Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS"

Transkripcija

1 Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti (NMV) v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3)

2

3 I. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE 1. Naročnik Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor Naziv: JMSS Maribor Poslovni naslov: Grajski trg 1, 2000 Maribor Matična številka: Davčna številka: Pooblaščena oseba za zastopanje: direktorica mag. Tanja Vindiš Furman Kontaktni telefon: Kontaktni 2. Predmet javnega razpisa Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu 47. členom ZJN-3. Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za obnovo stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru, upoštevaje okoljske zahteve. Javno naročilo se bo oddalo po petih ločenih sklopih (podrobneje opisano pod točko II. predmetne dokumentacije). Za splošne informacije v zvezi z javnim naročilom je kontaktna oseba Tamara NOVAK, univ. dipl. prav., e-pošta: za informacije z gradbenega področja je kontaktna oseba Marijan KAUČIČ, e-pošta: 3. Oddaja ponudb naročniku Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR GRAJSKI TRG MARIBOR Ustrezno označene ponudbe se pošljejo priporočeno po pošti ali dostavijo osebno v vložišče, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 8:00 do 15:00, v sredo med 8:00 do 17:00 in v petek od 8:00 do 13:00. Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo pravilno označene in bodo s strani ponudnikov izročene oziroma dostavljene naročniku najkasneje do dne do 10:00 ure. Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je na Obrazcu 15 priloženo k tej razpisni dokumentaciji. Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini.

4 4. Pravna podlaga Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov: Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13 in 90/14 ZDU-1I), Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 ZJN-3), skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence. 5. Pojasnila razpisne dokumentacije Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Po javnem odpiranju ponudb bo zapisnik o javnem odpiranju ponudb posredovan vsem ponudnikom. 6. Sodelovanje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi (osnovni podatki o ponudniku se izpolnijo na OBRAZCU 1, podrobnejše zahteve za ponudnike so opredeljene pod točko III. Tehnične in kadrovske zahteve te dokumentacije). Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila. Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena UJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz prve točke IV. poglavja (Osnovni pogoji) ugotavljal za

5 vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 7. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne ob 11:00 uri v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor v IV. nadstropju na naslovu Grajski trg 1, 2000 Maribor. Predstavniki ponudnikov se strokovni komisiji izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zastopniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaščeni za zastopanje (na primer: direktor, prokurist). Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom po končanem odpiranju ponudb. Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena). O odpiranju ponudb bo strokovna komisija sproti sestavljala zapisnik. Kopijo zapisnika prejmejo vsi ponudniki po elektronski pošti najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po odpiranju ponudb. 8. Veljavnost ponudbe in čas izvajanja razpisanih del Ponudba mora veljati do Rok izvedbe del je 75 dni od podpisa pogodbe. 9. Razlogi za izključitev Iz sodelovanja v postopku javnega naročila bo izključen ponudnik, če je bil ponudnik ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor tega ponudnika, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo, 6/16 popr., 54/15 in 38/16, v nadaljevanju KZ-1): terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1),

6 protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (211. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Prav tako bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključen ponudnik, ki: - ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodek iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave (2. odstavek 75. člena ZJN-3);

7 - je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (4. odstavek 75. člena ZJN-3); - mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa za prekrške v zvezi s plačilom za delo (4. odstavek 75. člena ZJN-3). Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnike tudi v naslednjih primerih: a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali

8 izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz zgoraj navedenih pogojev ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBRAZEC 2). Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik v ponudbi predložijo potrdila iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, ki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo na tem obrazcu predložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence, na podlagi katerega bo naročnik lahko preveril, ali ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Potrdilo je potrebno podati ločeno za ponudnika (gospodarski subjekt) (OBRAZEC 3/1) in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika (OBRAZEC 3/2). Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno kopira glede na število zakonitih zastopnikov. Pooblastilo je potrebno podati ločeno za vsakega podizvajalca in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno kopira glede na število zakonitih zastopnikov. 10. Skupna ponudba Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi. Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, na način kot je zahtevano v OBRAZCU 10. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

9 12. Ponudbena cena Ponudbena cena mora biti izražena v EUR ter mora vključevati morebitni popust in davek na dodano vrednost (9,5 % DDV, ker gre za neprofitno stanovanjsko gradnjo). Ponudbena cena mora biti prikazana za vsako stanovanje posebej in na koncu zapisana kot skupna cena za posamezni sklop. Neobičajno nizke ponudbe bo naročnik obravnaval skladno z določilom 86. člena ZJN-3. Isti ponudnik lahko odda ponudbo za več oz. za vse sklope. Ponudbena cena za vsak posamezni sklop mora biti oblikovana v skladu s klavzulo»ključ v roke«ter mora biti fiksna za čas trajanja pogodbe. Ponudbeni predračun z navedbo cene za posamezni sklop mora biti podpisan in žigosan. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene (vse postavke in sezname nepremičnin, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije ter prilog) in tako vplivajo na izračun ponudbene vrednosti. Naročnik bo javno prebral in upošteval ponudbeno ceno, ki bo vpisana v naročnikov obrazec Ponudba (OBRAZEC 7). 13. Rok plačila Izvajalec bo izstavljal mesečne situacije oz. račune, pri čemer bo naročnik v roku 30 dni od prejema plačal 90 % nespornega dela situacije. Naročnik je dolžan mesečno situacijo oz. račun potrditi v roku 15 dni od prejema, morebitni sporni del pa v okviru tega roka pisno prerekati. Če naročnik mesečne situacije oz. računa ne zavrne v roku 15 dni od prejema, se šteje, da nanj nima ugovora. Naročnik bo zadržal znesek v višini 10 % mesečne situacije kot zavarovanje za dobro izvedbo del. Zadržan znesek bo naročnik plačal izvajalcu v roku 30 dni po izvedeni uspešni primopredaji del (to je kvalitetnem in količinskem prevzemu del) in predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti veljavna vsaj še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi. Ponudnik lahko namesto bančne garancije v enaki višini in za enako obdobje za odpravo napak v garancijski dobi obveznosti zavaruje z nakazilom brezobrestnega depozita na poslovni račun naročnika. V primeru krajšega plačilnega roka od zahtevanega se ponudba izloči. 14. Umik ponudbe Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

10 Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s OBRAZCEM 15 razpisne dokumentacije. 15. Jezik Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 16. Stroški Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 17. Alternativne in variantne ponudbe Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. 18. Ustavitev postopka Skladno s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli do poteka roka za oddajo ponudb postopek ustavi. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k sodelovanju, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljatelju in jih ob tem obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja. 19. Sklenitev pogodbe Izbran ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati v 8-ih dneh. Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 20. Protikorupcijska klavzula Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali

11 organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 21. Varstvo podatkov Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati po veljavnih predpisih. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot zaupne lahko ponudnik označi podatke in dokumente, ki se v skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah lahko štejejo kot poslovna skrivnost, pri čemer mora upoštevati določila 35. člena ZJN Preverjanje ponudb Naročnik lahko pred izbiro ponudnika zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in podobno). Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 23. Podizvajalci Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti: - vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - podatke o podizvajalcih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev), s katerimi bo nastopal,

12 - izpolnjene izjave podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Vsi navedeni podatki so obvezna vsebina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del po pogodbi in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži: - podatke o podizvajalcu in njegovi udeležbi (OBRAZEC 11), - izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBRAZEC 11/1), - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo (OBRAZEC 11/2).

13 ALI Ponudnik izjavlja, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci, za kar predloži»izjavo o ponudbi brez podizvajalcev«(obrazec 12). 24. Navodila za izpolnjevanje ponudbe Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati (OBRAZEC 13). S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te, oziroma priloži zahtevane listine k določenim obrazcem. Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti predložena naročniku na originalnih vzorcih razpisnega gradiva oziroma ponudbenih obrazcih naročnika, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru dvoma, da dokumenti, ki jih je ponudnik predložil v predmetnem postopku javnega naročanja, ne ustrezajo dejanskemu stanju, bo naročnik od ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo speto v mapo oziroma register, posamezne dele lahko loči s pregradnimi listi. Ponudba mora biti oddana na naslov naročnika v zaprti ovojnici - kuverti, ki mora biti pravilno označena in sicer: v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v levem zgornjem kotu pa naziv in naslov ponudnika, navedba predmeta javnega naročila, šifra objave in označba»ne ODPIRAJ - PONUDBA«. Polni naziv in naslov ponudnika sta lahko navedena tudi na hrbtni strani ovitka kuverte (OBRAZEC 15).

14 II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za obnovo stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru, upoštevaje okoljske zahteve. Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za posamezni sklop posebej (sklop 1, 2, 3, 4 in 5). Sklop Naslov in številka stanovanja 1 Borova vas 28, stan. št. 2 1 Dogoška cesta 79c, stan. št Koroška cesta 65, stan. št. 2 1 Makedonska ulica 31, stan. št Markovičeva ulica 13, stan. št Meljska cesta 93, stan. št. 1 2 Meljska cesta 93, stan. št. 5 2 Meljska cesta 93, stan. št. 6 3 Ob gozdu 4, stan. št Ob gozdu 6, stan. št Ob gozdu 8, stan. št. 9 3 Ob gozdu 12, stan. št Ob gozdu 14, stan. št. 6 4 Pobreška cesta 9, stan. št. 1 4 Pobreška cesta 9, stan. št. 4 4 Praprotnikova ulica 27, stan. št. 1

15 5 Prušnikova ulica 44, stan. št Ptujska cesta 55, stan. št. 2 5 Regentova ulica 18, stan. št Ulica heroja Šlandra 11, stan. št. 17 Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Popis del je narejen za vsako stanovanje posebej. Dokumentacija (razpisna in ponudbena dokumentacija s popisi del) je javno objavljena na spletni strani naročnika, to je Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Povezava do razpisne in ponudbene dokumentacije s popisi del je objavljena na Portalu javnih naročil. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del. Ponudniki izpolnijo predračun za vsak sklop posebej, pri čemer je potrebno ponudbeno ceno brez DDV in z DDV vpisati tudi za vsako posamezno stanovanje. Ponudnik lahko predloži ponudbo samo za posamezen sklop ali za več oziroma za vse sklope. Ponudnik mora izrecno navesti, na kateri sklop se njegova ponudba nanaša oziroma da oddaja ponudbo za vse sklope. Ne glede na to, ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop. III. TEHNIČNE IN KADROVSKE ZAHTEVE Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje (vpisan v Poslovni register pri AJPES-u in v Obrtni register pri Obrtni zbornici Slovenije). Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izvedbi upoštevati zahteve navedene v popisu del (priloga) in Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 ZJN-3, priloga 7 Temeljne okoljske zahteve za stavbe). IV. MERILO ZA IZBIRO PONUDBE Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo»najnižja cena ponudbenega predračuna za posamezni sklop«. Navedeno pomeni, da bo kot najugodnejši ponudnik, ob

16 izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije, izbran tisti, ki bo ponudil najnižjo ceno za posamezni sklop tega javnega naročila. Za ceno velja klavzula»ključ v roke«. V primeru enake ponudbene cene bo naročnik med ponudniki, ki so ponudili enako ponudbeno ceno, opravil pogajanje. V. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA Zap. št. 1. OSNOVNI POGOJI Osnovni pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (v primeru skupne ponudbe mora pogoje izpolniti vsak izmed partnerjev) 1. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki jih določa 75. člen ZJN-3 in ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/2008, 66/ popr., 39/2009, 55/ Odl. US, 91/2011, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi, in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje. 2. Naročnik bo iz predmetnega postopka javnega naročanja izločil vsakega ponudnika, če je ta na dan oddaje ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. Način dokazovanja DOKAZILO: - Izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo (obrazec 2) in (obrazec 11/1 za podizvajalca) - Pooblastilo za preveritev resničnosti podatkov (obrazec 3/1 za ponudnika, obrazec 3/2 za zakonitega zastopnika) DOKAZILO: - Izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo (obrazec 2) in (obrazec 11/1 za podizvajalca)

17 3. Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe plačane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe nismo imeli predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 4. Ponudnik mora dati izjavo, da mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 5. Ponudnik mora dati izjavo, da ni nikoli podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri. 6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega ponudnika, če: a) lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; b) se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; c) lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; č) lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; d) nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; e) izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v DOKAZILO: - Izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo (obrazec 2), (obrazec 11/1 za podizvajalca) DOKAZILO: - Izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo (obrazec 2) (obrazec 11/1 za podizvajalca) DOKAZILO: - Izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo (obrazec 2) (obrazec 11/1 za podizvajalca) DOKAZILO: - Izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo (obrazec 2) in (obrazec 11/1 za podizvajalca) - Pooblastilo za preveritev resničnosti podatkov (obrazec 3/1 za pravno osebo, obrazec 3/2 za zakonitega zastopnika)

18 skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; f) so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; g) je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; h) je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 2. EKONOMSKI IN FINANČNI POGOJI Zap. št. Pogoji za ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika (v primeru skupne ponudbe mora pogoje izpolniti vsak izmed partnerjev) 7. Ponudnik mora nuditi tridesetdnevni (30) plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa. 8. Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa. 9. V zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ponudnik ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. Način dokazovanja DOKAZILO: - Izjava (obrazec 4) DOKAZILO: - Izjava (obrazec 4) DOKAZILO: - Izjava (obrazec 4) 3. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI Zap. Pogoji za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti št. ponudnika 10. Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo. Način dokazovanja DOKAZILO: - Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (obrazec 5) - Referenčna tabela (obrazec 6) - Potrditev referenc (obrazec 6/1)

19 VI. FINANČNA ZAVAROVANJA Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti naročniku predložiti original menične izjave s priloženimi menicami in izjavo ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega naročila, predložil original bančno garancijo oziroma original kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici, katero ne bo odstopalo od vzorca iz ponudbene dokumentacije (obrazec 14/2). Bančna garancija (oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje) mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Zavarovanje mora biti izdano po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Naročnik zahteva naslednje oblike zavarovanja: 1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (menična izjava in 3x bianco menica) Ponudnik mora k ponudbi predložiti menično izjavo in 3 bianco menice. V kolikor bodo izpolnjeni pogoji za unovčitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik izpolnil predloženo bianco menico v znesku EUR. Predložena menična izjava mora biti sestavljena v obliki, kot izhaja iz obrazca 14. Finančno zavarovanje mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z instrumentom finančnega zavarovanja. 2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Izvajalec bo izstavljal mesečne situacije, pri čemer bo naročnik v roku 30 dni od prejema plačal 90 % mesečne situacije. Naročnik bo zadržal znesek v višini 10 % mesečne situacije kot zavarovanje za dobro izvedbo del (pogodbenih obveznosti). Zadržan znesek bo naročnik plačal izvajalcu v roku 30 dni po izvedeni uspešni primopredaji del (to je kvalitetnem in količinskem prevzemu del in predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV ali nakazilom brezobrestnega depozita na poslovni račun naročnika, v enaki višini in za enako obdobje, kot se zahteva bančna garancija. 3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) Ponudnik mora k ponudbi predložiti izjavo, da bo, v kolikor bo uspel na javnem razpisu, najkasneje ob primopredaji pogodbenih del, izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, za katera se daje garancija. To finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po poteku 3 (tri) letnega garancijskega roka za obrtniška, instalacijska in ostala dela. Predložena bančna garancija ali

20 ustrezno kavcijsko zavarovanje morata biti sestavljena v obliki, kot izhaja iz obrazca 14/2 v ponudbeni dokumentaciji. Ponudnik lahko namesto bančne garancije v enaki višini in za enako obdobje za odpravo napak v garancijski dobi obveznosti zavaruje z nakazilom brezobrestnega depozita na poslovni račun naročnika. VII. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni in ponudbeni dokumentaciji v naslednjem vrstnem redu: OBRAZEC 1 OBRAZEC 2 OBRAZEC 3/1 in 3/2 OBRAZEC 4 OBRAZEC 5 OBRAZEC 6, 6/1 OBRAZEC 7 OBRAZEC 8, 8/1 OBRAZEC 9 OBRAZEC 10 OBRAZEC 11, 11/1 in 11/2 OBRAZEC 12 OBRAZEC 13 OBRAZEC 14, 14/1 in 14/2 OBRAZEC 15 Podatki o ponudniku Izjava o izpolnjevanju pogojev Pooblastilo pravne osebe, Pooblastilo fizične osebe Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti Referenčna tabela, Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov Ponudba Popisi del, Seznam stanovanj Kopija zavarovalne police Skupna ponudba Podatki o podizvajalcu, Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca in Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje Izjava o ponudbi brez podizvajalca Vzorec pogodbe Menična izjava, Izjava ponudnika, da bo izročil finančno zavarovanje, Vzorec bančne garancije Označba ponudbe

21

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE OBVESTILO O NAROČILU ODDELEK I: NAROČNIK I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Uradno ime ZGS Poštni naslov VEČNA POT 002 Kraj LJUBLJANA Kontaktne točke Mateja Garafolj Telefon +386 14700050 E-pošta mateja.garafolj@zgs.si

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Številka:

Številka: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE Z A B L AG O V N E R E Z E R V E Dunajska cesta 106 1000 LJUBLJANA T: +386 (0) 1 589 73 00 F: +386 (0) 1 589 73 47 E: info@zrsbr.si H: www.zrsbr.si Matična številka: 5022959,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks Številka: 430-7/2018-3 Datum: 22.1.2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Št. zadeve: 430-45/2017-3 Datum: 7.8.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

Microsoft Word - ZJNPOV-A_1218_VII_porocilo.docx

Microsoft Word - ZJNPOV-A_1218_VII_porocilo.docx Številka: 411-08/16-4/ Datum: 1. 7. 2016 Na podlagi 42., 126., 131., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matično delovno telo

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel , fax RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČI

Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel , fax RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČI Občina Gorje Občinska uprava Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, tel. 04-575 180 02, fax. 04-572 50 07 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Objekt: OBČINA GORJE ZGORNJE GORJE 6B 4247 ZGORNJE GORJE GOZDNE

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum:

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA   E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum: OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 430-59/2014-151 Datum: 26. 2. 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI KONGRESNI TRG 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»vključitev TP Aškerčeva 5 v SN omrežje«vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Odprava ugotovljenih napak v garancijski dobi na objektu študentskega doma FDV z upoštevanjem okoljskih vidikov

Odprava ugotovljenih napak v garancijski dobi na objektu študentskega doma FDV z upoštevanjem okoljskih vidikov NAROČNIK: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:»Gradnja objekta zimski bazen v Novi Gorici«- POPRAVEK ŠT. 1 za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več