Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identi

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identi"

Transkripcija

1 Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI , matična številka , ki jo zastopa, v nadaljevanju: odjemalec oz. PS Logistika, logistične storitve d. o. o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana - Črnuče, identifikacijska številka SI , matična številka , ki jo zastopa direktor Damjan Vajs, v nadaljevanju: odjemalec in (naziv in naslov)., identifikacijska številka SI, matična številka.., ki jo zastopa, v nadaljevanju: dobavitelj (izpolni ponudnik) skleneta OKVIRNI SPORAZUM št. /. Uvodna določba 1. člen Odjemalec je izvedel javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti in z odločitvijo št. z dne.., sprejeto na podlagi poročila o oddaji javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti št.. z dne. izbral dobavitelja, upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje in Pravilnika o izvajanju naročil. (izpolni odjemalec) Pomen izrazov 2. člen Izrazi uporabljeni v tem okvirnem sporazumu (v nadaljevanju: sporazum) so enaki kot so izrazi uporabljeni v Energetskem zakonu in imajo enak pomen ter so naslednji: dobava: je prodaja energije odjemalcem; dobavitelj: je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu prodaja energijo; dostop do omrežja: je uporaba energetskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine zemeljskega plina; merilne naprave: so naprave za merjenje in registracijo porabe energije; odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo; organizator trga: je pravna oseba, ki je določena za izvajanje organiziranja trga z energijo v skladu z določili Energetskega zakona; organiziran trg z zemeljskim plinom: je ustanova, v kateri poteka organizirana izmenjava ponudb po nakupu s ponudbami po dobavi energije ter trgovanje za dan časovni okvir;

2 povezovalni vod: je prenosni vod zemeljskega plina, ki povezuje prenosno omrežje v Republiki Sloveniji s prenosnimi omrežji drugih držav; sistemske storitve: so storitve, ki omogočajo nemoteno, zanesljivo in kvalitetno delovanje energetskih sistemov; upravičeni odjemalec: so vsi odjemalci, ki lahko prosto izbirajo dobavitelja po določbah Energetskega zakona; sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO): je pravna ali fizična oseba, ki je določena za upravljanje prenosnega omrežja v skladu z Energetskim zakonom; sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO): je pravna ali fizična oseba, ki je določena za upravljanje distribucijskega omrežja v skladu z Energetskim zakonom; omrežnina: del cene za uporabo omrežij, ki je namenjen plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih in prenosnih omrežij in pokrivanje stroškov sistemskih operaterjev; cena za uporabo omrežja: je cena, ki jo odjemalec zemeljskega plina plača za dostop do omrežij in je sestavljena iz omrežnine ter dodatkov k omrežnini, v skladu z Energetskim zakonom; bilančna skupina: je skupina, sestavljena iz poljubnega števila uporabnikov omrežja zemeljskega plina s prevzemno predajnimi mesti, na katera se nanašajo odprte pogodbe o oddaji ali odjemu zemeljskega plina; odgovorni bilančne skupine (OBS): je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za svojo skupino v procesu ugotavljanja odstopanj in finančne poravnave vključno z izmenjavo potrebnih informacij z organizatorjem trga, sistemskim operaterjem prenosnega omrežja in sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja; pogodba o vstopu v bilančno skupino: je odprta pogodba o dobavi, ki določa pripadnost bilančni skupini; SON: sistemska obratovalna navodila o obratovanju distribucijskega omrežja; pravilnik o odstopanjih: pravilnik, ki določa način obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema zemeljskega plina od voznih redov. Predmet okvirnega sporazuma 3. člen Predmet okvirnega sporazuma je dobava zemeljskega plina za potrebe odjemnih mest odjemalca, gre za nakup zemeljskega plina na borzi, vse v skladu s tehničnimi zahtevami ter razpisno dokumentacijo odjemalca in ponudbo dobavitelja, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma. Stranki sporazuma se s tem sporazumom dogovorita, da bo dobavitelj v obdobju od (oziroma od dne uvrstitve merilnih/odjemnih mest, ki so predmet okvirnega sporazuma, v bilančno skupino dobavitelja, če je to kasnejši datum) do , z možnostjo podaljšanja za dodatnih 60 dni na pisno zahtevo odjemalca pod enakimi pogoji, dobavil, odjemalec pa prevzel zemeljski plin na odjemnih mestih odjemalca po priloženem seznamu, ki je priloga okvirnega sporazuma. Predvidena poraba zemeljskega plina v tem obdobju je kwh za Pošto Slovenije oz kwh PS Logistiko. Količine so okvirne in lahko odstopajo. Dobavitelj in odjemalec soglašata, da natančne količine zemeljskega plina v času sklepanja okvirnega sporazuma ni mogoče vnaprej točno določiti, zaradi česar se stranki okvirnega sporazuma izrecno dogovorita, da odjemalec ni odškodninsko 2/12

3 odgovoren, v kolikor bo naročil manjšo ali večjo količino zemeljskega plina od okvirno predvidenih količin. Dobavitelj bo v mesecu decembru 2020 izvedel zamenjavo bilančnih skupin na izbranega dobavitelja za dobavo zemeljskega plina v letu 2020 in Dobavitelj bo za vsa merilna mesta odjemalca uredil brezplačno izpeljavo postopka za zamenjavo dobavitelja pri vseh pristojnih distribucijskih podjetjih. Odjemalec s podpisom okvirnega sporazuma pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri pristojnem distribucijskem podjetju in bilančne skupine ali podskupine ter za izvedbo vseh drugih opravil potrebnih za izvajanje okvirnega sporazuma o dobavi pri pristojnem distribucijskem podjetju. Pooblastilo velja tudi za pridobitev podatkov o porabi zemeljskega plina za zadnjih 12 mesecev ter omogoči dobavitelju dostop do merilnih in obračunskih podatkov za posamezna merilna mesta, ki so predmet okvirnega sporazuma kot tudi za nova morebitna merilna mesta. Odjemalec dobavitelja pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o odjemalcu in odjemalčevih merilnih mestih, ki jo vodi pristojno distribucijsko podjetje. 4. člen Ponudnik mora vsak mesec v elektronski obliki (Excel dokument) zagotavljati podatkovne storitve, in sicer do 15. dne v posameznem mesecu. Poročilo o porabi mora biti v zavihku za celoto (zbirno) posredovano skrbniku okvirnega sporazuma ter delnim skrbnikom po poslovnih enotah za njihovo PE na ločenem zavihku Excelovega dokumenta oz. za PS Logistiko se podatki pošiljajo še skrbniku na PSL. Podatkovne storitve za vsako odjemno mesto morajo zajemati: pošta, poštna številka, naslov, št. merilne naprave, tip merilne naprave, odjemna skupina, št. odjemnega mesta, št. pogodbe o dobavi zemeljskega plina in velikost priključne moči. poraba v kwh po posameznih mesecih za vsako odjemno mesto ter kumulativa, poraba na letnem nivoju v evrih ( ) in v kwh poraba in strošek plina kumulativno za vsak mesec za vsa odjemna mesta skupaj poraba in strošek plina za vsak mesec za odjemna mesta po posamezni PE-poslovni enoti: Uprava, PE Maribor, PE Celje, PE Ljubljana, PE Koper, PLC Ljubljana, Kogeneracije poraba in strošek v kwh po mesecih za kogeneracije-vsako odjemno mesto posebej stroški (v ) porabljenega zemeljskega plina za vsako odjemno mesto po posameznih mesecih ter kumulativa, stroški (v ) za takse in trošarine posameznih mesecih za vsako odjemno mesto ter kumulativa, računi se izstavijo skupaj za dobavo plina in omrežnino plina (distribucija), tudi na tistih odjemnih mestih kjer ni dobavitelj plina istočasno tudi distributer. (En račun za dobavo in distribucijo.) 3/12

4 računi za kogeneracijo se izstavijo ločeno za vsako odjemno mesto posebej (trošarina na goriva), na lokacijah kjer jih imamo istočasno, zagotoviti je potrebno podatke o porabi in strošku plina v elektronski obliki (SQL-bazi podatkov) kot je navedeno v razpisni dokumentaciji v obliki, ki omogoča da te podatke uvozimo v program energetskega knjigovodstva za vsako odjemno mesto in dostop do podatkov našega izvajalca energetskega knjigovodstva za spremljanje porabe energije. Storitev mora biti zajeta v ceni. Podatki se posredujejo tudi našemu izvajalcu energetskega knjigovodstva. Izstavlja se skupni račun v elektronski obliki za posamezno poslovno enoto s prilogo specifikacije za posamezno odjemno mesto: UPRAVA, PE MARIBOR, PE CELJE, PE LJUBLJANA, PE KOPER, PLC LJUBLJANA, KOGENERACIJA. Tabela s podatki mora vsebovati podatke za vsako odjemno mesto na mesečnem nivoju, kumulativne podatke, kot tudi podatke za vsako poslovno enoto ter podatke za celotno Pošto Slovenije. Dobavitelj bo odjemalca sproti obveščal o večjih odstopanjih povečane porabe zemeljskega plina v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem. Podatke posreduje delnim skrbnikom po poslovnih enotah za posamezno poslovno enoto, zbir pa skrbniku okvirnega sporazuma na nivoju družbe. Po koncu vsakega enomesečnega obračunskega obdobja mora dobavitelj posredovati delnim skrbnikom po poslovnih enotah podatke o porabi zemeljskega plina po količini, ceni in vrednosti za vsa odjemna mesta oz. zbir za poslovne enote Pošte Slovenije. 5. člen Odjemalec si pridržuje pravico: spremembe zakupljene moči na odjemnem mestu, ki je predmet okvirnega sporazuma, za kar izbranega dobavitelja obvesti 30 dni pred spremembo; do spremembe števila odjemnih mest (odjava, zmanjšanje, povečanje št. odjemnih mest) zaradi odprtja ali zaprtja poslovalnice oz. katerega koli drugega razloga. Poroštva in jamstva 6. člen Stranki sporazuma se s tem sporazumom zavezujeta in izjavljata, da: sta kot pravni osebi organizirani skladno z veljavno zakonodajo, zoper njiju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije po veljavni zakonodaji, njuno poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, nista udeleženi v nobenem medsebojnem sporu, ki bi lahko vplival na sposobnost izvrševanja obveznosti in pravic iz tega sporazuma, sklenitev tega sporazuma ni v nasprotju z veljavno zakonodajo. 7. člen Odjemalec in dobavitelj sta seznanjena z vsebino Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (v nadaljevanju: SON, Ur. l. RS, št. 55/15 in 80/17) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: Ur. l. RS št. 61/16), ter z drugimi podzakonskimi predpisi s tega področja, ki jih bosta pri izvajanju storitev po tem okvirnem sporazumu tudi upoštevali. 4/12

5 Cene 8. člen Cena je fiksna, izražena v evrih ( ), brez davka na dodano vrednost (DDV) ter zajema vse stroške, ki jih bo imel dobavitelj z realizacijo obveznosti po tem okvirnem sporazumu. V ceno mora biti zajeto svetovanje za nakup zemeljskega plina na borzi in vsi ostali stroški, potrebni za nakup. Davek na dodano vrednost je prikazan posebej, skladno z obrazcem ponudbenega predračuna. Cena zemeljskega plina se oblikuje na podlagi naslednje enačbe: C skupna = C cena na dan nakupa + K C skupna = skupna cena zemeljskega plina EUR/kWh C cena na dan nakupa = cena zemeljskega plina na dan nakupa EUR/kWh (CEGH) K = dodatek, ki vključuje vse stroške za dobavo zemeljskega plina vključno s transportom do SLO meje, odstopanja, vstopne prenosne zmogljivosti in maržo in vsemi ostalimi stroški, ki so potrebni za dobavo plina do naših odjemnih mest, izražen v EUR/kWh. Dodatek je fiksen in se ne more spreminjati. Dodatek mora vsebovati tudi svetovanje za najugodnejši nakup zemeljskega plina in tudi morebitni stroški popisa števcev, ter vse ostale stroške povezane z tem naročilom. Dodatek cene zemeljskega plina je fiksni ter dokončni do zaključka pogodbenih obveznosti. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za naročilo. Stroški distribucije, okoljska dajatev, trošarina, znesek za delovanje Javne agencije za energijo ter morebitni drugi dodatki, prispevki, davki, ki jih predpisuje država ali pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater omrežja niso predmet razpisa in se obračunavajo skladno z določili veljavne zakonodaje. Dodatno zaračunavanje je izrecno prepovedano. Dobavitelj mora odjemalcu ponuditi nižje cene v primeru: ko dobavitelj prodaja zemeljski plin po akcijskih cenah oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, če je cena zemeljskega plina iz javno objavljenega cenika dobavitelja nižja od cene iz ponudbenega predračuna. V tem primeru mora dobavitelj odjemalca pisno seznaniti in mu ponuditi zemeljski plin po teh (ugodnejših oz. nižjih) cenah. Dobavitelj pridobi in izpelje pri SODO postopek za sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja zemeljskega plina ter zamenjavo bilančne skupine v imenu odjemalca brez plačila odjemalca. Dobavitelj plina mora za lokacije SPTE, ki so locirane na Upravi družbe na naslovu Slomškov trg 10, 2500 Maribor, na PE Maribor na naslovu Partizanska cesta 54, na PE Celje na naslovu Krekov trg 9 in na PLC Ljubljana na naslovu Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana izstavljati ločene račune za kogeneracijske naprave skladno z zahtevami ZTRO. Zemeljski plin je energent SPTE za pogonski namen, zato za njih veljajo drugačne trošarinske obveznosti kot za plinske kotle. 5/12

6 Plačilni pogoji 9. člen Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj. (naslednja dva odstavka se izpišeta v primeru, da ima dobavitelj poddobavitelja/e) V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Računi se izstavljajo v elektronski obliki preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati. Račun se izstavi skupni za vsako PE posebej. Zraven obstoječe priloge, k skupnemu izstavljenem računu, za posamezno PE mora biti excel tabela, na kateri so navedena odjemna mesta in strošek, količina za posamezno odjemno mesto v PE. Za odjemno mesto PS logistika se računi pošiljajo na Brnčičevo ulico 45, Ljubljana. Podatki o porabi plina se pošiljajo tudi na Upravo Pošte Slovenije d.o.o člen Obračun dobavljenega oziroma porabljenega zemeljskega plina se izvede na osnovi podatkov o dejanskih mesečnih količinah dobavljenega oziroma porabljenega zemeljskega plina. Dobavitelj je dolžan porabljeni zemeljski plin obračunavati po dejanski mesečni porabi. Obračun se naredi po dejanski porabi, ko se odčitajo števci. Kjer to ni možno zaradi tehničnih razlogov, se zemeljski plin plačuje po ocenjeni mesečni porabi iz preteklega obračunskega obdobja. Odjemalec si pridržuje pravico, da od dobavitelja v času veljavnosti tega sporazuma zahteva, da mu omogoči mesečno sporočanje stanja porabljenega zemeljskega plina s pomočjo prijave na dobaviteljev elektronski portal. Dobavitelj bo slednje odjemalcu omogočil brezplačno ter odjemalcu posredoval podatke za dostop v sistem tega portala. Obveznosti dobavitelja 6/12

7 11. člen Stranki sporazuma se dogovorita, da bo: dobavitelj dobavil zemeljski plin po dobavnih pogojih in v potrebni količini do predajno prevzemnega mesta; dobavitelj odjemalcu dobavljal zemeljski plin v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo z zemeljskim plinom; zemeljski plin dobavljen v predvideni količini, navedeni v 3. členu tega sporazuma, ki pa lahko odstopa navzgor ali navzdol. Odjemalec s podpisom tega sporazuma pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun sklene s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja (SODO) pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja za odjemna mesta odjemalca in da posreduje vse podatke o spremembah s strani odjemalca, na način in pod pogoji, določenimi s splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina potrebnega za obračun uporabe distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina (spremembo imena, naziva, naslova, spremembe na merilnih mestih oz. spremembe merilnih mest). Odjemalec s podpisom tega sporazuma pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu uredi zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina, kot je določeno že v 3. členu tega sporazuma. Hkrati odjemalec s podpisom tega sporazuma pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu od pristojnega sistemskega operaterja pridobiva podatke o porabi zemeljskega plina za vsa odjemna mesta odjemalca za namen posredovanja podatkov v skladu s 3. in 4. členom sporazuma. 12. člen Dobavitelj zemeljskega plina se še dodatno obvezuje, da bo: določil osebo, ki bo pooblaščena za zagotavljanje strokovne in pravočasne izvedbe obveznosti iz tega okvirnega sporazuma ter reševanje morebitnih reklamacij s strani odjemalca, vse informacije in podatke odjemalca varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, pridobil pisno soglasje odjemalca, v kolikor bo želel izvedeni posel uporabiti kot referenco, v primeru predvidenih prekinitev dobave ali večjih težav z dobavo o tem urgentno obvestil kontaktne osebe odjemalca, odjemalca pravočasno opozarjal na morebitne ovire pri izvajanju dobave zemeljskega plina, na katere lahko vpliva. Dobavitelj zagotavlja, da bo dobavljal zemeljski plin po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili. 13. člen Dobavitelj se obvezuje dobavljati dogovorjeno količino zemeljskega plina neprekinjeno od 00. do 24 ure, razen v naslednjih primerih: rednega ali izrednega vzdrževanja, pregledov, remontov, preizkusov in kontrolnih meritev na energetskih postrojih, ki jih upravlja sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO). O prekinitvi bo upravljavec distribucijskega omrežja pisno obvestil uporabnika najmanj 7 dni pred prekinitvijo dobave; v času okvar na energetskih postrojih, ki jih upravljata SODO in SOPO, in odprave le-teh; 7/12

8 v primerih izklopov zaradi pomanjkanja zemeljskega plina ali moči v sistemu, oziroma izklopov vodov zaradi preprečitve razpada energetskega sistema; v primerih nepredvidljivih dogodkov in motenj, ki so posledica višje sile in v ostalih primerih navedenih v Energetskem zakonu oziroma v primerih, navedenih v splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina. Dobavitelj je dolžan odjemalca pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju dobave zemeljskega plina, na katere lahko vpliva. Dobavitelj zemeljskega plina se obvezuje, da bo v primeru predvidenih prekinitev dobave zemeljskega plina ali večjih težav z dobavo o tem urgentno (tel., mobilni tel., ) obvestil kontaktne osebe odjemalca. Obveznosti odjemalca 14. člen Odjemalec se obvezuje, da bo: pravočasno poravnal vse obveznosti iz naslova porabljenega zemeljskega plina, prevzemal zemeljski plin na način in pod pogoji, določenimi s splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina, zagotavljal dostop do merilnih in krmilnih naprav, pisno sporočil vse podatke o spremembah. Pogodbena kazen 15. člen V primeru, da dobavitelj po lastni krivdi obveznosti iz okvirnega sporazuma ne izpolni oziroma je ne prične izvajati (neizpolnitev), se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini ,00 EUR. Odjemalec bo dobavitelja obvestil, ali zahteva izpolnitev pogodbene obveznosti ali plačilo pogodbene kazni, če dobavitelj obveznosti ne bi izpolnil. Pogodbena kazen se obračuna posebej in se za plačilo izstavi poseben račun. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode odjemalcu. Povračilo tako nastale škode bo odjemalec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbenih kazni. Poslovna skrivnost 16. člen Stranki sporazuma se zavezujeta, da bosta vsebino sporazuma varovali kot zaupno. Ni dovoljeno posredovanje informacij tretjim strankam, ki se nanašajo na ta sporazum. Določila predhodnega odstavka tega člena se ne uporabljajo za podatke, ki so posredovani sistemskemu operaterju, organizatorju trga z zemeljskim plinom ali Agenciji za energijo, skladno z določili Energetskega zakona. Izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci 17. člen (v kolikor bo dobavitelj sodeloval s podizvajalci, ki bodo na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevali neposredno plačilo, se v čistopisu pogodbe izpiše ta člen) Dobavitelj bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi podizvajalci, ki na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredno plačilo s strani odjemalca: 8/12

9 (izpolni ponudnik v primeru, da že v fazi oddaje ponudbe razpolaga z zahtevami svojih podizvajalcev za neposredna plačila) (polni naziv in naslov podizvajalca)......(polni naziv in naslov podizvajalca) Del storitev oz. dobave, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, je dobavitelj navedel v obrazcu»podatki o podizvajalcu«. Dobavitelj v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pooblašča odjemalca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje navedenim podizvajalcem. Dobavitelj je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Soglasje podizvajalca na podlagi katerega odjemalec namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma. Skrbnik sporazuma in kontaktne osebe 18. člen Skrbnik sporazuma za odjemalca je Branko Cajzek, telefonska številka 02/ , za kakovostni in količinski prevzem ter potrjevanje računov pa so odgovorne osebe na posameznem sklopu oz. poslovni enoti, in sicer: PE Celje: Dejan Guzej, Krekov trg 9, Celje, telefonska številka 03/ , PE Ljubljana: Štefan Hrustek, Čopova ulica 11, Ljubljana, telefonska številka 01/ , e- mail: PE PLC: Franc Čeh, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana, telefonska številka 01/ , PE Maribor: Rene Ferk, Partizanska cesta 54, Maribor, telefonska številka 02/ , PE Koper: Mihaela Gerkšič, Vojkovo nabrežje 32, Koper, telefonska številka 05/ ; e- mail: Uprava: Branko Cajzek, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, podatki kot zgoraj. PS Logistika: Damijan Vajs, Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana-Črnuče; Kontaktna oseba dobavitelja je.., telefonska številka, (izpolni ponudnik). Prekinitev dobave in odstopno upravičenje 19. člen Dobavitelj sme prekiniti dobavo skladno z določili veljavne zakonodaje. 20. člen 9/12

10 Odjemalec je prost zaveze po tem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo odjemalec odstopil od naročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega sporazuma so zlasti: - prenehanje poslovanja dobavitelja, - neustrezno izpolnjevanje ter nespoštovanje/kršitev določil tega sporazuma, - opravljanje dobave, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti dobave in kvalitete le-te, - neizvajanje dobave, - neupoštevanje dogovorjenih cen po tem sporazumu ali samovoljno povečanje cen posamezne vrste storitve po tem sporazumu. Odjemalec ima torej pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma s pisnim obvestilom, če dobavitelj pogodbenih obveznosti okvirnega sporazuma ne izvršuje pravočasno in/ali kakovostno oziroma v skladu s pogodbenimi določili tega sporazuma ali kako drugače krši pogodbena določila tega okvirnega sporazuma. Odjemalec bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Okvirni sporazum preneha veljati naslednji dan po prejemu odstopne izjave, v kolikor odjemalec v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti sporazuma. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha okvirni sporazum veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršenkoli odškodnine. V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani odjemalca, ki se nanaša na plačilo opravljene dobave, ima dobavitelj pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti odjemalca, in sicer najmanj tri (3) mesece pred nameravanim odstopom. Odjemalec bo dobavitelju, ki mu bo odpovedal okvirni sporazum zaradi kršitev določil okvirnega sporazuma, onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih odjemalca v naslednjih treh (3) letih. Odjemalec lahko kadarkoli brez razloga odstopi od okvirnega sporazuma, in sicer z odpovednim rokom štirih (4) mesecev. Odjemalec bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha okvirni sporazum veljati štiri (4) mesece po datumu, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Dobavitelj v primeru odstopa od okvirnega sporazuma po tem odstavku, ni upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. Protikorupcijska klavzula 21. člen Ta okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke odjemalcu, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je odjemalcu povzročena škoda oziroma katerikoli pogodbeni stranki omogočena pridobitev nedovoljene koristi. Končne določbe 22. člen 10/12

11 Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: o plačilom za delo, o delovnim časom, o počitki, o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba okvirni sporazum razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 23. člen Stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega sporazuma, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali zakon, ki ureja obligacijska razmerja. V primeru kakršnihkoli nejasnosti pri izvajanju tega sporazuma, se smiselno uporabljajo določila razpisne dokumentacije. Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tem okvirnem sporazumu. V primeru, da se spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma ne uredijo s pisnim aneksom k tem okvirnem sporazumu se šteje, da predlagane spremembe in dopolnitve niso veljavne. Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče Republike Slovenije v Mariboru in se uporablja procesno pravo Republike Slovenije. 24. člen Okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma, in se uporablja od (oziroma od dne uvrstitve merilnih/ odjemnih mest, ki so predmet okvirnega sporazuma, v bilančno skupino dobavitelja, če je to kasnejši datum) do , z možnostjo podaljšanja za dodatnih 60 dni pod enakimi pogojih. Okvirni sporazum je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka okvirnega sporazuma prejme po en (1) izvod. 11/12

12 .. DOBAVITELJ: Maribor, ODJEMALEC: /12

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG SPLOŠNI POGODBENI POGOJI O SAMOOSKRBI I. UVODNE UGOTOVITVNE Stranki uvodoma ugotavljata, da 1. člen a) je dne 15. januarja 2016 stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po Pogodba o samooskrbi št. (v nadaljevanju: Pogodba) Sklenjena med pogodbenima strankama: PETROL d.d., Ljubljana,, matična številka: 5025796000, davčna številka: SI80267432 (v nadaljevanju: Prodajalec in/ali

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc Naziv in sedež NAROČNIK ID št. za DDV 44724535 Matična številka 6462642000 Poslovni račun Telefon 01 244 14 00 Faks 01 244 14 47 E-pošta Skrbnik pogodbe/ nadzornik Podpisnik Nacionalni inštitut za javno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mag. Mojca Španring Trg z zemeljskim plinom v letu 2017 Strokovno srečanje»slovenski plinski trg v regiji«ljubljana, GWh Osnovni podatki za leto 2017 Poraba električne energije, zemeljskega plina in toplote

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe]

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] [Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] Ljubljana, [Datum dokumenta] Podpis PE-CP pogodbe

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.07.2012 Tušmobil d.o.o. Kazalo UVOD... 3 I. Splošna določila in pogoji... 3 II. Tehnični pogoji

Prikaži več

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe BU Power Sistemi, prodaja in servis motorjev in rezervnih delov, d.o.o. 1. SPLOŠNO Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Pogoji") veljajo za vse dejavnosti družbe BU Power

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Akta o določitvi

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV Št. 2-PKS/SS-JN/2017-07 Datum: 27.01.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAVO ZDRAVIL (druga alineja 1. c točke 46. člena ZJN-3)

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Šentjanž Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd ter v skladu z 11. členom Zakona o javno

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Šentjanž Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd ter v skladu z 11. členom Zakona o javno Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Šentjanž Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd ter v skladu z 11. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI družbe PIKTRONIK d.o.o. PREAMBULA V poslovnih odnosih, v katerih družba PIKTRONIK d.o.o., Cesta k Tamu 17, 2000 Maribor, (v nad

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI družbe PIKTRONIK d.o.o. PREAMBULA V poslovnih odnosih, v katerih družba PIKTRONIK d.o.o., Cesta k Tamu 17, 2000 Maribor, (v nad SPLOŠNI NABAVNI POGOJI družbe PIKTRONIK d.o.o. PREAMBULA V poslovnih odnosih, v katerih družba PIKTRONIK d.o.o., Cesta k Tamu 17, 2000 Maribor, (v nadaljevanju PIKTRONIK) nastopa kot naročnik v razmerju

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več