Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni"

Transkripcija

1 Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami in možnimi načini plačila Lekarna, odpiralni čas, naslov, vodja, kontakt, storitve, način plačila Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, s spremembami in 6 Ključne besede Lekarne, odpiralni čas, vodja 8 Dostopnost Podatki so na voljo na spletu 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 11 Vpogled 13 Nastanek Osveževanje Po potrebi 15 Zbirka je na voljo v elektronski verziji na spletnem naslovu: Oblika 18 Skrbnik Seznam vodij organizacijskih enot in služb v upravi 2 Naziv Seznam vodij organizacijskih enot in služb v upravi Ime in priimek, delovno mesto, telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, s spremembami in 6 Ključne besede Vodja, kontakt 8 Dostopnost Podatki so na voljo na spletu

2 11 Vpogled 13 Nastanek Osveževanje Po potrebi 15 Oblika Zbirka je na voljo v elektronski verziji na spletnih naslovih: Skrbnik Seznam članov sveta zavoda 2 Naziv Seznam članov sveta zavoda Ime in priimek Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, s spremembami in 6 Ključne besede Svet zavoda, seznam članov 8 Dostopnost Podatki so na voljo na spletu. 11 Vpogled 13 Nastanek Osveževanje Po potrebi 15 Oblika Zbirka je na voljo v elektronski verziji na spletnem naslovu: 18 Skrbnik Javni razpisi 2 Naziv Javni razpisi Podatki o javnih naročilih

3 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, s spremembami in 6 Ključne besede Javna naročila 8 Dostopnost Podatki so na voljo na spletu. 11 Vpogled Na podlagi iskalnika na e-naslovu: 13 Nastanek Osveževanje Po potrebi 15 Oblika Zbirka je na voljo v elektronski verziji na spletnem naslovu: 18 Skrbnik Zbirke osebnih podatkov Evidenca o zaposlenih delavcih 2 Naziv Evidenca o zaposlenih delavcih Priimek in ime EMŠO davčna številka priimek ob rojstvu (dekliški priimek) datum rojstva kraj, država rojstva spol delavca državljanstvo naslov stalnega bivališča naslov začasnega bivališča vrsta delovnega razmerja naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi lokacija opravljanja dela datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi datum nastopa dela vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi podatki o pripravništvu razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas

4 poklic, ki ga opravlja delavec strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi konkurenčna klavzula datum prenehanja delovnega razmerja vzrok in način prenehanja delovnega razmerja ali je delavec invalid (vrsta, skupina, kategorija invalidnosti, podlaga zavarovanja, sektor, št. odločbe ZPIZ, datum odločbe ZPIZ, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, delovno mesto pred nastankom invalidnosti, delovno mesto po nastanku invalidnosti, čas nastanka invalidnosti, obseg opravljanja dela in omejitve ) ali je delavec delno upokojen ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu (ime ali firma ter matična številka in naslov drugega delodajalca) podatki o delovnem dovoljenju tujca (vrsta dovoljenja, datum izdaje, datum izteka, številka dovoljenja, organ, ki ga je izdal) podatki in dokazila o izobrazbi število ur tedenskega rednega delovnega časa razporeditev delovnega časa vključitev v raziskovalno dejavnost (naziv vede, področja, podpodročja; delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost, datum pričetka zaposlitve na raziskovalnem področju, raziskovalni naziv, raziskovalni dosežki, bibliografija) način izrabe letnega dopusta plačilni razred, količnik plače in dodatki znesek osnovne bruto plače ter morebitna druga plačila druge sestavine plače, plačilno obdobje, plačilni dan in način izplačevanja plače število dni letnega dopusta dolžina odpovednega roka prijave spremembe, odjave delavcev iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja prevoz na delo podatki, vsebovani v vlogi za sprejem na delovno mesto življenjepis (v primeru osebne privolitve) vključenost v dodatno pokojninsko zavarovanje sklenitev življenjskega zavarovanja Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 0/2006 s spremembami in Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 s spremembami in Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 s spremembami in Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/2006, s spremembami in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 96/2012, s spremembami in Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, s spremembami in

5 osebna privolitev 6 Ključne besede osebni podatki zaposlenih, izobrazba zaposlenih, plače, odsotnosti 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje stalno Evidenca o stroških dela 2 Naziv Evidenca o stroških dela ime in priimek podatki o št. točk, doseženih pri ocenitvi enotna matična številka občana stroškovno mesto osnovna plača dodatki k osnovni plači bruto urna postavka številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) delovna uspešnost delovna uspešnost na trgu boleznine elementi za uveljavljanje davčne olajšave davčna olajšava davki in prispevki v zvezi z izplačanimi plačami regres za letni dopust plačila za dodatno pokojninsko zavarovanje podatki o prenehanju delovnega razmerja davčna številka članstvo v sindikatu, članarina dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev delovna doba datum zaposlitve vrsta pogodbe o zaposlitvi

6 vrsta zaposlitve št. ZPIZ bonitete povračila stroškov v zvezi z delom nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca jubilejna nagrada odpravnina ostali stroški dela stroški izobraževanja delavcev stroški službenega potovanja ali je delavec invalid kategorija invalidnosti porodniški oz. bolniški stalež očetovski dopust odtegljaji iz naslova administrativnih prepovedi in izvršb Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 0/2006, s spremembami in Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013, s spremembami in Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, s spremembami in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 96/2012, s spremembami in Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, s spremembami in osebna privolitev 6 Ključne besede stroški dela, plača, izplačila, javni uslužbenci 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje stalno Evidenca o izrabi delovnega časa 2 Naziv Evidenca o izrabi delovnega časa Priimek in ime podatki o številu ur

7 skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa opravljene ure v času nadurnega dela podatki o dežurstvu neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače izraba letnega dopusta podatki o izrabi z zakonom določenih dela prostih dni Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 0/2006, s spremembami in 6 Ključne besede delovni čas, opravljene ure 1 Osveževanje stalno Evidenca o poškodbah pri delu 2 Naziv Evidenca o poškodbah pri delu Priimek in ime EMŠO datum rojstva spol številka zdravstvenega zavarovanja čas, datum, vzrok in mehanizem nastanka poškodbe podatki o zavezancu za prijavo (delodajalcu) diagnoza število zaposlenih v podjetju poklic, ki ga vrši v rednem delovnem času naslov stalnega bivališča zakonski stan

8 stopnja izobrazbe trajanje zaposlitve do časa poškodbe št. ur dela do ure poškodbe podatki o zdravniku, ki je pregledal oškodovanca trajanje delovne nesposobnosti Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 0/2006, s spremembami in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 6/01) 6 Ključne besede poškodbe pri delu, javni uslužbenci 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje stalno Evidenca o družinskih članih zaposlenih 2 Naziv Evidenca o družinskih članih zaposlenih ime in priimek, delovno mesto in EMŠO delavca ime in priimek, EMŠO, datum rojstva in sorodstveno razmerje družinskega člana osebna privolitev 6 Ključne besede družinski člani, javni uslužbenci 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje stalno

9 Evidenca o štipendistih 2 Naziv Evidenca o štipendistih Priimek in ime prebivališče EMŠO davčna številka datum rojstva letnik in program šolanja fakulteta in študijska smer čas štipendiranja številka osebnega transakcijskega računa višina štipendije opravljeni izpiti ocene in povprečna ocena izpitov datum prvega vpisa v letnik višina in datum vračila štipendije ter zamudne obresti življenjepis (v primeru osebne privolitve) državljanstvo drugi podatki, ki ji je štipendist navedel v svoji vlogi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013, s spremembami in Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami in 6 Ključne besede Štipendija, štipendist, javni sektor 1 Osveževanje Po potrebi

10 Evidenca o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju 2 Naziv Evidenca o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju Priimek in ime Datum, kraj rojstva naslov stalnega prebivališča občina stalnega prebivališča poklic šolska izobrazba delovno mesto letnik študija kraj študija ime šole davčna številka vsebina, program, vrsta, kraj, organizator usposabljanja smer študija predavatelji seznam izpitov izpitni roki šolnina (višina, plačnik, način plačila) ocene izpitov drugi podatki, ki jih posameznik navede v svoji vlogi začetek, zaključek šolanja, usposabljanja Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 0/2006, s spremembami in Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013, s spremembami in 6 Ključne besede Izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje, javni uslužbenci 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje stalno

11 Evidenca o osebah, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije (študenti, dijaki) 2 Evidenca o osebah, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene Naziv organizacije (študenti, dijaki) Priimek in ime prebivališče EMŠO davčna številka datum rojstva šola letnik, program, smer šolanja številka osebnega transakcijskega računa št. osebnega dokumenta kraj in čas opravljanja dela mentor število ur opravljanja dela št. indeksa višina plačila drugi podatki, ki jih kandidat navede v svoji vlogi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013, s spremembami in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 96/2012, s spremembami in Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami in osebna privolitev 6 Ključne besede stroški dela, plača, izplačila, javni uslužbenci 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje po potrebi

12 Evidenca o izvajanju strokovne oz. delovne prakse 2 Naziv Evidenca o izvajanju strokovne oz. delovne prakse Priimek in ime prebivališče EMŠO davčna številka datum rojstva šola letnik, program, smer šolanja številka osebnega transakcijskega računa št. osebnega dokumenta kraj in čas opravljanja dela mentor število ur opravljanja dela št. indeksa višina plačila drugi podatki, ki jih kandidat navede v svoji vlogi 6 Ključne besede življenjepis (v primeru osebne privolitve) Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013, s spremembami in Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005, s spremembami in osebna privolitev Strokovna praksa, delovna praksa, javni sektor, farmacevtski tehnik, farmacevt 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje Po potrebi

13 Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih 2 Naziv Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih priimek in ime naslov stalnega prebivališča (sedeža) naslov začasnega prebivališča davčna številka matična številka št. transakcijskega računa pogodbena določila Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/2007, s spremembami in Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami in 6 Ključne besede Poslovni partnerji, javni sektor 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje stalno Evidenca poslovnih kontaktov 2 Naziv Evidenca poslovnih kontaktov priimek in ime naslov stalnega ali začasnega prebivališča telefonska številka številka telefaksa naslov elektronske pošte Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/2007, s spremembami in 6 Ključne besede Poslovni kontakti, javni sektor

14 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje stalno Evidenca o kandidatih za zaposlitev 2 Naziv Evidenca o kandidatih za zaposlitev Ime in priimek rojstni podatki naslov državljanstvo poklic šolska izobrazba strokovna izobrazba strokovna usposobljenost in druga funkcionalna znanja podatki o zaposlitvah delovni dobi telefonska številka naslov elektronske pošte drugi podatki, ki jih posameznik navede v svoji vlogi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 0/2006, s spremembami in Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013, s spremembami in 6 Ključne besede zaposlitev, kandidat, vloga 1 Osveževanje Po potrebi

15 Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih 2 Naziv Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih Ime in priimek enotna matična številka občana (EMŠO) davčna številka naslov izobrazba poklic, vrsta oziroma vzrok zdravniškega pregleda delovno mesto delavca pomembni podatki iz ocene tveganja (opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca), vključno z napotnicami oziroma zdravniškimi spričevali o oceni delovne zmožnosti delavcev (izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto oziroma morebitne omejitve ali pa njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede datum začetka zaposlitve datum pregleda Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 3/2011, s spremembami in 6 Ključne besede Preventivni zdravstveni pregled, javni uslužbenci 9 Licenca pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 10 Zaračunljivost stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve 1 Osveževanje stalno

16 Evidenca zdravstvenih delavcev 2 Naziv Evidenca zdravstvenih delavcev Priimek in ime zdravstvenega delavca EMŠO izobrazba stalno prebivališče leto pridobitve naziva šifra poklicna skupina vrsta podiplomskega znanja zaposlitev Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005, s spremembami in Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000, s spremembami in 6 Ključne besede zdravstveni delavci, javni uslužbenci 1 Osveževanje stalno Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja 2 Naziv Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih

17 praktičnega znanja priimek in ime datum rojstva naziv in šifra delovnega mesta vrsta, izvajalec način datum in periodičnost usposabljanja številka potrdila datum naslednjega usposabljanja zdravniški pregled stalno ali začasno prebivališče; poklic; izobrazba Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 3/2011, s spremembami in 6 Ključne besede Usposabljanje za varno delo, javni uslužbenci 1 Osveževanje stalno Evidenca o avtorskih pogodbah 2 Naziv Evidenca o avtorskih pogodbah Priimek in ime EMŠO davčna številka priimek ob rojstvu (dekliški priimek) datum rojstva kraj rojstva državljanstvo občina stalnega bivališča naslov stalnega bivališča naslov začasnega bivališča občina začasnega bivališča

18 številka transakcijskega računa lokacija opravljanja dela datum sklenitve in prenehanja avtorske pogodbe naziv strokovne izobrazbe stopnja šolske izobrazbe stopnja strokovne izobrazbe podatki o vrsti in obsegu dela, za katerega je delavec sklenil avtorsko pogodbo neto plačilo Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 0/2006, s spremembami in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/2007, s spremembami in Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami in osebna privolitev 6 Ključne besede Avtorske pogodbe, javni uslužbenec 1 Osveževanje Po potrebi Evidenca o sklenjenih kreditnih pogodbah 2 Naziv Evidenca o sklenjenih kreditnih pogodbah ime in priimek datum rojstva ali EMŠO naslov stalnega prebivališča naslov začasnega prebivališča znesek in namen kredita znesek in število kreditnih anuitet firma, sedež in transakcijski račun upnika Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 0/2006, s spremembami in

19 6 Ključne besede stroški dela, kredit, plača, izplačila, javni uslužbenci 1 Osveževanje stalno Evidenca podatkov o izdanih in prejetih računih 2 Naziv Evidenca podatkov o izdanih in prejetih računih Priimek in ime, firma Naslov oz. sedež davčna številka znesek računa blago ali storitev datum Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/2007, s spremembami in 6 Ključne besede stroški, računi, izplačila 1 Osveževanje stalno

20 Evidenca o vračilu davka tujim kupcem 2 Naziv Evidenca o vračilu davka tujim kupcem ime in priimek naslov prebivališča številka osebnega dokumenta višina plačila Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami in 6 Ključne besede Vračilo davka, tuji kupci 1 Osveževanje stalno Evidenca porabe zdravil 2 Naziv Evidenca porabe zdravil Priimek in ime mesec in leto rojstva spol številka lekarne izdajatelj zdravila in šifra izvajalca zdravstvenega varstva ime, vrsta in količina izdanih zdravil cena in vrednost izdanega zdravila enota mere osebni zdravnik osebe, ki se mu izdaja zdravilo (samo, če ima uporabnik zdravniški recept)

21 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005, s spremembami in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006 uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in 6 Ključne besede poraba zdravil, zdravila, osebni zdravnik 1 Osveževanje stalno Evidenca podatkov o članih sveta zavoda 2 Naziv Evidenca podatkov o članih sveta zavoda ime in priimek naslov stalnega in začasnega prebivališča naslov za vročanje pošiljk poklic telefonska številka naslov elektronske pošte davčna številka EMŠO Številka transakcijskega računa Pričetek in zaključek mandata Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami in osebna privolitev 6 Ključne besede stroški dela, svet zavoda

22 1 Osveževanje stalno Evidenca videoposnetkov 2 Naziv Evidenca videoposnetkov Posnetek posameznika, datum, ura Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/2007, s spremembami in 6 Ključne besede videonadzor, posnetek, vstop, izstop 1 Osveževanje stalno Evidenca zdravil 2 Naziv Evidenca zdravil Podatki o pacientu, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, privolitvena izjava, podatki o pacientovem zdravniku: ime in priimek, naziv ambulante, podatki o farmacevtu, ime in priimek, naziv lekarne, pregled dosedanje terapije z zdravili, izdanimi na recept in brez recepta ter drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja, prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije

23 Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list Republike Slovenije št. 15/2008, s spremembami in 6 Ključne besede Zdravila, zdravnik, terapija, recept 1 Osveževanje stalno Evidenca oseb za potrebe marketinškega obveščanja 2 Naziv Evidenca oseb za potrebe marketinškega obveščanja Ime in priimek, naslov elektronske pošte, naslov prebivališča: ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, starost (neobvezno) Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/2007, s spremembami in 6 Ključne besede marketing, obveščanje, oglaševanje, anketiranje 13 Nastanek Osveževanje Po potrebi Evidenca podatkov o sodelujočih v nagradnih igrah 2 Naziv Evidenca podatkov o sodelujočih v nagradnih igrah

24 Ime in priimek, ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka nagrajenca Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/2007, s spremembami in 6 Ključne besede Nagradna igra, nagrajenci, marketing, obveščanje, oglaševanje, anketiranje 13 Nastanek Osveževanje Po potrebi Evidenca posnetkov sej sveta zavoda 2 Naziv Evidenca posnetkov sej sveta zavoda avdio posnetki sej sveta zavoda Poslovnik sveta Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor z dne Ključne besede Posnetek sej sveta zavoda 13 Nastanek Osveževanje stalno 15 Oblika Zbirka je na voljo v obliki avdio posnetka.

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Javni zavod Ljubljanski grad

Javni zavod Ljubljanski grad Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 - ZVOP-1-UPB1) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur.l.RS, št. 105/10, 50/16, 6/17, 9/18) se v Javnem zavodu Ljubljanski

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx A010 redno delo bruto plača redno delo 1,00 število normiranih ur x osnovno plačo A020 razlika do minimalne plače bruto plača redno delo 1,00 urna postavka Z151 x normirane ure rednega dela A010 2. člen

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx Z010 leto in mesec obračuna leto in mesec, za katerega se obračuna plača Z020 preteklo obračunsko leto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Z030 nadomestilo plače 137. člen Zakona o delovnih

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 Ob račun plače za mesec / Mesečna delovna obveznost Povprečna plača Minimalna plača Šifra delovnega

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č V L O G A ZA DODELITEV PROFITGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN ČITLJIVO ŠE POSEBEJ PAZITE PRI PISANJU ŠTEVILK! 1. SPLOŠNI

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del Plačilna lista 1 Priloga 1 Obračun plače za mesec < Z010 - Mesec in leto obračuna> OSNOVNA PLAČA (Z070) C010 - % C020 - % C040 (znesek) C050 - % C150 - % Skupaj A040 znesek Skupaj (Z120) Skupaj (Z124)

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Številka: /15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in

Številka: /15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in Številka: 501-01/15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 71. seji 11. aprila 2016,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 POGODBA O ZAPOSLITVI in nekatere ATIPIČNE OBLIKE ZAPOSLITVE DELAVNICA OKTOBER 2018 Izvajalka: Špela Bašar, univ. dipl. pravnica PROJEKT SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA I. PREKARNO DELO

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več