Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne"

Transkripcija

1 Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne , vključno s spremembami, ki jih je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 28. seji, dne PRAVILNIK O VOLITVAH V SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik ureja volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne (v nadaljevanju: skupščina), še zlasti aktivno in pasivno volilno pravico članov Vzajemne, volilne organe ter postopek kandidiranja in glasovanja. 2. člen V skupščini interese članov Vzajemne zastopajo zastopniki članov Vzajemne (v nadaljevanju: zastopniki). Skupščina odraža starostno strukturo članov Vzajemne. Skupščino sestavlja petinštirideset (45) zastopnikov, ki so razporejeni v pet (5) starostnih razredov, in sicer je v vsakem starostnem razredu devet (9) zastopnikov. Vsak zastopnik ima dva (2) nadomestna zastopnika. Za volitve v skupščino se uporablja mešani sistem volitev, in sicer splošne volitve ter volitve s sistemom kooptacije (navedeni izraz, ki se uporablja v nadaljevanju, pomeni vstop novih zastopnikov v skupščino (namesto tretjine dosedanjih, ki se izločijo) na podlagi njihove izvolitve, in sicer s strani obstoječih zastopnikov in ne na podlagi splošnih volitev). II. STAROSTNI RAZREDI 3. člen Starostna struktura članov Vzajemne se zaradi razporeditve v starostne razrede ugotavlja za vsake splošne volitve in volitve s sistemom kooptacije, in sicer na zadnji dan predhodnega meseca glede na mesec, v katerem se sprejme sklep o razpisu volitev. Na navedeni dan se izvede tudi sestava volilnih list za posamezne starostne razrede. 1

2 Volilna lista je seznam oseb po posameznem starostnem razredu, ki imajo v skladu s 5. členom tega pravilnika aktivno oziroma pasivno volilno pravico. Vsi člani Vzajemne se razporedijo v pet (5) starostnih razredov. Pri razporejanju v starostne razrede se upošteva datum rojstva. Če zavarovanec ni hkrati tudi zavarovalec, se v starostne razrede razporeja zavarovance. Vsak starostni razred ima v času sestave volilne liste enako število članov. Če je na dan, ki predstavlja mejo med dvema starostnima razredoma, rojenih več članov Vzajemne, se ti razporedijo v spodnji oziroma zgornji starostni razred tako, da so končna odstopanja v številu članov Vzajemne po posameznem starostnem razredu čim manjša. 4. člen Izvoljeni zastopniki in nadomestni zastopniki v času trajanja volilnega obdobja ne prehajajo iz enega v drug starostni razred. III. VOLILNA PRAVICA 5. člen Pravico voliti (aktivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so člani DVZ. Če je član DVZ pravna oseba, imajo aktivno volilno pravico zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo. Pravico biti izvoljeni v skupščino (pasivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so člani DVZ najmanj eno leto. Če je član DVZ pravna oseba, imajo pasivno volilno pravico zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo, če so zavarovanci po opredeljeni pogodbi najmanj eno leto. Izpolnjevanje pogojev za uresničevanje aktivne volilne pravice se ugotavlja na dan sestave volilnih list posameznih starostnih razredov za vsake splošne volitve in volitve s sistemom kooptacije. Izpolnjevanje pogojev za uresničevanje pasivne volilne pravice se poleg upoštevanja predhodnega odstavka tega člena ugotavlja tudi na dan potrjevanja volilnih predlogov, na dan ugotavljanja izida volitev v skupščino ter pred zasedanjem vsake seje skupščine. Ne glede na drugi odstavek tega člena zastopniki ne morejo biti: 1. zaposleni v Vzajemni, 2. člani organov vodenja in nadzora v Vzajemni, 3. člani organov vodenja in nadzora ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni vrsti kot Vzajemna, 2

3 4. člani organov vodenja in nadzora v odvisni oziroma obvladujoči družbi Vzajemne. V skladu z načelom osebnega uresničevanja volilne pravice velja, da član Vzajemne ne more pooblastiti druge osebe, da glasuje zanj, niti ne more na drugo osebo prenesti aktivne volilne pravice. Aktivno in pasivno volilno pravico uresničuje član Vzajemne samo znotraj svojega starostnega razreda. IV. VOLILNI ORGANI 6. člen Volilni organi so volilna komisija ter volilni odbori. Člani volilnih organov ne morejo kandidirati na volitvah v skupščino. Volilna komisija pripravi in vodi splošne volitve ter volitve s sistemom kooptacije ter sprejema morebitne druge s tem povezane odločitve. Volilna komisija se imenuje za šest (6) let oziroma do začetka mandata nove volilne komisije za naslednje splošne volitve. Mandat članov volilne komisije začne teči z dnem, ko uprava Vzajemne sprejme sklep o nameri razpisa splošnih volitev. Volilna komisija ima sedem (7) članov, in sicer: pet (5) članov DVZ, iz vsakega starostnega razreda enega (1), ki jih izvoli skupščina, en (1) član nadzornega sveta Vzajemne, ki ga imenuje nadzorni svet Vzajemne, en (1) član uprave Vzajemne, ki ga imenuje uprava Vzajemne. Volilna komisija izvoli med svojimi člani predsednika in njegovega namestnika. Predsednik volilne komisije ali njegov namestnik sklicuje ter vodi seje volilne komisije. 7. člen Volilna komisija odloča na sedežu Vzajemne. Volilna komisija je sklepčna, če je navzoča vsaj polovica njenih članov, pri tem pa mora število članov, izvoljenih s strani skupščine, presegati skupno število članov, imenovanih s strani nadzornega sveta in uprave. Volilna komisija odloča z navadno večino glasov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika volilne komisije ali njegovega namestnika. 3

4 8. člen Volilna komisija: 1. skrbi za zakonitost splošnih volitev ter volitev s sistemom kooptacije (v nadaljevanju tega člena: volitve), 2. skrbi za enotno uporabo določb tega pravilnika ter daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega pravilnika, 3. določa in predpisuje obrazce za izvrševanje tega pravilnika, 4. določa materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil, 5. ugotavlja, ali so vloge, kakor jih opredeljuje 16. člen tega pravilnika, vložene v skladu s tem pravilnikom, 6. imenuje volilne odbore, 7. kontrolira rezultate glasovanja ter ugotovi izide volitev, 8. opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik in so potrebne za izvedbo volitev. Volilna komisija lahko za zagotavljanje strokovne pomoči pri izvajanju posameznih volilnih opravil pooblasti strokovne službe Vzajemne. 9. člen Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki se imenujejo za čas do zaključka splošnih volitev. V primeru, ko volilni odbori izvajajo naloge vodenja: - rednega glasovanja na voliščih, in sicer na sedežih poslovnih enot Vzajemne, - predčasnega glasovanja po internetu, - predčasnega glasovanja po pošti, imajo volilni odbori tri (3) člane. V primeru, ko volilni odbori izvajajo naloge vodenja: - rednega glasovanja na voliščih, in sicer na vseh poslovalnicah, ki niso sedeži poslovnih enot Vzajemne, lahko imajo volilni odbori manj kot tri (3) člane, vendar morajo imeti najmanj dva (2) člana. Ne glede na število članov ima volilni odbor vedno predsednika volilnega odbora. Člani in predsedniki volilnih odborov so iz vrst zaposlenih v Vzajemni. Člane in predsednike volilnih odborov na predlog uprave s sklepom imenuje volilna komisija. Pri delu ali pri nudenju strokovne pomoči volilnim odborom lahko sodelujejo strokovne službe Vzajemne in člani volilne komisije. 4

5 V. SPLOŠNE VOLITVE V SKUPŠČINO 1. Razpis splošnih volitev 10. člen Vsakih šest (6) let se izvedejo splošne volitve (volilno obdobje), na katerih se zastopniki volijo v petih (5) starostnih razredih. Člani Vzajemne iz vsakega starostnega razreda izvolijo po devet (9) zastopnikov in po dva (2) nadomestna zastopnika za vsakega zastopnika. 11. člen Splošne volitve razpiše uprava Vzajemne s sklepom o razpisu volitev. Uprava mora najmanj enaindvajset (21) koledarskih dni pred razpisom splošnih volitev sprejeti sklep o nameri razpisa splošnih volitev. Splošne volitve se razpišejo praviloma najprej šest (6) mesecev pred potekom šestih (6) let od začetka mandata prejšnje skupščine. Sklep o razpisu volitev mora vsebovati: dan razpisa volitev, člane volilne komisije; podrobno določitev starostnih razredov, pogoje priprave volilnega predloga (obvezne vsebine, mesto in rok vložitve); načine glasovanja in mesta glasovanja volišča; obdobja posameznih vrst glasovanj; navedbo, da je pravilnik, ki podrobneje določa volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, na vpogled na sedežu centrale Vzajemne, na vseh poslovalnicah Vzajemne ter na spletni strani Vzajemne. Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila. Sklep o razpisu volitev se mora objaviti v Uradnem listu RS oziroma na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter na spletni strani Vzajemne (v nadaljevanju: javna objava), lahko pa se objavi tudi v dnevnem časopisju oziroma drugem množičnem mediju. 12. člen Splošne volitve se zaključijo najkasneje trideset (30) koledarskih dni pred potekom šestih (6) let od začetka mandata prejšnje skupščine. 5

6 2. Kandidiranje 13. člen Člani Vzajemne so z javno objavo sklepa o razpisu volitev, kakor to določa 11. člen tega pravilnika, pozvani, da do roka, določenega v sklepu o razpisu volitev, pripravijo in predložijo volilne predloge. Volilni predlog je dokument, s katerim osebe, ki imajo v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika aktivno oziroma pasivno volilno pravico (v nadaljevanju: član Vzajemne z aktivno oziroma pasivno volilno pravico), izrazijo svojo voljo glede oseb, ki jih predlagajo kot kandidate za volitve v skupščino Vzajemne. 14. člen Vsak član Vzajemne z aktivno oziroma pasivno volilno pravico lahko vloži oziroma poda podporo k samo enemu volilnemu predlogu. Volilni predlog mora vsebovati predlagatelja in kandidata ali kandidate, lahko pa vsebuje tudi podpornika oziroma podpornike. Dovoljena je samokandidatura. Če član Vzajemne vloži večje število volilnih predlogov, se upošteva volilni predlog, ki je bil s strani istega člana zadnji predložen na Vzajemno (upoštevaje datum oziroma v primeru osebne predložitve na vložišče Vzajemne upoštevaje tako datum kot tudi uro predložitve). Vsi predhodni volilni predlogi, prejeti s strani istega člana, se štejejo kot neveljavni. Če ni mogoče ugotoviti, kateri volilni predlog je oziroma se lahko šteje kot zadnji (več volilnih predlogov predloženih istočasno), so vsi tako predloženi oziroma prejeti volilni predlogi istega člana neveljavni. Če poda isti član Vzajemne podporo k večjemu številu volilnih predlogov, se njegova podpora upošteva zgolj k zadnjemu predloženemu volilnemu predlogu. Če ni mogoče ugotoviti, h kateremu volilnemu predlogu je podana podpora kot zadnjemu, so vse podpore istega člana neveljavne. Smiselno se uporablja drugi odstavek tega člena. Vlaganje in podajanje podpore k volilnemu predlogu lahko član Vzajemne opravlja le v svojem starostnem razredu. Volilni predlog lahko vsebuje najmanj enega (1) do skupaj največ sedemindvajset (27) kandidatov za zastopnike in za nadomestne zastopnike. Vsak član Vzajemne s pasivno volilno pravico je lahko kandidiran večkrat. Kandidat je dolžan za veljavnost njegove kandidature najmanj enkrat podati soglasje h kandidaturi. 6

7 15. člen Volilni predlog mora biti pravočasen in popoln. Volilni predlog je popoln, če izpolnjuje zahteve tega pravilnika in še posebej naslednje vsebinske pogoje: 1. je vložen na predpisanem volilnem obrazcu, 2. kandidat/i mora/jo biti predlagan/i s strani člana Vzajemne v istem starostnem razredu, ki ima aktivno volilno pravico, 3. predlagan/i kandidat/i mora/jo imeti v skladu s 5. členom tega pravilnika pravico biti izvoljeni za zastopnika ali za nadomestnega zastopnika, 4. vsebovati morajo navedbo enega (1) do skupaj največ sedemindvajset (27) kandidatov za zastopnika in za nadomestne zastopnike, 5. vsebovati morajo priimek in ime, rojstne podatke ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlagatelja in podpornih članov, 6. vsebovati morajo priimek in ime, rojstne podatke, naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlaganega/ih kandidata/ov, 7. vsebovati mora pisno izjavo predlaganega kandidata o soglasju h kandidaturi. Če je za istega kandidata že predloženo njegovo soglasje k drugemu volilnemu predlogu, le tega ni potrebno ponovno predložiti. Če je volilni predlog predložen prepozno ter če ni v skladu s 1. točko drugega odstavka tega člena, je neveljaven. Če ima volilni predlog vsebinske pomanjkljivosti, opredeljene od vključno 2. do 7. točke drugega odstavka tega člena ter glede na ostale določbe tega pravilnika, je volilni predlog neveljaven v posameznih elementih, za katere ni bilo izvedenih pravočasnih popravkov, v ostalih elementih, ki so skladni z vsebinskimi zahtevami tega pravilnika, pa je volilni predlog veljaven. 16. člen Volilni predlogi se lahko vlagajo od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil, ter do dneva, ki je določen kot končni rok za predložitev volilnih predlogov. Praviloma je rok za vlaganje volilnih predlogov dvajset (20) koledarskih dni. V vseh primerih, pri katerih ta pravilnik določa obveznost predložitve oziroma vložitve (npr. volilnega predloga, soglasja, glasovnice, ugovora, pritožbe; imenovano tudi vloge), velja, da se pravočasnost predložitve vloge presoja s prejemno teorijo - vloga je pravočasno predložena, če je volilna komisija oziroma zavarovalnica do (vključno) dneva, ki je določen kot končni rok, prejela vlogo. Za vse primere, pri katerih ta pravilnik določa obveznost predložitve oziroma vložitve vloge volilni komisiji, velja, da se vloge predložijo na Vzajemno, in sicer praviloma na vložišče Vzajemne. Za pravočasne se štejejo vloge, ki so predložene na zahtevani naslov v opredeljenem roku. 7

8 17. člen Volilni predlog se preizkusi v skladu z določbami tega pravilnika. Če je volilni predlog predložen prepozno, se zavrže. Če volilni predlog ni v skladu z zahtevo, določeno v 1. točki drugega odstavka 15. člena tega pravilnika, se zavrne. Če ima volilni predlog vsebinske pomanjkljivosti ali ni popoln v skladu z zahtevami tega pravilnika, se pozove predlagatelja, da vsebinske pomanjkljivosti odpravi. Kot pravočasni se štejejo tisti popravki volilnih predlogov, ki jih predlagatelj v roku treh (3) koledarskih dni po pozivu k popravku predloži volilni komisiji. Volilna komisija obravnava vse prejete vsebinske popravke ter odloči o veljavnosti oziroma neveljavnosti volilnega predloga oziroma delni veljavnosti volilnega predloga. V primerih, ko ima volilni predlog tudi po izteku roka za popravke vsebinske pomanjkljivosti, ki pa jih je mogoče v skladu z določbo 15. člena tega pravilnika odpravljati, volilna komisija izvede odpravo posameznih neskladij volilnega predloga, s ciljem zagotovitve njegove veljavnosti v ostalih elementih (v preostalem delu), ki so skladni z določbami tega pravilnika. 18. člen Volilni predlog, ki je predložen pravočasno in je o njem odločila volilna komisija v skladu s 17. členom tega pravilnika, se sprejme in potrdi. O potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov se praviloma v roku petnajstih (15) koledarskih dni po izteku roka za predložitev volilnih predlogov izda sklep, ki se objavi na spletni strani Vzajemne, lahko pa se objavi tudi v drugem ustreznem mediju. 19. člen Volilna komisija na podlagi potrjenih volilnih predlogov sestavi pet (5) seznamov vseh predlaganih kandidatov, za vsak starostni razred svoj seznam. Seznam za posamezni starostni razred predstavlja osnovo za pripravo glasovnice za volitve za posamezni starostni razred. Seznam predlaganih kandidatov posameznega starostnega razreda lahko vsebuje skupaj največ štiriinpetdeset (54) oseb - kandidatov za zastopnike in nadomestne zastopnike (dvakratnik števila zastopnikov in nadomestnih zastopnikov, ki se jih voli v posameznem starostnem razredu). 8

9 Če število predlaganih kandidatov na seznamu za pripravo glasovnice za volitve za posamezni starostni razred presega število štiriinpetdeset (54), volilna komisija izloči presežno število kandidatov, in sicer na naslednji način: 1. izločijo se kandidati, ki imajo najnižjo podporo. Podpora se meri s seštevkom podanih podpor, ki jih je prejel posamezni kandidat. Samokandidatura se šteje kot en glas podpore; 2. če z uporabo predhodno opredeljenega kriterija ni mogoče ustrezno znižati števila kandidatov, se med kandidati, ki so imeli enak obseg podpore, izvede ročni oziroma klasični žreb (v nadaljevanju: žreb). 20. člen Vsi kandidati, uvrščeni na seznam iz predhodnega člena, se predstavijo na spletnih straneh Vzajemne, in sicer po posameznih starostnih razredih. Predstavitev praviloma vsebuje podatke o kandidatih iz 15. člena tega pravilnika. 21. člen Če volilna komisija ugotovi, da v posameznem starostnem razredu ni predlaganih vsaj toliko kandidatov za zastopnike in nadomestne zastopnike, kolikor se jih voli v posameznem starostnem razredu, se rok za vlaganje volilnih predlogov podaljša, in sicer praviloma za največ deset (10) koledarskih dni. Člane Vzajemne se z objavo na spletni strani Vzajemne ali z objavo v dnevnem časopisju oziroma drugem množičnem mediju obvesti o podaljšanju roka za vlaganje volilnih predlogov in se jih pozove k predložitvi novih volilnih predlogov. Novi volilni predlogi se lahko predložijo od dneva, določenega v javni objavi, pa do izteka roka, določenega v javni objavi. 3. Splošno o glasovanju 22. člen Člani Vzajemne lahko izjavijo svojo voljo (glasujejo) v okviru rednega ali predčasnega glasovanja. Za vsak starostni razred se oblikuje samostojna glasovnica, ki vsebuje seznam kandidatov za zastopnike in za nadomestne zastopnike posameznega starostnega razreda, in sicer v skladu z drugim in tretjim odstavkom 19. člena tega pravilnika. Kandidati so na glasovnico uvrščeni po naključnem vrstnem redu, ki je določen z žrebom. Glasovnica (listinska natisnjene ali elektronska), zagotavlja tajnost glasovanja. Glasovnica vsebuje navodila za glasovanje. 9

10 23. člen Vsak član Vzajemne z aktivno volilno pravico ima pravico glasovati samo enkrat enkrat oddati svoj glas. Član Vzajemne veljavno glasuje tako, da v skladu z navodilom, ki ga vsebuje glasovnica, na sami glasovnici obkroži oziroma označi najmanj enega (1) do največ sedemindvajset (27) oseb - kandidatov za zastopnike in za nadomestne zastopnike. Neizpolnjene glasovnice in glasovnice, na katerih ni mogoče ugotoviti, za katere kandidate je član Vzajemne glasoval, so neveljavne. Pravilo o načinu izpolnjevanja glasovnice opredeljene s tem pravilnikom. velja za vse načine glasovanja, 3.1. Predčasno glasovanje Glasovanje po internetu 24. člen Glasuje se lahko z uporabo informacijskega sistema (glasovanje po internetu in / ali preko druge varne spletne / informacijske povezave). Z informacijskim sistemom se zagotavlja tajnost glasovanja, preprečuje se nepooblaščene posege v sistem ter se omogoča odkrivanje in opravljanje nadzora nad izvedenimi aktivnostmi v informacijskem sistemu. 25. člen Glasovanje po internetu se izvaja preko spletne strani Vzajemne ali druge varne spletne / informacijske povezave. Glasovanje po internetu traja praviloma deset (10) koledarskih dni, in sicer od ure do ure vsakega dne. Praviloma se začne dvajset (20) koledarskih dni pred in zaključi deset (10) koledarskih dni pred začetkom rednega glasovanja. Informacijski sistem onemogoča glasovanje pred ali po zaključku glasovanja po internetu. 10

11 26. člen Za izvedbo samega glasovanja po internetu se mora član Vzajemne identificirati (izkaz aktivne volilne pravice). Poleg podatkov, ki so zahtevani pri rednem glasovanju na voliščih, se identificira z identifikacijsko kodo, ki jo za vsakega člana Vzajemne izda Vzajemna. Če informacijski sistem na podlagi preverbe vseh podatkov odobri pravico glasovanja, član dobi pravico glasovanja izpolnitve elektronske glasovnice. Oddana glasovnica se generira v centralnem informacijskem sistemu Glasovanje po pošti 27. člen Glasuje se lahko po pošti, in sicer z oddajo glasovnice po pošti. Vsak član Vzajemne, ki ima aktivno volilno pravico, prejme po pošti listinsko glasovnico. Član Vzajemne po pošti glasuje tako, da izpolni prejeto glasovnico ter jo v zaprti kuverti pošlje na naslov Vzajemne, ki je v sklicu opredeljen kot mesto za predložitev glasovnic, s katerimi člani glasujejo po pošti. Glasovnice se lahko odda tudi z osebno vročitvijo na naslov Vzajemne. 28. člen Za glasovanje po pošti velja, da traja praviloma deset (10) koledarskih dni. Praviloma se začne dvajset (20) koledarskih dni pred in zaključi deset (10) koledarskih dni pred začetkom rednega glasovanja. Za pravočasno prejete se štejejo tiste glasovnice, ki so na Vzajemno predložene najkasneje zadnji dan roka za glasovanje po pošti Redno glasovanje Glasovanje na voliščih 29. člen Redno se glasuje na voliščih, in sicer praviloma v trajanju dveh delovnih dni. Volišča so na mestih, kjer ima Vzajemna svoje poslovalnice, to je na sedežih poslovnih enot in na poslovalnicah, ki niso sedeži poslovnih enot Vzajemne. Volilni odbori zagotavljajo vse potrebno za izvedbo glasovanja, tajnosti glasovanja ter reda in miru na volišču. Sestava oziroma število članov volilnega odbora na posameznih voliščih se določa v skladu z 9. členom tega pravilnika. 11

12 30. člen Član Vzajemne lahko glasuje na kateremkoli volišču. Član Vzajemne je dolžan pred glasovanjem na ustrezen način izkazati svojo aktivno volilno pravico. Član Vzajemne glasuje osebno. Če član Vzajemne zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v tem pravilniku, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor. Glasuje se z izpolnitvijo in oddajo glasovnice v glasovalno skrinjico. O poteku in vseh ugotovitvah v zvezi z glasovanjem se piše zapisnik, ki ga podpišejo člani volilnega odbora. 4. Ugotavljanje izida volitev v skupščino 31. člen Po zaključku predčasnega in rednega glasovanja volilni odbori ugotovijo izid glasovanja. Volilni odbori izvajajo in zagotovijo vsa opravila, potrebna za ugotovitev izida glasovanja pri posamezni vrsti glasovanja. Pri ugotavljanju izida glasovanja se upoštevajo vsi glasovi, ki so bili prejeti do zaključka posamezne vrste glasovanja (oziroma na posameznem volišču). 32. člen Volilni odbor je dolžan ugotoviti vse nujne sestavine, ki so pomembne za končni izid glasovanja (način glasovanj, koliko članov je glasovalo, število neveljavnih glasov, število veljavnih glasov, posebnosti pri glasovanju ali na volišču.). Vse navedeno in končne ugotovljene izide glasovanja se zapiše v zapisnik o izidu glasovanja. Volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani, skupaj s potrebnimi gradivi (seznami, glasovnice,...), pošlje volilni komisiji. Volilna komisija na podlagi pregleda vseh zapisnikov o izidu glasovanja preveri in potrdi rezultate glasovanja in ugotovi končni rezultat volitev v skupščino. 12

13 33. člen Za zastopnike posameznega starostnega razreda je izvoljenih prvih devet (9) kandidatov po številu prejetih glasov. Za nadomestne zastopnike posameznega starostnega razreda so izvoljeni kandidati, ki so se uvrstili na mesta od desetega (10) do sedemindvajsetega (27) po številu prejetih glasov. Če volilna komisija ugotovi, da izvoljeni kandidat ne izpolnjuje pogojev za zastopnika oziroma za nadomestnega zastopnika v skladu s 5. členom tega pravilnika, njegovo mesto zasede naslednji kandidat, ki bi bil izvoljen za zastopnika, če ne bi bil izvoljen kandidat, za katerega je bilo po sklepu volilne komisije ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev, določenih s 5. členom tega pravilnika. 34. člen Če dva ali več kandidatov za zastopnike posameznega starostnega razreda doseže enako število glasov, kandidate, ki nastopijo mandat zastopnika, določi žreb. Žreb izvede volilna komisija. Žreb se izvede med kandidati, ki so prejeli enako število glasov, in bi glede na doseženi rezultat pridobili mandat zastopnika oziroma funkcijo nadomestnega zastopnika, če ne bi drug oziroma drugi kandidati prejeli enako število glasov. Najprej se izvede žreb za zastopnike, nato za nadomestne zastopnike, in sicer ločeno za vsak starostni razred. 35. člen O delu volilne komisije se sestavi zapisnik, ki vsebuje seznam izvoljenih kandidatov za zastopnike in za nadomestne zastopnike v posameznem starostnem razredu, z zaporednimi številkami, v skladu s prvim odstavkom 33. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: seznam) in druge pomembne okoliščine ugotavljanja izidov volitev v skupščino. Zapisnik podpišejo člani volilne komisije. Volilna komisija razglasi izid volitev v skupščino ter izda izvoljenim kandidatom za zastopnike ter za nadomestne zastopnike potrdilo o izvolitvi. Izid volitev v skupščino se objavi na spletni strani Vzajemne. 5. Konstituiranje skupščine Vzajemne 36. člen Prvo sejo novoizvoljenih zastopnikov skupščine Vzajemne skliče uprava Vzajemne, pri čemer je dolžna upoštevati pretek volilnega obdobja predhodne skupščine. 37. člen Zastopnik ne more prenesti svojih pravic iz naslova zastopnika na drugega zastopnika oziroma nekoga drugega, niti pooblastiti nekoga, da jih uresničuje. 13

14 VI. PREDČASNO PRENEHANJE MANDATA ZASTOPNIKA IN FUNKCIJE NADOMESTNEGA ZASTOPNIKA 38. člen Mandat zastopniku in funkcija nadomestnemu zastopniku predčasno preneha: - če predčasno odstopi, - z nastopom okoliščin, ki izključujejo pasivno volilno pravico, - z začetkom stečajnega postopka nad zastopnikom. S predčasnim prenehanjem mandata zastopnika vstopi v mandat zastopnika prvi nadomestni zastopnik, ki je po številu prejetih glasov na splošnih volitvah prvi na mestu za vstop v mandat zastopnika. Če tudi temu nadomestnemu zastopniku mandat predčasno preneha, vstopi v mandat zastopnika prvi naslednji nadomestni zastopnik po številu prejetih glasov. VII. VOLITVE S SISTEMOM KOOPTACIJE 1. Splošno 39. člen Vse določbe o volitvah s sistemom kooptacije se nanašajo tako na volitve po izteku dveh kakor tudi po izteku štirih let volilnega obdobja. Za volitve s sistemom kooptacije se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o splošnih volitvah, kolikor ni določeno drugače. 2. Prenehanje mandata 40. člen Po izteku prvih dveh (2) let preneha mandat prvi tretjini zastopnikov, izvoljenih na splošnih volitvah. Po izteku štirih (4) let preneha mandat drugi tretjini zastopnikov, izvoljenih na splošnih volitvah. Prenehanje mandata prvi oziroma drugi tretjini zastopnikov, izvoljenih na splošnih volitvah, se določi oziroma izbere na podlagi žreba. Pri glasovanju o kandidatih za izvolitev novih zastopnikov s sistemom kooptacije sodelujejo samo zastopniki, ki jim mandat zastopnika ni prenehal na podlagi izvedenega žreba. 14

15 3. Razpis volitev 41. člen Vsakih dve (2) oziroma štiri (4) leta po preteku volilnega obdobja se izvedejo volitve s sistemom kooptacije, na katerih se izvoli prva oziroma druga tretjina novih zastopnikov. 42. člen Volitve s sistemom kooptacije razpiše uprava s sklepom o razpisu volitev s sistemom kooptacije, in sicer praviloma v roku treh (3) mesecev pred iztekom prvih dveh (2) oziroma štirih (4) let volilnega obdobja. V sklepu o razpisu volitev s sistemom kooptacije se določi: dan razpisa volitev s sistemom kooptacije, dan izvedbe žreba, s katerim se določi tretjina zastopnikov vsakega starostnega razreda, ki jim preneha mandat, rok za vložitev volilnih predlogov kandidatur, pogoje za pripravo in predložitev volilnih predlogov, dan in način izvedbe glasovanja oziroma izvolitve tretjine novih zastopnikov. 43. člen Razpis volitev s sistemom kooptacije se praviloma izvede skupaj z objavo sklica redne ali izredne skupščine Vzajemne. V tem primeru se glasovanje z namenom izvolitve nove tretjine zastopnikov praviloma izvede izven rednega dnevnega reda skupščine. Če terminsko zaradi izteka mandatov zastopnikov po prvih dveh (2) oziroma štirih (4) let volilnega obdobja ni mogoče izvesti volitev s sistemom kooptacije na način, kakor je opredeljen v predhodnem odstavku, se glasovanje s sistemom kooptacije izvede izven redne ali izredne seje skupščine, in sicer na volilni seji zastopnikov, ki jo vodi volilna komisija. 4. Žreb za določitev tretjine zastopnikov, ki jim preneha mandat 44. člen Volilna komisija praviloma v roku treh (3) delovnih dni po objavi sklepa o razpisu volitev s sistemom kooptacije izvede žreb, ki določi eno tretjino zastopnikov iz vsakega starostnega razreda, ki jim preneha mandat. Žreb se izvede na seji volilne komisije. Žreb izvede volilna komisija. Žreb se izvede tako, da so v žreb po poteku dveh (2) let volilnega obdobja uvrščeni vsi zastopniki posameznega starostnega razreda, v žreb 15

16 po poteku štirih (4) letih volilnega obdobja pa so uvrščeni samo zastopniki, ki so bili izvoljeni na splošnih volitvah, ne pa tudi zastopniki, ki so bili predhodno po dveh letih volilnega obdobja izvoljeni s sistemom kooptacije. Žreb se izvede ločeno za vsak starostni razred. Žreb je ročni oziroma klasični, in poteka na način, da se v boben oziroma v posodo vstavi ustrezno število zaprtih kroglic, v skladu z drugim odstavkom tega člena. V zaprtih kroglicah se nahajajo zaporedne številke. Zaporedne številke temeljijo na seznamu iz 33. oziroma 35. člena tega pravilnika oziroma ažuriranem seznamu, ki ga pred žrebom potrdi volilna komisija. Volilna komisija izvede žreb z izvlečenjem ustreznega števila kroglic. Volilna komisija po izvedbi žreba z zapisnikom, ki ga podpišejo člani volilne komisije, ugotovi, katerim zastopnikom (trem oziroma tretjini) v posameznem starostnem razredu je prenehal mandat zastopnika. Vse zastopnike posameznega starostnega razreda se praviloma v petih (5) koledarskih dneh po izvedbi žreba pisno obvesti o rezultatih žreba. Način izvedbe žreba, kakor je opredeljen v tretjem odstavku tega člena, se smiselno uporablja za vse žrebe, ki se izvajajo pri volilnih opravilih v skladu z določbami tega pravilnika. 5. Kandidiranje 45. člen Člani Vzajemne z aktivno volilno pravico imajo pravico predlagati kandidate za zastopnike, in sicer izmed vseh članov Vzajemne s pasivno volilno pravico. Vsak volilni predlog lahko vsebuje skupaj največ tri (3) kandidate za zastopnike. Rok za predložitev volilnih predlogov je praviloma petnajst (15) koledarskih dni od objave razpisa volitev. 6. Glasovanje za izvolitev tretjine novih zastopnikov 46. člen Uprava Vzajemne vse zastopnike, ki jim mandat ni prenehal, pisno povabi na volilno sejo zastopnikov, in sicer z namenom izvolitve tretjine (1/3) novih zastopnikov. Vabilo za udeležbo na volilno sejo zastopnikov se zastopnikom pošlje najkasneje pet (5) delovnih pred dnem izvedbe volitev. Vabilo vsebuje tudi navedbo oseb, ki v posameznem starostnem razredu kandidirajo za eno tretjino mest novih članov skupščine. 16

17 Glasuje se tajno, s tiskanimi glasovnicami. 47. člen Pri glasovanju sodelujejo zastopniki, ki jim mandat zastopnika ni prenehal. Za izvedbo glasovanja morajo biti iz vsakega starostnega razreda prisotni vsaj štirje (4) zastopniki z aktivno volilno pravico. Glasovanje vodi volilna komisija. Po zaključku glasovanja volilna komisija izvede ugotavljanje izida glasovanja ter na podlagi ugotovitev potrdi mandate in razglasi izid volitev s sistemom kooptacije imena kandidatov, ki so izvoljeni za nove zastopnike. Volilna komisija praviloma v roku desetih (10) koledarskih dni po izvedbi glasovanja novim zastopnikom izda pisno potrdilo o izvolitvi. 7. Nastop mandata 48. člen Novi zastopniki, izvoljeni s sistemom kooptacije, mandat nastopijo v skladu s sklepom volilne komisije, ki določa začetek njihovega mandata. VIII. DOPUSTNOST PONOVNE IZVOLITVE 49. člen Tako pri splošnih volitvah kakor pri volitvah s sistemom kooptacije je dopustna ponovna izvolitev. IX. UPORABA VOLITEV S SISTEMOM KOOPTACIJE OB ZMANJŠANJU ŠTEVILA ZASTOPNIKOV 50. člen Če zaradi predčasnega prenehanja mandata zastopnikov v skladu s 38. členom tega pravilnika število zastopnikov v posameznem starostnem razredu pade za eno tretjino (1/3), to je na šest (6) zastopnikov, ob tem pa je predčasno prenehal mandat tudi drugemu nadomestnemu zastopniku, je potrebno izvoliti potrebno število novih zastopnikov in nadomestnih zastopnikov v posameznem starostnem razredu, v katerem je prišlo do opredeljenega zmanjšanja števila zastopnikov in nadomestnih zastopnikov. Ob zmanjšanju števila zastopnikov se uporabljajo volitve s sistemom kooptacije. 17

18 51. člen Vsak volilni predlog lahko vsebuje skupaj največ toliko kandidatov za zastopnike in nadomestne zastopnike, kolikor jih je treba izvoliti. O novih zastopnikih in njihovih nadomestnih zastopnikih glasujejo vsi preostali zastopniki v posameznem starostnem razredu, v katerem je potrebno izvoliti nove zastopnike in nadomestne zastopnike. Glasovanje se izvede na način, da se sestane posamezni starostni razred, v katerem je potrebno izvoliti nove zastopnike in nadomestne zastopnike, in sicer najkasneje v roku tridesetih (30) koledarskih dni od trenutka, ko število zastopnikov, v skladu s prvim odstavkom 50. člena tega pravilnika, v posameznem starostnem razredu pade za eno tretjino (1/3). X. PONOVNE VOLITVE 52. člen Ponovne volitve se opravijo, če volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki so ali bi lahko vplivale na izid volitev, razveljavi volitve in razpiše ponovne volitve. Če volilna komisija ugotovi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev pri določeni vrsti glasovanja (nepravilnosti bodisi pri predčasnem glasovanju ali rednem glasovanju ali nepravilnosti v posameznem obdobju (npr. dnevu) tako predčasnega kakor rednega glasovanja, ), lahko razveljavi glasovanje le v določenem delu ter razpiše ponovne volitve samo v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. Če volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti, ki bi lahko bistveno vplivale na izid volitev v skupščino, lahko razveljavi glasovanje v celoti ter odredi, da člani Vzajemne lahko ponovno glasujejo. Med nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, in ob ugotovitvi obstoja katerih ima volilna komisija pravico odločati v skladu predhodnimi odstavki tega člena, so zlasti nedovoljena volilna agitacija, utemeljen sum ponarejanja glasovnic, nepooblaščeni posegi oziroma vdori v internetni sistem, nepredvidene blokade internetnega sistema, 53. člen S sklepom o razpisu ponovnih volitev se določi dan oziroma obdobje glasovanja na ponovnih volitvah. 18

19 Ponovne volitve se opravijo najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave sklepa o razpisu ponovnih volitev, in sicer po določbah tega pravilnika, ki veljajo za volitve v skupščino. Pri ponovnih volitvah se ne sprejemajo novi volilni predlogi. XI. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 54. člen Vsak predlagatelj volilnega predloga in vsak kandidat, ki meni, da je postopek kandidiranja ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov nepravilen oziroma nezakonit ali v neskladju z določbami tega pravilnika, ima pravico vložiti pisni ugovor pri volilni komisiji. Ugovor se predloži najkasneje v petih (5) koledarskih dneh po objavi sklepa volilne komisije o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov. Volilna komisija mora o ugovoru odločiti najpozneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu ugovora. 55. člen Volilna komisija preizkusi pravilnost ter zakonitost postopka in/ali sklepa o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov ter na podlagi ugotovitev: a. zavrne ugovor, če ugotovi, da je bil postopek in/ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov pravilen, zakonit ter v skladu z določbami pravilnika; b. razveljavi in/ali spremeni postopek in/ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov, če ugotovi, da je bil postopek in/ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov nepravilen, nezakonit ali v neskladju z določbami pravilnika. 56. člen Zaradi nepravilnosti pri delu volilnih organov ima vsak član Vzajemne, ki se je udeležil volitev v skupščino, pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji. Ugovor se predloži najkasneje v petih (5) koledarskih dneh po zaključku predčasnega ali rednega glasovanja. Volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku treh (3) delovnih dni po prejemu ugovora. 57. člen Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo za vse vrste volitev, ki jih ureja ta pravilnik. 19

20 XII. PRAVICA DO SEJNINE TER STROŠKI DELOVANJA SKUPŠČINE 58. člen Zastopniki in člani volilne komisije, razen člana, ki ga imenuje uprave, imajo pravico do sejnine ter pravico do povrnitve dejanskih potnih stroškov. Sejnina, kakor je določena v prvem odstavku tega člena, predstavlja nagrado za delo, in sicer priprave na sejo, študij gradiva, sodelovanje na seji, konzultacija,..). Višino sejnine določi skupščina. 59. člen Sredstva za kritje stroškov izvedbe volitev v skupščino ter delovanje skupščine zagotovi Vzajemna. XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA Pravilnik sprejme skupščina Vzajemne. 60. člen Pravilnik in njegove spremembe začnejo veljati z dnem, ko k pravilniku oziroma njegovim spremembam podata soglasje Agencija za zavarovalni nadzor in minister, pristojen za zdravje. 61. člen Pravilnik se na vpogled nahaja na sedežu centrale Vzajemne, na sedežih poslovnih enot Vzajemne ter na spletni strani Vzajemne. Ljubljana,

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, 5.7.2013, bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Sklic skupščine

Sklic skupščine Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 4.3.2019 sklicuje 29. skupščino družbe, ki bo v četrtek, dne 18.4.2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava Številka: U-I-349/18-7 Mp-1/18-31 Mp-2/18-30 Datum: 29. 11. 2018 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopkih odločanja o pritožbah Zorana Božiča, Nova Gorica,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DOLOČIL KANDIDATURO(E) ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več