obrazec 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "obrazec 1"

Transkripcija

1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA«Ponudnik nastopa: 1. sam 2. s skupno ponudbo 3. s podizvajalci (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži) Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec št. 1 mora biti s strani ponudnika podpisan in žigosan

2 obrazec 2 2. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 1 2. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 2 3. PODATKI O PONUDNIKU IN IZJAVE PODATKI O PONUDNIKU IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SEZNAM PODIZVAJALCEV PODATKI O PODIZVAJALCIH POOBLASTILO IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI DEJAVNOSTI DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTIH POTRDILO AGENCIJE BON SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH OPRAVLJENIH GRADBENIH DEL - REFERENCE PISNE IZJAVE NAROČNIKOV REFERENČNO POTRDILO IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI SEZNAM VODIJ DEL IN STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL IN NJIHOVE REFERENCE SEZNAM STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL REFERENCE STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL SEZNAM O RAZPOLOŽLJIVOSTI MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV PONUDBA, ŠT ZAVAROVANJA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

3 8. VZOREC POGODBE POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (VSAK ZAKONITI ZASTOPNIK IZPOLNI SVOJE POOBLASTILO) POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (VSAK ZAKONITI ZASTOPNIK IZPOLNI SVOJE POOBLASTILO) POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 43 Opomba: Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije in jo tekoče oštevilči priloži KAZALO! - 3 -

4 obrazec 3 3. PODATKI O PONUDNIKU IN IZJAVE 1. PODATKI O PONUDNIKU obrazec 3/1 Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan. 2. IZJAVA PONUDNIKA DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI obrazec 3/2 Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan. Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. 3. SEZNAM PODIZVAJALCEV obrazec 3/3 Opomba: Obrazec 3/3 je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik oz. skupina nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Obrazec lahko priredite vašim potrebam s tem, da morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec. 4. PODATKI O PODIZVAJALCIH obrazec 3/4 Opomba: Obrazec 3/4 ponudnik oz. skupina predloži, izpolni, podpiše in žigosa le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec. 5. POOBLASTILO obrazec 3/5 Opomba: Izpolni ponudnik oz. nosilec skupne ponudbe v primeru, če nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru neizpolnjen obrazec parafira in žigosa. 6. IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV obrazec 3/6 Opomba: Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan

5 obrazec 3/1 3.1 PODATKI O PONUDNIKU Naziv ponudnika (firma) Naslov in kraj ponudnika Pooblaščena oseba Kontaktna oseba Telefon Telefaks Elektronska pošta Transakcijski račun firme Matična številka firme Identifikacijska štev. za DDV Število redno zaposlenih delavcev v firmi Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan

6 obrazec 3/ IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI V zvezi z javnim naročilom»letno IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA«, objavljenega na portalu javnih naročil dne, št. objave, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci. Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil. Datum: Žig Podpis: Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan. V primeru, da nastopa s podizvajalci se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec

7 obrazec 3/3 3.3 SEZNAM PODIZVAJALCEV Z.št. PODIZVAJALEC OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL VREDNOST DEL DELEŽ V % Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne, pod št. objave. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik oz. skupina nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Obrazec lahko priredite vašim potrebam s tem, da morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki. V primeru, da nastopa ponudnik oz. skupina brez podizvajalcev se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec

8 obrazec 3/4 3.4 PODATKI O PODIZVAJALCIH Naziv podizvajalca (firma) Naslov Pooblaščena oseba Kontaktna oseba Telefon Telefaks Elektronska pošta Transakcijski račun firme Matična številka firme Identifikacijska štev. za DDV Število redno zaposlenih delavcev Število pogodbeno zaposlenih delavcev Datum: Žig Podpis ponudnika:

9 Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane. SOGLASJE PODIZVAJALCA: Podizvajalec, (naziv in naslov podizvajalca) soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila»letno IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. (Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.) Datum: Žig podizvajalca Podpis podizvajalca: Opomba: Obrazec 3/4 ponudnik oz. skupina predloži, izpolni, podpiše in žigosa le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej

10 obrazec 3/ POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu 3/5»seznam podizvajalcev«in zanje priložili podatke. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne, pod št. objave. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec 3/5 ponudnik oz. skupina izpolni, podpiše, žigosa in predloži le v primeru, če nastopa s podizvajalci in če podizvajalec to zahteva. V primeru, da nastopa sam, ali da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, se predloži podpisan in žigosan neizpolnjen obrazec

11 obrazec 3/6 3.6 IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV Ponudnik... i z j a v l j a m o, da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila k oddaji ponudb ter pogojih za udeležbo pri oddaji razpisanega javnega naročila (razpisna dokumentacija), da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan

12 obrazec 4 4. DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 1. IZJAVA PONUDNIKA da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo obrazec 4/1 Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana

13 obrazec 4/1 4.1 IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI DEJAVNOSTI Ponudnik... i z j a v l j a m o, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig Podpis: Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika, podizvajalca oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana

14 obrazec 5 5. DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTIH 1. EKONOMSKO FINANČNI POGOJI obrazec 5/1 Potrdilo AJPES (npr. S-BON-1/P), iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel II SB.. (kopijo) za preteklo leto. OPOMBA: skupna ponudba: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi; ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik. Opomba: Obrazec 5/1 se parafira in žigosa. 2. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI 2.1 Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference) - obrazec 5/2. Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti najmanj 3 primerljiva dela, ki jih je izvedel v obdobju zadnjih pet let in katere vrednost posamezne reference mora biti najmanj 90 % vrednosti, ki jo bo ponudnik navedel v ponudbi za predmetno naročilo OPOMBA: skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska), ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik. 2.2 Pisne izjave naročnikov del s specifikacijo del o ponudnikovih referencah iz točke 2.1 obrazec 5/3 OPOMBA: skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska), ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik. 2.3 Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del obrazec 5/4 OPOMBA: skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina; ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik

15 2.4 Seznam vodij del in strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi razpisanih del obrazec 5/5, 5/5.1, 5/5.2 OPOMBA: skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina; ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik. 2.5 Izjava o razpoložljivosti mehanizacije in transportnih sredstev, ki bodo uporabljena pri izvedbi razpisanih del do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja obrazec 5/6. OPOMBA: skupna ponudba: izjavo mora priložit vsak posamezni ponudnik ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik

16 obrazec 5/1 5.1 POTRDILO AGENCIJE BON Opomba: temu obrazcu se priloži ustrezni BON, ki ga ponudnik parafira in žigosa

17 obrazec 5/2 5.2 SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH OPRAVLJENIH GRADBENIH DEL - REFERENCE Zap. Št. Naročnik Vrsta storitev Čas realizacije Dokončanje del Pogodbeni znesek Datum: Žig Podpis: Opomba: 1. Ponudnik mora navesti najmanj 3 reference primerljivih del, ki jih je dokončal v obdobju zadnjih pet let in katere vrednost posamezne reference dosega 90 % vrednosti, ki jo bo ponudnik navedel v ponudbi za predmetno naročilo 2. Pri skupni ponudbi mora pogoje izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska). 3. Obrazec 5/2 mora biti s strani ponudnika podpisan in žigosan

18 obrazec 5/3 5.3 PISNE IZJAVE NAROČNIKOV REFERENČNO POTRDILO Naziv objekta Investitor Leto izvedbe Vrsta del (kratek opis izvedenih del) Vrednost del z DDV Izvajalec del Izjava investitorja: Kot investitor za izvedbo predmetnih del potrjujemo, da je izvajalec pravočasno, kvalitetno in strokovno ter v skladu z določili pogodbe izvedel dela. Odgovorna osebna investitorja: Kontakt (tel, ): Datum: Žig: Ime odgovorne osebe investitorja, podpis Pripombe investitorja: Opomba: 1. Veljavno je to potrdilo ali potrdilo, ki je po vsebini identično. 2. Upoštevale se bodo reference za obdobje 5 let pred tem JN. 3. Ponudnik obrazec kopira v zadostnem številu

19 obrazec 5/4 5.4 IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI Ponudnik i z j a v l j a m o, da razpolagamo z zadostim in za izvedbo razpisanih del usposobljenim kadrom in da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli dela, ki so predmet tega javnega naročila. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec mora biti podpisan in žigosan. Pogoje mora izpolnjevati ponudnik oz. cela skupina pri skupni ponudbi

20 obrazec 5/5 5.5 SEZNAM VODIJ DEL IN STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL IN NJIHOVE REFERENCE VODJA DEL: (Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija ) Zap. št. Licenca Delovno mesto Skupna doba delovna Delov. doba na sedanjem delov. mestu 1 REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL Zap. št. Referenčni objekt Čas trajanja del Vrsta opravljenih del na referenčnem objektu Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije oz. pristojne poklicne zbornice: Identifikacijska številka: Žig, ki dokazuje vpis v imenik inženirske zbornice oz. pristojne poklicne zbornice: Kot dokazilo je potrebno predložiti fotokopijo delavske knjižice ali drugo ustrezno dokazilo, da je vodja del zaposlen pri ponudniku/partnerju/podizvajalcu oziroma je v pogodbenem razmerju s ponudnikom/ partnerjem/ podizvajalcem. OPOZORILO:

21 PONUDNIK JAMČI, DA NAVEDENI VODJE DEL IZPOLNJUJEJO ZAKONSKE POGOJE ZA OPRAVLJANJE RAZPISANIH STORITEV SKLADNO Z GZ. Datum: Žig Podpis: Opomba: 1. Ponudnik po potrebi obrazec kopira v zadostnem številu 2. Obrazec mora biti podpisan in žigosan. 3. Pogoje izkazuje ponudnik oz. cela skupina pri skupni ponudbi obrazec 5/

22 5.51 SEZNAM STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL Zap. Št. Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija Licenca Delovno mesto Skupna delovna doba Delovna doba na sedanjem delovnem mestu OPOZORILO: Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni strokovni kader izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev. Datum: Žig: Podpis:

23 obrazec 5/ REFERENCE STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL (Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija strokovnega sodelavca) Zap. Št. Referenčni projekt Čas izvedbe Vrsta opravljenih del na referenčnem projektu Datum: Žig: Podpis: Opomba: Ponudnik kopira obrazec v zadostnem številu izvodov

24 5.6 SEZNAM O RAZPOLOŽLJIVOSTI MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO obrazec 5/6 Ponudnik Št. Naziv mehanizacije Tip Leto proizv. Število strojev Lastništvo ponudnika (da ali ne)

25 Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec mora biti podpisan in žigosan. Pogoje izkazuje ponudnik oz. vsak posameznik pri skupni ponudbi

26 obrazec 5/7 5.7 IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV Ponudnik i z j a v l j a m o, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec mora biti podpisan in žigosan. Pogoje izkazuje ponudnik oz. vsak posameznik pri skupni ponudbi

27 obrazec 6 6. PONUDBA, št. Ponudnik V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za naslednjo ponudbeno ceno: 1. PONUDBENA CENA Projekt Cena Vrednost brez DDV Popust DDV (upošteva se vrednost s popustom) Vrednost z DDV in vključenim popustom Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Muta z besedo: / ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL Rok izvedbe del za LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA je 36 mesecev od sklenitve pogodbe. 3. VELJAVNOST PONUDBE Naša ponudba velja do (najmanj 90 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb). 4. ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK: S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v naši ponudbi. Datum: Žig Podpis: OPOZORILO: Sestavni del tega obrazca je tudi predračun letnega obsega vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki ga ponudniki izpolnijo, žigosajo in mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika. Ponudnik v informacijskem sistemu e-jn v razdelek»predračun«naloži izpolnjen obrazec»ponudba«v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, celotni Popis del pa skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo naloži v razdelek»drugi DOKUMENTI«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku»Ponudba«- naloženim v razdelek»predračun«, in celotnim Popisom del - naloženim v razdelek»drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku»drugi dokumenti«

28 obrazec 7 7. ZAVAROVANJA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA 1. Garancija za resnost ponudbe: naročnik ne zahteva pisnih garancij. 2. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: del: predloži ponudnik, ki bo na razpisu uspel, najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe. Izjavljamo, da se strinjamo z zahtevanimi garancijami. Datum: Žig Podpis: OPOZORILO: Ustrezna finančna zavarovanja predloži samo ponudnik, v kolikor ta nastopa s podizvajalci oz. ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi

29 7. 1 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI obrazec 7/1 Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija številka: V skladu s pogodbo, št. z dne sklenjene med Občino Muta in (naziv izvajalca) za izvedbo» «v skupni pogodbeni vrednosti je izvajalec dolžan izvesti naslednja dela: v skupni vrednosti. (z besedo: ) v roku. (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgornji citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena izvedba del tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 3. osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 4. original garancije št../. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža upravičenca oz. banke. Banka (žig in podpis)

30 obrazec 8 8. VZOREC POGODBE OBČINA MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta, ki jo zastopa župan Mirko VOŠNER, davčna številka SI , matična številka (v nadaljevanju naročnik), ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Ljubljana, Večna pot 2, ki ga zastopa vodja OE Slovenj Gradec, spec. Milan TRETJAK, univ. dipl. inž. gozd., (v nadaljevanju ZGS) In (podjetje, naslov, davčna številka, matična številka, žiro račun), ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju izvajalec) sklenejo naslednjo POGODBO O IZVEDBI LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA I. PREDMET POGODBE 1. člen S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame dela, ki so osnovno opredeljena v letnem programu del pri vzdrževanju gozdnih cest v Občini Muta, za obdobje 36 mesecev od dneva podpisa te pogodbe, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca del za»letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Muta«, objavljenega na portalu javnih naročil dne, št. objave JN. II. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 2. člen Izvajalec se pogodbena dela zaveže izvesti v skladu: z letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest in operativnimi programi dela, ki jih bo izdal ZGS. (Operativni program dela je podrobnejši izvedbeni dokument letnega programa del pri vzdrževanju gozdnih cest, kjer so opredeljeni tudi roki za

31 izvedbo del. Če rok za izvedbo posameznih del ne bo določen, je skrajni rok za izvedbo teh del do v tekočem letu.); s ponudbo izvajalca štev., z dne (zajet ponudbeni predračun); z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami; Izvajalec je dolžan upoštevati določbe o zagotavljanju revizijske sledi, hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotoviti vpogled v nastalo dokumentacijo ter jo na poziv tudi posredovati. 3. člen Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejetim letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 4. člen V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec nadalje obvezuje, da bo: v roku 30 dni od podpisa te pogodbe sklenil podjemne pogodbe s podizvajalci (za zimsko vzdrževanje - pluženje); pogodbe se sklenejo za obdobje veljavnosti te pogodbe; izvršil dela strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke; pri izvajanju del upošteval navodila delavcev Zavoda za gozdove Slovenije in zastopnika naročnika; zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo; pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenim kadrom; ZGS omogočil stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo uporabljenega materiala ter v tem smislu vpogled v gradbeno knjigo oziroma drugo ustrezno dokumentacijo; v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil takojšne ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir; ZGS pravočasno obvestil o začetku in dokončanju del, najkasneje sedem dni pred začetkom in tri dni pred dokončanjem; dela opravljal v skladu z operativnim programom del; izpolnjeval in upošteval določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št 43/11); Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 10 dni od dneva sklenitve pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo oziroma enakovredno garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo). III. CENA, OBRAČUN, PLAČILA 5. člen Orientacijska vrednost del po pogodbi je EUR brez DDV. Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe izvajalca (v nadaljevanju ponudba), skladno z razpisno dokumentacijo. Ponudbene cene za enoto dela in materialov so fiksne do konca veljavnosti pogodbe. 6. člen

32 Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah na osnovi računov oziroma začasnih ali končnih situacij, ki jih potrdi ZGS. Presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v letnem programu vzdrževanja gozdnih cest, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila, ki ga v sodelovanju z naročnikom izda ZGS, po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah. 7. člen Izvajalec je obvezan naročniku dostaviti s strani ZGS, OE Slovenj Gradec potrjen račun oziroma situacijo do 15. za pretekli mesec. ZGS je dolžan račun oziroma situacijo pregledati in napisati kolavdacijski zapisnik. ZGS je dolžan potrjen račun oziroma situacijo in kolavdacijski zapisnik vrniti v roku 5 dni po prejemu. Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo plačati v roku trideset (30) dni od uradnega prejema. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za izplačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Če naročnik ne pregleda in ne potrdi računa oziroma situacije v roku osem (8) dni od prejema in mu oziroma ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen oziroma potrjena s pretekom tega roka. IV. ROKI 8. člen Naročnik oziroma ZGS sta dolžna pred začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu operativni program del. Strokovno izvedbo del nadzira ZGS. Po končanih delih je ZGS dolžan dela prevzeti. V. PODIZVAJALCI 9. člen Izvajalec sme posamezna razpisana dela oddati v izvajanje podizvajalcem, le-tem pa nadaljnja oddaja del ni dopustna. Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del vključujoč dela, ki jih je oddal v izvajanje podizvajalcem. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije plačuje neposredno podizvajalcem. Pri izvedbi projekta bodo sodelovali naslednji podizvajalci (v spodnji točki se podatki izpolnijo za vsakega podizvajalca posebej): 1. (naziv, polni naslov, zastopnik, matična številka, davčna številka in transakcijski račun). Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). 2. Ponudnik mora s podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom tega javnega naročila (kopije teh pogodb bo ponudnik oziroma izvajalec predložil naročniku). Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu

33 VI. SKUPNA PONUDBA 10. člen Pri skupni ponudbi morajo vključujoči gospodarski subjekti določiti nosilca dogovora. Nosilec dogovora v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del vključujoč dela, ki jih opravlja gospodarski subjekt v skupni ponudbi. Pri izvedbi projekta bodo poleg nosilca dogovora sodelovali naslednji gospodarski subjekti (v spodnji točki se podatki izpolnijo za vsak gospodarski subjekt posebej): 1. (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka) 2. Gospodarski subjekti morajo med seboj skleniti dogovor, s katerim uredijo obveznosti in pravice povezane s predmetom tega javnega naročila (kopijo tega dogovora bo nosilec dogovora predložil naročniku). Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja gospodarski subjekt dogovora, mora nosilec dogovora naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu gospodarskemu subjektu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu gospodarskemu subjektu in - soglasje novega gospodarskega subjekta k neposrednemu plačilu. Zamenjan gospodarski subjekt ne sme imeti manjših kompetenc kot gospodarski subjekt ob izvedbi javnega naročila (skladno z razpisnimi pogoji). VII. POGODBENA KAZEN 11. člen Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil del v roku iz operativnega programa dela ali v dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3% na dan, vendar skupna pogodbena kazen ne more znašati več, kot 10% pogodbene vrednosti. Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. VIII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL 12. člen Izvajalec daje 3 letno garancijo za kakovost izvedenih del, za solidnost gradnje pa 10 let. Garancijski rok teče od prevzema del. V primeru, da se v tem času pojavijo napake zaradi nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v roku, ki je naveden v pisnem obvestilu ZGS. Za vgrajeno opremo in industrijske objekte veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev. 13. člen

34 Izvajalec je po končanih delih dolžan odstraniti ves odpadni material, embalažo in drugo, kar je ostalo po izvajanju gradbenih del. V primeru, da izvajalec po končanih delih ne opravi navedenega, lahko naročnik to opravi na izvajalčeve stroške. IX. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL 14. člen ZGS se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila. Datum prevzema ZGS sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu. Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem: ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke; kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo; opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti; druge pomembnejše ugotovitve; datum prevzema del. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 16. člen Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je ga. Nataša JEVŠNIKAR, dipl. inž. grad. Pooblaščeni zastopnik ZGS po tej pogodbi je g. Hinko ANDREJC, univ. dipl. inž. gozd. Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je.... telefon:.., Strokovni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo s strani naročnika opravljal ZGS, OE Slovenj Gradec. XI. PRENEHANJE POGODBE 17. člen Naročnik lahko razdre pogodbo v primeru: če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje; če ZGS izvajalca že tekom izvajanja del opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, izvajalec pa tega ne upošteva; nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo letnega programa vzdrževanja gozdih cest. Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru:

35 če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti; če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 8 delovnih dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je možno prekiniti samo pisno z izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le -ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del. Če stranki sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe. XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 18. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora na izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku je nična. XIII. OSTALA DOLOČILA 19. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oziroma spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo pa v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika. 20. člen Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih podpišejo vse pogodbene stranke. 21. člen Ta pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva (2) izvoda. Pogodba začne veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. Številka: Naročnik: OBČINA MUTA Mirko VOŠNER, župan Muta, dne: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

36 Vodja OE Slovenj Gradec Spec. Milan TRETJAK, univ. dipl. inž. gozd. Kraj in datum: Izvajalec: Direktor Kraj in datum: OPOMBA: Ponudnik mora vzorec pogodbe samo parafirati in žigosati vsako stran pogodbe

37 obrazec 9 9. POOBLASTILA 9.1 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE 9.2 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (vsak zakoniti zastopnik izpolni svoje pooblastilo) 9.3 POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 9.4 POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE 9.5 POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (vsak zakoniti zastopnik izpolni svoje pooblastilo) 9.6 POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

38 obrazec 9/1 9.1 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Muta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila»letno IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne, št. objave od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: DATUM: ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE Opomba: Pooblastilo izpolni vsak ponudnik!

39 obrazec 9/2 9.2 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (vsak zakoniti zastopnik izpolni svoje pooblastilo) Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaščam Občino Muta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila»letno IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne, št. objave od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: DRŽAVA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA /ZAČASNEGA BIVALIŠČA: - (ulica in hišna številka) - (poštna številka in pošta) DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: DATUM: ŽIG PODPIS POOBLASTITELJA: Opomba: Pooblastilo izpolni vsak ponudnik!

40 obrazec 9/3 9.3 POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC Ponudnik: v zvezi z javnim naročilom»letno IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne, št. objave pooblaščamo naročnika Občino Muta, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebna za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem razpisu, in sicer: dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo), dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom): Ime in priimek Popolni naslov Datum rojstva Kraj in občina rojstva EMŠO Kraj in datum: Ponudnik žig (ime in priimek pooblaščene osebe) (podpis) Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira. Pooblastilo izpolni vsak ponudnik!

41 obrazec 9/4 9.4 POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Muta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila»letno IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne, št. objave od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: DATUM: ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE Opomba: Pooblastilo izpolni vsak podizvajalec!

42 obrazec 9/5 9.5 POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (vsak zakoniti zastopnik izpolni svoje pooblastilo) Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaščam Občino Muta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA, objavljenem na Portalu javnih naročil dne, št. objave od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: DRŽAVA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA /ZAČASNEGA BIVALIŠČA: - (ulica in hišna številka) - (poštna številka in pošta) DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: DATUM: ŽIG PODPIS POOBLASTITELJA: Opomba: Pooblastilo izpolni vsak podizvajalec!

43 obrazec 9/6 9.6 POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC Ponudnik: v zvezi z javnim naročilom po odprtem postopku za»letno IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MUTA«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne, št. objave pooblaščamo naročnika Občino Muta, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebna za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem razpisu, in sicer: dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo) dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom): Ime in priimek Popolni naslov Datum rojstva Kraj in občina rojstva EMŠO Kraj in datum: žig Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira. Pooblastilo izpolni vsak podizvajalec! Podizvajalec (ime in priimek pooblaščene osebe) (podpis)

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: 306 44 02, fax: 306 44 07 MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 09/322955 1/48 1. INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2 Javno naročilo gradnje odprti postopek (ponovna objava)»ureditev odvajanja odpadnih voda naselja Opatje selo I. in II. Faza Projekt ISO-PA«Razpisna dokumentacija Oktober 2013 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Predloga

Predloga A. R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj Februar 2011 Številka: 612-1/2011-2-(47/03) Številka JN: JN-ODZ-B-0001/2011-POG Datum: 25.1.2011

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA ČELESTE skupaj s pokrivalom in kovčkom za transport.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 400 89 61 telefaks: 01 400 89 68 http://www.avp-rs.si Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.

Prikaži več