Konsolidirano letno poroĊilo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Konsolidirano letno poroĊilo"

Transkripcija

1 Skupinsko letno poročilo, d.d., Ljubljana za leto 2017 Ljubljana, april

2 KAZALO 1. POSLOVNO POROČILO PREDSTAVITEV PODJETIJ V SKUPINI Obvladujoča druţba Odvisna podjetja POROČILO O POSLOVANJU OBVLADUJOČE DRUŢBE POROČILO O POSLOVANJU ODVISNIH DRUŢB IN PRIDRUŢENE DRUŢBE SKUPINSKO RAČUNOVODSKO POROČILO SESTAVA SKUPINE IN PODLAGA ZA SESTAVO SKUPINSKIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Sestava skupine podjetij Podlaga za sestavitev skupinskih računovodskih izkazov Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev SKUPINSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI Izkaz finančnega poloţaja Skupine M1 na dan Skupinski izkaz poslovnega izida Skupine M1 za leto Skupinski izkaz gibanja kapitala Skupine M1 za leto Skupinski izkaz gibanja kapitala Skupine M1 za leto Izkaz drugega vseobsegajočega donosa skupine M1 za leto Skupinski izkaz denarnih tokov Skupine M1 za leto POJASNILA K SKUPINSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM... Error! Bookmark not defined Izjava poslovodstva... Error! Bookmark not defined Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Naloţbene nepremičnine Nekratkoročne finančne naloţbe Nekratkoročne poslovne terjatve Odloţene terjatve za davek Kratkoročne finančne naloţbe Zaloge Kratkoročne poslovne terjatve Denarna sredstva Kapital obvladujočih lastnikov Kapital neobvladujočih lastnikov Rezervacije Nekratkoročne finančne obveznosti Nekratkoročne poslovne obveznosti Odloţene obveznosti za davek Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Čisti prihodki od prodaje Drugi poslovni prihodki Stroški Finančni prihodki Finančni odhodki Izvenbilančna evidenca Izpostavljenost tveganjem Potencialne obveznosti Dogodki po datumu bilance stanja Posli s povezanimi osebami Poročilo neodvisnega revizorja

3 1. POSLOVNO POROČILO 3

4 1.1. PREDSTAVITEV PODJETIJ V SKUPINI Obvladujoča družba Firma družbe: M1, finančna družba, d.d., Ljubljana Skrajšana firma: M1, d.d., Ljubljana Sedeţ: Vojkova cesta 58, Ljubljana Datum ustanovitve druţbe: Matična številka: Davčna številka: Številka registrskega vloţka: 1/26827/00 Šifra osnovne dejavnosti: Osnovni kapital: ,65 EUR Število izdanih kosovnih delnic: Vrsta organa nadzora Nadzorni svet Osnovni kapital druţbe na dan znaša ,65 EUR in je razdeljen na kosovnih delnic. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v KDD centralni klirinško depotni druţbi Ljubljana. Vse delnice so enakega razreda in imajo enako glasovalno pravico brez omejitev. Delnice so prosto prenosljive ter se prenašajo v skladu z zakonom. Posebnih omejitev pri prenosu lastništva delnic ni. Imetniki delnic nimajo posebnih kontrolnih pravic. Delnice so uvrščene na prosti trg Ljubljanske borze d.d. pod oznako MR1R. Osnovna dejavnost druţbe je dejavnost holdingov. Poslovno leto druţbe je enako koledarskemu. Pomembnejši delničarji Lastniška struktura v odstotkih na dan je bila naslednja: Delničar Delež Copartner d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana 88,72% Drugi delničarji 11,28% Skupaj 100,00% Upravljanje in zastopanje družbe Druţbo upravlja in zastopa enočlanska uprava, ki jo predstavlja direktorica ga. Mojca Pogorelec. Uprava in nadzorni svet družbe V letu 2017 v sestavi uprave ni bilo sprememb. Uprava druţbe je enočlanska in jo od predstavlja 4

5 direktorica druţbe ga. Mojca Pogorelec. Nadzorni svet je v letu 2017 deloval v naslednji sestavi: g. Tomaţ Pogorelec predsednik, g. Drago Kavšek član, g. Mitre Koliševski član, Dejan Bjelobaba (od )- član. Revizijsko komisijo nadzornega sveta sestavljajo: Tomaţ Pogorelec predsednik, Drago Kavšek član, Danica Kosanovič članica. Vsi stroški, povezani z upravo in stroški nadzornega sveta druţbe so v letu 2017 bremenili druţbo. Sedež družbe Sedeţ druţbe je na Vojkovi cesti 58 v Ljubljani. Podatki o zaposlenih V druţbi so bile konec leta 2017 zaposlene 3 osebe. Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah glede na izobrazbo: Stopnja izobrazbe / leto Na dan Na dan VII. 2 3 V. 1 1 IV. - 1 Skupaj Odvisna podjetja Podjetje M1 d.d. je lastnik naslednjih odvisnih druţb, s katero tvorijo skupino (v EUR): Deleţ v (v EUR) kapitalu Deleži v družbah v skupini: % V drţavi: Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. 51,16 Center Cvetličarna d.d. 91,72 Intara d.d. 49,65 Pri presoji obvladovanja druţb v skupini poslovodstvo upošteva odstotek udeleţbe v kapitalu, zastopanost v organih upravljanja in moţnost vplivanja na pomembne poslovne odločitve. Center Cvetličarna d.d. Na dan je odstotek udeleţbe druţbe M1, d.d. v kapitalu druţbe Center Cvetličarna d.d. znašal 28,37 %. V letu 2017 je druţba M1, d.d. z nakupom delnic druţbe Center cvetličarna d.d. dodatno pridobila 63,35 % deleţ v druţbi Center Cvetličarna d.d.. Druţba je naloţbo iz naloţb v pridruţene druţbe zaradi 91,72 % udeleţbe v kapitalu na dan prerazvrstila med naloţbe v odvisne druţbe. 5

6 Intara d.d. Na dan je odstotek udeleţbe druţbe M1, d.d. v kapitalu druţbe Intara d.d. znašal 49,63 %. V letu 2017 je druţba M1, d.d. z nakupom delnic druţbe Intara d.d. dodatno pridobila 0,02 % deleţ v druţbi Intara d.d. Z nakupom delnic druţbe Center cvetličarna d.d. se je posredno povišal deleţ druţbe M1, d.d. v druţbi Intara d.d. na 54,19 %, ker ima druţba Center cvetličarna, d.d. 4,95 % deleţ v druţbi Intara d.d. Druţba je naloţbo iz naloţb v pridruţene druţbe zaradi upoštevanja 54,19 % udeleţbe v kapitalu na dan prerazvrstila med naloţbe v odvisne druţbe. Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. Deleţ druţbe M1, d.d. v kapitalu odvisne druţbe je na dan znašal 51,16 %. Deleţ v druţbi Cvetličarna nepremičnine, d.o.o. se je v letu 2017 posredno povišal za 44,79 % na 95,95 % zaradi pridobitve obvladujočega deleţa v druţbi Center cvetličarna d.d. Druţba Center cvetličarna, d.d. ima 100% deleţ v odvisni druţbi Cvetličarna d.o.o. Druţba M1, d.d. preko lastništva druţbe Center cvetličarna, d.d. posredno obvladuje druţbo Cvetličarna d.o.o., zato je vključena v konsolidirane računovodske izkaze skupine M1, d.d.. Velikost Čisti poslovni (v EUR) Deleţ v % kapitala izid leta Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. 51, Center Cvetličarna d.d. 91, Intara d.d. 49, Cvetličarna d.o.o. 91, Za potrebe priprave konsolidiranih računovodskih izkazov skupine M1, d.d. je revizijska druţba BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. preiskala računovodske izkaze druţbe Cvetličarna Nepremičnine d.o.o., Center cvetličarna d.d., Cvetličarna d.o.o. in pregledala računovodske izkaze druţbeintara d.d.. Konsolidirani računovodski izkazi skupine M1, d.d. za leto 2017, vključujejo poslovanje druţbe Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. za celotno poslovno leto. Konsolidirani računovodski izkazi skupine M1, d.d. za leto 2017, vključujejo poslovanje druţbe Center cvetličarna d.d. in druţbe Cvetličarna d.o.o. za mesec december, ker je druţba prevladujoč vpliv v druţbi Center cvetličarna d.d.pridobila S pridobitvijo obvladujočega deleţa v druţbi Center cvetličarna d.d. je druţba M1, d.d. pridobila prevladujoč deleţ tudi v druţbi Intara d.d. in Cvetličarna d.o.o. Podjetje M1 d.d. ima na dan naloţbo v pridruţeno druţbo Hostel Čopova d.o.o., ki je v konsolidiranih računovodskih izkazih obračunana po kapitalski metodi. Deleţ v pridruţeni druţbi Hostel Čopova d.o.o. se je v letu 2017 zmanjšal iz 25% na 22,85%, zaradi povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vloţkom v pridruţeni druţbi. Druţba Hostel Čopova d.o.o.na dan izkazuje kapital v višini Eur in čisti poslovni izid leta 2016 v znesku (2.082 Eur). Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so upoštevani računovodski 6

7 izkazi pridruţene druţbe za leto 2016, ker ob sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2017 izkazi pridruţene druţbe za leto 2017 še niso bili pripravljeni. Obvladujoča druţba druţbe M1, d.d., je na dan druţba Copartner d.o.o., s sedeţem v Ljubljani, Vojkova cesta 58. CVETLIČARNA NEPREMIČNINE d.o.o. Ime druţbe: Cvetličarna nepremičnine poslovanje z nepremicninami d.o.o. Sedeţ: Vojkova cesta 58, Ljubljana Drţava: Slovenija Matična številka: Davčna številka: Registracija podjetja: Okroţno sodišče v Ljubljani - vloţna št , z dne Poslovno leto: koledarsko leto Dejavnost podjetja je dajanje lastnih nepremičnin v najem. Druţbo zastopa direktor Tomaţ Pogorelec.Druţba je imela v letu 2017 enega zaposlenega. CENTER CVETLIČARNA d.d. Ime druţbe: Podjetniški center cvetličarna, upravljanje nepremičnin, d.d. Sedeţ: Vojkova cesta 58, Ljubljana Drţava: Slovenija Matična številka: Davčna številka: Registracija podjetja: Okroţno sodišče v Ljubljani, dne Poslovno leto: koledarsko leto Dejavnost podjetja je dajanje lastnih nepremičnin v najem. Druţbo zastopa direktorica Mojca Pogorelec. Druţba je imela v letu 2017 dva zaposlena. CVETLIČARNA d.o.o. Ime druţbe: Cvetličarna, organizacija prireditev d.o.o. Sedeţ: Vojkova cesta 58, Ljubljana Drţava: Slovenija Matična številka: Davčna številka: Okroţno sodišče v Ljubljani - vloţna št z dne Registracija podjetja: Poslovno leto: koledarsko leto Dejavnost podjetjaje organizacija prireditev. Druţbo zastopa direktor Saša Grgič. Druţba je imela v letu 2017 enega zaposlenega. INTARA d.d. Ime druţbe: Intara, fnančno svetovanje in posredovanje d.d. Sedeţ: Vojkova cesta 58, Ljubljana Drţava: Slovenija Matična številka:

8 Davčna številka: Okroţno sodišče v Ljubljani - vloţna št , z dne Registracija podjetja: Poslovno leto: koledarsko leto Dejavnost podjetja jefinančno svetovanje in posredovanje. Druţbo zastopa direktor Saša Grgič. Člani nadzornega sveta so Tomaţ Pogorelec, Mojca Pogorelec in Miketič Aleš. Druţba v letu 2017 ni imela zaposlenih POROČILO O POSLOVANJU OBVLADUJOČE DRUŽBE Večinski lastnik druţbe M1, d.d. je druţba Copartner d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana. Na dan je imela v lasti vseh delnic izdajatelja, kar je predstavljalo 88,72 % druţbe. Glede na dejavnost podjetja so čisti prihodki od prodaje na zanemarljivi ravni in znašajo EUR. Poslovni odhodki so se primerjalno z letom 2016 zmanjšali in znašajo EUR. Glede na dejavnost preteţni del poslovnih odhodkov predstavljajo stroški storitev v znesku EUR, stroški dela v višini EUR. V celotni strukturi stroški storitev zavzemajo 53 % deleţ. Večje postavke v strukturi stroškov storitev predstavljajo stroški plačilnega prometa in bančnih stroškov v višini EUR, odvetniške storitve EUR, druge storitve v višini EUR (revizija, objave, KDD, itd...), najemnine v višini EUR ter računovodske storitve EUR. Finančni prihodki druţbe so znašali EUR in so niţji v primerjavi s preteklim letom, struktura prihodkov pa se glede na leto 2016 ni bistveno spremenila. Finančne prihodke po vsebini predstavljajo prejete dividende v višini EUR, finančni prihodki iz naslova prodaje vrednostnih papirjev v višini EUR, obresti iz danih posojil v višini EUR ter finančne prihodke iz poslovnih terjatev v višini EUR. Druţba je prihodke od dividend prejela od Gorenjske banke d.d. ( EUR) in od drugih v znesku 193 EUR. V primerjavi z letom 2016 je druţba zmanjšala finančne odhodke, in sicer v letu 2017 znašajo 363 EUR in se nanašajo na tečajne razlike. Druţba M1 d.d. je bila na dan lastnik delnic DZS d.d., kar predstavlja 11,96 % deleţ izdajatelja in predstavlja 39,40% deleţ v sredstvih druţbe M1 d.d. Med večje naloţbe druţbe sodijo še delnice Podjetniški Center Cvetličarna d.d. (13,2% deleţ v sredstvih druţbe ), delnice Gorenjske banke d.d. (6,1 % deleţ v sredstvih druţbe) in delnice Intarad.d (6,1% deleţ v sredstvih druţbe). Druţba je v letu 2017 poslovala z nizkim dobičkom v višini3.798 EUR. V letu 2017 so sredstva druţbe v primerjavi z letom 2016zvišala za 1,02 %. Na dan so znašala 18,57 Mio EUR. Na zvišanje celotnih sredstev v primerjavi s preteklim letom je vplivalo zvišanje nekratkoročnih sredstev na 5,22 Mio EUR in kratkoročnih sredstev druţbe na 13,35 Mio EUR. V strukturi je razvidno predvsem zmanjšanje kratkoročnih poslovnih terjatev in denarnih sredstev. 8

9 Na drugi strani so se zmanjšale tudi obveznosti druţbe do virov sredstev. Kapital druţbe se je zmanjšal za 0,3 % na 18,04 Mio EUR. Nekratkoročne obveznosti, v katerih je vključena le odloţena obveznost za davek, so se zmanjšale na 260 EUR, kratkoročne finančnih obveznosti pa znašajo EUR. Druţba nima podruţnic, prav tako druţba nima podjetij v tujini in ni stranka v sodnih sporih. Revidirana knjigovodska vrednost delnice je na dan znašala 4,59 EUR. Trţna cena delnice je na dan znašala 0,60 EUR Izpostavljenost in obvladovanje tveganj Glede na finančno dejavnost druţbe je druţba izpostavljena predvsem splošnim tveganjem značilnim za finančne trge kot so valutna tveganja, obrestna tveganja, kreditna tveganja, plačilno sposobnostna tveganja ter tveganja nihanj tečajev vrednostnih papirjev. Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih tečajev. Druţba je do valutnih tveganj izpostavljena, saj del svojih naloţb upravlja v tujini na ameriškem trgu vrednostnih papirjev. Naloţbe so vplačane v valuti USD, ki je relativno nestabilna kar povzroča nastajanje negativnih ali pozitivnih tečajnih razlik. Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe trţnih obrestnih mer. Druţba je izpostavljena obrestnim tveganjem, v kolikor se spreminjajo razmere na trgu. Na področju posojil je druţba z vsemi bankami izposlovala ugodne pogoje za druţbo v smislu obrestnih mer ter dogovorila moţnost predčasnih vračil posojil brez dodatnih stroškov, v kolikor bi trţne razmere povzročile dvig obrestnih mer, ki bi lahko za druţbo postale neugodne. Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila obveznosti in bo druţbi povzročila finančno izgubo. Pri poslih sklenjenih preko organiziranega trga, tveganje zaradi načina in kontrole teh poslov s strani drţavnih inštitucij, ne obstaja. Druţba je izpostavljena tveganju nezmoţnosti vračila posojil nepovezanih oseb, kar druţba obvladuje z ustreznimi zavarovanji. Iz števila in finančnega obsega sodnih sporov druţbe je razvidno, da druţba večjim kreditnim tveganjem trenutno ni izpostavljena. Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje, da bo podjetje naletelo na teţave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. Druţba zaradi strukture sredstev in moţnega hitrega udenarjenja le - teh ni izpostavljena plačilno sposobnostnim tveganjem. Tečajno tveganje je tveganje, da bodo trţne, gospodarske ali politične razmere vplivale na finančne trge in s tem posledično na nihanje tečajev vrednostnih papirjev ter izvedenih instrumentov. Druţba tveganje obvladuje s spremljanjem navedenih razmer, razpršitvijo naloţb po geografsko različnih trgih ter usmeritvijo naloţb v panoţno stabilnejše druţbe. 9

10 Pričakovani razvoj družbe Vodilo raziskav in razvoja je v skladu s strateško usmeritvijo druţbe, ki se nanaša na razumevanje in obvladovanje globalnih finančnih trgov, osnovnih in izvedenih finančnih instrumentov ter izkoriščanje naloţbenih priloţnosti. V letu 2011 je druţba del svojih naloţb skozi lastno upravljanje usmerila v tuje razvite finančne trge predvsem ZDA in Nemčijo. Zaradi količine sredstev druţbe je bilo potrebno naloţbe zaradi likvidnosti in operativnosti geografsko razpršiti. Del sredstev v višini do 1% od skupnih sredstev je druţba namenila na hrvaški trg kapitala. V poslovnem letu 2017 druţba svojih strateških usmeritev ne bo spreminjala. Spremljala bo dogajanje na trgih, poskusila še razširiti geografsko razpršenost naloţb in bo pripravljena na vsako naloţbeno priloţnost ter jo poskušala čim uspešneje izkoristiti. Glede na trenutno stanje naloţb in izredno negativnih trendov gospodarskih kazalnikov na domačem in tujih trgih, je napoved dosega donosnosti zelo tvegana. Kljub slabim razmeram ocenjujemo, da bi v naslednjih letih lahko dosegli 3% donosnost na kapital na letnem nivoju, ob upoštevanju razpršenosti in varnosti naloţb. Naloţbe bodo predvidoma financirane iz prihodnjih lastnih akumuliranih sredstev pri čemer ne izključujemo moţnosti dokapitalizacije druţbe Ključni finančni kazalniki druţbe so prikazani v računovodskem delu letnega poročila. Glede na dejavnost druţbe finančna druţba ostali kazalniki (informacije v zvezi z varstvom okolja, delavci, ipd.) niso bistveni za razumevanje razvoja, izidov poslovanja ter finančnega poloţaja druţbe. Izjava o upravljanju obvladujoče družbe V skladu z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1 druţba M1, d. d., Ljubljana izjavlja, da pri svojem poslovanju ne uporablja določil nobenega kodeksa, tudi ne Kodeksa o upravljanju javnih delniških druţb, upoštevajoč naravo in vrsto dejavnosti, velikost druţbe ter obseg poslovanja in dejstvo obstoječe strukture delničarjev. Z delnicami druţbe M1, d. d., Ljubljana se praktično ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Ne glede na to pa druţba dejansko deluje v duhu, ki ga zasledujejo načela in priporočila kodeksov. Druţba M1, d. d., Ljubljana ima enočlansko upravo (direktorico) in tričlanski nadzorni svet, ki je imenoval tričlansko revizijsko komisijo. Drugih komisij nadzorni svet druţbe ni imenoval. Direktorica druţbe je Mojca Pogorelec, ki ima pristojnost v skladu z določili ZGD in Statuta druţbe. Upravo imenuje nadzorni svet z moţnostjo reelekcije. Mandat se določi ob imenovanju in ne sme biti daljši od 5 let. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata. Nadzorni svet lahko kadarkoli odpokliče upravo. Nadzorni svet je v poslovnem letu 2017 deloval v sestavi: Tomaţ Pogorelec (predsednik), Drago Kavšek (član) in 10

11 Mitre Koliševski (član). Nadzorni svet ima pristojnosti in deluje v skladu z določili ZGD in Statuta druţbe. Člane nadzornega sveta potrdi skupščina druţbe. Izvoljeni so za 4 leta od dneva izvolitve z moţnostjo reelekcije. Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta tudi pred iztekom mandata. Za sklep o odpoklicu je potrebna večina najmanj 3/4 na skupščini oddanih glasov. Spremembo statuta lahko predlagajo uprava, nadzorni svet ali delničarji, ki imajo najmanj 1/5 osnovnega kapitala. Za vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine, sprejet z večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. Spremembe, ki zadevajo zgolj uskladitev besedila z veljavno zakonodajo ali veljavno sprejetimi odločitvami, sprejema nadzorni svet. Nadzorni svet je v skladu z zakonodajo imenoval revizijsko komisijo, ki je v poslovnem letu 2017 delovala v naslednji sestavi: Tomaţ Pogorelec (predsednik), Drago Kavšek (član) in Danica Kosanovič (članica). Revizijska komisija deluje v skladu z ZGD-1 in sklepi nadzornega sveta. V okviru svojega delovanja je revizijska komisija zlasti spremljala in obravnavala poslovanje druţbe in postopke poročanja, spremljala je obvezno revizijo letnih računovodskih izkazov in sodelovala z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila druţbe, nadzornemu svetu je predlagala imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila, sodelovala pri pripravi pogodbe med revizorjem in druţbo, obravnavala letno poročilo z revizorjevim mnenjem in o rezultatu obvezne revizije poročala nadzornemu svetu ter o svojem delu pri izvrševanju ostalih pristojnosti, kot jih določa zakon, poročila na sejah NS. Pravila druţbe M1, d. d., Ljubljana o imenovanju ter zamenjavi organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta so opredeljena v statutu druţbe. Posebnih dogovorov med druţbo in upravo ter člani NS in zaposlenimi če ti odstopijo, so odpuščeni brez razloga ali jim delovno razmerje preneha druţba nima. V omenjenih primerih druţba postopa v skladu s statutom in veljavno zakonodajo. Notranje kontrole so vzpostavljene v skladu s potrebami druţbe in zakonskimi zahtevami. Pri tem gre za usmeritve in postopke, ki jih druţba izvaja z namenom obvladovanja tveganj povezanih z računovodskim poročanjem. Računovodsko kontroliranje temelji na načelih resničnosti, aţurnosti, delitvi odgovornosti, kontroli izvajanja poslov in usklajevanja knjigovodskega in dejanskega stanja. V druţbi ne obstajajo pomembni dogovori ki bi pričeli učinkovati, se spremenili ali prenehali na podlagi spremembe kontrole v druţbi. Podatki po 6. odstavku 70. člena Zakona o prevzemih Osnovni kapital druţbe M 1, d.d., Ljubljana na dan znaša EUR in je razdeljen na navadnih imenskih kosovnih delnic, ki predstavljajo en razred. Delnice so prosto prenosljive in se 11

12 glasijo na ime ter dajejo imetniku pravico do: udeleţbe pri upravljanju druţbe, sorazmernega deleţa dobička, namenjenega za izplačilo dividend in ustreznega dela preostalega premoţenja po likvidaciji druţbe. Na dan je imela druţba naslednje lastnike s kvalificiranim deleţem: Copartner d. o. o. Ljubljana: 88,72% Svoje pravice delničarji uresničujejo neposredno na skupščini. Delovanje in pristojnosti skupščine, kot tudi način uveljavljanja pravic delničarjev na skupščini, je v skladu z določili ZGD urjeno v statutu druţbe. V poslovnem letu 2017 je bila sklicana ena skupščina. Nihče izmed imetnikov delnic druţbe M1, d.d., Ljubljana nima posebnih kontrolnih pravic, niti ne obstajajo omejitve glasovalnih pravic. Druţbi M1, d.d., Ljubljana niso znani nobeni dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic. Ne obstajajo nobeni dogovori, katerih stranka je druţba M1, d.d., Ljubljana, ki pričnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v druţbi, ki je posledica ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme. Prav tako ne obstajajo nobeni dogovori med druţbo M1, d.d., Ljubljana in člani uprave, člani nadzornega sveta ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha. Druţba M1, d. d., Ljubljana nima oblikovane delniške sheme za delavce POROČILO O POSLOVANJU ODVISNIH DRUŽB IN PRIDRUŽENE DRUŽBE Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. oddaja v najem poslovne prostore in dvorano za prireditve in je na podlagi tega ustvarila prihodke od najemnin v znesku EUR. Poslovni odhodki v znesku EUR so sestavljeni iz stroškov materiala v znesku EUR, stroškov storitev v znesku EUR, stroškov dela v znesku EUR, amortizacije v znesku EUR in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v znesku EUR. Kapital druţbe na dan znaša EUR. Druţba ima najeto posojilo v banki v znesku EUR. Druţba je v letu 2017 poslovala z dobičkomv višini EUR. Center cvetličarna d.d. Center cvetličarna d.d. oddaja v najem poslovne prostore in je na podlagi tega ustvarila prihodke od najemnin v znesku EUR. Poslovni odhodki v znesku EUR so sestavljeni iz stroškov materiala v znesku EUR, stroškov storitev v znesku EUR, stroškov dela v znesku EUR, amortizacije v znesku EUR, odpisov sredstev v vrednosti Eur in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v znesku EUR. Kapital druţbe na dan znaša EUR. Druţba ima najeto posojilo pri druţbah v skupini v znesku EUR in posojilo pri fizični osebi v vrednosti EUR. Druţba je v letu 12

13 2017 poslovala z dobičkom v višini EUR. Cvetličarna d.o.o. Cvetličarna d.o.o. ustvarja prihodke z organizacijo prireditev in je iz tega ustvarila prihodke v znesku EUR Poslovni odhodki v znesku EUR so sestavljeni iz stroškov materiala v znesku EUR, stroškov storitev v znesku EUR, stroškov dela v znesku EUR, amortizacije v znesku EUR in druge poslovne odhodke v znesku EUR. Kapital druţbe na dan znaša EUR. Druţba ima najeto kratkoročno posojilo pri druţbah v znesku EUR. Druţba je v letu 2017 poslovala z dobičkom v višini EUR. Intara d.d. Druţba Intara d.d. ustvarja prihodke od naloţbenja. V letu 2017 je ustvarila EUR prihodkov. Odhodki so v letu 2017 znašali 4.095EUR. Kapital druţbe na dan znaša EUR. Druţba je v letu 2017 poslovala z dobičkom v višini 174 EUR. Ključni bilančni podatki odvisnih druţb CVETLIČARNA NEPREMIČNINE d.o.o. CENTER CVETLIČARNA d.d. CVETLIČARNA d.o.o. INTARA d.d. Bilančni podatki (EUR) Kratkoročna sredstva Dolgoročna sredstva Kratkoročne obveznosti Nekratkoročne obveznosti Prihodki Drugi vseobsegajoči donos Celotni vseobsegajoči donos Ključni bilančni podatki pridruţene druţbe HOSTEL ČOPOVA d.o.o. Bilančni podatki (EUR) Kratkoročna sredstva Dolgoročna sredstva Kratkoročne obveznosti Nekratkoročne obveznosti Prihodki Drugi vseobsegajoči donos Celotni vseobsegajoči donos

14 14

15 2. SKUPINSKO RAČUNOVODSKO POROČILO 15

16 2.1. SESTAVA SKUPINE IN PODLAGA ZA SESTAVO SKUPINSKIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Sestava skupine podjetij Podjetje M1 d.d. je lastnik naslednjih odvisnih druţb, s katero tvorijo skupino (v EUR): Deleţ v (v EUR) kapitalu Deleži v družbah v skupini: % V drţavi: Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. 51,16 Center Cvetličarna d.d. 91,72 Intara d.d. 49,65 Druţba Center cvetličarna, d.d. ima 100% deleţ v odvisni druţbi Cvetličarna d.o.o. Druţba M1, d.d. preko lastništva druţbe Center cvetličarna, d.d. posredno obvladuje druţbo Cvetličarna d.o.o., zato je vključena v konsolidirane računovodske izkaze skupine M1, d.d. Druţba Center cvetličarna, d.d. ima 100% deleţ v odvisni druţbi Cvetličarna d.o.o. Druţba M1, d.d. preko lastništva druţbe Center cvetličarna, d.d. posredno obvladuje druţbo Cvetličarna d.o.o., zato je vključena v konsolidirane računovodske izkaze skupine M1, d.d.. Druţba Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. na dan izkazuje kapital v znesku EUR. V letu 2017 je odvisna druţba poslovala z dobičkom v višini EUR. Druţba Center cvetličarna, d.d. na dan izkazuje kapital v znesku EUR. V letu 2017 je odvisna druţba poslovala z dobičkom v višini EUR. Druţba Cvetličarna, d.o.o. na dan izkazuje kapital v znesku EUR. V letu 2017 je druţba poslovala z dobičkom v višini EUR. Druţba Intara, d.d. na dan izkazuje kapital v znesku EUR. V letu 2017 je druţba poslovala z dobičkom v 174 EUR. Za potrebe priprave konsolidiranih računovodskih izkazov skupine M1, d.d. je revizijska druţba BAKER TILLY EVIDAS d.o.o. preiskala računovodske izkaze druţbe Cvetličarna Nepremičnine d.o.o., Center cvetličarna, d.d., Cvetličarna, d.o.o. ter naredila pregled računovodskih izkazov za druţbo Intara, d.d.. Konsolidirani računovodski izkazi skupine M1, d.d. za leto 2017, vključujejo poslovanje druţbe Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. za celotno poslovno leto. Konsolidirani računovodski izkazi skupine M1, d.d. za leto 2017, vključujejo poslovanje druţbe Center cvetličarna d.d., in druţbe Cvetličarna d.o.o. za mesec december, saj je prišlo do obvladovanja druţbe Center cvetličarna d.d. Izkaz poslovnega izida druţbe Intara, d.d. zaradi vrednostno nepomembnega prometa ni vključen v konsolidirane izkaze skupine M1 za leto Konsolidirani računovodski izkazi so na voljo na sedeţu obvladujoče druţbe M1, d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana. 16

17 Podjetje M1 d.d. ima naslednje pridruţene druţbe ( v EUR ): Deleţ v (v EUR) kapitalu Deleži v pridruženih organizacijah: % V drţavi: Hostel Čopova d.o.o. 22, Skupaj Podatki o višini kapitala pridruţenih druţb na dan in realiziranem poslovnem izidu v letu 2017: Velikost Čisti poslovni (v EUR) kapitala izid leta Hostel Čopova d.o.o.* 22, (2.082) * Prikazan podatek se nanaša na izkazan kapital dne in poslovni izid leta 2016, ker do dne priprave konsolidiranih računovodskih izkazov računovodski izkazi pridruţene druţbe Hostel Čopova d.o.o. še niso bili dostopni Podlaga za sestavitev skupinskih računovodskih izkazov Računovodski izkazi Skupine M1, d.d. so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU, s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in določili Zakona o gospodarskih druţbah. Pri izbiri računovodskih usmeritev in odločanju o njihovi uporabi ter pri pripravi teh računovodskih izkazov je Skupina, upoštevala naslednje tri zahteve: računovodski izkazi so razumljivi, če jih njihovi uporabniki razumejo brez teţav, informacije so primerne, če uporabniku pomagajo pri sprejemanju ekonomskih odločitev, informacije so bistvene, če bi njihov izpust ali neresnično podajanje lahko vplival/vplivalo na ekonomske odločitve uporabnikov. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, brez centov. Pripravljeni so ob upoštevanju izvirnih vrednosti, razen za prodajo razpoloţljivih sredstev, ki kotirajo na organiziranem trgu in so izkazana po pošteni (borzni vrednosti) vrednosti. Za prodajo razpoloţljiva finančna sredstva, ki ne kotirajo na organizranem trgu so vrednotena po nabavni vrednosti. Skupina v letu 2017 v računovodskih izkazih ni popravljala napak preteklih let, ni spreminjala računovodskih usmeritev in ni spreminjala računovodskih ocen. V letu 2017 je skupina v skladu z MRS 1 (Predstavljanje računovodskih izkazov) opravila naslednje prerazvrstitve v računovodskih izkazih za poslovno leto 2016: Kratkoročno dani predujmi (kratkoročne poslovne terjatve) v znesku so izkazani med predujmi in drugimi sredstvi; Kratkoročne obveznosti za obresti iz naslova prejetih posojil v znesku Eur so izkazane med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi; 17

18 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti v znesku Eur so izkazani med drugimi poslovnimi odhodki; Drugi prihodki v znesku 377 Eur in finančni prihodki iz poslovnih terjatev v znesku za Eur so izkazani med drugimi poslovnimi prihodki. Standardi in pojasnila, ki so začeli veljati v poročevalskem obdobju V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU: Spremembe MRS 7 'Izkaz denarnih tokov' Pobuda za razkritje, ki jih je EU sprejela 6. novembra 2017 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje), Spremembe MRS 12 'Davki iz dobička' Pripoznavanje odloţenih terjatev za davek iz naslova nerealiziranih izgub, ki jih je EU sprejela 6. novembra 2017 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje). Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov in pojasnil ni privedlo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov Skupine. Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU ter še niso v veljavi Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili ţe izdani, vendar še niso stopili v veljavo naslednji novi standardi, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU: MSRP 9 'Finančni instrumenti', ki ga je EU sprejela 22. novembra 2016 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' in spremembe MSRP 15 'Datum začetka veljavnosti MSRP 15', ki ga je EU sprejela 22. septembra 2016 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), Spremembe MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci,ki jih je EU sprejela 31. oktobra 2017(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje). MSRP 16 'Najemi', ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali kasneje), Spremembe MSRP 4 'Zavarovalne pogodbe' Uporaba MSRP 9 Finančni instrumenti skupaj z MSRP 4 Zavarovalne pogodbe, ki jih je EU sprejela 3. novembra 2017 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, oz. ob prvi uporabi MSRP 9 Finančni instrumenti), Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in jih še ni sprejela EU Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov, sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil, ki na dan računovodskih izkazov (spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za uporabo v EU: 18

19 MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije, MSRP 17 'Zavarovalne pogodbe' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje), Spremembe MSRP 2 'Plačilo na podlagi delnic' Razvrščanje in merjenje plačilnih transakcij na podlagi delnic (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), Spremembe MSRP 9 'Finančni instrumenti' Elementi predplačila z negativnim nadomestilom (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje), Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naloţbe v pridruţena podjetja in skupne podvige' Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruţeni podjetjem oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje spremembe (datum pričetka veljavnosti odloţen za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo), Spremembe MRS 28 'Naloţbe v pridruţena podjetja in skupne podvige' Dolgoročni deleţi v pridruţenih podjetjih in skupnih podvigih (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje), Spremembe MRS 40 'Naloţbene nepremičnine' Prenos naloţbenih nepremičnin (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje )', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12 in MRS 28), predvsem za namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (spremembe MSRP 12 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje, spremembe MSRP 1 in MRS 28 pa veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018). Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje )', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje), OPMSRP 22 'Transakcije in predplačilo nadomestila v tuji valuti' (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje). OPMSRP 23 'Negotovost pri obravnavi davka iz dobička' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje). Skupina predvideva, da uvedba teh novih standardov, sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze Skupine. Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano. Pri postopkih priprava konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2017so bile opravljene naslednje izločitve in konsolidacijske prilagoditve: Poslovni prihodki in odhodki med druţbami v skupini v znesku EUR Kratkoročne poslovne terjatve in obveznosti med druţbami v skupini v znesku EUR, Kratkoročno dana in prejeta posojila med druţbami v skupini v znesku EUR, Obračun spremembe vrednosti finančnih naloţb v pridruţeno druţbo po kapitalski metodi, Izločitev nekratkoročnih finančnih naloţb v odvisne druţbe s pripadajočim kapitalom v znesku EUR, 19

20 Izločitev kratkoročnih finančnih naloţb v odvisne druţbe s pripadajočim kapitalom v znesku EUR, Obračun čistega poslovnega izida leta 2017, ki pripada neobvladujočim lastnikom v znesku EUR, Obračun kapitala neobvladujočih lastnikov na dan v znesku EUR Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev Odvisna podjetja Ob prevzemu se sredstva in obveznosti ter pogojne obveznosti odvisnega podjetja merijo po pošteni vrednosti na datum prevzema. Vsak preseţek nabavne vrednosti nad deleţem obvladujočega podjetja v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov se pripozna kot dobro ime. Vsak preseţek deleţa v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov nad nabavno vrednostjo se pripozna v poslovnem izidu v obdobju pridobitve. Deleţ manjšinskih delničarjev je izkazan po manjšinskem deleţu poštenih vrednosti pripoznanih sredstev in obveznosti. Naknadno se vsaka izguba, vezana na manjšinski deleţ, ki presega manjšinski deleţ, razporedi na deleţe matičnega podjetja. Deleţi v dobičku odvisnih podjetij, prevzetih ali odtujenih med letom, so vključeni v skupinski izkaz poslovnega izida od veljavnega datuma prevzema ali do veljavnega datuma odtujitve, kot je primerno. ne uporablja izpeljanih finančnih instrumentov za varovanje pred izpostavljenostjo valutnim in obrestnim tveganjem, ki se pojavljajo pri poslovnih, finančnih in naloţbenih dejavnostih. Prav tako ne hrani ali izdaja izpeljanih finančnih instrumentov za namene trgovanja. Pridružena podjetja Pridruţeno podjetje je podjetje, v katerem ima druţba M1, d.d. ali ali odvisna druţba zaradi svojega kapitalskega deleţa v njem ali iz drugih razlogov pomemben vpliv, vendar ne prevladujočega vpliva ali vpliva prek skupnega obvladovanja skozi finančne ali poslovne odločitve. Pridruţena podjetja niso odvisna, skupaj obvladovana podjetja ali skupni podvigi. Naloţbe v pridruţena podjetja so pripoznane na podlagi kapitalske metode. Pridruţeno podjetje je podjetje, kjer ima matično podjetje pomemben vpliv in ki ni odvisno podjetje. Računovodski izkazi pridruţenih podjetij so osnova za uporabo kapitalske metode. Datum poročanja pridruţenih podjetij je enak datumu poročanja Skupine M1. Finančni instrument Finančni instrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo enega podjetja in finančna obveznost ali kapitalski instrument drugega podjetja.po začetnem pripoznanju podjetje izmeri izpeljane finančne instrumente, ki so sredstva, po njihovih poštenih vrednostih na dan bilance stanja, brez odštetja stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugačni odtujitvi. Dobiček in izguba pri prevrednotenju na dan bilance stanja in pri poravnavi se pripoznata v poslovnem izidu. Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva Za prodajo razpoloţljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoloţljiva za prodajo ali pa niso uvrščena kot posojila in terjatve ali finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za sredstva, ki kotirajo na organiziranem trgu, se kot poštena vrednost naloţbe uporabi preračun po borznem tečaju. Za sredstva, ki ne kotirajo na organiziranem trgu, so v izkazih Skupine M1 izkazana po izvirni vrednosti, zmanjšani za oslabitve. 20

21 Dobiček ali izguba pri finančnem sredstvu, ki je na voljo za prodajo, se pripozna neposredno v kapitalu prek izkaza gibanja kapitala, razen izgub zaradi oslabitve ter dobičkov in izgub iz preračuna tečajnih razlik, dokler se za finančno sredstvo ne odpravi pripoznanje, in tedaj se prej pripoznani nabrani dobiček ali izguba pripozna v poslovnem izidu obdobja. Obresti, izračunane po metodi veljavnih obresti, pa se pripoznajo v poslovnem izidu. Dividende se pripoznavajo v poslovnem izidu, ko je uveljavljena pravica podjetja do plačila. Na datum vsakega poročanja skupina oceni, ali obstajajo nepristranski dokazi o morebitni oslabljenosti finančne naloţbe. V kolikor taki razlogi obstajajo, jih je potrebno oceniti in določiti vrednost izgube zaradi oslabitve. Izguba kot posledica prevrednotenja zaradi oslabitve, ki je ni mogoče poravnati s preseţkom iz prevrednotenja, se pripozna kot finančni odhodek v izkazu poslovnega izida. Za finančne naloţbe v posojila druţba uporablja datum trgovanja, za finančne naloţbe v za prodajo razpoloţljiva finančna sredstva druţba uporablja datum trgovanja. Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva v posesti za trgovanje se na dan bilance stanja ovrednotijo po pošteni vrednosti. Dobički in izgube pri vrednotenju se pripoznajo v poslovnem izidu. Poslovni segmenti Pri pripravljanju in predstavljanju računovodskih izkazov upošteva skupina naslednje poslovne segmente: - dejavnost finančneganaloţbenja, - dejavnost oddajanja nepremičnin v najem. Prevedba tujih valut Skupinski računovodski izkazi so predstavljeni v EUR, ki je domača in poročevalska valuta obvladujočega podjetja. Postavke vsakega podjetja v skupini, ki so vključene v računovodske izkaze, se merijo v valuti izvirnega gospodarskega okolja, v katerem podjetje posluje (»domača valuta«).pri prevajanju računovodskih izkazov, sestavljenih v tuji valuti, so sredstva, obveznosti, prihodki in odhodki prevedeni v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB na dan bilance stanja. Neopredmetena sredstva Neopredmetena sredstva se začetno merijo po nabavni vrednosti. Amortizacija se izračuna v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Opredmetena osnovna sredstva Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) se vodijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitve, razen za zemljišča, ki se prikaţejopo nabavni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. Nabavna vrednost vključujestroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega osnovnega sredstva. Vzdrţevanje in popravila, zamenjave in izboljšavemanjšega pomena se pripoznajo med odhodke v obdobju, ko se pojavijo. Večji zneski obnove se amortizirajo skozi preostalo dobo koristnosti povezanega sredstva ali do datuma naslednje večje obnove, kar je prej. Preostale vrednosti in dobe koristnosti sredstva se periodično pregledajo in, če je potrebno, popravijo. Knjigovodska vrednost sredstva se takoj delno odpiše do nadomestljive vrednosti, če je knjigovodska vrednost sredstva višja od ocenjene nadomestljive vrednosti in se pripozna v poslovnem izidu. Amortizacija se izračuna v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljena amortizacijska stopnja za opremo znaša 20 %.Amortizacija se pričneobračunavati, ko je sredstvo pripravljeno za 21

22 uporabo, nedokončana gradnja se ne amortizira. Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki od prodaje primerjajo s knjigovodsko vrednostjo. Ti so vključeni v izkaz poslovnega izida. Stroški izposojanja, ki se pojavijo pri sredstvu v pripravi, se lahko usredstvijo skozi obdobje, ki je potrebno za zaključek in pripravo sredstva za nameravano uporabo. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki. Opredmetena osnovna sredstva, na voljo za prodajo, se prikaţejoločeno od ostalih sredstev in se zanje v letu prodaje ne obračuna amortizacija. Oslabitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, razen dobrega imena Ob vsakem datumu bilance stanja pregleda sedanje vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi ugotovitve morebitnih znakov zmanjšanja vrednosti. Če znaki oslabitve obstajajo, se ocenijo sedanje vrednosti sredstev z namenom ugotovitve le-teh. Česredstva, ki so neodvisna od ostalih sredstev, ne ustvarjajo denarnih tokov, oceni sedanjo vrednost denarustvarjajoče enote, ki ji sredstvo pripada. Neopredmetena sredstva, ki nimajo definirane preostale ţivljenjske dobe, se testirajo za oslabitev letno oziroma vedno, kadar obstaja pokazatelj oslabitve. Sedanja vrednost sredstva je nabavna vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi oziroma višja od obeh. Pri določanju vrednosti pri uporabi se bodoči denarni tokovi diskontirajo na sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere, ki odraţa trenutne trţne razmere glede na časovno vrednost denarja in specifične rizike za sredstvo, za katero ocenjeni bodoči denarni tokovi niso bili prilagojeni. Če je ocenjena sedanja vrednost sredstva (ali denar ustvarjajoče enote) niţja od knjigovodske sedanje vrednosti, se sedanja vrednost sredstva (ali denar ustvarjajoče enote) zniţa do ocenjene sedanje vrednosti. Slabitev se takoj pripozna med stroške, razen če je sredstvo pripoznano po prevrednoteni vrednosti. V tem primeru se za oslabitev zmanjšapreseţek iz prevrednotenja. Pri razveljavitvi izgube zaradi oslabitve sredstva (ali denar ustvarjajoče enote) povečana knjigovodska vrednost ne sme presegati knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena, če pri njem v prejšnjih letih ni bila pripoznana izguba zaradi oslabitve. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve sredstva (ali denar ustvarjajoče enote) hkrati s povečanjem knjigovodske vrednosti takšnega sredstva poveča prihodke, razen če je bil pri njegovi prejšnji oslabitvi zmanjšanpreseţek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi. V takem primeru ga je treba ponovno povečati. Naložbene nepremičnine Naloţbene nepremičnine so nepremičnine, ki so v lasti Skupine M1 zato, da bi prinašale najemnino ali povečevale vrednost nekratkoročne naloţbe ali pa oboje. Naloţbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti. Po pripoznanju se sredstvo evidentira po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Letna amortizacijska stopnja znaša 3%. Najem Najem je razvrščen kot finančni najem, če se s pogoji najema prenesejo pomembna tveganja in koristi lastništva na najemnika. Vsak drug najem je razvrščen kot poslovni najem. Terjatve do kupcev Terjatve do kupcev se izkazujejo po nominalni vrednosti, zmanjšani za ustrezne popravke za ocenjene neizterljive zneske. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se štejejo kot dvomljive, v primeru, da se je pričel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 22

23 Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite na odpoklic in druge kratkoročne, hitro vnovčljive naloţbe s prvotno dospelostjo treh mesecev ali manj. Delniški kapital Vpoklicani kapital obvladujoče druţbe M1 d.d., Ljubljana se pojavlja kot delniški kapital, ki je nominalno opredeljen v statutu podjetja, registriran na sodišču ter so ga vplačali njegovi lastniki. Dolgovi Dolgovi so pripoznani v znesku prejetega izplačila, zmanjšanega za stroške odobritve. Stroški odobritve, ki vključujejo stroške poravnave ali odplačevanja in direktne stroš ke odobritve, se pripoznavajo v izkazu poslovnega izida skozi dobo dolga z uporabo metode veljavnih obresti. Stroški izposojanja Vsi stroški izposojanja so pripoznani v izkazu uspeha v obdobju, v katerem nastanejo. Obdavčitev Odhodki za davke predstavljajo vsoto obveznosti za odmerjeni davek in odloţeni davek. Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za leto. Obdavčljivi dobiček se razlikuje odčistega dobička, poročanega v izkazu poslovnega izida, ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, ter tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznosti Skupine M1 za odmerjeni davek se izračunajo z uporabo davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan bilance stanja. Odloţeni davek iz dobička je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v posamičnih računovodskih izkazih. Odloţeni davek iz dobička se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bile veljavne na dan bilance stanja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljene, ko se odloţena terjatev za davek realizira ali pa se odloţena obveznost za davek poravna. Odloţene terjatve za davek iz dobička se pripoznajo do mere, do katere je verjetno, da bo na voljo prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega se lahko porabijo začasne razlike. Rezervacije Rezervacije se pripoznajo, ko ima sedanjo pravno ali posredno obvezo zaradi preteklih dogodkov, če je verjetno, da bo za poravnanje obveze potreben odliv virov in se lahko znesek zanesljivo oceni. Pripoznavanje prihodkov Prihodki se merijo po pošteni vrednosti prejetega nadomestila ali terjatve ter predstavljajo zneske terjatev za blago in storitve, posredovane pri običajnem poslovanju, zmanjšane za popuste, DDV in druge s prodajo povezane davke. Prihodki se pripoznajo kot sledi: - Prodaja blaga se pripozna, ko stranki dostavi proizvode; stranka je proizvode sprejela,izterljivost povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena. Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve, glede na zaključek posla, ocenjenega na osnovi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega delacelotnih storitev, ki se opravijo. - Prihodki od obresti se nabirajo skozi čas glede na preostalo glavnico in po veljavni obrestni meri,ki natančno razobresti ocenjene prihodnje prejemke v pričakovani dobi finančnega sredstva na čisto knjigovodsko vrednost tega sredstva. - Prihodki od dividend od naloţb se pripoznajo, ko je uveljavljena pravica podjetja do dividende. 23

Konsolidirano letno poroĊilo

Konsolidirano letno poroĊilo Nerevidirano skupinsko polletno poročilo, Ljubljana na dan 30.6.2017 1 KAZALO 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. PREDSTAVITEV PODJETIJ V SKUPINI... 4 1.1.1. Obvladujoča druţba... 4 1.1.2. Odvisna podjetja...

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec 2010 1 Vsebina stran 1 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ------------------------------------------------------ 3 1.1 KONSOLIDIRAN IZKAZ

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201 Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 2012 KAZALO I. PREDSTAVITEV DRUŢBE... 1 I.1 OSNOVNI PODATKI...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Ljubljana,

SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Ljubljana, SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO 30.06.2018 Ljubljana, 12.10.2018 1 Konsolidirano poročilo za obdobje 1. januarja do 30. junija 2018 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

LP IFRS 2008_v25.doc

LP IFRS 2008_v25.doc LETNO POROČILO 2008 Kazalo 1 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 5 1.1 BILANCA STANJA... 5 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA... 6 1.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA... 7 1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV... 8 2 SPLOŠNE INFORMACIJE... 9 3

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več