskega sistema. 2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV Posamezno zbirko osebnih podatkov na posameznem delovnem področju Arnesa vzpostavi odgovorna oseba za določeno zbirko podatkov (v nadaljevanju: odgovorna oseba), ki jo določi direktor Arnesa Obdelava osebnih podatkov V zbirki podatkov se lahko obdelujejo le tisti osebni podatki, ki imajo ustrezno podlago v ZVOP O obdelavi mora biti posameznik obveščen v skladu z določbo 19.člena ZVOP Odgovorne osebe ter osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke, morajo biti pred obdelavo osebnih podatkov seznanjene z določbami ZVOP-1 ter z vsebino tega pravilnika Katalog zbirk osebnih podatkov

3 Arnes za vsako zbirko osebnih podatkov zagotovi katalog zbirke osebnih podatkov, ki vsebuje: 1. naziv zbirke osebnih podatkov, 2. upravljalca zbirke osebnih podatkov, 3. pravno podlago zbirke osebnih podatkov, 4. kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki, 5. vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, 6. namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravno podlago namena, 7. čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov, 8. omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravno podlago omejitev, 9. uporabnike osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov, 10. dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravno podlago iznosa, 11. splošen opis zavarovanja osebnih podatkov, 12. navedbo povezanih zbirk osebnih podatkov Opis zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Arnes, se vodi v katalogu zbirk osebnih podatkov (opisu zbirk osebnih podatkov), ki se vodi v skladu z določbami 26. člena ZVOP-1. Podatki iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 11. in 12. točke katalogov zbirk osebnih podatkov se posredujejo državnemu organu, pristojnemu za vodenje Registra zbirk osebnih podatkov. Katalog zbirke osebnih podatkov se za vsako zbirko osebnih podatkov zagotovi najkasneje 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov, v istem roku pa se podatki iz kataloga posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu. Katalog zbirk osebnih podatkov se dopolnjuje ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov v posamezni zbirki, spremembe pa se v roku 8 dni posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, morajo biti seznanjeni s katalogom zbirk osebnih podatkov, vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov pa je potrebno omogočiti tudi vsakomur, ki to zahteva Arnes je dolžan voditi ažuren seznam, iz katerega je za vsako zbirko osebnih podatkov jasno razvidno, katera oseba je odgovorna za posamezno zbirko osebnih podatkov ter katere osebe lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke, ki se nanašajo na posamezno zbirko osebnih podatkov. V seznam se vpisujejo sledeči podatki: naziv zbirke osebnih podatkov, osebno ime in delovno mesto osebe, ki je odgovorna za zbirko osebnih podatkov ter osebno ime in delovno mesto oseb, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo osebne podatke, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov Posredovanje podatkov na zahtevo uporabnika

4 Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora upravičenec vložiti pisno vlogo, v kateri mora biti jasno navedena določba zakona, ki uporabnika pooblašča za pridobitev osebnih podatkov, ali pa mora k vlogi priložena pisna zahteva oziroma privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo Ovojnica, v kateri se posredujejo osebni podatki, mora biti izdelana na takšen način, da ovojnica ne omogoča, da bi bila ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi ovojnic z običajno lučjo vidna vsebina ovojnice. Prav tako mora ovojnica zagotoviti, da odprtja ovojnice in seznanitve z njeno vsebino ni mogoče opraviti brez vidne sledi odpiranja ovojnice Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino Občutljivi osebni podatki se smejo posredovati preko telekomunikacijskih omrežij samo, če so posebej zavarovani s kriptografskimi metodami in elektronskim podpisom tako, da je zagotovljena nečitljivost podatkov med njihovim prenosom Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen v primeru pisne odredbe sodišča. Originalni dokument se mora v času odsotnosti nadomestiti s kopijo Evidenca posredovanj Arnes vodi seznam vseh posredovanj osebnih podatkov iz točke 2.3. z navedbo naslednjih podatkov: 1. kateri osebni podatki so bili posredovani, 2. osebno ime/firma in naslov/sedež osebe, ki so ji bili posredovani osebni podatki, oz. navedba, da je bilo posredovanje opravljeno po uradni dolžnosti, 3. datum posredovanja osebnih podatkov ter 4. pravna podlaga, na kateri so bili posredovani osebni podatki Seznam iz točke je v elektronski obliki, vpis pa opravi obdelovalec podatkov, ki je osebne podatke posredoval uporabniku Posredovanje podatkov znotraj Arnesa Osebni podatki zaposlenih na Arnesu in ostalih oseb se lahko posredujejo znotraj Arnesa tudi tistim osebam, ki jih potrebujejo v okviru opravljanja svojih del in nalog. Delavec, ki na kakršenkoli način prenaša vsebino zbirk podatkov znotraj podjetja, mora zagotoviti varen prenos podatkov.

5 2.6. Sprejem osebnih podatkov Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, mora izročiti poštno pošiljko z osebnimi podatki direktno posamezniku, ali službi, na katero je ta pošiljka naslovljena Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, odpira in pregleduje vse poštne pošiljke in pošiljke, ki na drug način prispejo na Arnes - prinesejo jih stranke ali kurirji, razen pošiljk iz tretjega in četrtega odstavka tega člena Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne odpira tistih pošiljk, ki so naslovljene na drug organ ali organizacijo in so pomotoma dostavljena ter pošiljk, ki so označene kot osebni podatki ali za katere iz označb na ovojnici izhaja, da se nanašajo na natečaj ali razpis Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne sme odpirati pošiljk, naslovljenih na delavca, na katerih je na ovojnici navedeno, da se vročijo osebno naslovniku, ter pošiljk, na katerih je najprej navedeno osebno ime delavca brez označbe njegovega uradnega položaja in šele nato naslov Arnesa Hramba in izbris osebnih podatkov Osebni podatki se lahko shranjujejo le za čas, ki je kot rok hrambe določen v 6. točki kataloga posamezne zbirke osebnih podatkov Po preteku roka hranjenja se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo Za brisanje osebnih podatkov v elektronski obliki se uporabi metoda, ki onemogoča obnovitev vseh ali dela brisanih podatkov Osebni podatki v fizični obliki se uničijo na način,s katerim se zagotovi,da postane osebni podatek nerazpoznaven in neobnovljiv (npr. rezalnik papirja oz. pri organizaciji, ki se ukvarja z uničevanjem zaupnih dokumentov) Odpadni nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, se morajo pred zavržbo obdelati tako, da obnovitev ali razpoznavnost osebnih podatkov ni mogoča Redno in sproti je potrebno brisati in uničevati pomožno dokumentacijo ali računalniške produkte oziroma predloge, ki vsebujejo osebne podatke, ki jim je potekel rok hrambe Pogodbeno obdelovanje osebnih podatkov S pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem in posredovanjem osebnih podatkov (pogodbenimi obdelovalci), Arnes sklene pisno pogodbo v skladu z 2. odstavkom 11. člena ZVOP-1.

6 2.8.2 Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati storitve obdelave osebnih podatkov le v okviru naročnikovih pooblastil in podatkov ne smejo obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za Arnes opravlja dogovorjene storitve izven porstorov upravljavca, mora zagotoviti enakovreden ali strožji način varovanja osebnih podatkov, kakor ga predvideva ta pravilnik. 3. VAROVANJE PROSTOROV, RAČUNALNIŠKE OPREME TER OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO Z RAČUNALNIŠKO OPREMO 3.1. Varovanje prostorov Vhod v stavbo je varovan z varnostnikom, poslovni prostori pa z varnostnimi vrati, ki dovoljujejo vstop le na podlagi identifikacijskega sredstva Prostori, v katerih se nahajajo nosilci tajnih ali osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi, fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov Direktor Arnesa določi oziroma odobri časovni režim dovoljenj dostopa do poslovnih in varovanih prostorov, ki predpisuje, katere osebe lahko dostopajo do posameznih območij v delovnem času in izven njega. Režim dostopa se izvaja na podlagi identifikacijskih sredstev, brez katerih vstop ni mogoč Omare v varovanih prostorih, ki vsebujejo nosilce podatkov z osebnimi podatki se morajo biti izven delovnega časa zaklenjene Omare z nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke in se nahajajo izven varovanih prostorov, morajo biti stalno zaklenjene. Ključe hrani zaposleni, ki nadzoruje posamezno omaro Med delovnim časom se smejo vzdrževalci prostorov in opreme, stranke in drugi obiskovalci gibati v varovanih prostorih le ob prisotnosti odgovornega delavca Izven delovnega časa se lahko tehnično vzdrževalni delavci in čistilke gibajo v varovanih prostorih le, če so nosilci podatkov shranjeni na način, ki ga določa ta pravilnik za čas izven delovnega časa Varovanje nosilcev osebnih podatkov Zaposleni ne smejo puščati nosilcev zaupnih ali osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven varovanih prostorov (skupni prostori), morajo biti zaklenjeni.

7 Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se morajo zaklepati v omare. Prav tako se morajo zaklepati tudi nosilci osebnih podatkov drugih oblik V prostorih, kamor imajo vstop stranke oz. osebe, ki niso zaposlene v podjetju, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni v času obdelave ali dela na njih tako, da strankam ni omogočen vpogled vanje Nosilcev osebnih podatkov odgovorni delavci ne smejo odnašati iz Arnesa brez izrecnega dovoljenja direktorja Posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim institucijam in drugim, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobitev osebnih podatkov, dovoli pristojni direktor ali vodja ustrezne službe Varovanje strojne in programske opreme Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo v informacijskem sistemu, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in uporabnikov Za shranjevanje in varovanje aplikativne programske opreme veljajo enaka določila kot za ostale podatke iz tega pravilnika Izvajanje izdelave in skladiščenja arhivskih in varnostnih kopij je potrebno ustrezno dokumentirati Odgovorni delavec mora skrbeti, da se v primeru servisiranja, popravila, spreminjanja ali dopolnjevanja sistemske ali aplikativne programske opreme ob morebitnem kopiranju osebnih podatkov po prenehanju potrebe po kopiji, kopijo ustrezno uniči Odgovorni delavec mora biti v času servisiranja računalnika in programske opreme ves čas prisoten in mora nadzirati, da ne pride do odtujitve, spremembe ali uničenja osebnih podatkov Če je potrebno popravilo naprave, ki vsebuje nosilce podatkov z osebnimi podatki, izven podjetja, mora odgovorni delavec s sodelovanjem strokovno usposobljenega delavca poskrbeti za primeren izbris osebnih podatkov z nosilca ali za odstranitev nosilca podatkov samega iz naprave Vse komponente informacijskega sistema, ki se uporabljajo pri vnosu, obdelavi in hrambi osebnih podatkov, morajo biti ustrezno zaščitene pred nepooblaščenimi dostopi in vdori. V informacijskem sistemu mora biti vzpostavljen celovit sistem ščitenja pred škodljivo programsko opremo Vsi podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi na računalnikih v informacijskem sistemu Arnesa ter prispejo na Arnes na medijih za prenos računalniških podatkov ali prek telekomunikacijskih sredstev, morajo biti pred uporabo preverjeni glede prisotnosti škodljive programske opreme Sistem gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov in programov varuje pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme. Osebe, ki je zadolžene za delovanje

8 informacijskega sistema, določijo režim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel, ki ga mora odobriti direktor Arnesa Vsa pomembna gesla za dostop in administracijo skupne informacijske tehnologije se hranijo v zaprtih ovojnicah v ognjevarnih omarah Iz naslova razpoložljivosti in neoporečnosti osebnih podatkov se mora izvajati varnostno shranjevanje osebnih podatkov na ustrezen in predpisan način Iznos izdelanih varnostnih kopij evidenc lahko ob upravičenih razlogih dovoli le direktor Arnesa Računalniške kopije vsebin zbirk osebnih podatkov se hranijo na mestu, ki mora biti zavarovan pred ognjem, proti poplavam in elektromagnetnim motnjam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter ustrezno zaklenjen. 4. POSEBNE DOLOČBE O VIDEONADZORU Zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v strežniški prostorov ARNES, se izvaja videonadzor s slikovnim snemanjem prostora na vhodu prostore Na mestu, kjer se izvaja videonadzor se objavi obvestilo z naslednjo vsebino:»območje je videonadzorovano. Videonadzor izvaja ARNES, telefonska številka «4.1. Hramba posnetkov videonadzora Posnetki videonadzora se hranijo kot evidenca videonadzornega sistema za obdobje 1 meseca. Posnetki se lahko hranijo dalj časa, če tako določa zakon, na zahtevo pristojnega državnega organa ali zaradi zaščite zakonitih interesov ARNES, če so ti podatki predmet pravdnega, kazenskega ali upravnega postopka Evidenca videonadzornega sistema Direktor s sklepom imenuje odgovorno osebo za evidenco videonadzornega sistema. Osebne podatke v evidenci videonadzornega sistema lahko obdelujeta samo direktor in navedena odgovorna oseba Dokumentacija o dostopu, uporabi in obdelavi osebnih podatkov v evidenci videonadzornega sistema se hrani za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. 5. UKREPANJE OB UGOTOVITVI ZLORABE OSEBNIH PODATKOV ALI VDORU V ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV

9 Delavec, ki izve ali opazi, da je prišlo do zlorabe osebnih podatkov (odkrivanje osebnih podatkov, nepooblaščeno uničenje, nepooblaščeno spreminjanje, poškodovanje zbirke, prilaščanje osebnih podatkov) ali do vdora v zbirko osebnih podatkov, mora o tem takoj obvestiti za to odgovornega delavca oziroma direktorja, sam pa poskuša takšno aktivnost preprečiti Direktor mora zoper zaposlenega, ki je zlorabil osebne podatke ali je nepooblaščeno vdrl v zbirko osebnih podatkov, ustrezno ukrepati. Za zlorabo osebnih podatkov se šteje vsaka zloraba osebnih podatkov v namene, ki niso v skladu z nameni zbiranja določenimi v zakonu, na podlagi katerih se podatki zbirajo, ali nameni, določenimi v katalogu zbirk osebnih podatkov Če je storilec delavec podjetja, mora pristojni direktor uvesti disciplinski postopek in vdor ali zlorabo prijaviti organom pregona v primerih: 1. če obstaja sum o vdoru, ki naj bi bil storjen z naklepom in namenom zlorabe osebnih podatkov ali njihove uporabe v nasprotju z nameni, za katere so zbrani 2. če je do zlorabe osebnih podatkov že prišlo O zlorabi ali sumu o zlorabi osebnih podatkov vodenih v zbirkah osebnih podatkov Arnesa s strani oseb, ki niso delavci Arnesa, le ta obvesti pristojne organe. 6. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE UKREPOV VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV 6.1. Izvajanje postopkov in ukrepov Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati s tem pravilnikom predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebne podatkov in varovati osebne podatke, s katerimi je bil seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza varovanja ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja Pred nastopom na delovno mesto, kjer se obdelujejo osebni podatki, mora zaposleni podpisati izjavo, ki ga zavezuje k varovanju osebnih podatkov Odgovornost za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov so odgovorni vodje organizacijskih enot in pooblaščene osebe, ki jih imenuje direktor Arnesa Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s tem pravilnikom, opravlja direktor Arnesa skupaj z vodjem Arnesovega oddelka SI-CERT Za kršitev določil 17.člena so zaposleni disciplinsko odgovorni, ostali pa odgovarjajo na temelju njihovih pogodbenih obveznosti. 7. KONČNA DOLOČBA

10 Ta pravilnik začne veljati 8. dan po podpisu direktorja in se objavi na spletnih straneh Arnesa. V Ljubljani, dne DIREKTOR: mag. Marko Bonač

11 KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O SKUPNIH PODATKIH ZAPOSLENIH DELAVCEV, ZUNANJIH SODELAVCEV, PROSILCIH ZA ZAPOSLITEV IN OSEBAH, KI OPRAVLJAJO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Arnes, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, javni zavod, Jamova 39, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Ustava RS, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, 94/2007, uradno prečiščeno besedilo). Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 42/2002), Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list RS, 40/2006), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, 56/1999, 64/2001), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 70/2004). 3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni, zunanji sodelavci in prosilci za zaposlitev. 4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: a. Ime in priimek, b. EMŠO, c. datum rojstva in starost, d. spol, e. zakonski stan, f. kraj, občina in država rojstva, g. davčna številka, h. državljanstvo, i. transakcijski račun, j. stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), k. telefon, l. zasebni naslov elektronske pošte, m. izobrazba, n. navedba dejstva ali oseba opravlja delo tudi drugje, o. podatki o delovni knjižici (serijska številka, registrska številka, organ, ki je izdal delovno knjižico, delovna in pokojninska doba podlaga za priznanje pravic), p. podatki o delovnem dovoljenju (vrsta, datum izdaje, številka, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, datum izteka delovnega dovoljenja)

12 q. podatki pogodbe o zaposlitvi, (datum nastopa dela, naziv delovnega mesta, delovni čas in kraj dela, oblika delovnega razmerja, konkurenčna klavzula), r. podatki o plači, nadomestilu plače ali drugem dohodku ter prispevkih (razčlenjeni podatki o bruto in neto plači delava po posameznih postavkah in v skladu z veljavno zakonodajo), s. podatki o izrabi delovnega časa (prisotnost, nadurno delo, neopravljene ure, krajši delovni čas, razčlenjeno po posameznih postavkah in v skladu z veljavno zakonodajo), t. opravljanje preizkusa iz varnosti pri delu in preizkusa iz požarne varnosti (datum, vsebina, rezultat), u. podatki o predhodnem ali obdobnem zdravstvenem pregledu, v. podatki o zdravstvenem zavarovanju, w. podatki o izvedenih disciplinskih in odškodninskih postopkih ter postopkih odpovedi, x. podatki o seznanjenosti z obveznostmi in postopki zavarovanja osebnih podatkov (izjava o varovanju osebnih podatkov, izjava o seznanjenosti z določbami ZVOP- 1 in Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov), odgovornosti za zbirko osebnih podatkov ter katalogih zbirk osebnih podatkov. 5. Namen obdelave: 1. Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, 2. Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, 3. Sodelovanje v oblastnih, zlasti inpekcijskih postopkih, 4. Disciplinski postopki in postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 5. Statistična raziskovanja, 6. Varovanje drugih zakonitih pravnih interesov Arnes. 6. Rok hrambe osebnih podatkov: Trajno oziroma toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, najmanj pa za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, na podlagi katere so bili podatki zbrani. 7. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev: Omejitev ni. 8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov: Pooblaščene osebe Arnes, Davčna uprava RS,

13 Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Center za socialno delo, V posebnih primerih drugi pristojni državni organi. 9. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo. (Opomba: država EU ni tretja država v smislu ZVOP-1) 10. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. 11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene. Ljubljana,

14 KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O POSREDOVANJU OSEBNIH PODATKOV 1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Arnes, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, javni zavod, Jamova 39, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Ustava RS, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, 94/2007, uradno prečiščeno besedilo). 3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni, odgovorni za posamezno zbirko osebnih podatkov. 4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: Osebni podatki iz drugih zbirk osebnih podatkov. 5. Namen obdelave: a. Opravljanje dejavnosti Arnes b. Uresničevanje zakonitih zahtev pristojnih državnih organov. 6. Rok hrambe osebnih podatkov: Trajno oziroma toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. 7. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev: Omejitev ni. 8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov: V posebnih primerih pristojni državni organi. 9. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo. (Opomba: država EU ni tretja država v smislu ZVOP-1) 10. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

15 11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene. Ljubljana,

16 KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O UPORABNIKIH OSEBNEGA DOSTOPA DO OMREŽJA ARNES 1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Arnes, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, javni zavod, Jamova 39, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Ustava RS, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, 94/2007, uradno prečiščeno besedilo), Osebna privolitev posameznika. 3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki omrežja Arnes. 4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: a. Ime in priimek, b. EMŠO, c. naslov (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), d. telefon, e. telefaks, f. organizacija, preko katere dostopa in podatki o organizaciji, g. status uporabnika v organizaciji, h. uporabniško ime, i. naslov elektronske pošte, j. status (aktiven, pasiven), k. beležke oz. spremembe posameznih podatkov ter drugih dejstev o dostopu. 5. Namen obdelave: a. Opravljanje dejavnosti Arnes, b. Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, c. Uresničevanje zakonitih zahtev pristojnih državnih organov. 6. Rok hrambe osebnih podatkov: Dve (2) leti po prenehanju veljavnosti uporabniškega imena. Dlje če tako določa zakon, na zahtevo pristojnega državnega organa ali zaradi zaščite zakonitih interesov družbe Arnes., če so ti podatki predmet pravdnega, kazenskega ali upravnega postopka.

17 7. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev: Omejitev ni. 8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov: Pooblaščene osebe Arnes. V posebnih primerih pristojni državni organi. 9. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo. (Opomba: država EU ni tretja država v smislu ZVOP-1) 10. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. 11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene. Ljubljana,

18 KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O ČASU TRAJANJA DOSTOPA IN KOLIČINI PREKO INTERNETA PRENEŠENIH PODATKOV 1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Arnes, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, javni zavod, Jamova 39, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Ustava RS, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, 94/2007, uradno prečiščeno besedilo). Osebna privolitev posameznika. 3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki omrežja Arnes. 4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: a. uporabniško ime uporabnika, l. telefon, m. IP številka računalnika, n. čas, ko je uporabnik uporablja internet na mesec, o. količina prenesenih podatkov na mesec. 5. Namen obdelave: a. Opravljanje dejavnosti Arnes, b. Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, c. Uresničevanje zakonitih zahtev pristojnih državnih organov. 6. Rok hrambe osebnih podatkov: Dve (2) leti po nastanku zapisa. Dlje če tako določa zakon, na zahtevo pristojnega državnega organa ali zaradi zaščite zakonitih interesov družbe Arnes., če so ti podatki predmet pravdnega, kazenskega ali upravnega postopka. 7. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev: Omejitev ni. 8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov: Pooblaščene osebe Arnes. V posebnih primerih pristojni državni organi.

19 9. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo. (Opomba: država EU ni tretja država v smislu ZVOP-1) 10. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. 11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene. Ljubljana,

20 KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV ZA REGISTRACIJO DOMENE 1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Arnes, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, javni zavod, Jamova 39, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Ustava RS, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, 94/2007, uradno prečiščeno besedilo), Osebna privolitev posameznika določena. 3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Nosilci domen, administrativne in tehnične kontaktne osebe nosilca domene. 4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: a. Ime in priimek, p. naslov (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), q. telefon, r. telefaks, s. naslov elektronske pošte, 5. Namen obdelave: a. Opravljanje dejavnosti Arnes v kot registra domenskega prostora pod vrhnjo domeno.si b. Uresničevanje zakonitih zahtev pristojnih državnih organov, 6. Rok hrambe osebnih podatkov: Ves čas trajanja registracije domene in še 1 leto po izbrisu domene. Dlje če tako določa zakon, na zahtevo pristojnega državnega organa ali zaradi zaščite zakonitih interesov družbe Arnes., če so ti podatki predmet pravdnega, kazenskega ali upravnega postopka. 7. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev: Omejitev ni. 8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov: Pooblaščene osebe Arnes. Uporabniki podatkovne baze WHOIS.

21 Pristojni državni organi. 9. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo. (Opomba: država EU ni tretja država v smislu ZVOP-1). Podatki so v omejenem obsegu dostopni v okviru poizvedb v podatkovni bazi WHOIS. 10. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. 11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene. Ljubljana,

22 KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV ZA REGISTRACIJO IP NASLOVNEGA PROSTORA 1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Arnes, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, javni zavod, Jamova 39, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Ustava RS, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, 94/2007, uradno prečiščeno besedilo), Osebna privolitev posameznika. 3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Administrativne in tehnične kontaktne osebe prosilca IP naslovnega prostora. 4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: a. Ime in priimek, t. telefon, u. telefaks, v. organizacija, ki je prosilec IP naslovnega prostora w. status uporabnika v organizaciji, x. naslov elektronske pošte, 5. Namen obdelave: a. Opravljanje dejavnosti Arnes pri registraciji IP naslovnega prostora, b. Uresničevanje zakonitih zahtev pristojnih državnih organov, c. Uresničevanje zahtev organizacije RIPE NCC. 6. Rok hrambe osebnih podatkov: Za čas uporabe dodeljenega naslovnega prostora. 7. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev: Omejitev ni. 8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov: Pooblaščene osebe Arnes. Uporabniki podatkovne baze WHOIS. Pristojni državni organi.

23 9. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa: Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo. (Opomba: država EU ni tretja država v smislu ZVOP-1). Podatki so v omejenem obsegu dostopni v okviru poizvedb v podatkovni bazi WHOIS. 10. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. 11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene. Ljubljana,

24 IZJAVA ZAPOSLENEGA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Podpisani/a, zaposleni/a na delovnem mestu, izjavljam, da sem seznanjen/a z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, 94/2007, uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da sem pri svojem delu dolžnen/a v celoti postopati in ukrepati v skladu z določbami Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov ter skladno z njimi varovati osebne podatke za katere sem zvedel/a ali s katerimi sem bil/a seznanjen/a pri opravljanju svojega dela. Obveznost varovanja osebnih podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja. Seznanjen/a sem, da sem za kršitev opisanih obveznosti disciplinsko odgovorna v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Disciplinska odgovornost ne izključuje morebitne civilne in kazenske odgovornosti. Podpis: Ljubljana,

25 IZJAVA O SEZNANJENOSTI ODGOVORNE OSEBE Z DOLOČBAMI ZVOP-1 IN PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Podpisani/a, zaposleni/a na delovnem mestu, odgovoren/a za zbirko osebnih podatkov Osebno izjavljam, da sem seznanjena z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov. Podpis: Ljubljana,

26 IZJAVA O SEZNANJENOSTI POOBLAŠČENEGA OBDELOVALCA Z DOLOČBAMI ZVOP- 1 IN PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Podpisani/a, zaposleni/a na delovnem mestu, pooblaščen/a obdelovalec/ka zbirke osebnih podatkov Osebno izjavljam, da sem seznanjen/a z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov. Podpis: Ljubljana,

Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/0

Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/0 Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/05) izdaja Uralta, d.o.o. PRAVILNIK o zavarovanju osebnih

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.doc

Microsoft Word - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.doc Na podlagi 7. alinee 17. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije in na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 94/2007, je skupščina Ribiške

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik varstvo osebnih podatkov KL pravi (2)

Microsoft Word - Pravilnik varstvo osebnih podatkov KL pravi (2) Dokumentacija, ki vsebuje informacijo o sistemu zagotavljanja varnosti kreditojemalcem pri uporabi in hranjenju njegovih osebnih podatkov Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

VZOREC PRAVILNIKA, S KATERIM SE VARUJEJO OSEBNI PODATKI

VZOREC PRAVILNIKA, S KATERIM SE VARUJEJO OSEBNI PODATKI Na 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04, 113/05 in 94/07), 83. in 84. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 100/2004) ter 83. člena Statuta VGŠ in 78. člena

Prikaži več

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE STANOVANJSKO PODJETJE D.O.O. RAVNE NA KOROŠKEM, 12/2015 Ime dokumenta: Ime datoteke: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so neločljivi sestavni del Uporabniške pogodbe, v skladu

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega

Prikaži več

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_ Uradni list št. 86, 5. 8. 2004 3836. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), stran 10389. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Javni zavod Ljubljanski grad

Javni zavod Ljubljanski grad Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 - ZVOP-1-UPB1) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur.l.RS, št. 105/10, 50/16, 6/17, 9/18) se v Javnem zavodu Ljubljanski

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - IMS-INFO-GZS ppt

Microsoft PowerPoint - IMS-INFO-GZS ppt Predstavitev predavatelja Projekti na temo zdravstvenega zavarovanja: 2001 - omrežje KZZ - Uvedba izdaje konvencijskih potrdil 2003 - omrežje KZZ - kartični zapis o prejetih MTP 2003 - omrežje KZZ - Vključitev

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Microsoft Word SplosniPogoji.doc

Microsoft Word SplosniPogoji.doc SPLOŠNI POGOJI ZA REGISTRACIJO DOMEN POD VRHNJO DOMENO.SI Objava 6.10.2008, veljavnost od 6.11.2008 1. UVODNE DOLOČBE 1.1. S Splošnimi pogoji za registracijo domen pod vrhnjo domeno.si (v nadaljevanju:

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu 12.2.2010 Uradni list Evropske unije L 39/5 SKLEP KOMISIJE z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več