obrazec 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "obrazec 1"

Transkripcija

1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»UREDITEV TRŠKEGA JEDRA ZGORNJE MUTE 1. FAZA«Ponudnik nastopa: 1. sam 2. s skupno ponudbo 3. s podizvajalci (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži) Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec št. 1 mora biti s strani ponudnika podpisan in žigosan

2 obrazec 2 2. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 3. PODATKI O PONUDNIKU IN IZJAVE PODATKI O PONUDNIKU IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SEZNAM PODIZVAJALCEV PODATKI O PODIZVAJALCIH POOBLASTILO IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI DEJAVNOSTI IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IZJAVA PONUDNIKA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTIH POTRDILO AGENCIJE BON SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH GRADENJ - REFERENCE PISNE IZJAVE NAROČNIKOV REFERENČNO POTRDILO IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV PONUDBA ZAVAROVANJA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU VZOREC POGODBE 27 Opomba: Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije in jo tekoče oštevilči priloži KAZALO! - 2 -

3 obrazec 3 3. PODATKI O PONUDNIKU IN IZJAVE 1. PODATKI O PONUDNIKU obrazec 3/1 Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan. 2. IZJAVA PONUDNIKA DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI obrazec 3/2 Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan. Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. 3. SEZNAM PODIZVAJALCEV obrazec 3/3 Opomba: Obrazec 3/3 je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik oz. skupina nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Obrazec lahko priredite vašim potrebam s tem, da morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec. 4. PODATKI O PODIZVAJALCIH obrazec 3/4 Opomba: Obrazec 3/4 ponudnik oz. skupina predloži, izpolni, podpiše in žigosa le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec. 5. POOBLASTILO obrazec 3/5 Opomba: Izpolni ponudnik oz. nosilec skupne ponudbe v primeru, če nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru neizpolnjen obrazec parafira in žigosa. 6. IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV obrazec 3/6 Opomba: Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan

4 obrazec 3/1 3.1 PODATKI O PONUDNIKU Naziv ponudnika (firma) Naslov in kraj ponudnika Pooblaščena oseba Kontaktna oseba Telefon Telefaks Elektronska pošta Transakcijski račun firme Matična številka firme Identifikacijska štev. za DDV Število redno zaposlenih delavcev v firmi Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan

5 obrazec 3/ IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI V zvezi z javnim naročilom, objavljenega na portalu javnih naročil dne, št. objave, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci. Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil. Datum: Žig Podpis: Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan. V primeru, da nastopa s podizvajalci se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec

6 obrazec 3/3 3.3 SEZNAM PODIZVAJALCEV Z.št. PODIZVAJALEC OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL VREDNOST DEL DELEŽ V % Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne, pod št. objave. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik oz. skupina nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Obrazec lahko priredite vašim potrebam s tem, da morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki. V primeru, da nastopa ponudnik oz. skupina brez podizvajalcev se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec

7 obrazec 3/4 3.4 PODATKI O PODIZVAJALCIH Naziv podizvajalca (firma) Naslov Pooblaščena oseba Kontaktna oseba Telefon Telefaks Elektronska pošta Transakcijski račun firme Matična številka firme Identifikacijska štev. za DDV Število redno zaposlenih delavcev Število pogodbeno zaposlenih delavcev Datum: Žig Podpis ponudnika:

8 Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane. SOGLASJE PODIZVAJALCA: Podizvajalec, (naziv in naslov podizvajalca) soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila»ureditev TRŠKEGA JEDRA ZGORNJE MUTE 1.FAZA«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. (Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.) Datum: Žig podizvajalca Podpis podizvajalca: Opomba: Obrazec 3/4 ponudnik oz. skupina predloži, izpolni, podpiše in žigosa le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej

9 obrazec 3/ POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu 3/5»seznam podizvajalcev«in zanje priložili podatke. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne, pod št. objave. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec 3/5 ponudnik oz. skupina izpolni, podpiše, žigosa in predloži le v primeru, če nastopa s podizvajalci. V primeru, da nastopa sam se predloži podpisan in žigosan neizpolnjen obrazec

10 obrazec 3/6 3.6 IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV Ponudnik... i z j a v l j a m o, da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila k oddaji ponudb ter pogojih za udeležbo pri oddaji razpisanega javnega naročila (razpisna dokumentacija), da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan

11 obrazec 4 4. DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 1. IZJAVA PONUDNIKA da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo obrazec 4/1 Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana. 2. IZJAVA PONUDNIKA, da glede na predmet javnega naročila izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila obrazec 4/2 Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana. 3. IZJAVA PONUDNIKA, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik - sprejema vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z katerega predmet je»ureditev trškega jedra Zg. Mute 1.faza«- da so podatki, ki so podani v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzema popolno odgovornost; - da je registriran oziroma ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; - da družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3); - da na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; na dan oddaje ponudbe ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; - da ni izločen iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; - da mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; - da ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se ni v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - da ni storili velike strokovne napake oziroma ni zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil; - da je ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo; - da izpolnjuje vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija

12 obrazec 4/3. Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana. OPOMBA: 1. V primeru predložitve skupne ponudbe se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega (2) poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega posameznega ponudnika posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu. 2. V primeru izvedbe del s podizvajalci se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega (25) poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega podizvajalca posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu

13 obrazec 4/1 4.1 IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI DEJAVNOSTI Ponudnik... i z j a v l j a m o, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig Podpis: Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika, podizvajalca oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana

14 obrazec 4/2 4.2 IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI Ponudnik i z j a v l j a m o, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig Podpis: Opomba: Naročnik zahteva podpisano in žigosano izjavo samo v primeru, ko zakon za posamezno predmetno javno naročilo predpisuje izdajo te izjave

15 obrazec 4/3 4.3 IZJAVA PONUDNIKA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV Ponudnik i z j a v l j a m o, V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: da sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z katerega predmet je»ureditev trškega jedra Zg. Mute 1.faza«- da so podatki, ki so podani v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost; - da smo registrirani oziroma imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; - da naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3); - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; - da nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; - da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; - da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - da nismo storili velike strokovne napake oziroma nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil; - da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo; - da izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. Datum: Žig Podpis: Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika, podizvajalca oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana

16 obrazec 5 5. DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTIH 1. EKONOMSKO FINANČNI POGOJI obrazec 5/1 Potrdilo AJPES (npr. S-BON-1/P), iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel II SB.. (kopijo) za preteklo leto. OPOMBA: skupna ponudba: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi; ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik. Opomba: Obrazec 5/1 se parafira in žigosa. 2. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI 2.1 Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference) - obrazec 5/2. Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti najmanj 3 primerljiva dela na nizkih gradnjah, ki jih je izvedel v obdobju zadnjih pet let in katere vrednost posamezne reference mora biti najmanj EUR OPOMBA: skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska), ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik. 2.2 Pisne izjave naročnikov del s specifikacijo del o ponudnikovih referencah iz točke 2.1 obrazec 5/3 OPOMBA: skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska), ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik. 2.3 Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del obrazec 5/4 OPOMBA: skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina; ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik

17 2.4 Seznam odgovornih vodij del, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del obrazec 5/5 OPOMBA: skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina; ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik. 2.5 Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja obrazec 5/6. OPOMBA: skupna ponudba: izjavo mora priložit vsak posamezni ponudnik ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik

18 obrazec 5/1 5.1 POTRDILO AGENCIJE BON Opomba: temu obrazcu se priloži ustrezni BON, ki ga ponudnik parafira in žigosa

19 obrazec 5/2 Zap. Št. 5.2 SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH GRADENJ - REFERENCE Naročnik Vrsta storitev Čas realizacije Dokončanje del Pogodbeni znesek Datum: Žig Podpis: Opomba: 1. Ponudnik mora navesti najmanj 3 primerljiva dela na gradnjah, ki jih je dokončal v obdobju zadnjih pet let in katere vrednost posamezne reference mora biti najmanj Pri skupni ponudbi mora pogoje izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska). 3. Obrazec 5/2 mora biti s strani ponudnika podpisan in žigosan

20 obrazec 5/3 5.3 PISNE IZJAVE NAROČNIKOV REFERENČNO POTRDILO Naziv objekta Investitor Leto izvedbe Vrsta del (kratek opis izvedenih del) Vrednost del z DDV Izvajalec del Izjava investitorja: Kot investitor na predmetnem objektu potrjujemo, da je izvajalec kvalitetno in v pogodbenem roku izvedel dela, da je korektno odpravil vse napake in da na objektu ni reklamacij, zaradi katerih bi bilo otežkočeno obratovanje objekta in da na kvaliteto in roke izvedbe nimamo pripomb. Odgovorna osebna investitorja: Kontakt (tel, ): Datum: Žig: Ime odgovorne osebe investitorja, podpis Pripombe investitorja: Opomba: 1. Veljavno je to potrdilo ali potrdilo, ki je po vsebini identično. 2. Upoštevale se bodo reference za obdobje 5 let pred tem JN. 3. Ponudnik obrazec kopira v zadostnem številu

21 obrazec 5/4 5.4 IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI Ponudnik i z j a v l j a m o, da razpolagamo z zadostim in za izvedbo razpisanih del usposobljenim kadrom in da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli dela, ki so predmet tega javnega naročila. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec mora biti podpisan in žigosan. Pogoje mora izpolnjevati ponudnik oz. cela skupina pri skupni ponudbi

22 obrazec 5/5 5.5 SEZNAM ODGOVORNIH VODIJ DEL Zap. št. Ime in priimek, izobrazba Delovno mesto 1 Skupna delovna doba Delov. doba na sedanjem delov. mestu OPOZORILO: PONUDNIK JAMČI, DA NAVEDENI ODGOVORNI VODJE DEL IZPOLNJUJEJO ZAKONSKE POGOJE ZA OPRAVLJANJE RAZPISANIH STORITEV SKLADNO Z ZGO-1. Datum: Žig Podpis: Opomba: 1. Ponudnik po potrebi obrazec kopira v zadostnem številu 2. Obrazec mora biti podpisan in žigosan. 3. Pogoje izkazuje ponudnik oz. cela skupina pri skupni ponudbi

23 obrazec 5/6 5.6 IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV Ponudnik i z j a v l j a m o, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig Podpis: Opomba: Obrazec mora biti podpisan in žigosan. Pogoje izkazuje ponudnik oz. vsak posameznik pri skupni ponudbi

24 obrazec 6 6. PONUDBA Ponudnik V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za naslednjo ponudbeno ceno: 1. PONUDBENA CENA CENA brez DDV DDV CENA z DDV Ponudbena cena je fiksna. V ceni so zajeti vsi stroški in popusti. Zbiru je priložen kompletni ponudbeni predračun v ELEKTRONSKI OBLIKI (CD). 2. ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL Rok izvedbe razpisanih del je: dokončanje do 13.oktober VELJAVNOST PONUDBE Naša ponudba velja do (najmanj 90 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb). 4. ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK: S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v naši ponudbi. Datum: Žig Podpis: OPOZORILO: Predloži se samo zbir del in CD s kompletnim predračunom

25 obrazec 7 7. ZAVAROVANJA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA 1. Garancija za resnost ponudbe: naročnik ne zahteva pisnih garancij. 2. Garancija za dobro izvedbo del: naročnik ne zahteva pisnih garancij. Kot garancijo bo naročnik zadržal 10 % zaračunanega zneska v skladu z razpisom, to je do predložitve bančne garancije za garancijsko dobo. 3. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku izvajalec mora v roku 15 dni od primopredaje predložiti bančno garancijo v višini 10 % vrednosti obračuna. Ponudnik mora predložiti: Podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (obr. 7/1) Izjavljamo, da se strinjamo z zahtevanimi garancijami. Datum: Žig Podpis: OPOZORILO: Ustrezna finančna zavarovanja predloži samo ponudbe pri skupni ponudbi. ponudnik, v kolikor ta nastopa s podizvajalci oz. ponudnik, ki je nosilec

26 7.1 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU [Glava s podatki o garantu] Upravičenec: (Občina.) Datum: [Vpišite datum izdaje] Vrsta garancije: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi Številka garancije: Garant: (Vpišite ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi) Nalogodajalec: [Vpišite ime in naslov] Osnovni posel: Pogodba št., sklenjena na podlagi javnega naročila za objekt in ponudba nalogodajalca št. z dne. Znesek in valuta garancije: (10% vrednosti pogodbe z DDV) EUR. Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: Nobena. Oblika predložitve: V papirni obliki. Datum izteka veljavnosti: 5 let od podpisa primopredajnega zapisnika [Vpiše se datum izteka garancije] obrazec 7/1 Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec ni izpolnil osnovnega posla v predpisanih rokih in/ali kvaliteti in/ali obsegu in/ali na način, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi. Za to garancijo veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št Podpis(i) Opomba: Izbrani ponudnik jo mora po vsebini priloženega vzorca naročniku izročiti najpozneje 15 dni po podpisu prevzemnega zapisnika, Vzorec - obrazec 7/1 se priloži prazen in se parafira in žigosa

27 obrazec 8 8. VZOREC POGODBE GRADBENA POGODBA za»ureditev TRŠKEGA JEDRA ZGORNJE MUTA 1.FAZA«I. POGODBENI STRANKI: NAROČNIK: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, ki jo zastopa župan Mirko VOŠNER IZVAJALEC:, ki jo/ga zastopa. matična številka: davčna številka: TRR:., odprt pri II. PREDMET POGODBE 1. člen Predmet te pogodbe je»ureditev TRŠKEGA JEDRA ZGORNJE MUTA 1.FAZA«. Predmetna dela je izvajalec pridobil na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti, št. naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. z dne, in na podlagi odločitve naročnika o oddaji javnega naročila z dne. III. OBSEG POGODBENIH DEL 2. člen S to gradbeno pogodbo se izvajalec zavezuje, da izvedel dela iz 1. člena te pogodbe v skladu z razpisanimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe, skladno z gradbenim načrtom, projektom, popisom del, standardi, predračunom in skladno z navodili nadzorne službe ter investitorja in strokovno pravilno. Izvajalec bo izvedel naslednja dela:

28 IV. CENA 3. člen Vrednost pogodbenih del v skupnem znesku znaša: PONUDBENA CENA POPUST % SKUPAJ DDV 22 % SKUPAJ VSA DELA V skupnem znesku izražena cena je nespremenljiva. Cene po enoti in po meri so fiksne do konca gradnje. Razlik v ceni izvajalec ne bo mogel uveljavljati. To določilo pomeni, da bo izvajalec na ta način obračunaval izvedena dela, potrebna za izgradnjo pogodbenega predmeta ter vse spremembe, ki bodo nastale v času gradnje in da bo odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so kalkulacijske osnove iz pogodbenega predračuna osnova za formiranje cen za vsa dodatna naročila in morebitne spremembe dokumentacije. V. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA 4. člen Dela morajo biti obračunana do 25. v tekočem mesecu z gradbeno knjigo ter predana nadzorniku objekta v pregled in potrditev. Izvajalec bo do 5. v mesecu dostavil potrjeno situacijo v 4 (štirih) izvodih za pretekli mesec. Začasni (mesečni) obračun se bo vršil na osnovi dejanskih količin in enotnih cen iz ponudbenega predračuna. Naročnik bo nesporni znesek začasne situacije plačal v roku 30 dni od dneva prejetja situacije in sicer 90 % obračunanega zneska. 10 % pogodbenega zneska bo naročnik plačal v roku 30 dni po dokončanju objekta, odpravljenih pomanjkljivostih, prevzemu objekta, prejema končne situacije in prejemu garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. Naročnik mora najkasneje v roku 10 (deset) dni od prejema potrditi prejeto situacijo in 1 (en) izvod vrniti izvajalcu. Če ima naročnik pripombe na prejeto situacijo je dolžan v 10 (desetih) dneh potrditi nesporni del situacije, o morebitnem spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev. Za vsak odmik od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Prav tako mora izvajalec predhodno pisno obrazložiti nepredvidena dodatna dela in pridobiti pisno soglasje od naročnika za izvedbo le teh. Po podanem soglasju se bo k tej pogodbi sestavil aneks. 5. člen Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude plačila po krivdi naročnika bo izvajalec zaračunaval zakonite zamudne obresti. Rok plačila obresti je 8 dni od dneva izračuna obresti. Občina Muta naroča gradbene storitve po tej pogodbi v skladu s 5. odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) za opravljanje svoje neobdavčljive dejavnosti

29 VI. ROK 6. člen Izvajalec se zavezuje, da bo začel z opravljanjem del oziroma takoj po podpisu pogodbe in jih dokončal najkasneje do V primeru prekoračitve pogodbenega roka je stranka, ki je povzročila prekoračitev, dolžna nositi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamude. Roki se lahko spremenijo le ob predhodnem pisnem soglasju strank, zaradi nepredvidenih nujnih del ali v primeru višje sile. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k pogodbi. VII. PODIZVAJALCI 8. člen Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi. Z izvajalcem bodo pri izvedbi del sodelovali naslednji podizvajalci: Navesti le v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem se ta odstavek črta. V primeru nastopa del s podizvajalci se bo v pogodbo vključila vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki bodo opravljali dela po tej pogodbi. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Izvajalec mora imeti v roku 10 dni od sklenitve te pogodbe skleniti pogodbe s podizvajalci in kopijo le-teh posredovati naročniku. Izvajalec sme imenovane podizvajalce zamenjati le po predhodnem obvestilu in pisnem soglasju naročnika. V kolikor izvajalec zamenja posameznega podizvajalca brez predhodnega obvestila oz. pisnega soglasja naročnika in za zamenjavo podizvajalca ne obstojijo opravičljivi razlogi, sme naročnik unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prav tako je to razlog za krivdno prenehanje te pogodbe. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca ter - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu; - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu

30 Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Stroški odpovedi vključno z vsemi pogodbenimi kaznimi bremenijo izvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. VIII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI 9. člen Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znano tako gradbišče kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe, kvaliteta in izvedba opreme, funkcionalnost posameznih elementov ali opreme kot celote. Izvajalec se nadalje zaveže: - da bo vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; - da bo uporabil samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z objekta neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; - ob dokončanju del predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (dokazilo o zanesljivosti z izkazi, atesti, certifikati, garantni listi, ), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta in opreme; - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; - da je dolžan poskrbeti za deponijo komunalnih odpadkov in da bo ravnal z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih v skladu z določil Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008). Za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; - da bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi, ki je sestavni del te pogodbe; - da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisane pogoje za podizvajalca. IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 10. člen Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku stalen nadzor nad deli in kontrolo nad količino in kakovostjo uporabljenega materiala. Pooblaščeni predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je Zunanji nadzornik del s strani naročnika je Odgovorni vodja del s strani izvajalca je

31 X. POGODBENA KAZEN IN ODSTOP OD POGODBE 11. člen Pogodbeni stranki soglašata, da znaša pogodbena kazen za prekoračitev roka iz 1. odstavka 6. člena 0,5 % od celotne pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, ki utegne nastati po krivdi izvajalca, vendar skupno ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. Prav tako ima naročnik pravico zahtevati povračilo vseh stroškov, ki bi nastali zaradi prekoračitve roka. Rok dokončanja je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka. Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati takoj, ko za to nastanejo objektivne okoliščine. Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne pravočasno z izvajanjem pogodbenih del, če ne upošteva veljavnih predpisov ter navodil naročnika in če je proti izvajalcu uveden stečaj ali prisilna poravnava. V tem primeru ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca vračilo stroškov, ki jih je pri tem utrpel. XI. GARANCIJSKA DOBA ZA KAKOVOST DEL IN MATERIALOV 12. člen Garancijski roki za kakovost izvršenih del in vgrajenih materiala so določeni v Obligacijskem zakoniku in začnejo teči z dnem uspešno opravljene primopredaje. Garancijski rok za kakovost izvršenih del in vgrajenega materiala znaša 5 let od dokončanja del. Garancijski rok za skrite napake je 10 let od dokončanja del. Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o napakah takoj oziroma v roku 8 dni ko je bila napaka ugotovljena. Izvajalec je prost odgovornosti, če je nastala škoda zato, ker je pri izvajanju del ravnal po zahtevah naročnika. Izvajalec bo v času garancijske dobe najkasneje v roku 30 dni od zahteve naročnika, na lastne stroške odpravil vse hibe, ki so nastale na objektu po njegovi krivdi ali krivdi podizvajalcev oziroma zaradi neupoštevanja strokovno tehničnih predpisov. 13. člen Izvajalec mora naročniku najkasneje do primopredaje predložiti vse ateste za vgrajene materiale in meritve. 14. člen Kot garancijo za garancijsko dobo bo izvajalec ob primopredaji predložil bančno garancijo v višini 10 % obračunske vrednosti z DDV. Izvajalec je dolžan v garancijski dobi odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na izvršenih delih in vgrajenem materialu po obvestilu naročnika in v roku, ki ga skupno določijo predstavnik naročnika, glavni nadzornik in izvajalec. Dokončni pregled in prevzem objekta pred iztekom garancijske dobe opravi prevzemna komisija naročnika ob sodelovanju nadzornega organa ter izvajalca. Vse pomanjkljivosti, ki so ugotovljene z dokončnim pregledom, mora

32 izvajalec odpraviti v sporazumno določenem roku. Dokler izvajalec ne odpravi vseh z dokončnim pregledom ugotovljenih pomanjkljivosti, ne more biti razrešen pogodbenih obveznosti do objekta. 15. člen Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v sporazumno določenem roku, jih lahko odpravi naročnik z drugim izvajalcem na račun izvajalca iz te pogodbe. V tem primeru bo naročnik unovčil garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. XII. PREVZEM DEL 16. člen Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo zastopniki naročnika, izvajalca in strokovnega nadzora po zaključku izvedenih del z zapisnikom. Če izvajalec ne odpravi v primernem roku pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri tehničnem in kvalitetnem pregledu, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. V tem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem in kvalitetnem pregledu je naročnik ob sodelovanju predstavnika strokovnega nadzora dolžan v roku 10 dni pisno prevzeti izvršena dela. XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 17. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali dá kakšno dovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizacij iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 18. člen Pogodbene stranke so sporazumne, da se bodo za ostala medsebojna razmerja, ki niso posebej zajeta v tej pogodbi uporabljale določbe Obligacijskega zakonika

33 Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija za UREDITEV TRŠKEGA JEDRA ZGORNJE MUTA 1.FAZA. 19. člen Pogodbeni stranki bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da spora stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 20. člen Pogodba je veljavna po podpisu vseh pogodbenih strani. Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik in izvajalec vsak po dva izvoda pogodbe. Datum:... Datum:... Izvajalec: Direktor: Naročnik: Občina Muta župan Mirko VOŠNER Ponudnik mora samo parafirati in žigosati vsako stran vzorca pogodbe

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2 Javno naročilo gradnje odprti postopek (ponovna objava)»ureditev odvajanja odpadnih voda naselja Opatje selo I. in II. Faza Projekt ISO-PA«Razpisna dokumentacija Oktober 2013 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum:

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA   E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum: OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 430-59/2014-151 Datum: 26. 2. 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: 306 44 02, fax: 306 44 07 MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 09/322955 1/48 1. INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI KONGRESNI TRG 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»vključitev TP Aškerčeva 5 v SN omrežje«vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Predloga

Predloga A. R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj Februar 2011 Številka: 612-1/2011-2-(47/03) Številka JN: JN-ODZ-B-0001/2011-POG Datum: 25.1.2011

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA ČELESTE skupaj s pokrivalom in kovčkom za transport.

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH

PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH PONUDBENA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: IZVEDBA GRADNJE:»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019«OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL dne 15.04.2019 št. objave: JN002301/2019-W01

Prikaži več

Razpisna dokumentacija VDC 2015

Razpisna dokumentacija  VDC 2015 VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Kidričeva cesta 51 4000 KRANJ RAZPISNA DOKUMENTACIJA za STORITEV PREVOZA UPORABNIKOV Interna oznaka javnega naročila naročnika: JN PR 1/2014 Predmet: Oddaja javnega naročila

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več