Banka Slovenije

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Banka Slovenije"

Transkripcija

1 POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako A/2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

2 KAZALO DOKUMENTACIJE JAVNEGA NAROČILA SPLOŠNI DEL... 3 POVABILO K ODDAJI PONUDBE... 3 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE PRAVNA PODLAGA JEZIK V POSTOPKU DOPUSTNOST PONUDBE JAVNOST IN ZAUPNOST PODIZVAJALCI / SKUPNA PONUDBA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV VSEBINA PONUDBE ODPRAVA NAPAK FINANČNO ZAVAROVANJE DOSTOP DO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM NAČIN POJASNJEVANJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ODDAJA PONUDBE UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE ODPIRANJE PONUDB DELNE PONUDBE / VARIANTNE PONUDBE POGAJANJA MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB VREDNOST PONUDBE ROK VELJAVNOSTI PONUDB ODLOČITVE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA POSTOPKI PO IZDAJI OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO PRAVNI POUK Obrazec 1: PONUDBA Obrazec 3: IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV Obrazec 4: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA 20 Obrazec 5: IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA Obrazec 6: SEZNAM REFERENC Obrazec 7: IZJAVA O DEJAVNOSTI Obrazec 8: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV Obrazec 9: VZOREC MENIČNE IZJAVE IN NALOG ZA PLAČILO MENICE Obrazec 10: VZOREC POGODBE Obrazec 11: PREDRAČUN

3 SPLOŠNI DEL POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik BANKA SLOVENIJE Slovenska cesta 35, 1505 LJUBLJANA telefon: 01/ telefaks: 01/ matična številka: ID za DDV: SI poravnalni račun: SI vabi ponudnike, da v postopku naročila male vrednosti iz 47. člena ZJN-3 v skladu s to dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom oddajo ponudbo za DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM Na javno naročilo se lahko prijavijo ponudniki: ki izpolnjujejo pogoje iz te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, katerih ponudba izpolnjuje zahteve in pogoje iz te dokumentacije javnega naročila. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik ne bo upošteval Javno naročilo je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil. številka: A/2019 datum: Za naročnika: Andraž Južnič Generalni sekretar 3

4 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE /v nadaljevanju: navodila/ 1. PRAVNA PODLAGA Javno naročilo se izvaja na podlagi ZJN-3 in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila in področje javnih financ. Ponudniki nosijo sami vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika. 2. JEZIK V POSTOPKU Naročnik bo v postopku uporabljal slovenski jezik. Vsa vprašanja v povezavi z dokumentacijo javnega naročila morajo biti podana v slovenskem jeziku. Dokumentacija javnega naročila je objavljena na spletni strani Banke Slovenije, na Portalu javnih naročil. Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša nanjo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Če ponudbena dokumentacija ne bo napisana v slovenskem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika in na svoje stroške priskrbeti prevod neodvisnega prevajalca v slovenski jezik. 3. DOPUSTNOST PONUDBE Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval le dopustne ponudbe, tj. tista ponudba, v zvezi s katero velja, da: a) za ponudnika oziroma ponudnike ne obstajajo razlogi za izključitev, b) ponudnik oziroma ponudniki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, c) ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, d) je prispela pravočasno, e) pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, f) je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko, g) ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-jn šteje za datirano in podpisano 1 s strani ponudnikove odgovorne osebe, razen če je v posamičnem primeru (npr. pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, izjava skupnih ponudnikov, vzorec pogodbe ipd.) izrecno za posamezen obrazec oziroma dokazilo drugače določeno. Vsi elektronsko oddani dokumenti morajo biti v skladu z zahtevami in navodili dokumentacije javnega naročila. Elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-jn in v okviru nje posebej parafirani in/ali podpisani dokumenti so zavezujoči za ponudnika v razmerju do naročnika. Odgovorna oseba je oseba, ki lahko v imenu in za račun ponudnika podpisuje in izpolnjuje dokumente iz te dokumentacije (razen, če ni izrecno zahtevano, da mora podpisati zakoniti zastopnik). Posledično postanejo elektronsko oddani in podpisani dokumenti zavezujoči za ponudnika v razmerju do naročnika, za ves čas postopka oddaje javnega naročila do podpisa pogodbe o izvedbi javnega naročila. Posamezen obrazec, ki je iz tehničnih razlogov izdelan ali izpolnjen drugače od vzorca, mora vsebinsko v celoti ustrezati naročnikovim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati. 1 Žigosanje ni obvezno, razen če je posebej drugače določeno. 4

5 Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb. Naročnik si v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 pridržuje pravico: - preveriti trditve in navedbe posamične ponudbe pri uradnih naslovih, pri katerih so po podatkih ponudbe uradno preverljive /v nadaljevanju: uradni naslov/, - do vpogleda v originalno dokumentacijo, na katero se ponudba ali njene priloge sklicujejo. Ponudbo ponudnika, ki preveritve ali vpogleda ne omogoči, ali ki pravilnosti svojih trditev in navedb ne dokaže v roku, ki ga upoštevaje okoliščine pisno določi naročnik, bo naročnik zavrnil. Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku: v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3; če se bo pojavil utemeljen sum, da glavni ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN JAVNOST IN ZAUPNOST Ponudnik mora dokumente ali priloge ponudbe, za katere meni, da sodijo med zaupne bodisi kot poslovna skrivnost ali med osebne podatke in tajne podatke /v nadaljevanju: zaupni podatki/, označiti kot "POSLOVNA SKRIVNOST" in/ali "TAJNI PODATKI" in/ali "OSEBNI PODATKI" in jih ob tej oznaki parafirati. Če je v ponudbi, prilogi ali dokumentu zaupen samo določen podatek, naj bo zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob robu pa oznaka "POSLOVNA SKRIVNOST" in/ali "TAJNI PODATKI" in/ali "OSEBNI PODATEK" in s parafo podpisnika ponudbe. Dokumente z zaupnimi podatki ponudnik predloži k ponudbi z ustreznimi parafami in v obliki skeniranega dokumenta v okviru elektronsko oddane ponudbe. Naročnik mora zagotoviti, da se med postopkom oddaje javnega naročila podatki, ki jih je, upoštevaje določbe Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in določbe ZJN-3, kot poslovno skrivnost določil gospodarski subjekt, ne razkrijejo nepooblaščeni osebi, konkurentu ali podobno. Naročnik mora zagotoviti tudi varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Ne glede na določbe prvega odstavka 35. člena ZJN-3 in prejšnjega odstavka teh navodil o varovanju podatkov oziroma zaupnosti, so vedno javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Priloge oziroma dokumenti, ki jih ponudnik upravičeno označi kot zaupne ali jih kot take opredeli naročnik, bodo dostopni in uporabljeni samo za namen tega javnega naročila: (i) krogu naročnikovih oseb, vključenih v postopek tega javnega naročila, (ii) Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil /v nadaljevanju: Državna revizijska komisija/ v primeru njenega obravnavanja revizijskega zahtevka in/ali (iii) na zahtevo pristojnih državnih organov ali sodišča. 5. PODIZVAJALCI / SKUPNA PONUDBA Ponudba s podizvajalci: Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Za potrebe tega naročila se za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila. 5

6 Pri posameznem podizvajalcu ne smejo obstajati razlogi za izključitev oziroma mora izpolnjevati vse pogoje iz obrazcev dokumentacije javnega naročila. Če ponudnik nastopa v ponudbi s podizvajalcem mora: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - priložiti izpolnjen Obrazec 4 in po potrebi priložiti tudi dokazilo o uporabi zmogljivosti drugih subjektov, - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Vključitev podizvajalcev v izvajanje pogodbenih obveznosti ali zamenjava podizvajalcev v času izvedbe pogodbenih obveznosti je možna samo ob pisnem predlogu ponudnika, ki vsebuje informacije v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3. Naročnik zavrne predlaganega podizvajalca, če so podani razlogi iz četrtega odstavka 94. člena ZJN-3. V primeru ponudbe s podizvajalcem mora imeti ponudnik z njim za namen tega naročila ob sklenitvi svoje pogodbe o izvedbi javnega naročila in med izvajanjem te pogodbe sklenjeno pogodbo vsaj: - s podatki o podizvajalcu (naziv, poln naslov, matična in davčna številka ter transakcijski račun), podroben obseg njegovih del oziroma blaga (predmet), količina, vrednost, kraj in rok njihove izvedbe in - določbo, da je pogodbeni stranki brez naročnikovega predhodnega pisnega dovoljenja ne smeta spreminjati. Kopijo pogodbe s podizvajalcem iz prejšnjega odstavka mora izbrani ponudnik naročniku predložiti ob podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila, sicer pogodba o izvedbi javnega naročila ni sklenjena, v primeru spremembe podizvajalca med izvajanjem pogodbe o izvedbi javnega naročila pa v roku 3 delovnih dni po sklenitvi pogodbe s podizvajalcem. Naročnik ob tem preveri, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, sicer morata ponudnik in podizvajalec pogodbo popraviti, sicer pogodba o izvedbi javnega naročila ni sklenjena. V primeru ponudbe s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo 2, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (asignacija). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so del Obrazca 1: Ponudba, ki je tudi del pogodbe o izvedbi javnega naročila. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. V primeru nastopa s podizvajalcem/i ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo oddanega naročila. Skupna ponudba: 2 Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 6

7 Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov kot skupno ponudbo. Takšni ponudniki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Njihova zamenjava je možna samo v fazi izvajanja pogodbe ter ob njihovem in ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju. V primeru skupne ponudbe podpisnikom ni potrebno priložiti Obrazca 3: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev, ker je njegova vsebina vključena v Obrazcu 2: Izjava skupnih ponudnikov, vsak podpisnik pa ji zase priloži izpolnjen Obrazec 4: Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila. Ostali pogoji, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti, se ugotavljajo za vse ponudnike skupaj. Pri posameznem skupnem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev oziroma morajo skupni ponudniki izpolnjevati vse pogoje iz obrazcev dokumentacije javnega naročila. Pri skupni ponudbi ponudniki pooblastijo nosilca ponudbe /v nadaljevanju: nosilec ponudbe/ za vodenje. Pri takšni ponudbi mora biti Obrazcu 1: Ponudba priložen njihov pisni dogovor, sklenjen za namen skupne izvedbe tega javnega naročila, ki mora vsebovati podatke o ponudnikih (naziv, poln naslov, matična in davčna številka ter transakcijski račun), podroben obseg del oziroma blaga ponudnika, količina, vrednost, kraj in rok njihove izvedbe. Prav tako mora pogodba vsebovati določbo, da je pogodbeni stranki brez naročnikovega predhodnega pisnega dovoljenja ne smeta spreminjati. Naročnik preveri, ali so izpolnjeni pogoji iz tega odstavka, sicer morajo skupni ponudniki pogodbo popraviti, v nasprotnem primeru se ponudba zavrne. Vse določbe glede ponudnika se pri skupni ponudbi smiselno nanašajo tudi na nosilca ponudbe, razen če je v dokumentaciji javnega naročila posebej drugače določeno. Nosilca ponudbe bo naročnik štel tudi kot pooblaščenca za vročitve po 89. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP). 6. ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV Ponudnik se lahko, kadar je to primerno in dovoljeno v skladu z ZJN-3, za posamezno naročilo sklicuje na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel pisni dokument, ki bo izkazoval voljo obeh subjektov (vseh relevantnih subjektov) o zagotovitvi sredstev za izvedbo tega javnega naročila. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in/ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik, če bo zakon to dovoljeval, zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. Če zamenjava ne bo uspešna oziroma ne bo dovoljenja, bo naročnik ponudbo zavrnil. 7. VSEBINA PONUDBE Vsebina ponudbe mora obsegati izpolnjene obrazce v skladu z navodilom posameznega obrazca in vse morebiti zahtevane priloge iz posameznega obrazca: 1. Ponudbo (Obrazec 1), 2. Izjavo skupnih ponudnikov (Obrazec 2), 3. Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec 3), 4. Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (Obrazec 4), 5. Izjavo o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (Obrazec 5), 6. Seznam referenc (Obrazec 6), 7. Izjava o dejavnosti (Obrazec 7) 8. Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev (Obrazec 8), 9. Vzorec menične izjave in nalog za plačilo menice (Obrazec 9), 10. Vzorec pogodbe (Obrazec 10) in 11. Predračun (Obrazec 11) 7

8 Vsebina ponudbe mora obsegati izpolnjene priloge po vseh točkah gornjega odstavka, razen Obrazca 2, kadar ne gre za skupno ponudbo. 8. ODPRAVA NAPAK Če bodo ali se bodo naročniku zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne (da manjka informacija ali celoten dokument) ali napačne, bo naročnik lahko zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da bo takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, če določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je mogoče objektivno preveriti pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo zavrnil/izključil. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: - svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen če se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije v popisu del s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 9. FINANČNO ZAVAROVANJE Menično zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: dve bianko menici in izpolnjene menične izjave in nalogi za plačilo. Izbrani ponudnik mora dve bianko menici z meničnimi izjavami in nalogi za njihovo plačilo, izpolnjenimi po bistveni vsebini priloženega vzorca v Obrazcu 8 izročiti naročniku ob podpisu pogodbe, vsako do višine 5 % okvirne pogodbene vrednosti vključno z davki in prispevki, z veljavnostjo še do vključno 30 dni po prenehanju pogodbe. Naročnik lahko vsako menico unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu, načinu, kvaliteti in količini. Če ponudnik meničnega zavarovanja ob podpisu pogodbe naročniku ne izroči, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 10. DOSTOP DO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom je objavljena na naročnikovi spletni strani obvestilo o javnem naročilu pa na Portalu javnih naročil. 11. NAČIN POJASNJEVANJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Pojasnila v zvezi z javnim naročilom daje naročnik na pisna vprašanja. Vprašanja brez navedbe virov in odgovori bodo sproti objavljeni na Portalu javnih naročil. Vsi tam objavljeni odgovori in informacije štejejo za pojasnilo, dopolnitev oziroma spremembo dokumentacije v zvezi z javnim naročilom; njihova 8

9 vsebina postane njen sestavni del in je za ponudnike in za naročnika obvezujoča. V primeru spremembe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom lahko naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, če to oceni za potrebno. Zainteresirani pošljejo vprašanja preko Portala javnih naročil najkasneje do do 10:00 ure. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. Sestanka s ponudniki ne bo. 12. ODDAJA PONUDBE Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-jn na spletnem naslovu v skladu s 3. točko dokumenta "Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-jn: PONUDNIKI" (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-jn), ki je del te dokumentacije javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu v skladu z Navodili za uporabo e-jn. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-jn, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-jn pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb»oddaj«. Informacijski sistem e-jn ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika 3 ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do do 10:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-jn svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-jn tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-jn spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za oddajo ponudnik ponudbe ne more več umakniti, spremeniti ali dopolniti. 14. ODPIRANJE PONUDB Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-jn dne in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-jn samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči 3 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo, 64/16 odl. US in 20/18 OROZ631) 9

10 dostop do.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-jn pod razdelek "Predračun". Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-jn na razpolago v razdelku "Zapisnik o odpiranju ponudb". 15. DELNE PONUDBE / VARIANTNE PONUDBE Ponudniki, ki bodo oddali le delno ponudbo, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka oz. se bo njihova ponudba smatrana kot nedopustna. Ponudbo je mogoče predložiti le za celotno naročilo in ne v variantah. 16. POGAJANJA Naročnik s ponudnikom ne bo izvedel pogajanj v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB Naročnik bo izbral ponudnika na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, in sicer najnižje skupne vrednosti v predračunu brez DDV (Obrazec 11), pri čemer mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Če tudi po kriteriju iz prejšnjega odstavka ne bo mogoče izbrati ponudbe, bo izbrana tista najugodnejša dopustna ponudba, ki bo prej evidentirana v informacijskem sistemu ejn. V primeru dopolnitve/spremembe ponudbe se šteje, da je ponudba evidentirana takrat, ko je evidentirana zadnja dopolnitev/sprememba ponudbe. 18. VREDNOST PONUDBE Vrednost ponudbe mora biti razvidna iz predračuna (Obrazec 11) in mora upoštevati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun, vključno z DDV; izražena mora biti v evrih. Na javnem odpiranju ponudb bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek >Predračun< v sistemu e-jn. Ponudnik v informacijskem sistemu e-jn v razdelek >Predračun< naloži izpolnjen obrazec >Povzetek predračuna (rekapitulacija)< v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec >Predračun< pa naloži v razdelek >Drugi dokumenti<. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek >Predračun<, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek >Drugi dokumenti<, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku >Drugi dokumenti<. 19. ROK VELJAVNOSTI PONUDB Ponudbe morajo biti veljavne vključno 6 mesecev od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne/izključi iz postopka oddaje javnega naročila. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Če ponudnik ne ravna v skladu z zahtevo naročnika, se šteje, da je umaknil ponudbo. Če je bilo v dokumentaciji javnega naročila zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe, je treba s podaljšanjem veljavnosti ponudbe podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik ponudbo umaknil in bo naročnik dano in veljavno finančno zavarovanje unovčil. 20. ODLOČITVE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Naročnik si pridržuje pravico izkoristiti vse možnosti odločitev iz 90. člena ZJN-3 brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti. 10

11 Naročnik o vseh odločitvah v skladu z 90. členom ZJN-3 obvesti ponudnike in kandidate na način, da podpisano odločitev iz tega člena objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. 21. POSTOPKI PO IZDAJI OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA O izbiri ponudnika bo naročnik na način iz prejšnje točke teh navodil s sklepom obvestil vse, ki so oddali ponudbe. Sklep bo vseboval naročnikove ugotovitve in razloge za sprejeto odločitev. Izbrani ponudnik bo moral podpisati pogodbo takoj oziroma najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločbe o oddaji naročila, sicer se bo štelo, da je odstopil od ponudbe. 22. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO V času postopka oddaje javnega naročila naročnik in ponudnik ali tretje osebe ne smeta/smejo začenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določili izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri, ali ki bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije. 23. PRAVNI POUK Pravna podlaga, roki in pravica do vložitve revizije Pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja zagotavlja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN): - v pred revizijskem postopku pred naročnikom, - v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo in - v sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem. Aktivno legitimacijo v pred revizijskem in revizijskem postopku ima: - vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, - zagovornik javnega interesa (Ministrstvo za finance, Računsko sodišče RS, Agencija RS za varstvo konkurence, Komisija za preprečevanje korupcije). Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. V primeru konkurenčnega dialoga, konkurenčnega postopka s pogajanji ali postopka s pogajanji brez predhodne objave, ki ga naročnik ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi prejšnjega neuspešno izvedenega postopka, se interes za dodelitev javnega naročila prizna tudi kandidatu ali ponudniku, ki je v prejšnjem neuspešnem postopku pravočasno oddal prijavo oziroma ponudbo in v tem postopku ni bil povabljen k oddaji ponudbe, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti. Kadar je v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Zahtevek za revizijo mora vsebovati: - ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, 11

12 - ime naročnika, - oznako javnega naročila ali odločitve o dodelitvi javnega naročila ali o priznanju sposobnosti, - predmet javnega naročila, - očitane kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, - navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, - potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. Rok za vložitev zahtevka za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, je deset delovnih dni: o od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali o od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, o od dneva prejema povabila k oddaji ponudb. Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku, zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Zagovornik javnega interesa lahko zahtevek za revizijo vloži v kateri koli fazi postopka oddaje javnega naročila v 45 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Vlagatelj mora k zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse 4, določeno v skladu z 71. členom ZPVPJN v višini 2.000, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali na dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom. Vlagatelj mora takso plačati na podračun, odprt za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek: - na transakcijski račun; SI pri Banki Slovenije Izvrševanje proračuna, - SWIFT koda: BS LJ SI 2X - IBAN: SI sklic: XXXXXXLL Sklic je sestavljen iz treh delov, in sicer P1-P2-P3. Prva dva dela sklica, P1 in P2, sta vselej enaka in se pišeta z vezajem. P1: P2: P3: tretji del sklica predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa referenčno številko naročila, zato je za vsak postopek javnega naročanja drugačen. V primeru takse za postopek revizije pred Državno revizijsko komisije, ki se plača na podlagi njenega sklepa, se v P3 povzame številka tega 4 Zagovornik javnega interesa je kot vlagatelj oproščen plačila takse. 12

13 sklepa. P3 je sestavljen iz 8 cifer, od tega zadnji dve predstavljata navedbo letnice iz številke objave oziroma navedbo letnice iz referenčne številke. številka: A/2019 datum: Za naročnika: Andraž Južnič Generalni sekretar 13

14 Obrazec 1: PONUDBA Ponudnik oziroma nosilec ponudbe: za naročnika: Banka Slovenije Slovenska cesta Ljubljana Naročniku pod pogoji tega javnega naročila za dobavo električne energije ponujamo ponudbeno ceno, opredeljeno v Predračunu (Obrazec 11). P O N U D B O I. Tarife Predvidena količina v kwh za obdobje enega leta Energija VT Energija MT Energija ET 475 SKUPAJ Naročniku izjavljamo: - da so ponujene cene fiksne in nespremenljive do konca veljavnosti pogodbe, - da bo naročnik enkrat mesečno vsaj do 8 dne v mesecu prejel naš zbirni račun za vse brezhibne dobave v preteklem mesecu, - da bo najmanj 50% električne energije, pridobil iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom. Podatki o ponudniku: Firma, sedež, matična in davčna številka Telefon, telefaks, e-pošta Transakcijski račun Odgovorna oseba za podpis pogodbe, funkcija II. 14

15 Kontaktna oseba*, telefon, telefaks e-pošta * Poudarjamo, da naša kontaktna oseba v skladu z 89. členom ZUP predstavlja tudi pooblaščenca za vročitve. III. S to ponudbo nastopamo (ustrezno označite): kot samostojni ponudnik ali ponudnik s podizvajalci: št. Firma in sedež (Opomba: Obvezno izpolnite Obrazec 3, NE pa Obrazca 2) Priloga: Pisni dogovor med ponudnikom in podizvajalcem, da bosta sklenila pogodbo, v skladu s 5. poglavjem navodil te dokumentacije javnega naročila. Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (94. člen ZJN-3), mora izpolniti naslednjo izjavo 5 : Podizvajalec, ki sodelujem pri javnem naročilu izjavljam, da zahtevam neposredno plačilo od naročnika. V, Podpis podizvajalca: Kopijo pogodbe s podizvajalcem/ci, sklenjeno pod pogoji iz 5. točke navodil tega javnega naročila, bomo kot izbrani ponudnik naročniku predložili ob podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila. V primeru spremembe podizvajalca (ob predhodnem soglasju naročnika) pa v roku 3 delovnih dni po sklenitvi pogodbe s podizvajalcem. Kot ponudnik izjavljamo, da bomo naročniku v primeru izbora naše ponudbe proti plačilu v celoti odgovarjali za izvedbo naročila, ne glede na zgoraj navedene podizvajalce. IV. v skupni ponudbi z naslednjimi skupnimi ponudniki: št. Firma in sedež (Opomba: V primeru skupne ponudbe se obvezno izpolni Obrazec 2, NE pa Obrazec 3) Priloga: 5 Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, več, se k temu obrazcu predložijo vsebinsko enake izjave preostalih podizvajalcev. 15

16 Pisna pogodba med skupnimi ponudniki za izvedbo predmetnega javnega naročila, ki vsebuje podatke v skladu s 5. poglavjem navodil te dokumentacije javnega naročila. Skupni ponudniki se morajo v pogodbi dogovoriti, da bodo solidarno in neomejeno odgovarjali naročniku za vse obveznosti iz tega javnega naročila. V. Ponudba velja do vključno šest mesecev od roka za predložitev ponudb. NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-jn pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 16

17 Obrazec 2: IZJAVA SKUPNIH PONUDNIKOV I Podpisani (ime in priimek pooblastitelja) z nazivom (funkcija) iz (firma in sedež podjetja) Podpisani (ime in priimek pooblastitelja) z nazivom (funkcija) iz (firma in sedež podjetja) Podpisani z nazivom (funkcija) iz (ime in priimek pooblastitelja) (firma in sedež podjetja) naročniku potrjujemo, da smo navedene osebe odgovorne osebe posamičnega ponudnika, ki dajemo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo (ime in priimek pooblaščenca) z nazivom (funkcija) iz (firma in sedež podjetja nosilca ponudbe), ki se podpisuje in parafira, in - da v našem imenu podpiše in odda skupno ponudbo za javno naročilo dobava električne energije, - da za namen skupne ponudbe nastopa kot naša skupna kontaktna oseba, - da v skladu z 89. členom ZUP predstavlja našega pooblaščenca za vročitve in - da, če bo naša ponudba izbrana za izvedbo javnega naročila, podpiše pogodbo o izvedbi tega naročila. Vsak podpisani skupni ponudnik izjavljam, da: II - elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-jn šteje za datirano in podpisano z naše strani (razen, kjer je podpis pri posamičnih obrazcih še posebej zahtevan) in da so vsi deli naše ponudbe zavezujoči za nas kot ponudnika v razmerju do naročnika, - sprejemam vse pogoje in zahteve dokumentacije javnega naročila za dobavo električne energije, - sprejemam izključno uporabo slovenskega prava po tem javnem naročilu, pristojnost Državne revizijske komisije in slovensko sodno pristojnost v zvezi s tem javnim naročilom, - so vsi podatki v naši skupni ponudbi resnični in nezavajajoči in da so vse kopije dokumentov enake originalu, - ob tej skupni ponudbi dodeljenega javnega naročila brez predhodnega dogovora z drugimi izvajalci in z naročnikom ne bom prenesel na drugega izvajalca. 17

18 Naročniku s tem v zvezi priznavamo pravico preveriti resničnost podatkov in verodostojnost kopij dokumentov po 4. alineji prejšnjega odstavka. Za podatke v ponudbi, za njihovo resničnost in ustreznost prevzemamo polno odgovornost. Kraj in datum: Podpis pooblastitelja: Kraj in datum: Podpis pooblastitelja: Kraj in datum: Podpis pooblastitelja: NAVODILO: Vse odgovorne osebe ponudnikov v skupni ponudbi in njihova pooblaščena oseba (nosilca ponudbe) pooblastilo izpolnijo in podpišejo. Pooblaščena oseba nosilca ponudbe v elektronsko oddani ponudbi predloži skeniran obrazec z zahtevanimi podpisi. 18

19 Obrazec 3: IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV Ponudnik: izjavljamo, da: - elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-jn šteje za datirano in podpisano z naše strani (razen, kjer je podpis pri posamičnih obrazcih še posebej zahtevan) in so vsi deli naše ponudbe zavezujoči za nas kot ponudnika v razmerju do naročnika, - sprejemamo vse pogoje in zahteve dokumentacije javnega naročila za dobavo električne energije, - sprejemamo izključno uporabo slovenskega prava, pristojnost Državne revizijske komisije in slovensko sodno pristojnost v zvezi s tem javnim naročilom, - so vsi podatki v naši ponudbi resnični in nezavajajoči in, da so vse kopije dokumentov enake originalu, - dodeljenega javnega naročila brez predhodnega pisnega dogovora z naročnikom ne bomo prenesli na drugega izvajalca. Naročniku s tem v zvezi priznavamo pravico preveriti resničnost podatkov in verodostojnost kopij dokumentov po četrti alineji gornjega odstavka. Za podatke v ponudbi, za njihovo resničnost in ustreznost prevzemamo polno odgovornost. NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-jn pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 19

20 Obrazec 4: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA Ponudnik: izjavljamo: I 6. S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo izpolnjevanje spodnjih pogojev: - da nam, gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica našega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za naše zastopanje (podpis pogodbe) ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki bi imela elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; - da gospodarski subjekt zagotavljamo: da na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; da imamo na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; - da gospodarski subjekt zagotavljamo: da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3; da pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katera mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek; - da se nad našim gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad nami ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - da se pri naši prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom (Banko Slovenije), niso pokazale precejšnje ali stalne 6 Pogoje iz te točke mora izpolnjevati tudi podizvajalec. 20

21 pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zato naročnik ni predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali izvedel druge primerljive sankcije. II. Gospodarski subjekt in vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje (podpis pogodbe) ali odločanje ali nadzor v njem pooblašča Banko Slovenije, da za namen preverjanja ponudbe pridobi vse potrebne informacije glede I. točke te izjave pri pristojnih organih oziroma iz ustreznih evidenc: Podatki: - o ponudniku fizični osebi / o zakonitem zastopniku ponudnika pravne osebe: Ime in priimek EMŠO 7 Kraj rojstva Stalno prebivališče Država - o ponudniku - pravni osebi: Firma : Sedež: Matična številka: Kraj in datum: Podpis: NAVODILO: Vsaka oseba ponudnika, skupnega ponudnika ali podizvajalca, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje (podpis pogodbe) ali odločanje ali nadzor v njem obrazec izpolni, datira in podpiše. Ponudnik v elektronsko oddani ponudbi predloži skenirane obrazce z zahtevanimi podpisi. 7 Tuji ponudnik vpiše svojo osebno identifikacijsko številko po svoji zakonodaji. 21

22 Obrazec 5: IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA Ponudnik: izjavljamo: da bomo, zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 91. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-jn pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 22

23 Obrazec 6: SEZNAM REFERENC Ponudnik: Izjavljamo, da smo v zadnjih dveh letih od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil izvedli vsaj eno naročilo za dobavo električne energije z letnimi (oziroma večletnimi) pogodbenimi dobavami nad letno vrednostjo ,00 brez davkov in prispevkov naslednjemu naročniku: Zap. št. naročnik naslov vrednost naročila čas realizacije (od datuma-do datuma) Naročniku priznavamo pravico pri referenčnem naročniku preveriti resničnost podatkov referenčnega posla. Kontaktna oseba naročnika za preverjanje reference je: Ime in priimek: Tel. / GSM: e-naslov: Zavedamo se, da bo v primeru napačne oziroma zavajajoče navedbe, ki jo navede ponudnik, naročnik tako ponudbo zavrnil/izključil iz nadaljnje obravnave. V kolikor ne bo vpisanih vsaj ena referenca, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave. NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-jn pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 23

24 Obrazec 7: IZJAVA O DEJAVNOSTI Ponudnik: Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti 8, ki je predmet tega javnega naročila in vpisani v Sodni register pod vložno številko. NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-jn pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 8 Tuji ponudnik in morebitni podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji predloži kopijo veljavnega dokazila za opravljanje zahtevanih dejavnosti, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. 24

25 Obrazec 8: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV Ponudnik: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo po preteku koledarskega leta na račun naročnika unovčili ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izdaja državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bomo dokazali, da blago električna energija izpolnjuje zahteve, da je najmanj 50 % električne energije pridobljene iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom. NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-jn pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 25

26 Obrazec 9: VZOREC MENIČNE IZJAVE IN NALOG ZA PLAČILO MENICE (naziv in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje izjave in naloga) MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti I. MENIČNA IZJAVA 9 V skladu s Pogodbo za dobavo električne energije, sklenjeno med Banko Slovenije in (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo storitev "Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljenih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom" v skladu z določili te pogodbe. Za zavarovanje vseh naših obveznosti v primeru, če kot izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjenem načinu, obsegu, kvaliteti, količini in rokih, kot so opredeljeni v citirani pogodbi izročamo dve (2) bianko menici z veljavnostjo od sklenitve citirane pogodbe do vključno 30 dni po prenehanju veljavnosti te pogodbe. Naročnik lahko menično zavarovanje unovči, če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu, načinu, kvaliteti in količini oziroma svojih obveznosti ne bo izpolnil ali pa jih bo izpolnil le delno. S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika Banko Slovenije, - da brez poprejšnjega obvestila vsako predloženo bianko menico izpolni do višine 5 % okvirne pogodbene vrednosti 10 z davki in prispevki zgoraj citirane pogodbe; - da na vsako menico vpiše klavzulo "brez protesta" in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom; - da vsako unovčevano menico domicilira pri katerikoli poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun. II. NALOG ZA PLAČILO MENIC S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika Banko Slovenije, da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu št., odprtem pri poslovni banki, oziroma na našem transakcijskem računu pri 9 Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja. 10 Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. 26

27 katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če na navedenem transakcijskem računu ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska. S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik Banka Slovenije. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo naročniku poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. Naročnik mora menice, če jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, vrniti izvajalcu v 30 dneh po prenehanju veljavnosti meničnega zavarovanja in prejemu izvajalčeve pisne zahteve. Menične izjave in nalogi za plačilo menic so podpisane v po treh enakih izvodih za vsako od obeh menic in se izročijo naročniku Banki Slovenije. Izjavljamo, da izročeni menici v skladu s 186. in 187. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 s spremembami in dopolnitvami) v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu, vsebujejo: - nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na podlagi domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne transakcije v breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in - nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme uporabnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu s 1. alinejo tega odstavka. Priloga: dve menici NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-jn pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 27

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Številka: 09/58/2000

Številka: 09/58/2000 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA po postopku oddaje naročila male vrednosti Oznaka javnega naročila: JNMV-2S/2019 Datum: 13.6.2019 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč Številka: 430-4/2019-2 Datum: 29. 5. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti 1 / 53 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več