RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZPISNA DOKUMENTACIJA"

Transkripcija

1 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila: / Vrsta postopka za oddajo javnega naročil: Odprti postopek Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil in poslan v objavo v Uradni list Evropske unije. Datum objave in pošiljanja: Stran: 1/64

2 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE stran: I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 6 III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 10 IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV 17 V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE 20 VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 21 Stran: 2/64

3 I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 1. NAROČNIK: UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva LJUBLJANA 2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Ocenjena vrednost javnega naročila: do EUR brez DDV za 36 mesecev Naročnik je ocenjeno vrednost izračunal na podlagi minimalne cene za redno dnevno čiščenje, ki je objavljena na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, in na podlagi lanskoletne pogodbe za storitve čiščenja. Ocenjena vrednost je v skladu z 2. odstavkom 14. člena ZJN-2 veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo. 3. OPIS JAVNEGA NAROČILA: Javno naročilo obsega storitve čiščenja poslovnih in laboratorijskih prostorov. Storitev zajema dnevno čiščenje poslovnih prostorov (pisarne, kabineti, čajne kuhinje, hodniki in sanitarije), predavalnic in laboratorijev v skupni bruto površini okoli ,64 m 2. Možen je tudi ogled objektov, na katerem se bodo izvajala razpisana dela. Ogled lokacije je možen po predhodnem dogovoru z naročnikom. Termin ogleda je možno uskladiti do do ure pri Ajdi Kostanjšek, tel.: 01/ , e-pošta: 4. LOKACIJE IZVEDBE DEL: UL, Biotehniška fakulteta Oddelek za biologijo Večna pot Ljubljana UL, Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo Večna pot Ljubljana UL, Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko Groblje Domžale UL, Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko PRC Krumperk Gorjuša 19a Stran: 3/64

4 1233 Dob pri Domžalah UL, Biotehniška fakulteta Dekanat Jamnikarjeva Ljubljana 5. VRSTA POSTOPKA: Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek v skladu s 25. členom ZJN-2 (Ur. l. RS št. 12/2013-UPB-5 in št. 19/2014 ZJN-2). Na podlagi 29. člena ZJN-2 si naročnik pridružuje pravico možnosti oddaje dodatnih storitev, v skladu in na način kot ga določa ta člen. 6. ROKI: Veljavnost trajanja pogodbe je 3 leta od njenega podpisa. 7. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina ponudnikov, ki poda skupno ponudbo. 8. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik skladno s 5. odstavkom 80. člena ZJN- 2 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. 9. ZAUPNI PODATKI V PONUDBI Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano»zaupno«oziroma»poslovna SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano»zaupno«oziroma»poslovna SKRIVNOST«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom, ki ureja podatke. Stran: 4/64

5 10. PREDLOŽITEV PONUDBE: Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom PONUDBA NE ODPIRAJ, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila»čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov«. Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika. V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti oštevilčeni. Zahtevana oblika ponudbe: Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja. Vsi listi morajo biti s strani ponudnika podpisani, žigosani in oštevilčeni. Če listi ne bodo povezani z vrvico, si naročnik pridržuje pravico do odprave pomanjkljivosti take ponudbe na javnem odpiranju, tako da jo bo sam preluknjal in povezal z vrvico. V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku. Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen menice in bančne garancije, s tem, da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. 11. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do do 10:00 ure na naslov UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, soba 30 Ajda Kostanjšek. 12. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB: Na naslovu UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, dne ob 12:00 uri, v sejni sobi. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe. Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake ponudbe. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavila zapisnik. Po en izvod zapisnika takoj po odpiranju prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, ostalim Stran: 5/64

6 ponudnikom, ki na odpiranju ne bodo prisotni, bo zapisnik o odpiranju posredovan priporočeno po pošti najkasneje v 3 dneh po odpiranju ponudb. I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost) mora biti izražena v evrih (z davkom na dodano vrednost). 2. Ponudbena vrednost mora biti izražena v evrih in mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. 3. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in originalno bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe ter lastno izjavo ponudnika o predlžitvi bančne garancije. 4. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe oziroma zakonitega zastopnika (ob popravku). Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 6 navesti skupno število strani v ponudbi. Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena kot nepravilna oziroma neprimerna. 5. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili: - Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013-UPB-5 in št. 19/2014), v nadaljnjem besedilu ZJN-2; - Uredba komisije (ES) št. 1564/2005, z dne , o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013); - Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Ur. l. RS št. 104/2012); - Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna ra (Ur. l. RS št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 in 3/2013); - Zakona o javnih financah (ZJF; Ur.l. RS, št. 11/2011 UPB4 in spremembe); - Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013); - vsa pozitivna zakonodaja ter drugi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila. Stran: 6/64

7 6. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji samo na osnovi vprašanj objavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje do do ure. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil. Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne obvezujejo naročnika. Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila. Sestanka s ponudniki ne bo. 7. Sprememba razpisne dokumentacije: Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Sprememba bo pisno posredovana vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. 8. Variante ponudb: Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb. Upošteval bo samo osnovno ponudbo. Če iz ponudbe ne bo mogoče določiti, kaj je osnovna ponudba, bo naročnik izločil ponudbo v celoti. 9. Preveritev ponudb: Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-2. Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno in v okvirih določbe 78. člena ZJN-2. Če ponudnik v postavljenem roku ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo označil za nepopolno. V primeru, da ponudba ne bo popolna, jo bo naročnik izločil. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. In 77. A členom ZJN Dopustne dopolnitve ponudb: Naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN Neobičajno nizka ponudba: Naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN Veljavnost ponudbe: Stran: 7/64

8 Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 13. Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti menico za resnost ponudbe. Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje menice za resnost ponudbe. 14. Izločitev ponudbe: Pri javnem odpiranju ponudb: - kot nepravočasno, če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravočasno, - kot nepravilno, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot nepopolne: - če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2 ni popolna, - če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, - če je ponudba neobičajno nizka, - če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila, - če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke, - če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. 15. Pravno varstvo: Pravno varstvo izvajalcev v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/ ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: Stran: 8/64

9 ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter mora priložiti: pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 3.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo. Stran: 9/64

10 III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 1. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA. Ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 4). V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški in popusti. Izvajalec ne bo upravičen do dodatnih plačil. Specifikacija storitev popis del izhaja iz Razpisnega obrazca št. 3. V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako skupno najnižjo ponudbeno vrednostjo, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki bo prej predložena oz. jo bo naročnik prej prejel. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja. 2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene praviloma v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku in izvajalcih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi podizvajalcev v skupnem poslu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem poslu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1a) s priloženimi vsemi kopijami sklenjenih pogodb z njimi, s tem da lahko ponudnik dele pogodbe, ki se smatrajo kot poslovna tajnost, prekrije. Priložene morajo biti podpisane pogodbe z vsemi navedenimi podizvajalci. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani tudi v pogodbi z naročnikom! Naročnik si pridržuje pravico zahtevati spremembo podizvajalca brez navedbe razloga. V tem primeru ponudnika pisno pozove k zamenjavi. Za novega podizvajalca prav tako veljajo vsa pravila in zahteve iz tega razpisa. Ponudnik mora za novega podizvajalca naročniku predložiti v roku 8 dni vsa zahtevana potrdila, dokumente in reference. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Specifikacija (Razpisni obrazec št. 3). D) Ponudba (Razpisni obrazec št. 4) in informativna ponudba za generalno čiščenje (Razpisni obrazec št. 4a). Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. E) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ( člen ZJN-2) 1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (t.j. ponudnik, podizvajalci in morebitni izvajalci v skupnem poslu nadalje»ponudnik«za točko D). 2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. 3. Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (potrdila od e.1) do e.9)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Stran: 10/64

11 e.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2) Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti (v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost) v skladu s 6. odstavkom 42. člena ZJN-2. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb. e.2) Izjava, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo: - ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1), (Uradni list RS, št. 50/2012-UPB2) v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2: - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno prejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev ali odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. Stran: 11/64

12 e.3) Potrdilo, da: ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. e.4) Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. e.5) Izjava, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. e.6) Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. e.7) Izjava, da ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. e.8) Izjava, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, namerno ni podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. e.9) Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto posameznih izjav (d.4 do vključno d.9) podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. F) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2) Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki H) f.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti: - Pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: o bonitetno oceno po sistemu BASEL vsaj SB7 ali boljšo Stran: 12/64

13 Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: - bonitetna ocena vsaj SB7 ali boljša - v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, - na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB8 do SB10 bodo izločene kot nepravilne. f.2) Nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 -UPB2). Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5). f.3) Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). f.4) Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). f.5) Potrdilo o referenci ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu za storitev čiščenja (razpisni obrazec št. 9) Pogoj je: - da je ponudnik v zadnjih 2 letih storitve čiščenja izvajal nepretrgoma 6 mesecev (pet dni na teden) vsaj v enem enakovrednem referenčnem objektu glede na tip prostora (poslovni prostor, fakulteta, laboratoriji) in skupno kvadraturo prostora (okoli m 2 ). Kot referenčni posel za poslovni prostor štejejo storitve čiščenja poslovnih prostorov površine m 2 ali več v trajanju nepretrgoma najmanj 6 mesecev vsaj 5 dni na teden (razpisni obrazec št. 9a). Kot referenčni posel za fakulteto štejejo storitve čiščenja izobraževalnih ustanov površine m 2 ali več v trajanju nepretrgoma najmanj 6 mesecev vsaj 5 dni na teden (razpisni obrazec št. 9b). Kot referenčni posel za laboratorije se štejejo storitve čiščenja laboratorijskih prostorov (mikrobioloških, molekularno-bioloških, kemijskih laboratorijev) ali zdravstvenih ustanov (bolnišnica, zdravstveni dom) površine m 2 ali več v trajanju nepretrgoma najmanj 6 mesecev vsaj 5 dni na teden (razpisni obrazec št. 9c). Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov na obrazcih št. 9a, 9b in 9c in sicer za vsako vrsto storitve čiščenja, ki ga ponudnik v obrazcu št. 9 navaja, sicer reference ne bodo priznane. Za vrsto storitve čiščenja, katere investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti. Stran: 13/64

14 f.6) Potrdilo o tehnični in kadrovski sposobnosti (Razpisni obrazec št. 10) f.7) Izjava o ustreznosti čistilnih sredstev (Razpisni obrazec št. 12) Ponudnik mora podpisani specifikaciji obvezno priložiti spisek za čistila, ki jih bo uporabljal pri storitvi čiščenja, ki je predmet tega javnega naročila, dokazila o izpolnjevanju predpisanih temeljnih okoljskih zahtev ter navodila za doziranje. Čistila morajo biti skladna z Uredbo zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013). f.8) Izjava o možnosti prevzema delavk (Razpisni obrazec št. 13). G) Ponudba s podizvajalci Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15. A točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalce v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. g.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 17). g.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti: izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1a) izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 7) dokumente o izpolnjevanju tistih pogojev iz točk od e.1) do vključno e.4) za podizvajalce, s katerimi dokazuje izpolnjevanje svojih pogojev, ter dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki f.1). Podizvajalci predložijo podpisano izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5) ter dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki f.1). V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in izvajalcem. Izjavo podizvajalca, s katero daje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 18). V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci. Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje: - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del); - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del); - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 17); Stran: 14/64

15 - izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 18); - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št.18); - izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 18); - izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika (Razpisni obrazec št. 19); - da ponudnik oz. glavni izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma s strani nadzora potrjene situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 19). Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi v skladu z 9. odstavkom 71. člena ZJN-2 predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; - pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu, - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, - potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca. H) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo: h.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: - imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe, - vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti, - izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, - izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem. h.2) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki E). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega izvajalca posamično razen tistih, ki se nanašajo na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. h.3) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki f.1). Stran: 15/64

16 h.4) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila, ki so zahtevana v točki f.2 f.4). h.5) Izvajalci v skupnem nastopu morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki f.5, f.6 in f.7. Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti) enako velja za kadrovsko sposobnost in ustreznost čistilnih sredstev. h.6) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo predložiti izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 7). I) Izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5). J) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 6). K) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 7). L) Izjava o posredovanju podatkov (Razpisni obrazec št. 8). M) Izjava o varstvu pri delu (Razpisni obrazec št. 11) N) Izpolnjen, parafiran in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 14). N) Menična izjava z originalno menico za resnost ponudbe v višini EUR (Razpisni obrazec št. 15). P) Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Razpisni obrazec št. 16). Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo morala biti veljavna še 30 dni po izteku roka zaključka del. Stran: 16/64

17 IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo izločena. A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41. in 43. člen ZJN-2): POGOJ 1. Razpisni obrazec št. 5 Podpisana izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2. Dokazila za ponudnike s sedežem izven RS (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb). 2. Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 3. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 4. Ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 5. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 6. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 7. Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 8. Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 9. Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 10. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali jih ni zagotovil. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. USTREZA DA NE Stran: 17/64

18 11. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. B. Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2) 1. Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: - bonitetna ocena najmanj SB7 in boljše - v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, - na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni. 2. Ponudnik oz. poslovodeči ima v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 3. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 -UPB2). Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 4. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 5. Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 6. Ponudnik je priložil potrdila o ustreznih referencah s področja čiščenja poslovnih prostorov, fakultete oz. izobraževalne ustanove in laboratorija oz. zdravstvene ustanove (razp. obr. 9, 9a, 9b, 9c). 7. Ponudnik je predložil potrdilo o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (razp. obr. 10). 8. Ponudnik je podpisal in žigosal izjavo o ustreznosti čistilnih sredstev (razp. obr. 12) ter priložil spisek za čistila, ki jih bo uporabljal pri storitvi čiščenja, ki je predmet tega javnega naročila, dokazila o izpolnjevanju predpisanih temeljnih okoljskih zahtev in navodila za doziranje. 9. Ponudnik je podpisal in žigosal izjavo o možnosti prevzema delavk (Razpisni obrazec št. 13). Stran: 18/64

19 C. Izpolnjevanje ostalih pogojev: POGOJ 1. Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razp.obr. 1) 2. Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razp. obr. 1a), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. 3. Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2) 4. Ponudnik je podpisal in žigosal specifikacijo (razp. obr. 3) 5. Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo (razp. obr. 4) 6. Ponudbene cene so določljive (razp.obr. 4) 7. Ponudba ni neobičajno nizka (razp. obr. 4) 8. Opcija ponudbe je najmanj 90 dni (razp. obr. 4) 9. Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal informativno ponudbo za generalno čiščenje (raz. obr. 4a) 10. Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razp. obr. 5) 11. Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 6). 12. Ponudnik je predložil pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (razp. obr. 7) 13. Ponudnik je podpisal izjavo o posredovanju podatkov (razp. obr. 8) 14. Ponudnik je podpisal in žigosal izjavo o varstvu pri delu (razp. obr. 11) 15. Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, parafiral in žigosal (razp. obr. 14) 16. Ponudnik je priložil ustrezno menico z menično izjavo za resnost ponudbe (razp.obr. 15) 17. Ponudnik je priložil ustrezno lastno izjavo o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razp.obr. 16) 18. Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (razp. obr. 17), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (razp. obr. 17). 19. Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (razp. obr. 19), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (razp. obr. 17). USTREZA DA NE Stran: 19/64

20 V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE 1. Naročnik opozarja ponudnika: da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena, da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 2. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 3. Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 4. Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN-2 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg del ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve zahtevkov ponudnikov. 5. Ponudnik se obvezuje tudi: da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila, da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga. 6. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona. Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/11 in 63/13), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance. UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101, Ljubljana Stran: 20/64

21 VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI Stran: 21/64

22 Razpisni obrazec št. 1 PODATKI O PONUDNIKU (ki je poslovodeči) IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU (Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu) PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa): Naziv ponudnika Naslov in sedež ponudnika Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) Kontaktna oseba Telefon Telefax (elektronska pošta) Transakcijski račun podjetja Matična številka podjetja Identifikacijska št.za DDV PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU: Izvajalec v skupni izvedbi (firma in sedež) Vrsta del, ki jih bodo izvajali Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR z DDV) Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za zastopanje Datum: Žig: Podpis: Stran: 22/64

23 Razpisni obrazec št. 1a SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH Podizvajalec (firma in sedež) Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za zastopanje Telefon, telefaks, (elektronska pošta) Transakcijski račun družbe ali samostojnega podjetnika Matična številka/emšo Identifikacijska št. za DDV Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV) Naročnik ima pravico zahtevati spremembo posameznega podizvajalca brez posebne obrazložitve. Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Datum: Žig: Podpis: Stran: 23/64

24 Razpisni obrazec št. 2 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupnega nastopa): S polno odgovornostjo izjavljamo: 1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; 2. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah; 3. Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; 4. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila; 5. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; 6. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; 7. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu. Datum: Žig: Podpis: Stran: 24/64

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE OBVESTILO O NAROČILU ODDELEK I: NAROČNIK I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Uradno ime ZGS Poštni naslov VEČNA POT 002 Kraj LJUBLJANA Kontaktne točke Mateja Garafolj Telefon +386 14700050 E-pošta mateja.garafolj@zgs.si

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Številka:

Številka: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE Z A B L AG O V N E R E Z E R V E Dunajska cesta 106 1000 LJUBLJANA T: +386 (0) 1 589 73 00 F: +386 (0) 1 589 73 47 E: info@zrsbr.si H: www.zrsbr.si Matična številka: 5022959,

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Št. zadeve: 430-45/2017-3 Datum: 7.8.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks Številka: 430-7/2018-3 Datum: 22.1.2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel , fax RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČI

Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel , fax RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČI Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel. 04-575 180 02, fax. 04-572 50 07 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČINA GORJE ZGORNJE GORJE 6B 4247 ZGORNJE GORJE GOZDNE

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

1

1 Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Št. spisa: 430-0003/2014 Naročnik: Šmartno ob Paki 69 3327 Šmartno ob Paki Predmet

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA ČELESTE skupaj s pokrivalom in kovčkom za transport.

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/9-03/15 Datum: 3. 7. 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: DOBAVA POSIPNEGA MATERIALA ZA ZIMSKO SEZONO Interna številka: 1/9-03/15 Oznaka naročila:

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naroči

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naroči RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Dobava in instalacija visoko zmogljivega fluorescenčnega

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več